Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 05-11-2019

Mødested: Kongenåen (3. sal)

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30. september 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30. september 2019 (B)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 70,1. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 75,4. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 72,5 mod 76,0 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 65,4 i år mod 69,6 sidste år.

 

Den lave forbrugsprocent vedrørende andre faste ejendomme skyldes, at der er opkrævet husleje for hele året men kun afholdt udgifter for ni måneder.

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

Sagsnummer: 19/21167

Budgetopfølgning pr. 31.08.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område.
 • budgetopfølgningen pr. 31/8 godkendes.
Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A) og Morten Thorøe (V).

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 23-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt

Der er pr. 31. august 2019 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen har gennemgået budgetopfølgningen på mødet den 1. oktober 2019. Fagudvalgene har gennemgået budgetopfølgningen på møderne i oktober.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 0,5 mio. kr. i merudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 1,9 mio. kr. På overførselsområdet udgør det samlede behov for tillægsbevillinger -0,2 mio. kr. 

Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -3,1 mio. kr. Der er behov for en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

 

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 6,4 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -0,1 mio. kr.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 6,8 mio. kr.

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,3 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. efterregulering af betaling til Sydtrafik vedrørende 2018.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til -4,9 mio. kr.

Der er mindreudgifter0,7 mio. kr. vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Der er mindreudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 3,1 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der under Finansforskydning og finansiering hensættes 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2019. Dette vil først blive afregnet i 2020.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 2,9 mio. kr.

På folkeskoleområdet er der samlet merudgifter på 1,1 mio. kr. Merudgiften vedrører primært betaling for mellemkommunale elever i 2018.

Der er merudgifter til STU-elever på 2,6 mio. kr. som følge af et stigende antal elever.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Heri indgår merudgifter til særlige dagtilbud på 1,7 mio. kr., jf. Byrådsmødet den 25/6 2019.

  

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,8 mio. kr. Heraf udgør -1,8 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under Økonomiudvalget. 

På sundhedsområdet er der bl.a. indarbejdet en merudgift på netto 0,5 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt en stigning i antallet af borgere, som har behov for genoptræning. 

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 1,4 mio. kr.

Vedrørende serviceområder er behovet for tillægsbevilling opgjort til 0,2 mio. kr.

På overførselsområdet er der merudgifter for 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. vedrører udgifter til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Herudover er der merudgifter til førtidspension på 1,5 mio. kr. som følge af en højere tilgang til ordningen.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 1,6 mio. kr. I beløbet indgår 1,8 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af hallernes klimaskærme mv.

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

1.887

Udvalget for teknik og miljø

 

261

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-422

  Heraf Arbejdsmarked

-422

 

Udvalget for skoler og børn

 

2.883

  Heraf Dagtilbud & Skoler

2.884

 

  Heraf Borgerservice

-1

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-2.715

  Heraf Udvikling & Erhverv

-2.084

 

  Heraf Sundhed & Familie

480

 

  Heraf Borgerservice

-1.111

 

Udvalget for social og ældre

 

244

  Heraf Social & Ældre

244

 

Økonomiudvalget

 

1.636

2) Overførselsområder

 

-199

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-1.390

  Heraf Borgerservice

-1752

 

  Heraf Arbejdsmarked

362

 

Udvalget for social og ældre

 

1.191

  Heraf Borgerservice

397

 

  Heraf Social & Ældre

794

 

3) Forsikrede ledige

 

-3.101

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-3.101

4) Øvrige området

 

0

5) Kommunal medfinansiering

 

1.900

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

487

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

0 

7) Forsyningsvirksomhed

 

0

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

487

 

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er 2,4 mio. kr. af budgettet til salg af bolig- og erhvervsgrunde fordelt til de respektive omkostningssteder.

 

Vedrørende salg af materielgårde er der indarbejdet en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. Alle de tidligere materielgårde er nu solgt, og salgsindtægterne er samlet ca. 2,4 mio. kr. lavere end den oprindelige budgetterede salgsindtægt på 9,0 mio. kr.

 

På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet en 10,6 mio. kr. vedrørende det nye rådhus. Der er tale om en fremrykning af det rådighedsbeløb, som oprindeligt var afsat i 2020.

Herudover er der indregnet salgsindtægter på tre ejendomme på i alt 6,6 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen gives anlægsbevillinger til de konkrete projekter svarende til de beløb, der fremgår af bilaget.

  

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -0,1 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der hensat 2,4 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019. Efterreguleringen foretages i 2020. Herudover er indarbejdet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af de generelle tilskud i 2019, jf. Økonomiaftalen for 2020.

Tidligere behandling

01.10.2019 Direktionen.

22.10.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

22.10.2019 Udvalget for teknik og miljø.

23.10.2019 Udvalget for social og ældre.

28.10.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 6,8 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

 

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

1.887

Drift – overførselsområder

-199

Drift – forsikrede ledige

-3.101

Drift - kommunal medfinansiering

1.900

I alt skattefinansieret drift

487

 

 

Drift i alt

487

Anlæg

6.409

Finansforskydninger og finansiering

-75

I alt

6.821

 

I forbindelse med budgetopfølgningen gives anlægsbevillinger til de konkrete projekter svarende til de beløb, der fremgår af bilaget.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Brørup Vandværk, garanti for lån (C)

Sagsnummer: 19/21160

Brørup Vandværk, garanti for lån (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • ansøgning om kommunegaranti på et lån op til 3 mio. kr. imødekommes.
 • der i givet fald opkræves 1% stiftelsesprovision og 0,55 % i løbende provision.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Brørup Vandværk forbereder udvidelser på Vandværk Nord. Det er oplyst, at anlægsudgiften bliver 8 mio. kr.

 

Vandværket er indstillet på at finansiere udgiften af likvide midler og afdragsordninger med leverandører. Hvis der mod forventning alligevel bliver brug for at optage lån, ønsker Vandværket at kunne låne op til 3 mio. kr. i Kommunekredit, med kommunal garanti. Ansøgningen er derfor mest tænkt som en buffer.

 

Der er orienteret om projektet på generalforsamlingen den 19. marts 2019.

 

Ifølge årsregnskabet for 2018 er omsætningsaktiverne på 5,66 mio. kr.

Tidligere behandling

18.06.2019 Økonomiudvalget (fastsættelse af garantiprovision)

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelsen.

Byrådets tidligere beslutninger om garantiprovision.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Strategi for køb af varer og tjenesteydelser (B)

Sagsnummer: 19/16412

Strategi for køb af varer og tjenesteydelser (B)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • Direktionen drøfter og godkender strategien.
 • strategien sendes til Økonomiudvalgets godkendelse.
Beslutning Direktionen den 01-10-2019

Indstilles godkendt med en enkelt redaktionel tilføjelse og oversendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Tilføjelsen omhandler delmål: Gode indkøbsaftaler skal skabe et økonomisk råderum. Afsnit to ændres til: For at indgå de bedst mulige aftaler, og dermed reducere udgifterne til indkøb mest muligt, vil vi arbejde for at antallet af leverandører reduceres, og at leverandøren oplever at kommunen optræder som en kunde.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til en flerårig strategi for køb af varer og tjenesteydelser; Indkøbsstrategi 2019-2020.

 

Indkøbsstrategien erstatter den tidligere Indkøbspolitik. Behovet for en ny strategi er bl.a. affødt af det stadige arbejde med effektivisering og behov for at skabe råderum.

 

Strategien er udarbejdet jævnfør det nye styringskoncept, og indgår som en del af det overordnede politikområde ”Økonomi, ledelse og innovation”.

 

En strategi skal udtrykke, hvad der politisk er særligt fokus på, og hvad der ønskes prioriteret, i det/de kommende år.

 

Indkøbsstrategien fastlægger en overordnet strategi om, at køb af varer og tjenesteydelser fra private leverandører skal foregå så effektivt og professionelt som muligt. Der skal spares penge, og der skal frigøres tid, der kan bruges på mere borgernær service.

 

Strategien omsættes til 3 delmål:

 • Udbudslovgivningen skal overholdes og de faglige kompetencer skal udnyttes.
 • Gode indkøbsaftaler skal skabe et økonomisk råderum.
 • Indkøb foregår effektivt og professionelt.

 

For hvert delmål er beskrevet forskellige handlinger, som den samlede administration skal arbejde med i resten af byrådsperioden.

 

Strategien er udarbejdet på baggrund af KL`s Fælleskommunale Indkøbsstrategi, og drøftelserne på Byrådets temadag den 11. december 2018.

 

Processen for nye strategier blev drøftet i Chefforum den 14. november 2018. Her blev det besluttet, at koordineringen af nye strategier sker i Direktionen. Derefter vedtages strategierne i Udvalgene.

Tidligere behandling

17.09.2019 Direktionen (udkast drøftet)

01.10.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

5.Tilpasset forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Sagsnummer: 17/16788

Tilpasset forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 293 tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar Lokalplan 293”.
   
 • det tilrettede forslag til lokalplan 293 vedtages og sendes i fornyet høring i 4 uger.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 293 har været i offentlig høring i perioden 27. juni 2019 til 22. august 2019. I forbindelse med høringen har en nabo gjort opmærksom på, at der findes Stor vandsalamander i området. Dette er efter besigtigelse blevet bekræftet af Teknik & Miljø. Stor vandsalamander er en EU beskyttet dyreart (Bilag IV-art). På den baggrund har der været behov for at tilpasse lokalplanforslaget med udlæggelse at et areal til levesteder for Bilag IV-arter, samt at lave en fornyet miljøscreening af det tilpassede lokalplanforslag. Det tilpassede lokalplanforslag og screeningsafgørelsen skal udsendes i en fornyet 4-ugers høring.

 

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der derudover etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og fremtræden, mens det samtidig sikres, at området udvikles under hensyntagen til de fredede skeldiger og deres beplantning.

 

Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslås, at der foretages enkelte ændringer og tilføjelser til lokalplanen,r den sendes i fornyet høring. Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar Lokalplan 293”.

 

Bilag IV-arter

Idrætscenterets nabo på Petersmindevej 5 oplyser, at der i området er observeret flere overvintrende individer af Stor Vandsalamander og stor aktivitet af flagermus i området.

 

På den baggrund foreslås det, at lokalplanforslaget tilpasses med udlæggelse at et areal til levesteder for Bilag IV-arter, og at afsnittet om disse arter i redegørelsen tilføjes en beskrivelse af salamanderen og dette tiltag.

 

Miljøscreening

Der er foretaget en ny miljøscreening på baggrund af de nye oplysninger om Stor Vandsalamander i området. I lokalplanen nedlægges ingen vandhuller, der kunne være ynglested for salamanderen. Skulle det vise sig, at realiseringen af lokalplanen får indvirkning på salamanderens rasteområder, er der udlagt et særligt areal i planen til erstatning af disse områder. Således sikres det, at vandsalamanderens økologisk funktionalitet kan opretholdes ved udbygning af idrætscenterets faciliteter. På baggrund af dette vurderes det, at realiseringen af lokalplanen ikke vil påvirke miljøet for Stor Vandsalamander væsentligt, og at lokalplanen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Dette foreslås beskrevet i et ekstra afsnit i lokalplanens redegørelse under ”Miljøvurdering”.

 

Fremtidigt byggeprojekt og ekspropriation/køb

Samme nabo stiller spørgsmål til det på bilag 3 skitserede byggeri, som ligger på hans grund. Der bliver spurgt til Vejen Kommunes mulighed for at ekspropriere og grundlaget herfor, samt til et muligt køb af ejendommen.

 

Vejen Idrætscenter arbejder på en helhedsplan for den fremtidige udvikling, hvori der er skitseret en udvidelse af centeret på Petersmindevej 5. Dog foreligger der aktuelt ikke noget konkret projekt og det er uvist, hvornår og i hvilket omfang udvidelsen kommer til at blive realiseret. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at nye udvidelser til centeret skal opføres i direkte tilknytning til eksisterende bygninger, men der er ikke indskrevet noget byggefelt eller beskrivelser om, hvor der præcist kan udvides. Derfor vil der kunne udvikles andre løsningsmuligheder udover den i Idrætscenterets helhedsplan skitserede tilbygning.

