Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 04-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Status på tandsundheden i 2018 (B)

Sagsnummer: 18/13915

Status på tandsundheden i 2018 (B)


Administrativ indstilling

Leder af Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget orienteres om status på tandsundheden i Vejen Kommune 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Orientering taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Vejen Kommunes tandpleje har som en del af kerneopgaven et stort fokus på at sikre tandsundheden for børn og unge, herunder arbejdet med de forebyggende indsatser. Derfor følges der årligt op på udvikling i statistikker for tandsundheden, blandt andet i form cariesstatistikker. Disse bruges som en pejling af, hvordan det går med udviklingen i tandsundheden på enkelte årgange og anvendes blandt andet til prioritering af særlige indsatser.

 

Kommunerne indrapporterer årligt om andelen af børn og unge med caries og omfanget af caries på udvalgte årgange. Tallene giver mulighed for at foretage nationale, regionale og kommunale sammenligninger. De indberetningspligtige årgange er 5, 7, 12 og 15 år.

 

I forhold til de små børns tandsundhed (3, 5 og 7 år) ses der en lille stigning i caries (en stigning på ca. 1,5 – 2,5%). Da det ikke er de samme børn, som indgår i registreringen, er sammenligningen mellem de enkelte år ikke direkte sammenlignelig. Tallene giver dog anledning til, at tandplejen har en særlig opmærksomhed herpå. Tallene understreger også, at det forebyggende projekt med målrettet indsats mod tandbørstning i udvalgte børnehaver, fortsat er vigtigt.

 

I forhold til tandsundheden for de øvrige børn og unge (12, 15 og 18 år) viser tallene, at der for alle årgange er en pæn forbedring i andelen uden caries (et fald på mellem 2 – 9 %). Også her gælder det, at tallene mellem årgangene ikke er direkte sammenlignelige. Tallene er dog særligt positive, da der er tale om blivende tænder.

 

Ses der på tværs af alle årgange, ligger Vejen Kommune på niveau med landsgennemsnittet og en anelse bedre end sammenligningskommuner i regionen.

 

Ses der nærmere på de enkelte årgange, er der forskel på andelen og omfanget af børn/unge med caries. Denne forskel viser, at det er enkelte, konkrete aldersgrupper, der har meget caries. Det viser derfor også, at det er relevant at have en vis grad af differentiering i tilbuddet, så der kan laves en mere målrettet forebyggelse. Denne afdækning og fokusering på særlige behov foretager tandplejen løbende, så patienterne også indkaldes efter, hvad der fagligt er behov for. På den måde er det intentionen at bremse udviklingen i caries.

 

Med henblik på tidlig indsats, og for at styrke grundlaget for bedre tandsundhed, igangsatte tandplejen i 2017 et særligt børnehaveprojekt på fem børnehaver i udvalgte skoledistrikter med dårlig caries statistik blandt de 5-årige. Projektet løber frem til 2020, og de foreløbige tendenser er positive.

 

Tandplejen har også løbende fokus på udeblivelsesprocenterne. Disse er relevante, da det dels handler om at sikre forebyggelse i rette tid med fast kontinuitet, og dels handler det om at sikre en effektiv ressourceanvendelse blandt personalet. Sammenlignet med andre kommuner ligger Vejen Kommune lavt på udeblivelser. Tandplejen har igangsat forskellige initiativer, som skal reducere udeblivelserne og fastholde fokus herpå.

 

Udeblivelsesprocenterne var følgende:

2014: 8,5%.

2015: 8,3%.

2016: 6,9%.

2017: 7,2%.

2018: 6,0%.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

2.Status BørnUngeLiv 2018/2019 (B)

Sagsnummer: 16/4857

Status BørnUngeLiv 2018/2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Orientering taget til efterretning. Udvalget har en forventning om, at udfordringerne, der er nævnt i skolesundhedsprofilen 2018-19, løftes og understøttes i samarbejde med blandt andet Udvalget for skoler og børn samt skolebestyrelserne og skoleledelserne. Udvalget ser gerne anbefalinger til konkrete løsningsforslag, som Udvalget kan understøtte.

 


Sagsfremstilling

BørnUngeLiv laver en årlig undersøgelse af skoleelevers sundhed og trivsel. På den baggrund har Sundhed & Familie lavet en skolesundhedsprofil for skoleåret 2018/19. Rapporten bygger på resultater fra 0., 5. og 8. årgang i Vejen Kommune, der bliver sammenlignet med landsplan og sidste års kommuneresultater. I 0. årgang har forældrene besvaret spørgeskemaet, mens eleverne i 5. og 8. årgang selv har udfyldt spørgeskemaet. 

