Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 08-04-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for teknik og miljø) (B)

Sagsnummer: 19/4530

Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for teknik og miljø) (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 • Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Drøftet.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Drøftet.


Sagsfremstilling

På mødet vil der blive orienteret om råderumsforslag.

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

 

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2020 med udgangspunkt i følgende områder:

 

Anlæg

Strategier samt større projekter

Status på igangsatte analyser

Regnskabsresultatet for 2018 og realisering af budget 2019.

 

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

 

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

 

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

 

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

 

Fagudvalgene kan senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

 

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.


Tidligere behandling

08.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.


Høring

Ingen.

Bilag

2.Prioritering af midler til trafiksikkerhed 2019 (B)

Sagsnummer: 18/35324

Prioritering af midler til trafiksikkerhed 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter 2019 anvendes til de i sagsfremstillingen nævnte projekter.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Godkendt med 6 stemmer for.

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 


Sagsfremstilling

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2019 afsat 0,802 mio. kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter på kommunens vejnet.

 

Teknik & Miljø følger løbende udviklingen i de registrerede uheld på kommunevejene og er løbende i dialog med borgere, lokalråd, skoler og andre interessenter omkring den oplevede trafiksikkerhed på kommunens veje og stier.

 

Der resterer for år 2019 0,706 mio. kr. Teknik & Miljø foreslår, at midlerne til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter i 2019 anvendes til følgende projekter:
 

 • Hævet flade i krydset Ørstedvej/Søparken i Jels.
 • Krydsningshelle på Søndergade i Bække.
 • Bump ved bygrænsen på Vamdrupvej i Vejen Kommune.
 • Sikring af lette trafikanters krydsning på Fredensvej i Brørup.
 • Bump ved bygrænsen på Surhavevej i Gjerndrup.
 • Bump ved bygrænsen på Foldingbrovej i Foldingbro.
 • Bump ved bygrænsen på Grenevej og Gettrupvej i Glejbjerg.

 

De i 2019 prioriterede projekter er valgt, da der er konstateret høj hastighed og/eller oplevet utryghed.

 

Der søges særskilt om midler på budget 2020 til de mest uheldsbelastede lokaliteter, herunder krydsene Lintrupvej/Vimtrupvej, Esbjergvej/Glejbjergvej og Nørregade/Esbjergvej, nord for Brørup. Ombygning af disse kryds vurderes således overslagsmæssigt at koste væsentligt mere end det afsatte beløb på pulje til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 0,802 mio. kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2019.

 

Byrådet har på møde den 5. februar 2019 godkendt, at der afsættes en tillægsbevilling på 0,096 mio. kr., fra budget til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter, til 2 minus 1 vejen mellem Vejen og St. Andst. Der resterer derfor 0,706 mio. kr. på budgettet til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter, som nu bliver prioriteret til ovennævnte projekter i 2019. 

 

Der er desuden overført 0,174 mio. kr. fra sidste års budget til at etablere hastighedsdæmpende tiltag på 2 minus 1 vejen i Nørregade i Holsted.

 

I henhold til Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er rådighedsbeløb under 1,0 mio.

kr. automatisk frigivet ved Byrådets godkendelse af det samlede budget.

 

Oversigtskort er vedlagt.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regsnkabsregulativ for Vejen Kommune.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Baltic Pipe: VVM for nyt gasprojekt gennem Danmark og Polen (B)

Sagsnummer: 17/22765

Baltic Pipe: VVM for nyt gasprojekt gennem Danmark og Polen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget drøfter udkast til høringssvar til Miljøstyrelsen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Høringssvaret godkendt.

 


Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har nu sendt miljøkonsekvensrapport (VVM) og udkast til afgørelser for Baltic Pipe i offentlig høring frem til 12. april 2019.

 

Det meget omfattende høringsmateriale kan ses på https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering-vvm/igangvaerende-vvm-sager/baltic-pipe/. Selve miljøkonsekvensrapporten for landdelen er på 593 sider.

 

Erhvervsstyrelsen har også sendt forslag til landsplandirektiv i høring. Direktivet kan ses på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62742 . Landsplandirektivet erstatter den kommunale planlægning og sikrer, at en række linjeventilstationer og midlertidige arbejds- og røroplægspladser kan etableres inden for arealreservationen. Landsplandirektivet erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning.

