Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 30-06-2020

Mødested: Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Revisionsberetning nr. 21, årsregnskab 2019 (C)

Sagsnummer: 20/8593

Revisionsberetning nr. 21, årsregnskab 2019 (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • Revisionsberetning nr. 21 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
 • Regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Det indstilles, at

 • revisionsberetning nr. 21 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
 • regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Indstillingen godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afleveret beretning nr. 21, afsluttende revision af årsregnskabet for 2019.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor Ankestyrelsen

Tidligere behandling

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven § 45.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Alfabo, 39 familieboliger i Søndergade, Brørup, Skema A (C)

Sagsnummer: 20/8545

Alfabo, 39 familieboliger i Søndergade, Brørup, Skema A (C)

Administrativ indstilling

Afdelingsleder Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • Byrådet godkender skema A.
 • der indarbejdes yderligere udgift på 242.000 kr. i budget 2021.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Der blev udleveret illustration af byggeriet som ekstra bilag.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Alfabo Kolding har den 1. juni 2020 sendt ansøgning om godkendelse af Skema A vedrørende opførelse af almennyttigt byggeri på den tidligere TBS-grund i Brørup, Søndergade 52-60.

 

Der søges om godkendelse af Skema A til 39 rækkehuse med tilhørende depotrum.

Den samlede anskaffelsesudgift er 73.438.000 kr.

Vejen kommunes andel er 10 %, svarende til 7.344.000 kr.

 

Byggeriet finansieres i øvrigt ved lånoptagelse (88 %) og beboerindskud (2 %).

Vejen kommune skal garantere for en del af lånet. Alfabo oplyser, at garantiberegningen er under udarbejdelse og eftersendes. Normalt er den på ca. 70%. 

 

Huslejen er beregnet til 895 kr. pr. m2.

Den månedlige husleje er fra 5.638 kr. til 7.728 kr.

 

Lokalplanen for området er godkendt på byrådsmødet den 12. maj 2020.

 

Forventet byggestart d. 1. februar 2021 og forventet indflytning d. 1. maj 2022.

Tidligere behandling

02.06.2020 Økonomiudvalget (fremrykning af tidsplan).

09.06.2020 Byrådet.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes forventede andel af anlægsudgiften er nu 7.344.000 kr.

Efter godkendelse af fremrykning er der i budget 2021 afsat 7.102.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 119 af 18.12.2019

Almenboligloven.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Nedsættelse af grundværdi (C)

Sagsnummer: 19/25228

Nedsættelse af grundværdi (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer Rexen indstiller at,

 • nedsættelse af grundværdi for skovejendomme, der har lidt skade efter stormfald, bortfalder med virkning fra den 1. januar 2021 fastholdes.
 • høringssvaret besvares i henhold til Byrådets beslutning.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

I forbindelse med stormfaldet i 1999 fik 22 ejendomme nedsat grundværdien i henhold til Ejendomsskattelovens § 8 stk. 3, som følge af værdiforringelsen på skovene.

 

Vejen Byråd besluttede den 10. december 2019, at nedsættelsen skulle bringes til ophør med virkning den 1. januar 2021.

 

Der har været gennemført en høringsrunde hos ejerne af skovejendommene.

 

Der er kommet èt høringssvar.

 

Ejeren mener ikke, at den tabte værdi er genskabt på nuværende tidspunkt.

 

Høringssvaret vil blive besvaret i henhold til Byrådets endelige beslutning.

Tidligere behandling

31.05.2011 Økonomiudvalget.

03.12.2019 Økonomiudvalget.

10.12.2019 Byrådet.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Værdien for skovejerne af nedsættelsen udgør ca. kr. 30.000,00 pr. år for samtlige 21 ejendomme.

 

Udligningsordningen bevirker, at nettovirkningen for kommunen er minimal.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ejendomsskattelovens § 8 stk. 3.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Forslag til lokalplan lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup (C)

Sagsnummer: 18/20794

Forslag til lokalplan lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 303 og tillæg 8 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra CRH Concrete A/S (tidligere EXPAN A/S) om at udarbejde en ny lokalplan.

Virksomhedens arealer er i dag omfattet af tre lokalplaner udarbejdet i perioden fra 1978 til 1994.

En ny lokalplan skal dels samle, harmonisere og modernisere de tre tidligere lokalplaner og dels sikre mulighederne for en udvidelse af virksomheden mod syd.

 

Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at virksomheden kan udvides mod syd, og at arealet fortsat kan anvendes til produktion, industri, lager, værksted-, entreprenør- og servicevirksomhed. Det er tilmed også vigtigt, at oplevelsen af de nærliggende landskaber og skov ikke forringes.


Disponering af lokalplanen er udarbejdet ud fra et princip, hvor de mest miljøpåvirkende funktioner, såsom produktion og værksteder, er placeret centralt i lokalplanområdet. Disse er omgivet af funktioner, der påvirker miljøet i en mindre grad, såsom administration og areal til lager.
 

Forslag til lokalplan 313 og kommuneplantillæg 8 kan ses på linket Forslag til lokalplan 303.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering.

 

Idet området omfattet udvides, er der udarbejdet et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017. Området udlægges til erhvervsformål. Der har været indkaldt til idéer og forslag før lokalplansforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Dette er sket jævnfør Planlovens § 23c. Indkaldelsen har været annonceret på hjemmesiden og udsendt til nærmeste naboer.

 

Området er i dag omfattet af lokalplaner 9, 13A og 50, som aflyses i sit fulde omfang ved vedtagelse af denne lokalplan 303.

Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.

23.06.2020 Udvalget for teknik og miljø.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

5.Forslag til lokalplan 313 Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 19/10568

Forslag til lokalplan 313 Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 313 med tilhørende Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst vedtages og sendes i offentlig høring
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 313 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra en privat jordejer om etablering af et nyt boligområde ved Vamdrupvej i den sydøstlige del af Vejen By. Området er i dag udlagt til boligformål i kommuneplanen som en del af rammeområde 1.B.07.

Lokalplansområdet er det første område i ”Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst”, der er en større plan for byudviklingen i den østlige del af Vejen By.

I forbindelse med revisionen af kommuneplan 2021 forventes det, at der laves en mindre teknisk tilpasning af rammeområde 1.B.07, så denne afgrænsningsmæssigt kommer til at svare til helhedsplanen. 

 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udbygges ud fra principperne beskrevet i helhedsplanen; herunder

- at skabe rammer for et boligområde med fokus på en synlig regnvandshåndtering

- at sikre etablering af grønne områder med højt indhold af natur

- at sikre etablering af stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer

- at sikre den ny bebyggelse nær Knudbækken ikke påvirker naturoplevelsen ved rekreative arealer mod vest i en væsentlig grad.

