Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 18-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. maj 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. maj 2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 40,3. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 46,0. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 43,2 mod 45,7 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 41,6 i år mod 41,4 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Revisionsberetning nr. 19, årsregnskab 2018 (C)

Sagsnummer: 19/9648

Revisionsberetning nr. 19, årsregnskab 2018 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Revisionsberetning nr. 19 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen.
 • regnskabet for 2018 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller, at

 • Revisionsberetning nr. 19 tages til efterretning og sendes til Ankestyrelsen
 • regnskabet for 2018 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afleveret beretning nr. 19, afsluttende revision af årsregnskabet for 2018.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor Ankestyrelsen


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelseslovens § 45.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)

Sagsnummer: 19/4530

Status på budgetlægningen 2020-2023 (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.
 • Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på udvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstillingen godkendt.

Anlægsønsket på Økonomiudvalgets område indgår i budgetlægningen.


Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 4. juni 2019 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

 

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

 

Råderumskatalog

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

 

I 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Udvalget for teknik og miljø

-1.150

-1.150

-1.150

-1.150

Udvalget for skoler og børn

-8.524

-8.538

-8.561

-8.567

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-1.303

-1.303

-1.303

-1.303

Udvalget for social og ældre

-8.680

-8.680

-8.680

-8.680

Økonomiudvalget

-2.524

-2.469

-2.563

-2.678

Udvalg i alt

-22.181

-22.140

-22.257

-22.378

Tværgående

-5.680

-4.660

-5.125

-3.220

I alt udvalg og tværgående

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

Heraf serviceudgifter

-24.021

-22.480

-22.597

-24.098

Heraf overførsler

-2.340

-2.820

-3.285

0

Øvrige udgifter/indtægter

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

I alt

-27.861

-26.800

-27.382

-25.598

 

Der er udarbejdet råderumsforslag for 25,6-27,9 mio. kr. årligt.

 

Udmøntning af reduktionspuljer i budget 2020-2023

Udover de forslag, som indgår i råderumskataloget, er der udarbejdet forslag til hel eller delvis udmøntning af reduktionspuljer, som allerede indgår i budgettet. Det drejer sig om puljer vedrørende effektiv administration (projekter, puljer og konsulenter mv.), det specialiserede socialområde samt besparelse som følge af nyt rådhus.

 

De samlede forslag til udmøntning af puljer udgør 2,5-2,6 mio. kr. årligt. Med disse forslag vil puljen vedrørende effektiv administration være udmøntet, mens puljerne vedrørende det specialiserede socialområde samt rådhusbesparelsen endnu ikke er fuldt udmøntet. 10 stillinger i administrationen er aktuelt under nedlæggelse, hvorfor den samlede rådhusbesparelse forventes effektueret pr. 1. januar 2020.

 

 

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 15,4 og 24,0 mio. kr. årligt i 2020-2023.

 

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

  

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 50,4 mio. kr. i 2020 og mellem 19,4 og 35,0 mio. kr. i overslagsårene.

 

På forsyningsområdet er der et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021.

 

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

 

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2020 er afsat netto 54,4 mio. kr., 40,8 mio. kr. i 2021, 47,1 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i 2023. I 2020 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 72,5 mio. kr.

 

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 19 mio. kr. i 2021, 24 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023.

 

Forslag fra partigrupperne:

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.


Tidligere behandling

04.06.2019 Direktionen


Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.


Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.


Høring

Ingen.

4.Garantiprovision for kommunale garantier (B)

Sagsnummer: 12/2665

Garantiprovision for kommunale garantier (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Notat af 27. maj 2019 tages til efterretning.
 • Provisionen fastsættes til 0,55% for varmeværker, vandværker og Deponi Syd.
 • Provisionen fastsættes til 0,40% for Vejen Forsyning.
 • Provisionen fastsættes til 0,80% for Linkogas.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet traf den 9. april 2019 principiel beslutning om, at der skal opkræves løbende provision for samtlige garantier til forsyningsselskaber. Opkrævning for ældre garantier, hvor der ikke tidligere er opkrævet provision, sker med virkning fra år 2020.

 

Provisionens størrelse skal fastsættes individuelt fra selskab til selskab, og Økonomiudvalget skal på mødet den 18. juni tage konkret stilling til hvert enkelt selskabs provision.

 

Ankestyrelsen har i en afgørelse i en tilsvarende sag fra en anden kommune lagt vægt på, at det skal kunne dokumenteres, at der er udfoldet rimelige og sædvanlige bestræbelser på at fastsætte provisionen på markedsmæssige vilkår

 

Administrationen har undersøgt praksis i andre kommuner og har fundet en beregningsmodel, der bruges i andre kommuner. Med inspiration i denne model er udarbejdet en forenklet beregningsmodel til fastsættelse af provision.

 

Modellen bygger på en vurdering af 5 elementer, der vurderes på en skala fra 1 til 5, og med en vægtning af de enkelte elementer.

 

De 5 elementer, der vurderes:

 

Vægtning

Hvor forudsigelig vurderes indtægtsforholdene

 

40 %

Hvordan vurderes evnen til at få dækket omkostninger gennem indtægterne

40%

Hvor følsom er selskabet overfor ændringer i lovgivning

 

5 %

Hvor følsom er selskabet overfor konkurrerende virksomheder

 

10 %

Eksponering mod andre sektorer end kerneforretningen

 

5 %

 

Modellens samlede score udmøntes i 4 forskellige procentsatser.

Procenterne svarer til de niveauer, som EU-kommissionen har defineret som minimums takster for små og mellemstore virksomheder, fra 0,40% til 2,00%

 

Alle selskaber med en gæld over 2 mio. kr. er blevet orienteret om, at Vejen Kommune begynder at opkræve provision.


Tidligere behandling

08.01.2013 Økonomiudvalget.

15.01.2013 Byrådet.

23.02.2016 Direktionen.

01.03.2016 Økonomiudvalget.

02.08.2016 Direktionen.

09.08.2016 Økonomiudvalget

16.08.2016 Byrådet.

02.04.2019 Økonomiudvalget.

09.04.2019 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at indtægten bliver 1,5 mio. kr. i år 2020 og efterfølgende år.

Der er ikke budgetteret med indtægten.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelse.

Varmeforsyningsloven.

Dom i Landsretten.

Udtalelser fra tilsynsmyndigheden.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Øster Lindet Vandværk, kommunegaranti, lån til nyt vandværk (C)

Sagsnummer: 19/9631

Øster Lindet Vandværk, kommunegaranti, lån til nyt vandværk (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • ansøgning om kommunegaranti på 3 mio. kr. imødekommes.
 • der opkræves 1% stiftelsesprovision, og 0,55% løbende provision.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Øster Lindet Vandværket ansøger om en lånegaranti for optagelse af lån hos Kommunekredit til opførelse af et nyt vandværk i Øster Lindet.

Ifølge ansøgningen er Vandværket fra først i 70`erne. Bestyrelsen ønsker et nyt vandværk.

Budgettet er på 5 mio. kr., og tænkes finansieret med et lån på 3 mio. kr. og 2 mio. kr. fra værkets kassebeholdning.

Beslutningen om et nyt vandværk er godkendt på generalforsamling den 20. marts 2019.


Lånet er over 25 år, med fast rente.

 

Af årsregnskabet for 2018 fremgår, at værket er underlagt det generelle ”Hvile-i-sig-selv princip”. Årets resultat er derfor 0,- kr., og der er ingen egenkapital.

Den årlige bruttoomsætning er ca. 450.000 kr.

Den likvide beholdning var ved udgangen af 2018 på 2.350.349 kr.

 

Formanden for bestyrelsen er blevet orienteret om at der opkræves provision.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægt fra provision.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelsen.

Byrådets tidligere beslutninger om garantiprovision.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Vejen Forsyning, ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer (C)

Sagsnummer: 19/9647

Vejen Forsyning, ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • ansøgning om kommunegaranti på 9,7 mio. kr. imødekommes.
 • der opkræves 1% stiftelsesprovision, og 0,40% løbende provision.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Det indstilles, at Byrådet tilbyder kommunegaranti til et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.


Sagsfremstilling

Vejen Forsyning (Vejen Spildevand) ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån hos Kommunekredit til anlægsinvesteringer foretaget i 2018.

 

Beslutningen om at optage nyt lån er godkendt af bestyrelsen den 10. april 2019.

Et flertal i bestyrelsen har besluttet, at lånet afdrages over 40 år, og med variabel rente.

Normalt kan en kommune kun låne eller give garanti for lån med en løbetid på op til 25 år, men det er muligt at låne over 40 år til formål efter vandsektorloven.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægt fra garantiprovision.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelsen.

Byrådets tidligere beslutninger om garantiprovision.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Vejen Varmeværk, ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer (C)

Sagsnummer: 19/8025

Vejen Varmeværk, ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • ansøgning om kommunegaranti på 1.508.857 kr. imødekommes.
 • der opkræves 1% stiftelsesprovision, og 0,55% løbende provision.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Varmeværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån hos Kommunekredit til anlægsinvesteringer foretaget i 2018.

 

Der ønskes et lån i Kommunekredit over 25 år, med fast rente.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægt fra garantiprovision.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lånebekendtgørelsen.

Byrådets tidligere beslutninger om garantiprovision.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Indkøbsaftaler vedrørende fødevarer (B)

Sagsnummer: 07/3773

Indkøbsaftaler vedrørende fødevarer (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Der er en ny indkøbsaftale på vej vedrørende fødevarer.

Det er en af de forpligtende KL aftaler, udbudt af SKI.

Aftalen forventes klar til brug i september.

 

Der er i bilag til sagen orienteret nærmere om de indkøbsaftaler, der findes på fødevarer, og hvordan de anvendes i Vejen kommune.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Udbudslovgivningen.

Indkøbspolitikken.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Linkogas A.m.b.a. - vedtægter og garantiprovision (C)

Sagsnummer: 19/13662

Linkogas A.m.b.a. - vedtægter og garantiprovision (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget tager til efterretning, at Linkogas arbejder på at indfri lån, hvortil der er ydet kommunegaranti.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Økonomiudvalget noterer, at Linkogas arbejder på at indfri lån, hvortil der er ydet kommunegaranti i 2010. Restgæld ultimo 2018 var 4.717.948 kr.

Udvalget konstaterer, at Byrådet skulle have været forelagt større investeringer, låntagning mv. jf. vedtægterne for Linkogas. Der er godkendt lokalplaner og projekter vedrørende udvidelser gennem en årrække.

Linkogas opfordres til at indsende reviderede vedtægter til Byrådets behandling.

 

Behandles som C-sag.


Sagsfremstilling

Det er erfaret, at de seneste vedtægtsændringer i Linkogas A.m.b.a. ikke er godkendt af Vejen Byråd, ligesom større investeringer ikke er godkendt af Vejen Byråd. Begge dele er ikke i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Emnet er fremført tilbage i oktober måned 2018 og er desværre ikke blevet bragt på plads endnu.

 

Det er aftalt med formanden for Linkogas A.m.b.a., at der til mødet i Økonomiudvalget den 18. juni 2019 vil foreligge oplysninger om behov for fortsat kommunegaranti.

 

Bestyrelsen vil efterfølgende sende forslag til reviderede vedtægter.

 

Vejen Byråd er repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Udbedring af forsikringsskade på taget i Vejen Idrætscenter (B)

Sagsnummer: 19/13373

Udbedring af forsikringsskade på taget i Vejen Idrætscenter (B)


Administrativ indstilling

Chef for Bygningsservice og Beredskab Steen Lauridsen indstiller, at

 • taget på opvisningshallen i Vejen Idrætscenter udskiftes efter forsikringssag omkring råd og svamp, som anført i forslag 1.
 • udskiftningen af taget foretages i 2020.
 • den samlede udgift på 5.530.000 kr. finansieres af restbeløb i budget 2019 på 5.049.0000, forsikringsudbetaling på 339.335 kr. og 141.665 kr. af beløb, der afsættes i budget 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Idrætscenter lokaliserede i foråret 2018 en skade på taget i opvisningshallen, som blev bragt til forsikringen. Store dele af taget blev undersøgt, og det viste sig, at en del af tagkassetterne var ramt af svamp og råd. Den samlede rapport er vedlagt som bilag 1. På grund af risiko for nedstyrtningsfare blev der etableret en midlertidig forstærkning af taget, mens sagen er blevet behandlet af forsikringen. Bygningsservice har i forbindelse med sagen haft Ingeniørgruppen til at undersøge mulighederne for udbedring af skaderne.

 

Ingeniørgruppen har udarbejdet to forslag, som er vedlagt som bilag:

 

 • Forslag 1:
  Etablering af nyt tag – med udskiftning til tidssvarende typer af tagkassetter. Pris: 5.280.000 kr. Hertil kommer der udgifter til brandventilation og byggesagsgebyr på 250.000 kr.
  I alt 5.530.000 kr.  
 • Forslag 2:
  Udskiftning og reparation af de rådne kassetter med samme type kassette. Pris: 900.700 kr.

Mens arbejdet pågår, skal hallen lukkes ned for aktivitet. Vejen Idrætscenter oplyser, at hallen er booket til aktiviteter resten af 2019. De ønsker derfor ikke at igangsætte arbejdet før 2020, da det vil være problematisk at aflyse kunder med så kort frist. 

 

Forsikringen har på baggrund af Ingeniørgruppens forslag tildelt en samlet erstatning på 339.335 kr. Erstatningen udbetales uanset, hvilken løsning Vejen Kommune vælger. Herudover ydes der erstatning for tabt fortjeneste til Vejen Idrætscenter i perioden, hvor hallen er lukket ned for aktiviteter.

 

Det nuværende tag på hallen er fra 1976 og den forventede levetid på denne type af tag er overskredet. Derfor forslås der en komplet udskiftning af taget. Dermed undgås det, at hallen skal lukkes af flere omgange for at skifte de sidste kassetter, og det giver et ensartet tag med en levetid på ca. 35 år. Såfremt hallen skal lukkes på et senere tidspunkt, vil der ikke blive kompenseret for tabt indtjening. 

 

Bygningsservice har i 2018 og 2019 foretaget en byggeteknisk gennemgang af haller og centre i kommunen, og der skal på den baggrund udarbejdes en analyse og prognose for investeringsbehovet de næste ti år. I investeringsoversigten for 2019 og overslagsårene blev der tilført yderligere 800.000 kr. til puljen for ekstraordinært vedligehold (klimaskærm) på grund af flere større forestående projekter, som er blevet udskudt. Der resterer 5.049.000 kr. i puljen til ekstraordinær vedligehold i 2019. I 2020 vil der i henhold til budgetforslag og investeringsoversigt blive tilført 3.215.000 kr.

 

Såfremt taget udskiftes med finansiering fra puljen for ekstraordinær vedligehold for budget 2019 og 2020, resterer der 3.073.340 i puljen. Det betyder at større vedligeholdsprojektor kan gennemføres, og andre må udskydes. Analysen, der er under udarbejdelse, vil vise, i hvilken rækkefølge vedligeholdelsesprojekterne bør gennemføres ud fra en byggefaglig vurdering.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til udskiftning af taget udgør 5.530.000 kr., som finansieres af restbeløb i budget 2019 på 5.049.0000, forsikringsudbetaling på 339.335 kr. og 141.665 kr. af beløb, der afsættes i budget 2020.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Museet på Sønderskov - årsregnskab 2018 (C)

Sagsnummer: 19/11516

Museet på Sønderskov - årsregnskab 2018 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Museet på Sønderskov fremsender revideret/godkendt regnskab.

 

Det samlede resultat blev et underskud på 15.956 kr. i 2018 mod et overskud på 46.589 kr. i 2017.

 

Egenkapitalen pr. 31. december 2018 er på knap 2 mio. kr.

 

2018 har blandt andet været præget af afslutningen på den store registreringsopgave. Mere end 37.000 genstande er registreret i de nationale databaser. En stor del af samlingen er pakket om, fotograferet og sendt til de Fælles Museumsmagasiner i Vejle, og magasinet på Skovlyst er afviklet.

Dernæst er det nye nationale registreringssystem, SARA, blevet implementeret.

 

Museets besøgstal var på 13.366 gæster. Der har været begrænset fokus på formidlingsopgaven i første halvdel af 2018 på grund af registreringsopgaven, men i anden halvdel af 2018 blev der ydet en ekstra indsats, hvilket totalt afstedkom et tilfredsstillende besøgstal.

 

Museet forventer fortsat at udvikle sine aktiviteter på alle faglige felter. Det statslige omprioriteringsbidrag vil dog inden for få år gøre en mærkbar indflydelse gældende på økonomien, ligesom museet til stadighed er følsom overfor ændringer i det kommunale tilskud.

 

Genforeningen kommer til at optage museet i løbet af 2019 og frem til 2020, hvor også Sønderskov selv fejrer 400 år.


Tidligere behandling

04.06.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. cember 2010.


Høring

Ingen.

Bilag

12.Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov 2019 (C)

Sagsnummer: 19/12189

Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • kvalitetsvurderingen tages til efterretning.
 • Udvalget igangsætter en proces for revidering af museets vedtægter på baggrund af tilbagemeldingerne fra kvalitetsvurderingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Kvalitetsvurderingen er taget til efterretning. Der igangsættes en proces for revidering af museets vedtægter på baggrund af tilbagemeldingerne fra kvalitetsvurderingen.

 

Sagen ændres til C-sag for så vidt angår kvalitetsvurderingen.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Kvalitetsvurderingen indstilles taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har i marts 2019 foretaget en kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov. Kvalitetsvurderingen er et led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer. 

 

Styrelsen vurderer, at Museet på Sønderskovs opgavevaretagelse er tilfredsstillende.

 

I 2010 blev der lavet en kvalitetsvurdering, hvor nogen forskellige forhold blev påpeget. I den nye vurdering fra marts 2019 hæfter styrelsen sig ved, at museet har fulgt op på disse forhold og udviklet sig tilfredsstillende. De fremhæver blandt andet, at

 

 • den faglige profil er skærpet, og der er lavet et strategisk ledelsesgrundlag.
 • ressourcegrundlaget er blevet styrket.
 • der er sket et kvantitativt og kvalitativt løft af museets arkæologiske forskning.
 • efterslæb på registrering og indberetning er blevet bragt i orden på flot vis.
 • formidlingen har udviklet sig.
 • arbejdet med arkæologiske- og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i forbindelse med jordarbejde ved fysisk planlægning er styrket.

 

Styrelsen vurderer endvidere, at

 

 • forskningen inden for nyere tids kulturhistorie bør udvikles.
 • museets vedtægter bør revideres, så de er ajour med gældende lovgivning og sikrer en højere grad af uafhængighed af interessentforhold i bestyrelsens sammensætning.
 • der er potentiale for at styrke museets økonomiske grundlag.

 

På baggrund af denne vurdering anbefaler administrationen, at der indledes en proces med bestyrelsen for museet for at få revideret museets vedtægter. Det fremgår af museets vedtægter, at museet og museumsforeningen har samme bestyrelse, og dermed er museets bestyrelse ikke uafhængig af interessentforhold. Revidering af museets vedtægter skal derfor sikre, at den fremtidige bestyrelse har en sammensætning, der gør den uafhængig af interessentforhold. Ligeledes skal revideringen sikre, at vedtægterne er ajour med gældende lovgivning.


Tidligere behandling

04.06.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Museumsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

13.LegolandBillund Resort - fornyelse af medlemskab (B)

Sagsnummer: 13/20930

LegolandBillund Resort - fornyelse af medlemskab (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv indstiller, at

 • Vejen Kommune fastholder sit medlemskab af LegolandBillund Resort i perioden 2020 – 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

LegolandBillund Resort er et offentligt/privat turismedestinationssamarbejde. Det er startet op af de tre private parter, LEGOLAND Billund, Lalandia og Givskud Zoo i 2011. I 2013 kom 3 kommuner med, nemlig Billund, Vejle og Kolding kommuner. I 2014 kom Vejen Kommune med, og fra januar 2015 er Varde, Esbjerg og Middelfart kommuner også trådt ind i samarbejdet.

 

Formålet med samarbejdet er at markedsføre hele det samlede LEGOLAND Billund Resort-område til det internationale marked som den førende europæiske turistdestination for børnefamilier. LEGOLAND er fyrtårn og lokomotiv, og med det som udgangspunkt synliggøres hele områdets mange styrker inden for børnefamilietemaet. Målet er at skabe vækst og maksimere det fulde potentiale for området samlet. Den ønskede effekt er at øge antallet af overnatninger i resortet samt at øge døgnforbruget fra især internationale nærmarkeder. De internationale nærmarkeder, som der særligt arbejdes med, er: Norge, Sverige, Finland, Holland, Polen, Tyskland og Rusland.

 

I regi af Trekantområdet Danmark er det aftalt, at kommunerne skal bekræfte, om de vil fastholde deres medlemskab af LegolandBillund Resort i årene 2020 – 2021.

 

I forbindelse med arbejdet hen mod etablering af et destinationsselskab er udvalgte turistvirksomheder blevet forespurgt om værdien af medlemskabet af LegolandBillund Resort.

 

Turistvirksomhederne får fortsat værdi af medlemskabet, primært i form af overnatninger.

 

Indtil der er sket afklaring af det kommende destinationsdannelse, bør Vejen Kommune fortsætte sit medlemskab.


Tidligere behandling

2013: Godkendelse af Budget 2014 – 2017.

2017: Godkendelse af Budget 2018 – 2021.


Økonomiske konsekvenser

Medlemskab af LegolandBillund Resort koster 500.000 kr. årligt. Beløbet er sat af i budgettet for 2019 – 2022.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.

14.Etablering af destinationsselskab - status (B)

Sagsnummer: 17/21474

Etablering af destinationsselskab - status (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv indstiller, at

 • Økonomiudvalget drøfter status på arbejdet med etablering af en destination i Trekantområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Drøftet.


Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 8. januar 2019 drøftede Økonomiudvalget etableringen af en destination på tværs af kommunerne i Trekantområdet. Baggrunden er Folketingets beslutning om at konsolidere og fokusere turismeindsatsen ved at etablere 15 – 25 destinationsselskaber i Danmark.

 

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet at igangsætte et arbejde for at afdække mulighederne og vilkårene for et destinationsselskab. Siden sidst har Haderslev Kommune besluttet sig for at blive en del af destinationsarbejdet i Sønderjylland. Der er således 6 kommuner tilbage.

 

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark er overordnet ansvarlig for arbejdet og har nedsat en styregruppe, som består af kommunaldirektørerne. Det konkrete arbejde med at afdække muligheder og vilkår foregår i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne og erhvervsfremmesystemet.

 

Der er hyret et eksternt konsulentfirma, som er behjælpelig med at udarbejde en strategi for en kommende destination.

 

Bestyrelsen for Trekantområdet Danmark har besluttet, at der inden sommerferien skal foreligge et bud på formål og indhold, samt en foreløbig organisering og forventelig økonomi for et kommende destinationsselskab.

 

Trekantområdet Danmark har søgt om tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til de omkostninger, der er forbundet med konsolideringen og etableringen af et fælles destinationsselskab.

 

På økonomiudvalgsmødet fremhævede Økonomiudvalget, at det fortsat skal sikres, at der sker en betjening af Vejen Kommunes større og mindre turismevirksomheder, og at den digitale platform, hvor Vejen Kommune er langt fremme ift. andre kommuner, skal have samme høje prioritet og indhold.

 

Konsulentfirmaet har udarbejdet et analysegrundlag, som er vedhæftet. Det fremgår her tydeligt, at Vejen Kommune er den kommune med laveste aktivitet på turismeområdet i Trekantområdet. Samtidig har både Vejen Kommune og UdviklingVejen, samt konsulentfirmaet indhentet viden gennem interviews med lokale turismevirksomheder.

 

Det overordnede billede er, at strategien med tre spor: Børnefamilier, voksne uden børn og mødeturisme vinder genklang hos turismevirksomhederne. Men også, at der er stor forskel på, hvilke gæster der besøger turismevirksomhederne. Overordnet set kommer der mange gæster fra LEGOLAND Billund Resort i den nordlige del af kommunen, og langs Hærvejen er det typisk aktive uden børn. Endelig er Vejen Idrætscenters fokus naturligvis på sports- og mødeturismen.

 

Det er derfor ikke entydigt, hvad der karakteriserer Vejen Kommunes turismevirksomheder, men at vi er aktive på alle tre spor. Samtidig er der en bekymring hos turismevirksomhederne ift., om der vil være fokus på ”mand og kone-virksomhederne” og på de mindre aktørers synlighed på de digitale løsninger.

 

Lige nu arbejdes der på at skabe fælles fortællinger i destinationen inden for de tre spor.

 

På mødet gives en status på arbejdet.


Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.

Bilag

15.Erhvervskonference ifm. opstart af Vækststrategi 2025 (B)

Sagsnummer: 18/33937

Erhvervskonference ifm. opstart af Vækststrategi 2025 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • at rammen for erhvervskonferencen godkendes.
 • at der nedsættes en styregruppe for Vækststrategi 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Rammen for erhvervskonferencen godkendt.

Der nedsættes en styregruppe som beskrevet i sagsfremstillingen.


Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 4. december 2018 godkendte Økonomiudvalget processen for evaluering af Vækststrategi 2020 og udarbejdelse af Vækststrategi 2025. I notatet fremgår, at en række interessenter, herunder Byrådet, skal inddrages i udarbejdelsen af Vækststrategi 2025.

 

Evalueringen af den nuværende Vækststrategi 2020 er ved at være afsluttet, og den vil danne grundlaget for en erhvervskonference 27. august 2019. Erhvervskonferencen vil blive afholdt hos Lindab i Jels.

 

Programmet for erhvervskonferencen er:

Kl. 14.00Velkomst v/borgmester Egon Fræhr og bestyrelsesformand Ole Stubbe

Kl. 14.15Præsentation af evalueringen v/direktør Ulrik Kragh

Kl. 14:30Oplæg

Kl. 15.00Pause

Kl. 15.30Oplæg

Kl. 16.00Debatoplæg til Vækststrategi 2025

Kl. 16.15Spor m/facilitator fra erhvervslivet

Kl. 17.45Hvilke spor var vigtigst – digital afstemning v/Ole Stubbe

Kl. 18.00Opsamling og afslutning v/Ulrik Kragh

Kl. 18.15 Tapas og netværk

Kl. 19.00Tak for i dag

 

Efter konferencen vil der blive nedsat en række tænketanke, som inden for konkrete temaer skal komme med input til den kommende vækststrategi. I tænketankene vil der sidde virksomhedsrepræsentanter, repræsentanter fra UdviklingVejen, Erhvervshus Sydjylland og Vejen Kommune.

 

Byrådet, Økonomiudvalget og UdviklingVejens bestyrelse vil være centrale aktører i udarbejdelsen af Vækststrategi 2025 og vil blive inddraget både ved deltagelse i Erhvervskonferencen og temamøder.

 

Forventes fremlagt til Byrådets godkendelse primo 2020.

 

For at styre processen frem mod den endelige vedtagelse af Vækststrategien foreslås det, at der nedsættes en styregruppe bestående af:

 • Egon Fræhr (formand)
 • Frank Schmidt-Hansen
 • Jørgen Thøgersen
 • Ole Stubbe
 • Øvrigt medlem af UdviklingVejens bestyrelse

Øvrige deltagere i møderne:

 • Ulrik Kragh

 

 • Ole Slot
 • Peer M. Rexen

Styregruppen vil mødes op til fire gange i perioden frem mod vedtagelsen af Vækststrategien.


Tidligere behandling

04.12.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

16.Potentialeanalyse af Vejen midtby (B)

Sagsnummer: 19/1633

Potentialeanalyse af Vejen midtby (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget afsætter maksimalt 200.000kr til 50 pct. medfinansiering af en potentialeanalyse i samarbejde med Realdania.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt med finansiering af pulje til udmøntning af detailhandelsanalysen.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune fik i første omgang afslag på ansøgningen om tilskud fra Realdanias program om udvikling af hovedbyer. Efterfølgende har administrationen været i dialog med Realdania. Fonden er interesseret i at indgå i et samarbejde, da fonden vurderer, at Vejen by kan blive et eksempel på, hvordan en mellemstor stationsby kan fastholde et aktivt by- og butiksliv i midtbyen trods truslerne fra internethandel, storcentre og nærliggende storbyer.

 

Udfordringen er, at fremskrivninger af de senere års udvikling i butiksantal og omsætning i provinsbyer indikerer, at Vejen risikerer at miste det nuværende varierede udbud af udvalgsvarebutikker. Denne udvikling ses allerede i centerbyerne, og Vejen Kommune risikerer derfor at stå uden en hovedby med et aktivt handelsliv.

 

Realdania vurderer, at den indsendte ansøgning indeholdt mange gode og relevante tiltag, men fonden er skeptisk overfor, om et rent belægningsprojekt mellem Rådhuspassagen og biblioteket er et tilstrækkeligt tiltag for at styrke butikslivet i midtbyen. Realdania har derfor anbefalet, at Vejen Kommune udarbejder en potentialeanalyse for Vejen by, hvor der kigges både kort- og langsigtet på midtbyens udvikling.

 

Formålet med potentialeanalysen er at identificere hvilke fysiske tiltag, der bedst kan sikre, at Vejen Kommune også har en hovedby med et aktivt byliv og handel i fremtiden. Realdania er åbne overfor at indgå i igangsættelsen af konkrete tiltag på baggrund af potentialeanalysen.

 

Potentialeanalysen skal se på potentialer i hele midtbyen, så midtbyen er et sted, hvor borgere, kunder og byens gæster ønsker at opholde sig. Analysen vil have særligt fokus på effekten af de indsatsområder, hvor kommunen er en deltagende part. Analysen vil derfor primært have fokus på indsatsen udenfor butikslokalerne. Analysedesignet skal nærmere aftales med Realdania, Vejen for dig og evt. eksterne samarbejdspartnere, men følgende emner kan forventes at indgå:

 

 • Den planlægningsmæssige afgrænsning af bymidten.
 • Styrket sammenhæng mellem Nørregade og Søndergade, herunder optimering af kundeflow.
 • Styrkelse af byrum ved f.eks. ændret belægning, mere begrønning, nye aktivitetsmuligheder og/eller mere kunst i byrummet.
 • Vurdering af, hvordan bylivet kan styrkes ved inddragelse af andre aktører som lokale ildsjæle, iværksættere eller foreninger.
 • Den optimale fordeling af lokaler mellem butikstyper og andre byfunktioner med særligt fokus på synergieffekter. Businesscasen for alternative placeringer skal både indeholde vurdering af effekter og transaktionsomkostninger.
 • Analyse af butikssammensætningen med særlig fokus på hvilke kædebutikker, der kan tiltrækkes til Vejen.
 • Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til private investorer omkring anvendelse af midtbyens tomme lokaler, herunder også midlertidige funktioner, der f.eks. kan demonstrere kundegrundlag for givne funktioner.

 

I dialogen med Realdania anerkender fonden, at Vejen Kommune allerede i den nuværende indsats har taget mange rigtige valg med bl.a. etablering af et aflastningscenter ved Vejen vest, med fastholdelse af dagligvarebutikker i bymidten og med koncentration af udvalgsvarebutikker omkring Nørregade og Rådhuspladsen.

 

Administrationen anslår, at en potentialeanalyse vil koste 2-400.000kr afhængigt af omfang og af, hvor mange administrative resurser kommunen selv lægger i analysen. Realdania kan ansøges om medfinansiering hertil.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et rammebeløb på 200.000kr. Rammebeløbet finansieres af pulje til udmøntning af detailhandelsanalysen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten og lov om byfornyelse.


Høring

Ingen.

17.Forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)

Sagsnummer: 17/16788

Forslag til lokalplan 293 - Vejen Idrætscenter (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 293 vedtages og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Idrætscenters aktiviteter er fordelt ud over et stort område, som strækker sig omkring centeret, både øst og vest for Boulevarden. I området er flere lokalplaner og byplanvedtægter gældende. Økonomiudvalget godkendte derfor den 5. september 2017 igangsætningen af ét samlet plangrundlag for idrætscenterets nuværende og fremtidige aktiviteter.

 

I området findes flere muligheder for udvikling af centerets aktiviteter. Nogle projekter er på vej, mens andre kun er på idéstadiet. Det er vigtigt, at der i planlægning for området gives mulighed for, at området kan udvikle sig løbende. Én af de tanker, der i øjeblikket arbejdes på, er at udvikle området til et ”resort” med flere muligheder for overnatning og mange slags aktiviteter.

 

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der derudover etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Den eksisterende minicampingplads på området kan bevares, men ikke udvides.

 

Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering og fremtræden, mens det samtidig sikres, at området udvikles under hensyntagen til de fredede skeldiger og deres beplantning.

 

Forslag til lokalplan 293 kan ses på linket Forslag til lokalplan 293

 

Det må forventes, at der med de skitserede udbygninger og udvidelser af idrætscenteret vil komme et større pres på trafikafviklingen fra Boulevarden til og fra området, og at der vil opstå et behov for forbedringer af infrastrukturen. Der stilles ikke direkte krav til ændring af de overordnede infrastrukturelle forhold, men lokalplanen giver mulighed for, at vejadgange til området kan ændres.

 

Ved realisering af et større område til hytteby eller andre former for ferieboliger, bør det overvejes, om der skal etableres en nordlig vejadgang til området i forlængelse af Vestergade. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis trafik til og fra feriebolig-området ledes ind over den centrale parkeringsplads og rundt om centeret. En nordlig vejadgang bør etableres med rundkørsel eller signalanlæg.

 

Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune har som indledning på lokalplanarbejdet afholdt en workshop. Workshoppen var arrangeret med henblik på at give idrætscenterets bestyrelse, samarbejdspartnere, naboer, foreninger, kommunale medarbejdere med flere indflydelse på Vejen Idrætscenters fremtidige udvikling. På workshoppen blev der talt om de kvaliteter, der er i området omkring Vejen Idrætscenter. Med fokus på de eksisterende potentialer blev der genereret idéer, som blev prioriteret efterfølgende. Deltagerne udtrykte deres synspunkter på, hvilken retning idrætscenteret bør gå fremadrettet, og alle idéer, ønsker og input fra workshoppen blev indsamlet og vurderet i forhold til den nye planlægning. Materialet blev samlet til en planskitse, som dannede grundlag for lokalplanforslaget. Planskitsen blev fremlagt til orientering for Økonomiudvalget på mødet den 8. januar 2019.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Indenfor området er der i dag seks lokalplaner, som hel eller delvis afløses af den nye plan.


Tidligere behandling

05.09.2017 Økonomiudvalget.

08.01.2019 Økonomiudvalget.

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

18.Igangsætning af lokalplan 310 - Boligområde på Rødding Vestergade, Rødding (B)

Sagsnummer: 19/4236

Igangsætning af lokalplan 310 - Boligområde på Rødding Vestergade, Rødding (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 310 – Boligområde på Rødding Vestergade, Rødding, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune arbejder for, at der bliver realiseret et centralt beliggende byomdannelses­projekt med etablering af almene boliger på Rødding Vestergade ved den tidligere ABC Lavpris. Projektet får stor betydning for byens struktur, og for at der kan stilles krav til projektet i forhold til disponering, materialevalg, ubebyggede arealer mm. skal der laves en lokalplan for området.

 

Udvikling af området med en koncentration af den bymæssige bebyggelse vurderes at være positivt for Rødding. Projektet vil rydde op i et nedslidt område, og vil medvirke til at skabe mere liv og handel i Rødding. Området bliver attraktivt på grund af nærheden til bymidten og de grønne områder.

 

Det nye boligområde planlægges med 33 almene boliger, fordelt på fem rækkehuse i ét plan og to etagebebyggelser. Bebyggelsen er disponeret ud fra et ønske om at skabe attraktive almene boliger i varierende størrelse, der tilpasser sig den eksisterende bystruktur, udnytter grundens terræn, og som skaber plads til et stort, sammenhængende og grønt opholdsareal.

 

Hele projektområdet ejes af Vejen Kommune, og alle bygninger i området er i proces med henblik på nedrivning.

 

Lokalplanen vil blive koordineret med den overordnet planlægning for centerområdet i Rødding og med initiativerne for omdannelse af Enghave Plads ved den tidligere SuperBrugsen. Udarbejdelsen af lokalplanen er ligeledes koordineret med tidsplanen for det almene boligprojekt.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planen skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

19.Endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 i Brørup (C)

Sagsnummer: 19/7160

Endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 i Brørup (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • de endelige tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 vedtages.
   
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilføjes et afsnit om ”Høring af risikomyndighederne”
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 har været i offentlig høring i perioden 24. april 2019 til 27. maj 2019 og fremlægges hermed til vedtagelse med tilføjelse af et afsnit om høring af risikovirksomhederne i forhold til nærheden til risikovirksomheden SB Pork A/S i Brørup.

 

Økonomiudvalget har den 2. april 2019 besluttet, at muligheden for at indrette boliger i stueetagen i Brørup bymidte skal udvides ved, at der udarbejdes tillæg til de eksisterende lokalplaner. Tillæggene er udarbejdet som en samlet temarevision af de seks lokalplaner i Brørup bymidte. Det er temarevisionens formål at indskrænke forbuddet mod boliger i stueetagen ved det historiske centrum ved stationen og ved torvet i tilknytning til de nuværende dagligvarebutikker. Derudover indføres en bestemmelse om, at facader på de butikslokaler, der omdannes til f.eks. boliger, skal gives et udtryk, der henvender sig til gaderummet på en åben og harmonisk måde.

 

De seks tillæg til lokalplaner er vedhæftet.

 

Tillæggene har været i offentlig høring fra den 24. april til den 27. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar, som er indsendt af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen påpeger, at de seks lokalplaner ligger nærmere end 500 m fra risikovirksomheden SB Pork A/S, og at hensynet til risikoen for større uheld derfor skal inddrages i planlægningen. Efter dialog med Erhvervsstyrelsen er der foretaget en høring af risikovirksomhederne og udarbejdet et afsnit til tillæggenes redegørelse omkring udfaldet af høringen. Høringen af risikovirksomhederne giver ikke anledning til ændringer i tillæggene.


Tidligere behandling

02.04.2019 Økonomiudvalget.

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.


Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er indkommet ét høringssvar.

Bilag

20.Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)

Sagsnummer: 18/11883

Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 vedtages med de anbefalede fire ændringsforslag.

 

 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Indstilles godkendt med 6 stemmer for.

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for Vejen Kommune.

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 skal erstatte den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2013-2016.

 

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 har været sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 11. februar – 8. april 2019. I løbet af høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene er nu vurderet, og tre høringssvar har givet anledning til fire forslag til tilføjelser i planen.

 

Teknik & Miljø foreslår således, at følgende fire ændringer/tilføjelser medtages i Trafiksikkerhedsplan 2019-2022:

 

 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Østergade ved Tingvej. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Rødding (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Sønderallé ved Søndergyden. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Rødding (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes en byport på Timekær i Brændstrup. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i landsbyer og det åbne land (Baggrundsrapport 2).
   
 • Der tilføjes et krydsningspunkt for lette trafikanter på Nørregade ved Baunevej. Tilføjes til liste/kort over trafiksikkerhedsfremmende projekter i Bække (Baggrundsrapport 2).

 

Trafiksikkerhedsplanen indeholder blandt andet en overordnet målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikuheld i Vejen Kommune med 50 % inden udgangen af 2020. Der er desuden opstillet en række indsatser, herunder samarbejder og kampagner, som tænkes anvendt frem mod 2022.

 

Sammen med Trafiksikkerhedsplanen har også Statusrapporten samt Baggrundsrapport 1 og 2 været sendt i offentlig høring.

 

Statusrapporten samler op på den seneste Trafiksikkerhedsplan.

Baggrundsrapport 1 indeholder en sortpletanalyse og en større uheldsanalyse, hvoraf det er muligt at udlede forskellige tendenser for trafikuheldene i Vejen Kommune.

Baggrundsrapport 2 indeholder blandt andet en større kortlægning af borgerudpegede utrygge/farlige kryds og strækninger, som skal bruges i forbindelse med den fremadrettede prioritering af de økonomiske midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

 

Det samlede materiale findes på:
http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=43


Tidligere behandling

16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 har været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

21.Ekspropriationsbemyndigelse - 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)

Sagsnummer: 19/12357

Ekspropriationsbemyndigelse - 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme

med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af cykelstiens etape 1.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 03-06-2019

Niels Therkildsen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 

Det indstilles, at

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en åstedsforretning for berørte ejendomme med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.

 

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 5. februar 2019 at give en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst. Heraf finansieres 1 mio. kr. af den statslige cykelpulje, idet Vejen Kommune har opnået støtte til projektet fra cykelpuljen.

 

Ved en 2 minus 1 vej afmærkes vejen som ét spor med brede kantbaner, der giver cyklisterne tryghed. Kantbanerne må anvendes af bilerne, når de skal passere hinanden.

Der er tale om en strækning på i alt ca. 5 km, som fremgår af bilag. Hastigheden på strækningen skiltes ned til 60 km/t på hele strækningen. Dette er en forudsætning for at 2 minus 1 vejen kan etableres i henhold til gældende Vejregler.

 

Da bilerne skal færdes i ét spor, er det nødvendigt, at der er gode oversigtsforhold i kurver og ved bakketoppe. I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at der er problemer med oversigterne på flere lokaliteter, og det er nødvendigt at foretage fysiske ændringer og/eller tinglyse oversigter flere steder på strækningen.

 

Der er tale om tre sving, hvor niveauet på de omkringliggende marker skal sænkes, eller der skal tinglyses oversigter. Der skal i den forbindelse indgås aftaler med de tilstødende lodsejere om arealafståelse eller tinglysning af oversigter ved frivillige aftaler eller ekspropriation. Berørte lodsejere fremgår af bilag.

 

Derudover kan tre bakketoppe sænkes ved ændring af vejens længdeprofil. Dette forventes at kunne ske uden arealerhvervelse, men der kan blive tale om reguleringer af sidearealer som følge af sænkningen. I forbindelse med ændringerne på vejens længdeprofil kan det blive nødvendigt at bortgrave vejen helt på de tre delstrækninger og lukke vejen for gennemkørende trafik i anlægsperioden.

 

Der er to kurver på strækningen, henholdsvis syd for Gamst og mellem Gamst og St. Andst, hvor det vurderes, at der ikke vil være mulighed for at skabe oversigt uden urimeligt store omkostninger eller indgreb i naboejendomme. Her afbrydes 2 minus 1 vejen over en kortere strækning. Dette er normal praksis i forbindelse med 2 minus 1 veje og forhåndsgodkendt af politiet, som skal godkende det samlede projekt.

 

Gestenvej sikres krydset ved etablering af heller midt på vejen, sådan at de bløde trafikanter kan krydse Gestenvej ét spor ad gangen. Størsteparten af arealerne omkring krydset er kommunalt ejede. Der skal dog købes et lille areal med henblik på en hensigtsmæssig placering af cykelstien. Placeringen fremgår af bilag.

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet forventes det nødvendigt at tinglyse oversigter eller erhverve mindre arealer fra syv ejendomme, som fremgår af bilag.

 

De berørte lodsejere på strækningen forventes indkaldt til forhandling/åstedsforretning i løbet af sommeren 2019.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.
29.01.2019 Økonomiudvalget.
05.02.2019 Byrådet.

03.06.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens kapitel 10.


Høring

Ingen.

Bilag

22.Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor Statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)

Sagsnummer: 17/22253

Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor Statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • leder af Handicap & Psykiatri, Lene Beck Kristensen, bemyndiges som kontaktperson og underskriftsberettiget for værgemålsanmodninger for social- og ældreområdet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-05-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Henny Schøler (V)

          Martin Boye (I)


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Sagen angår godkendelse af chefkonsulent Lene Beck Kristensen som underskriftsberettiget i relation til værgemålsanmodninger på social- og ældreområdet i Vejen Kommune.

 

Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det.

 

Stk. 2. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7.

 

Stk. 3. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.

 

Stk. 4. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgen på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.

 

Stk. 5. Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige, medmindre de tillige er frataget handleevnen efter § 6.

 

Anmodning om værgemål fremsendes oftest fra de decentrale ledere indenfor social- og ældreområdet med begrundelse og forslag til værgemålets karakter og omfang. Efter behandling og godkendelse af den underskriftsberettigede fremsendes sagen herefter til endelig afgørelse i Statsforvaltningen.


Tidligere behandling

29.05.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Værgemålsloven.


Høring

Ingen.

23.Godkendelse af midlertidige boliger - Nørrevang i Skodborg (C)

Sagsnummer: 19/11588

Godkendelse af midlertidige boliger - Nørrevang i Skodborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • to midlertidig etablerede aflastningsboliger på bostedet Nørrevang i Skodborg efter servicelovens § 84 permanentgøres.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 29-05-2019

 

Indstilles godkendt.

Ændres til C-sag.

 

Afbud: Henny Schøler (V)

          Martin Boye (I)

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

På handicapområdet er der i forbindelse med behov for aflastningstilbud tidligere blevet anvendt eksterne tilbud. Det kunne være nogle omkostningstunge tilbud specielt i forhold til transport.

 

De seneste par år har der derfor været arbejdet på at etablere et tilbud om aflastning på Botilbuddet Nørrevang i Skodborg, hvor der er nogle mindre lejligheder.

 

Det ser ud til, at behovet for aflastningsboliger er to boliger, hvor borgere, som typisk bor hos deres forældre, kan komme på aflastning i kortere eller længere perioder.

 

Disse to pladser ønskes godkendt af Byrådet, hvorefter der skal ske en godkendelse af Socialtilsyn Syd og Socialdirektørforum i Syddanmark.


Tidligere behandling

29.05.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 84 siger, at:

 

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.”

 

Lov om socialtilsyn og rammeaftalen i Region Syddanmark er også i spil.


Høring

Ingen.

24.Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole (C)

Sagsnummer: 19/2780

Justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • der orienteres om vedtaget Lov om ændring af Lov om folkeskolen, L226.
 • plan for ”Justeringer af folkeskolen”, godkendt 19. marts 2019, træder i kraft 1. august 2019.
 • aftalen med Provsti og Vejen Kommune godkendes.
 • behovet for busser følges.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-06-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Dot 2 og 3 indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Den 19. marts 2019 godkendte Udvalget for skoler og børn følgende, såfremt høringsudkastet af 8. februar 2019 blev vedtaget:

”Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-03-2019:

 • Godkendes det at, Vejen Kommune følger Aftalen af 30. januar 2019 om forkortet skoledag i indskolingen (0.-3.kl).
 • Godkendes det, at Vejen Kommune følger Aftalen af 30. januar 2019 om tilsvarende forlænget åbningstid i SFO.
 • Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag i indskoling og specialklasser, jf.§ 16 b, stk. 1 og 2, fortsat delegeres til chefen for Dagtilbud og Skole (”i helt særlige tilfælde”).
 • Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag på mellemtrin (4.-6.kl.) og i udskolingen (7.-9.kl.), jf. § 16 d, stk. 1, delegeres til skolebestyrelserne (kræver ikke særlige tilfælde).
 • Godkendes det, at mulighed for forkortet skoledag på 7. årg., jf. § 16 d, stk. 2, gøres permanent i aftale mellem Provsti og Vejen Kommune.
 • Godkendes det, at der gives mulighed for en toårig valgperiode for alle skolebestyrelsesmedlemmer hvis det ønskes af den enkelte skolebestyrelse i bestyrelsesvedtægten. Udgangspunktet er stadig en 4 årig valgperiode med forskudte valgperioder hver 2. år for at sikre kontinuitet.

 

De godkendte beslutninger tilføjes i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vejen Kommune, så den indeholder justeringer af folkeskolen, jf. den politiske aftale. ”

 

Den 2. maj 2019 blev L226, Lov om ændring af Lov om folkeskolen, vedtaget. Dette betyder, at de godkendte beslutninger i Udvalget for skoler og børn af 19. marts 2019, se ovenstående, er klar til at træde i kraft 1. august 2019.

 

Transport

Ændringen af Folkeskoleloven medfører forkortede skoledage i 0.-3.kl. Dette vil også betyde, at der kan ske en ændring af behovet for busser. Eftersom det fremtidige behov for busser ikke kendes, blandt andet fordi det ikke vides, om forkortede skoledage medfører flere børn i SFO og i givet fald hvor mange, ønsker Dagtilbud & Skole at følge behovet for busser. Ifølge Teknik & Miljø vil eventuelle ændringer i buskørsel i skoleåret 2019/2020 kunne ske fra uge 51, 2019 (ansøges senest den 1. september 2019) eller uge 10, 2020 (ansøges senest den 1. december 2019).

 

Aftale mellem Provsti og Vejen Kommune

Som det fremgår af beslutningen i Udvalget for skoler og børn den 19. marts 2019, godkendte Udvalget ligeledes, at mulighed for forkortet skoledag på 7. årgang, jf. §16 d, stk. 2, gøres permanent gennem aftale mellem Provsti og Vejen Kommune. Aftale er udarbejdet i samarbejde mellem Dagtilbud & Skole og Provstiet og underskrevet af parterne med forventet godkendelse af Byrådet (se bilag Underskrevet aftale mellem Malt Provsti og Vejen Kommune april 2019). Som det fremgår af aftalen, er det muligt at afkorte skoledagen med op til 60 timer, svarende til 2 lektioner pr. uge på 7. klassetrin til konfirmationsforberedelse. Det er aftalt, at den afledte elevtransport i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, som ikke dækkes af den kommunale busordning, bliver finansieret af menighedsrådene.


Tidligere behandling

19.03.2019 Udvalget for skoler og børn.

06.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

Bilag

25.Ændring af SFO som følge af Justering af folkeskolen - ny lovgivning (C)

Sagsnummer: 19/5754

Ændring af SFO som følge af Justering af folkeskolen - ny lovgivning (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • SFO udvides med 2 timer og 15 minutter om ugen.
 • tildeling til SFO justeres, så åbningstiden øges med 2 timer og 15 minutter pr. uge fra 1. august 2019.
 • forældrebetalingstaksten ændres med virkning fra 01.10.2019.
 • der gives en tillægsbevilling på 384.000 kr., indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.08.2019.
 • udgiften i 2020-2023 på 636.000 kr. indarbejdes i det tekniske budget.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-06-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

Aftalepartierne er enige om 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem klarere rammer, øget faglighed og kvalitet samt frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

 

Et af initiativerne kan betyde en kortere skoleuge i indskoling.

Det bliver muligt at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2¼ klokketime ugentlig inkl. pauser. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i SFO. I aftalen er der indarbejdet, at kommunerne skal kompenseres for den udvidede aktivitet i SFO. Denne aftale er i skrivende stund ikke indgået endnu.

 

Aftalen om Justering af folkeskolen blev til lov den 7. maj 2019. De økonomiske konsekvenser af aftalen skal endeligt forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regering og KL i juni måned.

 

Ændring af forældrebetaling

En udvidelse af SFO tiden vil medføre en ændring i forældrebetalingen. En takstændring for dagtilbud (herunder SFO) i indeværende år skal varsles tre måneder, før den træder i kraft. Ændring af forældrebetaling vil derfor tidligst kunne ske 1. oktober 2019.

 

Ændringer i forældrebetalingen for SFO vil se således ud:

 

 

Nuværende takst

Ny takst

Ændring

Morgen

569

548

-21

Eftermiddag

978

1.093

115

Fuldtid

1.547

1.641

94

 

Ovenstående beregninger er med udgangspunkt i det forventede elevtal for 2019.

 

Ændring af tildelingsmodel

Tildeling til SFO sker i dag på baggrund af antal åbningstimer og antal indmeldte børn.

Den nuværende model for SFO tilpasses derfor med en ændret åbningstid på 2 timer og 15 minutter. Der sker ikke ændringer i forudsætningerne i modellen.


Tidligere behandling

06.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

I aftalen om Justering af folkeskolen er aftalt, at en forlængelse af tiden i SFO vil betyde en yderligere kommunal udgift. Samtidig er der i aftalen beskrevet en kompensation til kommunerne. Den endelige økonomiske kompensation vil blive fastlagt i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL. Denne merudgift kan indregnes i forældrebetalingen.

 

For Vejen Kommune er der anvendt følgende forudsætninger for de økonomiske konsekvenser:

 1. Forventet antal indmeldte i SFO pr. 1. april 2019.
 2. Forældrebetalingen ændres pr. 1. oktober 2019.
 3. Tildelingsmodellen ændres med +2 timer og 15 minutter.
 4. Beløb er i 2019 priser.
 5. De økonomiske konsekvenser af aftalen fastholdes i økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen.

 

Merudgiften på 384.000 kr. i 2019 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31.08.2019, mens merudgiften i 2020-2023 på 636.000 kr. indarbejdes i det tekniske budget.

 

Ændringer i økonomien til SFO som følge af øget åbningstid:

 

Uden takstændring

2019

 

Uden takstændring

2020

Drift SFO

661.000

 

Drift SFO

1.498.000

Forældrebetaling

0

 

Forældrebetaling

0

Søskenderabat

0

 

Søskenderabat

0

Økonomisk Friplads

0

 

Økonomisk Friplads

0

Aftalens kompensation *

-593.000

 

Aftalens kompensation *

-1.429.000

 

 

 

 

 

Takstændring 01.10.2019

2019

 

Med takstændring 01.01.2020

2020

Drift SFO

661.000

 

Drift SFO

1.498.000

Forældrebetaling

-477.000

 

Forældrebetaling

-1.486.000

Søskenderabat

106.000

 

Søskenderabat

332.000

Økonomisk Friplads

94.000

 

Økonomisk Friplads

292.000

Udgift uden DUT

384.000

 

Udgift uden DUT

636.000

Aftalens kompensation *

-593.000

 

Aftalens kompensation *

-1.429.000

 

*Aftalens forventede kompensation er en hensigtserklæring, og derfor usikker indtil den evt. er indarbejdet i Økonomiaftalen mellem Regering og KL.


Personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en opnormering af SFO personale.


Retsregler og andre forskrifter

Aftale om justering af folkeskolen.


Høring

Ingen.

26.Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal ved skoleårets start (C)

Sagsnummer: 19/11224

Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal ved skoleårets start (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • ansøgningen imødekommes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-06-2019

Indstilles godkendt. Udvalget billiger, at klassen tilgodeses med ekstra ressourcer.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Skodborg Børnecenter søger om dispensation til at tillade et højere elevtal end 28 i 5. klasse fra skoleårets begyndelse.

Der vil fra skoleårets start være 30 elever i kommende 5. kl.

Børnecentret vil, så vidt det er muligt, tilgodese klassen med ekstra ressourcer til undervisningen.


Tidligere behandling

06.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 17, stk. 1.


Høring

Ingen.

Bilag

27.Midlertidig anvendelse af Teglhus (C)

Sagsnummer: 18/36744

Midlertidig anvendelse af Teglhus (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller at

 • den tidligere børnehave Teglhus udlånes til Sløjfen frem til 1. august 2021.
 • der orienteres om status til Udvalget for skoler og børn i december 2020.
 • engangsudgifter til vedligehold af bygninger jf. bilag 1 på 39.500 kr. afholdes af Dagtilbud & Skoles pulje til mindre anlægsaktiviteter.

Beslutning Direktionen den 28-05-2019

Punktet udsættes til næste direktionsmøde den 4. juni 2019.


Beslutning Direktionen den 04-06-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-06-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Sløjfen er en specialbørnehave i Vejen Kommune, som er oprettet efter lov om social service §32.

Sløjfen er normeret til 12 børn med mulighed for op til 14 pladser. Der har været en kraftig stigning af antal børn vurderet og visiteret til Specialbørnehaven. I 2018 var der i gennemsnit 21 børn, og der er pt. 25 børn indskrevet i maj 2019. Der forventes et fald på sigt.

 

Det betyder, at der ikke er fysisk plads i bygningen, som rummer selve Sløjfen på Østre Allé i Brørup. Nabohuset, der er tilkøbt i forbindelse med Sløjfen, er ikke godkendt til permanent brug af børn, men anvendes hovedsageligt til trænings- og terapiforløb samt mødefaciliteter.

 

I øjeblikket er den tidligere børnehave Teglhus i Brørup lånt til formålet, som sikrer den nødvendige fysiske kapacitet. Bygningerne i det tidligere Teglhus er på salgslisten, men endnu ikke sat til salg eller prisvurderet. Hertil kommer engangsudgifter til bygningen, da den ikke er vedligeholdt siden 2015.

 

Dagtilbud & Skole anbefaler, at Sløjfen fortsat kan anvende bygningerne i Teglhus frem til 1. august 2021, hvorefter beslutningen revurderes.

 

Alternativer

Hvis nabohuset på Østre Allé skulle tages i brug som permanent udvidelse af Sløjfens børnefaciliteter, vil der ligeledes være udfordringer med de trænings- og terapiforløb, som foretages der med børn, ligesom det ikke vil være muligt at have mødevirksomhed med forældre, borgere, samarbejdspartnere og internt på selve matriklen.

 

Der er undersøgt muligheder for at lave en tilbygning til Sløjfens bygninger og opsættelse af midlertidige pavilloner. Dette vurderes dog at være dyre løsninger, da udgiften for en tilbygning vurderes til 1,1 mio. kr., og opsætning af pavillon vil være en engangsudgift på 0,8 mio. kr. og efterfølgende årlig leje på 0,16 mio. kr. Heri er ikke indregnet almindelig drift af de yderligere m².


Tidligere behandling

28.05.2019 Direktionen.

04.06.2019 Direktionen.

06.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

 

Engangsudgifter – anlæg:

Årlig budget i hele kr.

Samlet udgift – se bilag

109.000 kr.

Finansieres af energipuljen

-25.000 kr.

Finansieres af Bygningsservice

-15.000 kr.

Finansieres af anlægspulje i Dagtilbud & Skole

-39.500 kr.

Udskydes

-29.500 kr.

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

28.Opnormering af børn i Sløjfen (C)

Sagsnummer: 18/36744

Opnormering af børn i Sløjfen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • merudgift i 2019 på 2.607.000 kr. indarbejdes i budgetopfølgning pr. 31.08.2019, hvoraf 350.000 kr. finansieres af Sløjfen.
 • merudgifter i 2020 på 2.684.000 kr. indarbejdes i teknisk budget 2020.
 • merudgifter i 2021 for 7 mdr. på 1.566.000 kr. indarbejdes i teknisk budget for 2021.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 06-06-2019

Indstilles godkendt. I forhold til dot 1: Beløbet for 2019 justeres med ubrugte midler fra blandt andet en vakant stilling samt andre prioriterede midler. Dermed kan der finansieres med 930.000 kr. fra Sløjfen i 2019, og merudgiften til indarbejdelse i budgetopfølgningen pr. 31.08.2019 bliver derved på 1.677.000 kr.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F)

 


Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.


Sagsfremstilling

Sløjfen er en specialbørnehave i Vejen Kommune, som er oprettet efter lov om social service §32.

Sløjfen er normeret til 12 børn med mulighed for op til 14 pladser. Der har været en kraftig stigning af antal børn vurderet og visiteret til specialbørnehaven. I 2018 var der i gennemsnit 21 børn, og der er pt. 25 børn indskrevet i maj 2019.

 

Der er i budget 2019 og frem indarbejdet en normering på 14 børn. Der søges derfor om en tillægsbevilling til driften af yderligere 11 børn i perioden 2019 – august 2021. (Se særskilt sag om midlertidig anvendelse af Teglhus til Sløjfen.


Tidligere behandling

06.06.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Øgede driftsudgifter ved flere børn i Sløjfen i perioden 1. januar 2019 – 31. juli 2021:

 

Driftsudgifter

2019

2020

2021

Fagpersonale

2.340.000 kr.

2.411.000 kr.

1.407.000 kr.

Øvrige driftsudgifter

203.000 kr.

208.000 kr.

121.000 kr.

Bygningsdrift

64.000 kr.

65.000 kr.

38.000 kr.

Egenfinansiering fra Sløjfen

-350.000 kr.

0 kr.

 

I alt

2.257.000 kr.

2.684.000 kr.

1.566.000 kr.

 


Personalemæssige konsekvenser

Personaleantallet øges.


Retsregler og andre forskrifter

§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

29.Lukket punkt

30.Lukket punkt

31.Lukket punkt

32.Lukket punkt

33.Lukket punkt