Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 02-04-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28. februar 2019 (B)

Sagsnummer: 19/4531

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 28. februar 2019 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 17,2. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten 19,4. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 19,2 mod 19,8 sidste år.

Forskellen skyldes i forskydning i periodisering af betaling af regninger, bl.a. vedrørende beredskabet.

 

Lønforbrugsprocenten er på 16,4 i år mod 16,0 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

 


Høring

Ingen.

Bilag

2.Revisionsberetning nr. 18, løbende revision 2018 (C)

Sagsnummer: 19/3582

Revisionsberetning nr. 18, løbende revision 2018 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • Revisionsberetning nr. 18 tages til efterretning og sendes til tilsynsmyndigheden. 
 • Byrådet godkender forslag til besvarelse af bemærkning.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Direktionen har den 5. marts 2019 drøftet udkast til revisionsberetningen med BDO.

 

BDO har den 6. marts 2019 afleveret revisionsberetning nr. 18.

 

Der er i beretningen en bemærkning om administration af personsager efter serviceloven.

 

Revisionens bemærkning:

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler:

 

Merudgifter til børn jf. SEL § 41:

I 2 af 3 sager foreligger der ikke dokumentation for bevillingerne

I 2 af 3 sager fremgår det ikke af sagen, at der er foretaget lovpligtig opfølgning

 

Tabt Arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42:

I 2 af 3 sager fremgår det ikke af sagen, at der er taget stilling til sparede udgifter.

I 3 af 3 sager er der ikke foretaget korrekt beregning af ATP-bidraget

 

Merudgifter til voksne jf. SEL §100:

I 2 af 2 sager foreligger der ikke dokumentation for beregningerne af ydelsen samt bevillinger.

I 2 af 2 sager er opfølgningen ikke dokumenteret.

 

I forbindelse med revisionen iværksatte Social- og Psykiatrirådgivningen ultimo 2018 et udvidet ledelsestilsyn og konstaterede, at de fejl og mangler, der er fremkommet på baggrund af den udførte revision, ikke er systematiske (eller gennemgående) fejl i sagsbehandlingen i afdelingen, men at der var betydelige mangler i kvaliteten af sagsbehandlingen og dokumentationen i et afgrænset udsnit af sagerne.

 

Med baggrund i resultatet af ledelsestilsynet og sagsrevisionen har ledelsen handlet og iværksat en række tiltag, der skal sikre, at kvaliteten af sagsbehandlingen og dokumentationen i sagerne bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

 

Implementeringen er fortsat igangværende og den opfølgende kontrol vil blive udført i efteråret 2019.

Her vil revisionen følge op på forholdet og foretage vurdering af, om implementeringen af de iværksatte tiltag har haft den fornødne effekt omkring kvaliteten af sagsbehandlingen og dokumentationen i sagerne.

Resultatet af opfølgningen vil blive beskrevet i løbende revisionsberetning for år 2019.

 

Forslag til besvarelse:

Bemærkningen tages til efterretning.

Implementering af nye tiltag er fortsat i gang. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven § 42.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Vejen Kommunes årsregnskab 2018 (C)

Sagsnummer: 19/5128

Vejen Kommunes årsregnskab 2018 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Årsregnskab 2018 afgives til revisionen.

Beslutning Direktionen den 26-03-2019

Direktionen indstiller årsregnskab 2018 afgivet til revisionen.


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Økonomiudvalget indstiller, at årsregnskab 2018 afgives til revisionen.


Sagsfremstilling

Årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, og regnskabet skal inden den 1. maj afgives til revisionen.

 

Formålet med regnskabet er dels at give et overblik over den økonomiske udvikling og status, dels at opfylde de formelle krav i ministeriets regelsæt.

 

I årsregnskabet beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår, herunder større afvigelser mellem budget og regnskab. Anlægsregnskaber, der er afsluttede i 2018, og som var over 2 mio. kr., fremgår af et bilag til årsregnskabet.

