Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 14-05-2019

Mødested: Landsbyhuset i Øster Lindet

1.Udvidelse af Landsbyhuset i Øster Lindet med en springhal (B)

Sagsnummer: 19/10599

Udvidelse af Landsbyhuset i Øster Lindet med en springhal (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget tager fremlæggelsen af projektet til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Taget til efterretning. Projektet drøftes ligeledes i forbindelse med budgetprocessen.

 


Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe fra Øster Lindet har henvendt sig med ønske om at udvide Landsbyhuset i Øster Linder med en springhal. Projektet er vedlagt som bilag, og arbejdsgruppen vil præsentere projektet for Udvalget på mødet. Folkeoplysningsudvalget er inviteret med til præsentationen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Projektet indgår i forslag til anlægsprojekter for budget 2020 og overslagsårene.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Status på planlægning af Børnekultur på Tværs (B)

Sagsnummer: 18/33925

Status på planlægning af Børnekultur på Tværs (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Styregruppen med medarbejdere fra Vejen Musikskole, Vejen Kommunes Biblioteker, Vejen Kunstmuseum/Billedskolen og Vejen Idrætscenter og ikke mindst koordinator Grethe Brinch Knudsen er i gang med planlægningen af Børnekultur på Tværs 2019. Der er fundet to andre kvinder, som vil hjælpe med afgrænsede opgaver i forhold til Børnekultur på Tværs.

 

Arrangementet ligger tirsdag den 15. oktober 2019. I Vejen midtby ligger det kl. 09.30-15.00, og i Vejen Idrætscenter begynder aktiviteterne fra omkring kl. 14.30. Dermed er begge steder en del af dagen uden at være i direkte konkurrence; når man er færdig i midtbyen, kan man fortsætte ud til aktiviteter i idrætscenteret. Aktiviteterne holder ikke pause ved middagstid som i 2018; faren ved at holde pause i aktiviteterne er, at folk tager hjem i stedet for at blive. Målet er naturligvis, at deltagerne er der længst muligt.

 

Arrangementet ligger bevidst i uge 42, hvor der er efterårsferie. På den måde kan man henvende sig til både børnefamilier, der holder ferie og børnehaver, sfo’er og dagplejere, der passer børn, der ikke holder ferie. Dermed er der også et socialt aspekt i at kunne tilbyde børn, som måske ikke kommer så meget på ferie, en god oplevelse.

 

Tidsplan:

April/maj: Kontakt til aktører.
April: Udmelding til institutioner omkring arrangementet.
August: Opstart af PR og markedsføring.
September: Plan for bus.
September/oktober: Der køres massiv PR og markedsføring i ugerne op til arrangementet.

 

Inddragelse af hele Vejen Kommune

Ud over de nævnte institutioner er der på nuværende tidspunkt kontakt med Knudepunktet, Studio 73, Sløjdscenen, Vejen Kirke, Spejderne i Gesten, Jels Vikingespil, Vejens forretninger/handelsstandsforening, Vejen Garden, Rødding Pigegarde, Beredskabet.

 

Der tages kontakt til kunstnere i kommunen for at høre, om de kan se sig som deltagere. Alle lokalråd er kontaktet, og det har givet svar fra Bække, Rødding og Hovborg. Samlet set peger de på 21 foreninger, historiefortællere, forretninger/virksomheder og personer, der måske kunne tilbyde en aktivitet. De bliver alle kontaktet og tilbudt at deltage i arrangementet. De øvrige lokalråd rykkes igen for kontakter.

 

Børneinstitutioner i hele kommunen inviteres med som publikum.

 

Der laves markedsføring i hele kommunen. I 2018 lavede Grethe Brinch Knudsen et stort arbejde med at melde sig ind i forskellige lokalsamfunds facebookgrupper for at fortælle om arrangementet, hvilket gav god respons. Det gentages i 2019.

 

Bustransport fra andre steder i kommunen

Der bliver, som i 2018, arrangeret bustransport. Det koordineres ud fra institutioners tilmelding. Dagplejemødre med deres dagplejebørn får tilbuddet om at blive samlet op ved nærmeste børnehave for at minimere antal stop og gøre kørslen mulig. Hvis de ikke bor i gåafstand af en institution, vurderes det, hvordan køreplanen bedst muligt kan tilrettelægges.


