Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 12-09-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Referatet blev godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde 6. juni 2019 – referat kan findes på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1713051

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

2.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 19/362

Økonomisk status før uddeling

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Driftspuljen har en uforbrugt rest på 2.056 kr.

 

Der er en disponibel rest på alt i alt 86.446 kr. til uddeling.

 

Der er fra 2018 overført 55.509 kr. øremærket Genforeningen, og heraf er der uddelt 25.000, hvilket giver en disponibel rest af de øremærkede midler på 30.509.

 

Der er en disponibel rest til ordinære ansøgninger på 55.937 kr.

 

 

Rest til Genforening: 30.509 kr.
Rest til ordinære ansøgninger:55.937 kr.
I alt til uddeling:86.446 kr.

 

Der er kommet fire ansøgninger om Genforeningsarrangementer på samlet 16.725 kr.
Der er kommet fire ordinære ansøgninger på samlet 27.600 kr.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

3.Ansøgning fra DGI-løbeklubber i Vejen Kommune (Genforening)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra DGI-løbeklubber i Vejen Kommune (Genforening)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 2.500 kr.

Sagsfremstilling

Arrangørerne af DGI-Stafettens event i Skibelund Krat 23. maj søger om 2.500 kr., som skal dække børns deltagergebyr i 5-kilometersløbet i krattet. Planen er, at 5-kilometersløbet er et familieløb, der indeholder indlagte opgaver/spørgsmål ved 5-10 poster, som relaterer til Genforeningen og baggrundshistorien (hvorfor blev Sønderjylland en del af Tyskland, hvordan var det at leve som dansksindet i ”Tyskland”, ikke mindst under Første Verdenskrig?)

 

Arrangørerne forestiller sig, at 50 børn deltager, og deltagergebyret er 50 kr. pr. person for både børn og voksne, derfor søges om 2.500 kr. Deltagergebyret er fastsat af DGI, og børn og voksne skal betale det samme, blandt andet fordi deltagerne får udleveret en ”Genforeningskop”. Arrangørerne ønsker dog at kunne undlade at tage deltagergebyr for børn.

 

Om Stafetten og arrangørerne
Som en del af fejringen af Genforeningen har DGI i samarbejde med de sydjyske kommuner og lokale løbeklubber i maj 2020 arrangeret genforeningsstafet rundt i Sønderjylland. En del af denne er en event, som holdes lørdag den 23. maj 2020 kl. 17-21 i Skibelund Krat.

 

Vejen Løbemotion, Brørup løbeklub og Læborg løbeklub er i samarbejde med Skibelundforeningen, hotellet, efterskolen og kommunen i gang med at arrangere eventen, som indeholder modtagelse depechen, taler (borgmester m.fl.), et løb på 5 kilometer, udstilling, mulighed for mad og drikke m.m.

Tidligere behandling

 

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

4.Ansøgning fra Kunst 6630 (Genforening)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Kunst 6630 (Genforening)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 4.000 kr.

Arrangørerne bør overveje at tage entré til arrangementet.

 

 

Lone Houmann Holst erklærede sig inhabil.

Sagsfremstilling

KUNST 6630 ansøger om tilskud på 6.225 kr. til en aftentur først i april 2020 til genforeningsstenene i 6630-området med efterfølgende kaffebord.

 

Turen foregår med bus og en guide og turleder med særlig kendskab til egnen og historien, der fortæller undervejs og ved stenene.

 

Udgifter:

Bus – 4 timer – tilbud

3.125

Annonce

1.300

Guide – fortæller

1.500

Orienteringsmateriale (tryk)

300  

I alt

6.225

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

5.Ansøgning fra Vejen Lokalhistoriske Forening (Genforeningen)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Vejen Lokalhistoriske Forening (Genforeningen)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 1.000 kroner.

Sagsfremstilling

Vejen Lokalhistoriske Forening søger om støtte på 1.000 kr. til trykning af et foreningsskrift om Genforeningen i og omkring Vejen/Kongeåen. Det er en særudgave af et foreningsskrift på 4 sider, der handler om Genforeningen i deres område. Det udkommer december 2019.

 

De vil markere udgivelsen i deres mødelokaler i Huset i Vejen og vil ud over deres medlemsmøder lave opslag og henvende sig til aviser og blade for at udbrede skriftet. De henvender sig til alle med interesse for lokalhistorie.

 

Der er udgifter til trykning på 1.000 kr. og ingen indtægter, da skriftet uddeles gratis.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

6.Ansøgning fra Glejbjerg Anlæg AMBA (Genforeningen)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Glejbjerg Anlæg AMBA (Genforeningen)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 4.000 kr.

 

Arrangørerne bør annonce lidt bredere, så folk fra hele kommunen har mulighed for at komme.

Samtidig bør de overveje at sælge øl og sodavand og på den måde skabe en indtægt.

 

Sagsfremstilling

Glejbjerg anlæg AMBA søger om 7.000 kr. til en hyggelig dag i anlægget den 20. juni 2020. De ønsker at udbrede kendskabet til Genforeningen i 1920 og Genforeningsstenen i Glejbjerg Anlæg.

 

Der synges sange, det lokale jazzband kommer og spiller, og en lokal holder tale, hvor der fortælles om Genforeningen, hvordan pladsen kom i stand, hvem de involverede personer var, og hvor stenene kommer fra. Der kan stilles spørgsmål. Der bydes på kaffe og kage, pølser, sodavand og øl.

 

Målgruppen er alle byens borgere, både voksne og børn. 

 

De vil annoncere i Glejbjerg Miniblad, samarbejde med skolen, lave opslag i byens butikker og skole og bruge facebook.

 

Der er ingen indtægter.

Udgifter

Øl

500

Vand

500

Pølser og tilbehør

1.000

Kaffe og kage

500

Musik

2.500

Diverse

1.000

Klargøring af pladsen

1.000

I alt

7.000

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

7.Ansøgning fra Revysangens Genklang

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Revysangens Genklang

Administrativ indstilling

Administrativ bemærkning:
I Kulturelt Samråds retningslinjer - https://vejen.dk/oplev-vejen/kultur/kulturelt-samraad/retningslinjer/ - står, at kulturelle foreninger, grupper og institutioner i Vejen Kommune kan søge støtte. Foreninger, der ikke har kultur som hovedformål kan gå sammen med kulturelle foreninger og søge om støtte til kulturelle arrangementer.

 

Ansøger er ikke fra Vejen Kommune, men ønsker støtte til at holde et arrangement i Vejen Kommune i samarbejde med Rødding Centret.

 

Kulturelt Samråd bør ud over at tage stilling til ansøgningen også tage stilling til, om retningslinjerne for hvem der kan søge fungerer efter hensigten.

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Der gives afslag, da ansøger ikke kommer fra Vejen Kommune.

 

Principielt:

Initiativet bør starte i Vejen Kommune, der kan ikke komme en arrangør udefra og søge om støtte. Der skal være en kulturel vært og arrangør lokalt, som søger.

 

Retningslinjerne forbliver uændrede.

Sagsfremstilling

Revysangens Genklang i samarbejde med Rødding Centret søger om 8.000 kr. til arrangementet ’Revyviser fra de sidste 100 års revyer’. Det foregår i november 2019 i Rødding Centrets Kultursal.

 

Koncerten indeholder revyviser fra de sidste 100 års danske revytradition og har vægt på formidling af tekst, musik og historien bag de enkelte viser. En tidsrejse fra starten af 1900-tallet, gennem to verdenskrige, det nye Velfærdsdanmark og frem til den postmoderne tidsalder.

 

Musik og sang leveres af en kvartet bestående af Birgitte Antonius, sang, Brian Svendsen, klaver, Mads Mølgaard Madsen, guitar og Mikael Junker, trommer. De tre førstnævnte er alle uddannede fra musikkonservatoriet i Esbjerg. Alle fire underviser desuden på Tønder Kulturskole.

 

Koncerten markedsføres på facebook og andre sociale medier, Kultunaut samt via omtale i lokale aviser. Rødding Centret reklamerer for koncerten.

 

Koncerten er gratis, og der er ingen indtægter. 

 

Udgifter

Birgitte Antonius, sang

2.000

Mads Mølgaard Madsen, guitar

2.000

Brian Svendsen, klaver

2.000

Mikael Junker, trommer

I alt

2.000

8.000

 

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

8.Ansøgning fra Rødding Højskole

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Rødding Højskole

Administrativ indstilling

Administrativ bemærkning:

De har søgt folkeoplysningspuljen FFD, der støtter højskolernes folkeoplysende aktiviteter om 5.000 kr. I Kulturelt Samråds retningslinjer -

https://vejen.dk/oplev-vejen/kultur/kulturelt-samraad/retningslinjer/ - står, at arrangementer, der får støtte af folkeoplysningsområdet ikke støttes. Retningslinjen er skrevet i den hensigt, at man ikke skal kunne få støtte fra både Vejen Kommunes folkeoplysningsudvalg og Kulturelt Samråd til samme arrangement. Den administrative vurdering er derfor, at støtte af denne ansøgning ikke ville stride mod hensigten med retningslinjen.

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Rødding Højskole søger om 10.000 kr. til forfatter- og formidlerhonorarer til Rødding Litteraturstævne 2019, som foregår 26.-27. oktober 2019. Det er et årligt stævne uden deltagergebyr, der holdes for anden gang i 2019 og har fokus på at læse sammen i fællesskaber.

 

Der er fokus på to nye bøger, som der gås i dybden med. Det er Nanna Storr-Hansens ’Mimosa’ og Andreas Eckhardt-Læssøes ’Det skal nok gå’. Den fælles overskrift er Naturfremstillinger. Ideen er at tage fat i forholdet mellem moderne mennesker og naturen og bringe emnet ned på jorden, så alle kan være med i en samtale, der tager udgangspunkt i ny dansk litteratur.

 

En række kritikere og formidlere vil sammen med forfatterne komme med deres bud på, hvordan de to bøger kan læses, og hvordan tematikken kan aktualiseres i en verden, hvor frygten for økologiske katastrofer er blevet hverdag.

 

Der vil blive stillet spørgsmål til publikum undervejs og ordet vil ad flere omgange være frit. Stævnet er en vigtig del af en større ambition om at gøre Rødding til et sted, man forbinder med litteratur, således at de læsende sønderjyder ved, at de kan mødes der og tale litteratur.

 

Rødding Højskole har oplevet overvældende interesse ved deres første litteraturstævne i 2018 og ved deres litteraturseminar i foråret 2019.

 

Målgruppen er de lidt ældre læsere og litteraturinteresserede i området og lokale, unge mennesker, tilrejsende fra større byer og højskolens elever, gamle og nuværende. De regner med at få 100-150 deltagere i alt.

 

De markedsfører på højskolens hjemmeside og i deres skriftlige materiale; de laver en landsdækkende kampagne på sociale medier, sætter annoncer i lokale skriftmedier og gør brug af plakater og flyers i Vejen, Ribe, Haderslev, Århus og København. De inviterer også en række læsekredse i kommunen.

 

Udgifter

 

Persontransport (forfattere og formidlere)

5.500

Bus fra Vejen station og tilbage

2.000

Forplejning deltagere

2.500

Mad gæster

4.000

Materialer (bøger, print mm.)

500

Markedsføring

5.000

Forfatter- og deltagerhonorar til 7 forfattere/formidlere på 3.500 pr. person

24.500

Udgifter i alt

44.000

 

Indtægter

 

Egenfinansiering

10.000

Madbilletter

4.000

Indtægter i alt

Finansieringsbehov

14.000

30.000

Der er søgt tilskud fra:

 

Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtte udvalg for litteratur (søgt)

15.000

Vejen Kommune Kulturelt Samråd (søgt)

10.000

Folkeoplysningspuljen FFD (søgt)

5.000

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

9.Ansøgning fra Foreningen Norden

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Foreningen Norden

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 2.100 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Norden, Malt Herred og Ladelund Efterskole søger om 2.100 kr. til annoncering af arrangementet ’Syng Norden sammen - Én million synger nordisk’, der foregår 7. september 2019 på Ladelund Efterskole. Arrangementet er for alle, der elsker at synge og byder på fællessang og musik med nordisk indhold.

 

Under overskriften, ’Syng Norden sammen - Én million synger nordisk synges blandt andet 3 kendte nordiske sange sammen med deltagere i hele Norden. Det dirigeres og livestreames direkte fra Musikhuset i Aarhus.

 

Aftenen er en markering af 100-året for stiftelsen af Foreningen Norden.

 

Alle kor i kommunen er inviteret, det er annonceret i Ugeavisen Vejen, der er sendt pressemeddelelser til Ugeavisen Vejen, Jyske Vestkysten, TVSyd og P4-Syd.

 

Udgiften de søger dækket er annoncen i Ugeavisen Vejen, som koster 2.100 kr.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

10.Ansøgning fra Klub 2000 og Sdr. Hygum Forsamlingshus

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Klub 2000 og Sdr. Hygum Forsamlingshus

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Støttes med 5.500 kr.

Sagsfremstilling

Klub 2000 og forsamlingshuset i Sdr. Hygum søger om 7.500 kr. til et foredrag med sognepræst Michael Brautsch. Han er kendt fra TV-eksperimentet Gift ved første blik og vil tale om meningen med livet, hvordan man forvalter sin tid, tilstedeværelse i nuet, og hvordan man forholder sig til tilværelsen i modgang og modgang.

 

Det foregår torsdag 14. november kl. 19 i forsamlingshuset.

 

De annoncerer i ugeaviserne, bruger facebook samt plakater og flyers.

 

Indtægter  

Indgang 75 personer * 175 kr.

  13.125

Salg af drikkevarer 75 * 10 kr.     

750

Støtte fra Isobro

9.443

Indtægter i alt:

23.318

 

Udgifter: 

Michael Brautsch

19.152

Forsamlingshus

2.012

Indkøb af drikkevarer

600

Kaffebord: 75 x 50 kr.

3.750

Annoncering

5.000

Flyers

500

Udgifter i alt

31.014

 

 

Finansieringsbehov

7.696

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

11.Visionssnak

Visionssnak

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Medlemmerne af Kulturelt Samråd skrev post its med ideer til, hvordan de i endnu højere grad kan understøtte kulturlivet. Hver post it blev læst op og indsamlet. Charlotte Thomsen samler dem i et skema til videre behandling på mødet i november.

 

Sagsfremstilling

En lille proces om spørgsmålet:

”Hvordan bakker Kulturelt Samråd i endnu højere grad end nu op om Vejen Kommunes kulturliv til glæde for borgere, kulturelle foreninger og kulturinstitutioner?”

Tidligere behandling

06.06.2019 – udsat til dette møde

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

12.Orientering fra det politiske udvalg

Orientering fra det politiske udvalg

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Poul Egelykke orienterede:

 

Kommunens budget er forsinket, da staten ikke har meldt rammebeløb ud.

Der skal findes besparelser på budgettet.

 

Udvalget har drøftet regler for udlån af lokaler på det nye bibliotek.

Sagsfremstilling

Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

13.Siden sidst

Siden sidst

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Charlotte Thomsen orienterede om Trekantområdets Festuge, suppleret af Charlotte Klausen, der havde arrangeret et balletindslag, der var rundt i fem byer.

 

Tape Vejen var en succes, 2.200 har været inde og kravle, Vejen Idrætscenter vurderer, at der har været 7.000 mennesker og se det.

 

Det var en god Festuge med cirka 40 arrangementer, hvoraf halvdelen lå andre steder end i Vejen. Der var nye arrangører med.

 

Anker Ravn Knudsen fortalte om Genforeningen 2020. Arkivsamvirket, Museet på Sønderskov og Kongeåmuseet i Vamdrup har fået 50.000 fra kommunens Genforeningspulje til et projekt, der involverer sogne langs Kongeågrænsen: ”Her lå grænsen”. Der laves cykelruter og bilruter langs hele ruten. Der er en event 17. maj, alle ruter skal prøves af, og der vil være toldere langs overgange. Busser kører ruten, guide på hver bus, der fortæller om steder. Har samlet 160.000 til projektet, og de er temmelig langt i forhold til budget.

 

Charlotte Thomsen fortalte, at DGI sidst i juni holder Hærvejscykelløb, hvor de gerne vil have udklædte toldere undervejs. De er sendt videre til Museet på Sønderskov, som jo er medarrangør på projektet.

 

Anker Ravn Knudsen fortalte også, at der er jubilæum i LASS, Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland, 21. september 2019, hvor Udvalget for sundhed, kultur og fritid er inviteret. Det holdes på Folkehjem.

 

Charlotte Thomsen fortalte, at planlægningen er i gang af folkefesten 14. juni 2020 i Skibelund Krat, der skal markere Genforeningen.

 

Der er for nyligt uddelt 400.000 kroner fra Vejen Kommunes Genforeningspulje til Genforeningsarrangementer. Der var ansøgninger for langt mere, enkelte fik afslag og en del fik noget mindre, end de havde søgt om.

Sagsfremstilling

Siden sidst

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

14.Eventuelt

Eventuelt

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 12-09-2019

Charlotte Thomsen sender med input fra Lone Houmann Holst en pressemeddelelse start oktober om, at man kan søge midler med ansøgningsfrist den 1. november – både midler afsat til Genforeningen og til ordinære ansøgninger.

 

I pressemeddelelsen laves en faktaboks om, hvad Kulturelt Samråd for eksempel støtter (ikke liste over hvem der har fået).

Sagsfremstilling

Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen