VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

Solcellepark vest for Sekærvej 4, 6670 Holsted - Høringsfrist d. 20. januar 2022

Vest for Sekærvej 4, 6670 Holsted. Best Energy A/S har anmodet Vejen Kommune om tilladelse til at opføre 181 Ha solceller på markerne umiddelbart nord for motorvejen og vest for Sekærvej 4, 6670 Holsted.

Solcelleanlægget består af solpaneler som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Solcelleparken tilkobles Station Holsted via en step up transformer på 150 kv.

Den nye 150kV step-up transformer vil udgøre et samlet areal på i alt ca. 5.000 m² med en teknikbygning på maksimalt 250 m² og tilhørende udendørs tekniske anlæg. Dertil kommer en lynafleder på op til 22 meters højde. Transformeranlægget placeres tæt på motorvejsafkørslen.

Ud over solcellerne etableres det for driften nødvendige antal fordelingstransformere, invertere, læskure til fårehold, containere til opbevaring, og en lynafleder på 22m højde i området.

Solcelleanlægget vil blive indhegnet med trådhegn af forsikringsmæssige hensyn og for at forhindre, at større dyr beskadiger solcellepanelerne.

Solcelleanlægget afskærmes mod omgivelserne af levende hegn. Beplantningen har til formål at afskærme anlægget mod omgivelserne men vil tillige kunne fungere som føde- og rasteområde for dyr, fugle og insekter.

Beplantningsbælterne vil blive etableret med henholdsvis mindst 3 eller 7 rækker ved anvendelse af hjemmehørende arter.

Sags nr. 20/9486.


Udkast til Miljøkonsekvensrapport solceller Holsted 05-10-2021
Appendiks II visualiseringer solceller Holsted 03-10-2021
Udkast til § 25 tilladelse

Hygummark 12, 6630 Rødding - Klagefrist 1. februar 2022

Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Hygummark 12, 6630 Rødding, Matr. nr. 792, Hygum, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 59.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 20/14815.

Sådan klager du

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 1. februar 2022.  

Knorborgvej 2, 6630 Rødding - Klagefrist d. 3. februar 2022

Knorborgvej 2, 6630 Rødding, Matr. nr. 28, Knorborg, Sdr. Hygum. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 27.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 22/170.

Årupvej 4, 6630 Rødding - Klagefrist tirsdag den 8. februar 2022

Årupvej 4, 6630 Rødding, Matr. nr. 44, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 64.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/21664.

Bækkevej, 6650 Brørup - Klagefrist d. 10. februar 2022

Bækkevej, 6650 Brørup, Matr. nr. 5a, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til etablering af en boring og tilladelse til indvinding af 64.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 22/444.

Lourupvej 39, 6690 Gørding - klagefrist tirsdag den 15. februar 2022

Lourupvej 39, 6690 Gørding, Matr. nr. 20c, Lovrup By, Gørding. Tilladelse til indvinding af 9.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/14818.