 

Disponering

Lokalplanen åbner muligheden for at der i området kan etableres en blanding af lave etageboliger, rækkehuse, samt dobbelt- og parcelhuse med en maks. højde på 8,5 m. Arealet opdeles i 3 delområder, hvor delområderne 1 og 2 anvendes til bebyggelse, mens delområde 3 reserveres til et rekreativt, grønt friareal tilknyttet Knudbækken og lavninger for regnvand i området.

I delområde 2 forventes firmaet Familiebolig A/S at etablere 48 lejeboliger i 2021.

 

Vision

Det nye boligområde sætter fokus på vand som bærende element for byudvikling. Disponeringen udnytter terrænet og understøtter naturlige retninger for områdets afvanding.

Det er visionen, at grøfter, vejnet og regnvandslavninger bruges til rekreation og forskønnelsesformål. Vandhåndtering bliver derved et bærende element for planens udformning.

Indenfor området er vildt græs og stauder brugt som et bindeled på tværs af forskellige delområder og boligtypologier. Det naturlige præg bliver et karakteristisk element, der er en del af selve områdets identitet.

For at sikre et interessant og levende gadeforløb planlægges steder, hvor veje møder rekreative områder udført som sharedspace.

Sharedspace er kendt for at skabe byrum, der inviterer til leg og bevægelse og kan beskrives som et vejforløb, der understøtter en blanding af trafikale (kørende og gående) og ikke trafikale funktioner (ophold, fysiske aktiviteter mm).

 

Forslag til lokalplan 313 kan ses på linket Forslag til lokalplan 313.

 

Miljøvurdering

Lokalplanen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med offentlig høring af planerne vil der arrangeres et drop-in event for beboere fra Akacievej, hvor kommunens planlæggere vil stå til rådighed for at fortælle om visionerne for området og besvare eventuelle spørgsmål. Arrangementet vil ligeledes benyttes til at samle forslag til vejnavne for det nye lokalplanområde.

Tidligere behandling

21.05.2019 Økonomiudvalget.

01.10.2019 Økonomiudvalget.

23.06.2020 Udvalget for teknik og miljø.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal efter reglerne i planloven sendes i offentlig høring i 4 uger, hvilket forlænges til 6 uger på grund af sommerferie.

Bilag

6.Handleplan for By- og Landsbyfornyelse (C)

Sagsnummer: 20/5041

Handleplan for By- og Landsbyfornyelse (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • handleplanen for By- og Landsbyfornyelse godkendes.
   
 • tildelingskriterier for tilskud godkendes.
 • Borgmesteren bemyndiges til fortsat at godkende nedrivningsprojekter på op til 200.000 kr.
   
 • sagen sendes til Byrådets godkendelse.
Beslutning Direktionen den 02-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Der er inden for de seneste år sket ændringer i lovgivning og tildeling af statsmidler til By- og landsbyfornyelse. Den tidligere handleplan fra 2009 er ikke længere tidssvarende og er derfor revideret. Opgaven er stort set som tidligere, men et nyt fokuspunkt omkring oplag er indarbejdet og beskrevet nedenfor.

 

I henhold til lov om Byfornyelse og udvikling af byer, påhviler det kommunerne en tilsyns- og handlepligt i forhold til sundhedsfarlige boliger. Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for at foretage en aktiv indsats i forbindelse med fysisk og social belastede områder i lokalsamfundene og hermed sikre gode boligsociale forhold både i og udenfor vækstområder i byerne og på landet. Ved sager i byer under 4.000 indbyggere kan der opnås tilskud fra den tildelte byfornyelsesramme på 60 %.

 

Herudover danner handleplanen også rammerne for, hvilke handlemuligheder der er over for ejendomme med rod, affald eller andet oplag, som kan være til stor gene for naboer og omgivelser. Her er det muligt at bringe flere lovgivninger i spil som byggeloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven og byfornyelsesloven.

 

Erfaringen opsamlet fra flere kommuner i landet viser en stigende udvikling, og årsagen kan skyldes mange, dog er den typiske årsag det, der kaldes samlermani.

Med baggrund i ovennævnte har sagerne vist sig, at dialog og/eller indgriben med diverse påbud ofte ikke bærer frugt og er samtidig omkostningstunge i tid og ressourcer.

 

Udfordringer med rod, affald, skrotbiler mv. kan dog undtagelsesvis blive så belastende for naboer eller omgivelser, at kommunen vil være tvunget til at gribe ind.

 

Handleplanen giver mulighed for at arbejde med en forebyggende indsats for at begrænse omfanget af ejendomme med rod, affald og andet oplag.

 

Prioritering af områder:

Indsatsen i form af kondemnering i forhold til sundheds- og brandfare i beboede boliger er en lovbestemt kommunal pligt og har derfor højeste prioritet.

 

Kondemnering og eventuelt påbud om nedrivning af tomme, forfaldne huse samt påbud og afhjælpning vedrørende rod, affald mv. gennemføres i det omfang, der er ressourcer til det, herunder de økonomiske muligheder.


Som hovedregel skal der startes med de mest skæmmende og belastende ejendomme.

 

Oplæg til tildeling af midler:

De nuværende tildelingskriterier foreslås videreført, og som beskrevet nedenfor og inden for puljens budgetramme.

 

Kondemnering og påbud (som frivillig aftale hvor det er muligt):  100 % tilskud (Lov)

Ejer ansøger om tilskud og hvor tildelingskriterier er opfyldt:   30 – 50 % tilskud

Facaderenoveringer af ejendomme som indgår i kulturmiljøer:   op til 75 % tilskud

Facaderenoveringer hvor tildelingskriterier er opfyldt:    30 - 50 % tilskud

 

Tilskuddet vurderes fra sag til sag og ud fra omfang og Vejen Kommunes tildelingskriterier.

 

Herudover har Borgmesteren været bemyndiget til at beslutte nedrivningsprojekter op til 200.000 kr. Denne bemyndigelse foreslås videreført.

 

Evaluering:

Området evalueres en gang årligt og vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Tidligere behandling

02.06.2020 Direktionen.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet vurderes fra sag til sag og ud fra omfang og Vejen Kommunes tildelingskriterier.

Der er årligt afsat budgetbeløb til realisering af projekter både med og uden statstilskud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse 2020-02-21 nr. 144, Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lovbekendtgørelse 2016-09-23 nr. 1178, Byggeloven

Lovbekendtgørelse 2018-04-16 nr. 287, Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1218, Lov om miljøbeskyttelse

Høring

Ingen.

Bilag

7.Plan for drift under kriser (C)

Sagsnummer: 20/3946

Plan for drift under kriser (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • plan for drift under kriser godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget & Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Beslutning Direktionen den 24-06-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune er sammen med Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner med i TrekantBrand. Siden TrekantBrand blev etableret, har kommunerne skullet håndtere beredskabet i de respektive kommuner ud fra de beredskabsplaner, der er udarbejdet, da beredskabsområdet lå i de enkelte kommuner. Beredskabsplanerne indeholder i princippet det samme, men struktur og opbygning er vidt forskellige.

