Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 03-09-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. juli 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. juli 2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Taget til efterretning.

 

Marie Ebsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 56,5. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 60,5. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 60,4 mod 61,2 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 57,0 i år mod 57,7 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Teknisk budget 2020-2023 - supplerende tekniske ændringer (B)

Sagsnummer: 19/4530

Teknisk budget 2020-2023 - supplerende tekniske ændringer (B)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • de supplerende tekniske ændringer godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

De supplerende tekniske ændringer godkendt.

 

Marie Ebsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetforslag – supplerende ændringer

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 21. maj 2019 forslag til tekniske ændringer. I henhold til den reviderede tidsplan forelægges nu supplerende tekniske ændringer.

 

Når Økonomiaftalen for 2020 er indgået og Finansministeriet har udsendt lov- og cirkulæreprogrammet, vil de økonomiske konsekvenser heraf blev forelagt som yderligere tekniske ændringer. Det forventes, at disse vil blive forelagt Økonomiudvalget den 1. oktober 2019.

 

Alle de tekniske ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne.

 

De tekniske ændringer er udarbejdet på baggrund af følgende principper:  

 

 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

  

De supplerende tekniske ændringer udviser i forhold til det nuværende tekniske budget en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 16,9 mio. kr. i 2020, 20,5 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 12,9 mio. kr. i 2023.

  

Tekniske ændringerskattefinansieret drift

i 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Skattefinansierede område

 

 

 

 

Serviceområder

8.677

7.770

5.919

5.621

Udvalget for teknik og miljø

1.163

1.007

1.007

1.007

Udvalget for arbejdsmarked og integration

216

216

216

216

Udvalget for skoler og børn

2.900

1.782

216

216

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-74

-74

-74

-74

Udvalget for social og ældre

342

842

842

842

Økonomiudvalget

4.130

3.997

3.712

3.414

Overførsler

8.981

13.508

8.648

8.051

Udvalget for arbejdsmarked og integration

1.048

3.240

5.544

5.544

Udvalget for social og ældre

7.933

10.268

3.104

2.507

Forsikrede ledige

-798

-798

-798

-798

Kommunal medfinansiering

0

0

0

0

Øvrige områder

0

0

0

0

Skattefinansierede område i alt

16.860

20.480

13.769

12.874

 

 

Serviceudgifter

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 8,7 mio. kr. i 2020, 7,8 mio. kr. i 2021, 5,9 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er der merudgifter for 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Udgifterne vedrører primært konsekvenser af Byrådsbeslutninger truffet efter 1. runde tekniske ændringer.

 

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 2,9 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023. Merudgiften vedrører primært det særlige dagtilbud Sløjfen.

 

På Økonomiudvalgets område er der merudgifter på mellem 3,4 og 4,1 mio. kr. i 2020-2023. En stor del af merudgiften skyldes overgang til nye Office-licenser.

 

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 8,1 mio. kr. og 13,5 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,8 mio. kr. 

 

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes primært merudgifter til fleksløntilskud og merudgifter til førtidspension som følge af en lavere afgang pga. indfasning af den forhøjede folkepensionsalder.

Overførselsudgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at stigende udgifter på landsplan vil medføre en øget finansiering til kommunerne.

 

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo oktober.

 

Forsyningsområdet

På forsyningsområdet er der netto forslag om tekniske ændringer for mellem 0,4 og 1,1 mio. kr.

  

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

 

Servicerammeberegning 2020

 

1.000 kr.

Beløb

Serviceudgifter Budget 2019

1.869.962

PL-regulering

48.565

Skønnet serviceramme 2020

1.918.527

 

 

Basisbudget 2020

1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019

3.578

Tekniske ændringer, serviceudgifter, runde 2

8.677

Teknisk budgetforslag, serviceudgifter

1.911.354

 

 

Forskel til vejledende serviceramme

7.203

 

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.918,5 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019.

 

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.911,4 mio. kr. og ligger således 7,2 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

   

Investeringsoversigt 2020-2023

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev rådighedsbeløbet til det nye rådhus fordelt på alle årene 2017-2020. Da rådhusbyggeriet afsluttes i 2019, foreslås det, at det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 10,559 mio. kr. fremrykkes til 2019 og dermed udgår af investeringsoversigten. Beløbet vil i stedet for blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8 2019.

 

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 202 mio.

I 2020-2022 videreføres det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.

Tidligere behandling

26-08-2019 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budget skal forhøjes med 16,9 mio. kr. i 2020, 20,5 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 12,8 mio. kr. i 2023 på det skattefinansierede område.

På forsyningsområdet udgør ændringerne mellem 0,4 og 1,1 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)

Sagsnummer: 13/4204

Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller at

 

 • ansøgning om større kommunal garanti på 2 lån godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

 

Marie Ebsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 13. august 2019 skema B for en helhedsplan for renovering af boliger i Bække og Gesten (Vejen Boligforenings afdeling 19). Renoveringen finansieres bl.a. af 2 kreditforeningslån. Byrådet godkendte, at Vejen Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på ca. 7,6 mio. kr. på det ene lån.

 

Vejen Boligforening har efterfølgende konstateret, at kreditforeningen stiller krav om yderligere garanti. På det støttede lån stiger garantien fra 7,6 mio. kr. til 9,4 mio. kr.

På det ustøttede lån var der tidligere ikke krav om garanti. Der er nu krav om garanti på 7,69%, hvilket svarer til 1,2 mio.kr.

Den samlede garanti stiger således fra 7,6 mio. kr. til 10,6 mio. kr.

Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget

09.10.2018 Byrådet

06.08.2019 Økonomiudvalget

13.08.2019 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven

Lånebekendtgørelsen

Høring

Ingen.

Bilag

4.Udviklingsplan Vejen Idrætscenter - ændret udnyttelse af arealer (B)

Sagsnummer: 19/18900

Udviklingsplan Vejen Idrætscenter - ændret udnyttelse af arealer (B)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Økonomiudvalget tilkendegiver, at Vejen Kommune er indstillet på at stille jord til rådighed / udleje arealet til et kommende feriecenter ved Vejen Idrætscenter.
 • Økonomiudvalget beslutter, om der skal udpeges repræsentant til en styregruppe for realisering af feriecenteret.
 • Økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af helhedsplanen, herunder køb af privat ejendom.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Økonomiudvalget tilkendegiver, at Vejen Kommune er indstillet på at stille jord til rådighed / udleje arealet til et kommende feriecenter ved Vejen Idrætscenter.

 

Økonomiudvalget udpeger ikke repræsentant til styregruppe for realisering af feriecentret.

Køb af ejendom behandles efter vedtagelse af lokalplan for området.

 

Marie Ebsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. juni 2019 at sende et forslag til lokalplan for et større område omkring Vejen Idrætscenter i høring. Høringsperioden er udløbet og forslaget vil blive behandlet i Udvalget for teknik og miljø den 16. september, i Økonomiudvalget den 1. oktober og Byrådet den 8. oktober.

 

Vejen Idrætscenter har sideløbende udarbejdet en ny strategiplan.

 

Strategiplanen indeholder blandt andet et forslag om etablering af et område til hytter, campingvogne og autocampere. Området er beskrevet således i strategiplanen:

 

”Feriecenterets 60 enheder disponeres i klynger, der samler sig omkring et fælles uderum. Hvert uderum kan have forskellig karakter og indhold, der varierer i aktivitetsniveau.

I forbindelse med feriecenteret placeres også et område til campingvogne og autocampere neden for klyngerne.

Der placeres to fælleshuse for enden af rækkehusene. De fungerer også som servicehuse for campingområdet og tennisområdet.”

 

Centret placeres på kommunalt areal og det er derfor relevant at tage stilling til, om Vejen Kommune vil stille jord til rådighed til formålet. Der skal i givet fald indgås en lejeaftale.

 

Der er fra Vejen Idrætscenters side udtrykt ønske om, at Vejen Kommune er politisk repræsenteret i en styregruppe, som skal arbejde for at realisere feriecentret.

 

Skal strategiplanen og den kommende lokalplan for området realiseres, vil der være behov for, at kommunen erhverver en privat ejendom i området.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til erhvervelse af den private ejendom.

Det forudsættes, at feriecentret kan etableres uden kommunale udgifter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

5.Referater fra dialogmøder med centerbyerne Rødding, Holsted og Brørup (B)

Sagsnummer: 19/7043

Referater fra dialogmøder med centerbyerne Rødding, Holsted og Brørup (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget godkender referaterne fra møderne med Forum Rødding, Holsted Lokalråd og Brørup Udviklingsråd.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Referaterne godkendt.

 

Vedrørende Holsted ændres Askov til Åskov. Trælastens areal er efterfølgende solgt.

Eventuel mulighed for at centerbyerne kan søge ind til en pulje, drøftes i forbindelse med budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Torsdag den 13. juni 2019 blev der afholdt 3 separate møder mellem Økonomiudvalget og Forum Rødding, Holsted Lokalråd og Brørup Udviklingsråd.

 

Til møderne blev lokalrådene orienteret om igangværende og kommende kommunale projekter og tiltag i deres by. Lokalrådene fortalte dernæst om forskellige lokale forhold og projekter.

 

Blandt de mest gennemgående emner på møderne var:

 

 • Lokale projekter og initiativer
 • Midtbyplanlægning
 • Trafiksikkerhed
 • Byggegrunde
 • Bosætning

 

Referaterne indeholder enkelte forespørgsler, som administrationen nu undersøger nærmere. Alle forespørgsler indgår i et samlet opfølgningsskema, der fungerer som handlingsplan. Handlingsplanen fungerer som arbejdsredskab for det tværgående opfølgningsarbejde mellem Udvikling & Erhverv og Teknik & Miljø. Det samme team, som arbejder med forespørgsler fra de 21 lokalråd fra landdistrikterne, er involveret.

 

Lokalrådene vil blive orienteret løbende om status på de enkelte forespørgsler af den sagsansvarlige medarbejder for de enkelte opfølgninger.

 

Referater fra årsmøderne er vedlagt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Udvikling af Andst (helhedsplan) (B)

Sagsnummer: 19/13442

Udvikling af Andst (helhedsplan) (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen, Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen og Chef for Dagtilbud og Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • Direktionen drøfter projektet og sagens videre forløb.
Beslutning Direktionen den 26-08-2019

Oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

 

Afbud: Egon Fræhr.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Orientering om projektet taget til efterretning.

Der afholdes møde med interessenterne.

Sagsfremstilling

En borgergruppe i Andst har henvendt sig til Vejen Kommune med et ønske om at samle flere af byens aktiviteter omkring hallen og børnecenteret. Ønsket er at skabe en sammenhængskraft og en dynamo for byens liv og aktiviteter. Projektet har været forberedt igennem en længere årrække, hvor der har været ønske om forskellige større eller mindre projekter. Projektet er nu samlet til en helhedsplan, som byens institutioner og foreninger har været medvirkende til at få skabt. I marts 2019 blev projektet præsenteret på mødet mellem Andst Lokalråd og Økonomiudvalget, og efterfølgende på et møde mellem byens aktører og Claus Kulmbach og Jørgen Thøgersen. Efterfølgende har byen sendt et prospekt, som er vedlagt som bilag 1. Projektet indeholder følgende hovedelementer:

 

1)     Etablering af mellembygning mellem haller og børne- og skolecenter.

2)     Udvidelse af parkeringsforhold og sikkerhedsforanstaltninger ift. skolevejen.

3)     Flytning af boldbaner og klubhus op til hallerne.

4)     Evt. udbygning på sigt med mulighed for etablering af indkøbsmuligheder, hvis butikken i landsbymidten lukker. 

 

Projektet er blevet behandlet af Teknik & Miljø, Erhverv og Udvikling samt Dagtilbud & Skole. Afdelingerne vurderer at:

 

 • Belægningsgraden på skolens lokaler og på hallen er høj, og efterspørgslen på bygningsmasse er fagligt begrundet (bilag 2).
 • Boldbanerne ligger i dag isoleret langt fra hal og skole. Ved at flytte boldbanerne til arealet nordøst for hallerne kan der skabes mere sammenhæng. Det giver samtidigt mulighed for at etablere attraktive byggegrunde på det areal, der i dag er udlagt til boldbaner, og som ligger i naturskønne omgivelser ud til Gamst Søenge (bilag 3).
 • Dagplejen bruger i dag klubhuset til deres aktiviteter. Ved at flytte klubhuset op til børnecenteret kan der skabes faglig synergi.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes et forberedende arbejde, der som minimum skal afdække behov og muligheder for:

1)     Udvidelse af bygningsmassen omkring hallen, herunder hvordan der skabes den bedste sammenhæng i bygningsmassen.

2)     Udvidelse af parkeringsfaciliteter.

3)     Flytning af stadion til området omkring skole og hal.

4)     Etablering af byggegrunde på nuværende stadionareal efter flytning.

Tidligere behandling

26.08.2019 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil blandt andet være udgifter til arkitekt i forbindelse med det forberedende arbejde. Vejen Kommune kan overveje, hvorvidt der skal afsættes midler, idet der er tale om en helhedsplan for byens udvikling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Enghaveplads (B)

Sagsnummer: 19/18627

Enghaveplads (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • budgetposten på 400.000 kr til byfornyelse i Rødding afsættes til Enghaveplads.
 • Økonomiudvalget beslutter, om Culverten skal renoveres og i den forbindelse sænkes under terræn, dette forudsætter en tillægsbevilling på 500.000 kr.
 • skitsen til design for pladsen tages til efterretning.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Budgetposten på 400.000 kr. til byfornyelse i Rødding afsættes til Enghaveplads.

 

Det beskrives nærmere, om Culverten kan indarbejdes i en kreativ løsning, eller om den skal rørlægges. Priser på alternative løsninger forelægges.

Sagsfremstilling

Den gamle Brugs på Enghaveplads i Rødding er opkøbt af lokale private aktører, der har nedrevet ejendommen. Pladsen ligger derfor nu som en tom byggegrund, der er afgrænset af byggehegn. I forlængelse af byfornyelsesprojektet i Rødding pågår forhandlinger omkring mageskifte af areal, så pladsen overtages af Vejen Kommune, mens de private aktører overtager den sydligste del af pladsen som potentielt byggefelt.

 

Administrationen har i samarbejde med ForumRødding udarbejdet en skitse til den fremtidige indretning af pladsen. Skitsen bygger bl.a. på input fra en velbesøgt borgerworkshop. Pladsens design bygger på et ønske om, at pladsen skal bygge bro mellem den grønne højskoleeng og det urbane bymiljø omkring torvet med byens udvalgsvarebutikker.

 

Omdannelsen fra byggegrund til offentlig plads indebærer dels nogle grundudgifter til eks. reparation og stabilisering af kanter, fortov og culvert, dels etablering af pladsen jf. design. Pladsens indretning er tilpasset den afsatte økonomi. Indretningen består af følgende hovedelementer:

 • Grønne opholdsarealer udlagt i græs.
 • Stier anlagt med stenmel.
 • Centralt beliggende plads i stenmel med bænke til ophold og mulighed for opstilling af juletræ.
 • Forskønnelse og trafiksikring af låget til culverten.
 • Etablering af p-pladser og omlægning af fortov.

 

Pladsen er indrettet, så der efterfølgende kan tilføjes elementer til leg eller kunst på græsarealerne, ligesom dele af pladsen kan omlægges til p-pladser, hvis et fremtidigt byggeri af butik på byggefeltet øger behovet herfor. De fremtidige byggemuligheder på pladsen vil fremgå af den kommende lokalplan for Rødding midtby.

 

Administrationen har indhentet priser på anlægsarbejdet, og det vurderes herudfra, at der kan anlægges en plads svarende til basisskitsen for 400.000kr.

 

Administrationen har sideløbende undersøgt standen på culverten, hvori vandløbet løber. Såfremt culverten skal renoveres og sænkes under terræn, betyder det en yderligere udgift på 500.000 kr. Vælges det, at det skal udføres, forudsætter det en tillægsbevilling til projektet og at anlægsperioden forlænges.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til anlæg af pladsen finansieres af budgetposten på 400.000 kr. til byfornyelse i Rødding.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om byfornyelse. Da Vejen Kommune har bevilget tilskud til nedrivning af ”Brugsen”, kan Vejen Kommune jf. byfornyelsesloven også finansiere anlæggelse af en offentlig tilgængelig plads. Det forudsættes for anlægsarbejdet, at grundejerne accepterer, at pladsen skal være offentlig tilgængelig, og at den overgår vederlagsfrit til Vejen Kommune i forbindelse med mageskiftet.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Endelig lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Sagsnummer: 18/18334

Endelig lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige lokalplan 304 vedtages.
 • lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 304”.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplan 304 er at sikre, at ny bebyggelse ved den gamle landbogård i Brørup opføres i proportioner, der passer ind i det omkringliggende boligområde samt at sikre, at der ved tæt-lav bebyggelse etableres grønne fællesområder og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Forslag til lokalplan 304 kan ses på linket Forslag til lokalplan 304.

 

Forslag til lokalplan 304 har været i offentlig høring i to perioder.

 

Første periode var fra 6. februar 2019 til 6. marts 2019, og i denne høring lavede Erhvervsstyrelsen indsigelse med krav om, at lokalplanen skulle indeholde et afsnit om vurdering af den nærliggende risikovirksomhed (SB Pork).

 

Erhvervsstyrelsens indsigelse bevirkede, at planen blev sendt i høring hos relevante risikomyndigheder efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 vedr. planlægning omkring risikovirksomheder. På baggrund af bemærkninger fra Miljøstyrelsen samt en dialog med Trekantområdets Brandvæsen og Syd- og Sønderjyllands Politi er det oprindelige lokalplanforslag suppleret med en vurdering for den nærliggende risikovirksomhed.

 

Herefter har det nye og supplerede forslag til lokalplan været i fornyet høring i perioden fra 16. maj til 13. juni 2019. Erhvervsstyrelsen har ikke bemærkninger til det nye forslag.

 

Der er indkommet tre høringssvar fra naboer i den første høringsperiode, og der er ikke indkommet yderlige høringssvar i den anden høringsperiode.

 

Høringssvarene omfatter forskellige naboforhold, etageantal og højde samt håndtering af spildevand. Det foreslås, at der laves enkelte ændringer i den endelige lokalplan, så åbent lav bebyggelse ikke kan laves i to hele etager, men kun i én etage med udnyttelig tagetage. Denne ændring vil forhindre, at der laves to-etagers bygninger, som ikke er i harmoni med de omkringliggende boligområder. Herudover foreslås det, at der ikke kan laves bjælkehuse i området. Ændringerne konflikter ikke med ejernes interesser.

 

På baggrund af drøftelse i Økonomiudvalget, suppleres redegørelsen med et eksempel på en tæt-lav bebyggelse med en lav bebyggelsesprocent. Figuren på side 33 i lokalplanen udskiftes med figuren på vedhæftede bilag.

Tidligere behandling

19.06.2018 Økonomiudvalget.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra 6. februar 2019 til 6. marts 2019, og i fornyet offentlig høring i 4 uger fra 16. maj til 13. juni. 2019.

Der er indkommet 3 høringssvar.

Bilag

9.Endelig lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 - Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/36548

Endelig lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 - Rekreativt område ved Kongeåen, Skodborg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige lokalplan 307 og tillæg 11 til kommuneplan 2017 vedtages.
 • afsnittet i lokalplanens redegørelse om forhold til anden lovgivning suppleres med Erhvervsstyrelsen krav til udformning af shelters og sommerhuslovens krav om udlejningstilladelse.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 har været i offentlig høring i perioden 29. maj 2019 til 26. juni 2019 og fremlægges hermed til vedtagelse.

 

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11 kan ses på linket: Forslag til lokalplan 307.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre robuste rammer for udvidelse af virksomheden (Vejen Fodboldgolf og Kanocenter) samt at skabe en sammenhængende planlægning for den samlede bebyggelse i området. Ligeledes skal lokalplanen sikre, at der tages hensyn til Kongeåen og dens omgivelser.

 

Der er ikke indkommet egentlige indsigelser i høringsperioden, men Erhvervsstyrelsen har som ansvarlig myndighed for Sommerhusloven anbefalet, at Vejen Kommune i lokalplanens afsnit om forhold til anden lovgivning beskriver Campingreglementets og Sommerhuslovens krav til hhv. udformning af shelters og udlejningstilladelser.

 

Anbefalingen fra Erhvervsstyrelsen er faglig relevant, og i den endelige lokalplan bør der indarbejdes et kortfattet afsnit om de relevante regler, samt om at det er Erhvervsstyrelsen og ikke kommunen, der er myndighed for området. 

Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

28.05.2019 Byrådet.

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Bilag

10.Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Sagsnummer: 19/10369

Endelig delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 i Rødding og ændring af kommuneplanramme (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den delvise aflysning af lokalplan 1.4-03 vedtages endeligt.
   
 • forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at ejendommen Rødding Engvej 10 skal afhændes.

 

Rødding Engvej 10 er omfattet af Kommuneplan 2017 – Ramme 4.D.03. Heraf fremgår, at området er udlagt til offentlig formål såsom plejehjem og andre sociale institutioner.

 

Af den gældende Lokalplan 1.4-03 for området fremgår det, at det kun må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, alderdomshjem og andre sociale institutioner samt private institutioner af almennyttig karakter.

 

Det har ikke været muligt at afhænde ejendommen til ovenstående formål, og for at den kan afhændes til private boligformål, besluttede Økonomiudvalget på mødet 2. april 2019, at der skulle laves forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.4-03.

 

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger, og der er ikke kommet høringssvar.

Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

11.Ekspropriation til vandløbsindsatser (C)

Sagsnummer: 19/17047

Ekspropriation til vandløbsindsatser (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • de fornødne arealer og rådigheder erhverves om nødvendigt ved ekspropriation for at kunne realisere vandområdeplanprojekter.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune skal, i overensstemmelse med Statens Vandområdeplan for planperioden 2015-2021, realisere projekterne omfattet af planen. Med henblik realiseringen skal der tages stilling til ekspropriation i forbindelse med disse projekter. Der er søgt og opnået finansiering til flere projekter i Vejen Kommune.

 

Projekterne skal jf. aftale mellem KL og Staten gennemføres af kommunerne. Alle udgifter til projekterne, herunder udgifter til eventuel erstatning, betales af Staten.

 

I de fleste tilfælde opnås der enighed med lodsejerne om projekterne og de erstatningerne, der skal udbetales.

 

Er en lodsejer ikke enig i projektet, kan der efter vandløbslovens regler eksproprieres til de fornødne arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger. Sagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Kan der ikke opnås enighed med en lodsejer om størrelsen af erstatningen, forelægges sagen for taksationskommissionen og eventuelt overtaksationskommissionen.

 

For at sikre, at alle behandles ens, uanset om der kan opnås enighed om projektet og erstatningens størrelse eller ej, foreslår Teknik & Miljø, at Byrådet beslutter at være indstillet at foretage fornødne arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder om nødvendigt ved ekspropriation for at gennemføre projekterne.

Tidligere behandling

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Staten afholder alle udgifter ved realisering af projekterne også erstatninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 1522 af 15.12.2017 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15.12.2018.

Bekendtgørelse af lov om vandløb lbk. nr. 127 af 26. januar 2917 kap. 13.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Implementering af Plustur (Sydtrafik) (C)

Sagsnummer: 19/13011

Implementering af Plustur (Sydtrafik) (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der tages stilling til, hvorvidt Plustur skal implementeres i Vejen Kommune pr. 1. oktober 2019.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Det indstilles, at Plustur implementeres i Vejen Kommune pr. 1. oktober 2019.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse besluttede på deres møde den 25. januar 2019 at tilbyde Plustur til alle kommuner i håb om, at implementeringen er afsluttet senest 1. marts 2020.

 

Plustur er udviklet af FlexDanmark, Rejseplanen og trafikselskaberne og er åben flextur, som kobles med bus/tog via Rejseplanen og dermed understøtter ønsket om at tilbyde kunderne én samlet rejse, når der benyttes kollektiv trafik.

 

Plustur er Flextrafik, som kan benyttes, når bussen eller toget ikke kører hele vejen. Det vil sige, at kunden benytter en Flextur hen til bussen/toget eller en Flextur fra bussen/toget og hen til bestemmelsesstedet. Flextur kan også ligge som start og slut med en bus/tog tur i midten.

 

Plustur er en del af Flextrafikken, og kunderne kan derfor opleve at køre med andre, og at Flexbilen kører en omvej for at hente andre kunder.

 

Plustur bestilles via Rejseplanen, hvor den også betales via et link. Den resterende del af rejsen med bus/tog betales på vanlig vis.

 

Plustur tilbydes til en pris svarende til prisen for en enkeltbillet (24 kr. pr. tur), og kunden kan tage op til 3 gæster med til halv pris pr. kunde. Benyttes Plustur både før og efter en bus/tog tur, vil prisen samlet være 48 kr. uden prisen for bus/tog turen. Kunderne afleveres/afhentes ved stoppestedet tættest mulig på afgang, men kan komme til at vente op til 15 minutter mellem skiftene fra Plustur til bus/tog og fra bus/tog til Plustur.

 

Plustur kan bestilles i tidsrummet 6 til 24 og skal bestilles minimum 2 timer før ønsket afhentning. Når kunderne bestiller turen, får de en bekræftelse på afhentning og et afhentningstidspunkt. Kort tid før afhentning (15 minutter) får kunderne en påmindelses-sms om afhentning.

 

Plustur vil kun fremgå af Rejseplanen, når det er et brugbart tilbud inden for det geografiske område samt det tidsrum, der søges efter. Plustur består af nogle stoppesteder, som er udvalgt, så der er mulighed for sammenkobling med (regional) bus eller tog.

 

I Vejen Kommune er følgende stoppesteder udvalgt:

 

Vejen Rutebilstation – sammenkobling med bus samt tog

Brørup Station – sammenkobling med tog

Holsted Station – sammenkobling med tog

Bække, Søndergade v/Lindeparken – sammenkobling med regional busser

Rødding Rutebilstation – sammenkobling med regional bus

Jels Busstation – sammenkobling med regionale ruter

Skodborg Busterminal – sammenkobling med regionale ruter

 

Stoppestederne kan ikke fremsøges på Rejseplanen, og det er dermed muligt at fjerne eller indsætte flere stoppesteder, hvis det findes nødvendigt.

 

På baggrund af erfaringer fra blandt andet Nordjylland (NT) og pilotafprøvning i Sønderborg Kommune, forventes en udgift til Plustur på 25.000-30.000 kr. årligt, når kendskabet til ordningen er udbredt.

Tidligere behandling

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Udgift på kr. 25.000-30.000, som kan indeholdes i det nuværende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om lov om trafikselskaber nr. 323 af 20/03/2015.

Høring

Ingen.

13.Pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog (C)

Sagsnummer: 19/16713

Pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Kommune ikke søger tilskud fra puljen til nedskiltning af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog.
   
 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-08-2019

Det indstilles, at der ikke søges tilskud.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt, som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalen for 2019 er der indgået aftale om at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

 

Vejdirektoratet har derfor åbnet for ansøgninger til en pulje på 29,7 mio. kr., hvorfra kommuner kan søge om midler til nedskiltning af hastighedsgrænser for lastbiler og vogntog fra 80 km/t til 70 km/t på udvalgte strækninger, hvor den øgede hastighed for de omfattede køretøjsarter ikke er forsvarlig af hensyn til trafiksikkerheden.

 

Ansøgninger om tilskud fra puljen kan indsendes frem til og med fredag d. 6. september 2019, og al skiltning, der modtager støtte fra puljen, skal være indkøbt og opsat i løbet af efteråret (skiltene skal stå tildækket indtil loven træder i kraft d. 1. januar 2020).

 

Det er stadigt uklart, hvorledes de nye skilte skal se ud og tænkes anvendt, samt hvilke kategorier af vogntog, der skal være omfattet.

 

Teknik & Miljø har afholdt møde med kollegaer i de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjyllands politikreds og med politiet. Baggrunden herfor er at sikre, at der er en ensartet skiltning og holdning til vejnettet i politikredsen, samt at sikre, at der er et samarbejde kommunerne imellem for de veje, der går igennem flere kommuner.

 

På mødet blev der ikke fundet vejstrækninger i politikredsen, hvor det vurderes nødvendigt at indføre differentierede hastigheder for biler hhv. lastbiler. Dette bl.a. fordi lastbilerne i dag i store træk allerede kører 80 km/t på de fleste overordnede veje, og at vi ved at undlade at nedskilte hastigheden derved ikke får en hastighedsspredning imellem personbiler og lastbiler.

 

Der var en fælles holdning mellem kommunerne og politiet om, at såfremt der måtte være strækninger, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt man bør nedskilte for lastbiler, da bør udgangspunktet være, at man nedskilter generelt for al trafik for netop at undgå hastighedsspredning mellem køretøjsarterne. En generel nedskiltning af hastigheden vil der ikke kunne søges midler til fra puljen.

 

Grundet uklarhed omkring skiltetype, vogntogsarter mv. opfordrer de syd og sønderjyske kommuner og politiet til, at der ikke søges om midler fra puljen.

 

I stedet opfordres Vejdirektoratet i et fælles brev til at overføre overskydende midler fra puljen til en ny pulje i 2020, hvori man kan søge mere bredt til nedskiltning generelt. Det bør desuden være muligt at søge om tilskud til at udarbejde en samlet (kommuneoverskridende) hastighedsplan, der vil kunne give et ensartet udtryk for skiltning og hastighedsgrænser generelt indenfor politikredsen.

 

Såfremt der, efter lovforslaget er vedtaget, skulle vise sig at være enkelte strækninger, der alligevel bør nedskiltes for lastbiler og vogntog, vurderer Teknik & Miljø, at udgiften vil kunne afholdes over skiltekontoen. Nedskiltes hastigheden eksempelvis igennem et enkelt firebenet kryds, skønnes det at koste omkring 10.000 kr.

Tidligere behandling

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet drøftes.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder, som er tilrettet efter høring i Handicaprådet, godkendes og sendes til behandling i  Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-08-2019

Kvalitetsstandarden, som er tilrettet efter høring i Handicaprådet, indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

Støtte til køb af bil – servicelovens § 114.

 

Det er første gang, Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder på dette område. De her foreslåede kvalitetsstandarder ændrer ikke ved serviceniveauet.

 

Høringssvar fra Handicaprådet foreligger nu. Handicaprådet har ønsket sagsbehandlingsfrister indføjet i kvalitetsstandarder, hvilket er foretaget, således at vedlagte kvalitetsstandarder nu indeholder frister.

Tidligere behandling

19.06.2019 Udvalget for social og ældre.

14.08.2019 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 114.

Høring

Handicaprådet.

Bilag

15.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - servicelovens §§ 103-104 (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - servicelovens §§ 103-104 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet tages til efterretning.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder godkendes og sendes til behandling i  Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-08-2019

Kvalitetsstandarderne indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-         Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - servicelovens §§ 103-104.

 

Det er første gang, Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder på dette område. De her foreslåede kvalitetsstandarder ændrer ikke ved serviceniveauet, dog er der en præcisering af, at et samværs- og beskæftigelsestilbud som udgangspunkt er fem dage om ugen. Her har der tidligere været forskellig praksis.

 

Høringssvar fra Handicaprådet foreligger nu. Handicaprådet tog forslag til kvalitetsstandarder til efterretning uden kommentarer.

Tidligere behandling

19.06.2019 Udvalget for social og ældre.

14.08.2019 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 103-104.

Høring

Handicaprådet.

Bilag

16.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for ledsagerordning og kontaktperson - servicelovens §§ 45, 97 og 99 (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for ledsagerordning og kontaktperson - servicelovens §§ 45, 97 og 99 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet drøftes.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder, som er tilrettet efter høring i Handicaprådet, godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-08-2019

Kvalitetsstandarderne, med tilretning efter høring i Handicaprådet, indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt, som indstillet af Udvalget for social og ældre.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-         Ledsagerordning og kontaktperson - servicelovens §§ 45, 97 og 99.

 

Det er første gang, Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder for servicelovens § 99, mens der findes en allerede gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 45 og 97, som – sammen med foreslåede kvalitetsstandarder – er vedlagt i bilag. For begge de her foreslåede kvalitetsstandarders vedkommende gælder det, at der ikke ændres på gældende serviceniveau.

 

Høringssvar fra Handicaprådet foreligger nu. Handicaprådets høringssvar:

 

”Det bør tilføjes til kvalitetsstandarderne at i tilfælde af ændringer af ledsagerordninger, skal både ledsagere og den berørte borger orienteres.”

 

Handicaprådets høringssvar har resulteret i at følgende sætning tilføjes i foreslåede kvalitetsstandarder for ledsagerordning:

 

”Kommunikation vedr. ledsagerordning skal ske både til borger og ledsager. Der må ikke kommunikeres ”hen over hovedet” på borger udelukkende til ledsager.”

 

Tidligere behandling

19.06.2019 Udvalget for social og ældre.

14.08.2019 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 45, 97 og 99.

Høring

Handicaprådet.

Bilag

17.Udvidet åbningstid i Førskole og SFO (C)

Sagsnummer: 19/9546

Udvidet åbningstid i Førskole og SFO (C)

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole, Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • tilbud om udvidet åbningstid for førskole og SFO børn godkendes i de dagtilbud, hvor der tilbydes udvidet åbningstid i forvejen og hvor børnehaven ligger ved skolen (dvs. Tumlehøj i Holsted, Børneborgen i Brørup, Galaksen i Rødding).
 • opsigelse af tilbud om udvidet åbningstid for SFO børn er løbende måned + én måned, når der ikke er tilmeldt børn fra dagtilbud i ordningen. (dvs. ordningen kan opsiges af Vejen Kommune).
 • førskolebørn betaler samme takst som børnehavebørn.
 • SFO børn betaler en takst svarende til 92 % af udgiften.
 • ændringerne gælder fra 1. januar 2020.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-08-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Knud Peter Wad (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Ved skolereformen tilbage i 2014 besluttede Byrådet den 11. marts 2014, at det skulle være muligt for SFO børn at tilkøbe udvidet åbningstid i de dagtilbud, hvor det var muligt. I praksis -i de dagtilbud, der tilbyder udvidet åbningstid i forvejen og hvor børnehaven ligger ved siden af skolen. Prisen var her fastsat til 100 kr. pr. måned pr. modul. Dette beløb er efterfølgende ikke fremskrevet.

 

Før 2017 var der ingen yderligere forældrebetaling for udvidet åbningstid.

Fra 1. januar 2017, hvor Helhedsplan for Dagtilbud 2017-2020 blev implementeret, har forældre skulle betale for udvidet åbningstid i dagtilbud.

Dette tilbud er i dag i enkelte institutioner i byerne Holsted, Brørup, Vejen og Rødding. På dette tidspunkt blev der ikke set nærmere på SFO og førskolebørn, hvorfor de fortsat er på ordningen fra 2014.

 

Det enkelte dagtilbud bliver kompenseret time for time + vikar i intervaller af 6 børnehavebørn / 3 vuggestuebørn.

 

I de dagtilbud, hvor der tilbydes udvidet åbningstid er forældrebetalingen i 2019 pr. måned i 11 rater:

 

Institutionstype

Åbningstid pr. dag

Morgenmodul

Åbningstid pr. dag

Eftermiddagsmodul

Vuggestue

45 min.

375 kr.

60 min

518 kr.

Børnehavebørn

45 min.

187 kr.

60 min

259 kr.

 

Der er pr. 1. juni 2019 et førskolebarn og et SFO barn tilmeldt ordningen.

 

Ændring fra 2020:

Fremadrettet vil det være muligt for førskolebørn og SFO børn at tilkøbe udvidet åbningstid i dagtilbud. Dvs. i de dagtilbud, der allerede har børn tilmeldt i udvidet åbningstid og ligger placeret tæt på skolen.

 

Hvis der er et SFO barn tilmeldt udvidet åbningstid og dagtilbuddet på et tidspunkt ikke har flere børn tilmeldt ordningen, anbefaler Dagtilbud & Skole, at SFO barnet få en opsigelsesfrist med løbende måned + én måned.

Tidligere behandling

15.08.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Tildeling i dag:

Det enkelte dagtilbud bliver kompenseret time for time + vikar i intervaller af 6 børnehavebørn / 3 vuggestuebørn.

 

Tildeling fremadrettet:

Det enkelte dagtilbud bliver kompenseret time for time + vikar i intervaller af 12 SFO børn / 6 førskole/børnehavebørn /3 vuggestuebørn.

 

I de dagtilbud, hvor der tilbydes udvidet åbningstid er forældrebetalingen i 2020 pr. måned i 11 rater:

 

Institutionstype

Åbningstid pr. dag

Morgenmodul*

Åbningstid pr. dag

Eftermiddagsmodul*

Vuggestue

45 min.

375 kr.

60 min

518 kr.

Børnehavebørn

45 min.

187 kr.

60 min

259 kr.

Førskole børn**

45 min.

187 kr.

60 min

259 kr.

SFO børn

45 min.

316 kr.

60 min

437 kr.

*Beregnet i 2019 priser

**Førskole er på børnehavelignende vilkår.

 

Med de få børn, der anvender ordningen i førskole/SFO forventes en minimal ekstra udgift ved:

-         Førskole/SFO barnet er det eneste barn i en opsigelsesperiode.

-         At førskole/SFO barnet udløser ekstra personale, hvis et ekstra SFO barn gør, at antallet af børn kommer i et nyt interval – dvs. udløser en medarbejder mere.

Dette modsvares af den yderligere forældrebetaling.

 

Førskole/SFO børn er omfattet af reglerne om friplads og søskenderabat.

 

Mere detaljerede beregninger findes i bilag 1.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Evaluering af deltidspladser til børn, hvor forældre har orlov efter barselsloven (C)

Sagsnummer: 18/28143

Evaluering af deltidspladser til børn, hvor forældre har orlov efter barselsloven (C)

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

         de nuværende retningslinjer for deltidspladser for børn af forældre på barsel fastholdes.

         at der tildeles garantinormering i beløb svarende til 12 vuggestuebørn eller 30 børnehavebørn fuld tid.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 15-08-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Knud Peter Wad (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I november 2018 fastsatte og offentliggjorde Byrådet retningslinjer for anvendelse af 30 timers deltidspladser. Pladser som Dagtilbudslovens §27b giver børn med forældre på orlov efter Barselsloven ret til mod reduceret egenbetaling.

 

Deltidspladserne i et dagtilbud omfatter børn i kommunale eller selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje og privatinstitutioner, såfremt forældrene lever op til kravene efter loven.

 

Ved fastsættelsen af retningslinjerne besluttede Byrådet, at:

         efterspørgsel til ordningen skulle evalueres og retningslinjerne revurderes henholdsvis i sommeren og efteråret 2019.

         at de økonomiske konsekvenser af deltidspladser skulle evalueres i juni og juli 2019 og fremlægges for Udvalget for skole og børn i august 2019. Dette med henblik på drøftelse af muligheder for at tilpasse tildelingsmodellen til dagtilbud vedr. deltidspladser frem mod budgetlægning for 2020-2023.