 

Undersøgelsen er inddelt i en række hovedtemaer, heraf er der udvalgt otte temaer, der indgår i rapporten, som belyser elevernes sundhed og trivsel i Vejen Kommune:

 • Mental sundhed.
 • Kost.
 • Rygning.
 • Alkohol.
 • Motion.
 • Tandsundhed.
 • Søvn.
 • Skole, læring, undervisning.

 

Resultaterne viser, at generelt trives de fleste elever i hverdagen. Rapporten viser dog også, at der er flere områder i Vejen Kommune, som med fordel kan udvikles. På en del områder er udviklingen i Vejen Kommune negativ sammenlignet med årgang 2017/18, og/eller at resultaterne er dårligere i kommunen end på landsplan.

 

Fx er 8. årgangs ryge- og alkoholvaner et af de områder, hvor der er størst behov for indsatser. Der forekommer både en negativ udvikling sammenlignet med sidste års resultater og en dårligere placering i forhold til landsplan. Derudover er der på kost- og motionsområdet også god plads til forbedring. Tendensen viser, at jo ældre eleverne bliver, jo færre fastholder de sunde vaner og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

For uddybning af ovenstående og de resterende resultater henvises til den medsendte rapport ”Sundhedsprofil for elever i folkeskolen i Vejen Kommune 2018/19”.

 

Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole samarbejder om at udarbejde individuelle rapporter til skolerne i kommunen. Disse rapporter vil vise, hvilke områder den enkelte skole med fordel kan iværksætte indsatser på. Rapporterne indeholder ligeledes resultater fra den årlige nationale trivselsmåling fra folkeskolerne. Trivselsmålingen gennemføres i maj og juni 2019 og indgår derfor ikke i herværende rapport.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Status FamilieVejen (B)

Sagsnummer: 18/11659

Status FamilieVejen (B)


Administrativ indstilling

Leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Orientering taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i december 2017 modtaget satspuljemidler på i alt 4.788.00 kr. til gennemførelse af et 3-årigt projekt med fokus på udvikling af tidligere og tværgående indsatser til sårbare familier. Projektet gennemføres i perioden marts 2018 – marts 2021.

 

Formålet med projektet er, at sundhedsafdelingen i endnu højere grad arbejder med sundhedsfremme og mestringsstrategier til sårbare familier i Vejen Kommune. Der arbejdes med en tidlig opsporing af eventuelle problemstillinger allerede i graviditeten og i barnets første 2 leveår, så der også tidligt kan iværksættes tiltag i familierne, som kan forebygge, at problemer evt. udvikler sig yderligere.

 

De primære aktører og samarbejdspartnere er sundhedsplejen, psykologenheden og børn- og ungeenheden, som blandt andet har udviklet en ny fælles samarbejdsmodel til identifikation og arbejde med tidlige og mindre indgribende indsatser. Medarbejderne har på tværs af afdelinger gennemført forskellige uddannelser, som styrker det metodiske og ensartede afsæt i arbejdet med familierne. Målet er at forebygge, at eventuelle problemstillinger udvikler sig i familier og dermed på sigt at reducere mere indgribende underretninger, som kan opstå i sårbare familier.

 

Der er etableret et fælles team, som med afsæt i brede og tværgående perspektiver forholder sig til udvalgte cases, og på den baggrund tilbyder familierne tidlige indsatser. Det er oplevelsen, at familierne generelt tager godt imod de tidlige tilbud. De oplever tillid til tilgangen, der på denne måde opleves som mindre indgribende, at familierne kan få støtte og vejledning, uden at de er blevet til ”en sag”.

 

I perioden fra september 2018 til maj 2019 er der foreløbig identificeret 22 cases/familier, som har modtaget tidlig vejledning og rådgivning fra fx psykolog, familierådgiver eller sundhedsplejerske.

 

Ud over de indsatser, der tilbydes familier, som er identificeret som sårbare, får alle familier supplerende besøg og vejledning fra deres sundhedsplejerske. I forhold til sundhedsplejens normale besøg får alle familier som led i projektet nu også: et graviditetsbesøg og et 15/18-måneders besøg. Som led i projektet arbejdes der også med nye metoder til borger-inddragelse, og der er endvidere et særligt fokus på faderens rolle som ressource i familierne.

 

Der er stor ledelsesmæssig bevågenhed på projektet, så der både sikres fremdrift og udvikling, ligesom der løbende er fokus på, hvordan projektets gode erfaringer på sigt kan forankres i praksis.

 

Som en del af de afsatte projektmidler evalueres projektet af Rambøll med reference til styrelsen.

 

Projektet gennemføres fuldt ud med projektfinansierede midler, både til projektansættelser, uddannelse og indsatser rettet mod familierne. Kun begrænsede udgifter som kørsel og lignende finansieres af eget budget.


Tidligere behandling

14.04.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

4.Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)

Sagsnummer: 19/5397

Det tekniske budget 2020-2023 for drift og anlæg (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der gives en orientering om det tekniske budget 2020-2023.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Orientering taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2020-2023 samt investeringsoversigt for 2020-2023. Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag på mødet den 21. maj 2019. Det tekniske budget fremsendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2020, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

  

Det tekniske budget

 

Det tekniske budget er udarbejdet på baggrund af følgende principper:  

 

 • Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
 • Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2019, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2019-2022, og som har økonomiske konsekvenser.
 • Regnskabet for 2018: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2019.

 

Det tekniske budget udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2019. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL’s budgetvejledning.

 

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

  

Det foreløbige tekniske budget udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

  

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

 

Serviceudgifter

Område, 1.000 kr.

BF 2020

BF 2021

BF 2022

BF 2023

Skattefinansierede område

 

 

 

 

Serviceområder

3.578

454

2.109

9.790

Udvalget for teknik og miljø

482

558

407

407

Udvalget for arbejdsmarked og integration

-1.774

-1.774

-1.774

-1.774

Udvalget for skoler og børn

-845

-2.723

2.109

3.246

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

-941

-768

-245

207

Udvalget for social og ældre

-8.485

-8.586

-10.761

-5.322

Økonomiudvalget

15.141

13.747

12.373

13.026

Overførsler

13.973

17.976

25.924

14.882

Udvalget for arbejdsmarked og integration

14.315

15.841

19.452

18.014

Udvalget for skoler og børn

564

2.483

2.321

2.321

Udvalget for social og ældre

-906

-348

4.151

-5.453

Forsikrede ledige

-646

-646

-646

-646

Kommunal medfinansiering

0

0

0

0

Øvrige områder

899

899

899

899

Skattefinansierede område i alt

17.803

18.682

28.285

24.924

 

 

 

 

 

Forsyningsområdet

-69

-69

-69

-69

 

 

Det tekniske budget indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budget stiger med 3,6 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023.

 

Under Udvalget for skoler og børn er der færre udgifter til service på 0,8 mio. kr. i 2020 og mellem 2,1 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2020 stigende til 11,8 mio. kr. i overslagsårene. Størstedelen af disse beløb vedrører midler, som flyttes inden for udvalgets ramme eller mellem udvalg.

På dagtilbudsområdet er der merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 9,2 mio. kr. i 2023 som følge af et stigende antal børn.

 

Under Udvalget for social og ældre er der mindreudgifter til serviceområderne på 8,5 mio. kr. i 2020, 8,6 mio. kr. i 2021, 10,8 mio. kr. i 2022 og 5,3 mio. kr. i 2023.

 

På ældreområdet er mindreudgifterne opgjort til mellem 11,5 og 17 mio. kr. i 2020-2023. Heraf kan 5,5 mio. kr. henføres til midler, der placeres til andre funktioner på udvalgets område bl.a. pga. ændret konteringspraksis.

Der er mindreudgifter til den demografiske fremskrivning på mellem 7,0 mio. kr. og 12,4 mio. kr. som følge af et lavere antal ældre end forudsat i sidste års beregning.

 

På det specialiserede socialområde er der indregnet en merudgift på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. i 2021-2023 som følge af tilgang af borgere fra andre foranstaltninger i Vejen Kommune. 

 

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2020-2023 på mellem 14,0 mio. kr. og 25,9 mio. kr. Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr. 

 

Merudgifterne på overførselsområdet skyldes bl.a. merudgifter til sygedagpenge på 5,4 mio. kr. årligt. Herudover er der en stor stigning i udgifter til fleksløntilskud. Udgifterne forventes at stige med 8,0 mio. kr. i 2020 og med 14,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

  

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2020 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

  

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2020 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2020 er indgået.

 

Servicerammeberegning 2020

 

1.000 kr.