 

Kommunerne har indgået i et arbejde med at udarbejde en fælles skabelon for nye beredskabsplaner – indholdet og indsatser afspejler behovet for den enkelte kommune, men med en ens opbygning er det lettere at navigere i, når der køres indsatser i de enkelte kommuner. Beredskabsplanerne eller ”Plan for drift under krise”, som de hedder fremadrettet, udarbejdes i systemet Assign, som gør at planerne er tilgængelige for alle relevante parter og altid den senest reviderede udgave, man kan tilgå. Systemet er endvidere det system, som TrekantBrand styrer deres indsatser i. Systemet stilles til rådighed for kommunerne af TrekantBrand.

 

Indholdet i ”Plan for drift under krise” er en opdateret udgave af den tidligere beredskabsplan. Parallelt med den politiske behandling er planen sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Med afsæt i ”Plan for drift under krise” udarbejdes der efterfølgende en håndbog for ”Drift under krise”. Håndbogen skal med eksempler beskrive, hvordan ledelse og medarbejdere bruger planen og håndterer kritiske situationer. Til helt specifikke situationer udarbejdes der ”Actioncards” på konkrete situationer og kriser. De nuværende beredskabsplaner på drifts og institutioner indeholder i dag ”Actioncards”. Øvrige beredskabsplaner skal ligeledes opdateres og tilpasses struktur og systemet, hvori planerne beskrives.

 

Den tidligere beredskabsplan er vedlagt dagsordenen.

Tidligere behandling

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Til budget 2021 – 2024 er der fremsat ønske om midler til Vejen Kommunes arbejde med beredskab og krise håndtering.

Personalemæssige konsekvenser

Med budgetønsket afsættes der personalemæssige ressourcer til opgaven.

Retsregler og andre forskrifter

Beredskabsloven.

Høring

Ingen.

Plan for drift under krise skal sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Bilag

8.Evaluering af vintertjenesten i perioden oktober 2019 til april 2020 (C)

Sagsnummer: 20/9219

Evaluering af vintertjenesten i perioden oktober 2019 til april 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • evalueringen tages til efterretning
   
 • Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå Kommuner

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Evalueringen taget til efterretning.

Det indstilles godkendt, at Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Det indstilles godkendt, at Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har ansvaret for vintervedligehold af ca. 1.270 km offentlig vej. I 2018 udtrådte Vejen Kommune af det fælles vagtberedskab med Sønderborg, Tønder og Åbenrå Kommuner og i vinterperioden fra 15. oktober til 15. april overvåges vejrsituationen og vejnettet døgnet rundt, så glatførebekæmpelse og snerydning kan udføres i rette tid.

 

Kommunens eget vinterberedskabet er sammensat af fire vintervagter, der på skift har 24 timers vagt i syv dage og otte inspektionsvagter, der ligeledes på skift har døgnvagter.

Vintervagten har ansvaret for overvågning af vejret og vejnettet døgnet rundt og ansvaret for at kalde entreprenører ud til glatførebekæmpelse.

Overvågningen foretages både ved hjælp at metrologiske vejrdata, målinger fra målestationer på vejnettet og kontakt til nabokommunerne. Desuden foretager inspektionsvagterne visuelle inspektioner til understøtning af de digitale data.

På baggrund af de opsamlede data beslutter vintervagten i hvilket omfang, der skal igangsættes glatførebekæmpelse i henhold til kommunes vinterregulativ.

 

Det har imidlertid vist sig, at kommunens eget vinterberedskab er mandskabsmæssigt meget ressourcetungt og i perioder belaster det administrationen uhensigtsmæssigt meget. Derfor anbefaler Teknik & Miljø, at Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner. I samarbejdet skal Vejen Kommuner deltage med en vintervagt hver 5. uge.

Det forventes, at udgifterne til et det tværkommunale vagtsamarbejde vil være uændret i forhold til nuværende.

 

Omfanget af glatførebekæmpelse og snerydningsindsatsen er beskrevet i kommunens Vinterregulativ og er prioriteret i forhold til vejklasserne, og det tilstræbes, at:

 • Klasse 1-veje, overordnede veje, holdes farbare og uden gener på alle tider af døgnet
 • Klasse 2- og 3 veje holdes farbare indenfor tidsrummet kl. 05.00-21.00
 • Klasse 4 veje holdes farbare i det omfang indsatsen på klasse 1 og 2 veje er afsluttet – og gener kan forventes på klasse 4 veje.

 

De vedtagne servicemål for de forskellige vejklasser er beskrevet i ”Regulativ for Vintervedligeholdelse”, hvor der også er kort over vejklasserne. Vinterregulativ med oversigtskort er vedlagt som bilag.

 

Vinterperioden fra 15. oktober 2019 til 15. april 2020 var den næst vådeste vinter siden 1874, med solskinstimer under gennemsnittet og meget få frost- og snedækkedøgn.

I 2019/2020 var der 55 udkald på A-ruter, 19 på klasse 2- og 3-veje i åbent land og 13 på klasse 2- og 3-veje i bynære områder.

 

Det er få i forhold til f.eks. vinteren 2017-2018, hvor der var 143 udkald på klasse 1-veje, 74 på klasse 2- og 3-veje i åbent land og 55 på klasse 2- og 3-veje i bynære områder. Facts om vinteren er vedlagt som bilag.

 

Vejtemperaturen ligger ofte 2-3°C under lufttemperaturen, hvilket ofte kan resultere i frysende veje på trods af positive lufttemperaturer.

Specielt i denne vinter har vi med den megen nedbør haft en del situationer, hvor der var risiko for frysende våde vejbaner, hvilket har resulteret i stor aktivitet hos Vintervagten og årsag til saltninger mod glat føre. I perioden har der ikke været udkald til snerydning.

I budgettet er der afsat 11,6 mio. kr. til vintertjenesten og i perioden fra 15/10 2019 til 1/6 2020 har udgiften været ca. 7,5 mio. kr.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for teknik og miljø.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Aftaler om vintervagten skal justeres.

Retsregler og andre forskrifter

Eventuel ændring af kommunens Vinterregulativ.

Høring

Vinterregulativet skal godkendes af politiet.

Bilag

9.Sammenhængsplan 0-18 års området (C)

Sagsnummer: 20/8142

Sammenhængsplan 0-18 års området (C)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • der udarbejdes en sammenhængsplan for 0-18 års-området gældende for perioden 2021-2025.
 • den nuværende helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen forlænges frem til godkendelse af ny sammenhængsplan for 0–18 år 2021-2025.
 • Økonomiudvalget anbefaler og Byrådet godkender, at der nedsættes et § 17.4 udvalg til koordinering omkring udvikling af den kommende sammenhængsplan.
 • Økonomiudvalget anbefaler og Byrådet godkender forslaget til den politiske sammensætning af § 17.4 udvalget.
 • Byrådet beder de enkelte udvalg udpege de konkrete medlemmer til § 17.4 udvalget på førstkommende fagudvalgsmøde primo september 2020.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

For nuværende har Vejen Kommune en helhedsplan for dagtilbudsområdet (2017-2021) og en helhedsplan for skoleområdet (2016-2020). Administrationen anbefaler, at der fremadrettet vil være én sammenhængsplan for 0-18 års-området med udgangspunkt i både dagtilbud og skoler og med tæt sammenhæng til alle øvrige afdelinger og udvalg og tværgående politiske mål.

Der ses væsentlige synergier, der kan styrkes og videreudvikles i tæt sammenhæng til kommuneplan, bosætning, infrastruktur og bygningsmasse, arbejdsmarked, handicap samt sundhed og sammenhæng, m.fl. Der vil derfor også være behov for fokus på eksempelvis bygningsmasse, herunder den fysiske stand af kommunens bygninger, bosætning og branding, vækst og byudvikling, bymiljø, infrastruktur og sundhed.

 

På dagtilbuds- og skoleområdet er de politiske målsætninger om øget uddannelsesparathed og trivsel samt om fleksible og motiverende læringsmiljøer centrale fokusområder. Disse politiske mål vil derfor være omdrejningspunkter i en samlet sammenhængsplan for 0-18 års området. Indholdsmæssigt kan emner som faglighed, kompetencer, struktur, ledelse, forbundethed, visitation, kapacitet og åbningstid bl.a. være centrale nedslag.

 

Et kommissorium med en mere detaljeret beskrivelse og organisatorisk overblik for arbejdet i § 17.4 udvalget vil blive fremlagt på byrådsmødet den 18. august 2020.

 

En kommende sammenhængsplan for 0-18 års området erstatter tidligere helhedsplan for hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet

 

Afgrænsning:

Primært skal sammenhængsplanen fokusere på opdatering af den fysiske og organisatoriske udviklingsplan for 0-18 års området og sammenhænge til de øvrige udvalg og de tværgående politik og strategiområder.

Sekundært kan § 17.4 udvalget bidrage med relevante emner.

 

Fagudvalgene vil stadig skulle behandle de emner, som de har ansvaret for. §17.4 udvalget vil drøfte, koordinere og bearbejde de tværgående og sammenhængene emner.

 

§17.4 Udvalget samles månedligt i perioden september 2020 til januar 2021. På møderne vil der være faglige oplæg og drøftelser med ovenstående emner som omdrejningspunkt.

 

Der forventes, at der i perioden vil blive arrangeret en konference og/eller et borgermøde til en bredere inddragelse.

 

Målsætning:

 

Februar 2021 skal der foreligge et udkast til sammenhængsplan.

 

§ 17.4 Udvalget har til formål at skabe et udkast til en kommende sammenhængsplan for 0-18 års området, som via fagudvalgenes, Økonomiudvalget og endeligt Byrådet sendes i høring.

Det forventes at Byrådet kan sende i høring i februar 2021 og behandle høringssvar i marts eller april 2021. 

 

§ 17.4 udvalgets sammensætning

Eftersom sammenhængsplanen udspringer på tværs af afdelinger, udvalg og politiske mål, men med base i Udvalget for skole og børn anbefales etablering af et § 17.4 udvalg bestående af følgende politiske medlemmer:

 

-         Udvalget for skoler og børn: Tre medlemmer

-         Økonomiudvalget: Et medlem (Borgmesteren)

-         Udvalget for sundhed, kultur og fritid: Et medlem

-         Udvalget for teknik og miljø: Et medlem

-         Udvalget for arbejdsmarked og integration: Et medlem

-         Udvalget for social og ældre: Et medlem

-         Landdistriktsudvalget: Et medlem

 

Øvrige relevante eksterne deltagere, eksempelvis læringsmiljøeksperter og lignende, bliver beskrevet nøjere i det endelige kommissorium

 

Borgmesteren bliver formand for § 17.4 udvalget og Udvalgsformanden for skoler og børn vil blive næstformand. Begge vil medvirke i udarbejdelsen af kommissoriet.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forventes at kunne afholdes indenfor rammerne af afdeling for Børn og Familie samt afdelingen for Skole, Kultur og Fritid udviklingsbudgetter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (C)

Sagsnummer: 20/4488

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • revideret Styrelsesvedtægt for Dagtilbudsområdet godkendes
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsernes arbejde på dagtilbudsområdet.

Forældre sikres indflydelse igennem forældrebestyrelser med flertal af valgte forældre og med repræsentantskab af medarbejdere. Forældrebestyrelserne har kompetence til at sætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af budgetrammen indenfor rammer fastsat af kommunalbestyrelsen. Ligeledes har forældrebestyrelserne indstillingsret ved ansættelse af personale og leder. Ved ansættelse af leder har bestyrelsen også ret til at deltage ved samtalerne.

 

Ændringer i Dagtilbudsloven samt ændringerne i afdelingsstrukturen i Vejen Kommune pr. 1. oktober 2019 har anledt en revision af Styrelsesvedtægt for Dagtilbudsområdet.

Udvalget for skoler og børn har i april 2020 godkendt et revideret udkast til styrelsesvedtægt, hvorefter udkastet er sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne.

 

Der er i alt modtaget 5 udtalelser fra forældrebestyrelserne. Udtalelserne har været overvejende positive. Styrelsesvedtægten er revideret efter de indhentede udtalelser.

 

Følgende forslag er ikke medtaget i den reviderede styrelsesvedtægt:

 

-          Forslaget om at gøre forældreråd frivillig i de enkelte områdeinstitutioner. Dette forslag er udeladt, da en intention i den nationale politiske aftale ”Stærke Dagtilbud har været at øge forældreinddragelsen og sikre det lokale forældredemokrati.  Forældrerådene foreslås på den baggrund bevaret.

-          Forskellen mellem bestyrelse og forældreråd er ikke yderligere tydeliggjort, da det er vurderet at beskrivelserne er fyldestgørende.

-          Valgperioden på 1 år for forældrebestyrelsesmedlemmer i Dagplejen bifaldes i udtalelsen fra Dagplejen. Perioden på 1 år er dog en redaktionel fejl. Den 2-årige periode er gældende for både områdeinstitutionerne, Det særlige tilbud Sløjfen og Dagplejen.  

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven § 14-16.

Høring

Udkastet har været til sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne. Maj 2020.