En eventuel ekspropriation eller aftale om køb af Petersmindevej 5 vil blive behandlet som en individuel sag adskilt fra lokalplanprocessen, såfremt dette bliver aktuelt.

 

 

Mulighed for bebyggelse nær Grønvangsallé

I tre høringssvar fra naboer til Delområde 2 udtrykkes bekymring for, at der kan opføres bebyggelse nord for Grønvangsparkens sti på et område, som i dag er beplantet.

 

Det omtalte område er en del af Grønvangsparken, og fremtidig bebyggelse her ville ikke være hensigtsmæssig. Det foreslås derfor, at der defineres et byggefelt B mellem stien og boligområdet Grønvangsallé, som ikke må bebygges (se forslag til revideret bilag 2). En ny bestemmelse §6.10 omkring bebyggelses omfang og placering præciserer dette. Desuden tilrettes §6.4 og §6.5, så det tydeliggøres, at bestemmelserne omhandler placering af bebyggelse fremfor anvendelse.

 

Højde på bygninger

Vejen Idrætscenter ønsker mulighed for at bygge i op til 16 m højde -  særligt i forbindelse med et fremtidigt ketchercenter, som kræver øget frihøjde i hallen.

 

Det foreslås, at der gives tilladelse til bygninger på op til 16 m højde, men kun omkring eksisterende centerbebyggelse i delområde 1.

 

Beskyttelseszoner

Vejen Idrætscenter foreslår, at beskyttelseszoner ved fredede og beskyttede skeldiger ændres fra 15 meter til 12 meter. Eksisterende bebyggelse øst for tennisanlægget overskrider i dag de beskrevne zoner, og der ønskes i dette område at udvide paddeltennis-faciliteterne.

 

Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter har aftalt i vid udstrækning at fastholde beskyttelseszonerne, og kun indskrænke dem til 12 m i området øst for tennisbanerne (se forslag til revideret Bilag 2).

 

Servicebygninger

Vejen Idrætscenter foreslår at øge maksimumsstørrelsen på servicebygninger indeholdende opholdslokale, depotrum og toilet/bad fra 80 m² til 100 m².

 

Vejen Idrætscenters bygninger er etableret som en samlet bygningsmasse med en central hovedindgang. Inde i bygningen er store centrale fællesarealer, som kan benyttes til flere aktiviteter, men som er kendetegnet som åbne og fulde af liv. Ved fremtidige udvidelser af centerets bygninger skal der arbejdes videre med dette princip, så den centrale indgang bevares og man møder hinanden i centerets hjerte. Herfra går man videre til den aktivitet, som man kom for at udøve. Det er derfor vigtigt, at ophold, klubsammenkomster el.lign. foregår i centeret og ikke decentralt ude i området.

Det er derfor indskrevet i lokalplanens bestemmelser, at servicebygninger kan indeholde redskabsdepot, toiletfaciliteter og lignende og må ikke benyttes til ophold. Det foreslås dermed at fastholde en størrelse på maksimum 80 m².

 

Skilte. Vejen Idrætscenter foreslår at ændre den tilladte maksimums bredde på fritstående skilte fra 1,5 m til 2 m. De nyeste LED-pyloner på markedet er 2 meter i bredden og 450 cm – 500 cm.

 

Bestemmelsen i lokalplanforslaget, at fritstående skilte må have en maks. højde på 4 m og maks. bredde på 1,5 m., tager afsæt i Vejen Kommunes skilteguide. Vejen Kommune ser ingen begrundelse for at tillade større fritstående skilte indenfor området og det foreslås, at bestemmelsen fastholdes som i lokalplanforslaget.

 

Camping

Vejen Idrætscenter ønsker mulighed for helårscamping, autocampere og udvidelse af campingområdet. Dette begrundes med, at et resort skal kunne tilbyde flere forskellige typer af overnatning – året rundt - og derfor vil campingpladsen på sigt være for lille.

 

Mulighed for helårscamping fastlægges ikke i lokalplanen, men vurderes i forhold til reglerne i campingreglementet i forbindelse med en revision af campingtilladelsen. Lokalplanen indeholder ikke udlægning af konkret område til udvidelse af campingplads, og derfor skal en fremtidig udvidelse foregå efter en konkret vurdering. Der foreslås ingen ændringer til lokalplanen.

 

Redaktionelle rettelser

 • Vestlige sø benævnes som §3 beskyttet.
 • På matrikelkort indsat i planen rettes matr. nr. 10vh til 10ah.
Tidligere behandling

05.09.2017 Økonomiudvalget

08.01.2019 Økonomiudvalget

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø

18.06.2019 Økonomiudvalget

25.06.2019 Byrådet

22.10.2019 Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er indkommet 6 høringssvar.

 

Det tilpassede forslag sendes i fornyet høring i 4 uger.

Bilag

6.Godkendelse af fleksibel udlejning af ungdomsboliger på Skovstien 26-48 i Vejen (C)

Sagsnummer: 19/23916

Godkendelse af fleksibel udlejning af ungdomsboliger på Skovstien 26-48 i Vejen (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget godkender fleksibel udlejning af ungdomsboliger på Skovstien 26-48 i Vejen.
 • Økonomiudvalget anmoder Byrådet om godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Campus Vejen har sammen med Udvikling og Erhverv været i dialog med Vejen Byggeselskab omkring muligheden for etablering af en fleksibel udlejning af ungdomsboligerne på Skovstien 26-48 ved siden af Vejen Idrætscenter. De nuværende udlejningsregler vanskeliggør, at ungdomsboligerne udlejes på en kortere årsbasis til eksempelvis unge sportstalenter, som kommer udefra og er tilknyttet Campus.

 

Udfordringerne er især sommerperioden, hvor der ikke er elever tilknyttet Campus Vejen. På dette tidspunkt står lejlighederne tomme og Vejen Byggeselskab er forpligtet til at leje ud til anden side. Det skaber en usikkerhed for, om der er nogle ungdomsboliger, Campus kan henvise til og gøre brug af for deres unge talenter.

 

Med en fleksibel ordning allokeres der fire ungdomsboliger i en prøveperiode fra 01.01.2020 til 31.12.2022. Iflg. lov om leje af almene boliger §52 skal ledige almene ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende og andre med et særligt behov, og udlejning skal ske direkte til den enkelte boligsøgende. I prøveperioden vil de fire ungdomsboliger i stedet blive udlejet direkte til Campus Vejen, som råder over boligerne og ”fremlejer” til deres talent elever.

 

De nærmere aftaler omkring lejeforholdet fremgår af bilaget. Forholdende er godkendt af Vejen Boligselskab og af Campus Vejen, og skal godkendes af Vejen Byråd, før aftalen kan træde i kraft.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Campus Vejen betaler depositum og en månedlig husleje pr. bolig på kr. 2.341,- + á conto varme på kr. 400,- til Vejen Byggeselskab.

Campus Vejen får dækket deres udgifter ved fremleje af lejlighederne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om leje af almene boliger.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Igangsætning af kommuneplantillæg 18 - Boligområde i Askov (B)

Sagsnummer: 19/23664

Igangsætning af kommuneplantillæg 18 - Boligområde i Askov (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • udarbejdelse af tillæg 18 til kommuneplan 2017 igangsættes.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelsen af ekspropriationsforretningen af den nye cykelsti mellem Vejen og Askov har det, efter dialog med lodsejeren, vist sig at være hensigtsmæssigt at udarbejde et kommuneplantillæg med en mindre udvidelse af boligrammeområde 6.B.05 i Askov.

 

Formålet med kommuneplantillægget er, at lodsejerens mulighed for at lave et boligområde ikke forringes i forbindelse med ekspropriation til gennemførelse af cykelstiprojektet.

 

Kommuneplantillægget vil blive koordineret med ekspropriationen til cykelstien.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forsalg til kommuneplantillæg skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

8.Forslag til lokalplan 310 - boligformål, Rødding Vestergade, Rødding (C)

Sagsnummer: 19/4236

Forslag til lokalplan 310 - boligformål, Rødding Vestergade, Rødding (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • forslag til Lokalplan 310 samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Rødding Andelsboligforening om at opføre almene boliger i området.

Udvikling af arealet som et boligområde vurderes at være positivt for Rødding, da den bymæssige bebyggelse koncentreres, og boligerne vil medvirke til at skabe mere liv og handel i lokalområdet. Boliger på dette sted vil skabe og vedligeholde liv i det lokale område og vil være attraktive på grund af nærheden til bymidten og de grønne områder.


Formålet med lokalplanen er, at arealet omdannes til et boligområde med tæt-lav bebyggelse samt, at der langs Rødding Vestergade skabes mulighed for etablering af etagebebyggelse, der tilpasser sig den eksisterende bystruktur omkring bymidten.

I lokalplanen er der skabt plads til en grøn kilde, der åbner området op mod byen, og som får karakter af et parkområde med opholdslommer.

En sti gennem den grønne kilde vil skabe en ny forbindelse mellem Rødding Vestergade og Møgelmosevej forbeholdt de bløde trafikanter.

 

Forslag til lokalplan 310 kan ses på linket Forslag til lokalplan 310.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af lokalplan.

Tidligere behandling

18.06.2019 Økonomiudvalget.

22.10.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

9.Indretning af Enghaveplads (B)

Sagsnummer: 19/18627

Indretning af Enghaveplads (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at Enghaveplads skal indrettes efter basis+modellen.
 • at der afsættes indtil 200.000 kr. yderligere til indretning af pladsen finansieret af likvide aktiver.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt med finansiering af afsatte byfornyelsesmidler i 2020.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune arbejder i henhold til Økonomiudvalgets beslutning fra 3. september 2019 på at overtage det areal på Enghaveplads i Rødding, hvor der tidligere lå en Brugs. Bygningen er nu nedrevet, og pladsen ligger derfor som en tom byggegrund, der er afgrænset af byggehegn.

 

Administrationen har i henhold til Økonomiudvalgets beslutning fra den 3. september udarbejdet et tredje forslag til indretning af pladsen, hvor culverten indarbejdes i en kreativ løsning. Det nye forslag supplererde tidligere forslag om basismodellen og basismodellen uden culvert (nedgravet culvert eller rørlagt vandløb).

 

Alle forslag er baseret på input fra ForumRødding og input fra en velbesøgt borgerworkshop. Forslagene bygger på et ønske om, at pladsen skal bygge bro mellem den grønne højskoleeng og det bymæssige centrum omkring torvet med byens udvalgsvarebutikker.

 

Omdannelsen fra byggegrund til offentlig plads indebærer dels nogle grundudgifter til eksempelvis reparation og stabilisering af kanter, fortov og culvert, dels etablering af pladsen jf. design. Pladsens indretning er tilpasset den afsatte økonomi. Indretningen består af følgende hovedelementer:

 • Grønne opholdsarealer udlagt i græs.
 • Stier anlagt med stenmel.
 • Centralt beliggende plads i stenmel med bænke til ophold og mulighed for opstilling af juletræ.
 • Etablering af enkelte p-pladser og omlægning af fortov.

 

Det nye forslag, basis+modellen, er en udvidet udgave af basismodellen, hvor pladsen tilføjes:

 • nogle træer (2 typer), der giver pladsen et grønt præg og sikrer sammenhæng til både p-pladsen og torvet
 • en kreativ udnyttelse af culverten gennem diverse sidde- og legeelementer i beton.
 • en mindre pladsdannelse i beton inkl. rundt bed i det nordøstlige hjørne, der sikrer sammenhæng til eksisterende plads

Basis+modellen forventes at kunne etableres for op mod 200.000kr. ekstra.