Tidligere behandling

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

3.Orientering om opstart af idrætsforening for psykisk sårbare borgere (B)

Sagsnummer: 19/8569

Orientering om opstart af idrætsforening for psykisk sårbare borgere (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Sundhedscenteret, Socialpsykiatrisk Center, Jobcenter og Kultur og Fritid har indledt et samarbejde med Dansk Arbejder- og Idrætsforbund (DAI) om at etablere en forening for psykisk sårbare. Formålet med foreningen er at styrke udsatte borgere fysisk, psykisk og socialt ved, at de kan engagere sig i fællesskabet enten som foreningsleder, instruktør eller udøver.

 

Erfaringen fra andre kommuner er, at foreningen kan blive brobygger og overgang for den enkelte borger til et ordinært medlemskab af en idrætsforening, til at komme i uddannelse eller komme tættere på arbejdsmarkedet. Foreningen tænkes derfor ind som:
 

 • Et uvisiteret tilbud i socialpsykiatrien.
 • En arbejdsmarkedsrettet indsats via jobcenteret.
 • Et efterværn og tilbud til borgere i kontakt med Sundhedscenteret.

 

Den kommunale indsats overfor psykisk sårbare er i dag forskelligartet, og der er et potentiale for at skabe en bedre koordinering. Foreningen er en måde at styrke koordineringen og fokuseringen i et fælles fagligt perspektiv.

 

Foreningen etableres og drives som en folkeoplysende forening, på lige vilkår som andre foreninger, og får hjemsted i Brørup Hallen. Fagafdelingerne understøtter de frivillige med at få startet foreningen op, og understøtter dem i at drive foreningen. Opgaven er forankret på tværs af afdelingerne med Socialpsykiatrisk Center som tovholder. Indsatsen ligger indenfor afdelingernes opgavefelt og arbejdsområde, og kan ved fælles prioritering realiseres med de ressourcer, afdelingerne har i dag.

 

Dansk Arbejder- og Idrætsforbund har erfaring med at etablere foreninger som denne i andre kommuner. De har således både stillet ressourcer og knowhow til rådighed i forhold til at facilitere opstart og igangsætning. Den 10. maj 2019 afvikles et kick-off arrangement i Brørup Sundhedscenter. Udvalget får en kort orientering fra arrangementet på mødet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

4.Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (C)

Sagsnummer: 19/9886

Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (C)


Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • udkast til ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.
 • udkast fremsendes til Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for Arbejdsmarked og integration, Udvalget for Social og ældre og Udvalget for skoler og børn og herefter videre til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Oldrup, Egon Fræhr.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 til godkendelse.

 

Sundhedsaftalen er en samarbejdsaftale, der indeholder aftaler om samarbejdet mellem kommunerne og regionen, som har relation til sektorovergange, med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb. Med godkendelse af sundhedsaftalen indgår Vejen Kommune i et forpligtende fællesskab og samarbejde med Regionen, 22 kommuner og almen praksis.

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 bygger videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark.

 

I fællesskab skal de tre parter finde løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for nu og i fremtiden. Det handler særligt om:

 

Flere ældre borgere.

Flere borgere med én eller flere kroniske sygdomme.

Flere borgere som lever med og efter kræft.

Flere borgere med psykiske lidelser.

 

Der skal derfor tænkes innovativt, og parterne skal i fællesskab anvende ressourcerne klogt og til størst mulig gavn for borgerne i Syddanmark. Det gøres ved i fællesskab at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Udmøntning af politiske visioner og målsætninger

 

Nærværende sundhedsaftale er bygget op om de politiske visioner, målsætninger og virkemidler, som parterne er enige om. De tydeliggør den overordnede ramme for det tværsektorielle sundhedsaftalesamarbejde og parternes indbyrdes forpligtigelser.

 

Den administrative del af sundhedsaftalen er beskrevet i et tillæg. Her er det fastlagt, hvilke indsatser og midler der tages i brug for, at de politiske visioner og målsætninger kan indfries. Den administrative del er således en del af sundhedsaftalen og har samme forpligtende karakter.

 

Når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer, er der i aftalen fokus på følgende:

 

Sæt borgeren først.

Tænk nyt – nye samarbejdsformer.

Mest mulig sundhed for pengene.

 

Sundhedsaftalens potentialer og udfordringer for Vejen Kommune

Aftalens betydning for Vejen Kommune:

Vejen kommune er på flere punkter langt i forhold til at nå de i Sundhedsaftalen opstillede mål, men på udvalgte områder vil det kræve en ekstra indsats at komme i mål. Det drejer sig om:

 • Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet. 

 

 • Reduktion af andelen af børn og unge med dårlig mental sundhed.

 

 • Reduktion af børn og unge med overvægt.

 

 • Reduktion i andelen af børn og unge der ryger.

 

 • Reduktion i andelen af daglige rygere.

 

Oversigt over måltal er vedhæftet i bilag med måltal for Vejen Kommune som er tilgængelige på nuværende tidspunkt.


Tidligere behandling

I forbindelse med høring af oplægget til Sundhedsaftale er følgende udvalg og Byrådet blevet hørt:

 

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.

21.01.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.

23.01.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

29.01.2019 Økonomiudvalget.

05.02.2019 Byrådet.

30.04.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Hvis der i forbindelse med det administrative spor bliver foreslået indsatser, som vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne, vil forslagene blive forelagt til politisk behandling i den enkelte kommune i Syddanmark.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Til orientering i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Bilag

5.Halvårlig status på indsatsen i Sund i Job - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Sagsnummer: 18/3549

Halvårlig status på indsatsen i Sund i Job - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)


Administrativ indstilling

Leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb og chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget orienteres og drøfter resultaterne i statusrapport for indsatsen Sund i Job.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Drøftet.

Orientering taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Indledning

Indsatsen ”Sund i job” startede op som et projekt i 2013. Det blev oprettet med det formål at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skulle ske ved at lave sundhedsfremmende tilbud, som skulle have et beskæftigelsesfremmende mål. Målgruppen var sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

 

I april 2015 besluttede Udvalget for arbejdsmarked og integration, at projektet på baggrund af de foreliggende resultater skulle overgå til drift. Sund i Job er nu et fast tilbud på Brørup Sundhedscenter. Den nye indsats startede op den 1. januar 2018 med de ændringer, som Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for arbejdsmarked og integration havde tilføjet.

 

Udvalgene besluttede samtidig, at de ville følge indsatsen, og at der ca. hvert halve år skulle gøres status på indsatsen. I vedlagte statusnotat orienteres der om resultaterne. Der er desuden vedlagt statusnotet om ”søvn”, som er et tilbud i Sund i Job.

 

Resultater for Sund i Job

Sund i Job er evalueret fra januar 2018 til medio marts 2019.

Antal henviste: 142 borgere. Det svarer til niveauet for tidligere år.

Antal afsluttede: 99 borgere.

 

Helbred

52% af borgerne vurderer at have øget deres helbredstilstand med en progression på minimum 20% ved afslutning i forhold til ved opstart. 33% placerer sig ens både før og efter et forløb i Sund i Job.

 

Arbejdsevne

a)     62% af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsevne med minimum 10% ved afslutning i forhold til ved opstart.

 

b)     50% af de borgere, som er i arbejde under forløbet, øger deres arbejdsevne med minimum 20% i forhold til enten de fysiske eller de psykiske krav i arbejdet.

 

Arbejdsmarkedsparathed

71% af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed med minimum 10% ved afslutning i forhold til ved opstart.

 

WHO-5’s trivselsindeks (som er et redskab til måling af mental sundhed)

62% af borgerne scorer 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks ved afslutning. Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 point. Ved point over 50 vurderes det, at personen ikke er i risiko for depression eller langvarig stressbelastning. 67% af borgerne har progression i WHO-5’s trivselsindeks.

 

Efterværn

Tidligere erfaringer viser, at det kan være svært at fastholde de nye sunde vaner, når et forløb på Brørup Sundhedscenter stopper.

 

En sundhedsambassadør i Vejen Kommune har samlet en gruppe af frivillige, der har lyst til at ”bygge bro” og derved hjælpe borgere efter et forløb på Brørup Sundhedscenter, videre ud i foreningslivet eller til andre sociale fællesskaber. Intentionen er at støtte til at fastholde de sunde vaner, der er sat i gang.

