Øvrige planer og regulativer

Miljøbeskyttelsesloven

Høringsfrist 7. august 2020

Vejen Byråd har ved møde d. 9. juni 2020 vedtaget forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplan 2008-2011. Forslaget omhandler separatkloakering og nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud. Forslaget fremlægges for offentligheden i en høringsperiode på otte uger frem til d. 7. august 2020. Bemærkninger til forslaget indsendes på mail til teknik@vejen.dk senest d. 7. august 2020. Sagsnr. 20/7597.

Høringsfrist 13. juli 2020

Vejen Byråd har ved møde d. 12. maj 2020 vedtaget forslag til tillæg nr. 26 til spildevandsplan 2008-2011

Forslaget til tillæg omhandler etablering af nyt kloakopland i Askov. Forslaget fremlægges for offentligheden i en høringsperiode på 8 uger frem til d. 13. juli 2020. Bemærkninger til forslaget indsendes på mail til teknik@vejen.dk senest d. 13. juli 2020. Sagsnr. 20/6424.

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en plans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.