Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 26-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Troldesalen - udvikling og fornyelse (C)

Sagsnummer: 13/1126

Troldesalen - udvikling og fornyelse (C)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • der bevilges 1,1 mio. kr. i tilskud til udvikling og fornyelse af Troldesalen.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Udvalget indstiller, at projektet overføres til Budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

I 2011 besluttede Udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid, at der skulle laves en analyse af, hvordan Vejen Kommune i højere grad kan profitere af Vejen Idrætscenters position på markedet i Vejen Kommune og en analyse af kulturområdet som aktiv i profilering af Vejen Kommune. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med erhvervs- og turismeområdet.

 

På den baggrund blev der i 2012 udarbejdet en kulturanalyse, hvor ovenstående 2 fokuspunkter indgik.

 

En af anbefalingerne i rapporten er, at ”kulturaktørerne er enige om, at kultur- og fritidstilbuddet har meget godt at byde på. Der argumenteres imidlertid også for, at det primært er på (sports) fritidsområdet, der er de bedste tilbud, hvorimod man kunne optimere kulturudbudssiden”.

 

I rapporten nævnes, at optimering blandt andet kan ske ved i højere grad at udnytte faciliteterne i Troldesalen til kulturarrangementer.

 

På baggrund af dette blev der indgået en drifts- og administrationsaftale med Vejen Idrætscenter, som blandt andet havde til formål at udvikle kulturtilbud i Troldesalen. Byrådet besluttede, at det var vigtigt fortsat at have et sted, hvor der kan vises teater, koncerter, stand-up etc.

Som led i aftalen forpligtede Vejen Idrætscenter sig på at afvikle 10 kulturelle arrangementer årligt. Vejen Kommune betaler et årligt tilskud på 180.000 kr. til dette. Derudover kan Vejen Kommune disponere over Troldesalen 5 dage om året, og for denne dispositionsret betaler Vejen Kommune 70.000 kr. Dette benyttes af blandt andre Vejen Musikskole, Sundhedscentret og Vejen Kommune generelt.

 

Siden 2013 har der været stigende kulturel aktivitet i Troldesalen. Fra at have 11 arrangementer i 2013 var der 36 arrangementer årligt i 2017 og 2018. Dertil kommer, at Troldesalen også bruges til andre ting, f.eks. konferencer, større kurser, Grønvangsskolen etc.

 

Så Troldesalen som den kulturelle scene i Vejen Kommune er opfyldt.

 

På daværende tidspunkt var der ønske om at få Troldesalen opgraderet. Både ift. at skabe større synlighed ud mod Boulevarden og ift. lyd- og lysanlæg, stole og teleskop-tribunen.

 

Nu har Vejen Idrætscenter udarbejdet et forslag til udvikling og fornyelse af Troldesalen. Forslaget er vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Forslaget har følgende elementer:

- Udeområderne med pylon, lys og adkomst: 0,8 mio. kr.

- Lyd og AV-udstyr, samt forbedrede teaterforhold:0,7 mio. kr.

- Ny tribune og inventar:1,4 mio. kr.

- Uforudsete udgifter0,3 mio. kr.

 

I alt3,3 mio. kr.

 

Vejen Idrætscenter ansøger fonde og bidrager selv med egenfinansiering. Vejen Kommune ansøges om 1,1 mio. kr. i tilskud.

Tidligere behandling

14.01.2013 Direktionen.

22.01.2013 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

29.01.2013 Økonomiudvalget.

05.02.2013 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 1,1 mio. kr. i anlægstilskud.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Status på budgetlægningen 2020-2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Sagsnummer: 19/4530

Status på budgetlægningen 2020-2023 Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.
 • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Udvalget er orienteret om råderumsforslagene. Udvalget har prioriteret anlægsønskerne på udvalgets område.

 

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 4. juni 2019 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

 

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

 

Råderumskatalog

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

 

I 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Udvalget for teknik og miljø

-1.150

-1.150

-1.150

-1.150

Udvalget for skoler og børn

-8.524

-8.538

-8.561

-8.567

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-1.303

-1.303

-1.303

-1.303

Udvalget for social og ældre

-8.680

-8.680

-8.680

-8.680

Økonomiudvalget

-2.524

-2.469

-2.563

-2.678

Udvalg i alt

-22.181

-22.140

-22.257

-22.378

Tværgående

-5.680

-4.660

-5.125

-3.220

I alt udvalg og tværgående

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

Heraf serviceudgifter

-24.021

-22.480

-22.597

-24.098

Heraf overførsler

-2.340

-2.820

-3.285

0

Øvrige udgifter/indtægter

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

I alt

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

 

Der er udarbejdet råderumsforslag for 25,6-27,9 mio. kr. årligt.

 

Udmøntning af reduktionspuljer i budget 2020-2023

Udover de forslag, som indgår i råderumskataloget, er der udarbejdet forslag til hel eller delvis udmøntning af reduktionspuljer, som allerede indgår i budgettet. Det drejer sig om puljer vedrørende effektiv administration (projekter, puljer og konsulenter mv.), det specialiserede socialområde samt besparelse som følge af nyt rådhus.

 

De samlede forslag til udmøntning af puljer udgør 2,5-2,6 mio. kr. årligt. Med disse forslag vil puljen vedrørende effektiv administration være udmøntet, mens puljerne vedrørende det specialiserede socialområde samt rådhusbesparelsen endnu ikke er fuldt udmøntet. 10 stillinger i administrationen er aktuelt under nedlæggelse, hvorfor den samlede rådhusbesparelse forventes effektueret pr. 1. januar 2020.

 

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 15,4 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

 

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

  

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 50,4 mio. kr. i 2020 og mellem 19,4 og 35,0 mio. kr. i overslagsårene.

 

På forsyningsområdet er der et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

 

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

 

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2020 er afsat netto 54,4 mio. kr., 40,8 mio. kr. i 2021, 47,1 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023. I 2020 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 72,5 mio. kr.

 

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 19 mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023.

 

Forslag fra partigrupperne:

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

04.06.2019 Direktionen

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

3.Gang i Livet (B)

Sagsnummer: 19/13489

Gang i Livet (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen, og leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget afsætter 40.000 kr. fra udviklingspuljen i budgetår 2019 og overslagsåret 2020 til eksekvering af strategien for Gang i Livet.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Godkendt. Udvalget udtrykker behov for mere markedsføring og sætter op til 10.000 kr. ekstra af fra udviklingspuljen. Udvalget sætter 26.500 kr. af til afvikling af de 2 første kurser som beskrevet i første kolonne. Der indledes en dialog med Folkeoplysningsudvalget om finansiering og tilskudsmodeller for 2020.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

På strategiseminar den 23. oktober 2018 besluttede Udvalget for sundhed, kultur og fritid, at de med afsæt i Vejen Kommunes politikområder vil arbejde med strategiområdet: Gang i Livet.

 

Som en del af strategiindsatsen er det blandt andet målet, at 

-         Gennemføre events og kampagner med gang som tema

-         Etablere samarbejde med andre parter

-         Oprette gå-fællesskaber

 

Administrationen har udarbejdet en handleplan, som tager afsæt i de politiske mål og retninger. Nedenstående skema viser budgettet for de forskellige tiltag med administrationens forslag om finansiering.

 

Tiltag

Budget

Finansiering

Afvikling af fire kurser i samarbejde med DGI/Bevæg dig for Livet. Deltagerne uddannes som gå-værter og kan etablere gå-fællesskaber. I alt 60 kursister. Kurserne afvikles i 2019 og 2020

53.000 kr.

Puljen til Leder- og instruktøruddannelse (FOU)

4 kampagne/eventdage med Heidi Møller, som er professionel ”walker”. Hun holde først et foredrag, med efterfølgende gå-tur. Afvikles i uge 37/38 – 2019 på fire udvalgte steder i kommunen.

35.000 kr.

Udviklingspuljen (USKF)

Foredrag med Bente Klarlund ”Så går det nok” i Troldesalen 12. september 2019. Eventen afvikles af sundhedscenteret på lignende vis, som der er afviklet foredrag de seneste år.

54.000 kr.

Budgettet for sundhedsområdet – allokeret foredrag/events

4 kampagne/eventdage med Heidi Møller, som er professionel ”walker”. Hun holder først et foredrag, med efterfølgende gå-tur. Afvikles i uge 18 – 2020 på fire udvalgte steder i kommunen.

35.000 kr.

Udviklingspuljen (USKF)

Markedsføring og materialer

10.000 kr.

Udviklingspuljen (USKF)

I alt:

187.000 kr.

 

 

I forhold til strategien, er der indskrevet en større kampagne og event i 2020. Dette element er ikke udarbejdet endnu.

Tidligere behandling

23.10.2018 Udvalget for sundhed, kultur & fritid

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 40.000 kr. fra udviklingspuljen i budgetår 2019 og overslagsåret 2020 til eksekvering af strategien for Gang i Livet.

 

Der resterer 251.955 kr. i Udviklingspuljen for budgetår 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Møde med bestyrelsen i DGI Sydvest (B)

Sagsnummer: 16/18208

Møde med bestyrelsen i DGI Sydvest (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget drøfter henvendelse fra DGI Sydvest om potentielt møde.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Der etableres et møde efter sommerferien. Formanden for Folkeoplysningsudvalget inviteres med.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

Direktøren og Bestyrelsen for DGI Sydvest har henvendt sig med et ønske om at etablere et møde i efteråret 2019 med relevante politikere og embedsfolk fra kultur, fritid og sundhed. Formålet er at komme i en tættere dialog.

 

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation og er en paraplyorganisation for størstedelen af idrætsforeningerne i Vejen Kommune. Organisationen har 14 landsdelsforeninger - herunder DGI Sydvest, som er placeret i Esbjerg.

 

De har sendt følgende oplæg til en dagsorden.

 

 • Vejen kommunes politikker, foreningstal, demografi og befolkningsudvikling.
 • Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
 • Største udfordringer på fritids- og foreningsområdet og sundhedsområdet.
 • Nuværende indsats samarbejder.
Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

5.Partnerskabsaftale med Skodborg Hallen, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 19/11508

Partnerskabsaftale med Skodborg Hallen, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • partnerskabsaftalen godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Godkendt.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter indgik i 2009 en overenskomst omkring driften af Skodborg Hallen.

Overenskomsten trådte i kraft den 1. august 2009 og udløber 1. august 2019.

 

Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale, der fremsendes til udvalgets godkendelse.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Regnskaber for haller og centre 2018 (B)

Sagsnummer: 19/1920

Regnskaber for haller og centre 2018 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • regnskabet tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

Vejen Idrætscenter, og herunder Gesten Fritidscenter og Skodborg Hallen har indsendt regnskab for 2018.

 

Regnskabet viser et overskud på knap 629.000 kr.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.05.2019 (B)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring

Taget til efterretning.

Bilag

Maj

8.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2019

Ingen.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)

9.Eventuelt (B) - Fortrolig

Offentlig beslutning

Ingen.

 

Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Fraværende: Martin Boye (I)