 

Jobcenteret har generelt fokus på borgere med langvarige forløb, og hvor sundhedsproblematikker og fastlåsthed er en udfordring for borgerne. For at styrke samarbejdet om tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en sygdomsperiode, er der etableret et tæt samarbejde mellem Sund i Job og projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam. Det betyder fx, at når en borger afsluttes i Sund i Job, og ikke har et arbejde at vende tilbage til, men oplever sig klar til praktik, så inddrages Virksomhedsvendt Udrykningsteam. Et relevant virksomhedscenter findes, og den enkelte borger hjælpes i praktik. Samarbejdet mellem Sund i Job og Virksomhedsvendt Udrykningsteam er startet i august 2018, og fra august 2018 – marts 2019 er 30 borgere blevet hjulpet videre ud i praktik efter endt forløb i Sund i Job.

 

Ved en opfølgning på borgernes jobstatus ses det, at i alt 45% har flyttet sig fra sygedagpenge til enten at være kommet i arbejde, eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet igen. Dette tal kan være højere, da nogle borgere først lige har afsluttet et forløb på Brørup Sundhedscenter og dermed ikke indgår i opgørelsen.


Tidligere behandling

19.02.2013 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

05.03.2013 Økonomiudvalget.

12.03.2013 Byrådet.

21.04.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

22.04.2015 Beskæftigelsesudvalget.

21.03.2017 Udvalget for arbejdsmarkedet og integration

22.03.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

20.02.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.08.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Halvårlig status på indsatsen Vejen Frem og Sundhedsambassadører (B)

Sagsnummer: 18/7902

Halvårlig status på indsatsen Vejen Frem og Sundhedsambassadører (B)


Administrativ indstilling

Leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres og drøfter resultaterne i statusrapport for indsatsen Vejen Frem og Sundhedsambassadører.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Drøftet. Orienteringen er taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Vejen Frem er en indsats i Livsstilsafdelingen på Brørup Sundhedscenter, der er målrettet borgere, som er udfordrede på sundheden - både fysisk og/eller mentalt. Indsatsen startede i januar 2018 og bygger på viden fra tidligere projekter og indsatser i afdelingen. Indsatsen hænger sammen med Sundhedsloven § 119, hvor kommunerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

 

Borgerne deltager i individuelt sammensatte sundhedsforløb. Formålet er at forebygge livsstilrelaterede sygdomme samt understøtte fastholdelse af de positive virkninger af de sundhedsindsatser, som borgerne får. Sundhedsforløbene kan være fysisk træning, kostvejledning, gruppecoaching, søvn, smertemestring m.v.

 

Derudover rekrutteres og uddannes der sundhedsambassadører i Vejen Kommune. Sundhedsambassadørerne skal bidrage til frivilligt at promovere sundhed generelt i kommunen i samarbejde med Brørup Sundhedscenter.

 

I vedlagte statusnotat orienteres der om resultaterne.

 

Resultater

Der er pr. marts 2019 136 sundhedsambassadører og flere kommer løbende til.

Uddannelsen af sundhedsambassadører afvikles og udvikles løbende blandt andet som en del af sundhedsambassadørtræf. Ved seneste træf var emnet fællesskaber, og 75 sundhedsambassadører deltog.

 

Vejen Frem evalueres i denne status fra januar 2018 til medio marts 2019:

 

 • 318 borgere har været henvist eller har henvendt sig til Vejen Frem i perioden. Borgerne dækker en aldersmæssig bred målgruppe med en gennemsnitsalder på 48 år. Antallet af borgere i tilbuddet har været stigende i perioden.

 

217 borgere er afsluttet i perioden.

101 borgere er fortsat aktive i et sundhedstilbud.

 

 • Trivsel (mental sundhed):

64% af borgerne har scoret 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks efter et forløb på Brørup Sundhedscenter. Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 point, men ved point over 50 vurderes det, at personen ikke er i risiko for depression eller langvarig stressbelastning.

58% af de målte borgere har progression i WHO-5’s trivselsindeks.

 

 • Helbred:

37% af borgerne øger deres samlede helbredsvurdering. 56% svarer det samme både før og efter et sundhedsforløb. Heraf svarer 46%, at deres selvvurderede helbred er godt.

 

 • Fysiske test:

Alle borgere udfører en fysisk test inden opstart på et træningsforløb. Ud af en stikprøve på 10% af borgerne viser det, at alle borgere har forbedret sig efter et træningsforløb i Vejen Frem.

 

 • Begrænsning i dagligdags aktiviteter:
 • Efter er forløb har 43% af borgerne enten reduceret deres begrænsninger eller de er fortsat ikke begrænset ift. lette dagligdags aktiviteter.

 

 • Efter er forløb har 50% af borgerne enten reduceret deres begrænsninger eller de er fortsat ikke begrænset ift. svære dagligdags aktiviteter (som fx at gå flere etager op ad trapper).

 

 • Hyppighed af motion:

Borgere, der motionerer to eller flere gange i ugen, øges fra 40% til 62%, det vil sige en stigning på 22 procentpoint.

 

Sundhedstilbuddene er som udgangspunkt gruppebaserede. 72% synes, det har været givende eller berigende at indgå i gruppeforløb, og 69% har skabt nye relationer.

 

Indsatsen gennemføres med et begrænset ressourceforbrug bl.a. finansieret af budgetoverførsler.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Forslag til politisk mødestruktur (B)

Sagsnummer: 19/7746

Forslag til politisk mødestruktur (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til politisk mødestruktur.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Drøftet. Udvalget vil gerne fastholde et mødetidspunkt den pågældende tirsdag kl. 07.30.

 


Sagsfremstilling

Den 30. april 2019 drøftede Økonomiudvalget forslag til ny politisk mødestruktur.

 

Forslaget indebærer bl.a., at alle stående udvalg afholder møde på samme tirsdag i måneden.

 

Økonomiudvalget besluttede:

Forslag til organisering af det politiske arbejde ønskes gennemført med ændringen, at Social og ældre holder møde om onsdagen. Forslaget drøftes i Udvalgene og i de politiske grupper og behandles på næste møde i Økonomiudvalget.


Tidligere behandling

30.04.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

Sagsnummer: 19/9381

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget indstiller at budgetopfølgning pr. 31.03.2019 godkendes

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Der er pr. 31. marts 2019 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede punktet på mødet den 30. april 2019.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 17,2 mio. kr. i merudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto 2,2 mio. kr. På overførselsområdet udgør det samlede behov for tillægsbevillinger 15,7 mio. kr. 

Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -0,6 mio. kr.

 

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 0,1 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 2,3 mio. kr.

 

Bemærkning til Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling for Udvalget for sundhed, kultur og fritid er opgjort til -1,0 mio. kr. Heraf udgør -2,4 mio. kr. en teknisk flytning af budgettet til vedligeholdelse af klimaskærme til Bygningsservice & Beredskab under Økonomiudvalget. På øvrige områder er der således merudgifter for 1,5 mio. kr.

På sundhedsområdet er der indarbejdet en merudgift på 0,4 mio. kr. som følge af overtagelse af opgaver vedrørende forløbsprogrammer for diabetikere. Herudover tilføres sundhedsplejen 0,3 mio. kr. som følge af et stigende antal børn.

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på alle udvalg.

 

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

2.202

Udvalget for teknik og miljø

 

1.263

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-1.409

  Heraf Arbejdsmarked

-1.409

 

Udvalget for skoler og børn

 

-4.366

  Heraf Dagtilbud & Skoler

-366

 

  Heraf Sundhed & Familie

-4.000

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-1.009

  Heraf Udvikling & Erhverv

-2.302

 

  Heraf Sundhed & Familie

1.293

 

Udvalget for social og ældre

 

1.055

  Heraf Social & Ældre

1.438

 

Økonomiudvalget

 

6.668

2) Overførselsområder

 

15.706

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

7.617

  Heraf Borgerservice

                        6.631

 

  Heraf Arbejdsmarked

                          986

 

Udvalget for skoler og børn

 

0

Udvalget for social og ældre

 

8.089

  Heraf Borgerservice

7.139

 

  Heraf Social & Ældre

950

 

3) Forsikrede ledige

 

-644

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-644

4) Øvrige områder

 

-40

Udvalget for social og ældre

 

-40

5) Kommunal medfinansiering

 

0

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

17.224

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

   0 

7) Forsyningsvirksomhed

 

-68

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

17.156

 

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som primært vedrører salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.

  

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -19,6 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der indarbejdet merindtægter på 8,2 mio. kr. som skyldes overgangsordningen vedrørende opdateret udgiftsbehov i den kommunale udligning.

Der er desuden indarbejdet en netto mindreudgift til regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018 og 2019 på i alt 12,4 mio. kr. på baggrund af en prognose fra KL. Vejen Kommunes udgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige er i 2018 ca. 11 mio. kr. lavere end beskæftigelsestilskuddet.


Tidligere behandling

30.04.2019 Direktionen


Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering -2,3 mio. kr., som tilføres likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

2.202

Drift – overførselsområder

15.706

Drift – forsikrede ledige

-644

Drift - øvrige områder

-40

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

17.224

 

 

Drift i alt

17.224

Drift - forsyningsvirksomhed

-68

Anlæg

120

Finansforskydninger og finansiering

-19.595

I alt

-2.319

 


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Budget 2020 og overslagsårene - råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker (B)

Sagsnummer: 19/10356

Budget 2020 og overslagsårene - råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen og konstitueret chef for Sundhed og Familie Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget drøfter driftsønskerne.
 • Udvalget drøfter og laver en foreløbig vurdering af anlægsønsker.
 • Udvalget drøfter råderumsforslag.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Udvalget har drøftet og vurderet på ønskerne til drift og anlæg. Udvalget blev på mødet orienteret om de kommende råderumsforslag.

 


Sagsfremstilling

Ifølge Vejen Kommunes budgetprocedure, skal fagudvalgene arbejde med drifts- og anlægsønsker i marts – maj. Fagudvalgene skal endvidere foretage en prioritering af anlægsønskerne.

 

Den 22. maj skal afdelingscheferne sende forslag til råderumstiltag, drifts- og anlægsønsker til Økonomi.

 

På baggrund af tidligere drøftelse i Udvalget samt sidste års budgetlægning har administrationen udarbejdet en oversigt over drifts- og anlægsønsker, som er vedlagt som bilag. Råderumsforslagene vil blive fremlagt til orientering på mødet.

 

Udvalget skal drøfte råderumsforslaget, driftsønsker, samt lave en foreløbig vurdering af anlægsønskerne.

 

På mødet i juni vil Udvalget blive præsenteret for et samlet katalog af råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker. Udvalget skal på dette møde foretage den endelig prioritering af drifts- og anlægsønsker.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Udvalgets drøftelser indgår i budgetforhandlingerne.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Økonomi udarbejder høringsmateriale (høringsbrev, budgetrapport og kataloger med driftsændringer og anlægsønsker), som kommer i høring fra den 11. – 25. september 2019.

10.Godkendelse af Biblioteksstrategi 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 19/10588

Godkendelse af Biblioteksstrategi 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget godkender biblioteksstrategien.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Biblioteket har udarbejdet en ny strategi for 2019-2022, som understøtter etableringen af et nyt hovedbibliotek og sætter nye strategiske retninger. Strategien skal:

 

 • synliggøre biblioteket som en væsentlig samfundsmæssig institution, der bibringer sammenhængskraft og indsigt i lokalsamfundet.
 • motivere til at prioritere navnlig børns kulturelle dannelse og læselyst.
 • skabe bedre muligheder for menneskers evne til at tage stilling til komplekse problemstillinger.
 • bidrage til at styrke læse- og mediefærdigheder, almindelig oplysning og dannelse.
 • sætte fokus på kulturelle oplevelser og invitere borgere med til at udvikle kultur i det moderne forsamlingshus.
 • signalere internt såvel som eksternt, at biblioteket er en vigtig strategisk samarbejdspartner for aktører inden for uddannelse, kultur og fritid.

 

Lederen af biblioteket Kasper Østergaard Grønkjær deltager i mødet og fremlægger den nye strategi.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.04.2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Taget til efterretning.

Bilag

12.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 14-05-2019

Intet.

13.Udvidelse af børneområdet ved nyt bibliotek (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Martin Boye (I) fremlægger et ændringsforslag om, at beslutningen vedrørende køb eller leje af lejligheden udsættes i et år.

 

For ændringsforslaget stemte Martin Boye (I) og Jakob Bech Jensen (C).

Imod stemte Jørgen Thøgersen (A), Malene K. Nielsen (V), Poul Egelykke (V), Peter Fallesen (A) og Jørgen Lastein (V).

 

Jørgen Thøgersen (A), Malene K. Nielsen (V), Poul Egelykke (V), Peter Fallesen (A) og Jørgen Lastein (V) anbefaler herefter, at der arbejdes videre med mulighed 2.

 

14.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.