Bilag

11.Den sammenhængende børne og ungepolitik (C)

Sagsnummer: 19/21329

Den sammenhængende børne og ungepolitik (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Udvalget for skoler og børn drøfter det endelige forslag til den reviderede sammenhængende børne og ungepolitik
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Drøftet og indstilles godkendt med redaktionelle ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Kommunerne skal i henhold til Serviceloven udarbejde og politisk vedtage en sammenhængende børne- og ungepolitik, der beskriver indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte.

 

Den nuværende sammenhængende børne og ungepolitik i Vejen Kommune er fra 2013. Denne politik har administrationen nu udarbejdet et forslag til en revidering af.

 

Endeligt forslag

Centralt i forslaget til den reviderede sammenhængende børne og ungepolitik er, at den favner alle børn og unge. Forslaget tydeliggør det fælles ansvar på tværs af alle medarbejdere på børne- og ungeområdet gennem inddragelse af børn, unge og de fællesskaber, de er en del af.

 

Visionen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn og unge møder verden fulde af gå-på-mod, selvværd, selvtillid og tillid til andre. De skal sikres adgang til udviklende og meningsfulde fællesskaber, der bidrager til at forme dem som medborgere.

 

Hensigten er, at den sammenhængende børne- og ungepolitik kommer til at udgøre den overordnede ramme for og koordinering af handlinger på børne- og ungeområdet. Fire udvalgte pejlemærker definerer retningen for arbejdet på hele børne- og ungeområdet i Vejen Kommune:

 

1. Tidlig indsats

2. Sammenhænge

3. Forældreskab

4. Fælles faglighed

 

Til at understøtte politikkens udmøntning bliver der udarbejdet en handleguide, som beskriver konkrete forventninger til indsatser, kompetencer og aktører.

 

Høring

Forslaget til den reviderede sammenhængende børne og ungepolitik har været i høring i MED-udvalg og forældrebestyrelser på både dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover har forslaget været i høring i handicaprådet.

 

Der er i alt modtaget 26 høringssvar.

 

Høringssvarene er meget positive. Særligt fremhæves relevansen af de valgte pejlemærker i politikken, samt at politikken er orienteret mod alle børn og unge. Ligeledes anerkendes den overordnede ramme og retning, som politikken definerer for arbejdet på børne- og ungeområdet i Vejen Kommune. Derudover er der i flere høringssvar beskrevet en positiv forventning til den handleguide, der følger.

 

Flere høringssvar omhandler forslag til ændring af konkrete ord eller afsnit. Fx påpeger flere, at ordene ’silo’ og ’forandringer’ bør erstattes af andre ord.

 

Vedhæftet er dels samtlige høringssvar i deres fulde længe og dels et overblik over alle høringssvar i resumeform. Derudover er det endelige forslag til den reviderede sammenhængende børne og ungepolitik vedhæftet.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceloven § 19, st. 2.

Høring

Udkastet til den revidere sammenhængende børne og ungepolitik har været i høring i MED-udvalg og forældrebestyrelser på både dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover har udkastet været i høring i handicaprådet.

Bilag

12.Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C)

Sagsnummer: 20/9301

Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • der etableres fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen pr. 1. januar 2021
 • Holmeå Børnecenter og Brørupskolen beholder eget skoledistrikt og har egen tildeling af budget
 • Holmeå Børnecenter og Brørupskolen efter tildeling af budget har ét fælles budget
 • der oprettes fælles dagtilbud- og skolebestyrelse
 • bestyrelserne i Holmeå Børnecenter og på Brørupskolen udformer den fremtidige bestyrelsessammensætning og proces i overgangen i samarbejde med chef for Skoler, Kultur & Fritid
 • der kan vælges fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder på Holmeå Børnecenter og Brørupskolen
 • sagen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Claus Kulmbach (V), Henning Askov (V), Elin Winther (A), Henny Schøler (V), Anker Ulsdal (F) og Kjeld Thorsen (A) indstiller godkendt.

Knud Peter Wad (C) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Frank Schmidt-Hansen (C) stemte imod.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Knud Peter Wad (C) stillede forslag om, at sagen udsættes, til der foreligger en ny sammenhængsplan for 0 – 18 års området.

 

For forslaget stemte 5 medlemmer: Knud Peter Wad (C), Frank Schmidt–Hansen (C), Charlotte Klausen (C), Jakob Bech Jensen (C) og Martin Boye (I).

20 medlemmer stemte imod.

 

Forslaget dermed forkastet.

 

Indstillingen godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Holmeå Børnecenter forventes at være 85 elever i 2020/21 og perioden ud. I 2022/23 og 2023/24 forventes skolen at have under 75 elever (Se bilag for prognosetal).

 

Af helhedsplanen for skoleområdet godkendt i Byrådet i 2016 fremgår det:

 

Struktur

Fremover tilstræbes det i strukturen, at skolerne opfylder et af følgende krav over en årrække på 3-5 år:

 • Skolen har minimum 250 elever i 0.- 9. klasse.
 • Skolen har minimum 150 elever i 0.- 6. klasse.
 • Skolen har mellem 100-150 elever i et børnecenter med dagtilbud og 0.- 6. klasse.
 • Skolen har mellem 75-99 elever i 0.-6.kl. i et filialbørnecenter, og er tilknyttet den forbundne overbygningsskole/modtageskole.

 

Filialbørnecenter

Et filialbørnecenter har minimum 75 elever i skolen og 30 børn i dagtilbuddet.

 

Et filialbørnecenter er et mindre børnecenter, hvor dagtilbud og skole samarbejder om børnegruppen fra 0/3 til 12 år. Centret er tilknyttet den forbundne overbygningsskole/ modtageskole, således at skolen og filialbørnecentret har fælles ledelse og skolebestyrelse og etableret fælles løsning af pædagogiske og administrative opgaver samt om fælles anvendelse af særlige ressourcepersoner.

 

Skolerne har stadig hver sit skoledistrikt, og forældrene har således ret til at få deres barn optaget i distriktsskolen. Skolerne har hver deres tildelingsmodel.

 

Lederen af skolen vil være nuværende leder af overbygningsskolen.

 

Lederen af skolen (overbygningsskolen og filialbørnecentret) indgår én drifts- og udviklingsaftale med Vejen Kommune. Budgettet indeholder flere budgetområder f.eks. budget for overbygningsskolen, budget for SFO på overbygningsskolen samt budget for filialbørnecentret og dagtilbudsdelen.

 

Den fælles bestyrelse skal fremadrettet bestå af:

 • Repræsentanter for begge skoler (forældre, personale og elever).
 • Repræsentanter for dagtilbudsdelen.

Skolerne vil fremover have fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ansatte i Holmeå Børnecenter vil få ny øverste leder, den nuværende skoleleder af Brørupskolen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven:

§ 24. 

Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt.

§ 24 a. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter for:

1) Forældre til børn i folkeskolen.

2) Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet.

3) Medarbejdere ved folkeskolen.

4) Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet.

5) Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse.

Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.

 

§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

Høring
 • Sagen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside i perioden fra den 24. juni til 30. september 2020, hvorefter den behandles i Udvalget for Skoler og børn den 27. oktober og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

13.Oprettelse af skolepatrulje på Vestergade til Grønvangskolen (C)

Sagsnummer: 20/4293

Oprettelse af skolepatrulje på Vestergade til Grønvangskolen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller at,

 

 • der etableres en skolepatrulje på Vestergade ved indkørsel til Grønvangskolen
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Grønvangskolens Trafikudvalg ansøger om, at der kan oprettes en skolepatrulje på Vestergade i Vejen.

 

Trafikudvalget ønsker at oprette en skolepatrulje på Vestergade ved Grønvangskolen, da denne vil bevirke, at endnu flere elever end i dag vil kunne benytte et ellers sikkert stisystem nord for skolen. Krydsningen af Vestergade er problematisk, fordi:

 • vejen svinger og bilerne kan være svære at se, når eleven kommer fra højbroen – ikke mindst når der står flere og venter
 • i svinget er der desuden to ind-/udkørsler at holde øje med (til og fra skolens P-plads + fra skolens afsætningsplads)
 • nogle bilister vælger at holde for eleverne, så de kan komme over vejen, mens andre kører forbi uden at holde. Det gør det svært for mange elever at vurdere, hvornår det er sikkert at gå/cykle over
 • der kører tung trafik på Vestergade til to store virksomheder (margarinefabrik og vaskeri)
 • Der er trængsel om morgenen fra kl. ca. 7:40-8:00 – i begge retninger, idet forældre, som har afleveret deres børn, samt nogle af de større elever, skal i idrætscenteret eller til konfirmationsforberedelse, og krydser Vestergade den modsatte vej (fra skolen til højbroen).

 

Det er på møde i Byrådet 12. maj 2020 besluttet, at der kan anvendes økonomiske midler fra pulje til sikre skoleveje til at etablere foranstaltninger, der beskytter skolepatruljen og de mange krydsende elever. I henhold til § 39 i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning skal skolepatruljer, der arbejder på steder uden signalanlæg eller fodgængerfelt, beskyttes af et skolepatruljeanlæg. Et skolepatruljeanlæg består af et blinksignal med to skiftevis blinkende gule blink samt advarselstavler med undertavler »Skole« og en strækningsangivelse. Blinkene vil alene være i funktion, når skolepatruljen arbejder. Det er af Syd- og Sønderjyllands Politi godkendt, at der kan opsættes et skolepatruljeanlæg på Vestergade.

 

Godkendes det, at der kan oprettes en skolepatrulje på Vestergade, tager Grønvangskolen kontakt til Lokal Politiet i Vejen for at drøfte skolepatruljens arbejde. Grønvangskolen udpeger en skolepatruljeinstruktør, hvis opgave bl.a. er at finde egnede elever. Skolepatruljeinstruktøren er desuden ansvarlig for at indhente skriftlig accept fra forældrene af, at deres barn medvirker i skolepatruljen.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af etablering skolepatruljeanlæg, der beskytter skolepatruljen skal ske via pulje til sikre skoleveje på baggrund af beslutningen i Byrådet den 12. maj 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

-          Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1632 af 20/12/2017

-          Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning  BEK nr 1633 af 20/12/2017

-          Færdselsloven §3 stk.3 LBK nr 1324 af 21/11/2018.

Høring

Vejmyndigheden og Politiet.

Bilag

14.Skolevejsvurdering af Tornumvej til Rødding Skole og filial Lintrup Børnecenter (C)

Sagsnummer: 20/782

Skolevejsvurdering af Tornumvej til Rødding Skole og filial Lintrup Børnecenter (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Tornumvej fra krydset Tornumvej/Vimtrupvej – Tornumvej/Hygummark – til Tornumvej 26,  Lintrup er  trafikfarlig for børn fra 0.- 6.klasse
 • sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Familien Nielsen på Tornumvej 9, Lintrup har fremsendt ansøgning om at få en del af Tornumvej, 6660 Lintrup gjort Trafikfarlig.

 

Det er strækningen fra krydset Tornumvej/Vimtrupvej – Tornumvej/Hygummark – til Tornumvej 26, 6660 Lintrup som anses for trafikfarlig.

 

Der henvises til dødsulykken, der skete i krydset Tornumvej/Tornumgårdsvej i december 2017. Der henvises til fartbegrænsningsskilte (60 km) op på strækningen Tornumvej 7 til Tornumvej 11, men at der fortsat køres for stærkt.

 

Biogasanlægget Linkogas, Tornumvej 15, Lintrup har udvidet, og transporten til og fra anlægget er øget væsentligt. Lastbilerne til/fra Linkogas har tilladelse til at køre i tidsrummet mandag-fredag kl. 05.00-19.00 og lørdag fra kl. 05.00-14.00

 

Politiet og Vejmyndighedens udtalelse/ fælles vurdering:

 

Tornumvej er en ca. 6 m bred asfalteret vej uden cyklistforhold og uden belysning. Der er i begge sider af vejen brede græsrabatter. Omkring Tornumgårdsvej er hastigheden reduceret til 60 km/t. Der kører pga. biogasanlægget på Tornumvej en del tung trafik på vejen, ligesom der ved to tællinger i 2018 er konstateret høje hastigheder.

 

Syd- og Sønderjyllands Politi og vejmyndigheden anbefaler pga. den store andel tunge trafik og de høje hastigheder, samt de manglende cyklistforhold og den manglende belysning, at vejen erklæres trafikfarlig for 0.-6. klasse.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på ca. 6 buskort af 2.375 kr. pr. buskort i de 3 kommende skoleår. I alt en merudgift på 14.250 kr. Derefter 3 ekstra buskort pr. skoleår. Udgiften afholdes inden for Udvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens §26.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Hjemtagelse af specialiseret tale- og sprogvanskeligheder (C)

Sagsnummer: 20/8750

Hjemtagelse af specialiseret tale- og sprogvanskeligheder (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • opgaven specialiseret tale- og sprogundervisning hjemtages pr. 1. august 2020
 • der overføres 360.000 kr. fra specialiseret specialundervisning til Tale-høreteam pr. år
 • budgettet på 150.000 kr., som tidligere er anvendt til befordring af elever til specialundervisning, anvendes til nedbringelse af rammebeløb på det specialiserede socialområde.
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune lukker pr. 1. august 2021 Tale/Høre-centeret.

På grund af denne beslutning vil der ikke længere være mulighed for at tilkøbe et specialiseret undervisningstilbud til børn med omfattende tale- og sprogvanskeligheder. Beskrivelse af nuværende tilbud på Danmarksgades Skoles Tale/Høre-center fremgår af bilag.

