Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 07-11-2019

Mødested: Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget Sundhed, Kultur & Fritid

Orientering fra Udvalget Sundhed, Kultur & Fritid

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Poul Egelykke orienterede om, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid har drøftet

 • Høringssvar til budgettet
 • Motion og fællesskab på recept

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

2.Evaluering af foreningsmødet

Sagsnummer: 18/32831

Evaluering af foreningsmødet

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Folkeoplysningsudvalget evaluerede foreningsmødet.

 

På næste møde i Folkeoplysningsudvalget udarbejdes der et notat, som beskriver hvilke emner Folkeoplysningsudvalget vil arbejde med, og som kan blive en del af en Fritidspolitik. Derudover vil administrationen arbejde videre med flere af tingene, som blev nævnt på mødet.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

Foreningsmødet blev afviklet på Vejen Rådhus den 30. oktober med deltagelse af godt 50 personer.

 

Temadrøftelserne i grupperne blev fremlagt for de øvrige deltagere, og danner grundlag for det videre arbejde for Folkeoplysningsudvalget.

 

Der ønskes en evaluering af mødet og en drøftelse af det videre forløb.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

3.Handicapundervisning i aftenskolen

Sagsnummer: 18/28141

Handicapundervisning i aftenskolen

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og besluttede, at Vejen Kommune yder forhøjet tilskud til handicapundervisning, for små hold, der er tilrettelagt under særligt hensyn til deltagernes handicap. Folkeoplysningsudvalget satte ikke max. antal deltagere på holdene.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

AOF har spurgt om maksimalt deltagerantal på henholdsvis handicap- og instrumentalundervisning.

 

Nogle kommuner har skrevet et antal ind i ordningen, men dette er ikke præciseret i Vejen-ordningen.

 

Der ønskes en drøftelse af Vejen Kommunes holdning til antal deltagere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

4.Udbetalinger fra Aktivitets- og Udviklingspuljen 2017-2019

Sagsnummer: 18/36912

Udbetalinger fra Aktivitets- og Udviklingspuljen 2017-2019

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og besluttede, at retningslinjerne er uændrede.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget afsætter årligt et beløb til Aktivitets- og Udviklingspuljen til fordeling efter ansøgning.

 

I 2017 er der bevilget 1.350 kr., der endnu ikke er udbetalt, og i 2018 drejer det sig om 2.000 kr., der ikke er blevet udbetalt.

 

Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt der skal ændres på proceduren for bevillingerne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

5.Udbetalinger fra mindre anlægsprojekter 2017-2019

Sagsnummer: 18/36913

Udbetalinger fra mindre anlægsprojekter 2017-2019

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og besluttede at retningslinjerne er uændret. Det blev aftalt, at administrationen tager kontakt til foreningen efter et år med henblik på en status for projektet. Hvis bevillingen ikke er brugt efter to år, skal foreningen sende en ny ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har årligt en pulje til mindre anlægsprojekter til fordeling efter ansøgning.

 

I forbindelse med en bevilling til en forening skriver administrationen, at bevillingen er gældende i to år fra bevillingstidspunktet.

 

Indimellem bliver projektet ikke til noget i første omgang, men bevillingen ”spærrer” for andre foreningers ansøgninger, og der ønskes derfor en drøftelse af, om der bør overvejes en ændret behandling af disse sager.

 

I 2017 er der givet bevillinger på 107.200 kr., der endnu ikke er udbetalt, og i 2018 er der bevilget 28.300 kr., der ikke er udbetalt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

6.Siden sidst

Siden sidst

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Administrationen orienterede om, at:

 • Vejen Bryggerlaug er blevet en godkendt folkeoplysende forening.
 • Administrationen arbejder på, at få lavet en skabelon til opsætning af nyhedsmail der skal sendes til alle foreninger.
 • www.frivilligjob.dk

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

7.Eventuelt

Eventuelt

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Administrationen orienterede om, at Chef for skole, kultur & fritid Regin Holm kommer med til næste møde.

 

Forespørgsel om retningslinjerne for brug af Facebook og Instagram i Vejen Kommune, da det eventuelt kunne være aktuelt som kommunikationsværktøj for alle foreningerne i Vejen Kommune.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

8.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Intet.

 

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

9.Strategier

Sagsnummer: 18/23708

Strategier

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Casper Rasmussen orienterede om de vedtagne politikområder, samt om de strategier, som udvalget for sundhed, kultur og fritid har besluttet at arbejde med.

Folkeoplysningsudvalget drøftede orienteringen.

 

Link til politikområder 2018-2021. (Byrådet)

 

Link til strategier. (Sundhed, kultur & fritid)

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Vejen Kommunes politikområder har udvalget for sundhed, kultur og fritid drøftet relevante strategier.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid har besluttet at videregive følgende overskrifter i prioriteret rækkefølge til arbejdet med strategiformulering:

 • Gang i livet
 • Fysisk sundhed og mental sundhed
 • Mental sundhed
 • Giv faciliteterne fri
 • Læringslyst & læringsmiljøer
 • Mere tid til kerneopgaven

 

Der vil blive givet en uddybende orientering på mødet.

Tidligere behandling

16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget

20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

10.Boldbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 07/14955

Boldbaner i Vejen Kommune

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det videre forløb.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-11-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet.

 

Til næste møde bliver der udarbejdet en model for det videre forløb, herunder en opdateret oversigt over antal fodboldspillere, samt oplysning om, hvilke nøglepersoner i administrationen, der skal indgå i arbejdet.

 

 

 

 

Afbud: Jan Møller Pedersen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet brugen af fodboldbanerne i kommunen, og har holdt møde med Landdistriktsudvalget, som har givet fuld opbakning til arbejdet og har tilkendegivet, at inddragelse af foreninger og lokalråd er vigtigt i arbejdet.

 

Der er flere muligheder for fremtidig drift af fodboldbanerne i de byer, hvor der ikke længere er fodbold i foreningsregi, og der ønskes en drøftelse af den videre proces for dette arbejde.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven

Høring

Ingen.

Bilag