Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 11-04-2019

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)

Sagsnummer: 18/31180

Statusnotat vedrørende projekt Virksomhedsvendt Udrykningsteam Udvalget for sundhed, kultur og fritid (B)


Administrativ indstilling

Leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på projekt ”Virksomhedsvendt Udrykningsteam”.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-04-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Poul Egelykke (V) og Jørgen Lastein (V)


Sagsfremstilling

På baggrund af et råderumsforslag fra arbejdsmarkedsområdet blev der igangsat et projekt: ”Virksomhedsvendt Udrykningsteam”. Projektet kører fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

 

Formål og mål for Virksomhedsvendt Udrykningsteam

Formålet med det virksomhedsvendte arbejde er på kort sigt at forbygge sygdom og sygemeldinger. På lang sigt at nedbringe udgifter til kommunal forsørgelse, forebygge nedslidninger og udbrede viden om sundhed.

 

Målet for Virksomhedsvendt Udrykningsteam er:

 • At borgeren med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet via en sundhedsfaglig indsats udvikler og fastholder mestringsstrategier, der betyder, at borgeren opnår fodfæste på arbejdsmarkedet
 • At ledelsen på virksomhedscentrene får indsigt i og viden om mestring af sundhed i kraft af det tætte samarbejde med medarbejderne fra Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

 

Status

Efter 1 år viser data positive tendenser:

 • Borgere øger deres generelle sundhed og trivsel samt arbejdsmarkedsparathed.
 • Ledelsen har fået indsigt i og viden om det virksomhedsvendte sundhedsarbejde.
 • Projektmodel for indhold og samarbejde er udarbejdet.
 • Der er skabt netværk og nye samarbejde på tværs af sundhedscenter, jobcenter, virksomhedscentre og andre virksomheder i Vejen Kommune.
 • Borgere med behov for et sundhedsmæssigt løft har fået vejledning eller coachende samtaler efter behov. Herudover fx kostvejledning, stresskursus og søvnkursus.
 • Virksomhedsvendt Udrykningsteam har gennemført forebyggende tilbud på virksomheder.

 

Resultater

101 borgere er henvist til Virksomhedsvendt Udrykningsteam fra april 2018 til og med februar 2019.

 

Det har herudover vist sig givtigt, at sundhedskonsulenterne facilliterer vejen fra andre borgers sundhedsforløb på Brørup Sundhedscenter og videre i virksomhedspraktik. Yderligere 27 borgere er hjulpet videre i praktik ad denne vej.

 

I det følgende gennemgås projektets resultater ud fra projektets succeskriterier:

 

Status for den arbejdsmarkedsrettede/virksomhedsvendte indsats:

75% af virksomhedscentrene vurderer at være godt tilfredse med samarbejdet og at borgerne har god effekt af det virksomhedsvendte arbejde. 25% er overvejende tilfredse, men har også forslag til forbedringer.

 

Alle borgere, der har afgivet svar, fortæller, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de har fået fra sundhedskonsulenten i teamet.

 

Status for den sundhedsfaglige indsats:

69% af borgerne vurderer at have øget deres helbredstilstand ved afslutning i projektet. 21% placerer sig ens på skalaen ved start og slut.

 

34% af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsevne ved afslutning i projektet. 45% placerer sig ens på skalaen ved start og slut.

 

59% af borgerne vurderer at have øget deres arbejdsmarkedsparathed ved afslutning i projektet. 21% placerer sig ens på skalaen ved start og slut.

 

86% af borgerne scorer 50 point eller mere på WHO-5’s trivselsindeks samt har progression i deres trivsel efter et forløb hos Virksomhedsvendt Udrykningsteam.

 

Der er medsendt et statusnotat til sagsfremstillingen, som indeholder en uddybning af ovenstående punkter samt supplerende kommentarer fra virksomheder, borgere og jobcenter.


Tidligere behandling

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Kulturaftale 2020 til 2023 - Kulturregion Trekantområdet (B)

Sagsnummer: 18/37104

Kulturaftale 2020 til 2023 - Kulturregion Trekantområdet (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller at

 • Udvalget drøfter input til den kommende kulturaftale med Trekantområdet for perioden 2020 til 2023

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-04-2019

Udvalget drøftede input til den kommende kulturaftale.

Der er et udtalt ønske om at fastholde både trekantområdets festuge og den lokale børnekulturdag, samt de små kulturtiltag der findes og understøttes lokalt. Dertil et ønske om, at se på en fødevarefestival eller lignende. Udvalget vil gerne arbejde for, at de lokale kommuner også sikrer sig et løft og dermed bruger trekantsområdets evne til at understøtte og løfte det lokale engagement og sikre lokale kulturelle fyrtårne, der kan styrke værdi lokalt og understøtte den kulturelle udvikling i trekantsområdet.

 

Udvalgsformand Jørgen Thøgersen tager input med til drøftelserne i den politiske styregruppe for Trekantområdet.

 

Afbud: Poul Egelykke (V) og Jørgen Lastein (V)


Sagsfremstilling

På mødet den 19. februar 2019 drøftede Udvalget den kommende kulturaftale med formanden for Kulturregion Trekantområdet. Udvalget skal fortsætte drøftelsen og afklare, hvilke perspektiver og ønsker, de har til det fremtidige kultursamarbejde.

 

En kulturaftale er et frivilligt samarbejde mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Den kommende kulturaftale gælder for 2020-2023. Formålet med kulturaftalen er at styrke kvaliteten og udnytte de eksisterende ressourcer på kulturområdet bedst, og at afprøve nye tiltag, som det giver mening at udvikle i fællesskab på tværs af kommuner. 

 

Trekantområdets kultursamarbejde har eksisteret siden 2007. Ca. 80 % af økonomien i kulturaftalen i trekantområdet anvendes på det store fælles projekt: Trekantområdets Festuge. I løbet af Trekantområdets Festuge afvikles en række arrangementer på tværs af kommunerne.

 

Som supplement til udvalgets drøftelse er der udarbejdet en oversigt over temaer og idéer, som en lang række interessenter fra trekantområdet har arbejdet med på et fælles kulturmøde den 25. marts 2018. (Bilag 1). Derudover er evalueringen fra sidste års festuge vedlagt (Bilag 2). I forbindelse med evalueringen besluttede udvalget den 18. december 2018 at:

-         Foreningerne og kulturlivet skal understøttes, herunder subkultur og opbygning af fremtidige kulturinitiativer.

-         Hele kommunen skal inddrages i festugen, som skal udtrykkes i lokale arrangementer i centerbyerne, i kulturinstitutionerne m.fl.

 

Den nuværende kulturaftale for 2016-2019 er vedlagt denne dagsorden.

 

I udvalgets drøftelse af perspektiver og ønsker til den kommende aftale, kan der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilken værdi bidrager festugen med, og skaber den nok værdi til, at den skal fortsætte?
 • Hvis der fortsat er festuge om 5-10 år, hvad skal den så være kendt for?
 • Hvad er værdien af, at vores kulturaktører (forenings- og institutionsliv) samarbejder på tværs? – og hvordan kan vi givet fald fremme det?
 • Er det vigtigt, at kultursamarbejdet også rummer andre store og markante events (udover festugen) – og i givet fald hvad kunne det være?
 • Hvad skaber værdi lokalt for kommunen, og hvad er det fælles, som vi skal være villige til at afgive suverænitet omkring og dermed pulje sammen?

Tidligere behandling

18.12.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

19.02.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune betaler årligt 1,6 mio. kr. til Trekantområdet Danmark.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.03.2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-04-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Poul Egelykke (V) og Jørgen Lastein (V)


Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Taget til efterretning.

Bilag

4.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Region Syddanmarks psykiatrikonference den 8. maj 2019 på Comwell, Middelfart.

Invitation og program vedlagt.

 • Forslag fra formandskabet om at udvalgsmødet den 22. oktober flyttes til den 28. oktober kl. 15.30.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 11-04-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Poul Egelykke (V) og Jørgen Lastein (V)

Bilag

5.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Poul Egelykke (V) og Jørgen Lastein (V)