Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 20-08-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Politisk mødekalender 2020 (B)

Sagsnummer: 19/1851

Politisk mødekalender 2020 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

  • den politiske mødekalender 2020 godkendes for så vidt angår Udvalgets møder.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-08-2019

Godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

På grundlag af Byrådets beslutning den 28. maj 2019 er vedlagte mødekalender for 2020 udarbejdet.

 

Mødekalenderen skal godkendes i de enkelte fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvorefter Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook kalenderen.

 

Der er foretaget mindre justeringer af hensyn til ferieperioder i forhold til udgaven, som Byrådet modtog til orientering den 26. juni 2019.

 

Mødekalenderen behandles sideløbende i de øvrige fagudvalg, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Tidligere behandling

28.05.2019 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Reglement for lån og leje af bibliotekets lokaler (B)

Sagsnummer: 19/15864

Reglement for lån og leje af bibliotekets lokaler (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M Rexen indstiller, at

  • Udvalget godkender reglement for lån og leje af bibliotekets lokaler.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-08-2019

Godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Biblioteket har udarbejdet et reglement for udlån og leje af deres lokaler på det nye bibliotek. Lokalerne udlånes vederlagsfrit efter folkeoplysningsloven eller på markedsvilkår til kommercielle arrangementer, når de ikke anvendes til biblioteksbrug. Lokalerne lejes ikke ud til kontinuerlige foreningsaktiviteter, erhvervsvirksomhed mv. Det fulde reglement og lokaler fremgår af bilaget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Status på projekt Forebyggende medarbejdere til forebyggelse af indlæggelser (B)

Sagsnummer: 18/25006

Status på projekt Forebyggende medarbejdere til forebyggelse af indlæggelser (B)

Administrativ indstilling

Konstituerende Sundhedsschef Kirstine Gottlieb indstiller, at

  • Udvalget for sundhed, kultur og fritid tager orientering om projektets udvikling til efterretning
  • Udvalget godkender revision af projekt ”Forebyggende medarbejdere 2018-2020”
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-08-2019
  • Orienteringen om projektets udvikling taget til efterretning.
  • Revision af projektet ”Forebyggende medarbejdere 2018-2020” godkendt.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Projekt Forebyggende medarbejdere til forebyggelse af indlæggelser er et treårigt forebyggende og sundhedsfremmende projekt. Der er ansat to sundhedsfaglige medarbejdere som giver forebyggende sundhedsindsatser til primært ældre borgere. Projektet er finansieret af budget til kommunal medfinansiering.

 

Formålet er at forebygge og reducere antallet af indlæggelser for de 65-79 årige i Vejen Kommune, der ikke i forvejen har kontakt med fx Social & Ældre. De forebyggende medarbejdere tilbyder borgerne sundhedsindsatser til bedring af deres sundhedstilstand og herved forebygger de yderligere sygdom og genindlæggelser eller akutte indlæggelser.

 

Succeskriteriet for projektet er at forebygge indlæggelse og genindlæggelser og dermed reducere de kommunale udgifter til medfinansiering.

 

For at sikre bredde og volumen i projektet er målgruppen udvidet efter status på projektet den 18. september 2018 i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

 

Status på projektet:

 

I første kvartal af 2019 overgik indberetningen af sygehusenes aktivitet til en ny model som gør, at det ikke længere er muligt at skelne mellem ambulante og stationære (indlagte) patienter i data. Dermed er det ikke muligt konkret at opgøre, i hvilket omfang projektet allerede nu kan have haft en positiv virkning i form af reduceret antal af indlæggelser og genindlæggelser blandt borgerne.

 

Status på indsatserne i forhold til målgrupperne er, at alle borgere som har været indlagt og som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp fra Vejen Kommune er blevet direkte kontaktet af de forebyggende medarbejdere.

 

Således er 768 borgere blevet kontaktet direkte, og heraf har 65 takket ja til et hjemmebesøg. Det svarer til ca. 8 %, og flere borgere har fået mere end 1 besøg.

 

Enlige mænd over 65 er også en målgruppe i projektet, da de i forhold til den fysiske og mentale sundhed (jf. sundhedsprofilen), er i særlig risiko for sygdom og indlæggelse. Der ses således et potentiale i at arbejde med ekstra forebyggende indsatser til denne gruppe for over tid at forbedre sundheden og forebygge indlæggelser. Der er også indledt et samarbejde med Sundhedsambassadørerne herom.

 

I alt 543 mænd har modtaget et brev med konkret tilbud om besøg. Heraf har 282 takket ja til besøg, svarende til ca. 52%.

 

Borgere + 65 år som allerede er i tilbud på sundhedscenteret (fx med en genoptræningsplan eller lægehenvisning), og hvor sundhedspersonalet oplever, at borgeren ikke fuldender forløbet eller ikke formår at implementere de tillærte færdigheder i hverdagen, tilbydes også kontakt med de forebyggende medarbejdere. Målet med kontakten er, at afdække årsager til at det planlagte trænings- eller undervisningsforløb ikke kunne gennemføres, og at lave en fornyet plan for det videre forløb, så forbedringer af borgerens sundhed understøttes mest muligt.

Tiltag til denne målgruppe er under fortsat udvikling.

 

I vedlagte statusnotat er indsatserne uddybet, herunder med konkrete borgercases som beskriver kompleksiteten af de sundhedsudfordringer, som målgruppen kan være kendetegnet ved.

 

Da det ikke er muligt at måle på de oprindelige succeskriterier, pga. sygehusenes ændrede registreringspraksis af indlæggelser, indeholder statusbeskrivelsen også reviderede succeskriterier for projektet.

 

Det er samlet vurderingen, at projektet har stor forebyggende betydning. For hovedparten af målgruppen arbejdes med forebyggende indsatser, som i et længere tidsperspektiv skal medvirke til, at forhindre indlæggelser og genindlæggelser samt styrke borgernes evne til sundhedsmæssig livsmestring. Herudover er en del af målgruppen sårbare, ved at de har komplekse sundhedsmæssige problemstillinger, hvor risiko for yderligere sygdom og eventuel indlæggelse er aktuel. Derfor vil sundhedsmæssig vejledning have stor betydning for forhindring eller udskydelse af indlæggelser.

Tidligere behandling

15.11.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

18.09.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.06.2019 og 31.07.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.06.2019 og 31.07.2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

  • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-08-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring

Taget til efterretning.

Bilag

5.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-08-2019

Intet.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).

6.Eventuelt (B) - Fortrolig

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Martin Boye (I) og Jørgen Lastein (V).