Lokalplaner

 

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplan 312 og tillæg 14 til Kommuneplan 2017
For et område til boligformål syd for Askov.

I offentlig høring til 10. juni 2020.

Sagsnr. 19/9070

Planerne er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden 10. juni 2020.
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering.


Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen 
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Vedtagne lokalplaner

Lokalplan 305 og kommuneplantillæg 9
For et område til boligformål ved Søndergade i Brørup

Vedtaget d. 12. maj 2020.
Klagefrist d. 10. juni 2020.

Sagsnr. 18/30121


Ændring af lokalplan 195 og kommuneplantillæg 19 
For et område til erhvervs- og offentlige formål ved FGU i Vejen.

Vedtaget d. 12. maj 2020.
Klagefrist d. 12. juni 2020

Sagsnr. 19/25595

Lokalplan 306 og kommuneplantillæg 10
For et område til Idræts- og Kulturhus og tilbygning til friskolen i Gjerndrup.

Vedtaget d. 12. maj 2020.
Klagefrist d. 25. juni 2020.

Sagsnr. 18/26151


Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en lokalplans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.