Lokalplaner

 

Forslag til lokalplaner

Tilpasset forslag til lokalplan 293 

For et område til rekreative formål ved Vejen Idrætscenter
I fornyet offentlig høring til 12. december 2019.
Sagsnr. 17/16788.

Planen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden den 12. december 2019.
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 310 

For et område til boligformål i Rødding.
I offentlig høring til 12. december 2019.
Sagsnr. 19/4236.

Planen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden den 12. december 2019. 
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen 
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

 

Vedtagne lokalplaner

Ingen for nyligt vedtagne lokalplaner.


Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en lokalplans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.