Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 10-10-2019

Mødested: Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Poul Egelykke orienterede om, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid har drøftet budgetopfølgning og budgetlægning.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

2.Ansøgning fra Vejen Basketball Klub

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Vejen Basketball Klub

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at sende ansøgningen videre til Udvalget for sundhed, kultur og fritid med en anbefaling.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

Vejen Basketball Klub søger om tilskud til opstart af projektet ”Børnebasket i Vejen – Vi bringer foreningskulturen ud til børnene”.

 

Foreningen ønsker med dette projekt at flytte den organiserede idræt tættere på børnene og gøre det lettere for børn i indskolingsalderen at bevæge sig mere gennem basketball og at få en aktiv fritid i det lokale idrætsforeningsliv.

Det vil foreningen gøre ved at give børnene et bevægelsestilbud i skoletiden af høj kvalitet. Tilbuddet er gratis for børnene, indebærer ikke forpligtigelser for forældrene og bygger på det grundprincip, at basketball kommer til børnene i stedet for, at børnene skal komme til basketball.

I regi af dette projekt udbydes intensive skoleprojekter for alle 1., 2. og 3. klasser på tre strategisk udvalgte folkeskoler i Vejen og dels sociale arrangementer, skolestævner, camp på tværs af skolerne, som skal styrke de sociale relationer på tværs af skolerne. Projektet er skræddersyet til den nye åbne skole (folkeskolereformen) og skaber en masse kvalitetsbevægelse for de deltagende børn.

 

Skoleforløbene tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med BørneBasketFonden.

 

Projektet består af gennemførelse af seks ugers klasseforløb (en dobbeltlektion pr. uge) for 12 klasser i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Den samlede projektøkonomi er på 105.750 kr. inklusiv moms over to år, hvoraf der forventes medfinansiering på 69.750 kr. fra midler hos BørneBasketFonden, Vejen Basketball Klub og de lokale samarbejdspartnere.

 

Foreningen søger om et samlet tilskud på 36.000 kr. fordelt på 18.000 kr. i 2019 og 18.000 kr. i 2020 til gennemførelse af projektet.

 

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 52.500 kr. tilbage i puljen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

www.vejen.dk/aktivitetspulje

Høring

Ingen.

3.Lokaletilskud - Vejen Rideklub

Sagsnummer: 09/31950

Lokaletilskud - Vejen Rideklub

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter punktet.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde den nuværende fastprisaftale på lokaletilskud.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget besøgte Vejen Rideklub den 17. september.

Vejen Rideklub fortalte om niveauet for aktiviteterne og medlemmerne i foreningen, der er støt stigende.

Der er 71 børn, der får undervisning om ugen på 9 forskellige hold. Nybegyndere undervises ½ time og lidt mere erfarne får holdundervisning i ¾ time.

Pt er der 120 aktive i foreningen, og 90 af medlemmerne er under 25 år.

 

Foreningen har terapiridning for de børn, der ikke kan klare holdundervisning, dvs. 1 til 1. Repræsentanter fra foreningen fortæller om de fremskridt, der er gjort med flere af børnene.

 

Vejen Rideklub har pt 8 elevheste, og mangler en enkelt.

Undervisningen af børnene foretages af frivillige.

 

Foreningen har efterfølgende sendt en opgørelse over det månedlige antal timer, og foreningen har i alt betalt for 1663 timer i ridehallen.

 

Foreningen ønsker at Folkeoplysningsudvalget tager en fornyet drøftelse af lokaletilskuddet på baggrund af det antal aktivitetstimer, som foreningen har præsteret i løbet af det sidste år.

 

Tidligere behandling

20.06.2019 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.

Høring

Ingen.

4.Voksenundervisning - regnskab 2018

Sagsnummer: 17/18115

Voksenundervisning - regnskab 2018

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet, og besluttede, at kravet om deltagerbetaling ikke fraviges.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

Regnskaberne for 2018 fra aftenskolerne er blevet gennemgået, og en enkelt af regnskaberne er blevet udtaget til stikprøvekontrol.

 

I forbindelse med gennemgangen af regnskabet viser det sig, at der ved flere af foredragene ikke har været en deltagerbetaling.

 

Iflg. Folkeoplysningslovens § 7, stk. 2 omfatter den folkeoplysende voksenundervisning undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 3. (debatskabende aktiviteter).

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltager betaling.

 

Kravet om deltagerbetaling kan alene fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende. Med denne undtagelsesbestemmelse tænkes helt specifikt på yderligere inddragelse af udsatte grupper i den folkeoplysende voksenundervisning. Der vil derfor typisk været et socialt og økonomisk aspekt i begrundelsen for at fravige kravet om deltagerbetaling. Men der kan også

inddrages andre forhold som f.eks. integrationsmæssige aspekter.

 

Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt Folkeoplysningsudvalget vil fravige kravet om deltagerbetaling.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

5.FOF - ansøgning om lokaletilskud

Sagsnummer: 18/28141

FOF - ansøgning om lokaletilskud

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give et afslag på ansøgningen.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

FOF har tidligere fået tilsagn om lokaletilskud til Historieholdet i Kultursalen i Rødding Centret.

Rødding Centret har betinget sig, at såfremt de kan udleje lokalet til noget andet til en højere pris, vil Rødding Centret flytte Historieholdet til et andet lokale.

 

Første gang blev holdet flyttet til et lokale, der var for lille, med en lille tv skærm og uden mikrofon.

FOF søger derfor om lokaletilskud til et andet lokale.

 

FOF har undersøgt muligheden for at finde et andet, egnet lokale, og har forespurgt på Rødding Hotel, hvor det er muligt at leje et lokale.

Lokalet koster 2.250 kr. pr. gang, men FOF har fået sig forhandlet frem til, at der ikke skal betales lokaleleje, på betingelse af, at der bliver købt kaffe og kage til 64 kr. pr. deltager.

Dette beløb er større end det, de ellers har betalt i Rødding Centret, og FOF søger derfor om tilskud efter samme model, som eftermiddagshøjskolen tidligere har haft, hvor Vejen Kommune har givet et tilskud på 15. kr. pr. deltager pr. gang.

FOF forventer ikke, at alle 62 deltagere på holdet køber kaffe og kage hver gang, så et estimeret deltagerantal, der køber kaffe vil nok være 50 personer.

 

Historieholdet har 7 undervisningsgange i efteråret 2019 og 7 gange i foråret 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

6.Foreningsmødet den 30. oktober 2019

Sagsnummer: 18/32831

Foreningsmødet den 30. oktober 2019

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler opgaverne til Foreningsmødet.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Folkeoplysningsudvalget har fordelt tovholderrollerne således:

 

 • Frivillighed vs. Ansættelse – Peter Lyngsø Fallesen
 • Den rummelige forening – Jan Møller Pedersen
 • Netværk & Fællesskab – Sanne Vestergaard
 • Nye aktiviteter – Thue Uhre Lauridsen
 • Tilskudsmodeller – Jørn Holmgaard

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har sendt indbydelse til foreningerne til Foreningsmødet den 30. oktober 2019.

 

De overordnede emner til drøftelse på Foreningsmødet er:

 • Frivillighed vs. Ansættelse
 • Den rummelige forening
 • Netværk & Fællesskab
 • Nye aktiviteter
 • Tilskudsmodeller

 

Der er udarbejdet en drejebog for Foreningsmødet, samt nogle spørgsmålsark til temadrøftelserne. Disse fremsendes særskilt i mail til Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere behandling

08.08.2019 Folkeoplysningsudvalget.

19.09.2019 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

7.Høring - budget 2020

Sagsnummer: 19/22198

Høring - budget 2020

Administrativ indstilling

Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Der blev orienteret om budget 2020.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

Sagsfremstilling

Byrådet har 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene på mødet den 8. oktober.

Høringsmaterialet vil blive sendt ud, når det foreligger.

 

Høringsperioden er 9. – 23. oktober 2019.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

8.Siden sidst

Siden sidst

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Administrationen orienterede om:

 

 • Henvendelse fra Motorunionen.
 • Gesten og Omegns Folkedansere lukker formentlig.
 • Vestergade 17 flytter omkring sommeren 2020.
 • Flygtningebørn i foreninger – mangel på frivillige.
 • Meningsfulde Fællesskaber i Foreningshuset 8. oktober 2019.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

9.Eventuelt

Eventuelt

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019
 • Jørn Holmgaard gjorde opmærksom på, at gennemgang af fodboldbaner skal færdiggøres.
 • Administrationen beslutter, hvor møderne i udvalget skal afholdes i 2020.

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.

10.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2019

Foreningsmødet den 30. oktober 2019.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg og Thue Uhre Lauridsen.