 

Vejen Kommune har i forhold til denne lovgivning årligt visiteret 1-2 børn med massive og indgribende tale- og sprogvanskeligheder til undervisning i Tale/Høre-centeret på Danmarksgade Skole i Esbjerg. Da eleverne ofte er visiteret i 2-3 år, har Vejen Kommune valgt ikke at visitere nye elever pr. august 2020.

 

Der er afsøgt alternative muligheder i de nærliggende kommuner Varde, Kolding, Haderslev, Vejle og Billund. Mulighederne er vedhæftet som bilag.

Mulighederne giver ikke anledning til andre modeller end den anbefalede indstilling.

 

Opgaveløsningen fra 1. august 2020 vil fremadrettet blive løst af Vejen Kommunes Tale-høreteam, som skal yde specialiseret bistand til børn med omfattende tale- og sprogvanskeligheder.

 

Dette kan løses ved en opnormering af Tale-høreteamet med 0,62 stilling finansieret af den nuværende udgift til elever visiteret til Tale/Høre centeret i Esbjerg.

Tilbuddet skal udvide den nuværende målgruppe, som hidtil har været børn i 0. klasse. Med et kommunalt vidensteam som en del af Tale-høreteamet vil Vejen Kommune kunne tilbyde en tidligere og mere specialiseret indsats, og derved sikre at flere børn får mulighed for opstart i almen skoleregi.

 

Børnenes vanskeligheder fordrer viden om specifikke sprogforstyrrelser, som fx verbal dyspraksi og DLD, og det anbefales, at der i Tale-høreteamet bliver etableret et specialiseret vidensteam, der kan varetage en særlig og intensiv tale-sproglig indsats lokalt i dagtilbud og skoler.

 

Tilbuddet omfatter udredninger, udvidet rådgivning og vejledning samt kontinuerlig taleundervisning individuelt eller i grupper.

Vidensteamet er ansvarligt for at sikre tidlig opsporing via målrettet samarbejde med sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og andre faggrupper. Samarbejdet skal sikre viden om og fokus på tidlige tegn på tale-sprogvanskeligheder.

 

Der bliver etableret en netværksbaseret tilgang, hvor forældre, fagpersoner og andre personer i barnets nærmiljø inddrages i samarbejde og indsatser.

Vidensteamet sikrer en tværfaglig tilgang, hvor flere faggrupper samarbejder om at tilbyde børnene en relevant og rettidig indsats.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 360.000 kr. fra budget vedr. specialundervisning under Skoler, Kultur & Fritid til Tale-høreteamet under Børn & Familie til ansættelse af tale-hørekonsulent. (150.000 kr. i 2020)

 

Derudover er der afsat midler til transport af de elever, der visiteres til Tale-hørecenteret i Esbjerg med ca. 150.000 kr. årligt. Dette budget vil ikke blive anvendt, hvorfor det foreslås, at budgettet hertil fra august 2020 anvendes til medfinansiering af rammebeløb på det specialiserede socialområde. (62.500 kr. i 2020)

Personalemæssige konsekvenser

For at Børn & Families Tale- høreteam kan overtage opgaven er det nødvendigt at tilføre teamet ekspertise på dette specialiserede område med 0,62 årsværk.

Retsregler og andre forskrifter

Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, bliver tilbudt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.

Hjemkommunen kan træffe beslutning om at visitere til et andet tilbud udenfor kommunen, såfremt hjemkommunen ikke selv råder over et relevant undervisningstilbud (Bek. 693 af 20/06/2014 §4 stk. 2).

Høring

Ingen.

Bilag

16.Ligestillingsredegørelse 2020 - medindflydelse (C)

Sagsnummer: 19/27104

Ligestillingsredegørelse 2020 - medindflydelse (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • ligestillingsredegørelsen anbefales godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.
 • ligestillingsredegørelsen sendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet inden 1. september 2020.
 • ligestillingsredegørelsen sendes til orientering i Chefforum og Hovedudvalget.
Beslutning Direktionen den 19-05-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Egon Fræhr.

Beslutning Chefforum den 08-06-2020

Chefforum tog redegørelsen til efterretning.

Beslutning Hovedudvalget den 18-06-2020

Hovedudvalget tog ligestillingsredegørelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.
 

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.
 

Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

 

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:
• At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
• At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
• At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

 

Ligestillingsindberetningen omhandler:
• Personaleområdet.

• Kommunens kerneydelser generelt.
• Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

 

I 2020 er der endvidere særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige udfordringer i forhold til ikkevestlige indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i beskæftigelsesindsatsen.

 

Ligestillingsredegørelserne indeholder fakta på kommunens ligestilling indenfor:

1) Personaleområdet: Herunder kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra første kvartal 2020, de senest tilgængelige tal.

 

2) Kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande: Herunder kommunens kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse, på offentlig forsørgelse i alt samt de forskellige former af offentlig forsørgelse og brugen af virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse. Data i disse tabeller er leveret af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Tallene er fra første kvartal 2020, de senest tilgængelige tal.

 

Hensigten med præsentationen af data er at skabe refleksion i kommunerne og give kommunerne mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samtlige kommuner.

 

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2020/2021. Kommunen vil endvidere få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2020.

Tidligere behandling

19.05.2020 Direktionen.

08.06.2020 Chefforum.

18.06.2020 Hovedudvalget.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ligestillingsloven § 5a.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Politisk mødekalender 2021 (C)

Sagsnummer: 20/8918

Politisk mødekalender 2021 (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den politiske mødekalender 2021

 • godkendes i Økonomiudvalget for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.
 • indstilles godkendt i Byrådet under forudsætning af godkendelse i de respektive fagudvalg.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Den politiske mødekalender skal godkendes i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvorefter Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook kalenderen.

 

Principperne for afholdelse af møderne i 2020 er lagt til grund for 2021 kalenderen.

Tidligere behandling

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunens styrelseslov.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Godkendelse af ordensbestemmelser for ophold ved Jels Søbad (C)

Sagsnummer: 20/10299

Godkendelse af ordensbestemmelser for ophold ved Jels Søbad (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • udkast til ordensbestemmelser for ophold ved Jels Søbad godkendes.
   
 • Økonomiudvalget indstiller ordensbestemmelserne til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2020

Indstilles godkendt.

Det vurderes forud for byrådsmødet, om der skal indføjes forbud mod brug af åben ild.

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt med tilføjelsen:

Brug af ild til madlavning og lignende er kun tilladt på de dertil indrettede grillsteder.

 

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget henvendelser fra Lokalrådet og borgere i Jels samt politiet, idet der for øjeblikket opleves gener fra borgere, som opholder sig ved Jels Søbad. Generne består i indtagelse af alkohol, berusede mennesker, henkastet affald, høj musik og lignende.

