Øvrige planer og regulativer

Vedtagne kommuneplantillæg

Tillæg 15 – ændringer i afgrænsning af to rammeområder i Rødding
Vedtaget d. 13. august 2019.
Klagefrist d. 12. september 2019
Sagsnr. 19/10369
Se tillægget på Erhvervsstyrelsens Plandata.dk

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en plans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.