 

Der skal knyttes følgende overordnede kommentarer til regnskabet:

 

Økonomisk udvikling og status:

Den skattefinansierede drift viser et overskud på 79,2 mio. kr.

 

Det samlede resultat på det skattefinansierede område (drift og anlæg) er et underskud på 81,1 mio. kr.

 

Kommunens almindelige langfristede gæld er i 2018 faldet fra 398,3 mio. kr. til 395,8 mio. kr.

 

Den reelle kassebeholdning, korrigeret for overførsler, er i 2018 faldet fra 48,9 mio. til 7,7 mio. kr.

 

Samlet vurderes det, at regnskabet for 2018 er tilfredsstillende.

 

Budgetoverholdelse:

Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 45,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 31,1 mio. kr. overført til 2019.

 

De skattefinansierede anlægsudgifter er 124,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 134,4 mio. kr. overført til 2019. Det overførte beløb er større end restbudgettet, da manglende indtægter på jordforsyningsområdet ikke overføres til 2019.

 

Hensættelse til særlige investeringer:

Ifølge den flerårige økonomiske strategi vurderes det i forbindelse med regnskabsafslutningen, om regnskabsresultatet gør det muligt at hensætte et beløb til særlige anlægsarbejder eller lignende. Den beregnede kassebeholdning ultimo året skal også efter en sådan ekstraordinær opsparing udgøre mindst 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til 42,8 mio. kr.

Den beregnede kassebeholdning er 7,7 mio. kr.


Tidligere behandling

26.03.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.


Høring

Ingen.

Bilag

4.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (C)

Sagsnummer: 19/4440

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2018-2019 på Økonomiudvalgets område.
 • der foretages en afsluttende indstilling til Byrådet om de øvrige udvalgs indstillinger.
 • de i bilaget beskrevne bevillinger på jordforsyningsområdet godkendes.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-03-2019

Forslag gennemgået og indstilles godkendt til overførsel.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-03-2019

Den foreslåede overførsel på udvalgets område indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Udvalget indstiller overførsler godkendt. 


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-03-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A).


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Overførsler på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.

Indstillingerne fra fagudvalgene indstilles godkendt.

De beskrevne bevillinger på jordforsyningsområdet indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2018 til 2019. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

 

Direktionen behandlede forslaget på mødet den 5. marts 2019 og besluttede følgende:

 

 • at der skal udarbejdes en redegørelse for den historiske udvikling og behov for eventuelle justeringer af budgettet til vintervedligeholdelse med henblik på den kommende budgetlægning.
 • at alle handleplaner/genopretningsplaner for institutioner med merforbrug over 5 procent og/eller merforbrug i mere end 3 år på hinanden følgende år fremover følges op i Direktionen kvartalsvis.
 • at Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Holmeå Børnecenter anmodes om udarbejdelse af handleplaner.

 

Alle forslag til overførsler har nu været behandlet i fagudvalgene.

 

Sagsfremstilling og bilag er konsekvensrettet på baggrund af indstilling fra Udvalget for skoler og børn om supplerende overførsel af uforbrugte budgetbeløb på 845.000 kr., jf. særskilt bilag.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

 

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

 

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 45,6 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,543 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 44,3 mio. kr.

 

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 31,1 mio. kr. Heraf vedrører 15,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2017 udgjorde driftsoverførslerne 38,5 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 1,8 mio. kr. lavere end i 2017. 

 

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 124,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 285,2 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2018 til 2019 udgør 134,4 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at mindreindtægter vedrørende jordsalg ikke overføres til 2019.

Budgetoverførslen fra 2017 til 2018 udgjorde 189 mio. kr.

 

Herudover ønskes der overført 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet. 

 

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -26,9 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -31,8 mio. kr. Desuden overføres 12,7 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018.

 

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 154,6 mio. kr.

 

Samlet opgørelse af overførsler fra 2018 til 2019

 

Område

Beløb

Skattefinansieret drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

-1.813

Udvalget for arbejdsmarked og integration

992

Udvalget for skoler og børn

-95

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

7.595

Udvalget for social og ældre

5.545

Økonomiudvalget

18.847

I alt alle udvalg – skattefinansieret drift

31.071

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift

152

 

 

Anlæg:

 

Skattefinansierede område

 

Udvalget for teknik og miljø

31.431

Udvalget for skoler og børn

16.087

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

20.042

Udvalget for social og ældre

15.235

Økonomiudvalget

13.285

I alt alle udvalg – skattefinansierede område

96.080

 

 

Ældreboliger

38.300

 

 

Forsyningsvirksomhed

 

Udvalget for teknik og miljø

15.941

Total anlæg i alt alle udvalg

150.321

 

 

Finansforskydninger og finansiering:

 

Økonomiudvalget

-26.896

 

 

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

 

Drift

31.223

Anlæg

150.321

Finansforskydninger og finansiering

-26.896

I alt

154.648

 

Ved budgetlægningen for 2019 var det forudsat, at overførslerne ville udgøre 93,2 mio. kr.

 

 

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdede Byrådet en pulje på 20 mio. kr. i 2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2018-2019 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2019 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen 16,4 mio. kr. på konto 6.76 og udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

 

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2018 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde. Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2018 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 1,974 mio. kr. Der ansøges derfor om anlægsbevilling på 1,974 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Der flyttes et samlet rådighedsbeløb til de konkrete omkostningssteder på i alt 0,964 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.

 

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.


Tidligere behandling

05.03.2019 Direktionen.

13.03.2019 Udvalget for social og ældre

14.03.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø

19.03.2019 Udvalget for skoler og børn

20.03.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 154,6 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen kan specificeres således:

31,071 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,152 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

96,080 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

38,300 mio. kr. vedrørende ældreboliger

15,941 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-26,896 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2018 162,335 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2019 154,6 mio. kr.

 

Af driftsoverførslerne flyttes 0,25 mio. kr. til anlæg.

Af overførslerne vedrørende finansiering og finansforskydninger flyttes 1,2 mio. kr. til drift.

I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2019 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -20,0 mio. kr. til konto 8.59.

For at nulstille overførselspuljen på konto 6 skal der gives en negativ tillægsbevilling på konto 6.76 på 16,4 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling på konto 8.59 på 16,4 mio. kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

5.Effektiv administration - Puljer og projekter (B)

Sagsnummer: 18/7890

Effektiv administration - Puljer og projekter (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

 • træffer beslutning, om der er puljer eller projekter, som skal ophøre.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2019

Indstillingen godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Drøftet.

”Vores Kommune” fra Direktionens strategiplan gennemføres ikke.


Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med effektiv administration har omfanget af puljer og projekter været drøftet. Puljer og projekter kan defineres på forskellig måde, ligesom baggrunden for puljer og finansieringen af projekter kan være meget forskellig.

 

Der er nu udarbejdet en liste med en række puljer og projekter.

 

Mange af projekterne udspringer af statslige midler, som typisk er afsat på finansloven til fremme af særlige formål. Der kan også være tale om finansiering fra satspuljemidlerne. Det gør sig gældende på for eksempel arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, skoleområdet og sundhedsområdet.

 

Disse projekter er for de flestes vedkommende igangsat og kan ikke umiddelbart stoppes.

 

Der er en række projekter, som er sat i gang som en del af arbejdet med at skaffe råderum. Indsatserne her skal medføre reducerede driftsudgifter.

 

Der er i budgettet afsat puljebeløb til opgaver på anlægsområdet. Det drejer sig om bl.a. byggemodning, arkæologiske undersøgelser og mindre anlægsopgaver på skole og dagtilbudsområdet samt området for social og ældre. Disse puljebeløb er ikke medtaget på listen.

 

Der er i driftsbudgettet afsat midler til dækning af udgifter i forbindelse med barsel og sygdom. Disse budgetbeløb er heller ikke medtaget på listen, da de en naturlig og nødvendig del af den samlede lønudgift.