 

Borgerne i Jels føler sig generet og utrygge, og ønsker derfor kommunens hjælp til at få etableret nogle trygge rammer, som alle kan være i.

 

Jels Søbad er et kendt badested og er meget besøgt, både af borgere i kommunen, men også borgere ude fra. På de gode varme sommerdage kan der komme helt op til 1.000 besøgende på en dag.

 

For at politiet kan håndhæve god ro og orden, fordrer det, at der foreligger godkendte ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og som beskriver, hvordan man må opholde sig ved søbadet.

 

Ordensbestemmelserne skal godkendes af Vejen Byråd og efterfølgende af politiet, for at de er gældende. Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af ordensbestemmelserne været i dialog med politiet.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til ordensbestemmelser, som er vedhæftet dagsordenen og som ønskes godkendt af Byrådet.

Tidligere behandling

25.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 - § 16 - Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Tina Bloch Gottschalk indtræder i Byrådet (C)

Sagsnummer: 20/10378

Tina Bloch Gottschalk indtræder i Byrådet (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Byrådet godkender følgende ændringer i Byrådet:

 • Kjeld Thorsen (A) udtræder af Byrådet pr. 1. august 2020.
 • Tina Bloch Gottschalk (A) indtræder i Byrådet efter endt barsel pr. 1. august 2020.
 • Tina Bloch Gottschalk (A) indtræder som medlem i Udvalget for skoler og børn, repræsentantskabet for UdviklingVejen samt som kontaktperson for skolebestyrelsen ved Grønvangskolen, Østerbyskolen og i Område 2 (Syd) og indtræder som stedfortræder for Elin Winther (A) i Børn- og Ungeudvalget.
 • Peter Fallesen (A) indtræder som medlem i FGU.
 • Marie Ebsen (A) indtræder som medlem i Vejen Business College.
 • Jørgen Thøgersen (A) indtræder som medlem i Ungdomsskolebestyrelsen.
Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jørgen Thøgersen (A) har ved mail af 16. juni 2020 bedt om ændringer af Socialdemokratiets poster som konsekvens af, at Tina Bloch Gottschalk indtræder i Byrådet efter endt barselsorlov.

 

Tina Bloch Gottschalk er første suppleant for Socialdemokratiet.

 

Byrådet godkendte den 14. januar 2020, at anden suppleant for Socialdemokratiet, Kjeld Thorsen indtrådte i Byrådet efter Klaus Kildemand’s udtræden pr. 19. januar 2020.

 

Kjeld Thorsen har været udpeget til følgende udvalg, råd og bestyrelser:

 • Udvalget for skoler og børn
 • Børn og Unge Udvalget
 • Repræsentantskabet for UdviklingVejen
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Vejen Business College
 • Kontaktperson for skolebestyrelsen ved Grønvangskolen
 • Kontaktperson for skolebestyrelsen ved Østerbyskolen
 • Kontaktperson for Område 2 (Syd; Vejen / Askov / Sdr. Hygum / Øster Lindet / Rødding / Jels).
 • FGU bestyrelsen.
Tidligere behandling

14.01.2020 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

20.Forslag fra Liberal Alliance - Genforeningsdagen - Officiel flagdag (C)

Sagsnummer: 20/10641

Forslag fra Liberal Alliance - Genforeningsdagen - Officiel flagdag (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 • Byrådet drøfter forslag fra byrådsmedlem Martin Boye (I).
Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Egon Fræhr (V) stillede følgende ændringsforslag:

 

På officielle flagdage hejses flaget på Rådhuset. Flagning ved kommunens øvrige bygninger og institutioner besluttes og organiseres af brugerne på stedet.

 

For forslaget stemte 19 medlemmer.

Maya Ryom Mønster (Ø) stemte imod.

5 medlemmer: Martin Boye (I), Frank Schmidt-Hansen (C), Knud Peter Wad (C), Jakob Bech Jensen (C) og Charlotte Klausen (C) stemte hverken for eller imod.

 

Forslaget vedtaget.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Martin Boye (I) har i mail af 22. juni 2020 stilet til Borgmesteren og Kommunaldirektøren fremsendt Liberal Alliances forslag:

 

Genforeningsdagen (15. juni) som officiel flagdag i Vejen Kommune

 

Liberal Alliance forslår at:

 • Vejen Kommune flager ved Vejen Rådhus, samt på en kommunal bygning i de 3 centerbyer, Rødding, Holsted og Brørup i forbindelse med genforeningsdagen den 15. juni.
 • Vejen Kommune flager ved Vejen Rådhus i forbindelse med genforeningsdagen den 15. juni.

 

Sagsfremstilling:

I år er det 100 år siden at Sønderjylland igen blev genforenet med Danmark efter at have været en del af det tyske rige siden 1864. Det er en vigtig del af Danmarkshistorien og en vigtig del af vores lokale historie i Sønderjylland og i Vejen Kommune. Derfor har vi en særlig forpligtigelse til at minde os selv og andre om netop den 15. juni: Dagen hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

 

Vejen Kommune skæres midt igennem af den gamle grænse: Kongeåen. Vejen kommune har en del af Sønderjylland i sig.

 

Derfor forslår Liberal Alliance at Vejen Kommune benytter 100 året for genforeningen til at erklære 15. juni for officiel flagdag i Vejen Kommune. Dette kan ske enten ved at hejse flaget på Rådhuset i Vejen, eller ved at gøre det ved Rådhuset i Vejen samt på kommunale lokationer i de 3 øvrige centerbyer.

 

Det kan meddeles, at kommuner som Sønderborg, Vejle, Nyborg, Odense, Randers og Halsnæs flager den 15. juni.

 

Retsregler og andre forskrifter:

15. juni (Valdemarsdag og Genforeningsdag) er en officiel dansk flagdag. Statslige myndigheder har pligt til at flage på dagen, mens det er frivilligt for private, virksomheder, organisationer andre offentlige enheder.

Cirkulæreskrivelse nr. 9218 af 23. marts 2018 om officielle flagdage.

 

Økonomiske konsekvenser:

Hejsning og nedtagning af 2-8 flag.”

 

Til forslaget knyttes følgende administrative information:

Direktionen vedtog den 23. august 2016, at Vejen Kommune flager på officielle flagdage, alle ugens dage, jf. Justitsministeriets oversigt over officielle flagdage samt at flagning foretages på Rådhuset.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det besluttes, at Vejen Kommune flager ved en kommunal bygning i de 3 centerbyer, Rødding, Holsted og Brørup i forbindelse med Genforeningsdagen den 15. juni, vil det medføre udbetaling af løn for overarbejde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Justitsministeriets retningslinjer for officielle flagdage.

Høring

Ingen.

Bilag

21.Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 30-06-2020

Intet.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

22.Fremtidig organisering af turismeområdet i Vejen Kommune (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

23.Referater fra Borgmesterens møder i juni 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).

24.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger).