Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 30-04-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. marts 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. marts 2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 25,3. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 26,8. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 26,0 mod 27,6 sidste år.

 

Der forventes pt. et merforbrug på Økonomiudvalgets område som følge af merudgifter til den centrale barselspulje. På baggrund af antal fødsler og forbruget sidste år forventes en merudgift på 1-1,5 mio. kr. i 2019. 

Lønforbrugsprocenten er på 24,1 i år mod 24,0 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

 


Høring

Ingen.

Bilag

2.Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde ved Kongevænget - etape 3, Vejen (C)

Sagsnummer: 19/9764

Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde ved Kongevænget - etape 3, Vejen (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • mindsteprisen for Kongevænget – etape 3 – delområde 8 og 9 fastsættes til 380 kr. pr. m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune udbyder i løbet af maj 2018 boliggrunde på Kongevænget etape 3 i Vejen til salg. Området er omfattet af lokalplan 234. Byggemodningen i etape 3 er opdelt i delområde 8 og delområde 9. Inden for delområderne 8 og 9 må grundene udstykkes fra 800 m2 til 1.200 m2.

 

For delområde 8 bliver der byggemodnet 7 grunde, som varierer fra 906 m2 til 1.184 m2. I delområde 8 må udvendige bygningssider kun udføres i træ.

For delområde 9 bliver der byggemodnet 8 grunde, som varierer fra 813 m2 til 1.017 m2.

Efter endt udstykning vil der være 14.177 m2 grundareal til salg.

 

Skitse for udstykning af delområde 8 og 9 er vedlagt dagsordenen.

 

Byggemodningen af Kongevænget – etape 3 er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo maj og grundene forventes klar til overtagelse den 7. juni 2019.

 

Mindsteprisen for Kongevænget etape 3 er beregnet til 396 kr. pr. m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

 

Tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægsbidrag til vand, herunder også forsyningsledningsbidrag til vand, skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusive moms:

 

Kloak64.190,00 kr.

 

El18.125,00 kr.

 

Vand      25.396,25 kr.

 

I alt pr. boliggrund 107.711,25 kr.

 

Til orientering blev mindsteprisen for grunde i Kongevænget etape 1 fastsat til 310 kr. m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsbidrag og Kongevænget etape 2 blev fastsat til 320 kr. pr. m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter.

 

Stikledningsbidrag til el og vand afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.

 

Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.

 

Kalkulationer og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard (C)

Sagsnummer: 19/8894

Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard (C)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Steen Lauridsen indstiller at:

 

 • de afsatte midler på 5.095.000 kr. til klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard i 2019 frigives

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard er projekter for at vedligeholde og opretholde bygningsdele, som har en levetid på mere end 10 år.

 

I budgettet for 2019 er der afsat 5.095.000 kr. til klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard.

 

I forbindelse med vedtagelse af budgettet er der udarbejdet en liste over projekter med klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard. Listen bliver løbende ajourført i forbindelse med de årlige bygningssyn, der gennemføres i forbindelse med kommunens bygninger, hvorefter den endelige prioritering foretages indenfor listen.

Den endelige prioritering fremgår af vedhæftede bilag ”Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard projekter 2019”.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2019 er der afsat 5.095.000 kr. til klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

4.Planstrategi 2019 (C)

Sagsnummer: 18/19393

Planstrategi 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • forslag til Planstrategi 2019 for Vejen Kommune og Trekantområde Danmark vedtages og sendes i offentlig høring.
 • Byrådet beslutter at gennemføre en delvis revision af kommuneplanen.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt.

Der indarbejdes formuleringsmæssige ændringer og ændrede opsætning af kort m.v.


Sagsfremstilling

Ifølge planloven skal Byrådet, inden udgangen af første halvdel af en valgperiode, offentliggøre en planstrategi, hvori de vurderer kommunens udvikling for de kommende 4 år. Planstrategien skal beskrive, hvilke dele af kommuneplanen Byrådet forventer at ændre, samt beskrive, hvordan Byrådet vil udmønte kommunens eksisterende visioner og politikker gennem bl.a. nye strategier, temaplaner, udviklingsplaner og konkrete tiltag.

 

Vejen Kommune indgår i et plansamarbejde med de øvrige seks kommuner i Trekantområdet Danmark. Trekantområdet har i fællesskab udarbejdet en strategi for vækst og attraktivitet, hvilken også tjener som en fælles planstrategi. Derudover har hver kommune i Trekantområdet udarbejdet en lokal planstrategi, som supplement til den fælles.

 

Det betyder helt konkret, at Planstrategi 2019 skal ses som to dokumenter samlet i ét. Del 2 (den fælles del) gælder for alle kommunerne i Trekantområdet, hvorimod Del 1 (den lokale del) udelukkende har virkning for planlægningen i Vejen Kommune.

 

Overordnet indeholder Planstrategi 2019 følgende:

 • Forord
 • Læsevejledning
 • Del 1: Lokal planstrategi 2019 for Vejen Kommune
 • Del 2: Strategi for vækst og attraktivitet (planstrategi for hele Trekantområde Danmark)

 

I lyset af Byrådets nyligt vedtagne ’Politikområder 2018-21’ er den lokale planstrategi primært fokuseret omkring områder, der er bundet op på konkret fysisk planlægning.

 

Indholdet i den lokale planstrategi er således begrundet i nationale udmeldinger, i ny lovgivning og i Byrådets ønske om at styrke kommuneplanen som administrativt styringsgrundlag. Dertil er planstrategien udarbejdet på en måde, hvormed Byrådets ønske om at leve op til FN’s 17 verdensmål for 2030, er tænkt ind.

 

Del 1 – Lokal Planstrategi 2019 berører følgende emner:

1. Erhverv

2. Bosætning og bymønstre

3. Infrastruktur

4. Energi

5. Klimatilpasning

6. Åben land og naturområder

 

Del 2 – Strategi for vækst og attraktivitet berører følgende emner:

1. Erhvervsudvikling

2. Arbejdsmarked og uddannelse

3. Bosætning, kultur og oplevelser

4. Mobilitet og forsyning

 

Med Planstrategi 2019 for Vejen Kommune og Trekantområde Danmark lægger Vejen Byråd op til en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Blandt de 7 kommuner i Trekantområdet er det aftalt at revidere kommuneplanen inden for de ovennævnte 4 emner i Strategien for Vækst og Attraktivitet (Del 2) og herunder at revidere kommuneplanen inden for 6 specifikke emner (jf. bilag). Vejen Kommune lægger i den lokale del (Del 1) ligeledes op til revision af kommuneplanen inden for de ovennævnte 6 konkrete emner. Disse kan generelt indeholdes under den aftalte revisionsbeslutning i Trekantområdet – dog ønsker Vejen Kommune også at revidere emnerne større uforstyrrede landskaber og områder med værdifulde kulturmiljøer samt foretage en mindre revision af udpegning af skovområder.

 

Planstrategi 2019 for Vejen Kommune og Trekantområde Danmark vurderes til at være i overensstemmelse med Byrådets overordnede vision og politikker for den fysiske planlægning i Vejen Kommune.

 

Tidsplan og proces:

 • Medio 2019 – Alle 7 kommuner i Trekantområdet sender Planstrategi 2019 i min. 8-ugers offentlig høring fra ca. 28. maj til ca. 6. august.
 • September 2019 – Planstrategi 2019 vedtages endeligt politisk og offentliggøres.

 

Vejen Kommune planlægger ikke konkrete borgermøder eller lignende i høringsperioden. Planstrategien vil indgå som emne på møder i diverse nedsatte tværgående råd som bl.a. Grønt råd og Landdistriktsudvalget. Planstrategien vil ligeledes blive drøftet med UdviklingVejens bestyrelse.

 

Miljøvurdering:

Idet planstrategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er den ikke omfattet af ’lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)’.


Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.

13.11.2018 Byrådet.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16/04/2018 bekendtgørelse af lov om planlægning.


Høring

Alle 7 kommuner i Trekantområdet sender samtidigt Planstrategi 2019 i min. 8-ugers offentlig høring fra ca. 28. maj til ca. 6. august.

Bilag

5.Orientering om styringsdialogmøder 2018 med boligorganisationerne i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 19/2034

Orientering om styringsdialogmøder 2018 med boligorganisationerne i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller til Økonomiudvalget, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Orienteringen taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune og boligorganisationerne i kommunen har i løbet af februar afholdt de årlige styringsdialogmøder, hvor boligorganisationernes drift og økonomi gennemgås.

 

Dialogmøderne viser, at det fortsat går godt i boligorganisationerne både i forhold til udlejning og økonomi. Boligorganisationerne vurderer ligeledes, at de boligsociale problemer er uændrede.

 

Tilbagemeldingerne fra boligorganisationerne er,

 • at boligerne generelt lejes fint ud – enkelte afdelinger – især udenfor centerbyerne - har stor udskiftning eller korte ventelister.
 • at beboerdemokratiet generelt fungerer godt, og det lykkes fortsat at få besat bestyrelsesposterne.
 • at der arbejdes målrettet mod at bidrage til opfyldelsen af de centralt udmeldte krav om effektiviseringer for branchen, men det er svært i flere afdelinger, som dels er relativt små, dels er drevet effektivt jf. benchmarkingtal.

 

De almene boligorganisationer bygger i disse år mange nye lejligheder, og flere af boligorganisationerne udtrykker ønske om nye boligprojekter. Disse projekter vil indebære medfinansiering fra Vejen Kommune, hvorved der vil også være behov for at drøfte omfanget af almene boligprojekter i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

 

Flere af boligorganisationerne gennemfører også renoveringsprojekter, og i forbindelse med disse kan der i mindre omfang blive behov for kommunal medfinansiering eller garantistillelse. Disse sager behandles enkeltvist, efterhånden som boligorganisationerne har dem klar til fremlæggelse. På alle dialogmøder er de nuværende boligers vedligeholdelsesstandard blevet drøftet. Boligorganisationerne er meget opmærksomme på, at flere af ejendommene har en alder, hvor de skal vedligeholdes for fortsat at være attraktive for udlejning. Boligforeningerne drøfter med de lokale afdelingsbestyrelser og beboerne, hvordan der findes den rette balance mellem ønsket vedligehold og fremtidigt huslejeniveau.

 

Som supplement til de individuelle styringsdialogmøder planlægges i efteråret det årlige fælles dialogmøde mellem Økonomiudvalget og alle boligorganisationer med boliger i Vejen Kommune. Herudover planlægges et temamøde for hele Byrådet omkring den almene boligsektor. Dette møde arrangeres af boligforeningerne i samarbejde med administrationen.

 

Rødding Egnens Boligselskab er lagt sammen med Ribe Boligforening, og det vil derfor fremadrettet være Esbjerg kommune som beliggenhedskommune, der fører tilsynet med boligorganisationen. Lignende gælder for de almene boliger i Vejen Kommune, som hører under Varde Boligadministration (Varde Kommune), HAB (Haderslev Kommune) og Alfabo (Kolding Kommune).


Tidligere behandling

03.04.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

BKG 2013 nr. 1540 om drift af almene boliger m.v. §109.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Proces for behandling af nye ansøgninger om tilskud til almene boliger (B)

Sagsnummer: 19/2034

Proces for behandling af nye ansøgninger om tilskud til almene boliger (B)


Administrativ indstilling

Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller til Økonomiudvalget, at

 • sagen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Ansøgninger om forhåndstilsagn behandles løbende og prioriteres i forbindelse med den årlige budgetlægning. Byomdannelse vil indgå som et kriterium ved prioriteringen.


Sagsfremstilling

Af Byrådets boligpolitik fra 2016 fremgår: ”Med udgangspunkt i at Vejen Kommune skal have en varieret og god boligmasse, vil Vejen Kommune sammen med boligorganisationerne arbejde for, at andelen af almene boliger nærmer sig niveauet i sammenlignelige kommuner.”  Vejen Kommune ligger i dag på niveau med Tønder og Varde, men med et lavere niveau end både Billund og Haderslev.

 

I forlængelse af boligpolitikken har Byrådet og boligorganisationerne igangsat byggeri af mange nye boliger. Byrådet har i budgettet for 2019-22 afsat midler til grundkapitalindskud til 6 forskellige projekter i Vejen, Brørup og Rødding til i alt 27,14 mio. kr. Med igangværende projekter bygges hermed ca. 270 lejligheder i kommunen, heraf ca. 200 i Vejen.

 

De nuværende boligprojekter følger boligpolitikkens prioritering af at nybyggeri dels primært skal ske i Vejen og centerbyerne, dels gerne har et element af byomdannelsespektiv.

 

I forbindelse med styringsdialogmøderne har flere boligorganisationer udtrykt konkrete ønsker om at bygge nye boliger:

 • Askov
 • Ravnbjerg og Bymidte/hotel i Jels (element af byomdannelse)
 • Åparken i Holsted

De to sidstnævnte projekter indgik også i Byrådets drøftelser omkring budget 2019.

 

Der ligger nye konkrete ansøgninger til henholdsvis Askov (Vejen Boligforening) og Ravnbjerg og Bymidte/Hotel i Jels (Boligforeningen Kongeåen).

 

Herudover har der også været forespørgsler på mulige projekter på:

 • Nørregade i Brørup (byomdannelse)
 • Østermark i Vejen
 • Trælastgrunden, Nørregade eller Militærgrunden i Holsted (byomdannelse)
 • Ungdomsboliger Vejen Idrætscenter

 

I forbindelse med Økonomiudvalgets årlige dialogmøder med lokalrådene har flere af disse udtrykt ønske om, at der etableres lejeboliger i lokal- og landsbyerne.

 

I forhold til Byrådets overvejelser omkring fremtidige tilskud kan det overvejes at fastlægge en åben proces, så boligorganisationerne kender præmisserne for, hvornår der igen kan forventes nye tilskud. Boligorganisationerne har brug for en klar tilkendegivelse fra Byrådet omkring mulighederne for at få grundkapitalindskud, da de skal forhandle købsaftaler på jord og har udgifter til udarbejdelse af ideskitser mm. forud for skema A. Omvendt kan Byrådet have en interesse i at fastholde handlerum i de kommende år til andre anlægsprojekter, herunder nye behov for tilskud til almene boliger. Selvom boligefterspørgslen i Vejen er i vækst, så er det pt. uklart, hvordan boligmarkedet reagerer på de mange nye lejligheder i Vejen.

 

Administrationen foreslår på den baggrund to modeller for den fremtidige behandling af nye ansøgninger:

 1. Ansøgninger om forhåndstilsagn behandles løbende.
 2. Der fastsættes en frist for nye ansøgninger til marts 2020, hvorefter ansøgningerne kan behandles samlet i forbindelse med budget 2021.

 

I forhold til forslag b, så vil rammerne for nye ansøgninger kunne drøftes med boligorganisationerne på det kommende temamøde for hele Byrådet og alle boligorganisationerne inkl. deres administrationsselskaber. Temamødet planlægges af boligorganisationerne i samarbejde med administrationen på baggrund af det fælles dialogmøde i efteråret (for boligorganisationerne og repræsentanter for Økonomiudvalget).


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er disponeret grundkapitaltilskud til følgende projekter:

 • Præstevænget, Vejen (2020)
 • Nørregade 1, Vejen (2019 og 2020)
 • Torps Allé, Vejen (2019 og 2020)
 • TBS-grunden, Brørup (2021 og 2022)
 • Peugeotgrunden, Vejen (2020)
 • Rødding Vestergade, Rødding (2019 og 2020)

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 skal beløbene tilpasses de konkrete projekters grundkapitaltilskud.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

BKG 2013 nr. 1540 om drift af almene boliger m.v. §109.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Igangsætning af lokalplan 311, Lokalplan for Rødding centerområde (B)

Sagsnummer: 19/9289

Igangsætning af lokalplan 311, Lokalplan for Rødding centerområde (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 311 – Rødding Centerområde, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Godkendt som indstillet.

Den samlede planlægning for Rødding by vurderes.


Sagsfremstilling

I centerområdet i Rødding er der behov for at lave et opdateret plangrundlag. En ny lokalplan skal give en retning for at styrke helhedsindtrykket af bymidten og sikre en sammenhængende udformning af bygninger og pladser. Omdannelse af Enghaveplads vil være en del af en ny lokalplan.

 

I en ny lokalplan skal centerområdet tilpasses og forstærkes, så der vil være et stærkt og attraktivt miljø for forretninger og erhverv. De ejendomme, der ligger i periferien af centerområdet vil dermed kunne omdannes til boligformål i stueetagen og bidrage til at løfte helhedsindtrykket af bymidten i Rødding.

 

Bymidte i Rødding

På en borgerworkshop om udvikling i Rødding, den 12. oktober 2017 kom borgerne med idéer, der kunne være med til at definere udviklingen i Rødding i de kommende år. Temaet ”genoplivning af bymidten” har fået førstepladsen i projektets prioritetshierarki (læs Rødding Udviklingsstrategi 2017, side 10-11).

 

Centerområde og detailhandel

I forbindelse med udarbejdelsen af Detailhandelsstrategi 2016 er det beskrevet, at man ønsker at løfte bymidten i Rødding ved at omdanne lukkede butikker til boliger. Emnet er ligeledes en del af Vækststrategi 2020 (pkt. 4.7) som en indsats, at Vejen Kommune ønsker at arbejde aktivt med at tilrette lokalplanerne til den fremtidige butiksstruktur og byudvikling. Senest har Økonomiudvalget den 5. marts 2019 vedtaget, at der skal gives tilladelse til, at flere tomme butikslokaler kan omdannes til boliger, og at det alene er ved torvet, at der fortsat skal være krav om butikker i stueetagen.

 

Centerområdet i Rødding er omfattet af Kommuneplanramme 4.C.01, der udlægger området til Centerformål, herunder butikker, liberale erhverv og mindre, ikke generende fremstillings- og servicevirksomheder, boligbebyggelse og offentlige formål. For området gælder byplanvedtægt BP3.R og lokalplanerne nr. 1.4 -09, 1.1 -01A, 193 og 262, som i mindre dele udlægger området til blandt andet butiksformål, lægehus m.m. og offentligt område på Enghaveplads, med busholdeplads og parkering.

 

Den konkrete afgrænsning af lokalplanområdet fastlægges i planlægningsprocessen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planen skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

8.Igangsætning af lokalplan 312 - Boligområde i Askov (B)

Sagsnummer: 19/9070

Igangsætning af lokalplan 312 - Boligområde i Askov (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af lokalplan 312 – Boligområde i Askov, samt tillæg 15 til Kommuneplan 2017, igangsættes.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Udsat.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan til boligformål til en ny privat udstykning i det sydlige Askov mellem V. Skibelundvej og Ø. Skibelundvej.

 

Det nye boligområde er ca. 11,4 ha, og det forventes, at der i området kan laves ca. 100 boliger. Området ønskes planlagt som et grønt boligområde med fritliggende boliger eller dobbelthuse e.lign på dels almindelige parcelhusgrunde over 700 m² og på dels små grunde på 400 – 600 m². Området ønskes vejbetjent fra Ø. Skibelundvej.

 

I dag ligger området i landzone og anvendes til landbrugsformål. Lokalplanområdet vil udgøre størstedelen af rammeområde 6.B.04 i Kommuneplan 2017, som er udlagt til boligformål med bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. I området ønskes der mulighed for at lave boliger med 2 etager, og derfor kræver projektet at der laves et tillæg til kommuneplan 2017. Et område med ca. 100 boliger i Askov kræver, at der bliver lavet en lokalplan.

 

Som et led i planlægningen skal muligheden for fortsat landbrugsmæssig drift på landbrugsejendommen Vejenvej 10 vurderes. Herudover skal planlægningen i området koordineres med planerne om etablering af en cykelsti syd for Askov, og ønsket om vejadgang til Ø. Skibelundvej skal vurderes.

 

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for området skal der laves et tillæg til kommunens spildevandsplan.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

9.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje, som har fået indføjet Handicaprådets i høringssvar indeholdende ændringsforslag, godkendes og sendes til behandling i Byrådet.

 

 

Indstilling fra mødet i Udvalget for social og ældre den 10.04.2019:

 

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 

 • høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet drøftes.
 • ændringsforslaget i Handicaprådets høringssvar indføjes i endelig udgave af kvalitetsstandarder.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje med ændringer efter høring godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-03-2019

Godkendt.

 


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-04-2019

Forslag til kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje med ændringer efter høring indstilles godkendt.

 

Afbud: Charlotte Klausen (C)


Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-          Omsorgs- og specialtandpleje efter henholdsvis Sundhedslovens §§ 131-132 og 133-134.

 

Det er første gang, Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder på disse områder. Her er tale om beskrivelse af gældende serviceniveau.

 

De foreslåede kvalitetsstandarder har nu været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Tidligere behandling

13.03.2019 Udvalget for social og ældre.

10.04.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for servicelovens § 112, 113 og 116 - genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for servicelovens § 112, 113 og 116 - genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder – som indeholder ændringer formuleret af administrationen på baggrund af Handicaprådets høringssvar (rød skrift) - godkendes og sendes til behandling i Byrådet.

 

 

Indstilling til mødet i Udvalget for social og ældre den 10.04.2019:

 

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet drøftes.
 • de af administrationen foreslåede ændringer, som er formuleret på baggrund af Handicaprådets høringssvar, indarbejdes i endelig udgave af kvalitetsstandarderne.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder – inklusive ændringer i forbindelse med høring - godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-03-2019

Godkendt.

 


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-04-2019

Forslag til kvalitetsstandarder for servicelovens § 112, 113 og 116 – genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer – med ændringer efter høring indstilles godkendt.

 

Afbud: Charlotte Klausen (C)


Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget.


Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-         Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter servicelovens § 112, 113 og 116.

 

Forslag til kvalitetsstandarder foreligger nu og er vedlagt som bilag. Vedlagt er ligeledes gældende kvalitetsstandarder.

 

Det foreliggende forslag til kvalitetsstandarder ændrer ikke på gældende serviceniveau – der er tale om sproglige præciseringer og inkorporering af ny lovgivning. Gældende serviceniveau i Vejen Kommune er grundliggende på det niveau, som serviceloven hjemler på området - dog bevilges der i mindre omfang BASH-hjælpemidler som et kommunalt serviceniveau, og der er stort fokus på hjælpemidler med sigte på rehabilitering og selvhjulpenhed. Dette med henblik på borgers livskvalitet såvel som ressourcetræk.


Tidligere behandling

13.03.2019 Udvalget for social og ældre.

10.04.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Foreslåede kvalitetsstandarder har ingen økonomiske konsekvenser.

 

De senere år har der været fokus på en kompetent og proaktiv økonomistyring på hjælpemiddelområdet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 112, 113 og 116.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

11.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for pasning af døende (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for pasning af døende (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for pasning af døende – indeholdende ændring som foreslået i Handicaprådets høringssvar - godkendes og sendes til behandling i Byrådet.

 

 

Indstilling til mødet i Udvalget for social og ældre den 10.04.2019:

 

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet drøftes.
 • Handicaprådets ændringsforslag til kvalitetsstandarder indarbejdes i endelig udgave.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for pasning af døende – inklusiv foreslåede ændringer i forbindelse med høring - godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-03-2019

Godkendt.

 


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-04-2019

Forslag til kvalitetsstandarder for pasning af døende – inklusiv foreslåede ændringer i forbindelse med høring – indstilles godkendt.

 

Afbud: Charlotte Klausen (C)


Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-          Pasning af døende efter Servicelovens § 119, 120 og 121.

 

Det er første gang, Vejen Kommune foreslår kvalitetsstandarder på disse områder. Her er tale om beskrivelse af gældende serviceniveau.

 

For så vidt angår plejevederlag er det noget nyt, at terminalerklæringer kan revurderes periodisk hver 6. måned.

 

Kvalitetsstandarderne har nu været i høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Tidligere behandling

13.03.2019 Udvalget for social og ældre.

10.04.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens  § 119, 120 og 121.


Høring

Ingen.

Bilag

12.Statistik fra Ankestyrelsen - året 2018 (C)

Sagsnummer: 19/6080

Statistik fra Ankestyrelsen - året 2018 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-04-2019

Taget til efterretning.

Sendes til orientering i Handicaprådet.

 

Afbud: Charlotte Klausen (C)


Beslutning Økonomiudvalget den 30-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har sendt statistik for året 2018.

 

I dette dagsordenspunkt redegøres for statistikken på børne- og voksenhandicapområdet samt ældreområdet jf. Lov om social service.

 

I 2018 var der på disse områder 75 indsendte klager. I 2017 var der til sammenligning 94 klager; det vil sige et fald på 19 klagesager fra 2017 til 2018. Omgørelsesprocenten er steget fra 2017 til 2018 og ligger en smule over landsgennemsnittet (stigning fra 40 pct. til 44 pct. – landsgennemsnit 36 pct.), men det bemærkes, at omgørelsesprocenten for Vejen Kommunes vedkommende skyldes faldet i indsendte klagesager.

 

Til belysning af dette kan nævnes, at der på børnehandicap er behandlet 5 klagesager i 2018 fra Vejen Kommune, af disse blev 1 stadfæstet, 4 hjemvist til fornyet sagsbehandling og ingen blev ændret af Ankestyrelsen. Det betyder, at Vejen Kommune på dette område har en omgørelsesprocent på 80% - hvor landsgennemsnittet er 50 % - men i sammenligning med andre kommuner har Vejen Kommune langt færre klagesager indenfor børnehandicap og dermed også langt færre omgjorte klagesager.

 

Af de 75 påklagede sager i 2018 blev 24 hjemvist til gensagsbehandling, mens 5 sager fik ændret afgørelse af Ankestyrelsen. I 2017 blev 29 hjemvist og 7 ændret – altså en faldende tendens fra 2017 til 2018.

 

Hjemviste og ændrede sager fordelte sig i 2018 på følgende områder:

 

Sundhed & Familie

2 på børnehandicapområdet – økonomisk hjælp og samvær (1 sag hjemvist til fornyet sagsbehandling og en sag ophævet).

 

Social & Ældre

4 (3 borgere) på børnehandicap-kompensationsydelser – dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (hjemvist til fornyet sagsbehandling).

6 på voksenhandicapområdet - socialpædagogisk støtte, ledsagerordning og merudgifter (hjemvist til fornyet sagsbehandling).

2 på ældreområdet - hjemmehjælp og personlig hjælperordning § 95 (hjemvist til fornyet sagsbehandling).

12 (11 borgere) på hjælpemidler (8 hjemvist til fornyet sagsbehandling og 4 ændret).

3 på støtte til køb og/eller indretning af handicapbil (2 hjemvist til fornyet sagsbehandling og 1 ændret).

 

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Vejen Kommune og landet som helhed.

 

 

TABEL: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2018

 

 

LAB

LAS

PL

SDP

SL

ØVR

I alt

Vejen

Stadfæstelse

13

45

6

56

38

1

159

Ændring/

ophævelse

5

9

 

13

6

 

33

Hjemvisning

 

5

1

3

24

 

33

Afvisning

4

3

 

3

7

 

17

I alt

22

62

7

75

75

1

242

Omgørelses-procent

28

24

14

22

44

 

29

Landstotal

Stadfæstelse

1.514

5.635

971

3.606

6.201

725

18.652

Ændring/

ophævelse

378

1.874

58

464

872

93

3.739

Hjemvisning

176

1.147

155

227

2.610

121

4.436

Afvisning

155

901

109

332

831

106

2.434

I alt

2.223

9.557

1.293

4.629

10.514

1.045

29.261

Omgørelses-procent

27

35

18

16

36

23

30

 

TABELFORKLARING:

 

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne

 

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS: Lov om aktiv socialpolitik.

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension.

SDP: Sygedagpenge.

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv).

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

 

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

 

Afvisning/bortfald

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,

hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan

også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden

grund bortfalder.

 

Hjemvist

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse

en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det

kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

 

Ændring/Ophævelse

Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

 

Stadfæstet

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

 

På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan omgørelsesprocenter for alle Danmarks kommuner ses:

 

https://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-2018/


Tidligere behandling

10.04.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Til orientering i Handicaprådet.

Bilag

13.Generalforsamling i Vejen Forsyning A/S - bemyndigelse til Borgmesteren (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

Følgende ønskes drøftet:

Samarbejdet mellem Vejen Forsyning og Vejen Kommune om koordinering af strategier og projekter.

14.Orientering om opsigelse af fire rengøringskontrakter (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

15.Organisation pr. 1. oktober 2019 (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Status på arbejdet med den fremtidige organisation taget til efterretning.

 

Forslag til organisering af det politiske arbejde ønskes gennemført med ændringen, at Social og ældre holder møde om onsdagen. Forslaget drøftes i Udvalgene og i de politiske grupper og behandles på næste møde i Økonomiudvalget.

16.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.