Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

Afgørelser 

Klagefrist torsdag d. 25. marts 2021

Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle. Vedtagelse af projekt om restaurering af efter vandløbslovens § 37. Projektet omhandler bl.a. omlægning af Vejen Å uden om det eksisterende stemmeværk ved dambruget, etablering af et nyt forløb af vandløbslejet, samt udlægning af gydestryg. Se nærmere om mulighederne for klage og om hvordan der klages over vedtagelsen i vedlagte afgørelse. Sag nr. 20/23410.

Klagefrist torsdag d. 11. marts 2021

Låsledvej 29, 6630 Rødding, matr. nr. 312 Brændstrup, Rødding. Tilladelse til konstrueret minivådområde. Sagsnr. 20/17164.

 

Høringer

Høringsfrist torsdag d. 25. marts 2021

Jels Skovvej 8, 6630 Rødding. Matr. nr. 82 Skodborg Ejerlav, Skodborg. Fremlæggelse af forslag om etablering af minivådområde. Sagsnr. 20/11835.

Projektforslag

Høringsfrist mandag d. 5. april 2021

Fremlæggelse af projektforslag for etablering af vådområde ved Brændstrup Bæk, sydvest for Brændstrup.

Projektets hovedformål er at fjerne kvælstof ved etablering af et vådområde. Som en del af projektet genslynges Brændstrup Bæk over en 1600 meter lang strækning, en rørlagt del af vandløbet åbnes, og der udlægges gydestryg i det nye vandløb. Tilstødende grøfter og dræn sløjfes.

Projektforslaget fremlægges i 8 ugers høring. Fremlæggelsen sker i henhold til vandløbslovens § 37 for den del, der omfatter restaurering af Brændstrup Bæk, og i henhold til vandløbslovens § 17 for den del der omfatter regulering af dræn og grøfter. Eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag kan fremsendes til teknik@vejen.dk senest mandag den 5. april 2021. Sag nr. 21/2694.

Bilag