Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 06-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af referat

Sagsnummer: 19/362

Godkendelse af referat

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Referatet blev godkendt

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra 19. marts 2019. Referatet kan ses på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1659682

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

2.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 19/362

Økonomisk status før uddeling

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Taget til efterretning.

Charlotte Thomsen orienterede om, at der er en stor Genforeningspulje på vej.

Sagsfremstilling

Der er overført 58.000 kr. fra 2018. De 2.491 kr. er øremærket rækken af kunstforedrag, mens de sidste 55.509 kr. er øremærket finansiering af arrangementer, der markerer 100-året for Genforeningen.

 

Der er i alt en disponibel rest på 116.346 kr. på kontoen til udbetaling af støtte.
Der er en disponibel rest på 4.825 kr. på driftskontoen.

 

Administrativ bemærkning:
I forhold til ansøgninger om støtte til Genforeningsarrangementer, anbefales det, at Kulturelt Samråd lemper på retningslinjen om, at ”kulturelle foreninger, grupper og institutioner i Vejen Kommune kan søge om støtte og underskudsgaranti”, hvis ellers arrangementet ligger i kommunen og kan komme kommunens borgere til gode. I markeringen af Genforeningen 2020 ser vi en del større projekter, som gerne vil rundt i Sønderjylland. Her er der ikke altid en lokal ansøger, men måske en lokal vært, som lægger rammer til uden at være decideret medarrangør eller -ansøger. Vejen Kommune indgår i en større sammenhæng, og det vil være hensigtsmæssigt at se på arrangementets kvalitet frem for, hvor ansøgeren hører hjemme.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

3.Ansøgning fra Wellings Landsbymuseum

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Wellings Landsbymuseum

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Det virker som et fint initiativ for at skabe liv på landsbymuseet.
Støtte på 5.500 kroner. 

Sagsfremstilling

Wellings Landsbymuseum søger om tilskud på 5.500 kr. til fem musikaftener og to foredrag fra 26. juni til 23. oktober 2019.

 

Wellings Landsbymuseum ønsker at blive mere kendt – både i og uden for Vejen Kommune. Der er i 2019 afsat et betydeligt større beløb på annoncering, ligesom frivillige i løbet af vinteren og foråret har brugt mange timer på at forbedre både bygninger og udstillingen.

 

For at skabe yderligere liv i museet arrangeres fem aftener med musik og sang af forskellig art og to gange med foredrag. Udøverne er hovedsagelig amatører. Der er en times underholdning, efterfulgt af kaffebord og almindelig social samvær. Til slut har gæsterne mulighed for at få en guidet rundtur på museet.

 

Første aften er underholdningen lagt i hænderne på ”Duetten”, som består af Pia Kamp Brincker og Ovin Klein (underviser på Vejen Musikskole). Næste aften kommer søskendegruppen ”Stakkels Far” fra Lindknud. Gruppen består af 5 ud af 7 musikudøvende søskende, som her får mulighed for at optræde for et lidt ”bredere” publikum.

 

Derefter optræder ”Æ Holm” fra Jegindø, som var til audition i årets ”X-factor” (han talte en markant nordjysk dialekt). De to sidste aftener består underholdningen af henholdsvis ”Folmer og Basserne” og ”Harmonikahyggerne”, to lokale grupper.

 

Det første arrangement med foredrag er ”Synnejysk søndag”, hvor det er intentionen, at foredrag og sang skal foregå på sønderjysk. Foredragsholder er pastor emeritus Kaj Ross-Hansen fra Haderslev. Til slut afholdes en aften med Thyge Bruun fra Holsted, som fortæller om nogle af sine ture rundt i verden.

 

Målgruppen er folk over 60 år, og der annonceres i Ugeavisen Vejen og Nytirsdag.

 

 

Udgifter

Jysk Fynske Medier

10.000

Honorarer

8.000

I alt

18.000


Indtægter

Cirka 200 gæster til musik à 50 kr.

10.000

Cirka 50 gæster til foredrag à 50 kr.