 

Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden

for naturgas i Danmark. Desuden vil ledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i Polen. Projektet betyder blandt andet, at der skal etableres en ny gastransmissionsledning gennem Vejen Kommune.

 

I Vejen Kommune forløber størstedelen af strækningen på landbrugsjord langs med Åkær Å og uden tilknytning til bymæssig bebyggelse. Se kortbilag. Området indeholder meget få beskyttede naturarealer, dog krydses Gesten Skov ved Røj Kanal. Der er ikke planlagt bygninger eller andre synlige anlæg i Vejen Kommune, men der opstilles gule/orange markeringspæle. Langs gasrørledningen vil der være rettighedsbegrænsninger, f.eks. må der ikke opføres bygninger tættere på ledningen end 20 m, og der må ikke plantes træer tættere på end 2 m.

 

Landbrugsdriften vil blive påvirket både i anlægsfasen og på lang sigt. Der vil blive ydet erstatning for f.eks. afgrødetab og strukturskade, beplantning og eventuelt nødvendig hegning af kreaturer mv. Energinet opfordrer til, at lodsejer fører logbog over ulemper og merarbejde i anlægsperioden.

 

Erstatningen dækker den forventede midlertidige nedgang af afgrødeudbyttet indenfor arbejdsarealet. Lodsejeren kan i op til 10 år efter anlægsarbejdets afslutning vende tilbage vedrørende strukturskader, hvis den udbetalte erstatning ikke dækker det reelle tab. Hvis der fortsat er skader, foretages en bedømmelse af ”den varige skade”, således at det permanente værditab erstattes.

 

I vedlagte udkast til høringssvar gør Vejen Kommune især opmærksom på følgende:

 

 • Det er et meget omfattende og uoverskueligt materiale. Vejen Kommune vil derfor opfordre til, at fremtidige større projekter opdeles, f.eks. geografisk, eller formidles mere digitalt, så borgere, lodsejere, kommuner og andre interesserede har en chance for at orientere sig i materialet. Nogle af PDF-filerne er så store, at det tager uforholdsmæssig lang tid at navigere i dokumenterne. Læsevejledningen er ikke til megen hjælp.

 

 • Alle diger, der gennembrydes, skal retableres efterfølgende. Markeringspæle skal opsættes uden for digefoden.

 

 • I Vejen Kommune forløber ca. 2/3 af tracéet parallelt med to eksisterende gasledninger, der er markeret med ca. 1,8 m høje gule/orange pæle. Med den nye ledning vil der komme tre gule/orange markeringspæle tæt sammen på en lang linje i landskabet, hvor levende hegn vil være ”gennemskåret” uden mulighed for efterplantning. Dette forhold er ikke beskrevet i rapporten.

 

 • Krydsning af vandløb ved gennemgravning kan kun accepteres, såfremt merudgifterne til styret underboring er uforholdsmæssigt store i forhold til de natur- og miljømæssige interesser, som skal tilgodeses.

 

 • Der skal søges om tilladelse til grundvandssænkninger indenfor 300 m fra både mark- og drikkevandsboringen.

 

 • Vejen Kommune har gennemgået berørte arealer med beskyttet natur (§3) og er kommet med forslag til afværgeforanstaltninger.

 

 • Flere aktiviteter kræver forudgående tilladelse/dispensation fra den ansvarlige kommune. Dette bør fremgå tydeligt af tilladelsen efter miljøvurderingsloven.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018.


Høring

Ingen.

Bilag

4.Prioritering af driftsbevilling 2019 til pleje af træer, levende hegn og bevoksninger på offentlige bynære arealer (B)

Sagsnummer: 19/7470

Prioritering af driftsbevilling 2019 til pleje af træer, levende hegn og bevoksninger på offentlige bynære arealer (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 og overslagsårene blev der afsat et driftsbudget på 250.000 kr. til pleje af træer og bevoksninger på offentlige arealer. Midlerne er fortrinsvis afsat til udskiftning eller ekstra plejeopgaver omkring træer og bevoksninger ved boligområder og rekreative arealer. Da disse projekter omfatter hel eller delvis rydning og udskiftning af større beplantninger, er der tale om opgaver, som ligger ud over den almene drift. Den almene drift omfatter fortrinsvis løbende udtyndings- og beskæringsopgaver.

