Søg om gravetilladelse

Ansøg om gravetilladelse

Hvis du har behov for at grave ved offentlig vej eller ved private fællesveje, skal du indhente en gravetilladelse hos kommunen.

Ansøg om gravetilladelse her

Gravetilladelse

Ved arbejder på kommunale veje, stier, fortove og rabatter, skal der søges om en gravetilladelse hos kommunen. Dette gælder ligeledes for private fællesveje i byområder.

For private veje og private fællesveje i landområder gælder det, at det er ejerne af vejen der giver tilladelse.

På motorveje og statsveje udsteder Vejdirektoratet tilladelse.

Er du i tvivl om hvem der ejer vejen, kan du kontakte vejmyndigheden.

 

Ansøgning om gravetilladelse

Ansøgning om gravetilladelse skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af det arbejde der skal udføres, fx udskiftning af stophane, opgravning pga. kabelfejl, nedgravning af fiber, udskiftning af eksisterende vandrør/kloak, placering af skab el. lign.
  • En oversigt med optegning af opgravning og forventet placering af ledninger.
  • Tilkendegivelse om samgravning.
  • Start og slutdato for opgravning.
  • Afmærkningsplan

Vær opmærksom på, at Vejmyndigheden kan nægte, at give en ledningsejer flere gravetilladelser, hvis denne har uafsluttede arbejder.

Behandlingstid

Når du søger en gravetilladelse, skal du være opmærksom på, at Vejen Kommune har en behandlingstid på op til 7 arbejdsdage.
Det er derfor en god idé, at sende ansøgningen så tidligt som muligt. Bemærk: er din ansøgning mangelfuld, kan dette forlænge sagsbehandlingstiden.

Ved større gravearbejder ønsker Vejen Kommune en gennemgang af trace, før gravearbejder kan påbegyndes.
Ligeledes ved placering af skab. Denne gennemgang aftales med vejmyndighed på telefon 7996 6224.
Gennemgangen kan forventes indenfor 5 arbejdsdage, fra den dag vejmyndigheden er kontaktet.
Projektet kan opstartes umiddelbart efter gennemgang, medmindre der er punkter der mangler afklaring.

Forundersøgelser ifm. gravearbejder

Forud for gravearbejder skal ledningsejer (eller dennes graveaktør) have gjort sig bekendt med hvilke andre ledninger der ligger i jorden via ler.dk.

Udførelse af gravearbejde

Under gravearbejder har graveaktør og ledningsejer pligt til at:

  • Genere trafikken mindst muligt
  • Informere beboere der berøres af gravearbejder
  • Overholde afmærkningsplaner
  • Afhjælpe situationer for borgere, i det tilfælde at gravearbejdet besværliggør tømning af affaldsbeholdere, indgang til butik, indgang til hus mm

Færdigmelding af gravearbejde

Når gravearbejdet er færdigt og det er retableret til foreskrevet stand, færdigmeldes arbejdet.
Dette gøres senest 5 arbejdsdage efter færdiggørelse. 

Retableres gravearbejder i perioder med frost, kan vejmyndighed i tilfælde af sætning, påkræve ledningsejer yderligere genopretning.

OBS

Det overordnede ansvar påhviler uden begrænsning ledningsejer.

Ansøg om graveanmeldelse - akut opstået arbejde

Ved akut skade på eksisterende ledning må der gerne iværksættes indsats som straks-arbejde.

Ledningsejeren skal hurtigst muligt - og senest næste hverdag - anmelde dette til vejmyndigheden på telefon 7996 6224 eller på mail til lesc@vejen.dk, med beskrivelse af problem samt det igangsatte arbejde.  

Efter anmeldelsen skal der laves en reel anmeldelse igennem virk.dk som godkendes af vejmyndighed.

Hvis gravearbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette anmeldes til vejmyndigheden, politiet, Falck/Region Syddanmark (ambulance), brandvæsen og berørte busselskaber.