Skip til hoved indholdet

Natura 2000-handleplaner for 2022-2027

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner for 2022-2027

Teknik & Miljø har udarbejdet Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 for områderne Holsted Å og Sneum Å, Kongeåen, Vejen Mose og Nørrebæk ved Tvilho. Desuden er Vejen Kommune med i planen omkring Vadehavet, der er udarbejdet af vores nabokommuner mod vest.

Planerne udarbejdes hver 6. år og hver 12. år udarbejdes også skovhandleplaner af Miljøstyrelsen som en del af planerne. Denne gang er skovhandleplanerne med.

Handleplanerne beskriver den naturindsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.


Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Sneum Å og Holsted Å (sagsnr. 23/12951)

Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Nørrebæk ved Tvilho(sagsnr. 23/12952)

Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Kongeåen (sagsnr. 23/12953)

Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Vejen Mose (sagsnr. 23/12954)

Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Vadehavet (sagsnr. 23/12955)

Klagebestemmelser

I henhold til miljømålslovens § 53, stk. 1 (lov nr. 692 af 26. maj 2023), kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår Natura 2000-handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens §§ 46a–46e. Klageberettiget er følgende:

1) Miljøministeren.

2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3) Offentlige myndigheder.

4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med MIT-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800,- for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

 

Klagefristen udløber den 31. juli 2024, som er 4 uger efter offentliggørelsen. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljømålslovens § 58.

 


 

Teknik & Miljø

Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.31

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen