VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

Staushedevejen 47, 6622 Bække - Klagefrist d. 5. december 2023

Staushedevejen 47, 6622 Bække, Matr. nr. 8i, Kragelund By, Bække. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 23/19340.

Vimtrupvej 1, 6630 Rødding - Klagefrist d. 5. december 2023

Vimtrupvej 1, 6630 Rødding, Matr. nr. 43, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til privat husholdning m.v. Sagsnr.: 23/18911.

Ribe-Vejle Landevej 47, 6622 Bække - Klagefrist d. 7. december 2023

Ribe-Vejle Landevej 47, 6622 Bække, Matr. nr. 21i, Bække By, Bække. Tilladelse til indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 23/19462

Solcelleanlæg nord for Esbjergvej og Øst for Glejbjergvej 7, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 7. december 2023

Byrådet har den 07.11.2023 truffet en afgørelse om § 25 tilladelse til etablering af 162 ha solcelleanlæg med tilhørende kabelanlæg til nettilslutning, samt hegn, transformerstationer, og afskærmende beplantning, på markerne nord for Esbjergvej og øst for Glejbjergvej 7, 6752 Glejbjerg i henhold til miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Afgørelsen blev truffet på grundlag af miljøkonsekvensrapporten med supplerende oplysninger, den supplerende grundvandsredegørelse, resultaterne af de høringer, der er foretaget, og kommunens begrundede konklusion. 

Rapportens analyser viser, at solcelleanlægget vil have en væsentlig visuel påvirkning af landskabet. Men der vil ikke være en væsentlige påvirkningen af grundvand, overfladevand, lavbundsarealet, Natura 2000 områderne, fuglebeskyttelsesområder, bilag IV arterne, §3-områderne, med hverken støj, lugt, støv, refleksioner, trafik, affald og stråling.     

Der er lagt en række krav og vilkår ind i § 25 tilladelsen, som skal reducere solcelleanlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de supplerende oplysninger konkluderer Vejen Kommune, at det konkrete solcelleanlæg ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

  • 25 tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sags nr. 22/11709.

Afgørelse om § 25 tilladelse

Miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg syd for Glejbjerg

Supplerende oplysninger til Solcelleanlæg ved Glejbjerg

Behandling af høringssvar - §25 tilladelsen. 

Supplerende grundvandsredegørelse solenergianlæg syd for Glejbjerg

Appendiks I Solenergianlæg syd for Glejbjerg naturforhold

Appendiks II Solenergianlæg syd for Glejbjerg visualiseringer

Appendiks III Solenergianlæg syd for Glejbjerg modelberegning støj

Kortbilag 1

Holsted Solcellepark, Mosevej 5, 6760 Holsted – Klagefrist 8. december 2023

Holsted Solcellepark. VVM-screening af vandløbsreguleringsprojektforslag om ændring af afvandingsforholdene i oplandet til det offentlige vandløb Jernbækken. Sag nr.: 22/18937

Teglgårdsvej 32, 6622 Bække - Klagefrist d. 12. december 2023

Teglgårdsvej 32, 6622 Bække, Matr. nr. 6a, Bække By, Bække. Tilladelse til indvinding af 108.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 23/18537