 

Pladsen er fortsat indrettet, så der efterfølgende kan tilføjes elementer til leg, vandelementer eller kunst på græsarealerne, ligesom dele af pladsen kan omlægges til p-pladser, hvis et fremtidigt byggeri af butik på byggefeltet øger behovet herfor. De fremtidige byggemuligheder på pladsen vil fremgå af den kommende lokalplan for Rødding midtby.

 

ForumRødding har i processen tilkendegivet, at de vil arbejde for at samle 150-200.000kr. til anlæg af evt. vand, kunst mm.

Tidligere behandling

03.09.2019 Økonomiudvalget

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til anlæg af pladsen finansieres af dels budgetposten på 400.000kr til bymidten i Rødding, dels af en tillægsbevilling op til 200.000 kr. finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om byfornyelse og vejloven.

Høring

ForumRødding har været tæt inddraget i processen, og de anbefaler, at pladsen indrettes efter basis+modellen. ForumRødding anbefaler, at der udover basis+modellen også afsættes midler til belysning og byinventar.

Bilag

10.Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af parkeringspladsen ved Rådhuset (C)

Sagsnummer: 14/25314

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af parkeringspladsen ved Rådhuset (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til anlæg af parkeringsplads ved Rådhuset og arealer mellem rådhusets enterprisegrænse og byggefelt.
 • rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til formålet under omkostningssted 650753 ”Renovering af rådhus i Vejen”.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den administrative styregruppe blev på møde den 13. marts 2019 orienteret om projektet for renovering af parkeringspladsen ved det nye rådhus. Samtidig indstillede man til den politiske styregruppe, at rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling skulle indstilles frigivet til anlæg af parkeringsplads ved rådhuset og arealer mellem rådhusets entreprisegrænse og byggefelt.

 

Ved en fejl er sagen ikke kommet videre til den politiske behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen bliver derfor nu fremsendt til godkendelse, så rådighedsbeløbet rent formelt bliver frigivet til formålet.

 

Sagsfremstillingen fra behandlingen i den administrative styregruppe den 13. marts 2019 er vedhæftet dagsordenen.

 

Det samlede rådighedsbeløb er på 3,0 mio. kr., som fordeles med 0,718 mio. kr. til området mellem byggelinje og entreprisegrænsen og 2,282 mio. kr. til anlæg af parkeringsareal.

Tidligere behandling

13.03.2019 Administrativ Styregruppe – Projekt Rådhus

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivet rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling. Rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte midler under omkostningssted 650753 ”Renovering af rådhus i Vejen”.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 - transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted (C)

Sagsnummer: 19/19157

Tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 - transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 25 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • tillæg nr. 22 til spildevandsplanen aflyses.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2019

Charlotte Klausen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Lastein (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Renseanlæg i Hovborg og Lindknud skal nedlægges, og spildevandet fra de to byer skal pumpes til Holsted renseanlæg. Vejen Byråd har tidligere vedtaget tillæg nr. 22 til spildevandsplanen for en transportledning mellem Hovborg, Lindknud og Holsted. Under projektering er der fundet en bedre løsning med et væsentligt ændret ledningstracé. Derfor er der behov for en ny offentlig høring af det planlagte forløb. Med den her foreslåede ledningsføring bliver en større del af transportledningen placeret i vejareal, hvor der i den tidligere ledningsføring var flere udfordringer med passage af vandløb, §3 arealer og flere private arealer.

 

Med tillægget aflyses samtidig tillæg nr. 22.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.

Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

12.Plejebolighandlingsplan 2019 (C)

Sagsnummer: 19/16958

Plejebolighandlingsplan 2019 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra ældrerådet, som er vedlagt i bilag, drøftes.
 • beslutningsoplæg i Plejebolighandlingsplan 2019, som er indføjet i sagsfremstillingen, godkendes og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-09-2019

Høringssvar drøftet. Udvalget ser også gerne, at der etableres nye seniorbofællesskaber i Vejen Kommune.

Beslutningsoplægget i plejebolighandlingsplan 2019 indstilles behandlet og godkendt i november måned, således at der forud for Byrådets behandling kan afholdes temamøde om ældreområdet og behovet for plejeboliger.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Plejeboligplan 2019 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Seneste bolighandlingsplan for renovering og udbygning af pleje- og ældreboligmassen i Vejen Kommune blev vedtaget i 2016. I januar 2019 vedtog Byrådet Udvalget for social og ældres strategier for Byrådets politikområder. Et af målene i ”Strategi for nærmiljø” er, at der skal vedtages ny handlingsplan på dette område.  

 

Der er i de kommende år i Vejen Kommune – jf. data præsenteret i vedlagte handlingsplan - behov for udbygning af plejeboligmassen. Social & ældre anbefaler, at der ses på såvel etablering af flere midlertidige pladser som permanente plejeboliger.

 

Derudover kunne det give mening at se på muligheder for at støtte op om etablering af seniorbofællesskaber og andet alment ældrevenligt boligbyggeri, specielt i Vejen by.

 

Udbygningen af permanente plejeboliger bør primært ske i den østlige del af Vejen Kommune - det vil sige: Vejen, Askov og Rødding.

 

Beslutningsoplæg - Konkrete forslag til renovering og udbygning i de kommende år:

 

2019 – 2021

Der udarbejdes, som tidligere besluttet, en overordnet plan for en gennemgribende renovering Enghaven Plejecenter i Rødding. Udover renoveringen foreslås antallet af såvel permanente boliger som midlertidige boliger på Enghaven udvidet. Da der kan være udfordringer i forhold til lokalplan og bebyggelsesgrad på grunden, vil antallet afhænge af, hvad der er mulighed for på grunden.

 

At udbygge Enghaven stemmer godt overens med foreliggende data, hvor der til Enghaven er en del borgere på venteliste, og området ligger forholdsvis lavt i forhold til dækningsgrad i forhold til antallet af + 80 årige.