 

I 2019 planlægges midlerne anvendt til en række projekter i byområder, hvor det vurderes, at den eksisterende bevoksning har udviklet sig uhensigtsmæssigt, med forskellige gener for beboerne til følge. Typisk er der tale om væsentlige skyggegener samt træer og bevoksninger, der vokser ind over nabogrunden og gør skade på hække, hegn og bygninger, eller forhindrer færdsel på egen grund.

 

Projekterne omfatter bl.a.:

 

 • Kratvænget i Jels: Levende hegn afvikles og erstattes af et buskhegn, eventuelt med spredte mindre træer.
 • Nørrevænget i Holsted: Levende hegn afvikles og erstattes af et buskhegn, eventuelt med spredte mindre træer.
 • Holmeåvænget i Hovborg: Eksisterende egetræer udskiftes med mindre søjleformede egetræer.
 • Paxvej i Brørup: Beplantning afvikles og areal omlægges til græs med spredte, mindre plantegrupper.
 • Hustedgade i Brørup: Levende hegn afvikles og erstattes af et nyt buskhegn, eventuelt med spredte mindre træer.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Der er i driftsbudgettet for år 2019 og overslagsårene bevilliget 250.000 kr. til ekstra sanering, udtynding og gentilplantning af træer og bevoksninger på offentlige arealer. Udgifterne til ovennævnte projekter finansieres fra denne bevilling.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Orientering om fældning af risikotræer langs Jelshøjvej, Malt (B)

Sagsnummer: 18/36730

Orientering om fældning af risikotræer langs Jelshøjvej, Malt (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Jelshøjvej mellem Malt og Maltbæk fremstår umiddelbart som en fin allé med gamle vejtræer af ask og røn på begge sider af vejen. I alt ca. 40 træer. Træerne er imidlertid langt fra sunde. Asketræerne er angrebet af sygdommen, asketoptørre, og mange af rønnetræerne har råd og hulheder i stammen.

 

Teknik & Miljø vurderer, at en stor del af træerne bør fjernes nu, da der er risiko for uheld ved store nedfaldne grene mv. Det er desuden Teknik & Miljøs opfattelse, at de resterende træer vil nå samme dårlige tilstand inden for de kommende år. Der ses derfor ingen mulighed for at alléen kan bevares i sin nuværende form.

 

Maltbæk Bylaug har et stort ønske om at bevare et vejforløb med allé-udtryk, men har forståelse og bekymring for træernes dårlige tilstand. Bylauget ønsker derfor, at alléen genplantes med det samme.

 

Teknik & Miljø har generelt en budgetmæssig udfordring med risikotræer samt pleje af træer og bevoksninger. Der henvises til sagsnr. 19/7658, andet punkt på dagsordenen.

 

Dertil kommer spørgsmålet om trafiksikkerhed og matrikulære forhold. De eksisterende træer står meget tæt på kørebanekanten, og skal der plantes nye, bør der ses på sikkerhedszonerne omkring vejen. Sikkerhedszonerne er den anbefalede afstand fra vej til påkørselsfarlige genstande, herunder træer. Ved en gentilplantning bør de nye træer plantes med god afstand til vejbanen, og dermed i private arealer.

 

De nævnte forhold omkring mulig genplantning er endnu ikke afklarede. På trods af dette forventer Teknik & Miljø at igangsætte fældningen af alléen snarest muligt af hensyn til sikkerheden for trafikanterne.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Fjernelse af træerne beløber sig til ca. 100.000 kr., som afholdes over driftsbudgettet.

En eventuel genplantning beløber sig til ca. 100.000 kr. Dette beløb kan for nuværende ikke finansieres inden for eksisterende driftsbudget. Der henvises i øvrigt til andet punkt på dagsordenen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Orientering om status for risikotræer (B)

Sagsnummer: 19/7658

Orientering om status for risikotræer (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har et efterslæb omkring pleje af bevoksninger og fældning af risikotræer.


I forbindelse med budgettet for 2019 blev der afsat en driftsudvidelse på 250.000 kr. i 2019 og overslagsårene til pleje af træer og bevoksninger på offentlige arealer. Disse midler blev fortrinsvis afsat til rydning og genplantning af bevoksninger omkring boligområder og i rekreative arealer. I 2019 foreslås midlerne anvendt til minimum fem større projekter i forskellige byer. Der orienteres om dette i andet punkt på dagsordenen.
 

Der er pt. omkring 70 ikke-håndterede henvendelser/opgaver om kommunale træer og bevoksninger i kommunens digitale indmeldingssystem ”Gi´ et praj”, og dette tal forventes at stige til mellem 150 og 200 i løbet af foråret og sommeren. Henvendelserne kommer blandt andet fra borgere, grundejerforeninger, lokalråd mv, men omfatter også Teknik & Miljøs egne observationer og opgaver vedrørende beplantninger og risikotræer. Listen er vedhæftet som bilag.

 

En del af henvendelserne/opgaverne omhandler fældning af risikotræer. Risikotræer er træer, som er angrebet af sygdom eller svamp, og træer, som i kraft af deres placering, struktur eller skader udgør en risiko for beboere eller trafikanter. Træerne kan vælte, eller der kan falde kraftige grene af.

 

Det kan være forbundet med store omkostninger at fælde træerne. Udgifterne er dog meget varierende afhængig af træernes størrelse og placering, og om fældningen indgår i et større arbejde, hvor maskinerne i forvejen er til rådighed. Større træer skal eventuelt skæres ned fra toppen i mindre stykker, mens andre blot kan fældes. Der skal måske etableres omkørsel eller vejspærringer og informationsmateriale til berørte lodsejere og trafikanter. Dertil kommer værdien af det fældede træ, som den udførende entreprenør typisk råder over. Alt i alt kan udgifterne til fældning variere mellem 2.000 kr. og 100.000 kr. pr. træ.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at en lang række af de indmeldte risikotræer bør fjernes snarest muligt. Dette vil derfor blive igangsat af sikkerhedsmæssige grunde. Herunder blandt andet risikotræerne langs Jelshøjvej ved Malt. Se andet punkt på dagsordenen.

 

Fældning af de værste af risikotræerne vil i høj grad belaste driftsbudgettet for 2019, og vil få en indvirkning på muligheden for udførelsen af andre påtrængende arbejder. Der er derfor pt. ikke mulighed for gentilplantning i forbindelse med fældningen af risikotræerne.

 

En del af træerne vurderes at kunne stå ét eller flere år, før de udgør en alvorlig risiko. Det er træer med begyndende svækkelsessymptomer, som uden tvivl vil blive angrebet af svamp eller sygdom indenfor en kortere årrække. Disse træer ønskes fjernet i de kommende år.

 

På baggrund af ovennævnte foreslår Teknik & Miljø, at der fremsættes et budgetønske til fjernelse af risikotræer og eventuel genplantning på 600.000 kr. i 2020 og yderligere 200.000 kr. i overslagsårene.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø fremsætter et ønske om en forøgelse af driftsbudgettet for 2020 med 600.000 kr. til fældning og eventuel genplantning af risikotræer og yderligere 200.000 kr. i overslagsårene.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Private lodsejere og evt. lokalråd vil blive inddraget/informeret efter nærmere vurdering.

Bilag

7.Orientering om håndtering af Japansk Pileurt i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 16/12077

Orientering om håndtering af Japansk Pileurt i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Byrådet har ved godkendelsen af budgettet for årene 2019-22 besluttet, at der afsættes 200.000 kr. årligt til bekæmpelse af Japansk Pileurt. Japansk Pileurt er en stor og kraftig staude, der skygger den naturlige vegetation ihjel og gennembryder asfalt, rørlagte vandløb, fundamenter og lignende med store økonomiske tab til følge.

 

I Vejen Kommune er bekæmpelsen delt op i tre trin:
 

Kortlægning af bestandene,

aktiv bekæmpelse og

forebyggelse af spredning.

 

Kortlægning af bestandene er sket hen over vinteren 2018/19. Der er primært registreret kolonier langs veje og vandløb. P.t. er der registreret ca. 400 kolonier. Bilag 1 viser et kort med de registrerede bestande. Fremadrettet bliver registreringen dynamisk, da alle kan indberette fund af kolonier via ”Giv et praj” eller hjemmesiden.

 

Aktiv bekæmpelse sker ved, at der vælges et afgrænset geografisk område, hvor Vejen Kommune bekæmper Japansk Pileurt på egne arealer. Hvor kolonien breder sig over både Vejen Kommunes egen og en bagvedliggende privat ejet matrikel, kontaktes lodsejeren for tilladelse til, at Vejen Kommune bekæmper Japansk Pileurt på den private matrikel. Vejen Kommune har ingen lovhjemmel til at påbyde private lodsejere at bekæmpe. Vejen Kommune kan kun spørge om lov til at bekæmpe på andres arealer. Hvis lodsejeren ikke giver Vejen Kommune lov til at bekæmpe, bekæmpes kolonien ikke. Heller ikke den del, der står på Vejen Kommunes areal. Så vil indsatsen ved den specifikke koloni alene dreje sig om at undgå spredning. Det vigtigste ved den aktive bekæmpelse er vedholdenhed. Der skal bekæmpes 6-10 gange i løbet af vækstsæsonen og mindst 5 år i træk. Hvis der forekommer huller i bekæmpelsen, er det spildt arbejde.

 

Indsatsen for forebyggelse af spredning er meget vigtig, da det er lettere at undgå nye kolonier, end det er at bekæmpe eksisterende. Indsatsen for forebyggelse rettes mod to målgrupper. Vejen Kommunes egne driftsfolk og borgere i Vejen Kommune med Japansk Pileurt på egne arealer. Vejen Kommunes egne driftsfolk skal uddannes i at undgå spredning af planten ved klipning af rabatter, opgravning af vejgrøfter, anlægsarbejde og vedligehold af vandløb. Det sker ved intern oplæring. Borgerne i Vejen Kommune informeres via trykte og digitale medier, herunder Vejen Kommunes egen hjemmeside, facebook m.m.


Tidligere behandling

22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.

06.09.2016 Økonomiudvalget.

13.09.2016 Byrådet.

09.10.2018 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet 200.000 kr. årligt i driftsbudgettet i perioden 2019-22.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Miljøstyrelsens liste over invasive arter i Danmark.


Høring

Ingen.

Bilag

8.Orientering: Referat fra Fokusgruppemøde (B)

Sagsnummer: 18/1039

Orientering: Referat fra Fokusgruppemøde (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Den 28. februar 2019 blev der afholdt et møde med deltagelse fra lokalrådene og andre geografisk udvalgte grupper, i alt ca. 50 borgere fra Vejen Kommune.

 

Deltagerne blev orienteret om baggrunden for den kommende indsamlingsordning af madaffald og om hvilke muligheder, der er i spil.

 

Herefter afholdtes en workshop, hvor de fremmødte i mindre grupper besvarede en række spørgsmål om, hvordan en indsamlingsordning kan gennemføres.

 

En sammenfatning af gruppernes besvarelse er vedlagt som bilag.

 

Eftersom de fremmødte borgere entydigt pegede på en løsning med todelte beholdere til madaffald og restaffald og lige så klart foretrak papirsposer til køkkenspanden, vil der arbejdes videre med disse løsninger.

 

Desuden blev der lagt stor vægt på, at information om ordningen sker på mange forskellige platforme, både digitalt, som foldere, film, annoncer mm., samt at der skal gøres en særlig indsats overfor børn og unge.


Tidligere behandling

18.02.2019 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører m.v.

Vejen Kommunes Affaldsplan 2014-2024.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Månedlig budgetopfølgning - marts 2019 (B)

Sagsnummer: 19/247

Månedlig budgetopfølgning - marts 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Taget til efterretning.

 


Sagsfremstilling

Budgetrapporten for marts måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

 

Der er ingen bemærkninger.

 

Væsentlige ændringer vil blive medtaget ved den årlige budgetkontrol pr. 31. marts 2019 og bliver behandlet på Udvalgets møde i maj.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 08-04-2019

Intet.

11.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.