Beløb

Serviceudgifter Budget 2019

1.869.962

PL-regulering

48.565

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

-3.800

Skønnet serviceramme 2020

1.914.727

 

 

Basisbudget 2020

1.899.069

Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 21/5 2019

3.578

Teknisk budgetforslag, serviceudgifter

1.902.938

 

 

Forskel til vejledende serviceramme

11.789

 

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.914,7 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2019 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

 

Det tekniske budget udgør på nuværende tidspunkt 1.902,9 mio. kr. og ligger således 11,8 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

   

Investeringsoversigt 2020-2023

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2020-2023. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023. 

 

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2023 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 19, 24, 50 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2020-2023 udgør 212 mio.

I 2020-2022 er der fasthold det anlægsniveau, som blev fastsat i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2022. I 2023 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den økonomiske politik.


Tidligere behandling

14.05.2019 Direktionen

21.05.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 17,8 mio. kr. i 2020, 18,7 mio. kr. i 2021, 28,3 mio. kr. i 2022 og 24,9 mio. kr. i 2023.

 

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Som følge af det forestående folketingsvalg, forventes Økonomiaftalen at blive forsinket i forhold til tidligere år.


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov 2019 (C)

Sagsnummer: 19/12189

Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • kvalitetsvurderingen tages til efterretning.
 • Udvalget igangsætter en proces for revidering af museets vedtægter på baggrund af tilbagemeldingerne fra kvalitetsvurderingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Kvalitetsvurderingen er taget til efterretning. Der igangsættes en proces for revidering af museets vedtægter på baggrund af tilbagemeldingerne fra kvalitetsvurderingen.

 

Sagen ændres til C-sag for så vidt angår kvalitetsvurderingen.

 


Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har i marts 2019 foretaget en kvalitetsvurdering af Museet på Sønderskov. Kvalitetsvurderingen er et led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer. 

 

Styrelsen vurderer, at Museet på Sønderskovs opgavevaretagelse er tilfredsstillende.

 

I 2010 blev der lavet en kvalitetsvurdering, hvor nogen forskellige forhold blev påpeget. I den nye vurdering fra marts 2019 hæfter styrelsen sig ved, at museet har fulgt op på disse forhold og udviklet sig tilfredsstillende. De fremhæver blandt andet, at

 

 • den faglige profil er skærpet, og der er lavet et strategisk ledelsesgrundlag.
 • ressourcegrundlaget er blevet styrket.
 • der er sket et kvantitativt og kvalitativt løft af museets arkæologiske forskning.
 • efterslæb på registrering og indberetning er blevet bragt i orden på flot vis.
 • formidlingen har udviklet sig.
 • arbejdet med arkæologiske- og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i forbindelse med jordarbejde ved fysisk planlægning er styrket.

 

Styrelsen vurderer endvidere, at

 

 • forskningen inden for nyere tids kulturhistorie bør udvikles.
 • museets vedtægter bør revideres, så de er ajour med gældende lovgivning og sikrer en højere grad af uafhængighed af interessentforhold i bestyrelsens sammensætning.
 • der er potentiale for at styrke museets økonomiske grundlag.

 

På baggrund af denne vurdering anbefaler administrationen, at der indledes en proces med bestyrelsen for museet for at få revideret museets vedtægter. Det fremgår af museets vedtægter, at museet og museumsforeningen har samme bestyrelse, og dermed er museets bestyrelse ikke uafhængig af interessentforhold. Revidering af museets vedtægter skal derfor sikre, at den fremtidige bestyrelse har en sammensætning, der gør den uafhængig af interessentforhold. Ligeledes skal revideringen sikre, at vedtægterne er ajour med gældende lovgivning.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Museumsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Museet på Sønderskov - årsregnskab 2018 (C)

Sagsnummer: 19/11516

Museet på Sønderskov - årsregnskab 2018 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • regnskabet godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Indstilles godkendt.

 


Sagsfremstilling

Museet på Sønderskov fremsender revideret/godkendt regnskab.

 

Det samlede resultat blev et underskud på 15.956 kr. i 2018 mod et overskud på 46.589 kr. i 2017.

 

Egenkapitalen pr. 31. december 2018 er på knap 2 mio. kr.

 

2018 har blandt andet været præget af afslutningen på den store registreringsopgave. Mere end 37.000 genstande er registreret i de nationale databaser. En stor del af samlingen er pakket om, fotograferet og sendt til de Fælles Museumsmagasiner i Vejle, og magasinet på Skovlyst er afviklet.

Dernæst er det nye nationale registreringssystem, SARA, blevet implementeret.

 

Museets besøgstal var på 13.366 gæster. Der har været begrænset fokus på formidlingsopgaven i første halvdel af 2018 på grund af registreringsopgaven, men i anden halvdel af 2018 blev der ydet en ekstra indsats, hvilket totalt afstedkom et tilfredsstillende besøgstal.

 

Museet forventer fortsat at udvikle sine aktiviteter på alle faglige felter. Det statslige omprioriteringsbidrag vil dog inden for få år gøre en mærkbar indflydelse gældende på økonomien, ligesom museet til stadighed er følsom overfor ændringer i det kommunale tilskud.

 

Genforeningen kommer til at optage museet i løbet af 2019 og frem til 2020, hvor også Sønderskov selv fejrer 400 år.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. cember 2010.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Regnskaber for haller og centre 2018 (B)

Sagsnummer: 19/1920

Regnskaber for haller og centre 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • regnskaberne tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Haller og centre i Vejen Kommune har indsendt regnskaber for 2018. Regnskaberne er vedlagt til Udvalgets orientering. Vejen Idrætscenter (og herunder Gesten Fritidscenter og Skodborg Hallen) afvikler først regnskab i juni, og deres regnskab er ikke vedlagt. Alle centre og haller har haft overskud i 2018, bortset fra Landsbyhuset i Øster Lindet, Rødding Centret, Medius i Holsted og Multihuset i Læborg, som har haft underskud. Underskuddet er alle steder dækket af hallens egne midler.

 

Administrationen har siden sidste regnskabsår arbejdet med at undersøge mulighederne for at hallerne kan få nedbragt deres udgifter til eksempelvis revision, rengøring mv.

Ved at sænke udgifterne er det hensigten, at der frigøres midler til fokuserede indsatser, der kan skabe mere aktivitet.

 

På et møde mellem administrationen og hallerne den 9 april 2019, blev emnet drøftet, og administrationen forelagde forskellige muligheder for hallerne. Administrationen vurderer på baggrund af drøftelsen, at det bør afklares, hvorvidt:

 • Der kan laves fælles indkøbsaftaler, eller hallerne kan købe ind på samme aftaler som Vejen Kommune eller Vejen Idrætscenter.
 • Det er muligt at lave fælles forsikringsordning, eller der kan opnås rabat, hvis hallerne bruger samme forsikringsselskab. 

 

Administrationen arbejder videre med ovenstående områder.

 

Derudover drøftede hallerne forskellige lokale tiltag, som kan optimere deres drift og sikre dem færre udgifter og et øget aktivitetsniveau i hallerne. Det er administrationens vurdering, at hallerne har fokus på- og gør et godt og professionelt arbejde for at holde deres omkostninger nede via forskellige tiltag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Regnskaber fra museer 2018 (B)

Sagsnummer: 19/10595

Regnskaber fra museer 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager regnskaberne til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Hygum Hjemstavnsgård, Poul la Cour museet og Wellings Landsbymuseum sender regnskabet 2018 til Udvalgets orientering.

 

Hygum Hjemstavnsgård: Overskud 108.513 kr.

Poul la Cour museet: Underskud 283.121 kr.

Wellings Landsbymuseum: Overskud 5.081 kr.

 

Poul la Cour museet er i gang med en bygningsrestaurering, og udgiften er finansieret af et sponsorat, der er øremærket til bygningsrestaurering.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Vedtægtsændring for Medius Holsted (B)

Sagsnummer: 19/7418

Vedtægtsændring for Medius Holsted (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • de ændrede vedtægter godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Godkendt.

 


Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Medius Holsted sender nye vedtægter, der er godkendt på generalforsamlingen den 21. marts 2019.

 

Der er flere justeringer i forhold til de gamle vedtægter, og ændringerne kan ses af en kommenteret sammenligning mellem de gamle og de nye vedtægter (se bilag).


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Vedtægtsændring for Hærvejshallen (B)

Sagsnummer: 19/10587

Vedtægtsændring for Hærvejshallen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • de ændrede vedtægter godkendes.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Godkendt.

 


Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hærvejshallen sender nye vedtægter, der er godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2019.

 

Der er ændringer i §§ 6, 9 og 13.

 

§ 6:

Budget for indeværende år skal ikke længere fremlægges på Hærvejshallens kontor 1 uge før generalforsamlingen.

 

§ 9:

Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår, og valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 13 er ikke længere en del af dagsorden på den ordinære generalforsamling.

 

§ 13:

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, der er valgt for 2 år ad gangen, jfr. § 9 er ændret til ”regnskabet revideres af et ekstern Revisionsfirma”


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Indbydelse til kulturkonference i Danmarks Biblioteksforening.
 • Indbydelse til programlancering for trekantområdets festuge.

 


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 04-06-2019

Taget til efterretning.

Bilag

12.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.