Øvrige planer og regulativer

 

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en plans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.