Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 28-10-2019

Mødested: Vittrup Baun 2.sal

1.Høringssvar til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 (C) Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Sagsnummer: 19/4530

Høringssvar til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 (C) Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm, chef for Børn & Familie Jakob Vejlø og konstitueret chef for Sundhed & Sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • de indkomne høringssvar under Udvalgets område drøftes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Sagsfremstilling

Som led i den godkendte budgetprocedure skal budgetforslaget efter 1. behandling fremsendes til officiel høring hos de relevante parter. Under Udvalget for sundhed, kultur og fritid drejer det sig om institutionerne på området.

 

I den vedtagne budgetprocedure er fristen for indkomne høringssvar fastsat til 23. oktober 2019. Økonomiudvalget holder møde 29. oktober 2019. Udvalgene skal således afholde møderne forud for Økonomiudvalget.

 

Administrationen vil på mødet redegøre for den faktuelle baggrund for de spørgsmål, der rejses vedrørende såvel drifts- som anlægssiden i enkelte høringssvar.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Strategi for budgetlægningen 2020-2023.

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos de relevante parter.

Bilag

2.Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

Sagsnummer: 19/21167

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skole, kultur og fritid Regin Holm Nielsen og konstitueret chef for Sundhed og sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger
 • der gives en netto tillægsbevilling til udvalgets områder på -0,8 mio. kr.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Sagsfremstilling

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,8 mio. kr. Heraf udgør -1,8 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under Økonomiudvalget. 

På sundhedsområdet er der bl.a. indarbejdet en merudgift på netto 0,5 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt andet en stigning i antallet af borgere, som har behov for genoptræning. 

Tidligere behandling

01.01.2019 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

 

 

Udvikling & Erhverv

-2.084

Råderumsforslag TV-R19-01 fra budgetlægningen for 2019 - 2022 til pasning af udenomsarealer flyttes fra Udvalget for teknik og miljø til Udvalget for sundhed, kultur og fritid. Man er stadig i gang med at afklare fordelingen af budget til udenomsarealer.

-150

 

 

318044 Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller

 

Ansvaret for vedligeholdelse af klimaskærme og tekniske installationer er flyttet fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid til Økonomiudvalget, jf. Strategi for bygningsmasse. Beløbet der flyttes er de overførte budgetmidler fra 2018.

-1.834

 

 

03.38.74 Lokaletilskud

 

Budgettet til lokaletilskud justeres i forhold til det forventede forbrug til skoleidrætstimer. Budgettet tilføres Udvalget for skoler og børn (funktion 3.22.18)

-100

 

 

Sundhed & Familie

480

4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

Udgifter til genoptræning vedrørende specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven §140. Aktuelt skal en borger på et forløb til 6.000 kr. i døgnet i 8-12 uger. Der indarbejdes budget til 10 uger.

420

482100 Genoptræning

 

I budget 2019 blev der opnormeret med en terapeutstilling i Sundhedscentret på baggrund af, at antallet af genoptræningsplaner fra 2015 til 2017 steg med 25 pct. fra 1.236 til 1.548.
I 2018 var antallet af genoptræningsplaner steget yderligere til 1.625 og i 2019 forventes der 1.825 genoptræningsplaner, en stigning på 48 pct. fra 2015.
På baggrund heraf er der behov for at opnormere med endnu en terapeutstilling i Sundhedscentret.

500

 

 

05.38.45 Stofmisbrugsbehandling

 

545003 Stofmisbrugsbehandling

 

Der har været færre forventede borgere i stofmisbrugsbehandling. Der forventes en svag stigning i antal henvendelser hen mod slutningen af året. Budgettet reduceres med 440.000 kr.

-440

Borgerservice

-1.111

04.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

Tilretning af budget under kørselskontoret

-767

04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

 

Tilretning af budget under kørselskontoret

-9

04.90 Andre sundhedsudgifter

 

Tilretning af budget under kørselskontoret

-335

Kommunal medfinansiering

1.900

4.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

 

Der er sket en fastfrysning af den kommunale medfinansiering i 2019, og der afregnes med staten med aconto beløb, så den samlede betaling svarer til budgettet for 2019. Grundet Vejen Kommunes bogføringspraksis, belastes forbruget med 600.000 kr. mere end forudsat i acontobetalingerne, samt en efterregulering fra 2018 på 1.300.000 kr. For at imødekomme dette, øges budgettet med 1.900.000 kr., så forbrug og budget matcher i 2019.

1.900

Udvalget for sundhed, kultur og fritid - behov for driftstillægsbevilling i alt

-815

 

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring

Taget til efterretning.

Bilag

4.Forebyggende hjemmebesøg - kvalitetsstandard (B)

Sagsnummer: 19/20836

Forebyggende hjemmebesøg - kvalitetsstandard (B)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at:

 

 • forslag til reviderede kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg godkendes og sendes til høring i Ældrerådet. Efterfølgende genbehandling i Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

De rekvirerede kvalitetsstandarder godkendes og sendes til høring. Udvalget vil gerne have en status – udover genbehandlingen – i begyndelsen af det nye år.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Sagsfremstilling

Kommunerne har gennem en årrække været forpligtede til at yde en forebyggende indsats i form af forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere over 75 år. Hyppigheden af disse besøg har varieret efter gældende lovgivning på området. Besøgene var som udgangspunkt fastlagt til at skulle foregå i borgerens eget hjem, hvilket ved en tidligere lovændring er ændret til at kunne foregå som fællesarrangementer andre steder end i borgerens eget hjem.

 

Ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg fra 1. juli 2019.

 

Vejen Kommune har med baggrund af lovændringen udarbejdet en ny kvalitetsstandard, der er vedlagt sammen med den tidligere kvalitetsstandard, som bilag til sagsfremstillingen.

 

I den nye lovgivning præciseres nedenstående:

 

De lovmæssige rammer foreskriver, at kommunerne skal tilbyde:

 

Mindst ét årligt besøg til borgere, der er fyldt 82 år

Et forebyggende hjemmebesøg til borgeren i dennes fyldte 75. år og 80. år

Et forebyggende hjemmebesøg til alle, der bor alene i kommunen i deres 70. år

Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere fra 65 år og op til 81 år, hvis de vurderes at være i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

Formål

 

Formålet med kvalitetsstandarden er bl.a. at målrette indsatsen så præcist som muligt under hensyntagen til, at målgruppen varierer i alder, funktionsniveau, interesser og præferencer for måden at opnå viden om sundhed og trivsel på.

 

Samtidigt ønskes gennem borgerens øgede sundhed og trivsel at reducere antallet af indlæggelser generelt, men særligt forebyggelige indlæggelser samt hjemmepleje, hjemmehjælp og andre kommunale services, som ellers stilles til rådighed i forbindelse med, at borgere oplever nedgang i deres funktionsniveau.

 

Leverancer i henhold til kvalitetsstandard.

 

Informationsmøder, kaldet ”Fødselsdage”, se bilag, hvor borgere, der er 75 år i 2019 inviteres via e-Boks/brev. Borgere ældre end 75 år inviteres via annoncering. Fødselsdagene indeholder oplæg om sundhed, trivsel og tryghed og afholdes på seks placeringer i kommunen for så vidt muligt at tilgodese borgere i de forskellige egne af Vejen Kommune.

Borgere, der fylder 75 år i 2019 og som vælger ikke at deltage i fødselsdagene kontaktes og tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Borgere, der er 81 år eller ældre modtager årligt brev med dato for besøg. Borgeren kontaktes i dagene før besøget med påmindelse om besøget.

Sårbare 65 til 81-årige tilbydes behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg ud fra borgerens samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne, herunder:

Tilbud om besøg 6 – 8 uger efter ægtefælles død eller dennes flytning på plejehjem

Tilbud om hjemmebesøg til tilflyttere til kommunen i aldersgruppen

Tilbud om besøg på baggrund af bekymring fra familie, venner eller naboer med flere.

Opsporing af særligt sårbare ved forebyggelseskonsulenterne ved hjælp af en række målrettede indsatser – det være sig forebyggelseskonsulenternes deltagelse i temadage, samarbejde med sundhedsambassadører, deltagelse i opstart af samtalegrupper for borgere der er blevet enlige og samarbejde med aktivitetscentrene.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ældrerådet.

Bilag

5.Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam (B)

Sagsnummer: 18/31180

Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam (B)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres omkring status på projekt ”Virksomhedsvendt udrykningsteam”.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Martin Boye (I).

Sagsfremstilling

På baggrund af et råderumsforslag fra arbejdsmarkedsområdet blev projekt ”Virksomhedsvendt Udrykningsteam” igangsat. Projektet kører fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

 

Formålet er, at forbygge sygdom og sygemeldinger samt nedbringe udgifter til kommunal forsørgelse, forebygge nedslidninger og udbrede viden om sundhed.

 

Målet er, at borgere med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet udvikler og fastholder mestringsstrategier, således borgerne opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Derudover er målet, at ledelsen på virksomhedscentrene får indsigt i og viden om mestring af sundhed i kraft af det tætte samarbejde med medarbejderne fra Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

 

Samlet vurdering:

Data viser fortsat positive resultater:

 • Borgerne øger deres generelle sundhed og trivsel samt arbejdsmarkedsparathed.
 • Praktikanter og ansatte med behov for et sundhedsmæssigt løft har fået vejledning eller coachende samtaler. Nogle borgere har desuden fået tilbudt kostvejledning, stresskursus og søvnkursus eller et andet sundhedstilbud på Brørup Sundhedscenter efter individuelt behov.
 • Netværk og samarbejde er fortsat i fokus på tværs af sundhedscenter, jobcenter, virksomhedscentre og andre virksomheder i Vejen Kommune.
 • Virksomhedsvendt Udrykningsteam har gennemført flere forebyggende tilbud på virksomhederne med positiv respons.

 

Resultater:

Denne status er opgjort for perioden 1. april 2018 til 24. september 2019.

156 borgere er henvist i projektperioden, hvilket er en stigning på 55 borgere siden sidste status i marts 2019.

116 borgere er afsluttet, hvilket er 62 afsluttede borgere mere end ved sidste status.  

 

Det har været muligt at start-/slutevaluere på 61 ud af de i alt 116 afsluttede borgere, hvilket er en stigning på 26 borgere siden sidst.

 

Den arbejdsmarkedsrettede/virksomhedsvendte indsats

Resultat

Succeskriterie A: 80% af virksomhedscentrenes kontaktpersoner oplever tilfredshed med samarbejdet mellem dem og sundhedskonsulenterne

100 %

(Svar fra 8 ud af 14 aktive virksomhedscentre)

Succeskriterie B: 80% af de indskrevne borgere oplever tilfredshed med sundhedskonsulenternes rådgivning

100 %

(Svarprocent på 70)

Succeskriterie C: Med afsæt i data registreret af jobcenteret afdækkes, hvorvidt det virksomhedsvendte tilbud bidrager til at forebygge sygdom og sygemeldinger blandt ansatte på virksomhedscentrene

Se virksomhedscentrenes udtalelser i statusnotatet, der er vedhæftet som bilag

 

 

Den sundhedsfaglige indsats

Resultat

Succeskriterie D: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres helbredstilstand ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning

74 %

Gennemsnitsscoren er

steget fra 5,1 til 6,9

Succeskriterie E: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsevne ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning

69 %

Gennemsnitsscoren er

steget fra 7,3 til 8,1

Succeskriterie F: 70% af de indskrevne borgere vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed ved afslutning i projektet eller scorer 9-10 point ved både opstart og afslutning

79 %

Gennemsnitsscoren er

steget fra 6,6 til 7,9

Succeskriterie G: 70% af de indskrevne borgere scorer 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks

87 %

Gennemsnitsscoren er

steget fra 44 til 68 point

 

92 % af borgerne har oplevet progression i deres trivselsvurdering (WHO-5). Ved sidste status var tilsvarende tal 86 %. 

Tidligere behandling

24.04.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

11.04.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

12.12.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Motion og fællesskab på recept (B)

Sagsnummer: 19/22109

Motion og fællesskab på recept (B)

Administrativ indstilling

Konstitueret chef for Sundhed & Sammenhæng Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Skole, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Udvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.
 • Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der søges midler fra satspuljen til ansættelse af en medarbejder til forsøg med idræt som led i sundheds-, og beskæftigelsesfremmende indsatser – motion og fællesskab på recept.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Den 25. september 2019 udbød Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet en satspulje, der skal hjælpe udvalgte kommuner med at skabe sammenhængende forløb og udvikle indsatser i foreningslivet, som borgerne kan tage del af, som en del af en sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats. Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. med ansøgningsfrist den 31. oktober.

 

Jobcenteret, Sundhedscenteret, Kultur og Fritid m. fl. har udarbejdet et oplæg til nogle indsatsområder, som de ønsker at søge satspuljen til at prøve af i Vejen Kommune.

 

Indsatsområderne har fokus på at afhjælpe fire problemstillinger, som administrationen har erfaret gør det svært at skabe et stabilt, sammenhængende forløb, der kan fastholde borgeren og undgå tilbagefald:

 

1)     Fagprofessionelle og frivillige kan have svært ved at samarbejde, når de ikke har nogle relationer til hinanden og ikke kender hinandens roller og kompetencer.

 

2)     Overgangen fra den kommunale til en frivillig arena kan være svær og betyder ofte, at borgeren mister kontakten til fællesskabet og til den fagprofessionelle.

 

3)     Det har vist sig vanskeligt i praksis at lave frivillige, håndholdte funktioner for borgere, som er stabile og pålidelige.

 

4)     De målrettede tilbud, der er i foreningerne i dag, er finansieret via betaling af kontingent. Dette kan ofte være en barriere for mange i målgruppen.

 

De søgte midler skal bruges til at afdække, udvikle og finde varige løsninger på ovenstående problemstillinger. De nye løsninger vil blive implementeret indenfor afdelingernes ramme.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af bilaget, som lægges på dagsorden fredag den 25. oktober. Indsatsperioden løber fra december 2019 til december 2022. I løbet af perioden igangsættes der to forløb for to udvalgte borgergrupper, hvor følgende løsninger prøves af:

 

A)     Udvikling af fælles uddannelsesforløb og netværksdannelser mellem frivillige og ansatte.

B)     Afdækning af, hvordan kommune og frivillige kan møde borgeren i et ”fælles rum”, så borgeren ikke skal skifte arena.

C)    Implementering af håndholdte funktioner i en stabil frivillig organisation.

D)    Udvikling af en økonomisk bæredygtig løsning, der sikrer at fællesskaber kan udvikle sig og forankres i en foreningsstruktur.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune, idet indsatserne implementeres indenfor afdelingernes ramme.

 

Satspuljen er på i alt 21.7 mio. kr. Vejen Kommune søger om et tilskud på 1.415.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der søges midler til at ansætte en medarbejder i perioden. Medarbejderen får en vigtig funktion i forhold til at sikre de nødvendige forandringer hos medarbejdere og sikre en stabil forankring af de nye metoder og procedurer i organisationen. Derudover stiller ministerierne krav om, at der tilknyttes en medarbejder, der kan indgå i samarbejdet med ministeriets eksterne proceskonsulent og evaluator. Det indbefatter blandt andet dataindsamling og registrering samt deltagelse i workshops og møder med andre kommuner, der har opnået tilskud.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-10-2019

Intet.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

8.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).