2.500

I alt

12.500

 

 

Finansieringsbehov

5.500

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

4.Ansøgning fra Sankt Nicolai Kirke og Askov Kirke

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Sankt Nicolai Kirke og Askov Kirke

Administrativ indstilling

 

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Helle Barnhøj er inhabil, da hun sidder i menighedsrådet i Askov.

 

Det virker som et godt arrangement med professionelle musikere, men også et højt ansøgt beløb. Arrangørerne kunne overveje en lidt højere billetpris.

 

Støtte på 12.000 kroner.

Sagsfremstilling

Sankt Nicolai Kirke i Kolding søger sammen med Askov Kirke om støtte på 22.000 kr. til opførelse af Händels Messias i Askov.

Administrativ bemærkning: Da Sankt Nicolai sogns menighedsråd har givet 50.000 må dette betragtes som en ansøgning, der dækker opførelsen i Askov og ikke også opførelsen i Sankt Nicolai Kirke i Kolding.

 

Sankt Nicolai Kirke i Kolding er i færd med at planlægge en større opsætning af Händels Messias. Medvirkende er Sankt Nicolai Kirkes Drenge- og mandskor, drengesopraner fra Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens, herrestemmer fra Kolding by samt orkester og solister.

 

Det opføres 7. december 2019 i Askov Kirke samt den 8. december 2019 i Sankt Nicolai Kirke.

 

Samarbejdet mellem korene og de unge drenge- og mandsstemmers samarbejde med professionelle sangere og professionelle instrumentalister er i væsentlig grad med til at inspirere og løfte det faglige niveau i de respektive drengekor, og det udgør et vigtigt bidrag til kormedlemmernes musikalske dannelse.

 

Opførelse af større værker som ”Messias” er endvidere i høj grad med til at skabe opmærksomhed omkring drengekorenes arbejde. Det er vigtigt, da drenge- og mandskor udgør en lille minoritet i det danske musikmiljø, men korene spiller en stor rolle for den musikalske fødekæde til mandlige sangere.

 

Askov Kirke bakker op om opførelsen af Händels Messias. Værket er på tværs af generationer kendt og elsket af mange og formår at formidle en stærk fortælling. Der er en levende og stærk musikkultur i Askov, og der vil blive sat stor pris på ensemblets kvalitet.

 

Askov Kirke ser et potentiale i, at der blandt publikum vil være familier med unge sangere og musikere, der kan spejle sig i de medvirkende drenge- og mandssangere og blive inspireret til at søge mod den klassiske sang og koraktivitet. Det kan blive en øjenåbner for mulighederne i at blive del af et musikalsk fællesskab, som findes i umiddelbar nærhed af Askov/Vejen. Opførelsen kan dermed inspirere den enkelte til aktiv musikalsk udvikling i fællesskab med andre og blive et af mange enzymer til den musikalske fødekæde i nærområdet.

 

Askov Kirke vil reklamere grundigt for koncerten via lokale medier, fysiske opslag samt på kirkens Facebookprofil.

 

Udgifter:

Orkester, i alt 14 musikere

68.000

Solister, 4 sangere, 2 dage

32.000

Dirigent

0

Administration af musikere

2.000

Solo- trompetist

5.000

Tryk af programmer/plakater

5.000

Bespisning af kor, orkester og solister

10.000

Annoncering

10.000

I alt

132.000

 

Indtægter:

Entré, á 100 kr.

40.000

Tilskud Sankt Nicolai sogns menighedsråd

50.000

Tilskud Augustinus Fonden

20.000

I alt

110.000

 

 

Tilskudsbehov

22.000

 

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

5.Ansøgning fra Sprogforeningen

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Sprogforeningen

Administrativ indstilling

Dette er en ansøgning til de øremærkede midler til markeringen af Genforeningen 2020.

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Der gives støtte på 10.000 af midlerne øremærket Genforeningsarrangementer i 2020.

Sagsfremstilling

 

Sprogforeningen, der hører hjemme i Aabenraa, søger om 10.000 kr. til opførelse af teaterstykket ”HER GÅR GRÆNSEN” som Genforeningsteater i 2020 i Sdr. Hygum og Brændstrup i 2020.

 

Der er i alt lavet aftaler med 20 sønderjyske forsamlingshuse uden for centerbyerne. Det enkelte forsamlingshus er ansvarlig for afviklingen men har ingen udgifter til forestillingen ud over smørrebrød og en øl/vand til skuespillerne.

 

Stykket opføres af ”Det lille Teater i Gråsten” og er skrevet af Kaj Nissen fra Sønderhav.

Fra Det lille Teater kommer der 6 skuespillere, sufflør og lydmand. Det lille Teater medbringer kulisser. Forsamlingshuset stiller med to mand til hjælp ved opstilling og nedtagning af kulisser. Sprogforeningen forventer selv at bruge 200 timer på aktiviteten.

 

Budgettet er baseret på 18 opførelser; i alt 20 forsamlingshuse i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Esbjerg og Vejen Kommuner tilkendegivet, at de ønsker teaterstykket.

 

Udgifter

 

Forfatterhonorar

              40.000

Det lille Teater

              16.000

Kulisse, lyd & kostumer, sminke

              12.000

Transport 18 x

              22.000

18 x fortæring

              15.000

Øvrig transport

                5.000

Markedsføring

               20.000

Mødeudgifter

                 5.000

I alt

135.000                

 

 

Indtægter

 

Sprogforeningen

              40.000

Spillestederne 18 x fortæring

              15.000

Sønderborg Kommune

              20.000

I alt

75.000

 

 

Finansieringsbehov (søges hos kommuner og fonde)

              60.000

 

 

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

6.Ansøgning fra Modersmål-Selskabet

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Modersmål-Selskabet

Administrativ indstilling

Dette er en ansøgning til de øremærkede midler til markeringen af Genforeningen 2020.

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Der gives underskudsgaranti på 5.000 kroner. Kulturelt Samråd anbefaler, at der bruges mere på markedsføring og annoncering samt at man overvejer at tage entré.

 

Det er et arrangement af høj kvalitet og relevant i forhold til markeringen af Genforeningen næste år.

 

Kulturelt Samråd er dog lidt i tvivl om, hvor stor den lokale opbakning vil være, hvor mange fra området, der til tage til arrangementet og om målgruppen er meget snæver. 

 

Der er en begrænset markedsføringspost uden plads til ret meget annoncering. Det er vigtigt for Kulturelt Samråd, at et støttet arrangement kommunikeres ud lokalt, så lokalsamfundet ved, det er der.

Sagsfremstilling

Modersmål-Selskabet søger om tilskud på 13.850 kr. til en konference 5. oktober 2019 på Askov Højskole. Konferencen er en sproglig optakt til Genforeningens 100-års jubilæum i 2020 og skal gøre opmærksom på den sproglige mangfoldighed, de forskellige sprogs og sprogvarianters aktuelle status og på grænselandet.

 

Det er en formidlende konference med internationale topforskere om og på sprogene i grænselandet. Repræsentanter for sproggrupperne og for almennyttige, ikke-kommercielle sprogorganisationer og –foreninger præsenterer deres sprog med sprogprøver, formidlende foredrag om nye forskningsresultater, diskussionsoplæg og udstillinger af materiale.

 

Et andet formål er også at bane vejen for fremtidigt samarbejde mellem de deltagende kulturelle foreninger og organisationer ved at styrke netværk. Konferencen skal også vise grænselandet som et forbilledligt eksempel på tolerance, åbenhed og samarbejde mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen.

 

Endelig skal konferencen også gøre opmærksom på og diskutere tyskundervisningens status i Danmark, formidle konferencens resultater i artikler og være en optakt til Modersmål-Selskabets 40-års jubilæum i november 2019.

 

Konferencen er en aktivitet, der ligger ud over Modersmål-Selskabets faste tilbud. 

 

Målgruppen er alle, der er almindeligt interesserede i dansk sprog og andre sprogvarianter i grænselandet om grænseoverskridende kulturfænomener og identitetsmarkører. Der kræves ingen videnskabelige forudsætninger, der er fri adgang, og der sørges for oversættelse.

