Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 01-10-2019

Mødested: Kongeåen (3. sal)

1.Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 til 1. behandling (C)

Sagsnummer: 19/4530

Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 til 1. behandling (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Forslag til supplerende tekniske ændringer godkendes.
 • budgetforslaget for 2020 med overslagsårene 2021-23 færdiggøres med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet.
 • budgetforslaget, herunder råderumsinitiativer, forslag til driftsudvidelser samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. oktober 2019.
 • mandag den 28. oktober kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

De supplerende tekniske ændringer godkendt.

 

Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020 med overslagsårene 2021-23 udarbejdet med udgangspunkt i Borgmesterens forslag med hovedoversigt 20-13 suppleret med følgende ændringer:

 

 • Råderumsforslag: Tid til kerneopgaven – Skoler, 1 mio. kr. udgår.

 

 • Råderumsforslag: Tid til kerneopgaven – Dagtilbud, 0,4 mio. kr. udgår.

 

 • Driftsønske om fremtidens læringsmiljøer nedsættes til 1 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.

 

 • Driftsønske om tilskud til Billedskolen/Vejen Kunstmuseum indarbejdes med 400.000.

 

 • Udviklingen i aktiviteterne på Billedskolen og Vejen Kunstmuseum følges nøje, som en del af opfølgningen på den nye strategi, som er under udarbejdelse.

 

 • Der indarbejdes en indtægt på 150.000 kr. ved opkrævning af entre på Kunstmuseet.

 

Budgetforslaget oversendes til 1. behandling i Byrådet.

 

Budgetforslaget, herunder råderumsinitiativer, forslag til driftsudvidelser samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. oktober 2019.

 

Mandag den 28. oktober kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (Løsgænger) og Maya Ryom (Ø) deltog i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Supplerende tekniske ændringer

På baggrund af Lov- og cirkulæreprogrammet er der udarbejdet forslag til supplerende tekniske ændringer. I forslaget indgår også øvrige tekniske ændringer.

 

Budgetforslaget er baseret på de supplerende tekniske ændringer. De tekniske ændringer vedrører først og fremmest merudgifter afledt af lov- og cirkulæreprogrammet. Herudover en række yderligere ændringer. Det drejer sig primært om:

 • merudgifter til Sydtrafik på 1,1 mio. kr. på baggrund af Sydtrafiks budgetforslag
 • merudgifter til STU-elever på 2,3 mio. kr. som følge af et stigende antal elever
 • merudgifter på sundhedsområdet på 1,0 mio. kr. som følge af nye opgaver vedrørende genoptræning og patientuddannelse.

 

De samlede supplerende tekniske ændringer udgør 5,9 mio. kr. i 2020 stigende til 8,5 mio. kr. i 2023.

 

 

Budgetforslag til 1. behandling

På baggrund af budgetseminaret den 18. og 24. september er der nu udarbejdet et budgetforslag. Budgetforslaget gennemgås nedenfor.

 

Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.823,4 mio. kr. skrivningsprocent på 25,2

Grundskyldspromillen er på 20,36 og 5,56 for landbrug.

 

Indtægtsgrundlaget for 2020 er nu udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

 

 

Indtægterne er sammensat af:

-1.719.491 mio. kr. fra indkomstskat

1,216 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.

-81,148 mio. kr. fra grundskyld

-0,299 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

-32,811 mio. kr. fra selskabsskatter

-847,536 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

-39,516 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.

 

Skattefinansieret drift:

Det tekniske budgetforslag for skattefinansieret drift er med udgangspunkt i overslagsåret 2020 tillagt tekniske ændringer på i alt 40,6 mio. kr.

Der er indarbejdet initiativer fra råderumskataloget på 19,1 mio. kr.

Der er indarbejdet driftsudvidelser for 4,5 mio. kr.

 

Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 70,0 mio. kr. i 2020. Set over perioden 2020-2023 udgør overskuddet på den skattefinansierede drift gennemsnitligt 73,5 mio. kr. og lever dermed op til målsætningen i den flerårige økonomiske strategi.

 

Den vejledende serviceramme, som er beregnet af KL, tillagt Vejen Kommunes andel af det generelle serviceløft udgør 1.949,4 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør ca. 1.901,0 mio. kr. Det foreslås, at der under Økonomiudvalget afsættes en overførselspulje på 19 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.

 

Udover udmøntning af de nye råderumstiltag forudsætter budgetforslaget et særligt stort fokus på udmøntningen af reduktionerne i basisbudgettet vedrørende det specialiserede socialområde og ældreområdet.

 

 

Renteudgifter:

Renteudgifterne i budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Renter

2.865

3.565

3.565

3.391

 

  

Skattefinansieret anlæg:

Investeringsoversigten i budgetforslaget, inkl. almene boliger, udgør i alt:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Rådighedsbeløb, netto

56.238

54.111

43.136

63.870

 

Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2020-2023 netto 217,4 mio. kr., jf. investeringsoversigten. Anlægsrammen er opgjort inklusiv almene boliger på i alt 29,4 mio. kr. Skattefinansieret anlæg udgør i perioden 188,0 mio. kr. eksklusiv pl-regulering i overslagsårene.

 

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2020 66,0 mio. kr.

 

På Økonomiudvalgets område er der i 2023 afsat udisponerede rådighedsbeløb på 37,5 mio. kr. 

 

På hele det skattefinansierede område er der i 2020 et overskud på 22,0 mio. kr. Der er også overskud på det skattefinansierede område i alle overslagsårene. 

 

Forsyningsvirksomheder - drift:

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

 

Budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2020

2021

2022

2023

Nettodrift, affaldshåndtering

582

141

-66

141

  

 

Tilgang/afgang af likvide aktiver:

Låneoptagelsen er beregnet til 11,8 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,6 mio. kr., forventet låneoptagelse på 5,0 mio. kr. som følge af forventede lånedispensationer samt lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,2 mio. kr.

Afdrag på lån er beregnet til 27,1 mio. kr.

 

I 2021 og 2022 er låneoptagelsen forøget med 1 mio. kr. og med 2 mio. kr. i 2023. Dermed nettoafdrages kommunens gæld med 61,9 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

 

Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2020 nedbringes med 44 mio. kr.

 

Vejen Kommune har ansøgt om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lånedispensation. Der forventes svar på ansøgningerne fra Social- og Indenrigsministeriet den 7. oktober 2019.

 

 

Kassebeholdning:

I hvert enkelt år i budgetperioden er der overskud på det skattefinansierede område. Overskuddet er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at finansiere kommunens udgifter til nye almene boliger samt nettoafdrag på lån. Derfor reduceres kassebeholdningen med 36,3 mio. kr. i budgetperioden.

 

Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2020 32,7 mio. kr. og 41,5 mio. kr. ultimo 2023.

 

I henhold til Styrelseslovens § 20 stk. 5 kan Økonomiudvalget tillade kommunalbestyrelses- medlemmer, som ikke er medlemmer af Økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

 

Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I), Maya-Louise Ryom Nielsen (Ø), Anker Ulsdal (F), Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger) er inviteret.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilagene.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagene.

Retsregler og andre forskrifter

Flerårig økonomisk strategi for Vejen Kommune.

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Høring

Budgetforslaget sendes i høring i perioden 9. oktober til 23. oktober 2019.

Bilag

2.Sydtrafik - høring budgetforslag 2020 (C)

Sagsnummer: 19/17846

Sydtrafik - høring budgetforslag 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2020 samt takstforslag 2020 til efterretning.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Budgetforslag 2020 samt takstforslag 2020 indstilles taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 21. juni 2019 behandlet/vedtaget budgetforslag 2020. Derfor sender Sydtrafik budgetforslag samt takstforslag til høring i kommuner og region med høringsfrist den 18. oktober 2019.

 

Budgetforslaget indeholder et mindre fald i indtægter, hvilket er fordelt på alle indtægtsgrupper i budgettet.

 

Dertil kommer en mindre stigning i omkostningerne til driften af busruter, hvilket skyldes almindelig fremskrivning af udgifterne samt det faktum, at det er skudår i 2020, hvilket giver en kørselsdag mere for nogle busruter.

 

Flextrafikken bliver fra 2020 opgjort anderledes, således alle omkostninger og udgifter er samlet under et punkt i budget/regnskab. Opgørelsen bevirker, at det ser ud som om, at der er en stor stigning i udgifterne til Flextrafik, men det skyldes blandt andet, at opgørelsen ikke er komplet i budget 2019 tallene.

 

Dertil kommer en stigning i administrationsbidraget til Flextrafik, som skyldes en ny fordeling af administrationsomkostninger, der giver højere udgifter til Flextrafik og mindre til handicapkørslen. Den nye fordeling træder i kraft fra budget 2020 og skyldes, at Flextrafikken har været stærk stigende i de seneste år i Sydtrafiks område, mens administrationsomkostningerne har været fordelt med samme fordelingsnøgle mellem Flextrafik og handicapkørsel siden Flextrafikkens start.

 

Takststigningsloftet for 2020 er 1,9%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststrategien for 2020 vil fokusere på at nedbringe forskellen mellem rejsekort og pendlerkort.

 

Samlet betyder det for budget 2020, at der skal afsættes 14,010 mio. kr. til Sydtrafik.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har i budgetforslag 2020 afsat 12,869 mio. kr. til tilskud til Sydtrafik. Ud fra det fremsendte budget for 2020 fra Sydtrafik, skal Vejen Kommune betale 14,010 mio. kr. i tilskud til Sydtrafik.

Det betyder, at der skal afsættes yderligere 1,141 mio. kr. i budget 2020. Det er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen, hvad den forhøjede udgift skyldes.

 

I 2019 betaler Vejen Kommune i aconto til Sydtrafik 12,912 mio. kr. Den endelige afregning for budgetåret 2019 kommer først i sommeren 2020, når Sydtrafik har opgjort regnskabet for 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 323 af 20.03.2015.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 1560 af 19.12.2017.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 62,0. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 68,9. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 60,4 mod 61,2 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 65,4 i år mod 69,6 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Administration af kommunens udlejningsboliger (B)

Sagsnummer: 19/16511

Administration af kommunens udlejningsboliger (B)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På grund af stor variation i udgifterne til administration af de kommunale boliger og servicearealer, samt udfordringer med at finde boligselskaber til at udføre administrationen, har Direktionen haft nedsat en arbejdsgruppe til at analysere mulighederne for fremtidig administration af kommunens udlejningsboliger.

 

Arbejdsgruppen har analyseret følgende modeller:

 

 1. Fortsætte som hidtil, hvor forskellige boligforeninger administrerer kommunalt ejede boliger.
 2. Udbyde opgaven til 1 eller flere administratorer.
 3. Kommunen overtager selv boligadministrationen.

 

Beskrivelse af de enkelte modeller samt fordele og ulemper findes i vedlagte notat.

 

Arbejdsgruppens analyse blev drøftet af Direktionen den 20. august 2019. Direktionen besluttede at opgaven udbydes, og at Økonomiudvalget orienteres.

 

Det bemærkes, at der lovgivningsmæssigt er kommet krav om økonomiske effektiviseringer for almennyttige boliger, der ejes af boligforeninger. Der er ikke tilsvarende lovkrav for kommunale boliger, men arbejdsgruppen anbefaler alligevel at man, i forbindelse med udbuddet, undersøger mulighederne for effektiviseringer, f.eks. ved stordrift, sammenlægning og frasalg.

 

Sideløbende med forberedelsen af udbud kan der derfor komme beslutningsoplæg om sammenlægning af afdelinger.

Tidligere behandling

20.08.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Forventning om en besparelse i administrationshonorar og tidsforbrug.

Besparelse kan reducere eller fastholde huslejeniveauet.

Personalemæssige konsekvenser

Skal undersøges nærmere. Måske overdragelse af vicevært/pedel.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 190 af 20.03.1990, adm. af ældreboliger, § 8

Bekendtgørelse nr. 228 af 09.03.2016, leje af almene boliger, kapitel 3

Bekendtgørelse nr. 227 af 09.03.2019, lejeloven

Høring

Ingen.

Bilag

5.Endelig godkendelse af Planstrategi 2019 (C)

Sagsnummer: 19/15097

Endelig godkendelse af Planstrategi 2019 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen anbefaler, at

 • Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at administrationens og Trekantområdets forslag til justeringer godkendes,
 • planstrategien herefter godkendes inkl. uændret revisionsbeslutning,
 • administrationen bemyndiges til at konsekvensrette Planstrategi 2019 på baggrund af Byrådets beslutninger om ændringer
 • administrationen bemyndiges til at besvare høringssvar til Planstrategien ud fra bemærkningerne i vedlagte skemaer.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2019 for Vejen Kommune og Trekantområdet blev godkendt af Byrådet 7. maj 2019, hvorefter den blev sendt i offentlig høring i perioden 28. maj til den 6. august (10 uger). Planstrategien skal efter høringen endeligt godkendes.

 

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling, og den er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien indeholder bl.a. en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033. På baggrund af høringssvarene lægger administrationen op til, at revisionsbeslutningen fastholdes.

 

Der er indkommet i alt 12 høringssvar, og bemærkningerne vedrører både den lokale Planstrategi for Vejen Kommune og den fælles Planstrategi for Trekantområdet. Herudover er der kommet høringssvar til nogle af de 6 andre Trekantkommuner angående planstrategiens fælles strategi for vækst og attraktivitet.

 

Overordnet bakker høringssvarene op om den udvikling, som Byrådet lægger op til i planstrategien. Det gælder ikke mindst målet om at sikre udviklingsmuligheder i hele kommunen. I forhold til høringssvarene skal det særligt bemærkes,

 • at der er flere høringssvar angående udlæg af nye boligområder. Der er allerede i planstrategien lagt op til, at Byrådet vil sikre et varieret og attraktivt udbud af byggegrunde i hele kommunen, herunder vil der blive kigget særligt på bl.a. Vejen og Askov,
 • at ønsket om fokus på bosætning i landsbyerne vil indgå som et centralt tema i kommuneplanens nye afsnit om strategisk landsbyplanlægning,
 • at forslaget om at nytænke byudvikling i Vejen til en båndbytanke mod Brørup ikke imødekommes,
 • at ønsket om visioner for bæredygtigt byggeri er et tema, som forventes at blive drøftet i revisionstemaet omkring grøn omstilling.

 

Som del af høringen blev der afholdt et velbesøgt borgermøde hos Big Dutchmann i Vejen. På mødet kom der mange input til det videre arbejde med revision af kommuneplanen. Generelt var der opbakning til planstrategiens hovedlinjer. Inputtene kan overordnet opsummeres i 4 hovedpunkter:

Der skal arbejdes for bosætning og vækst i hele kommunen. Derfor skal der bl.a. være fokus på byggegrunde i hele kommunen, på forskønnelse af landsbyer, på nedrivning af forfaldne bygninger, på adgang til natur og på varierede boligområder, herunder især flere lejeboliger og bevaring af de særlige kulturmiljøer og gamle flotte bygninger.

Byerne, og især Vejen, er lokomotiv for kommunens udvikling. Her skal der især være fokus på at skabe liv i bymidterne og på at fastholde især Vejens butiksliv.

Erhvervsudvikling langs motorvejen skal understøttes, men der skal også være fokus erhvervsudvikling i lokal- og landsbyerne, herunder anvendelse af tiloversblevne driftsbygninger i landzone.

Der skal sættes et ambitionsniveau for grøn omstilling, herunder for klimavenligt byggeri og regnvandshåndtering.

 

Borgermødets input indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplanen.

 

I forhold til høringssvarene vedrørende Trekantsområdets del af planstrategien gælder det også, at der overordnet er opbakning til hovedlinjerne og at høringsparterne lægger op til samarbejde omkring den fremtidige indsats.

 

Bestyrelsen for Trekantområdet har behandlet høringssvarene, og på den baggrund foreslås det, at det fælles afsnit om de syddanske infrastrukturprioriteringer justeres i henhold til den ajourføring, som Region Syddanmark og kommunerne har foretaget i 2019. Hermed tilgodeses også høringssvaret fra Udvikling Vejen. Ligeledes anbefales en justering i afsnittet om kollektiv trafik, så målet om jernbaneforbindelse til Billund fremgår eksplicit.

 

Det videre forløb er, at planstrategien blive offentliggjort, når alle 7 byråd i Trekantområdet har endeligt vedtaget Planstrategi 2019. Det forventes at ske primo november 2019. Herefter igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen med henblik på godkendelse af en ny kommuneplan i 2021. Der vil undervejs i processen blive tilrettelagt temadrøftelser for både interessenter og Byrådet.

Tidligere behandling

07.05.2019 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Det bemærkes, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2019, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven).

Høring

Ingen ny høring.

Bilag

6.Igangsætning af lokalplan 313 - Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen (B)

Sagsnummer: 19/10568

Igangsætning af lokalplan 313 - Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • udarbejdelse af lokalplan 313 – Boligområde ved Vamdrupvej, Vejen, igangsættes.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen 21. maj 2019, hvor de besluttede, at der skulle afholdes et møde med ejeren af arealet, at den nuværende kommuneplanramme skulle fastholdes, og at der ikke kan forventes tilskud til almene boliger i området.

 

Herudover blev processen i forhold til mageskifte igangsat. I dette arbejde har det vist sig mest hensigtsmæssigt, at der ikke laves et magesikfte, men at det kommunale areal på ca. 1 ha udbydes til salg. Dette således at projektet har mulighed for at købe arealet, og blive ejer at det samlede projektområde.

 

Fastsættelse af mindstepris for kommunens areal behandles på samme møde i Økonomiudvalget som denne sag om igangsætning af planlægningen.

 

I dialog med projektet er det afklaret, at projektet er indforstået med, at lokalplan laves indenfor den gældende kommuneplanramme med mulighed for boliger i to etager. Projektet er endvidere orienteret om, at Vejen kommune ikke forventer, at der vil blive givet tilskud til almene boliger i området.

 

Udgangspunktet og projektideen for lokalplanlægning er herudover ikke ændret.

Tidligere behandling

21.05.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

7.Etablering af solcellepark syd for Lindknud (B)

Sagsnummer: 19/21220

Etablering af solcellepark syd for Lindknud (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af projektet mhb. på afklaring af, om vi skal arbejde videre.
 • Efter yderlige afklaring behandles igangsætning af planlægningen på Økonomiudvalgs­mødet den 3. december.
Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Der foretages yderlige afklaring.

Beslutning om igangsætning af planlægningen behandles på Økonomiudvalgs­mødet den 3. december 2019.

Sagsfremstilling

European Energy har anmodet Vejen Kommune om igangsætning af planlægningen for en solcellepark på ca. 45 ha i åbent land syd for Lindknud. Anlægges ønskes etableret på jorder fra to interesserede lodsejere. Ansøger oplyser, at anlægget er placeret hensigtsmæssigt i forhold til tilslutning el-nettet.

 

I Vejen kommune er der ikke udpegede områder i kommuneplanen til etablering af solcelleparker. Derfor kræver etablering af en solcellepark i åbent land syd for Lindknud, at der laves et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. I forslaget til Planstrategi 2019 er det vedtaget, at der i Kommuneplan 2021 skal laves en ny retningslinje for behandling af store arealkrævende projekter til solcelle- og solfangeranlæg og lignende. Dette arbejde igangsættes efter den endelige vedtagelse af planstrategien, og det vil blive koordineret i forhold til den fælles kommuneplanlægning i Trekantområdet.

 

Projektet syd for Lindknud er udfordret i forhold til, at det ligger i et område, der i kommune­planen er udpeget til bevaringsværdig landskab, samt at det ligger i åbent land langt fra bymæssig bebyggelse. Erhvervsstyrelsen har tidligere stoppet lignende solcelleprojekter i åbent land, og der er i øjeblikket dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til afklaring af styrelsens administration af nationale interesser i solcelleprojekter.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Etablering af faunapassage i Blå Å - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12785

Etablering af faunapassage i Blå Å - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 109.331 kr. til etablering af faunapassage i Blå Å.
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 109.331 kr. til etablering af faunapassage i Blå Å.
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Blå Å er en af disse projekter. Projektet omfatter udligning af niveauforskel ved stemmeværk ved udlægning af gydegrus og sten nedstrøms stemmeværket. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 109.331,38 kr., som næsten svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er reguleret med 17,50 kr. i forhold til det ansøgte. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 109.331,38 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Etablering af faunapassage i Fuglebæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12781

Etablering af faunapassage i Fuglebæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 72.914 kr. til etablering af faunapassage i Fuglebæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 72.914 kr. til etablering af faunapassage i Fuglebæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte

lodsejere. Etablering af faunapassage i Fuglebæk er en af disse projekter. Projektet omfatter

udskiftning af en rørbro og udligning af vandløbsbunden ved udlægning af gydegrus og sten. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 72.913,75 kr., som næsten svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnsbeløbet er reguleret med 741,75 kr. i forhold til det ansøgte. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 72.913,75 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Etablering af faunapassage i Klelund Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12793

Etablering af faunapassage i Klelund Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 18.362 kr. til etablering af faunapassage i Klelund Bæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 18.362 kr. til etablering af faunapassage i Klelund Bæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Klelund Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter fjernelse af en gammel rørbro og udlægning af gydegrus, hvor rørbroen var placeret. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 18.362,13 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 21. september 2020.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 18.362,13 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 17/21156

Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 102.100 kr. til etablering af faunapassage i Lindknud Bæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 102.100 kr. til etablering af faunapassage i Lindknud Bæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre. Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter fjernelse af et betonstemmeværk og en rørbro samt efterfølgende regulering af bundforholdene og udlægning af gydegrus og sten. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 102.100 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 102.100 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/9641

Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 78.592 kr. til etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk.
   
 • Der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 78.592 kr. til etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk.
   
 • Rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter udlægning af groft materiale og etablering af træer. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og skabe større variation i sammensætningen af vandplanter, ved at plante træer, der skygger for vandløbet. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 78.592 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 22. september 2020.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 78.592 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

Vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/1607

Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 2.520.280 kr. til realisering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk.
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 2.520.280 kr. til realisering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk.
 • rådighedsbeløbet på 2.520.280 kr. finansieres 100% af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På opfordring fra en kreds af lodsejere, organiseret i landboforeningernes vandløbslaug, har Vejen Kommune gennemført en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk. Forundersøgelsen viste, at det teknisk er muligt at gennemføre et vådområdeprojekt på ca. 74 hektar. Samtidigt er der en god opbakning til projektet blandt de involverede lodsejere. Efter forundersøgelsen var afsluttet, sendte Vejen Kommune en ansøgning til Landbrugsstyrelsen (LBST) om tilskud til realisering af vådområdeprojektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilsagn til realisering på 2.520.280,00 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektområdet er på ca. 74 hektar og ligger på begge sider af Brændstrup Bæk umiddelbart vest for Brændstrup by. Brændstrup Bæk afvander via Gram Å og Ribe Å til Vadehavet. Formålet med realisering af vådområdeprojektet er at reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet. Den forventede kvælstofreduktion fra projektet er ca. 7.800 kg kvælstof pr. år. Vådområdeprojekter er en af indsatserne i statens Vandområdeplan og bidrager til kvælstofbalancen i Landbrugspakken. Kvælstofreduktionen til vandmiljøet opnås ved ekstensivering af landbrugsdriften, genslyngning af bækken samt overrisling af projektområdet med drænvand.

 

Før anlægsarbejdet sættes i gang gennemføres der en jordfordeling i området, hvor de lodsejere, der ønsker det bytter, køber eller sælger deres arealer. Alle lodsejere i projektområdet kompenseres for ekstensiveringen af deres arealer – enten via jordfordelingen – eller via et årligt tilskudsbeløb, der udbetales i 20 år. Den reserverede økonomiske ramme til jordfordeling og lodsejerkompensation er på 8.154.720 kr. Dette beløb administreres af LBST.

 

Projektperioden er 4 år fra ansøgningstidspunktet, det vil sige 11. marts 2019 til 10. marts 2023. Inden for denne periode skal først jordfordeling og herefter selve anlægsarbejdet gennemføres.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 2.520.280 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1600 af 14/12/2018 om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Likvidation af AffaldsRegion Nord I/S (C)

Sagsnummer: 15/25196

Likvidation af AffaldsRegion Nord I/S (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter indstiller at
 

 • selskabet AffaldsRegion Nord I/S besluttes opløst.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Haderslev og Vejen Kommuner ejer selskabet Affaldsregion Nord I/S. Selskabets eneste aktivitet Dansk Affald A/S blev i 2018 solgt, og Byrådet blev orienteret om salget på møde den 13. november 2018.

 

Selskabet Affaldsregion Nord skal nu opløses, og der er entreret med Codex advokater til at forestå dette. Det er Ankestyrelsen, Det Kommunale tilsyn, der skal godkende opløsningen af selskabet. Der vedlægges udkast til skrivelse dertil.

 

Ved salget af Dansk Affald A/S i 2018 var der en gæld på (anslået) ca. 3,8 mio. kr., som Haderslev og Vejen Kommune skal dele, jf. den fordelingsopgørelse, der blev etableret mellem de to kommuner (ca. 44% til Vejen og 56% til Haderslev).

 

Gælden opgøres endeligt ved likvidationen.

 

Haderslev Kommune skal ligeledes godkende opløsningen af selskabet og sagen behandles derfor sideløbende der.

Tidligere behandling

14.09.2015 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2015 Økonomiudvalget.

06.10.2015 Byrådet.

24.10.2016 Udvalget for teknik og miljø.

01.11.2016 Økonomiudvalget.

08.11.2016 Byrådet.

13.11.2018 Byrådet.

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ved salget af Dansk Affald A/S i 2018 var der en gæld på (anslået) ca. 3,8 mio. kr., som Haderslev og Vejen Kommune skal dele, jf. den fordelingsopgørelse, der blev etableret mellem de to kommuner (ca. 44% til Vejen og 56% til Haderslev).

 

Gælden opgøres endeligt ved likvidationen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunal styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Projektforslag for etablering af oliekedel på Rødding Fjernvarme (C)

Sagsnummer: 19/15564

Projektforslag for etablering af oliekedel på Rødding Fjernvarme (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • projektforslaget godkendes og sendes i høring i 4 uger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødding Varmecentral har sendt et projektforslag for etablering af en ny 10 MW oliekedel som spids- og reservelastanlæg på halmvarmeværket på Vestermarksvej 2B med anmodning om Kommunens godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

 

På Vestermarksvej 2b er der i forvejen gjort klart til oliekedlen, der er etableret et kedelrum med tilhørende ledningsføring og skorstenen er dimensioneret efter, at der også placeres en oliekedel på halmværket.

 

Oliekedlen på 10 MW skal fungere som et spids- og reserveanlæg ved manglende kapacitet

i spidslastsituationer, samt ved service af halmkedlen. Endvidere skal det fungere som et reserveanlæg ved udfald på halmkedlen, og herved medvirke til en høj forsyningssikkerhed.

 

Behovet for spids- og reservekapacitet blev forøget efter, at varmeleverancen fra LinkoGas ophørte i 2016. Siden da har de to oliekedler på Rødding Bakkevej 31, dækket spids- og reservelasten, men de stammer henholdsvis fra 1972 og 1990 og er stort set nedslidte.

Der har også været kontakt til LinkoGas, men de kan ikke levere gas nok til at dække spids- og reservelasten.

 

I henhold til projektbekendtgørelsen, kan Byrådet godkende spids-  og reservelastanlæg baseret på mineralsk olie, hvis fjernvarmen ikke er baseret på naturgas. (Fjernvarmen i Rødding er baseret på halm).

 

Projektforslaget omfatter, i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse, en nærmere beskrivelse af ejerforhold, forsyningsområder, anlæg og driftsforhold, tidsplan for projekterne samt forhold til anden lovgivning. Hertil kommer en redegørelse for de økonomiske forudsætninger med brugerøkonomi samt energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske forhold.

 

Den samlede investering til installering af det nye spids- og reserveanlæg er vurderet til 3,2 mio. kr.

 

Samfundsøkonomisk viser projektet et resultat over 20 år på 1,4 mio. kr. i nutidsværdi.

 

Selskabsøkonomisk resulterer projektet i forhold til referencescenariet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. kr. for Rødding Fjernvarme.

 

Forbrugerøkonomisk vil den årlige varmeregning i forhold til referencescenariet i gennemsnit være 80 kr. lavere inklusive moms, for en gennemsnitlig forbruger.

 

Referencescenariet er fortsat spids- og reserveproduktion på de to eksisterende oliekedler på Rødding Bakkevej 31, og udskiftning af disse efter endt levetid.

 

Projektforslaget skal, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, fremsendes i høring i 4 uger hos de berørte parter, herunder forsyningsselskaber og grundejere.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring

Projektforslaget skal i høring i 4 uger.

Bilag

16.Tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 19/16365

Tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Rødding Vestergade er der ønske om at opføre boliger på grunden, hvor det tidligere gamle ABC og varmeværket lå. Området er i dag fælleskloakeret.

