Lokalplaner

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplansforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt.

Forslag til lokalplan 316 og kommuneplantillæg 22 i Kommuneplan 2017. Høringsfrist 20. januar 2022

Forslag til lokalplan 316 og Kommuneplantillæg 22 for et område til solenergianlæg nord for Holsted er i offentlig høring til 20. januar 2022.

Sagsnr. 20/9232


Holsted Solar Park ApS, Energistyrelsen og Vejen Kommune inviterer d. 13. december 2021 til borgermøde om projektet. Tilmelding er nødvendig – se invitation.


Planlægningen er omfattet af miljøvurderingslovens afsnit II - Miljøvurdering m.v. af planer og programmer, og derfor er der udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Miljørapporten ligger som bilag til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver solcelleprojektets indvirken på miljøet, i henhold til reglerne i miljøvurderingslovens afsnit III- Miljøvurdering mv. af konkrete projekter. Sammen med denne, er der udarbejdet et udkast til en §25 tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) til projektet. Heraf fremgår de krav og vilkår, som stilles til projektet på baggrund af miljøkonsekvensrapporten (jf. særskilt sag).

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelse bliver offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Vedtagne planer

Der er ingen planer, der er vedtaget for nylig.