 

Alt i alt figurerer der 5,233 mio. kr. på investeringsoversigten for Social & Ældre (desuden indtægter på 674.000 kr. via servicearealtilskud). Disse midler er dels afsat til projektering af udbygning og renovering af Enghaven og til det projekt på Blomsterengen med hhv. 6 ældreboliger og 6 plejeboliger, som blev sat i bero ifm. forrige bolighandleplan (2016). Derudover er der opsparende midler i de utidssvarende kommunalt ejede boliger på Vinkelvej, som er en del af Enghaven. Disse midler vil kunne indgå i finansieringen.

 

For at få et overblik over finansieringsbehovet anbefaler Social & Ældre, at der entreres med et firma, som vil kunne udarbejde et beslutningsoplæg.

 

Er de allerede afsatte midler tilstrækkelige, iværksættes projektet efter godkendelse af denne handleplan med vanlig politisk involvering - med etablering af en politisk/administrativ styregruppe. Mangles der midler, udfærdiges anlægsønske til budget 2021-2024.

 

2021 – 2023

Der ses på muligheder for etablering af flere plejeboliger i Vejen og/eller Askov.

 

Udfordringen er, at der er behov for flere boliger i dette område, men behovet ikke er så stort, at det kan danne grundlag for, at der bygges et nyt plejecenter, som tidligere planlagt i den sydlige ende af Vejen.

 

Plejecenter Kærdalen er med sine 105 pladser et meget stort plejecenter og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udbygge her.

 

Social & Ældre anbefaler derfor, at der ses på muligheder for at tilbygge ca. 10-12 plejeboliger til plejecenter Birkely i Askov. I den forbindelse bør der også ses på muligheder for at etablere et par midlertidige pladser på centret. Det vil kunne give nogle ældre borgere fra Vejen by lyst til at søge en plejebolig i Askov, hvis de har været på et midlertidig ophold der. Der er på nuværende tidspunkt ingen midlertidige pladser på Birkely.

 

Udbygningen af centret vil tidligst kunne påbegyndes i 2021, da det forudsætter, at der afsættes anlægsmidler til projektet.

 

2021-2022

 

Dixensminde i Jels: Det foreslås, at de 3 nuværende midlertidige pladser, med fælles bad og toilet, omdannes til 1 moderne midlertidig plads (evt. 2, om muligt). Det vurderes, om der er grundlag for at tilbygge 2 almene plejeboliger til Dixensminde.

 

Projektet er ikke i investeringsoversigten.

 

Anlægsønske udarbejdes til budget 2021-2024.

 

 

Tidligere behandling

14.08.2019 Udvalget for social og ældre.

11.09.2019 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Vedtages plejebolighandlingsplanen, vil finansiering ske via allerede afsatte midler på investeringsoversigt – suppleret med budgetønsker til budget 2021-2024. Projektet på Enghaven i Rødding vil desuden kunne finansieres delvist af opsparede midler i de kommunalt ejede plejeboliger på Vinkelvej, som er en del af Enghaven.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ældrerådet hørt d. 28.08.2019.

Bilag

13.Kvalitetsstandard for STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (C)

Sagsnummer: 17/6708

Kvalitetsstandard for STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • kvalitetsstandard til STU godkendes.
 • restbudget vedrørende bodel på netto 1.077.000 kr. flyttes fra Skole, Kultur & Fritid til Handicap & Psykiatri fra 2020.
Beslutning Direktionen den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har undersøgt om arbejdsgangene på STU-området kan optimeres samtidig med, at det tværfaglig samarbejde fastholdes og styrkes til gavn for den enkelte borger.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en kvalitetsstandard, der foreslår en ændring af den nuværende ordning, hvor visiteringen til et botilbud foregår i STU-visitationsudvalget. Arbejdsgruppen har vurderet, at den nuværende ordning medfører en række uhensigtsmæssige arbejdsgange, hvor faglige kompetencer og arbejdsopgaver ikke harmonerer.

 

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefales det, at visitationsudvalget fremadrettet alene vurderer, om den unge er i målgruppen for en STU uddannelse.

Visitering til anbringelser vurderes i andre visitationsfora i Børn & Familie samt Handicap & Psykiatri.

 

Baggrund: 

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af repræsentanter fra visitationsudvalget, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Dagtilbud & Skole. STU visitationsudvalget bestod indtil 1. august af følgende medlemmer (se bilaget Kvalitetsstandard for STU, for den fremtidige organisering efter de nye afdelinger af 1. oktober):

 

 • Gry Bastiansen (formand for visitationsudvalget og repræsentant for Dagtilbud & Skole)
 • Preben Hedegaard Jensen (repræsentant for UU)
 • Rose Hansen (repræsentant for UU)
 • Bendix Kristensen (repræsentant for UU)
 • Birgit Rankenberg Madsen (repræsentant for Dagtilbud & Skole)
 • Jane Anette Dippel (repræsentant for Social & Ældre)
 • Selvi Ellekær Pedersen (repræsentant for Jobcenteret)
 • Allan Nielsen (repræsentant for psykologenheden)
 • Lene Willumsen (repræsentant for Sundhed & Familie)

 

I arbejdsgangsanalysen er der gjort brug af forskellige metoder. Indledningsvis er der lavet en kvantitativ analyse af udgiftsudviklingen set over en tidsperiode på tre år. Analysen viste, at der i tidsperioden 2015-2017 har været en signifikant stigning i udgifterne på området.

 

På baggrund heraf har der i arbejdsgruppen været en fælles refleksion omkring, hvor de nuværende arbejdsgange kunne optimeres. Dette med henblik på at fastholde det tværfaglige samarbejde, give borgerne et meningsfuldt sagsbehandlingsforløb samtidig med, at udgifterne på området kan reduceres. Af drøftelserne fremgik det, at visitationsudvalget mangler lovhjemmel og faglige kompetencer til at kunne tage beslutning om anbringelse. Arbejdsgruppens refleksioner er udmøntet i kvalitetsstandarden.

 

Ændring i opgavefordeling

En godkendelse af kvalitetsstandarden vil betyde en ændring i opgavefordelingen således, at STU visitationsudvalget alene vurderer, om den unge er i målgruppen for en STU uddannelse.

 

Anbringelser vurderes ikke i visitationsudvalget. Anbringelser skal vurderes i andre visitationsfora i Børn & Familie samt i Handicap & Psykiatri. I de tilfælde, hvor der arbejdes sideløbende med anbringelse og STU, skal det koordineres, så det giver mest mulig mening i forhold til den enkelte unge.

 

Eneste undtagelse er fagskoler, hvor botilbuddet er en integreret del af undervisningen, fx Rødding Fri Fag- og Efterskole, såfremt der ikke er behov for særaftaler, som giver øget økonomisk udgift. Kræver uddannelsen en særaftale, som medfører en øget økonomisk udgift, fastlægges en sådan særaftale af Børn & Familie samt Handicap & Psykiatri.

 

En ændring i opgavefordelingen vil medføre, at Skole, Kultur & Fritids budget til anbringelse fremadrettet skal overføres til henholdsvis Børn & Familie og Handicap & Psykiatri fordelt efter, om det er budget til under/over 18 år.

Tidligere behandling

18.12.2018 Direktionen.

01.10.2019 Direktionen.

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Der anbefales følgende fordeling af Dagtilbud & Skoles budget til STU bodel fra 2020:

 • Skole, Kultur & Fritid bibeholder 400.000 kr. til 13 elever til en gennemsnitspris på 31.000 kr. pr. år.
 • Der overføres budget på 1.077.000 kr. til Handicap & Psykiatri til 4 elever til en gennemsnitspris på ca. 270.000 kr. pr. år.

 

I 2019 forventes pr. 31. august 2019 et lille overskud på bodelen på 145.000 kr.

 • Der er forventet 11 elever på botilbud på fri- og fagskoler til en gennemsnitspris på 30.040 kr. pr. år.
 • For den målgruppe, der fremadrettet hører til i Handicap & Psykiatri forventes 3,75 elever til en gennemsnitspris på 269.000 kr. pr. år.

 

Budget og forbrug til bodel i Dagtilbud & Skole ses i tabel 1 nedenfor. Forbruget i 2018 og 2019 er estimeret ud fra kendte tal pr. 1. september 2018*.

 

År

Budget

Forbrug

2015

1.501.000

1.081.500

2016

1.860.900

1.667.300

2017

1.492.900

1.077.100

2018

1.731.000

1.590.200

2019*

1.477.000

1.332.100

*Forventet forbrug pr. 31. august 2019

 

Stigningen i antallet af elever med bodel i Skole, Kultur & Fritid begrundes i en stigning af antal elever, som visiteres til Kost- og tekstilskolen i Rødding, hvor bodelen er en del af tilbuddet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 610 af 28/05/2019: Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Velfærdsalliance med DBU (C)

Sagsnummer: 19/23888

Velfærdsalliance med DBU (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 • der indgås en samarbejdsaftale med DBU om en velfærdsalliance, der skal styrke de lokale fodboldklubber og klæde dem på til at kunne indgå i løsningen af udvalgte velfærdsopgaver.
 • velfærdsalliancen finansieres i fællesskab mellem Vejen Idrætscenter og indenfor de gældende budgetrammer.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt. Fagudvalgene orienteres.

Sagsfremstilling

Dansk Bold Union (DBU) har henvendt sig til Vejen Kommune med ønsket om at indgå en velfærdsalliance. Med en velfærdsalliance forpligter Vejen Kommune og DBU sig på at lave en række fælles initiativer i samarbejde med lokale fodboldklubber. Hensigten er at styrke de lokale fodboldklubber igennem forskellige udviklingsforløb, der giver dem viden og ny inspiration til at indgå i løsningen af velfærdsudfordringer. De enkelte elementer i velfærdsaftalen fremgår af bilag og indeholder blandt andet indsatser i forhold til:

1)     Fremme af beskæftigelse via fodbold som virkemiddel. 

2)     Sundhedsfremme og patientbehandling med fodbold som middel.

3)     Udvikling af fodbold for piger og styrkelse af frivilligheden

4)     Afvikling af Ulandskampe.


Velfærdsalliancer er en del af DBU´s strategi om øget samarbejde med de danske kommuner. Der foregår allerede en del samarbejde med DBU, som placerer flere af deres arrangementer i Vejen Idrætscenter. DBU har på baggrund af strategien meldt ud, at de fremadrettet vil placere disse arrangementer og tiltag i de kommuner, hvor der er indgået en velfærdsalliance.

 

Vejen Idrætscenter oplyser, at DBU har arrangementer i centeret som giver en omsætning på ca. 1 mio. kr. om året. Centeret ønsker derfor at indgå et samarbejde med Vejen Kommune omkring velfærdsalliancen, så disse arrangementer kan bevares og ikke flyttes til en anden kommune. Centeret har blandt andet et igangværende projekt (DIN SUNDHED), som er støttet af Trygfonden, og som kan bidrage ind i et fælles samarbejde om en velfærdsalliance.

 

Det forslås derfor, at der indgås en velfærdsalliance for perioden 2020-2024 som beskrevet i bilag til en samlet værdi af 215.000 kr. ekskl. moms. Midlerne findes indenfor nuværende budgetramme og i fællesskab med Vejen Idrætscenter.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til velfærdsalliancen beløber sig til:

2020: 25.000 kr. (ekskl. moms) 

2021: 63.333 kr. (ekskl. moms)

2022: 63.333 kr. (ekskl. moms)

2023: 63.333 kr. (ekskl. moms)

 

Udgifterne finansieres indenfor nuværende budgetramme og i fællesskab med Vejen idrætscenter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Godkendelse af Den Dynamiske Beskæftigelsesplan 2020 (C)

Sagsnummer: 19/7587

Godkendelse af Den Dynamiske Beskæftigelsesplan 2020 (C)

Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til Den Dynamisk Beskæftigelsesplan for 2020.
 • Udvalget indstiller, at Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2020 godkendes.
Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 22-10-2019

Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2020 indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A) og Morten Thorøe (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har 21. august og 24. september drøftet beskæftigelsesplanen for 2020.  Efter udvalgsmødet 24. september er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i udkast til beskæftigelsesplan. Udvalget drøfter det nye udkast med henblik på, at Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2020 kan indstilles godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.

 

Opsummering:

Udvalget har 24. september drøftet udkast til Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2020. På den baggrund er udkastet justeret.

 

Udkastet har endvidere været drøftet på møde i Vejen Jobsigte med deltagelse af de faglige organisationer. De faglige organisationer udtrykker tilfredshed med de fokusområder, der er medtaget i beskæftigelsesplanen.

 

De formelle rammer:

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de strategier, som udvalget for arbejdsmarked og integration har vedtaget for området, samt de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af den tidligere beskæftigelsesminister.

 

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal en beskæftigelsesplan godkendes af kommunalbestyrelsen senest 31. december. 

 

Beskæftigelsesplanen vil efter godkendelsen blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Tidligere behandling

21.08.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

24.09.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

22.10.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Høring

Ingen.

Bilag

16.Status på økonomi for køb, sanering og nedrivning af ejendomme (C)

Sagsnummer: 19/12721

Status på økonomi for køb, sanering og nedrivning af ejendomme (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller at

 

 • der orienteres om projektets økonomi på køb, sanering, nedrivning og salg af arealer ved Rødding Vestergade, 6630 Rødding.

 

 • der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,358 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til sanering, nedrivning og forureningsundersøgelse m.v.

 

 • rådighedsbeløb på 4,358 mio.kr. kr. finansieres af salgsindtægter for salg af jord.

 

 • der gives et rådighedsbeløb på 7,4 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling som salgsindtægt. Nettomerindtægten på 3,042 mio. kr. tilgår puljen til salgsindtægter på jordforsyningsområde på omkostningssted 001.001.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2019

Overført til åben dagsorden.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 25. juni 2019 blev Byrådet orienteret om den samlede økonomi over køb, sanering, nedrivning og salg af arealer ved Rødding Vestergade.

 

De samlede udgifter lød på daværende tidspunkt på 18,164 mio. kr., hertil vil komme de uforudsete udgifter til saneringsarbejdet (afrensning og håndtering af miljøfarlige stoffer), håndtering af flere olietanke og skorstensfundamenter fra historisk tid, inklusive jordhåndteringen omkring og i forbindelse med nedrivningsarbejdet.

 

Nedrivningsarbejdet inklusive fjernelse af støttemure er afsluttet den 24. oktober 2019.

 

Afgrænsningen af olieforureningen (fyringsolie) er nu kendt ud fra den udarbejdede risikovurdering fra DGE modtaget medio oktober 2019. Den endelige afgrænsning viser sig at ligge meget tæt på den tidligere forventet afgrænsning.

 

Forureningen er i en lettere grad. Det betyder ud fra disponeringen af området for det fremtidige projekt, at hvor en af bygningerne, som placeres over forureningen, forventes det anbefalet, at der udluftes (ikke mekanisk) under terrændækket. Øvrige arealer af græs eller anden belægning, skal der minimum være 0,5 m ren jord fra terræn til forurening og eventuelt markeringsnet imellem. Der skal hertil søges en §8 tilladelse (tilladelse til formålet på forurenet område). Tilladelsen godkendes og udstedes af Vejen Kommune med udtalelse fra Region Syddanmark.

 

Den samlede økonomiske oversigt ser hermed ud som følgende:
 

Køb og handelsomkostninger  5,857 mio. kr.

Grundkapitaltilskud  6,300 mio. kr.

Salsklar byggegrund jordarbejder  0,935 mio. kr.

Sanering og nedrivning  3,200 mio. kr.

Jordforurening – vurderet til   1,000 mio. kr.

Afledte udgifter til fortov, veje og Parkering  1,150 mio. kr.

Udgifter i alt18,442 mio. kr.

 

Salgsindtægter           -7,400 mio. kr.

 

Samlet nettoudgift 11,042 mio. kr.

 

Ovennævnte tal er ekskl. moms.

 

Der er i august 2018 givet en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til køb af ejendomme og i april 2019 en anlægsbevilling på 1,384 mio. kr. til delvis nedrivning af ejendomme.

 

Der mangler derfor nu at blive frigivet en indtægtsbevilling på salgsindtægter samt en bevilling på den resterende udgift til nedrivning, fjernelse af forurening samt gøre grunden salgsklar.

Byrådet har tidligere på en anden sag besluttet at reservere 6,3 mio. kr. i grundkapitaltilskud, hvilket derfor ikke vil være en del af denne bevilling. 

 

Den samlede udgift til opkøb af ejendomme, nedrivning, fjernelse af forurening samt gøre grunden salgsklar vil samlet beløbe sig til 12,142 mio. kr. (18,442 mio. kr. – 6,3 mio. kr.) Her skal der fratrækkes tidligere frigivne bevillinger på samlet 7,784 mio. kr. Der mangler derfor nu en anlægsbevilling på 4,358 mio. kr. til nedrivning, fjernelse af forurening samt gøre grunden salgsklar.

Tidligere behandling

08.05.2018 Byrådet

14.08.2018 Byrådet

02.04.2019 Økonomiudvalget

18.06.2019 Økonomiudvalget

25.06.2019 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter er p.t. 12,142 mio. kr. uden grundkapitaltilskud.

 

Der er givet anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. og 1,384 mio. kr. samt reserveret 6,3 mio. kr. til grundkapitaltilskud. De 6,3 mio. kr. i grundkapitaltilskud er ikke en del af denne sag og bevilling og bliver håndteret særskilt.
 

Der er derfor behov for et rådighedsbeløb på 4,358 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til nedrivning, sanering og klargøring af byggegrund. Rådighedsbeløbet på 4,358 mio. kr. finansieres ud af salgsindtægterne på 7,4 mio. kr. Nettomerindtægten på 3,042 mio. kr. tilføres jordforsyningsområdet til nedbringelse af puljen til salgsindtægter på omkostningssted 001.001, hvor der p.t. resterer en manglende indtægt på 8,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer – LBK nr. 1228 af 03.10.2016.

Høring

Ingen.

17.Lukket punkt

18.Lukket punkt