 

Der annonceres i Modersmål-Selskabets medlemsblad Sprog & Samfund, på hjemmesiden og facebook-siden samt ved dialektarrangement 11. maj i Dronninglund, ved generalforsamling 27. maj i Lyngby, ved overrækkelse af Modersmål-Prisen i september 2019 og i jyske lokalaviser. Herudover vil de medvirkende foreninger og organisationer samt tysk-relaterede aktører gøre reklame for arrangementet.

 

Udgifter

Sal, Askov Højskole

5.000

Prof., dr. Ammon

8.000

Oversættelse

2.000

Overnatning, medvirkende

2.000

Transport, Modersmål-Selskabet

2.000

Transport, øvrige

10.000

Musikalsk underholdning

5.000

Markedsføring, vingaver osv.

2.000

I alt

40.000

 

 

 

 

 

 

Modersmål-Selskabet, stillet garanti

10.000

Verein Deutsche Sprache e. V, modtaget

11.150

Traugott Møllers Fond, modtaget

5.000

I alt

26.150

 

 

Finansieringsbehov

13.850

 

Ud over Traugott Møllers Fond, er BHJ Fonden og Alving Fonden ansøgt om et ikke udspecificeret beløb.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

7.Valg af modtager af Kulturprisen

Sagsnummer: 19/362

Valg af modtager af Kulturprisen

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Modtageren er fundet.

 

2 kandidater inviteres med til overrækkelsen.
De 2 kandidater portrætteres forud i Jyske Vestkysten.

Sagsfremstilling

Modtageren af Kulturprisen 2019 findes blandt de indstillede kandidater.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

8.Visionssnak

Sagsnummer: 19/362

Visionssnak

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Udsættes til næste møde på grund af tidsmangel.

Sagsfremstilling

En lille proces om spørgsmålet: ”Hvordan bakker Kulturelt Samråd i endnu højere grad end nu op om Vejen Kommunes kulturliv til glæde for borgere, kulturelle foreninger og kulturinstitutioner?”

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

9.Orientering fra det politiske udvalg

Sagsnummer: 19/362

Orientering fra det politiske udvalg

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Poul Egelykke orienterede:

Sønderskov har bestået kvalitetsvurdering.

Der holdes VM i maraton for kano og kajak i Jels i 2023.

Sagsfremstilling

Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

10.Siden sidst

Sagsnummer: 19/362

Siden sidst

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Charlotte Thomsen orienterede:

Der er inviteret til møde om folkefesten 14. juni 2020 i Skibelund Krat, for at få interessenters input til indholdet – Kulturelt Samråd er indbudt.

 

Trekantområdets Festuge lancerer programmet på www.trekantfest.dk 20. juni. Det tegner godt for programmet i Vejen Kommune. Der er flere arrangementer end tidligere, og der er kommet flere arrangementer rundt om i kommunen. Der er også kommet lidt flere arrangører med. Der kommer et stort kunstprojekt til Vejen Idrætscenter i Festugen, som kræver en stor frivillig indsats at få bygget op.

Sagsfremstilling

Siden sidst.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

11.Eventuelt

Sagsnummer: 19/362

Eventuelt

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 06-06-2019

Charlotte Thomsen viderebragte en forespørgsel fra planteamet omkring ideer til udsmykning af en kulvert (overdækket vandløb) i Rødding.

 

Kulturelt Samråd havde følgende kommentarer:
Det er et stort areal, hvis kulverten helt skal dækkes med klinker
Klinker skal kunne holde til noget
Det skal gøres ordentligt fra starten, så hellere finde penge til et godt projekt end lave noget halvhjertet >< der er en plads, der ret hurtigt skal gøres noget ved, for at den ser ordentlig ud.

Kleinbahn som tema er interessant

Kunne man søge Statens Kunstfond til at lave noget vedvarende?

Kunne man fortsætte Genforeningsmuren, der er ved banken overfor?

Sagsfremstilling

Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen