Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 12-05-2020

Mødested: Skype-møde

1.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Økonomiudvalget) (C)

Sagsnummer: 20/2778

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2019 til 2020 (Økonomiudvalget) (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2019-2020 på Økonomiudvalgets område.
 • der foretages en afsluttende indstilling til Byrådet om de øvrige udvalgs indstillinger.
 • de i bilaget beskrevne bevillinger på jordforsyningsområdet godkendes.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Overførsler på Økonomiudvalgets område og fagudvalgenes indstillinger indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt som indstillet af fagudvalgene og Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

 

Direktionen har behandlet forslaget til overførsler på mødet den 2. marts 2020 og indstiller forslaget til godkendelse. Desuden har Direktionen besluttet, at der skal udarbejdes handlingsplaner på de institutioner, som fremgår af bilag 12.

 

Forslag til overførsler er nu blevet behandlet i alle fagudvalg.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

 

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

 

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 50,7 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,625 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 50,3 mio. kr.

 

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 40,0 mio. kr. Heraf vedrører 16,3 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2018 udgjorde driftsoverførslerne 31,2 mio. kr., hvoraf 15,8 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 0,5 mio. kr. højere end i 2018.

 

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 81,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 201,8 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2019 til 2020 udgør 73,3 mio. kr.

 

Herudover overføres 10,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet. 

 

Af de samlede anlægsoverførsler flyttes 1,815 mio. kr. til drift.

 

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -15,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -11,8 mio. kr.

 

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 110,6 mio. kr. I 2019 udgjorde budgetoverførslerne 154,2 mio. kr.

 

Samlet opgørelse af overførsler fra 2019 til 2020

 

Område

Beløb

Skattefinansieret drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

1.719

Udvalget for arbejdsmarked og integration

1.124

Udvalget for skoler og børn

-3.446

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

6.489

Udvalget for social og ældre

7.075

Økonomiudvalget

27.081

I alt alle udvalg – skattefinansieret drift

40.042

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift

1.552

 

 

Anlæg:

 

Skattefinansierede område

 

Udvalget for teknik og miljø

20.549

Udvalget for skoler og børn

2.280

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

10.058

Udvalget for social og ældre

12.547

Økonomiudvalget

10.443

I alt alle udvalg – det skattefinansierede område

55.877

 

 

Ældreboliger

17.375

 

 

Forsyningsvirksomhed

10.800

Total anlæg i alt alle udvalg

84.052

 

 

Finansforskydninger og finansiering:

 

Økonomiudvalget

-14.998

 

 

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

 

Drift

41.594

Anlæg

84.052

Finansforskydninger og finansiering

-14.998

I alt

110.648

 

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene. 

 

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 indarbejdede Byrådet en pulje på 44 mio. kr. i 2020 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2019-2020 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2020 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 25 mio. kr. på konto 6.70 og konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

 

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2019 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på i alt 4,812 mio. kr. i indtægter vedrørende Kongevænget etape 2 og 3.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,687 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

 

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

02.03.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

28.04.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

28.04.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

29.04.2020 Udvalget for social og ældre.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 110,6 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

40,042 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

1,552 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

55,877 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

17,375 mio. kr. vedrørende ældreboliger

10,800 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-14,998 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

 

Af de skattefinansierede samlede anlægsoverførsler overføres 1,815 mio. kr. til drift.

 

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2019 94,327 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2020 110,6 mio. kr.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 og konto 6.70 på 25 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på 44 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

 

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 66,6 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Linkogas A.m.b.a. - vedtægter (C)

Sagsnummer: 19/13662

Linkogas A.m.b.a. - vedtægter (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • Byrådet tager orienteringen om reviderede vedtægter til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

 

Konsekvensen er, at Morten Thorøe (V) fra 31. oktober 2019 ikke længere er medlem af bestyrelsen.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Taget til efterretning med bemærkningen fra Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Byrådet blev 25. juni 2019 orienteret om, at Linkogas arbejdede på at indfri lån med kommunegaranti. Byrådet opfordrede Linkogas til at indsende reviderede vedtægter til Byrådets behandling.

 

Lånet blev indfriet den 19. august 2019.

 

Linkogas har den 30. oktober 2019 vedtaget nye vedtægter.

 

Ifølge de tidligere vedtægter fra 15. marts 2017 skulle Vejen Kommune godkende større investeringer, køb/salg af ejendom og optagelse af lån, og Vejen Kommune udpegede et bestyrelsesmedlem. Disse bestemmelser er udgået i de nye vedtægter.

Tidligere behandling

18.06.2019 Økonomiudvalget.

25.06.2019 Byrådet.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Risikostyring Årsrapport 2019 (C)

Sagsnummer: 13/6522

Risikostyring Årsrapport 2019 (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • årsrapport 2019 for risikostyring fremsendes til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning Direktionen den 24-03-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Årsrapporten for risikostyring beskriver arbejdet med at begrænse skadernes antal og omfang gennem forebyggelse af skader, således at udgifterne til skader og forsikringsdækninger holdes på et lavt niveau.

 

Der har været 35 ansøgninger fra institutioner og afdelinger til iværksættelse af forebyggende tiltag indenfor arbejdsmiljøområdet og sikring af inventar og ejendomme. 8 ansøgninger har fået afslag, idet risikostyringsgruppen har vurderet, at disse ikke lå indenfor formålet for tildeling af midler.

 

Til indsatsområder i år 2019 er der bevilget 1,8 mill. kr. Der er bevilget brandalarmeringsanlæg på en skole og et specialcenter samt arbejdsredskaber til alle ældrecentre samt få andre institutioner.

 

Den årlige pulje til risikostyring er på ca. 2,8 mill. kr. I år 2019 er der bevilget ca. 2,7 mill. kr. fra risikostyringspuljen og institutionerne har bidraget med egenbetaling på ca. 0,3 mill. kr. En del af de bevilgede tiltag afsluttes først i år 2020, hvorfor der er søgt overført ca. 1 mill. Kr. til år 2020.

 

Årsrapporten for 2019 viser skadesudviklingen for perioden 2016 til 2019 beskrevet i tekst og diagrammer. Det fremgår af årsrapporten, at antallet af skader er faldet med 99 fra år 2016 til år 2019, hvor antallet af anmeldte skader er på 194. Skadesudgifterne er faldet med ca. 1 mill. kr. fra år 2016 til år 2019. Skadesudgifterne er ikke endelige, idet der er uafsluttede sager. Det er især arbejdsskaderne, der vil medføre flere udgifter, idet de endelige følger af en arbejdsskade først kendes efter flere år.

 

På bygnings- og løsøreområdet har de største skader i år 2019 været 4 brandskader som følge af kortslutning i kabel og lynnedslag i elinstallationer. Den største skadesudgift var ved Fredensvej 3 i Brørup på 235.000 kr.

 

Forebyggelse af skader er en investering i fremtiden. Forebyggelse er vigtig i forhold til den daglige drift, hvor det skaber tryghed og tillid hos borgere og medarbejdere i forhold til kontinuerlige serviceydelser fra kommunens institutioner og administration. Skadesforebyggelsen har endvidere værdi i forhold til kommunens forsikringsudgifter, idet en effektiv skadesforebyggelse giver mulighed for bedre forsikringstilbud, hvilket også var tilfældet ved udbuddet i år 2016.

 

For at sikre, at risikostyringspuljens midler kommer til at gøre mest mulig nytte, arbejder risikostyringsgruppen i forhold til både indsatsområder og ansøgninger fra institutionerne.

 

Handlingsplan for år 2020:

 

Indsatsområder:

Fortsættelse af brandsikring større institutioner (skoler er afsluttet p.t.).

Brandplan/oversigtsplan pr. skole/børnecenter.

Tyverisikringssystemer – nye låsesystemer til skalsikring og af enkelte særlige rum i kommunens institutioner.

Arbejdsmiljøtiltag – herunder opfølgning på trivselsundersøgelsen ultimo 2019.

 

Andre områder:

Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov.

Udarbejdelse af relevante tjeklister.

Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i it-systemet Safetynet.

Tidligere behandling

24.03.2020 Direktionen.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Endelig lokalplan 305 og kommuneplantillæg 9 - Boliger ved Søndergade i Brørup (C)

Sagsnummer: 18/30121

Endelig lokalplan 305 og kommuneplantillæg 9 - Boliger ved Søndergade i Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • den endelige lokalplan 305 og tillæg 9 til kommuneplan 2017 vedtages.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 305 og kommuneplantillæg 9 har været i offentlig høring i perioden 12. december 2019 til 6. februar 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse uden forslag til ændringer.

 

Forslag til lokalplan 305 og kommuneplantillæg 9 kan ses på linket Forslag til lokalplan 305

 

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

Høringssvar 1 fra nabo på Vesterled 12.

Høringssvar 2 fra nabo på Søndergade 62.

 

Naboerne på Vesterled 12 foreslår i Høringssvar 1 en anden disponering af området med en vejadgang på den sydlige del af området, frem for den på Bilag 3 viste adgang på den nordlige del. Naboerne har ved forudgående dialog udtrykt bekymring ved at få bebyggelse i to etager tæt på deres bolig. Den på bilag 3 viste illustrationsplan er et vist eksempel på, hvordan området kan bebygges ud fra lokalplanens fastsatte bestemmelser. Der fastlægges i lokalplanen alene, at vejadgang til området skal ske fra Vesterled, men ikke hvor på grunden den skal placeres. De bygningshøjder og afstande til nabobebyggelse, som tillades i lokalplanen, er indenfor de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der ses derfor ingen grund til at indføre særlige bestemmelser for f.eks. placering af vejadgange eller reduktion af bygningshøjder i lokalplanen. Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå rettelser til lokalplanen.

 

Høringssvar 2 er indsendt gennem klageportalen som klage over miljøvurderingen, men anses på grund af klagetekstens indhold her som høringssvar til den offentlige høring. Naboerne på Søndergade 62 klager over, at de vil få ny nabobebyggelse i tre etager og udtrykker ønske om, at få et højt hegn i skel og på altaner mod syd, så de ikke bliver generet af indblik fra de nye boliger. Der vil dog ikke blive tale om 3 etagers bygninger i området. Etageantallet er blevet reduceret siden den indledende ”Indkaldelse af ideer og forslag” udført i november 2018, og lokalplanen giver alene mulighed for byggeri i to etager med en maks. højde på 8,5 m. Anmodningen om hegn i skel mod naboer eller på altaner gives videre til bygherre. Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå rettelser til lokalplanen.

 

Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar – lokalplan 305”.

Tidligere behandling

16.11.2018 Økonomiudvalget – Igangsætning.

19.11.2019 Udvalget for teknik og miljø – Forslag til lokalplan.

03.12.2019 Økonomiudvalget – Forslag til lokalplan.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

 LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er indkommet to høringssvar.

Bilag

5.Endelig lokalplan 306 og kom.plantillæg 10 Gjerndrup Idræts-, Kulturhus og Friskole (C)

Sagsnummer: 18/26151

Endelig lokalplan 306 og kom.plantillæg 10 Gjerndrup Idræts-, Kulturhus og Friskole (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • den endelige lokalplan 306 for Gjerndrup Idræts- og Kulturhus og Friskole, samt tillæg 10 til kommuneplan 17 - 29 vedtages.

 

 • lokalplanens bestemmelser justeres i forhold til etablering af jordhøj til kælkebakke / cykelbane og lignende.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 306 og kommuneplantillæg 10 har været i offentlig høring i perioden 20. januar 2020 til 17. februar 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse med en mindre tilføjelse.

 

Lokalplanen skaber det planmæssige grundlag for udvidelse af Gjerndrup Friskole. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere fællesfaciliteter for byens borgere, forenings- og erhvervslivet.

 

Forslag til lokalplan 306 og kommuneplantillæg 10 kan ses på linket Forslag til lokalplan 306 for Gjerndrup Idræts- og Kulturhus og Friskole.

 

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar til lokalplanen for Gjerndrup Idræts- og kulturhus og Friskole. Høringssvaret er fra Friskolen, som ønsker mulighed for at etablere en kombineret cykelbane og kælkebakke i den sydlige del af lokalplanområdet. Det vurderes, at ønsket kan imødekommes og det foreslås, at der tilføjes følgende bestemmelser til §§ 9.3. og 9.4. om ubebyggede arealer.

 

I § 9.3 Terrænregulering, tilføjes:

Kælkebakke / Cykelbane: Der kan etableres én jordhøj med en højde på op til 4 meter til brug som kælkebakke, cykelbane og lignende. Højen skal gives en naturlig organisk form og tilpasses det eksisterende terræn.

På højen må der ikke placeres skilte, flag, belysning eller lignende.

 

I § 9.4 Beplantning, tilføjes:

Jordhøjen til kælkebakke / cykelbane og lignende skal afskærmes mod omgivelserne af træer og buske.

Tidligere behandling

29.01.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for teknik og miljø.

07.01.2020 Økonomiudvalget.

14.01.2020 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar fra Gjerndrup Friskole.

Bilag

6.Endelig ændring af lokalplan 195 og kommuneplantillæg 19 - FGU i Vejen (C)

Sagsnummer: 19/25595

Endelig ændring af lokalplan 195 og kommuneplantillæg 19 - FGU i Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige ændring af lokalplan 195 og tillæg 19 til kommuneplan 2017 vedtages.

 

 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar – Ændring LP195”.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af lokalplan 195 og kommuneplantillæg 19 har været i offentlig høring i perioden 11. marts 2020 til 8. april 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse med enkelte rettelser til bestemmelserne for at tilgodese den eksisterede benyttelse af ejendommen og særligt boligen på Dalgas Alle.

 

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) ønsker at udvide deres areal og dette kræver en tilpasning af plangrundlaget og en udvidelse af lokalplanafgrænsningen. For at forenkle lokalplanproceduren anvendes muligheden for at udarbejde en lokalplan af mindre betydning. Den forenklede lokalplanprocedure kan anvendes i tilfælde, hvor der kun er brug for at ændre eller supplere en eller et par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Derfor er antallet af foreslåede ændringer til lokalplanen holdt på et minimum.

 

Forslag til ændring af lokalplan 195 og nyt kommuneplantillæg 19 kan ses på linket Forslag til ændring af lokalplan 195.

 

Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar, som er indsendt af ejer af ejendommen på Dalgas Alle 3. Ejendommen vil ved vedtagelse af lokalplanændringen være omfattet af lokalplan 195 og ikke lokalplan 49 som tidligere.

 

Ejer gennemgår i Høringssvar 1, lokalplanforslagets bestemmelser og foreslår rettelser, hvor bestemmelserne i lokalplan 195 ikke svarer til de aktuelle forhold og brugen af ejendommen i dag. Hovedparten af bemærkninger ændrer ikke ved den nye lokalplan, og høringssvaret giver alene anledning til at foreslå mindre rettelser til lokalplanen. Ejerens vilkår suppleres med mulighed for anvendelse til offentligt formål, og ændres herudover ikke væsentligt.

 

Høringssvaret er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar -Ændring LP195”. Se de konkrete forslag til rettelser til planen her.

Tidligere behandling

03.12.2019 Økonomiudvalget.

25.02.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.03.2020 Økonomiudvalget.

10.03.2020 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er indkommet 1 høringssvar.

Bilag

7.Forslag til lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 - Boligområde i Askov syd (C)

Sagsnummer: 19/9070

Forslag til lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 - Boligområde i Askov syd (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • forslag til lokalplan 312 og tillæg 14 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har efter ansøgning fra to projektinvestorer udarbejdet et forslag til lokalplan for en ny privat udstykning til ca. 85 boliger i det sydlige Askov. I dag ligger området i landzone og anvendes til landbrugsformål. Placeringen mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej er udlagt til boligformål i kommuneplanen og er et naturlig skridt i byudviklingen i Askov.

 

Forslag til lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 kan ses på linket Forslag til lokalplan 312.

 

Området udstykkes til fritliggende boliger eller dobbelthuse o.lign. på dels almindelige parcelhusgrunde over 700 m² og på dels små grunde på 500 – 700 m². Bebyggelse må etableres i op til 2 etager.

 

Som en del af lokalplanområdet indgår grønne kiler med store fællesarealer, gennemgående stier og også den offentlig cykelsti til Askov-Malt skole. Sammen med de brede, åbne vejforløb med egetræer får de området til at fremstå indbydende og inviterende. Stier forbinder de nærliggende boligområder og veje med det nye boligområde, og i fællesområderne skabes aktiviteter som leg, træning, boldspil og beplantning som frugttræer o.lign. Dermed lægger området op til, at byens befolkning benytter fællesområderne og de nye stisystemer.

 

Terrænet falder fra den nordlige afgrænsning mod det syd-østlige hjørne. Veje og grønne arealer er planlagt, så der kan ledes vand mod et teknisk bassin, som placeres på det vådeste sted syd-øst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen angiver vejadgang til området fra Ø. Skibelundvej. Dette vil bevirke, at trafikbelastningen her øges. Det er dog vurderet, at vejforholdende på Ø. Skibelundvej er egnede, og at oversigtsforholdene ved udkørslen er gode. En alternativ udkørsel ved V. Skibelundvej vurderes uhensigtsmæssig pga. uegnede vejforhold og følgende øgning af trafik på den smalle Møllevej.

 

I forbindelse med lokalplanarbejdet har der været drøftelser om, hvordan området nord for lokalplanafgrænsningen kan udvikles både i samspil med Askov by og med det nye boligområde. Ved en workshop i samarbejde med Askov Bylaug og andre lokale interessenter er de første skridt mod udviklingen af det nordlige område allerede taget. Der er i lokalplanen beskrevet de intentioner, som fremkom ved samarbejdet. Ønskerne skal danne grundlag for arbejdet med en fremtidig lokalplan for området omkring Askov Nedergaard.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanområdet vil udgøre størstedelen af det eksisterende rammeområde 6.B.04 i kommuneplanen, og området er udlagt til boligformål med bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. I området ønskes der mulighed for at lave boliger med 2 etager, og derfor er der lavet et tillæg (nr. 14) til Kommuneplan 2017. I tillægget udlægges desuden et område til teknisk anlæg syd-øst for lokalplanområdet i forbindelse med anlæg af regnvandsbassin.

 

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for området skal der laves et tillæg til kommunens spildevandsplan.

Tidligere behandling

06.08.2019 Økonomiudvalget - Igangsætning.

28.01.2020 Økonomiudvalget – Orientering om planskitse.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

8.Forslag til tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-11 (C)

Sagsnummer: 20/6424

Forslag til tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-11 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslag til tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Der er planer om at etablere et nyt boligområde vest for Ø. Skibelundvej i Askov. Dette tillæg beskriver rammerne for håndtering af spildevand og overfladevand i og fra området.

Området vil blive separatkloakeret.

 

Der har været arbejdet med løsninger til lokal afledning af regnvand og nedsivning af regnvand. Jordbundsforholdene og grundvandsniveauet i området betyder, at disse løsninger ikke er egnede.

 

Området separatkloakeres og der etableres et regnvandsbassin i den sydlige del af byggemodningen.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 1317 af 4. december 2019).

Høring

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i 8 ugers høring.

Bilag

9.Ekspropriationsbeslutning vedrørende ombygning af Gamstvej til 2 minus 1 vej (C)

Sagsnummer: 19/26091

Ekspropriationsbeslutning vedrørende ombygning af Gamstvej til 2 minus 1 vej (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 23. januar 2020.

 

 • de i perioden efter åstedsforretningen, accepterede aftaler for erstatninger, arealafståelser m.v. tiltrædes.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Maya Ryom (Ø) stemte hverken for eller imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Den 23. januar 2020 blev der afholdt åstedsforretning, hvor arealerne langs Gamstvej blev besigtiget med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til projektets gennemførelse og tinglyse de nødvendige oversigtsservitutter til ombygning af Gamstvej til 2 minus 1 vej.

 

Ekspropriationen omfatter 10 ejendomme, hvoraf en skal afstå jord og de resterende berøres med tinglysning af servitutter om oversigt og flytning af hegn m.v.

 

Der mødte fem lodsejere til besigtigelsen og to lodsejere til den efterfølgende forhandling om erstatningens størrelse på hotel Skibelund Krat. Efterfølgende er der udsendt erstatningstilbud til lodsejerne, og seks lodsejere har på nuværende accepteret aftalerne og den tilbudte erstatning.

 

Protokollen fra åstedsforretningen er vedlagt som bilag sammen med lodsejernes bemærkninger og accept af erstatningerne.

 

Anlægsprojektet forventes påbegyndt i slutningen af første halvår 2020.

Tidligere behandling

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.

18.06.2019 Økonomiudvalget.

25.06.2019 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Lodsejererstatninger indgår i det samlede projekt, hvor der tidligere er frigivet en bevilling til projektets gennemførelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens Kapitel 10.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Ekspropriationsbemyndigelse for etape 2 - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov - Malt Skole (C)

Sagsnummer: 19/11032

Ekspropriationsbemyndigelse for etape 2 - Cykelsti mellem Vejen Syd og Askov - Malt Skole (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at indgå en frivillig aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår til cykelstiens etape 2.

 

 • såfremt der ikke kan opnås en aftale, iværksættes åstedsforretning med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer efter lov om offentlige veje.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Byrådet traf 5. februar 2019 beslutning om linjeføringen for en fremtidig cykelsti syd om Askov, som vist på vedhæftede bilag.

 

Sti - Etape 1:

Den 28. maj 2019 traf Byrådet beslutning om iværksættelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation vedrørende cykelstiens etape 1, som omfatter strækningen fra Askov-Malt Skole over markerne ved Melvangvej til V. Skibelundvej.

 

Ekspropriationsprocessen for etape 1 var planlagt påbegyndt i april 2020 efter Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg 18 for et boligområde i Askov den 10. marts 2020, som havde relation til stiens forløb. Som følge af situationen omkring Covid-19 måtte åstedsforretningen udsættes. Et nyt forløb, der er tilpasset situationen, er pt. under planlægning.

 

Foreløbig påregnes det at afholde åstedsforretning primo juni 2020 (åstedsforretningen skal varsles 4 uger før afholdelsen), hvorefter ekspropriationen kan være endeligt godkendt, inklusive klagefrister i september/oktober 2020. Herefter kan cykelstien, hvis vejret tillader det, anlægges i efterårsmånederne 2020.

 

Sti - Etape 2:

Etape 2 omfatter strækningen mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej.

På denne etape har den endelige fastlæggelse af cykelstiens placering afventet planerne for et fremtidigt boligområde. Der foreligger nu et forslag til lokalplan 312 for et boligområde, Poul la Cours Vej, i Askov (behandles på andet punkt på møde).

I lokalplanen føres den offentlige cykelsti ind gennem boligområdet i et grønt bælte, og derudover etableres interne forbindelsesstier i området, der sikrer sammenhængen med de omkringliggende veje og boligområder.

 

I forbindelse med etape 2 bliver der behov for at erhverve et areal på ca. 5.000 m² til en 2,5 meter bred asfaltsti, rabatter, afvandingsanlæg fra matr. nr. 6 a, Askov by, Malt. Arealet er beliggende dels indenfor og dels syd for det lokalplanlagte område.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at aftalerne om arealerhvervelse kan indgås som en frivillig aftale. Aftalen forelægges Byrådet til endelige godkendelse. Alternativt iværksættes ekspropriation efter Vejlovens bestemmelser.

 

Såfremt der opnås enighed om arealerhvervelsen, kan anlæggelse af stien iværksættes hen over sommeren, når lokalplan 312 er endeligt vedtaget.

Tidligere behandling

2019.05.28 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til arealerhvervelse afholdes over anlægskontoen til cykelstien.

Der er afsat 6,985 mio. kr. til projektet, som er behandlet og frigivet af Byrådet på møde den 28. maj 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kapitel 10 i Lov om offentlige veje m.v.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Søndervangvej, Askov, 6600 Vejen (C)

Sagsnummer: 20/1429

Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Søndervangvej, Askov, 6600 Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • det fremsendte projekt godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Vejen Varmeværk har sendt et projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme for Søndervangvej, Askov, 6600 Vejen. Der anmodes om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

 

Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Søndervangvej, Askov, 6600 Vejen har været i 4 ugers høring fra den 30. januar 2020.


Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden.

 • Søndervangvej 4 vil ikke skifte til fjernvarme på nuværende tidspunkt.
 • Søndervangvej 11 gav på et møde udtryk for, at de gerne vil vide mere om projektet.

 

Der er således ingen indsigelser mod projektet.

 

Vejen Varmeværk er blevet kontaktet af bygherren for tre nye rækkehuse på Søndervangvej 14 i Askov, da denne ønsker at forsyne de tre rækkehuse med fjernvarme. Vejen Varmeværk har allerede et ledningsanlæg i området, da Møllevej m.fl. blev konverteret for et par år siden, og det er derfor oplagt også at forsyne Søndervangvej med fjernvarme.

 

Projektet omhandler udvidelse af Vejen Varmeværks forsyningsområde til Søndervangvej. Inden for områdeafgrænsningen findes 13 boligenheder fordelt på 2 olieopvarmede enfamiliehuse, 8 gasopvarmede enfamiliehuse og 3 nye rækkehuse.

 

Den samfundsøkonomiske beregning for de 10 enfamilieshuse og de tre rækkehuse, viser en besparelse over 20 år på samlet 103.340 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas.

 

Den brugerøkonomiske beregning viser en gennemsnitlig årlig samlet besparelse på 18.626 kr. ved at anvende fjernvarme i stedet for naturgas.

 

Den Selskabsøkonomiske beregning viser et overskud på 458.496 kr. over 20 år.

 

Byrådet skal derfor tage stilling til, om området kan ændres fra naturgas til fjernvarme. Der er nedenfor angivet konsekvenserne ved at godkende projektet.

