Øvrige planer og regulativer

Miljøbeskyttelsesloven

Høringsfrist 9. januar 2020

Vejen Byråd har ved møde d. 12. november vedtaget forslag til tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2008-2011

Forslaget til tillæg omhandler etablering af en transportledning for spildevand mellem Hovborg, Lindknud og Holsted. Ledningstracé er ændret i forhold til tidligere vedtagne tillæg nr. 22, der samtidig aflyses. Forslaget fremlægges for offentligheden i en høringsperiode på 8 uger frem til d. 9. januar 2020. Sagsnr. 19/19157

Kommuneplantillæg

Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2017 

For boligområde på Rødding Vestergade i Rødding.
I offentlig høring til 12. december 2019.
Sagsnr. 19/4236.

Tillægget er udarbejdet sammen med Lokalplan 310 - Boligområde på Rødding Vestergade i Rødding. Planerne er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden den 12. december 2019. Du kan læse mere i lokalplan 310 under afsnittet Miljøvurdering

 

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en plans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.