Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 29-10-2019

Mødested: Kongeåen (3. sal)

1.2. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 (C)

Sagsnummer: 19/4530

2. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 (C)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • høringssvarene på Udvalgets område drøftes
 • Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
 • udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
 • grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75.
 • kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
 • de samlede indtægter udgør i alt 2,719,6 mia. kr.
 • der indarbejdes en overførselspulje på 19,0 mio. kr.
 • de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.666,1 mia. kr.
 • det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 47,4 mio. kr.
 • drift for forsyningsområdet udgør 0,6 mio. kr.
 • låneoptagelse udgør i alt 11,8 mio. kr.
 • afdrag på lån udgør i alt 27,1 mio. kr.
 • driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
 • de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
 • anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
 • takstbladet for 2020 godkendes.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 28-10-2019:

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvaret tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Afbud: Elin Winther (A).

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019:

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Beslutning Udvalget skoler og børn den 28-10-2019

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F) og Claus Kulmbach (V).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-10-2019:

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvarene tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Høringssvarene på Økonomiudvalgets område drøftet.

 

Ændringsforslagene oversendes til Byrådets behandling.

 

Overførselspuljen forøges med 6 mio. kr., som modsvares af finansforskydninger.

 

Økonomiudvalget indstiller, at

 • Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
 • udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
 • grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75.
 • kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
 • de samlede indtægter udgør i alt 2,719,6 mia. kr.
 • der indarbejdes en overførselspulje på 25,0 mio. kr.
 • de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.672,1 mia. kr.
 • det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 47,4 mio. kr.
 • drift for forsyningsområdet udgør 0,6 mio. kr.
 • låneoptagelse udgør i alt 11,8 mio. kr.
 • afdrag på lån udgør i alt 27,1 mio. kr.
 • driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
 • de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
 • anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
 • takstbladet for 2020 godkendes.

 

Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (løsgænger), Martin Boye (I) og Maya-Louise Ryom Nielsen (Ø) deltog i behandlingen af dette punkt.

 

Afbud: Bodil Staal (A).

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 2. behandling

Med udgangspunkt i budgetforslaget til 1. behandlingen er der nu udarbejdet et endeligt budgetforslag. Hovedtallene fremgår af den vedlagte hovedoversigt 2019–2023, mrk. 20-15 til 2. behandlingen af budgetforslaget.

 

1. Indtægter

Selvbudgettering eller valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv.

Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv eventuelle tab/gevinster, idet der sker en efterregulering af såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløbene.

 

Det foreslås, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.823,4 mio. kr. og det statsgaranterede befolkningstal på 42.845.

 

Ved selvbudgettering beregner kommunen tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2020 (betalingskommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Efterreguleringen afregnes med kommunen 3 år efter budgetåret. Hvis skatteindtægterne viser sig højere end forudsat ved budgetvedtagelsen, modtager kommunen et merprovenu. Til gengæld sker der en negativ regulering af tilskuds- og udligningsbeløbene. Hvis det viser sig, at befolkningsgrundlaget er vokset forholdsvis mere på landsplan end i Vejen Kommune, kan kommunen få en mindre andel af de generelle tilskud end umiddelbart beregnet. Der er derfor betydelig risiko ved at vælge selvbudgettering.

 

En kørsel i KL’s skatte- og tilskudsmodel viser, at Vejen Kommune samlet vil få et tab på 11,4 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.  

 

Indtægterne er sammensat af:

1.719,491 mio. kr. fra indkomstskat

-1,216 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.

81,148 mio. kr. fra grundskyld

0,299 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

32,811 mio. kr. fra selskabsskatter

847,536 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

39,516 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.

 

2. Skattefinansieret drift

Serviceudgifterne kan samlet opgøres til 1.920,3 mio. kr. Det er 48 mio. kr. under KL’s vejledende servicerammeberegning for Vejen Kommune.

Det anbefales, at der budgetteres med en overførselspulje på 19,0 mio. kr. på serviceområderne med henblik på at kunne undgå en eventuel sanktion vedrørende servicerammen som følge af budgetoverførsler mellem årene. Overførselspuljen har ingen betydning for kassebeholdningen, idet det er forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse.

 

Vejen Kommunes serviceudgifter kan herefter opgøres således:

 

Serviceudgifter Budget 2020, mio. kr.

Serviceudgifter budgetforslag

1.901,3

Overførselspulje, serviceområder

19,0

Serviceudgifter inklusiv overførselspulje

1.920,3

  

Herefter kan den skattefinansierede drift opgøres således:

  

Skattefinansieret drift

Skattefinansieret drift, 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

1. behandling - skattefinansieret drift

2.647.112

2.651.734

2.647.416

2.644.321

Overførselspulje

19.000

 

 

 

2. behandling - skattefinansieret drift

2.666.112

2.651.734

2.647.416

2.644.321

 

 

3. Renter

Nettorenteudgifterne i budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

1. behandling - renter

2.869

3.575

3.578

3.417

Ændringer ml. 1. og 2. behandling

0

0

-1

-4

2. behandling - renter

2.869

3.575

3.578

3.413

 

 

 

4. Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør netto i alt:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

1. behandling - rådighedsbeløb

47.441

44.060

39.585

63.870

Almene boliger - flyttes til konto 8.24

 

 

-2.000

-5.000

2. behandling - rådighedsbeløb

47.441

44.060

37.585

58.870

Afledt pl-virkning

 

 

-71

-338

 

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2020 66,0 mio. kr.

 

På Økonomiudvalgets område er der i 2023 afsat et ikke disponeret rådighedsbeløb på 37,5 mio. kr. 

 

 

5. Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

 

Budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Nettodrift, affaldshåndtering

582

141

-66

141

 

 

 

6. Tilgang/afgang af likvide aktiver

 

Ændring, 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

1. behandling

67.128

25.283

19.670

15.918

Overførselspulje

-19.000

 

 

 

Almene boliger

0

0

2.000

5.000

2. behandling – i alt

48.128

25.283

21.670

20.918

 

 

Låneoptagelsen er beregnet til 11,8 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,6 mio. kr., lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,2 mio. kr. samt låneoptagelse på 5 mio. kr. på områder uden automatisk låneadgang.

Afdrag er på lån er beregnet til 27,1 mio. kr.

 

Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2020 nedbringes med 44 mio. kr.

Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2020 32,3 mio. kr. Den beregnede effekt af pris- og lønstigninger i overslagsårene tilpasses endeligt, når budgetforslaget er indberettet i økonomisystemet.

 

Takstkatalog

Taksterne i takstkataloget er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af budgetforslaget.

 

Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I), Maya-Louise Ryom Nielsen (Ø), Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger) er inviteret.

Tidligere behandling

01.10.2019 Økonomiudvalget.

08.10.2019 Byrådet.

28.10.2019 Udvalget for social og ældre.

28.10.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

28.10.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser

Jf. budgetmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Strategi for budgetlægningen 2020-2023.

Flerårig økonomisk strategi for Vejen Kommune.

Høring

Budgetforslaget har været i høring fra den 9. til den 23. oktober 2019.

Bilag

Hovedoversigt mrk. 20-15 - 2. behandling Driftsønsker 2020-2023 - 2. behandling Råderumsforslag 2020-2023 - 2. behandling Udmøntning af puljer - 2. behandling Investeringsoversigt 2020-2023 - 2. behandling Notat om statsgaranti og selvbudgettering Takster 2020 - til 2. behandling Generelle bemærkninger til Budget 2020 Mellemværende med kirkekasserne Foreløbige budgetbemærkninger til B2020-2023 Udtalelse til budget 2020-2023 fra Hovedudvalget Høringssvar 2020-2023 Høringssvar, Landdistriktsudvalget Høringssvar - Holtegården.pdf Høringssvar - Bo- og beskæftigelsescenter Vejen.pdf Høringssvar - Område Askov-Brørup.docx Høringssvar - Område Enghaven-Dixensminde.docx Høringssvar- Kærdalen og Lindecentret.docx Høringssvar - Ældre- og Handicapråd.docx Høringssvar - Madservice Vejen.docx Høringssvar - Aktivitet og Rehabilitering.docx Høringssvar - Område Vest.docx Høringssvar - Område-MED.docx Vejen Kunstmuseum - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Musikskolen - MED - Høringssvar 2020.pdf Brørup Svømmebad.pdf Grønvangskolen - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Holmeå Børnecenter - Bestyrelse - høringssvar 2020.pdf Højmarkskolen - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Jels Skole - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Rødding Skole og Lintrup Børnecenter - Bestyresle og MED - Høringssvar 2020.pdf Skodborg Børnecenter - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Østerbyskole - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Andst Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Askov-Malt Skole Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Brørupskolen - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Brørupskolen - MED - Høringssvar 2020.pdf Bække Skole - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Føvling Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Gesten Børnecenter - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Glejbjerg Børnecenter - Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Vejledning Vejen MED - Høringssvar budget 2020.pdf Dagplejen - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Dagplejen - MED - Høringssvar 2020.pdf Område 1 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Område 1 - MED - Høringssvar 2020.pdf Område 2 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Område 2 - MED - Høringssvar 2020.pdf Område 3 - Bestyrelse - Høringssvar 2020.pdf Område 3 - MED - Høringssvar - budget 2020.pdf Sløjfen Bestyrelse og MED - Høringssvar 2020.pdf Område MED - Høringssvar 2020.pdf Vejen Lærerkreds - Høringssvar 202023.pdf BUPL Sydjylland- Fremtidens læringsmiljøer - Uopfordret høringssvar Budget 2020.pdf Høringssvar fra MED Vej, Park og Genbrug - Udvalget for teknik og miljø Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Enhedslistens alternative budget 2020 - noter.docx Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-råderum-færdig.xlsx Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-drift-færdig.xlsx Ændringsforslag fra Enhedslisten - Enhedslistens alternative budget - Ø-budget2020-anlæg-færdig.xlsx Ændringsforslag fra Anni Grimm (Løsgænger) - Budget 2020-2023 Ændringsforslag - Marion Mortensen (V) Ændringsforslag Jørgen Lastein (V)

2.Motion og fællesskab på recept (B)

Sagsnummer: 19/22109

Motion og fællesskab på recept (B)

Administrativ indstilling

Konstitueret chef for Sundhed & Sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Skole, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Udvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.
 • Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til ansættelse af en medarbejder til forsøg med idræt som led i sundheds-, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Godkendt.

 

Afbud: Bodil Staal (A).

Sagsfremstilling

Den 25. september 2019 udbød Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet en satspulje, der skal hjælpe udvalgte kommuner med at skabe sammenhængende forløb og udvikle indsatser i foreningslivet, som borgerne kan tage del af, som en del af en sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats. Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. med ansøgningsfrist den 31. oktober.

 

Jobcenteret, Sundhedscenteret, Kultur og Fritid m. fl. har udarbejdet et oplæg til nogle indsatsområder, som de ønsker at søge satspuljen til at prøve af i Vejen Kommune.

 

Indsatsområderne har fokus på at afhjælpe fire problemstillinger, som administrationen har erfaret gør det svært at skabe et stabilt, sammenhængende forløb, der kan fastholde borgeren og undgå tilbagefald:

 

1)     Fagprofessionelle og frivillige kan have svært ved at samarbejde, når de ikke har nogle relationer til hinanden og ikke kender hinandens roller og kompetencer.

 

2)     Overgangen fra den kommunale til en frivillig arena kan være svær og betyder ofte, at borgeren mister kontakten til fællesskabet og til den fagprofessionelle.

 

3)     Det har vist sig vanskeligt i praksis at lave frivillige, håndholdte funktioner for borgere, som er stabile og pålidelige.

 

4)     De målrettede tilbud, der er i foreningerne i dag, er finansieret via betaling af kontingent. Dette kan ofte være en barriere for mange i målgruppen.

 

De søgte midler skal bruges til at afdække, udvikle og finde varige løsninger på ovenstående problemstillinger. De nye løsninger vil blive implementeret indenfor afdelingernes ramme.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af bilaget, som lægges på dagsorden fredag den 25. oktober. Indsatsperioden løber fra december 2019 til december 2022. I løbet af perioden igangsættes der to forløb for to udvalgte borgergrupper, hvor følgende løsninger prøves af:

 

A)     Udvikling af fælles uddannelsesforløb og netværksdannelser mellem frivillige og ansatte.

B)     Afdækning af, hvordan kommune og frivillige kan møde borgeren i et ”fælles rum”, så borgeren ikke skal skifte arena.

C)    Implementering af håndholdte funktioner i en stabil frivillig organisation.

D)    Udvikling af en økonomisk bæredygtig løsning, der sikrer at fællesskaber kan udvikle sig og forankres i en foreningsstruktur.

Tidligere behandling

28.10.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune, idet indsatserne implementeres indenfor afdelingernes ramme.

 

Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. Vejen Kommune søger om et tilskud på 1.415.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der søges midler til at ansætte en medarbejder i perioden. Medarbejderen får en vigtig funktion i forhold til at sikre de nødvendige forandringer hos medarbejdere og sikre en stabil forankring af de nye metoder og procedurer i organisationen. Derudover stiller ministerierne krav om, at der tilknyttes en medarbejder, der kan indgå i samarbejdet med ministeriets eksterne proceskonsulent og evaluator. Det indbefatter blandt andet dataindsamling og registrering samt deltagelse i workshops og møder med andre kommuner, der har opnået tilskud.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Askov-Malt Børnehave - midlertidige pladser (B)

Sagsnummer: 19/10193

Askov-Malt Børnehave - midlertidige pladser (B)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 • mulighederne for ekstra pladser i Askov-Malt børnehave i november - december 2019 drøftes.
 • der arbejdes videre med mulighed nr. 1 eller 2.
 • finansiering på 85.000 kr. i 2019 sker via likvide midler.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-10-2019
 • Mulighederne for ekstra pladser i Askov-Malt børnehave i november - december 2019 blev drøftet.
 • Udvalget indstiller mulighed nr. 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Finansiering på 85.000 kr. + 15.000 kr. til ekstra omkostninger i november og december 2019 sker via likvide midler.

 

Til udvalgets møde i december fremlægger administrationen en helhedsplan for dagtilbudsområdet, der sætter fokus på fremtidens institutionsbehov.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Indstillingen godkendt med bemærkningen, at merudgiften finansieres af den centrale konto til udvikling i antal dagtilbudspladser.

 

Sagen behandlet som B-sag.

 

Afbud: Bodil Staal (A).

Sagsfremstilling

Der opleves et stigende pres på pladserne i Askov-Malt børnehave der, på grund af den fysiske kapacitet, har nået det maksimale antal børn.

Byrådet godkendte 13. august 2019 at udvide antallet af børnehavepladser i Askov-Malt området, som en forsøgsordning, ved at bruge lokaler på Askov-Malt Skole. Denne forsøgsordning forventes etableret 1. januar 2020.

I forsøgsordningen etablerer børnehavens personale en gruppe, som hver dag starter op i børnehaven, men går til lokaler på Askov-Malt Skole i tidsrummet fra kl. 08.00 – 15.30.

Dette kræver et anlægsbyggeri, således at lokalerne er godkendt til børn i børnehavealdersgruppen.

Finansieringen blev godkendt af Byrådet 10. oktober.2019 og lokalerne forventes at kunne anvendes fra 1. januar. 2020.

 

Udover denne midlertidige løsning ønskes yderligere midlertidige pladser til at dække behovet for pladser til børn, der står på ønskelisten allerede fra november 2019.

 

Børn & Familie vurderer, at de fleste muligheder allerede er drøftet af Fagudvalget tidligere i processen og har et udgiftsniveau, der ikke er realistisk i forhold til problemstillingen. Der vurderes derfor at være 2-3 realistiske muligheder for at løse udfordringen allerede fra november 2019, mens der efterfølgende vil blive arbejdet videre med at løse behovet for yderligere pladser i Askov-Malt efter 1. april 2020.

 

For alle scenarier forventes børnene at være væk fra Askov-Malt børnehave i tidsrummet 08.00 – 15.30 grundet den fysiske kapacitet.

 

Afdelingen for Børn & Familie anbefaler mulighed 1.

 

Mulighed nr. 1 – Udegruppen

Børnene møder ind i Askov-Malt børnehave. Hver dag i november og december går en gruppe på tur og oplever og udforsker de fleksible uderum og nærområdet i og omkring Askov-Malt. I denne løsning kan tænkes muligheder for at besøge andre institutioner og nærliggende Idrætscentre, Museer m.m. Det pædagogiske personale vurderer hvilken målgruppe, der passer til de forskellige muligheder. Der vurderes i flere perioder at være behov for buskørsel, særligt grundet perioden november og december.

 

Mulighed nr. 2 - Billingland.

Børnene møder ind i Askov-Malt børnehave. Hver dag er der en gruppe på op til 12 børn, der kører med bus til Børnehaven Billingland, hvor de vil fungere i samspil med denne institutions personale og børn samt nyde denne institutions mange fortræffelige muligheder. For børnene, der skal med bus, vil der være faste tidspunkter, hvor de senest skal møde ind i børnehaven for at komme med bussen.

 

Mulighed nr. 3 – Mulighed for at bruge et eksternt lokale.

Denne mulighed undersøges op til udvalgsmødet og kan derfor først fremlægges på mødet. Afdeling for Børn & Familie vurderer dog denne mulighed som et alternativ.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

For hver af de tre muligheder forventes en merudgift til personale på 70.000 kr. for de to måneder. De 70.000 kr. dækker den ekstra normering, der skal til for at have en gruppe ude af huset.

 

Alle tre muligheder vil have en merudgift til bus. Mulighed forventes at give en merudgift på 10-15.000 og mulighed nr. 2 og 3 vil have en merudgift på ca. 20.000 kr. til bus.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle ansættes en ekstra medarbejder i de to måneder. Denne medarbejder vil indgå i husets normering. Ledelsen vurderer, hvem der tager med på turene ud af huset.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

4.Temadrøftelse om lokalplanlægning i Rødding bymidte (B)

Sagsnummer: 19/9289

Temadrøftelse om lokalplanlægning i Rødding bymidte (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 

 • Økonomiudvalget drøfter rammerne for gennemførelse af ny lokalplanlægning i Rødding bymidte.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-10-2019

Drøftet. Processen fortsættes med involvering af lokale interessenter.

 

Afbud: Bodil Staal (A).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 30. april 2019 at igangsætte planlægningen af en ny lokalplan for Rødding bymidte.

 

Siden igangsættelsen er der gennemført enkelte analyser og registreringer i Rødding. Herudover er der arbejdet med indretning af Enghave Plads samt udarbejdet et lokalplanforslag for boligprojektet i byomdannelsesområdet på Rødding Vestergade.

 

For at komme videre med lokalplanarbejdet er der behov for en planlægningsmæssig drøftelse i Økonomiudvalget af Rødding midtby.

Tidligere behandling

30.04.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Ingen.

5.Lukket punkt