 

For:

 • De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Omlægningen følger intentionerne i Vejen Kommunes varmeplan 2020. 
 • CO2 beregningerne viser, at der vil ske et fald i CO2 udledningen ved at bruge fjernvarme i stedet for naturgas.
 • De brugerøkonomiske beregninger viser, at brugerne vil få en billigere varmeregning.
 • Net Ejendomme ApS har tilkendegivet, at deres kommende ejendomme ønskes opvarmet med fjernvarme.
 • Det må forventes, at naturgasselskabet har haft mulighed for at tjene sin investering hjem, idet projekterne som regel afskrives over 20 år.

 

Imod: 

 • Der er et kollektivt varmeforsyningssystem i forvejen, området vil blive dobbeltforsynet.
 • Det er uafklaret, hvor mange ejendomme, der er interesseret i at skifte.
 • Området ligger i udkanten af Vejen Varmeværks forsyningsområde, og det er omkranset af naturgasområder.  
 • Naturgasselskabet vil blive påført et tab.

 

Udvalgets afgørelse kan, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring

Projektet har været i høring i 4 uger.

Bilag

12.Vejklassificeringsplan (C)

Sagsnummer: 10/2857

Vejklassificeringsplan (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslag til vejklassificeringsplan 2020-2022 af februar 2020 godkendes.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes vejklassificeringsplan af februar 2010 er løbende blevet opdateret med ændringer. Planen er nu revideret gennemgående og forelægges derfor til politisk behandling.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet forslaget til vejklassificeringsplan 2020-2022 af februar 2020. Forslaget går primært på en opdatering af planen med de veje, som er anlagt siden 2010, og sekundært en ændring af enkelte vejes vejklasser.

 

Vejklassificeringsplanen er et værktøj til administration af veje i Vejen Kommune, såvel til almindelig drift og vedligeholdelse af vejene, såvel som til langsigtet planlægning. Planen beskriver eksempelvis, hvordan de enkelte veje bør indrettes for at opnå den tilsigtede vejklasse.

 

Planen inddeler vejene i fire vejklasser:

 

 • Gennemfartsveje, veje der fungerer som transportkorridorer imellem større byer og landsdele.

 

 • Fordelingsveje, veje der fordeler trafikken imellem byer i kommunen, og imellem gennemfartsveje og lokale veje.

 

 • Lokale veje, veje der fordeler trafikken til de mindre byer og i byområder.

 

 • Sekundære lokalveje, veje der fordeler lokal trafik til de enkelte boliger, virksomheder, landbrugsejendomme, institutioner med mere.

 

Følgende veje er efter anlæggelse, forlængelse eller udbygning, indarbejdet med følgende vejklasser:

 

 • Barsbøl Søndermark, sekundær lokalvej i Jels.
 • Boulevarden, lokalvej i Vejen.
 • Bækkegård, sekundær lokalvej i Bække.
 • Haraldsvej, privat fællesvej, sekundær lokalvej i Vejen.
 • Fuglsigvej, lokalvej ved Øster Lindet.
 • Havretoften, sekundær lokalvej i Skodborg.
 • Hjortebakken, sekundær lokalvej i Andst.
 • Kongehøj, sekundær lokalvej i Vejen.
 • Kongevænget, sekundær lokalvej i Vejen.
 • Marsvænget, sekundær lokalvej i Holsted.
 • Mariegårdsparken, privat fællesvej, sekundær lokalvej i Jels.
 • Rugtoften, sekundær lokalvej i Skodborg.
 • Rybnersvej, sekundær lokalvej i Rødding.
 • Sekærvej, sekundær lokalvej nord for Holsted.
 • Skovgårdsvej, fordelingsvej vest for Vejen.
 • Stenvang Allé, sekundær lokalvej nord for Brørup.
 • Sølykke, privat fællesvej, sekundær lokalvej i Andst.
 • Taurusvej, sekundær lokalvej nord for Holsted.
 • Tuesager, sekundær lokalvej i Brørup.
 • Tuesbølparken, sekundær lokalvej i Brørup.
 • Vesterbyvej, sekundær lokalvej i Føvling.
 • Vestermarksvej, fordelingsvej i Vejen.
 • Vestermarksvej, sidevej, sekundær lokalvej i Vejen.
 • Ved Anlægget, privat fællesvej, sekundær lokalvej i Holsted.
 • Ådalen, privat fællesvej, sekundær lokalvej i Vejen.

 

I forslaget er Estrupvej, på strækningen fra Skovgårdsvej til Maltvej, opklassificeret til en fordelingsvej. Og at den ”gamle” del af Vestermarksvej, i forbindelse med etableringen af den ”nye” del af Vestermarksvej og ibrugtagningen af Skovgårdsvej, opklassificeret til en fordelingsvej.

 

Vejklassificeringsplanen indeholder anbefalinger til vejbredder afhængig af vejenes klassificering. I det nye forslag til vejklassificeringsplan er vejbredderne revideret, sådan at de er i overensstemmelse med vejreglernes anbefalinger.

Tidligere behandling

22.02.2010 Udvalget for Teknik & Miljø.

02.03.2010 Økonomiudvalget.

09.03.2010 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejloven og privatvejsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Sti- og vejregister (C)

Sagsnummer: 20/4112

Sti- og vejregister (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • de oplistede veje optages som offentlige veje i kommunens sti- og vejregister.

 

 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes sti- og vejregister indeholder oplysninger om, hvilke veje og stier der er offentlige i Vejen Kommune. Registret er udarbejdet på baggrund af registrene fra de tidligere kommuner og amter. Der er løbende indarbejdet nye veje, men det samlede register har ikke været forelagt til politisk beslutning.

 

Teknik & Miljø har indarbejdet følgende veje, der er anlagt siden 1. januar 2007, og som i øvrigt i praksis allerede administreres som offentlige veje, formelt optages som offentlige veje.

 

 • Barsbøl Søndermark, vej i Jels.
 • Boulevarden, vej i Vejen.
 • Bækkegård, vej i Bække.
 • Enggårdsvej, vej i Store Andst.
 • Fuglsigvej, vej ved Øster Lindet.
 • Havretoften, vej i Skodborg.
 • Hjortebakken, vej i Andst.
 • Kongehøj, vej i Vejen.
 • Kongevænget, vej i Vejen.
 • Marsvænget, vej i Holsted.
 • Rugtoften, vej i Skodborg.
 • Rybnersvej, vej i Rødding.
 • Sekærvej, vej nord for Holsted.
 • Skovgårdsvej, vej vest for Vejen.
 • Stensvang Allé, vej nord for Brørup.
 • Søageren, vej i Brørup.
 • Taurusvej, vej nord for Holsted.
 • Tuesager, vej i Brørup.
 • Tuesbølparken, vej i Brørup.
 • Vesterbyvej, vej i Føvling.
 • Vestermarksvej, vej i Vejen.

 

Flere af nævnte veje er forlængelse af allerede eksisterende veje, udbygning af allerede eksisterende veje, og flere er helt nye veje.

 

Teknik & Miljø forventer at udarbejde forslag til en opdatering af registre over offentlige p-pladser, offentlige stier, private fællesstier, private fællesveje med mere i løbet af 2020.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

I henhold til vejlovens § 17 skal Vejen Kommune have en offentlig tilgængelig fortegnelse over kommunens offentlige stier, p-pladser, veje med mere.

 

Vejen Kommunes fortegnelse over offentlige veje med mere kan, via et link på kommunens hjemmeside, ses i den centrale vej- og stifortegnelse på Vejdirektoratets hjemmeside, Den-centrale-vej-og-stifortegnelse.

 

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring

Ingen.

Bilag

14.FlexPendler (C)

Sagsnummer: 19/17841

FlexPendler (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • evalueringen tages til efterretning.
   
 • det besluttes, om Vejen Kommune fra studieåret 2020/2021 og fremad vil tilbyde FlexPendler uden puljemidler, og såfremt det tilbydes, om elever på SOSU Esbjerg afdeling Vejen (VBC) også skal have tilbuddet.
   
 • Udvalget tager stilling til finansiering af ordningen og afgiver indstilling til Økonomiudvalget.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Evalueringen taget til efterretning.

 

Med 5 stemmer for indstiller Udvalget for teknik og miljø, at:

 • Vejen Kommune fra studieåret 2020/2021 og fremad tilbyder FlexPendler uden puljemidler, og at elever på SOSU Esbjerg afdeling Vejen (VBC) også skal have tilbuddet
 • ordningen evalueres ved udgangen af næste skoleår.
 • den anslåede udgift på 400.000 kr. i 2020 finansieres af likvide aktiver
 • den anslåede udgift på 800.000 kr. årligt fra 2021 og frem oversendes til budgetlægningen for 2021-2024.

 

Jørgen Lastein (V) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt, idet dot 2 udgår.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med 22 stemmer for.

 

Anni Grimm (Løsgænger) og Martin Boye (I) stemte imod.

 

Maya Ryom (Ø) og Jørgen Lastein (V) stemte hverken for eller imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I april 2019 besluttede Byrådet, at forsøget med FlexPendler skulle fortsætte i studieåret 2019/2020 med 50% tilskud fra ”Puljen til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder”. Forsøget startede ved studiestart i august 2019.

 

Deltagerne i forsøget har modsat sidste forsøg selv skullet tilmelde sig forsøget. Alle studerende på Vejen Business College og Vejen Gymnasium og HF har fået besked om forsøget fra uddannelsesinstitutionerne.

 

I løbet af august 2019 var 15 studerende tilmeldt. Én stoppede på uddannelse i november, én var udvekslingsstudent fra udlandet og rejste hjem ved nytår og én blev udelukket fra forsøget den 1. marts på grund af manglende betaling.

 

Deltagerne i forsøget kommer geografisk fra områderne nord for Holsted, Glejbjerg, Føvling samt Farris ved Rødding med overvægt af deltagere fra Glejbjerg. Se bilag 1.

 

I de forgange syv måneder er FlexPendler, modsat første forsøg, brugt til daglig transport til og fra uddannelsesinstitutioner. Sidste forsøg viste mere lejlighedsvis transport. I indeværende forsøg dækker FlexPendler transport 72,6 % af mulige kørsler. Nogle af de manglende ture skyldes blandt andet introture, sygdom og undervisning andet steds for de deltagende.

 

Deltagerne har mindsket deres transporttid med 63,2%, hvormed de er gået fra en gennemsnitlig bus transporttid på 73,7 minutter til en FlexPendler transport tid på 29 minutter. Se bilag 2.

 

Fra august til og med februar er der kørt 2.512 ture, hvilket før puljetilskud har kostet 450.304 kr. Tilskuddet er på 50% af transportudgifterne. Fordelingen af ture kan ses i bilag 3.

 

Såfremt forsøget havde kørt videre som indtil nu og ikke var ramt af nedlukning af uddannelsesinstitutioner over længere tid, ville forsøget forventeligt resultere i en udgift på knap 700.000 kr. før puljetilskud. Nu bliver den mindre, alt efter hvor længe nedlukningen varer. Se bilag 4.

 

Der har været en egenbetaling på 15 kr. pr. dag (ikke pr. tur), der er betalt måneden efter kørslen. Såfremt tilbuddet skal gives fremadrettet, kunne det overvejes, om der skal betales forud for kørslen. Eksempelvis samme beløb som et månedskort til det offentlige trafik koster og som betales forud for kørslen. Dermed undgår Kommunen manglende betalinger og FlexPendler tilbydes på samme vilkår, som anden kollektiv transport, og det vil gøre administrationen af kørslen mere ensartet.

 

Hvis tilbuddet fortsat skal tilbydes, vil det fra studieåret 2021/2022 kunne bruges som et argument for uddannelsesinstitutionerne i Vejen by for at vælge dem til. Det vil gælde for studieretningerne HHX, STX og HF, som udbydes pt. samt HTX, når det udbydes i Vejen Kommune. I forbindelse med den politiske behandling af etablering af HTX i Vejen, er der fokus på at tilrettelægge den kollektive trafik, så det bliver lettere at komme til Vejen. Det vil FlexPendler være den billigste løsning på. Ligesom SOSU Esbjerg (Vejen afdeling på VBC) har rettet henvendelse om muligheden for, at deres elever kan komme til at anvende FlexPendler. Det vil dreje sig om 3-4 elever.

 

Såfremt de fire områder, hvor der i dag benyttes FlexPendler, skal have én afgang mere direkte til Vejen, for at nedsætte transporttiden til under 60 minutter, vil det koster 300.-400.000 kr. pr. område, da der skal flere busser til end i dag. Det betyder, at almindelig kollektiv trafik vil koste mellem 1.200-1.600.000 kr. pr. år mod udgiften til FlexPendler.

Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.

02.04.2019 Økonomiudvalget.

09.04.2019 Byrådet.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af beslutningen, om der fremadrettet skal etableres FlexPendler for studerende til uddannelsestilbuddene i Vejen by, er den estimerede udgift ca. 750.-800.000 kr. årligt.

 

En videreførelse af ordningen er ikke indeholdt i budgettet for 2020, og der skal derfor tages stilling til finansieringen af ordningen. Udgiften kan indarbejdes i budget 2021, hvor regningen forventes at indgå fra Sydtrafik.

Samtidig skal den fulde udgift ca. 750-800.000 kr. for 2021 indarbejdes i budget 2021, såfremt FlexPendler bliver et fast tilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Anlægsbevilling til broer og bygværker 2020 (C)

Sagsnummer: 20/6345

Anlægsbevilling til broer og bygværker 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 3,208 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2020.
   
 • rådighedsbeløbet på 3,208 mio. kr. finansieres af pulje til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller og som fremgår af investeringsoversigten 2020 samt de fremrykkede 1,604 mio. kr. fra overslagsåret 2021 under ”Vejbroer og tunneller”. 
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø administrerer kommunens broer, tunneller og øvrige bygværker, og udfører periodiske generaleftersyn i henhold til Vejdirektoratets vejledninger. Der er afsat en årlig pulje til disse vedligeholdelsesarbejder. I 2020 og i hvert af overslagsårene er puljen 1,604 mio. kr.

 

Der forestår en række påtrængende arbejder på kommunens broer, og puljen for 2020 samt fremrykkede midler for 2021 søges frigivet til udførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder efter nærmere teknisk vurdering.

Større arbejder fremgår af vedhæftede liste. Det bemærkes, at nogle af arbejderne er igangsat, da de pga. udvaskning af materialer var akutte.

 

De største planlagte arbejder i 2020 er:

 

 • Stensikring af skråninger pga. udvaskning, cykelstibro over Kongeåen ved Skodborghus.
 • Udskiftning af nedbrudt fugtisolering (beskyttelsesmembran), bro over Grindstedvej ved Hovborg.
 • Udskiftning af betonbygværk, bro under Sekærvej ved Gettrup.
 • Nyt brodæk og rækværk, bro over Tværå ved Langetved.
 • Ny træbro, bro for let trafik over Rødding Bæk ved Gammelengvej 5, Rødding by.

Broen udskiftes for at give øget vandføring under broen, da området har været plaget af oversvømmede kældre mv.

 

Desuden afholdes løbende udgifter til

 

 • Bæreevneundersøgelser, særeftersyn mv.
 • Ikke-planlagte småopgaver – herunder reparation af broautoværn.
 • Udgifter til bygværker med anden ejer – hvor Vejen Kommune har tegnet sig for en del af vedligeholdelsesomkostninger; der er typisk tale om enten Banedanmarks eller Vejdirektoratets broer – eller om skelbroer ved kommunegrænser.

 

Der er i forbindelse med gennemgangen af broer udført primo 2020 påvist et stort behov for renovering og udbedring af påtrængende skader, som ikke kan rummes inden for den forventede budgetramme i de kommende år. I forbindelse med budget 2021 vil der derfor indgå et budgetønske om forhøjelse af den årlige pulje til vedligeholdelsesarbejder.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 3,208 mio. kr. til de nævnte broarbejder. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb 1,604 mio. kr., som fremgår af investeringsoversigten 2020 under ”Vejbroer og tunneller”, samt de fremrykkede 1,604 mio. kr. fra overslagsåret 2021 under ”Vejbroer og tunneller” (omkostningssted 222.845).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om offentlige veje.

Høring

Ingen.

Bilag

16.Prioritering af midler til cykelstier 2020 (C)

Sagsnummer: 20/1500

Prioritering af midler til cykelstier 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget prioriterer gennemførelse af de nedenfor nævnte projekter.

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling fra ’Pulje til cykelstier’ til en 2 minus 1 vej på Vestre Maltvej mellem Brørup og Malt.

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling fra ’Pulje til cykelstier’ til en dobbeltrettet cykelsti langs Jelsvej mellem Rødding og Hellet.

 

 • rådighedsbeløbene på samlet 5,0 mio. kr. finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten i 2020 under ”Pulje til cykelstier”.

 

 • det resterende rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til realisering og gennemførelse af cykelstiprojekt langs Jelsvej mellem Rødding og Hellet, bliver indarbejdet i investeringsoversigten for 2021.

 

 • rådighedsbeløbet på 4,0 mio.kr. i 2021 finansieres af den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. til cykelstier.

 

 • sagen videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I 2017 ansøgte Vejen Kommune om støtte fra Transportministeriets Cykelpulje til følgende tre cykelstiprojekter fra Vejen Kommunes Cykelruteplan:

 

 • Stiforbindelse mellem Askov Skole og Kongehøj/Mannehøj.
 • 2 minus 1 vej på Gamstvej mellem Vejen og Andst.
 • Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Grønnebæk.

 

Vejen Kommune fik efterfølgende meddelt støtte til projekterne ’ Stiforbindelse mellem Askov Skole og Kongehøj/Mannehøj’ og ’2 minus 1 vej på Gamstvej mellem Vejen og Andst’. Derfor foreslår Teknik & Miljø, at der i 2020 og 2021 afsættes midler til etablering af projektet ’Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Grønnebæk’.

I første omgang anbefales det at anlægge en dobbeltrettet cykelsti på strækningen mellem Rødding og Hellet. Projektet er beregnet til 8,5 mio. kr.

Mellem Hellet og Grønnebæk er det således muligt at cykle ad de mindre befærdede veje Helletvej og Langetvedvej. Det vurderes ikke i 2020 muligt at opnå støtte fra Transportministeriets Cykelpulje, da puljen i år udmøntes til projekter, som forbedrer cykelparkeringsfaciliteterne ved stationer på statsbanenettet og langs de planlagte letbaner, se bilag.

 

I 2017 etablerede Vejen Kommune en dobbeltrettet cykelsti mellem Jels og Grønnebæk. En dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Hellet vil således skabe en sammenhængende og mere sikker/tryg cykelrute mellem Rødding og Jels.

 

Jelsvej var af Politiet i 2019, på grund af høje hastigheder og trafikuheld, udpeget som en såkaldt fokusstrækning, hvor Politiet særligt ofte udfører hastighedskontroller. Strækningen er desuden udpeget som trafikfarlig skolevej.

En hastighedsmåling foretaget ved Hellet i 2020 viser, at der køres med en gennemsnitshastighed på 82,8 km/t, men også, at de 15 %, der kører hurtigst, kører med en hastighed højere end 92 km/t. Samtidig viser målingen at 11,7 % af de 2.677 køretøjer, der dagligt kører på strækningen, er lastbiler.

I perioden 2015-2019 er der registreret fire uheld på strækningen heraf et enkelt, hvor en cyklist var involveret.

 

Teknik & Miljø anbefaler desuden, at der i 2020 afsættes midler til en 2 minus 1 vej mellem Brørup og Malt. Projektet er således højt prioriteret i Vejen Kommunes Cykelruteplan, og der vil for ganske få midler kunne skabes en mere tryg/sikker cykelrute mellem centerbyerne Brørup og Vejen. En hastighedsmåling foretaget øst for krydset Vestre Maltvej/Kærvej i 2019 viser, at der køres med en gennemsnitshastighed på 76,1 km/t, men også at de 15 %, der kører hurtigst, kører med en hastighed højere end 88,5 km/t. Målingen viser desuden, at der dagligt kører 1.314 køretøjer på strækningen, heraf 9,6 % lastbiler.

I perioden 2015-2019 er der registreret to uheld på strækningen heraf et enkelt, hvor en cyklist var involveret.

 

Teknik & Miljø anbefaler, med baggrund i Vejen Kommunes Cykelruteplan, at de afsatte midler på 5,0 mio. kr. 2020 og en del af de 5,0 mio. kr. i 2021, nærmere bestemt 4,0 mio. kr. anvendes til:

 

 • 2 minus 1 vej ad Vestre Maltvej mellem Brørup og Malt.
 • Dobbeltrettet cykelsti langs Jelsvej, mellem Rødding og Hellet.
Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i hvert af årene 2020 og 2021 afsat 5,0 mio. kr. til cykelstier [222.869]. 

 

Det foreslås, at der anvendes 0,5 mio. kr. af cykelstipuljen 2020 til en 2 minus 1 vej på Vestre Maltvej mellem Brørup og Malt. Beløbet finansieres af cykelstipuljen 2020, og som fremgår af investeringsoversigten.

 

Det foreslås, at der anvendes 8,5 mio. kr. til en dobbeltrettet cykelsti langs Jelsvej mellem Rødding og Hellet. De 8,5 mio. kr. foreslås finansieret med 4,5 mio. kr. af cykelstipuljen for 2020 og 4,0 mio. kr. af cykelstipuljen for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Prioritering af midler til trafiksikre skoleveje 2020 (C)

Sagsnummer: 20/1499

Prioritering af midler til trafiksikre skoleveje 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 2,038 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til de nedenfor nævnte projekter.

 

 • rådighedsbeløbet på 2,038 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb 1,019 mio. kr. på investeringsoversigt 2020 under ”Skoleveje”, samt de fremrykkede 1,019 mio. kr. fra overslagsåret 2021 under ”Skoleveje”.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten 2020 afsat 1,019 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje.

 

Teknik & Miljø anbefaler i år at anvende de afsatte midler til følgende skolevejsprojekter:

 

 • Hævet flade på Åttevej, Føvling Børnecenter.
 • Hævet flade i krydset Øster Allé/Nygade ved Østerbyskolen i Vejen.
 • Skolepatruljeblink på Hovedgaden og Stadion Allé ved Gesten Skole i Gesten.
 • Skolepatruljeblink på Vestergade ved Grønvangskolen i Vejen.

 

Føvling Børnecenter har et stort ønske om, at der markeres et krydsningspunkt på Åttevej mellem Føvling Børnecenter og p-pladsen ved Føvling Kirke. P-pladsen bruges af forældre, når skolebørn hentes eller bringes. Derfor anbefales det, at krydsningspunktet markeres med en hævet flade i rød asfalt. Den hævede flade skal samtidig medvirke til lav hastighed på skolevejen.

 

Ved Østerbyskolen anbefales det, for at sikre skolepatruljen yderligere, at supplere fodgængerfeltet ved Nygade med en hævet flade i krydset Øster Allé/Nygade. Herved markeres de lette trafikanters krydsningspunkt ekstra, ligesom det sikres, at der køres med lav hastighed på skolevejen.

 

I henhold til § 39 i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning skal skolepatruljer, der arbejder på steder uden signalanlæg eller fodgængerfelt, beskyttes af et skolepatruljeanlæg. Derfor anbefales det at opsætte skolepatruljeblink på Hovedgaden og Stadion Allé i Gesten.

Et skolepatruljeanlæg består af et blinksignal med to skiftevis blinkende gule blink samt advarselstavler med undertavler »Skole« og en strækningsangivelse. Blinkene vil alene være i funktion, når skolepatruljen arbejder.

 

Trafikudvalget på Grønvangskolen har et ønske om, at der etableres en skolepatrulje på Vestergade ved den sydlige indkørsel til Grønvangskolen. For at imødekomme ønsket fra skolen skal der opsættes skolepatruljeblink på begge sider af krydsningspunktet. Blinkene vil alene være i funktion, når skolepatruljen arbejder.

Inden skolepatruljeanlægget kan opsættes, skal oprettelsen af en skolepatrulje på stedet godkendes. Denne sag behandles i Skoler, Kultur & Fritid.

 

Det er desuden besluttet at fremrykke 1,019 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje fra overslagsåret 2021 til 2020. Teknik & Miljø anbefaler, at de fremrykkede midler anvendes til følgende skolevejsprojekter:

 

 • Hævet flade i krydset Øster Allé/Thomsensvej ved Østerbyskolen i Vejen
 • Hævet flade i krydset Søndergade/Idræts Alle ved Højmarkskolen i Holsted

 

Ved Østerbyskolen anbefales det, ligesom ved Nygade, at sikre skolepatruljen yderligere ved at supplere fodgængerfeltet ved Thomsensvej med en hævet flade i krydset Øster Allé/Thomsensvej. Herved markeres de lette trafikanters krydsningspunkt ekstra, ligesom det sikres, at der køres med lav hastighed på skolevejen. Projektet anbefales desuden fremrykket til 2020, da det så kan kombineres med, at Vejen Forsyning udskifter en kloakledning samme sted.

 

I krydset Søndergade/Idræts Alle i Holsted anbefales det, at sikre skolepatruljen yderligere med en hævet flade og et fodgængerfelt. Der er ved flere lejligheder konstateret høje hastigheder på strækningen, ligesom skolepatruljen om morgenen har svært ved at hjælpe de krydsende skolebørn over den trafikerede vej. Derfor har det også gennem flere år været et stort ønske fra Højmarkskolen, at få krydsningspunktet yderligere sikret.

 

Med tiltagene opfyldes nogle af de i Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 opstillede indsatser. Af Trafiksikkerhedsplanen fremgår det ligeledes, at Vejen Kommune vil arbejde for at forbedre stikrydsninger.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2,038 mio. kr. til de nævnte projekter. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb 1,019 mio. kr., som fremgår af investeringsoversigten 2020 under Skoleveje, samt de fremrykkede 1,019 mio. kr. fra overslagsåret 2021 under skoleveje [omk.sted 222.772].