 

Evalueringen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dagtilbud & Skole, institutionsledere og faglige organisationer.

 

Efterspørgsel:

Evalueringen af efterspørgslen på deltidspladser viser, at der pr. 1. juli er 51 børn / familier, som benytter deltidsordningen, heraf 16 i dagplejen. De 51 børn er tilmeldt deltidspladser i mellem 1 og 15 måneder.

 

I årsgennemsnit for 2019 er der – med kendte tal pr. 1. juli 2019:

 • 7,3 børn i dagplejen – her er budgetteret med 16 børn.
 • 4,9 børn i vuggestue – her er budgetteret med 4 børn.
 • 8,8 børn i børnehave – her er budgetteret med 15 børn
 • 0 børn i privatinstitutioner – her er budgetteret med 3 børn.

 

For 2019 er der samlet budgetteret med 38 børn, hvoraf 16 er i dagplejen. Da efterspørgslen fortsat er stigende, følger Dagtilbud & Skole udviklingen, og Udvalget vil få præsenteret en ny status på søgning i foråret 2020. Oversigt over søgning til ordningen fremgår af bilag 1.

 

Retningslinjer:

Evalueringen viser, at samarbejdet herom fungerer godt mellem forældre og institution og at forældrene respekterer aftalen. Ledere og medarbejdere oplyser dog, at opretholdelsen af aftalerne om mødetiderne til tider kræver en ekstra kommunikativ indsats for at opnå fælles forståelse af ordningens konsekvenser i relation til det enkelte barns åbningstider i institutionen. På baggrund af de fremsatte retningslinjer og ovenstående erfaringer er der udarbejdet et aftaleskema for mødetider for det enkelte barn.

 

Med baggrund i ovenstående anbefaler arbejdsgruppen, at de nuværende retningslinjer fastholdes. 

 

Tildeling:

Evalueringen viser, at den lavere tildeling giver en udfordring i forhold til de mindre institutioners mulighed for at dække en fuld åbningstid. Arbejdsgruppens anbefaling er derfor, at garantinormeringen vil svare til henholdsvis 12 vuggestuebørn eller 30 børnehavebørn på fuld tid.

Dagtilbud & Skole følger antallet af tilmeldte børn i de pågældende institutioner og de deraf følgende økonomiske konsekvenser afhængigt heraf.

Tidligere behandling

25.10.2018 Udvalget for skoler og børn.

06.11.2018 Økonomiudvalget.

13.11.2018 Byrådet

15.08.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ved fortsat at sikre en garantinormering til de små institutioner, der har en eller flere børn i deltidspladser, må der forventes en øget udgift til garantinormering. Fx har vuggestuen Spilloppen 5 børn i deltidspladser ud af 12 børn i alt i maj måned.

 

Dog forventes det, at den samlede udgift til deltidspladser kan holdes indenfor budgettet i 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændringer af dagtilbudsloven.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Fælles forståelsesramme i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/23904

Fælles forståelsesramme i Vejen Kommune (B)

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud og Skole indstiller, at

 • der orienteres om fælles forståelsesramme i Vejen Kommune.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Forhandlingsprotokollen fra fornyelsen af overenskomsten, 8. maj 2018, at KL og LC er enige om efter OK18 at indgå i en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning på L409-underviserområdet.

 

KL og LC er endvidere enige om, at OK18-resultatet er udtryk for et fælles ønske om et fornyet samarbejde mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen og de øvrige undervisningsområder. Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredsene i Danmarks Lærerforening.

 

Vejen Lærerkreds og Vejen Kommune har, på baggrund af dette, igangsat en dialog om at skabe fælles forståelse.

Der er afviklet møder mellem Vejen Lærerkreds og Vejen Kommune, hvor grundlaget for den fælles forståelsesramme skulle findes i dialog med mulighed for så mange gode lokale løsninger som muligt.

 

Formålet med den fælles forståelsesramme:

Vejen Kommune og Vejen Lærerkreds ønsker med denne fælles forståelsesramme at styrke mulighederne for at skabe gode skoler, med fokus på skolens udvikling og elevernes læring. Det kræver en god dialog mellem medarbejdere og ledere. Forståelsesrammen har som ambition at understøtte dialogen og samarbejdet på den enkelte skole, så vi i fællesskab kan styrke trivslen, arbejdsmiljøet og de gode faglige miljøer endnu mere.

 

Den fælles forståelsesramme kommer omkring følgende emner:

                     Samarbejde mellem Vejen Kommune og Vejen Lærerkreds

                     Samarbejde om skoleårets planlægning

                     Skolens proces og prioriteringer

                     Særligt om arbejdstilrettelæggelsen

 

Overordnet skabelon med 3 temaer i processen om udarbejdelse af opgaveoversigterne:

                     Den individuelle dialog om opgaveoversigten

                     Vikartimer – ændringer i indhold og omfang af opgaverne

                     Systematisk opsamling – evaluering

 

Tillidsrepræsentanter og skoleledere er løbende orienteret om processen, og deres bemærkninger til den endelige udgave medbringes til mødet i Økonomiudvalget.

 

Den fælles forståelsesramme er udarbejdet i fællesskab, med Vejen Kommune som ansvarshavende, og Vejen Lærerkreds der har tilgået rammen.

 

Den fælles forståelsesramme fremgår i fuld længde af bilaget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

20.Lukket punkt

21.Lukket punkt

22.Lukket punkt

23.Lukket punkt

24.Lukket punkt