Henvendelse og klagevejledning

Henvendelse:

  • Henvendelse i sagerne kan ske på telefon 79 96 50 00 eller på e-mail: teknik@vejen.dk.
  • Oplys venligst sagsnummeret.

Sådan klager du:

  • Kommunens afgørelser på natur- og miljøområdet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelser efter planloven (landzonetilladelser mv) påklages til Planklagenævnet.
  • Du skal i begge tilfælde klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Disse link fører dig til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal'). Inde i Klageportalen bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder forskellige oplysninger der hænger sammen med klagen.
  • Klagenævnet skal have din klage inden klagefristen udløber. Dato for klagefristen fremgår af den enkelte sag.
  • Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen
  • Det koster et gebyr på 900 kr for privatpersoner at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller 1.800 kr for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller klagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
  • Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.