Øvrige planer og regulativer

Høring af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vejen Kommune

Vejen Kommune sender hermed forslaget til indsatsplanen for Grundvandsbeskyttelse i Vejen Kommune i offentlig høring. Forslaget vil være i høring i 12 uger indtil tirsdag den 5. januar 2021.

Forslaget til Indsatsplanen kan ses her:

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/60#/

Indsigelser og bemærkninger til indsatsplanen kan skrives på denne hjemmeside under knappen ”Indsend kommentarer”. De kan også sendes direkte til: Vejen Kommune, Teknik og Miljø, teknik@Vejen.dk.

Spørgsmål om planen kan sendes til Geolog Peter Erfurt, peter@vejen.dk i Vejen Kommune.

Formål

Rent grundvand er en vigtig ressource, som er kilden til drikkevandet for de fleste mennesker i Danmark. For at sikre den mod forurening er der udarbejdet en plan for beskyttelse af grundvandet i Vejen Kommune, der beskriver de indsatser, der skal til for at beskytte det, hvem der har ansvaret for dem, og hvornår de skal gennemføres.

Staten har gennem en årrække kortlagt grundvandet i Danmark i Områder med særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til de almene vandværker. Kommunerne skal udarbejde Indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet på baggrund af den statslige kortlægnings udpegninger af indsatsområder.

Opbygning af planen

Indsatsplanen er opbygget således:

  • Først findes beskrivelse af baggrunden for indsatsplanen, den udførte grundvandskortlægning og forureningstrusler. De udpegninger, som statens kortlægning har ført til er vist i bilag 1 til planen.
  • Dernæst beskrives de indsatser til beskyttelse af grundvandet som Indsatsplanen fastlægger. En væsentlig indsats er en fokuseret indsats over for nitrat i de dele af vandværkernes indvindingsoplande, som af staten er udlagt som indsatsområder. Dette er nærmere beskrevet i bilag 2 til planen.
  • Endelig er der en gennemgang af de almene vandværker i Vejen Kommune med en oversigt over de geologiske forhold, vandkemien, forureningstrusler og behovet for indsats.

Godkendelsesproceduren for en indsatsplan

Det er et led i vedtagelsen af indsatsplanen, at planen skal i offentlig høring i 12 uger. Inden forslag til indsatsplanen er sendt i offentlig høring, har der været foretaget en politisk behandling i Vejen Kommune Udvalg for Teknik og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd.

Den endelige politiske behandling vil blive foretaget, når den offentlige høring er afsluttet, og vi har modtaget eventuelle bemærkninger til indsatsplanen.

Den politiske behandling af den endelige plan finder sted i begyndelsen af 2021.

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en plans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.