 

Kloakeringen i området ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 1469 af 12. december 2017.

Høring

Skal sendes 8 uger i høring.

Bilag

17.Ansøgning om brugsret på areal til skovrejsning i Glejbjerg (C)

Sagsnummer: 19/7845

Ansøgning om brugsret på areal til skovrejsning i Glejbjerg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives Glejbjerg Lokalråd brugsret på arealet matr. nr. 5 ab, Glejbjerg by, Åstrup og mindre del af matr. nr. 1 y, Åstrup by, Åstrup fra den 15. oktober 2019 og i en periode på 20 år.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Glejbjerg Lokalråd har tidligere rettet henvendelse til Vejen Kommune om muligheden for at etablere en miniskov, frugtplantage og legeaktiviteter på kommunens areal matr. nr. 5 ab, Glejbjerg by, Åstrup og mindre del af matr. nr. 1 y, Åstrup by, Åstrup. Arealet er beliggende vest for Åstruplund Ældrecenter, Borgergade 110, Glejbjerg. Arealet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Teknik & Miljø har i forsommeren haft et møde med en repræsentant fra Glejbjerg Lokalråd for at drøfte mulighederne for realisering af projektet.

 

Glejbjerg Lokalråd har nu fremsendt en ansøgning om brugsret på arealet.

 

Det nævnte areal er ca. 8.500 m2 og er beliggende i landzone. Arealet er udlejet til landbrugsdrift/afgræsning, og kontrakten er gældende til udgangen af 2022. Der er mulighed for at opsige arealet, såfremt kommunen ønsker at anvende det til andet formål. Som det fremgår af ansøgningsmaterialet, er lejerne indstillet på at afgive arealet, for at projektet kan blive realiseret.

 

Projektbeskrivelsen er vedlagt til orientering.

 

Teknik & Miljø indstiller, at der gives Glejbjerg Lokalråd brugsret på arealet fra den 15. oktober 2019 og 20 år frem med mulighed for forlængelse. I brugsretsaftalen vil der blive stillet krav til fremtidig drift af arealet, tilsynspligt af eventuelle legeredskaber m.v. Der gives brugsret mod fremtidig drift og vedligeholdelse af arealet.

 

Som det fremgår af projektbeskrivelsen, er formålet med ”Glejbjerg Miniskov”, at der sættes fokus på interaktion imellem ældre og børn, hvor der opstår ”Læring, Leg & Livsglæde”. Glejbjerg Lokalråd har derfor i denne forbindelse haft møder og modtaget tilkendegivelser fra institutioner og foreninger i Glejbjerg, ligesom Dagtilbud & Skole samt Social & Ældre er orienteret om projektet. Glejbjerg Lokalråd vil søge fonde for at få midler til realisering af projektet. Projektet er inddelt i fire etaper. Der er allerede blevet givet tilsagn til træer.

Tidligere behandling

16.09.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være tab af lejeindtægt og omkostninger til tilsyn af legepladser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Tilføjelse til kvalitetsstandard for befordring i.f.m. personlig hjælp m.v. (C)

Sagsnummer: 19/12432

Tilføjelse til kvalitetsstandard for befordring i.f.m. personlig hjælp m.v. (C)

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • forslag til revideret kvalitetsstandard godkendes og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-09-2019

Forslag til revideret kvalitetsstandard indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vedlagte kvalitetsstandard er tidligere vedtaget politisk i Vejen Kommune, med undtagelse af en tilføjelse, der angår Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2.

 

Med tilføjelsen gives der mulighed for, at der – efter servicelovens § 83 - kan bevilges befordring til børn, som bor helt eller delvist hos en forælder med en funktionsnedsættelse, der gør, at forælderen ikke kan sørge for at barnet/børnene bliver afleveret i og hentet fra tilbud som f.eks. børnehave.

 

Handicapråd og Ældreråd har haft tilføjelsen til kvalitetsstandarden i høring – begge råd tog denne til efterretning uden kommentarer.

Tidligere behandling

11.09.2019 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Meromkostninger, som kvalitetsstandarderne måtte resultere i, afholdes indenfor eksisterende budgetter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 83.

Høring

Ældreråd og Handicapråd hørt.

Bilag

19.Dagtilbud Askov-Malt anlægsbevilling (C)

Sagsnummer: 19/10193

Dagtilbud Askov-Malt anlægsbevilling (C)

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • der bevilges et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 295.500 kr. til formålet.
 • rådighedsbeløbet finansieres af pulje til mindre anlægsprojekter med 250.000 kr. og af driftsmidler på konto 5.14 Dagtilbud med 45.500 kr.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-09-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 13. august 2019 at udvide antallet af børnehavepladser i Askov-Malt området som en forsøgsordning på Askov-Malt Skole. Samtidig lød beslutningen, at finansiering af anlægsudgiften på 280.000 kr. håndteres i særskilt sag. Dette var et prisoverslag, og derfor var der endnu ikke fremlagt finansieringsforslag.