 

Skolepatruljeanlæggene forventes at koste omkring 200.000 kr. pr. stk.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Fastsættelse af mindstepris for areal ved Kongevænget - delområde 1 (C)

Sagsnummer: 20/7183

Fastsættelse af mindstepris for areal ved Kongevænget - delområde 1 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • mindsteprisen for arealet ved Kongevænget til tæt/lav bebyggelse – delområde 1 – fastsættes til 185 kr. pr. m2 inklusiv moms og eksklusiv tilslutningsafgifter.
   
 • Økonomiudvalget indstiller prisen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune er i gang med at byggemodne Kongevænget etape 4 (Kongstedgårds Alle). Samtidig er der vist interesse fra byggefirmaer for at erhverve delområde 1, som er udlagt til tæt/lav bebyggelse. Se vedlagte kortbilag fra lokalplanen. Området er omfattet af lokalplan 234.

 

Byggemodningen af Kongevænget – etape 4 er påbegyndt ultimo april og forventes af være færdig i starten af august 2020. Umiddelbart herefter vil disse boliggrunde blive sat til salg.

Udbud af delområde 1 kan ske når grundprisen er fastsat, idet kommunen ikke skal sørge for stik m.v. Her vil det være køber/byggefirmaet, der skal forestå den interne byggemodning.

 

Delområde 1 er ca. 1,7 ha. Arealet udbydes som to grundstykker. 

 

Den beregnede grundpris på 185 kr./m2 inklusive moms svarer ca. til det halve af, hvad grundprisen blev fastsat for Kongevænget etape 3, som var 380 kr. inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.

 

Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.

 

Kalkulation og omkostninger vedrørende prisfastsættelse af delområde 1 fremgår af vedlagte bilag.

Tidligere behandling

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Statistik fra Ankestyrelsen - året 2019 (C)

Sagsnummer: 20/4934

Statistik fra Ankestyrelsen - året 2019 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har sendt statistik for året 2019.

 

I dette dagsordenspunkt redegøres for ankestatistikken på børne- og voksenhandicapområdet samt ældreområdet jf. Lov om social service (SEL).

 

I 2018 var der på disse områder 75 indsendte klager og i 2017 var tallet 94. I 2019 sås et yderligere fald til 63 indsendte klager.

 

I 2019 var omgørelsesprocenten på 43 – en smule over landsgennemsnittet på 41 pct. Men faldet med 3 % fra 2018 – 2019. Det skal ligeledes bemærkes, at omgørelsesprocenten skal ses i lyset af det faldende antal klager.

 

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Vejen Kommune og landet som helhed.

 

TABEL: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2019

 

 

LAB

LAS

PL

SDP

SEL

ØVR

I alt

Vejen

Stadfæstelse

8

58

1

35

28

3

133

Ændring/

ophævelse

6

9

-

9

10

1

35

Hjemvisning

1

-

1

3

11

-

16

Afvisning/henvisning

-

7

-

5

4

-

16

I alt

15

74

2

52

53

4

200

Omgørelses-procent

47

13

50

26

43

25

28

Landstotal

Stadfæstelse

912

5.366

678

3.139

5.500

614

12.209

Ændring/

ophævelse

196

1.572

51

438

1.032

118

3.407

Hjemvisning

116

972

110

255

2.777

174

4.404

Afvisning/henvisning

111

815

84

326

951

132

2.419

I alt

1.335

8.725

923

4.158

10.260

1.038

26.439

Omgørelses-procent

25

32

19

18

41

32

33

 

I forhold til fordeling af afgørelser inden for serviceloven, som enten er ændret eller hjemvist, ser fordelingen således ud:

 

 

2018

2019

Familie & Børn

1

11

Handicap & Vokspsykiatri 

10

4

Ældre & Rehabilitering

17

10

 

 

Ældreområdet:

 

Hjemmehjælp § 83: Der har været én klagesag, som er stadfæstet.

 

Personlige hjælpemidler § 112: Der har været 17 klagesager hvoraf 7 er stadfæstet, 2 afvist, 3 hjemvist til fornyet behandling og 5 ændret.

 

Forbrugsgoder § 113 (el-køretøjer): Der har været 6 klager hvoraf 5 er stadfæstet og 1 er hjemvist til fornyet behandling.

 

Støtte til bil § 114 – 115: Der har været 3 sager hvoraf 2 er stadfæstet og én er hjemvist til fornyet behandling.

 

Boligændringer § 116: der har været én klage som er stadfæstet.

 

Diverse Serviceloven: Her har der været 2 sager, som er stadfæstet.

 

Socialområdet:

 

Voksne – borgerstyret personlig assistance (SEL § 96): Der har været 2 klagesager. 1 sag er stadfæstet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

 

Merudgifter (SEL § 41): Der har været 4 klagesager. 3 sager er stadfæstet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

 

Tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42): Der har været 2 klagesager. 2 klagesager er stadfæstet.

 

Voksne – socialpædagogisk bistand (SEL § 85): Der har været 2 klagesager. 1 sag er ændret/ophævet og 1 sag er hjemvist for yderligere oplysning af sagen.

 

TABELFORKLARING:

 

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne ovenfor:

 

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS: Lov om aktiv socialpolitik.

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension.

SDP: Sygedagpenge.

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv).

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

 

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/henvisning, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

 

Afvisning/henvisning

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren

har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

 

Hjemvist

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse

en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det

kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

 

Ændring/Ophævelse

Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

 

Stadfæstet

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

Tidligere behandling

29.04.2020 Udvalget for social og ældre.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Retssikkerhedsloven og Serviceloven.

Høring

Til orientering i Handicapråd.

Bilag

20.Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet - 2019 (C)

Sagsnummer: 20/4968

Beretning om magtanvendelse på social- og ældreområdet - 2019 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Den årlige beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på social- og ældreområdet foreligger.

 

Beretningen handler om magtindberetninger og værgemålssager, der er modtaget og behandlet i 2019 og er gældende for alle institutioner under Ældre & Rehabilitering og Handicap & Psykiatri samt borgere på institutioner i andre kommuner.

 

Reglerne for iværksættelse af tvangsmæssige handlinger findes i serviceloven, afsnit VII, kapitel 24, §§ 125 – 129, og handler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Værgemål sker efter værgemålslovens § 5.

 

Magtanvendelsen skal være så skånsom og kortvarig som muligt og skal være mindst muligt indgribende. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

 

Af beretningen om magtanvendelse på social- og ældreområdet 2019 fremgår det, at

 

-         der ikke er anvendt magt for at udstyre demensramte med GPSér (§ 125).

-         magtanvendelse i forbindelse med fastholdelse og hygiejnesituationer er foretaget i 23 tilfælde på social- og ældreområdet (§ 126).

-         der ikke er anvendt magt for at fastholde borgere i deres bolig (§ 127).

-         der er ikke tildelt tilladelse til at anvende beskyttelsesmidler (§ 128).

-         tiltag jf. § 129, stk. 2, om flytning af borger, er taget i anvendelse 1 gang i 2019 – på socialområdet.

-         der er søgt om tre værgemål i 2019 – to på socialområdet og ét på ældreområdet.

Tidligere behandling

29.04.2020 Udvalget for social og ældre.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens afsnit VII.

Høring

Ingen.

Bilag

21.Nationale test i Vejen Kommune 2019/2020 (C)

Sagsnummer: 18/31800

Nationale test i Vejen Kommune 2019/2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • de frivillige nationale test gøres frivillige i Vejen Kommune i skoleåret 2019/2020.
 • den enkelte skoleleder får mulighed for at beslutte ikke at gennemføre obligatoriske nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin i skoleåret 2019/2020.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af nationale test indgik folkeskoleforligskredsen den 21. februar 2020 en politisk aftale. Aftalen indebærer at påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem. Den politiske aftale er vedhæftet som bilag.

 

Den politiske aftale er efterfølgende fremsat som lovforslag. Lovforslaget er vedtaget i Folketinget den 24. marts med ikrafttrædelse 14. april 2020. Denne dato er midt i testperioden, og Børne- og undervisningsministeriet har derfor udarbejdet et orienteringsbrev. Af brevet fremgår det, hvordan kommuner og skoler kan forholde sig til nationale test i skoleåret 2019/2020.

 

De obligatoriske nationale test afholdes som udgangspunkt i skoleåret 2019/2020. De obligatoriske nationale test gennemføres dermed i testperioden fra den 1. marts til og med 30. april.

 

Som følge af lovændringen, kan skolens leder beslutte ikke at afholde de obligatoriske nationale test i skoleåret 2019/2020 (se bilagene Lovforslag L 126 og Orienteringsbrev).

 

Børne- og Undervisningsministeriet har dog udvalgt et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de obligatoriske nationale test.

 

Derudover er de 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik, fortsat pålagt at gennemføre alle ti obligatoriske test.

 

Kommunalbestyrelsen kan omstøde skoleledernes beslutning, jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke fritage skoler, såfremt de pålægges at afholde de obligatoriske nationale test af ministeriet.

Skoler, Kultur & Fritid indstiller at følge indholdet i den politiske aftale. Derfor vil det være op til skolelederen at beslutte, om skolen ønsker at afholde obligatoriske nationale test i skoleåret 2019/2020.

 

På baggrund af ovenstående er Skoler, Kultur & Fritid i gang med at tilpasse den kommunale testplan.

 

Skoler og kommuner skal forvente at gennemføre obligatoriske nationale test fra og med skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt evaluerings- og testsystem træder i kraft. Fra og med skoleåret 2020/2021 vil det dermed ikke være muligt for den enkelte skole at beslutte ikke at gennemføre obligatoriske nationale test.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget følgende skoler til nationale test på udvalgte eller alle klassetrin i skoleåret 2019/2020 i Vejen Kommune:

Føvling Børnecenter

Holmeå Børnecenter

Rødding Skole

Skodborg Børnecenter

Østerbyskolen

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovforslag L126 som fremsat (gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020).

Folkeskoleforligskredsens aftale af 21. februar.

Orienteringsbrev til skoler og kommuner om afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/2020.

Folkeskoleloven § 40 stk. 2, 1. pkt.

Høring

Ingen.

Bilag

22.Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal - Skodborg 6. kl. (C)

Sagsnummer: 20/2016

Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal - Skodborg 6. kl. (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • ansøgning imødekommes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Maya Ryom (Ø) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Skodborg Børnecenter ansøger om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal fra skoleårets start 2020-2021.

 

Det drejer sig om kommende 6.kl., som både i 4.kl. og i nuværende 5.kl. har været én klasse med et politisk godkendt elevtal på op til 30 elever. Skolen forventer 29 elever i klassen fra august 2020.

 

Forældrene giver udtryk for, at de ikke ønsker klassen delt, det sidste år deres børn går i skole i Skodborg Børnecenter. De har oplevet en øget trivsel efter sammenlægningen for knap to år siden. Elevinterview underbygger dette, idet alle elever oplever, at de trives. Skolebestyrelsen er enige om at anbefale, at klassen ikke deles.

 

Skoleledelsen vil sikre en ressourceallokering, der med ekstra personaleressourcer understøtter det samlede antal elever i læringsmiljøet med fokus på en motiverende og varieret skoledag.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 17, stk. 1.

Høring

Ingen.

Bilag

23.Dispensation fra højeste elevtal - Grønvangskolen 5.kl. (C)

Sagsnummer: 20/2016

Dispensation fra højeste elevtal - Grønvangskolen 5.kl. (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • ansøgning imødekommes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 24 stemmer for.

 

Maya Ryom (Ø) og Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Grønvangskolen ansøger om dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal fra skoleårets start 2020-2021. Ansøgningen angår skolens kommende 5. G, hvor der forventes 29 elever i klassen ved skolestart fra august 2020. Parallelklassen (5. Z) er planlagt med 28 elever.

 

5. G er en velfungerende klasse, hvor elever og lærere trives i læringsarbejdet. Eleverne har god social og faglig trivsel om end, der er et stort fagligt spænd, der skal håndteres.  

Lærere og pædagoger anbefaler, at klassen bevares med 29 elever.

Ledelsen vil løbende samarbejde med lærerne om afdækning af behov for resurser, der skal sikre fortsat trivsel og faglig udvikling i elevgruppen.

 

Skolebestyrelsen såvel som skolens ledelse anbefaler således, at 5. G bevares, fordi det vurderes at skabe unødig uro og utryghed, hvis klassens deles. I den forbindelse henledes opmærksomhed på, at en deling af klassen risikerer at blive efterfulgt af eventuel senere reetablering, hvis et eller flere børn forlader klassen på et senere tidspunkt.

 

Skoleledelsen vil sikre en ressourceallokering, der med ekstra personaleressourcer understøtter det samlede antal elever i læringsmiljøet med fokus på en motiverende og varieret skoledag.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 17, stk. 1.

Høring

Ingen.

Bilag

24.Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af anlægsprojekt ved Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 20/4466

Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af anlægsprojekt ved Askov-Malt Skole (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • der gives et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering af anlægsprojekt på Askov-Malt Skole
 • rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten 2020 under ”Udbygning og renovering - Askov-Malt Skole”
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Der er afsat i alt 9 mio. kr. til renovering af Askov-Malt Skole fordelt på 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

 

Der ønskes frigivet midler til projektering, byggerådgiver mv. på i alt 1 mio. kr. Det øvrige rådighedsbeløb vil blive søgt frigivet, når der foreligger et tilbud på projektet.

 

Projektet forventes at indeholde:

 

 • En opgradering af den nuværende klassefløj, bygning F.
 • Separering af kloak- og regnvand, så systemet er fremtidssikret.
Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2020 under omk. sted 301.872 – Udbygning og renovering - Askov-Malt Skole.

 

Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat i alt 6,0 mio. kr. og i 2021 afsat 3,0 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

25.Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer (C)

Sagsnummer: 20/4348

Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. frigives i 2020 til anvendelse af initiativer på skole- og dagtilbudsområdet.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 – 2022.

 

Midlerne blev søgt til følgende anvendelse:

 

”Ændring af nuværende fysiske rammer, hvor der primært skal indkøbes redskaber og møbler. Vil give nye pædagogiske muligheder, som understøtter de politiske mål for området.

 

Fordeling skal ske via Udvalget for skoler og børn ved individuelle ansøgninger i forhold til institutionernes nuværende facilitetsniveau. ”

 

Samtidig blev der afsat en driftspulje på 1,0 mio. kr., hvor anvendelse drøftes i særskilt sag.

Det vil være de samme skoler/dagtilbud, der går i gang i 2020, der vil blive tildelt midler fra både drifts- og anlægspuljen. Det betyder, at alle institutioner vil blive tilført midler i løbet af de næste 3 år.

 

For denne anlægspulje vil det, som nævnt ovenfor, være individuelle ansøgninger, som efterfølgende vil blive behandlet i Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer i årene 2020, 2021 og 2022.

Der vil muligvis være behov for en mindre overførsel af de første 1,5 mio. kr. til næste år for at få den bedst mulige effekt for børnene ud af midlerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

26.Private Pasningsordninger (C)

Sagsnummer: 19/8176

Private Pasningsordninger (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Jakob Vejlø indstiller at,

 • Udvalget orienteres om ændringer vedrørende obligatorisk brug af betegnelsen ”privat pasningsordning”.
 • Udvalget orienteres om målet om at fremme børns læring gennem pædagogiske læringsmiljøer.
 • Udvalget godkender ændret tilsynsramme i private pasningsordninger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven blev reformeret i juni 2018 med en række ændringer for de private pasningsordninger til følge. Der er siden reformen arbejdet med at ændre tilsynsrammen for de private pasningsordninger.

 

Betegnelsen privat pasningsordning

Før dagtilbudsreformen kunne den private pasningsordning bruge en valgfri betegnelse. Med reformen følger, at private pasningsordninger nu udelukkende må benytte betegnelsen ”private pasningsordninger” i offentlige sammenhænge.

 

Børns læring

Hidtil har der ikke været indholdsmæssige krav til det pædagogiske arbejde med børns læring i private pasningsordninger. Med reformen skal den private pasningsordning nu fremme børns læring gennem tilrettelæggelsen af læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Det pædagogiske arbejde skal ske med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner, se bilag 1.

 

Ændret tilsynsramme

Med reformen af dagtilbudsloven følger, at tilsynet i private pasningsordninger skal styrkes. Tilsynet i private pasningsordninger skal nu stå mål med tilsynet i den kommunale dagpleje.

Konkret indebærer en styrkelse af tilsynet, at der som minimum skal føres tilsyn tre gange årligt i private pasningsordninger. Ved et tilsynsbesøg er der fokus på et eller flere af nedenstående emner:

-         Børns trivsel.

-         Den private passers kompetencer til at fremme børns læring gennem tilrettelæggelsen af pædagogiske læringsmiljøer.

-         Sikkerhed i boligen, hvor den private pasningsordning har til huse.

-         Den private pasningsordning overholder kommunale politikker på dagplejeområdet.

 

Styrkelsen af tilsynet betyder, at private pasningsordninger, med indskrevne børn bosiddende i Vejen Kommune, får minimum et ekstra tilsynsbesøg årligt.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Dagplejen i Vejen Kommune er blevet DUT-kompetenceret i henhold til lovændringen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven §78 - §85.

Høring

Ingen.

Bilag

27.Tilrettet ramme for pædagogisk tilsyn på 0-6 årsområdet (C)

Sagsnummer: 20/5859

Tilrettet ramme for pædagogisk tilsyn på 0-6 årsområdet (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Udvalget godkender den tilrettede tilsynsramme.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven blev reformeret i juni 2018. Der er siden reformen været et administrativt udviklingsarbejde for at imødekomme de ændrede krav, som Dagtilbudsloven stiller til godkendelseskriterier og tilhørende tilsynsramme for private institutioner og private pasningsordninger.

 

Private institutioner

For private institutioner betyder ændringerne i Dagtilbudsloven, at privatinstitutioner skal leve op til gældende krav og kriterier senest seks måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort nye godkendelseskriterier.

Hidtil har kommunalbestyrelsen ikke kunnet ændre på kvalitetskravene til de godkendte private institutioner. Med den tilrettede tilsynsramme kan der ved tilsynet følges op på eventuelle ændringer af kvalitetskrav.

 

Private pasningsordninger

Det løbende tilsyn med private pasningsordninger skal stå mål med tilsynet i den kommunale dagpleje præciseret ved følgende indhold: Børns trivsel, bolig-sikkerhed, faglige kompetencer, lovgivning og gældende politikker.

Hidtil har tilsynet med de private pasningsordninger indeholdt færre formkrav ift. arbejdet med børnenes læring. Tilsynet med de private pasningsordninger er således blevet styrket.

 

Dokumentet ”Rammer for pædagogisk tilsyn 0-6 år i Vejen Kommune” er tilrettet på baggrund af ovenstående. Dette dokument beskriver tilsynsrammen, jf. bilag.

Tidligere behandling

20.09.2018 Udvalget for skoler og børn.

22.11.2018 Udvalget for skoler og børn.

19.09.2019 Udvalget for skoler og børn.

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Lov nr. 455.

Høring

Ingen.

Bilag

28.Midler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner (C)

Sagsnummer: 20/5789

Midler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Jakob Vejlø indstiller, at:

 

 • Udvalget beslutter tildelingsmodel for udmøntning af udmøntning af 3,7 mio. kr. til mere pædagogisk personale på daginstitutionsområdet i 2020.
 • Udvalget orienteres om den videre proces for udmøntninger af midler i 2021-2025.
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 17-04-2020

Model 1 indstilles godkendt. Udvalget er orienteret om den videre proces og sagen fremsendes til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I perioden fra 2020 til 2025 tilføres landets kommuner i alt 1,6 mia. kr. til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet i form af mere pædagogisk personale.

Midler fordeles efter antal 0-5 årige, og Vejen Kommune tilføres 3,7 mio. kr. i 2020.

 

Med midlerne starter Regeringens intention om et normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Forhandlingerne om den konkrete politiske aftale vedrørende minimumsnormeringer er endnu ikke afsluttede.

 

Midlerne er øremærket det kommunale daginstitutionsområde og kan således ikke anvendes på dagplejeområdet eller i forhold til private daginstitutioner.

 

Midlerne er et tillæg til det allerede vedtagne budget for 2020, og derudover skal sammensætningen af ikke uddannet og uddannet personale fastholdes.

 

Derudover er der pt. endnu ikke udarbejdet nationale kriterier/vejledning vedrørende fastsættelse af fordelingskriterier mv.

 

På daginstitutionsområdet i Vejen Kommune foreslås midlerne fordelt i 2020 efter en af følgende to fordelingsmodeller:
 

Model 1: Proportionel fordeling 0-5 års området

 

 • Midlerne fordeles proportionelt efter antal børn i institutionerne.

Denne tildelingsmodel vil understøtte en generel opnormering på det samlede dagtilbudsområde. Dette vil komme alle børn ligeligt til gode.

 

Model 2: Proportionel fordeling 0-2 års området

 

 • Midlerne fordeles proportionelt efter antal børn i institutionerne til de 0-2 årige børn (vuggestuerne).

Denne tildelingsmodel understøtter en opnormering på vuggestueområdet. Dette vil tilgodese en målrettet tidlig indsats i forhold til de yngste børn.

 

Af vedhæftede bilag fremgår de økonomiske konsekvenser for institutionerne ift. de to modeller.

 

Den videre proces:

Der er i øjeblikket nationalpolitiske forhandlinger om, hvordan de resterende midler, som tildeles i 2021-2025, kan anvendes til at indfase minimumsnormeringer. Eventuelle lovgivningsmæssige kriterier for indfasning af kommende minimumskriterier er derfor på nuværende tidspunkt ukendte.

Når den nationalpolitiske aftale er godkendt og der udmøntes flere midler til kommunerne, vil der igen være behov for en lokal politisk drøftelse og behandling, herunder stillingtagen til, hvorvidt den valgte fordelingsmodel fortsat vil kunne anvendes. Det vil forventeligt ske primo 2021.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel af de 500 mio. kr. er 3,7 mio. kr. i 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Tilføres flere personaleressourcer i 2020 efter den besluttede tildelingsmodel.

Retsregler og andre forskrifter

Finansloven 2020.

Høring

Ingen.

Bilag

29.Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på kort og mellemlang sigte (2020-2023) (C)

Sagsnummer: 19/25450

Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på kort og mellemlang sigte (2020-2023) (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Udvalget for skoler og børn drøfter, om tilstrækkelig dagtilbudskapacitet på kort og mellemlang sigt (2020-2023) i Askov-Malt lokalområde skal sikres ved at anvende Kommunens samlede kapacitet, eller om der skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt.
 • model 3 iværksættes.
 • der gives en anlægsbevilling vedrørende model 3 på 580.000 kr. Bevillingen finansieres af uforbrugte driftsmidler på dagtilbudsområdet (prognosekontoen).
 • merudgiften til drift i resten af 2020 på 245.000 kr. finansieres af uforbrugte driftsmidler på dagtilbudsområdet (prognosekontoen).
 • driftsudgiften på 310.000 kr. frem til en permanent langvarig løsning forventeligt i 2023 indarbejdes i det tekniske budgetforslag. Det drejer sig dermed om årene 2021, 2022 og 2023.
 • sagen indstillet til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-04-2020

Dot 1: Drøftet. Der skal etableres mere kapacitet.

Dot 2: Indstilles godkendt.

Dot 3: Indstilles godkendt.

Dot 4: Indstilles godkendt.

Dot 5: Indstilles godkendt.

Dot 6: Sagen indstillet til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev i december 2019 præsenteret for en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen tog afsæt i henholdsvis belægningstal i de enkelte dagtilbud i 2019, prognoser samt erfaring vedrørende grundsalg og lokal udvikling. Kapacitetsanalysen er vedhæftet.

 

Analysen viste overordnet set tilstrækkelig kapacitet på 3-5 årsområdet i Vejen Kommune. Lokalt var der imidlertid store variationer. Særligt i områderne Askov-Malt, Andst og Brørup viste analysen kapacitetsudfordringer.

 

På baggrund af kapacitetsanalysen bad Udvalget for skoler og børn afdelingen for Børn & Familie om at fremlægge løsningsforslag på både kort, mellemlang og langt sigt vedrørende de udfordringer, som kapacitetsanalysen identificerede.

I denne sag skal Udvalget forholde sig til kapacitetsudfordringer i Askov-Malt på kort og mellemlang sigt. Dette dagsordenspunkt skal ses i relation til punkterne ’Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på lang sigt fra og med 2023 i Askov-Malt’ og ’Kapacitet på dagtilbudsområdet i Andst og Brørup’ (sidste punkt er kun på Udvalget for skoler og børn).

 

Askov-Malt

Primo april 2020 er prognosen for den fremtidige befolkningsudvikling i Vejen Kommune opdateret og offentliggjort. Prognosen viser, at den maksimale kapacitet i Askov-Malt fortsat er langt overskredet – på både kort sigt, mellemlang og lang sigt. Prognosen er vedhæftet.

 

I marts 2021 forventes en venteliste på 30 børn, hvoraf de 14 har fået plads i Askov-Malt pr. 1. april 2021 (data pr. 14.04.20). Det kan konstateres, at ventelisten til Askov-Malt allerede stiger fra 1. april 2020.

 

Udvalget skal forholde sig til det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt det ønskes at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i Askov-Malt i de kommende år (frem til 2023) ved at anvende Kommunens samlede kapacitet eller om, der skal etableres mere kapacitet i Askov-Malt lokalt.

Afdelingen for Børn & Familie anbefaler, at der udvikles mere kapacitet på dagtilbudsområdet lokalt i Askov Malt både på kort, mellemlang og lang sigt.

 

Hvis Udvalget vælger at pege på Vejen Kommunes samlede kapacitet som løsningen på kort, mellemlang og lang sigte, vil den beslutning være ensbetydende med model 4 nedenfor. Denne løsning har fungeret indtil nu og kræver ikke yderligere investering i anlæg, men indebærer, at ikke alle børn kan tilbydes en institutionsplads i det skoledistriktet, hvor de bor.

 

Hvis det besluttes, at der skal sikres tilstrækkelig lokal pladskapacitet i Askov-Malt på kort og mellemlang sigt, anbefaler afdelingen for Børn & Familie, at model 3 nedenfor iværksættes.

 

Løsningsmodeller for kapacitetsudfordringer i Askov-Malt
Som opfølgning på kapacitetsanalysen og den opdaterede befolkningsprognose har områdeledelse og administration identificeret relevante løsningsforslag. Afsættet har været at identificere løsningsmodeller, som – udover at løse kapacitetsudfordringerne – imødekommer den politiske målsætning om åbne fleksible læringsmiljøer, og som samtidigt er realiserbare såvel hurtigt som økonomisk. Med det afsæt er fire løsningsmodeller til håndtering af de kortsigtede kapacitetsudfordringer identificeret.

 

Løsningsmodellerne i relation til Askov-Malt er vedlagt i bilag og skitseres kort nedenfor. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser for de enkelte modeller fremgår af særskilte punkter længere nede i sagsfremstillingen.

 

Model 1: Leasing af busser:

Læringsgrupper på op til 12 børn, som dagligt i tidsrummet 08:00 – 15:30 tager på tur ud af huset i en leaset bus. Børnene møder på denne måde forskellige og varierende pædagogiske læringsmiljøer.

 

Hvis alle børn på ventelisten til Askov-Malt børnehave skal have opfyldt ønsket om en plads, vil der være behov for et stigende antal busser – op til tre busser i februar og marts måned 2021.

 

Set fra et børneperspektiv vil denne model betyde, at børnene skal forholde sig til jævnlige strukturelle skift afhængigt af, hvornår det enkelte barn er i en læringsgruppe, der skal på bustur ud af huset.

 

Model 2: Leasing af bus samt benytte lokaler i SFO:

Det vil være muligt at lease en bus indtil skolestarten i august 2020, hvor det nyetablerede lokale på Askov-Malt Skole vil være til rådighed for en ny gruppe børn. Lokalet kan anvendes af op til 20 børn.

 

Når antallet af indskrevne børn omkring januar 2021 forventes at nå det maksimale antal børn, der kan være i skolens lokaler, vil supplerende anvendelse af en leaset bus kunne dække behovet.

 

Denne løsning vil betyde yderligere pres på antal personale, da der i spidsbelastningerne vil være behov for både bus og SFO. Personalet vil derfor skulle dække flere enheder (bus, SFO-lokale samt eksisterende børnehave), hvilket vil kræve yderligere personale.

 

Set fra et børneperspektiv vil denne model medføre, at gruppen af berørte børn vil få et mere perifært tilhørsforhold til de øvrige børn og voksne i børnehaven.

 

Model 3: Opsætning af pavillon:

Der opstilles en pavillon med plads til 30 børn ved Askov-Malt børnehave. Pavillonen vil kunne indgå som en naturlig del af børnehaven på grund af den fysiske nærhed til det eksisterende byggeri. Modellen vil betyde en samlet løsning for hele børnehaven, herunder optimal udnyttelse af personaleressourcerne.

 

Denne løsning vil kunne imødekomme antallet af børn på ventelisten til Askov-Malt på kort og mellemlang sigt.

 

Set fra et børneperspektiv vil denne model betyde, at børnene fortsat vil opleve at være en del af fællesskabet i dagligdagen i børnehaven både i forhold til andre børn og til de voksne.

 

Model 4: Udnyttelse eksisterende kapacitet:

Model 4 er en udnyttelse af den nuværende kapacitet som det foregår i dag. Det betyder i praksis, at når institutionspladserne er fyldte i Askov Malt, vil der være mulighed for at få plads på relativt nærliggende institutioner i Vejen By.

 

Der vil være stor pædagogisk fokus på samarbejde med de institutioner, der naturligt ligger tæt på børnenes private adresse.

 

Det fremgår af ventelisten, at langt de fleste forældre har booket en anden plads til deres barn, mens de står på venteliste til Askov-Malt børnehave. Endvidere er der fortsat ledig kapacitet andre steder i blandt andet Vejen by.

 

Såfremt model 4 vælges, vil det for de involverede børn fortsat betyde, at der i sammensætning af børnegrupper tilstræbes, at grupperne i videst mulig omfang kommer til at afspejle, hvor børnene efterfølgende skal starte i skole.

 

Anbefalet model

Ud fra et samlet perspektiv vurderer afdelingen for Børn & Familie, at model 3 vil være den mest optimale model, som bedst tilgodeser både børnenes perspektiv, kapacitetsbehov og Vejen Kommunes bosætningsstrategi.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

29.10.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Model 1: Leasing af busser:

Modellen kræver ekstra personale, da der skal to medarbejdere med hver bus.

 

Samlet pris for model 1 er engangsudgifter på ca. 150.000 kr. til kørekort, selepuder mv. Derudover en årlig driftsudgift på 1.710.000 kr. for tre leasede busser. Dette beløb består af udgift til leasing af bus samt ekstra personale.

(I 2020 vil der dog kun være brug for en bus fra maj og en bus fra november, hvorfor driftsudgifterne reduceres til 500.000 kr.).

 

Model 2: Leasing af bus samt benytte lokaler i SFO:

Denne løsning vil betyde leasing af én bus som i model 1 samtidig med en ekstra personaleudgift på 35.000 kr. pr. måned i de måneder, der skal være børn på skolen.

 

Samlet pris for model 2 er engangsudgift på ca. 50.000 kr. samt en driftsudgift på 770.000 kr. (For 2020 dog kun 530.000 kr.).

 

Model 3: Opsætning af pavillon:

Årlig leje estimeres til ca. 270.000 kr. og éngangsudgifter inkl. levering, montering og nedtagning på ca. 500.000 kr. samt indkøb af inventar på ca. 80.000 kr. (borde, stole mv.) Hertil kommer den løbende drift af pavillonerne (el, vand, varme mv.) på ca. 140.000 kr. pr år.

 

Samlet pris for model 3 er éngangsudgifter på 580.000 kr. samt årlig driftsudgift på 410.000 kr. (I 2020 forventes driftsudgifter for syv måneder, dvs. ca. 245.000 kr.).

 

Model 4: Udnyttelse af eksisterende kapacitet:

Ved at udnytte den nuværende ledige kapacitet i de nærliggende institutioner er der ingen ændringer i økonomien.

 

Merudgiften i de enkelte modeller i 2020 kan afholdes indenfor dagtilbudsområdets samlede budget som følge af, at der generelt er færre børn i dagtilbudsalderen end forudsat i budget 2020. Ved årets udgang forventes der således at være et mindreforbrug på prognosekontoen som følge af færre børn end budgetteret.

 

Eventuelle driftsudgifter i 2021-2023 foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

 

Der er indregnet 100.000 kr. pr. år til den nuværende løsning i Askov-Malt SFO’s lokaler, som vil indgå som medfinansiering af ovenstående model 1-3 fra 2021. Hvis model 4 vælges, vil disse midler kunne tilføres likvide midler fra 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Model 1: Leasing af busser:

Tre fuldtidsmedarbejdere tilknyttes gruppen. I perioder med kapacitetsudfordringer vil det kræve en ekstra fuldtidsstilling.

I henhold til belægningen vil der være et øget antal børn i ydertimerne og dermed behov for flere personaleressourcer (6.15-8.00 og 15.30-17.00).

Der vil således være en øget personalenormering, hvis løsning om leasing af bus besluttes.

 

Model 2: Leasing af bus samt benytte lokaler i SFO:

Denne løsning vil betyde en opnormering på en stilling i forbindelse med bussen samt en halv stilling i SFO.

 

Model 3: Opsætning af pavillon:

Ved en opsætning på samme matrikel som resten af Askov-Malt børnehave vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune. 

 

Model 4: Udnyttelse af eksisterende kapacitet

Ved at anvende den ledige kapacitet i de øvrige institutioner vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

30.Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på lang sigt fra og med 2023 (C)

Sagsnummer: 19/25450

Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på lang sigt fra og med 2023 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Udvalget for skoler og børn drøfter, om tilstrækkelig dagtilbudskapacitet fra 2023 i Askov-Malt lokalområde skal sikres ved at anvende Kommunens samlede kapacitet, eller om der skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt.
 • der forberedes en eller flere løsningsmodeller for at øge dagtilbudskapaciteten lokalt i Askov Malt fra 2023. Dette skal fremlægges til Udvalgets drøftelse i maj, så den kan indgå i prioritering til budget 2021.
 • der forberedes en temadrøftelse til udvalgsmødet i juni om rammesætningen af den kommende helhedsplan for dagtilbudsområdet 2021-2025.
 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets afgørelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-04-2020

Dot 1: Drøftet. Udvalget for skole og børn vurderer, at der skal etableres mere kapacitet.

Dot 2: Godkendt.

Dot 3: Godkendt.

Dot 4: Sagen indstillet til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev i december 2019 præsenteret for en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen tog afsæt i henholdsvis belægningstal i de enkelte dagtilbud i 2019, prognoser samt erfaring vedrørende grundsalg og lokal udvikling. Kapacitetsanalysen er vedhæftet.

 

Analysen viste overordnet set tilstrækkelig kapacitet på 3-5 årsområdet i Vejen Kommune. Lokalt var der imidlertid store variationer. Særligt i områderne Askov-Malt, Andst og Brørup viste analysen kapacitetsudfordringer.

 

På baggrund af kapacitetsanalysen bad Udvalget for skoler og børn afdelingen for Børn & Familie om at fremlægge løsningsforslag på både kort, mellemlang og langt sigt vedrørende de udfordringer, som kapacitetsanalysen identificerede. I denne sag skal Udvalget forholde sig til kapacitetsudfordringer i Askov-Malt på lang sigt. Dette dagsordenspunkt skal ses i relation til punkterne ’Kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt på kort og mellemlang sigt’ og ’Kapacitet på dagtilbudsområdet i Andst og Brørup’ (sidste punkt er kun på Udvalget for skoler og børn).

 

Askov-Malt

Primo april 2020 er prognosen for den fremtidige befolkningsudvikling i Vejen Kommune opdateret og offentliggjort. Prognosen viser, at den maksimale kapacitet i Askov-Malt fortsat er langt overskredet – også på lang sigt. Prognosen er vedhæftet.

 

I denne sag skal Udvalget forholde sig til det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt det ønskes at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet på lang sigt i Askov-Malt ved at anvende Kommunens samlede kapacitet eller om der skal etableres mere kapacitet i Askov-Malt lokalt, specifikt indenfor skoledistriktet.

 

Afdelingen for Børn & Familie anbefaler, at der udvikles mere kapacitet på dagtilbudsområdet lokalt i Askov Malt for at følge med udviklingen set i relation til bosætningsstrategien.

 

Hvis der peges på Vejen Kommunes samlede kapacitet som løsningen på lang sigt, vil den beslutning være ensbetydende med den model, der har fungeret indtil nu. Denne model vil ikke kræve yderligere investering i anlæg. Modellen indebærer imidlertid, at ikke alle børn kan tilbydes en institutionsplads i det skoledistriktet, hvor de bor. Ligeledes kan modellen få betydning på længere sigt for dagtilbudskapaciteten i andre bosætningsudviklingsområder i Vejen By.

 

Hvis det besluttes, at der skal sikres tilstrækkelig lokal pladskapacitet i Askov-Malt, vil Udvalget på mødet i maj 2020 skulle forholde sig til forskellige løsningsforslag gældende på lang sigt, herunder konkrete anlægsønsker i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2021.

 

Rammesætning af helhedsplanen 2021-2025

Afdelingen for Børn & Familie forbereder nu et oplæg til temadrøftelse på Udvalgets møde i juni om rammesætningen af, hvilke prioriteringer den kommende reviderede helhedsplan for 2021-2025 skal tilgodese.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

29.10.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

31.Organisering af to-sprogsindsatsen for 0-18 år (C)

Sagsnummer: 20/5790

Organisering af to-sprogsindsatsen for 0-18 år (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Mosaikklasserne på Østerbyskolen lukker pr. 31. juli 2020.
 • Opnormering af understøttelse på tosprogsområdet på skoledelen med 1 stilling finansieret af budgettet til mosaikklasserne.
 • Flytte basisundervisning ud på de enkelte distriktsskoler.
 • Oprette en udvidet modtagelsesklasse for 8. – 10. klasse på Ungdomsskolen.
 • Godkende tildelingsmodel på området.
 • Budgettet til kørsel af elever til mosaikken på 160.000 kr. indarbejdes som råderum fra 2021.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I Vejen Kommunes vækststrategi 2025 fremgår det som et fokusområde i 2020 og 2021, at Vejen Kommune ønsker at tiltrække udenlandske ansatte til bosætning. Ofte har ansatte familien med, hvor børnene har behov for en kommunal indsats, for at integrationen til dagtilbud og skoler skal lykkes.

 

Samtidig oplever vi et fald i antallet af elever i modtageklasserne (Mosaikken), hvorfor det er rettidig omhu at undersøge alternative muligheder.

 

Derfor har afdelingerne Børn & Familie og Skoler, Kultur & Fritid analyseret området og nået frem til to mulige scenarier i forhold til skolebørn, der har behov for mere end supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

 

Scenarie 1:

Mosaikken lukker pr. 31. juli 2020 og eleverne visiteres ud til distriktsskolerne. Her medfølger timer til den basisundervisning, som der er behov for jf. ny tildelingsmodel. For 8. – 10. klasse oprettes en udvidet modtagelsesklasse på Ungdomsskolen, som vil kunne tage op til 12 elever. Endelig ansættes central understøttelse af skolernes basisundervisning Børn & Familie med en fuldtidsstilling. I dette scenarie vil eleverne blive integrerede i de klasser og miljøer, de skal tilhøre fremadrettet. Samtidig vil der være minimal transport af eleverne.

 

Scenarie 2:

Fortsættelse af tilbuddet Mosaikken. I dag er der afsat budget til 2 klasser på Østerbyskolen samt en pulje af timer, der fordeles til skoler, der modtager 0. – 2. klasses elever efter 6 måneder i modtageklasse.

 

Ifølge lovgivning må der max være et spænd på tre årgange i en modtageklasse med mindre eleverne har samme etnicitet, hvor der så kan være et spænd på 5 årgange. Det betyder, at hvis elevsammensætningen ændrer sig, kan der blive behov for 3 klasser til meget få elever.

 

Der vil fortsat være behov for transport af eleverne, så længe de er i Mosaikken.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I 2020 er der afsat følgende budget til skoleområdet til modtageklasserne (Mosaik):

 1. Mosaikklasserne – ca. 2,17 mio. kr.
 2. Kørsel til elever i Mosaikklasserne - ca. 0,16 mio. kr.

 

Scenarie 1:

Her vil der blive tildelt timer til de skoler, der modtager nyankomne tosprogede elever i 0. – 7. klasse. Timerne varierer alt efter årgang og vurdering af behov for basisundervisning. I alt afsat 1,1 mio. kr. til 12 elever fordelt på de 8 årgange.

Hertil kommer, at der tildeles en fast stilling til Ungdomsskolen, der varetager undervisning i den udvidede modtagelsesklasse for 8. – 10. klasse til i alt 0,55 mio. kr. Her vil kunne være op til 12 elever.

Endelig ansættes en fast central understøttelse af skolerne i Børn & Familie til i alt 0,55 mio. kr.

I alt en budgetteret udgift i 2021 på 2,15 mio. kr. Den nuværende udgift til transport vil kunne indarbejdes som råderum for 2021.

 

Scenarie 2:

Fastholdelse af nuværende budget på 2,17 mio. kr. til to klasser + pulje til supplerende undervisning til elever i 0. – 2.klasse, samt budgettet til transport.

Hertil kommer en potentiel merudgift til en ekstra klasse, uanset om antallet af elever overstiger 14, hvis elevsammensætningen ændrer sig.

Personalemæssige konsekvenser

Ændringerne på tosprogsområdet vil betyde en lukning af mosaikken, hvilket betyder opsigelse af personale på Østerbyskolen.

 

Den centrale understøttelse af skoleområdet vil opnormeres med 1 stilling og der afsættes en stilling i Ungdomsskolen. Derudover vil, der blive tildelt timer til de skoler, der modtager nye tosprogede elever, mens de skal have basisundervisning.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016

Dagtilbudslovens § 11

Høring

Ingen.

Bilag

32.Justering af tildelingsmodellen for sundhedsplejen (C)

Sagsnummer: 20/6377

Justering af tildelingsmodellen for sundhedsplejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 • den beskrevne ændring af tildelingsmodellen på sundhedsplejens område godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Direktionen den 14-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-04-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Sundhedsplejens budget fastsættes i dag efter en tildelingsmodel, som blev godkendt af Byrådet i 2018. På baggrund af drøftelser mellem Børn & Familie, Sundhedsplejen og Økonomi foreslås det, at modellen justeres, således at budgettet fastlåses i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af det faktiske antal børn.

 

Den nuværende tildelingsmodel

Principperne i den nuværende tildelingsmodel opridses kort nedenfor:

 

Sundhedsplejens område opdeles i modellen i et fast og et variabelt budget.

 

I det faste budget indgår lederlønninger, administrativt personale, børnefysioterapeut og sundhedsplejerske studerende.

 

I det variable budget indgår løn til fagpersonale, tjenestekørsel, materialer, uddannelse mv.

 

Det variable budget reguleres hvert år på baggrund af antal 0-årige og antal 6-16-årige. Hver 0-årig udløser 9.660 kr., mens hvert barn i aldersklassen 6-16 år udløser 335 kr. (2020-pl).

Med den nuværende sammensætning af aldersgrupperne betyder det, at de 0-årige udløser cirka 2/3 af det variable budget, mens skolebørnene udløser cirka 1/3 af det variable budget.

 

Budgettet for det kommende år baseres på prognosetal i den senest udarbejdede befolkningsprognose.

Der foretages én regulering af budgettet i indeværende år i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03. 

 

Forslag til justering

Det foreslås, at der fra 2021 ændres i modellen, således at sundhedsplejens fremover fastlåses i forbindelse med budgetlægningen. Herudover er tildelingsprincipperne uændret.

 

Princippet vil fremover være, at budgettet hvert år i forbindelse med den tekniske budgetlægning reguleres ud fra det faktiske børnetal forud for budgetåret. Det vil sige, at budgetgrundlaget for 2021 er børnetallet pr. januar 2020. Dermed går man væk fra at foretage en budgetregulering i løbet af året, hvor nuværende praksis er at foretage en budgetregulering pr. 31. marts baseret på børnetallet i det aktuelle år.

 

Konsekvenser vil være, at der et års forskydning mellem faktisk børnetal og budget. Ændringen giver en større budgetsikkerhed for den budgetansvarlige.

Tidligere behandling

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Beregnes i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen. Hvis ændringen godkendes, vil sundhedsplejen få ressourcer svarende til niveauet i 2020.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

33.DUT-kompensation vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet (C)

Sagsnummer: 20/1126

DUT-kompensation vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Jakob Vejlø indstiller, at

 • der i 2020 gives en tillægsbevilling på 713.000 kr. til konto 6.45.58 Det specialiserede børneområde finansieret af dels 403.000 kr. fra Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 på konto 6.52.70 og dels 310.000 kr. fra anbringelsesområdet på konto 5.
 • der i det tekniske budget afsættes 713.000 kr. i 2021-2024 finansieret af DUT-midlerne på 403.000 kr. samt 310.000 kr. fra likvide aktiver.
 • midlerne anvendes til den kommunale opgave vedrørende Ungdomskriminalitets-nævnet.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 blev der etableret et ungdomskriminalitetsnævn til behandling af sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet skal træffe en afgørelse, der fastlægger foranstaltninger, som kan hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) består af en dommer, en repræsentant fra kommunen og politiet.

 

Med UKN har kommunerne fået en meropgave, der dels omfatter deltagelsen i UKN og dels forberedelse og opfølgning på egne sager behandlet i UKN. I begge tilfælde er der tale om nye opgaver. Kommunerne tilføres DUT-kompensation til at varetage opgaven.

 

Repræsentation i UKN

KL og Justitsministeriet har udpeget lederen af Børn & Ungeenheden som repræsentant for Vejen Kommune til at deltage i UKN for Syd og Sønderjyllands politikreds.

Møderne i UKN foregår i Retten i Sønderborg eller Esbjerg. Der har i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019 været planlagt 37 dage til behandling af sager. Deltagerne indkaldes ad hoc til møderne, når sagerne er berammet. Indkaldelsen sker typisk med relativ kort varsel. Lederen af Børn & Ungeenheden har deltaget i behandlingen af ni sager i UKN.

 

På ledelsesniveau medfører UKN en ny opgave i form af:

-         Mødedeltagelse

-         Sagsforberedelse

-         Intern mailkorrespondance og koordinering omkring mødedeltagelse

-         Kørsel ifbm. møderne i retten

 

Det samlede tidsforbrug på ledelsesniveau pr. sag, der behandles i UKN, er 8 timer.

 

Sagsbehandling af egne sager behandlet i UKN

Udover den nye opgave på ledelsesniveau er der særligt en ny opgave på medarbejderniveau i egne ungesager, der skal behandles i UKN. I de sager skal den ansvarlige medarbejder i Børn & Ungeenheden 14 dage forud for møderne i UKN udarbejde en ungeundersøgelse, herunder foretage en partshøring. Undersøgelsen tager ca. 25 timer. Efter møderne skal medarbejderen ugentligt følge op på den unge, herunder i samarbejde med Ungekriminalforsorgen. Opfølgningen svarer til 2 timer ugentligt.

 

Det samlede tidsforbrug på medarbejderniveau er ca. 130 timer pr. sag.

 

I 2019 har Børn & Ungeenheden i alt haft 10 sager til behandling i UKN. Udarbejdelsen af en ungeundersøgelse og ugentlig opfølgning svarer til et tidsforbrug på medarbejderniveau på i alt ca. 1300 timer for de 10 sager i 2019.

 

Eftersom de sager, Børn & Ungeenheden har haft til behandling i UKN, primært har været i anden halvdel af 2019, forventes det dobbelte antal sager i hele 2020 med et deraf følgende samlet tidsforbrug på medarbejderniveau på i alt ca. 2600 timer.

 

Af vedhæftede bilag fremgår beregningen af de nettotimer, som opgaverne forbundet med UKN indebærer.

 

Indstillingerne har været drøftet i Direktionen den 14. april 2020.

Tidligere behandling

14.04.2020 Direktionen.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 blev Vejen Kommune tilført 403.000 kr. årligt. Dette budget er pt. placeret på central konto under Økonomiudvalget.

 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2. halvår 2019 forventes fra 2020 20 årlige sager med et forbrug på 2.600 timer. Det svarer til en samlet lønudgift på 713.000 kr. eller 1,4 stilling.

 

Børn & Familie søger derfor budgettet på de 713.000 kr. tilført Børn & Ungeenheden på konto 6.45.58. Budgettet kan i 2020 finansieres dels af de tilførte DUT-midler på 403.000 kr., dels af et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet med 310.000 kr. Fra 2021 foreslås budgettet finansieret af DUT-midlerne med 403.000 kr. og med 310.000 kr. fra likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes personale i Børn & Familie, så opgaven varetages som en del af den samlede opgaveportefølje.

Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Høring

Ingen.

Bilag

34.Udsættelse af Folkefest (C)

Sagsnummer: 16/1506

Udsættelse af Folkefest (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • afviklingen af folkefesten i Skibelund Krat udsættes fra den 14. juni 2020 til den 6. juni 2021.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-05-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 12-05-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

 

Maya Ryom (Ø) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Genforeningen skulle der være folkefest i Skibelund Krat den 14. juni 2020 og Dronningebesøg den 9. juli 2020. På grund af situationen omkring COVID-19 er det ikke muligt at gennemføre arrangementerne.

 

Det Sønderjyske Præsidium har i samråd med en række nøgleaktører besluttet at sætte en ny ramme for genforeningsjubilæet, så den officielle markering forlænges ind i efteråret og udvides med et kompakt sommerprogram i 2021. Sekretariatet fortsætter under de tilpassede forhold for at sikre den nødvendige koordinering og afvikling. 

 

I forlængelse heraf har sekretariatet oplyst, at de forventer, dronningebesøget vil finde sted i dagene omkring den 15. juni 2021. Samtidig har de bedt kommunerne om at placere større genforeningsarrangementer i perioden 1. maj til 13. juni 2021.

 

På den baggrund har arbejdsgruppen undersøgt mulighederne for at flytte folkefesten til en ny dato i den udmeldte periode. Alle centrale aktører og betalte kunstnere har meldt ud, at den 6. juni er en mulighed. Det betyder, at Folkefesten kan gennemføres med det oprindelige program og indenfor det afsatte budget, såfremt den flyttes til denne dato.

Tidligere behandling

27.06.2017 Byrådet.

07.01.2020 Økonomiudvalget.

14.01.2020 Byrådet.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

35.Generalforsamling i Vejen Forsyning - bemyndigelse til Borgmesteren (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Borgmesteren bemyndiget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

36.Salg af areal (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

37.Opsigelse af driftsoverenskomst (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

38.Referater fra Borgmesterens møder i april 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

39.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Bodil Staal (A) orienterede om status for etablering af aktivitetscenter i Holsted.

 

Jørgen Thøgersen (A) kommenterede valget af formand i Børn- og ungeudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)