Bygningsservice har efterfølgende undersøgt nærmere, hvorfor anlægsbeløbet nu forventes at være på 295.500 kr.

 

Der skal etableres en gruppe, som hver dag ville skulle gå ud fra børnehaven til Askov-Malt Skoles SFO i tidsrummet fra kl. 08.00 – 15.30.

 

SFO´en skal godkendes til børnehaveformål samt etableres et grupperum på ca. 46 m2 til ca. 20 børnehavebørn i bygning E – mod den lille skolegård. I forbindelse med at der vil komme ca. 20 flere børn i børnehaven, vil det kræve, at børnehaven hver dag prioriterer at gå på skolen. Det er ikke muligt at blive i børnehaven ved personalefravær, da børnehaven ikke har kapacitet til de ekstra børn.

 

Der vil være (et fåtal) af forældre, der skal hente og aflevere et andet sted end i børnehaven.

Tidligere behandling

14.05.2019 Udvalget for skoler og børn.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

28.05.2019 Byrådet.

20.06.2019 Udvalget for skoler og børn.

06.08.2019 Økonomiudvalget.

13.08.2019 Byråd.

19.09.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Bygningsservice har udarbejdet et forventet budget til etablering af et grupperum på 46 m2. Det betyder en engangsudgift på ca. 295.500 kr. jf. Bygningsservice.

 

Beløbet finansieres med 250.000 kr. fra Dagtilbud & Skoles pulje til mindre anlægsinvesteringer og 45.500 kr. af driftsmidler på konto 5.14 Dagtilbud.

 

Udgiften afholdes på konto 05.25.14 Dagtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Der skal indhentes byggetilladelse til byggeriet.

Høring

Ingen.

Bilag

20.Godkendelseskriterier for og tilskud til private institutioner (C)

Sagsnummer: 18/24294

Godkendelseskriterier for og tilskud til private institutioner (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Regin Holm Nielsen indstiller at

 

 • tilrettede godkendelseskriterier godkendes.
 • det anbefales at fastholde driftstilskuddet på nuværende niveau.
 • det anbefales at fastholde nuværende bygningstilskud.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-09-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Opfyldelse af kommunes gældende godkendelseskriterier.

Som følge af den nye dagtilbudslov er det et krav, at alle privatinstitutioner, som bliver godkendt efter den 1. juli 2018, skal opfylde institutionskommunens gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort disse. Det betyder, at privatinstitutioner har seks måneder til at tilpasse deres drift svarende til kommunens nye eller opdaterede godkendelseskriterier. Formålet med de nye regler er at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig fastfrysning af godkendelseskrav i forhold til privatinstitutioner, hvis kommunalbestyrelsen som led i fastsættelsen af serviceniveauet f.eks. ønsker at ændre kravene til de kommunale daginstitutioner.

 

Loft over driftsgaranti.
For at skabe bedre vilkår for private leverandører til at oprette og drive daginstitutioner skal der ifølge den nye dagtilbudslov fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution. I Vejen Kommune stilles der krav om driftsgaranti. Efter ny lov må denne maksimalt udgøre, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

 

Disse nye krav er nu indskrevet i godkendelseskriterierne, som danner baggrund for ansøgning om godkendelse af en privatinstitution, samt tilsyn.

 

Derudover er følgende præciseret i godkendelseskriterierne:

 

Privatinstitutionen skal følge kvalitetsstandarden for Vejen Kommunes offentlige dagtilbud jævnfør driftstilskuddet. Vejen Kommune stiller således samme krav til privatinstitutionen som til de kommunale institutioner vedr. normering og andel uddannet personale.

 

Driftstilskud til privatinstitutioner:

I tilfælde, hvor driftstilskuddet til privatinstitutioner er lavere end kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner, kan kommunalbestyrelsen jævnfør den nye dagtilbudslov beslutte at give et driftstilskud, der alene svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter.

 

I praksis betyder det, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at fastsætte et driftstilskud til privatinstitutioner, som er på niveau med de tilskud, som gennemsnitligt ydes til kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner i opholdskommunen. Det vil sige i tilfælde, hvor udgifterne til dagplejen er lavere end udgifterne til alderssvarende daginstitutioner.

Der er tale om en mulighed, men ikke en pligt for kommunen.

 

Driftstilskuddet er i Vejen Kommune på niveau med de tilskud, som gennemsnitligt ydes til de kommunale institutioner.

 

Bygningstilskud til privatinstitutioner:

Som følge af den nye dagtilbudslov skal kommunens bygningstilskud til godkendte privatinstitutioner mindst svare til de ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.

 

Dette krav er allerede opfyldt.

Tidligere behandling

20.09.2018 Udvalget for skole og børn.

19.09.2019 Udvalget for skole og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Lov nr. 824.

Høring

Ingen.

Bilag

21.Lukket punkt

22.Lukket punkt

23.Lukket punkt

24.Lukket punkt

25.Lukket punkt

26.Lukket punkt

27.Lukket punkt

28.Lukket punkt

29.Lukket punkt