Tidligere behandling

26.02.2019 Direktionen.

05.03.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Enkelte indsatser er lovbestemt.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Kommunikation fra KL vedrørende kommende økonomiforhandlinger (B)

Sagsnummer: 19/6910

Kommunikation fra KL vedrørende kommende økonomiforhandlinger (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

 • Økonomiudvalget drøfter placering af film fra KL vedr. kommende økonomiforhandlinger i forhold til denne og eventuelle kommende film.
 • at filmen offentliggøres via kommunens hjemmeside og ikke postes på Vejen Kommunes sociale medier.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Filmen placeres på Vejen Kommunes hjemmeside.


Sagsfremstilling

KL har i uge 12 lanceret en film på de digitale kanaler. Den handler om, at der kommer flere ældre og flere børn – og at det udfordrer kommunernes økonomi og velfærden. Filmen er nummer 2 i en række af film, som KL har fået udarbejdet til brug for kommunerne i forhold til nogle af de problemstillinger, som kommunerne har, og som vil blive større i de kommende år.

 

Filmen taler direkte ind i de kommende økonomiforhandlinger, hvor befolkningsudviklingen bliver et af de helt store temaer. KL’s ide med filmen er især at sende et signal til Folketinget om, at der er brug for langsigtede løsninger nu. I filmens afslutning lægges op til debat af emnet.

 

Filmen kan ses her

 

Der ønskes en drøftelse af, om og hvor filmen skal deles i Vejen Kommune, da den lægger op til en politisk debat, som hidtil ikke har været en del af Vejen Kommunes strategi på de sociale medier, men samtidig rummer filmen nogle vigtige budskaber til en kommende økonomiforhandling mellem Regeringen og KL, som Vejen Kommune med fordel kan bakke op om, og som er vigtige budskaber for borgerne.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

7.Drøftelse af Budget 2020-2023 (Økonomiudvalget) (B)

Sagsnummer: 19/4530

Drøftelse af Budget 2020-2023 (Økonomiudvalget) (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 • Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Der forelægges en analyse af bygninger og lejemål.


Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

 

Derudover kan det være relevant at drøfte budget 2020 med udgangspunkt i følgende områder:

 

Anlæg

Strategier samt større projekter

Status på igangsatte analyser

Regnskabsresultatet for 2018 og realisering af budget 2019.

 

På baggrund af drøftelserne i udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

 

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalget drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalget orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

 

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

 

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

 

Udvalgene kan senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

 

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.


Høring

Ingen.

8.Garantiprovision for kommunale garantier (C)

Sagsnummer: 12/2665

Garantiprovision for kommunale garantier (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Byrådet træffer en principbeslutning om, at der skal opkræves løbende provision for samtlige garantier til forsyningsselskaber.
 • Opkrævning for ældre garantier, hvor der ikke tidligere er opkrævet provision, sker med virkning fra år 2020.
 • Provisionens størrelse fastsættes individuelt fra selskab til selskab, og udgangspunktet er en stiftelsesprovision på 1,00 % og en løbende provision på 0,50 %.
 • Økonomiudvalget på mødet i juni 2019 tager konkret stilling til hvert enkelt selskabs provision.
 • Vejen kommune vil gøre krav gældende med tilbagevirkende kraft, såfremt en statslig myndighed når frem til, at der er opkrævet for lidt provision.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har behandlet emnet flere gange, senest i august 2016.

Dengang blev det besluttet at opkræve provision på nye garantier. Spørgsmålet om provision af ældre garantier skulle afvente ny vejledning fra KL.

 

Der er stadig ikke en fuldstændig afklaring af spørgsmålet om ældre garantier. Ankestyrelsen har i september måned 2017 oversendt en sag til Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen har videresendt sagen til Erhvervsministeriets Statsstøttesekretariat. Uanset at der ikke er en afgørelse på denne sag, anbefales det, at Vejen Kommune nu tager skridt til at begynde opkrævning vedrørende ældre garantier.

 

En kommune har ikke alene ret til, men også pligt til, at opkræve en markedsmæssig provision, når der afgives garantier til forsyningsselskaber. Ingen provision, eller en meget lav provision, betragtes som konkurrenceforvridning og ulovlig statsstøtte. I yderste konsekvens kan det betyde, at kommunen skal betale ulovlig støtte tilbage til staten.

 

Vejen Kommune har opkrævet stiftelsesprovision siden 2013 og både stiftelsesprovision og løbende provision fra medio 2016.

 

På garantier ydet før henholdsvis 2013 og 2016 er der ikke opkrævet provision.

 

Forsyningsselskabernes behov for at indrette sig efter den nye situation kan imødekommes ved, at opkrævning først sker fra 2020, og/eller ved at selskaberne får tid og mulighed for at afvikle lånene i Kommunekredit.

 

Hvis der træffes principbeslutning om, at der skal opkræves provision, skal der også tages stilling til provisionens størrelse. I august 2016 besluttede Byrådet, at størrelsen vurderes fra sag til sag, og at udgangspunktet var 0,50 % i løbende provision. Niveauet i andre kommuner er typisk et sted mellem 0,50% og 0,75%. Dansk Fjernvarme har på et tidspunkt opgjort, at gennemsnittet var 0,77%.

 

I Vejen Kommune er der afgivet garantier for 11 selskaber.

 

Ud over de 11 selskaber ejer Vejen Kommune andele i § 60 selskabet Deponi Syd. Andre kommuner har meddelt, at de fremover vil opkræve provision fra Deponi Syd. KL har i budgetvejledning udtalt, at der ikke er argumenter for at undlade opkrævning.

 

Hvis Byrådet godkender principbeslutningen, skal der foretages en konkret vurdering af hvert enkelt selskab. Vurderingen gennemføres efter dialog med hvert enkelt selskab. De konkrete vurderinger godkendes af Økonomiudvalget i juni måned.


Tidligere behandling

08.01.2013 Økonomiudvalget.

15.01.2013 Byrådet.

23.02.2016 Direktionen.

01.03.2016 Økonomiudvalget.

02.08.2016 Direktionen.

09.08.2016 Økonomiudvalget

16.08.2016 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ved udgangen af 2018 var kommunens samlede garantier vedrørende forsyningsselskaber på 291 mio. kr.

En gennemsnitlig provision på f.eks. 0,50 % giver 1,5 mio. kr., og 0,70 % giver 2,1 mio. kr. 

Der er ikke budgetteret med indtægten.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Dom i Vestre Landsret 25. januar 2016.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Strategier 2018 og 2019 i styringskonceptet (B)

Sagsnummer: 19/5670

Strategier 2018 og 2019 i styringskonceptet (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at

 

 • de udarbejdede strategier kan gælde for 2018 og 2019.
 • udvalgene drøfter strategierne senest i efteråret 2019 med henblik på den videre proces.
 • arbejdet med strategier drøftes ved midtvejsevalueringen i foråret 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Godkendt.

Det skal tydeliggøres, at strategier har et flerårigt sigte og at handlingsplaner er etårige.


Sagsfremstilling

Byrådet udarbejdede og godkendte i foråret 2018 politikker fordelt på syv politikområder.

Den enkelte politik er udtryk for Byrådets ønske om at sætte retning i indeværende byrådsperiode.

 

Til udmøntning af Byrådets politik udarbejder og godkender fagudvalg/økonomiudvalg hvert år strategier.

Strategierne har til hensigt at beskrive, hvad der lægges vægt på i forhold til at imødekomme intensionerne i de syv politikker for Vejen Kommune. Strategierne skal således vise det, der ønskes prioriteret i det kommende år for at kunne opnå målene i politikkerne på længere sigt.

 

Udarbejdelsen af strategier blev indledt i 2018. Erfaringen er, at processen har været meget forskellig i de forskellige udvalg og områder, og har taget længere tid end forventet. Resultatet er, at strategierne ikke som planlagt var færdige i oktober 2018. Mange blev forsinket og enkelte er endnu ikke færdige. Ligeledes er de færdige strategier blevet meget forskellige i indhold, form og omfang.

 

Strategierne er vedlagt som bilag. Strategierne for Økonomiudvalget og en fra Udvalget for skoler og børn afventer.

Efter årshjulet er planen, at arbejdet med de næste 1-årige strategier skal begynde i april 2019.

Direktionen foreslår, at det arbejde ikke startes op, men at de udarbejdede strategier gælder for to år. Det vil betyde, at næste proces med udarbejdelse af strategier planlægges at starte august 2020.

 

Jævnfør årshjul for udarbejdelse af styringskonceptets dokumenter afholdes midtvejs i valgperioden, i marts 2020, en midtvejskonference, hvor Byrådet drøfter politikkerne, og der følges op på alle politikker og foretages eventuelle justeringer.

 

Det foreslås, at arbejdet med strategier også drøftes på midtvejskonferencen i forhold til, hvordan arbejdet skal tilrettelægges de sidste to år i valgperioden. Drøftelsen tager udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort indtil videre.

 

Årshjul for arbejdet med styring er vedlagt som bilag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Etablering af HTX i Vejen by (C)

Sagsnummer: 19/7706

Etablering af HTX i Vejen by (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 

 • Kommissorium for etablering af HTX uddannelse i Vejen Kommune tages til efterretning.
 • anbefalinger til ansøgning om HTX uddannelse drøftes.
 • Vejen Kommune bakker op om etableringen af en HTX uddannelse i Vejen Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Økonomiudvalget indstiller, at

 • Kommissorium for etablering af HTX uddannelse i Vejen Kommune tages til efterretning.
 • Vejen Kommune bakker op om etableringen af en HTX uddannelse i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling

Med Byrådets godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Vejen Kommune og UdvikingVejen blev følgende initiativ igangsat:

 

Vejen Kommune vil i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Vejen Kommune arbejde for at få etableret en HTX uddannelse i Vejen by.

 

Borgmesteren og formændene for Vejen Business College og Vejen Gymnasium & HF har fået udarbejdet et kommissorium for initiativet og nedsat arbejdsgruppen.

 

Kommissoriet er godkendt i bestyrelserne for Vejen Business College og Vejen Gymnasium & HF.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et første notat, hvori der fremgår anbefalinger til ansøgning om HTX uddannelsen. Når de to skolers bestyrelser og Byrådet har godkendt grundlaget for etableringen af HTX i form af anbefalingerne, vil der blive udarbejdet en egentlig ansøgning.

 

I Vejen Kommune er der 2 velfungerende ungdomsuddannelser på Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College. Begge skoler udbyder gymnasiale uddannelser, med et optag som ligger under landsgennemsnittet pr. årgang. Samtidig er der en høj tradition for at tage erhvervsuddannelser i Vejen Kommune, hvor vi som den eneste kommune i Danmark har nået det nationale mål på 35 procent pr. årgang i 2018. Vejen Kommune gør derfor en stor indsats, for at unge skal tage en erhvervsuddannelse.

 

For at supplere denne indsats og for at sikre et elevgrundlag for vores ungdomsuddannelser vil et HTX tilbud lokalt kunne understøtte dette. Ambitionen er at bevare Vejen som en uddannelses by og sikre unge mennesker let adgang til kompetencegivende uddannelser.

 

HTX er opbygget med 4 retninger:

 • Energi og byggeri
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Digitaldesign og udvikling
 • Udvikling og produktion

Vejen Kommune vil prioritere oprettelse af HTX inden for Energi og byggeri. Vejen Kommune har en række stærke virksomheder inden for energi- og byggeriområdet, med 3.734 private arbejdspladser (Kilde: Kontur 2018). Samtidig er der stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

 

En forudsætning for HTX er, at der opbygges et laboratorium (værksted), hvor eleverne i praksis kan arbejde. Samtidig vil dette laboratorium kunne indgå i erhvervsfaglige uddannelser, så Vejen Kommune på sigt vil kunne tilbyde grundforløb 1 og 2 inden for byggefag. Erfaringerne fra SOSU uddannelsen er, at med et lokalt uddannelsestilbud nås andre målgrupper for uddannelse.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen, da det er Vejen Business College og Vejen Gymnasium & HF, der ansøger.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Lov om Gymnasiale uddannelser.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Risikostyring Årsrapport 2018 (C)

Sagsnummer: 13/6522

Risikostyring Årsrapport 2018 (C)


Administrativ indstilling

Konstitueret afdelingschef for Bygningsservice & Beredskab Claus Ludvig Jørgensen indstiller, at

 

 • årsrapport 2018 for risikostyring fremsendes til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 26-03-2019

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Årsrapporten for risikostyring beskriver arbejdet med at begrænse skadernes antal og omfang gennem forebyggelse af skader, således at udgifterne til skader og forsikringsdækninger holdes på et lavt niveau.

 

Der har været 25 ansøgninger fra institutioner og afdelinger til iværksættelse af forebyggende tiltag indenfor arbejdsmiljøområdet og sikring af inventar og ejendomme. 7 ansøgninger har fået afslag, idet risikostyringsgruppen har vurderet, at disse ikke lå indenfor formålet for tildeling af midler.

 

Til indsatsområder i år 2018 er der bevilget 500.000 kr. Der er bevilget brandalarmeringsanlæg på en skole og et specialcenter samt brandsikring og flugtvejssikring til to bygninger indenfor fritidsområdet.

 

Den årlige pulje til risikostyring er på ca. 3,1 mio. kr. I år 2018 er der bevilget ca. 1,5 mio. kr. fra risikostyringspuljen og institutionerne har bidraget med egenbetaling på ca. 0,2 mio. kr.  Afdelingen for Bygningsservice & Beredskab har haft store anlægsopgaver, hvorfor arbejdet med risikostyringsområdet har været igangsat senere end ellers. Restpuljen på ca. 1,6 mio. kr. er søgt overført til år 2019 til dækning af igangsatte tiltag, hvor udførelsen først bliver udført i år 2019 samt til pulje til imødegåelse af stigende udgifter til arbejdsskader.

 

Årsrapporten for 2018 viser skadesudviklingen for perioden 2015 til 2018 beskrevet i tekst og diagrammer. Det fremgår af årsrapporten, at antallet af skader er faldet med 62 fra år 2015 til år 2018, hvor antallet af skader er på 200. Skadesudgifterne er faldet med ca. 1,5 mio. kr. fra år 2015 til år 2018. Skadesudgifterne er ikke endelige, idet der er uafsluttede sager. Det er især arbejdsskaderne, der vil medføre flere udgifter, idet de endelige følger af en arbejdsskade først kendes efter flere år.

 

På bygnings- og løsøreområdet har de største skader i år 2018 været 2 indbrudsskader på Brørup Skolen og Bække Skole og vandskader i Daginstitutionen Spilloppen og i bygningen Øster Skibelundvej 15.

 

Forebyggelse af skader er en investering i fremtiden. Forebyggelse er vigtig i forhold til den daglige drift, hvor det skaber tryghed og tillid hos borgere og medarbejdere i forhold til kontinuerlige serviceydelser fra kommunens institutioner og administration. Skadesforebyggelsen har endvidere værdi i forhold til kommunens forsikringsudgifter, idet en effektiv skadesforebyggelse giver mulighed for bedre forsikringstilbud, hvilket også var tilfældet ved udbuddet i år 2016.

 

For at sikre, at risikostyringspuljens midler kommer til at gøre mest mulig nytte, arbejder risikostyringsgruppen i forhold til både indsatsområder og ansøgninger fra institutionerne.

 

Handlingsplan for år 2019:

 

Indsatsområder:

Fortsættelse af brandsikring skoleområdet og andre institutioner.

Brandplan/oversigtsplan pr. skole/børnecenter.

Oversvømmelser foranlediget af skybrud og akutte vandskader.

Tyverisikringssystemer – gennemgang og udskiftning.

Arbejdsmiljøtiltag.

 

Andre områder:

Ansøgninger fra institutioner på individuelle forebyggende tiltag efter deres behov.

Udarbejdelse af relevante tjeklister.

Vurdere indsats på arbejdsmiljøområdet i forhold til arbejdsskadestatistikker og indberetninger i it-systemet Safetynet.


Tidligere behandling

26.03.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

12.Frigivelse af anlægsbevilling til revitalisering af Skibelund Krat (C)

Sagsnummer: 17/5458

Frigivelse af anlægsbevilling til revitalisering af Skibelund Krat (C)


Administrativ indstilling

Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 5.095.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til Skibelund Krat projektet, således den samlede udgiftsbevilling er 5.595.000 kr.
 • der gives et rådighedsbeløb på 5.095.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling på indtægterne fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt fra lokale bidragsydere.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Skibelundforeningen har sammen med Vejen Kommune og øvrige interessenter igangsat et projekt, der skal revitalisere Skibelund Krat. Målet er at tilføre ny energi til Skibelund Krats historiske og naturlige omgivelser, så stedet igen bliver et folkeligt mødested og naturligt udflugtsmål (bilag). Projektet får en central rolle i markeringen af genforeningen i 2020, hvor krattet danner scene for genforeningsfesten den 14. juni 2020 og for dronningebesøg den 9. juli 2020.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 5 mio. Derudover har en række lokale interessenter bidraget med i alt 95.000 kr.

Byrådet besluttede desuden den 27. juni 2017 at støtte projektet med 500.000 kr., som grundlag for at kunne ansøge fonde om medfinansiering.

 

De centrale elementer i projektet indeholder:

         Amfiteateret renoveres med genetablering af siddepladser og overdækket scene.

         Der etableres aktivitets- og picnicområder med bålplads, grill og legeplads.

         Synligheden og tilgangen til krattet forbedres sammen med parkeringsforhold og nye toiletter.

         Der laves forskellige formidlingstiltag af kunst i området, grænsehistorien og fællesskabernes betydning nu og dengang – f. eks. via en app.

 

Foruden de fysiske tiltag laves der nogle initiativer, der skal involvere foreninger og borgergrupper i projektet med henblik på at skabe flere aktiviteter i området.


Tidligere behandling

13.06.2017 Direktionen.

20.06.2017 Økonomiudvalget.

27.06.2017 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi i projekt 364.053 er ca. 4.7 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne er finansieret som følger:

 • Fondsmidler: 5 mio. kr. fraregnet 17,5 % fondsmoms = 4.125.000 kr.
 • Lokale sponsorer: 95.000 kr. fraregnet 17.5 % fondsmoms = 78.375 kr.
 • Vejen Kommune: 500.000 kr.

 

Der er ikke taget stilling til drift af nyanlæg.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen

Bilag

13.Resultat af udbudsproces for cafedriften på nyt bibliotek (B)

Sagsnummer: 18/17073

Resultat af udbudsproces for cafedriften på nyt bibliotek (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Cafedriften på det nye bibliotek har været i udbud efter beslutning i Økonomiudvalget den 2. oktober 2018. Udbudsprocessen er gennemført som planlagt med assistance fra ekstern konsulent, som har bidraget med kompetencer og branchekendskab i forhold til at skabe et optimalt udbud. Den 29. januar 2019 godkendte Udvalget udbudsmaterialet og de rammebetingelser, der var stillet op for at gøre udbuddet så attraktiv som mulig for at få forpagtere til at komme med et tilbud.

 

Ved fristens udløb den 25. marts 2019, var der ikke kommet tilbud ind. I henhold til udbudsloven giver det Vejen Kommune mulighed for at gå i forhandling med en enkelt aktør, som kommunen finder egnet til forpagtningsopgaven.

 

Inden udbudsprocessen blev igangsat, havde Socialpsykiatrisk Center vist interesse for at indgå et samarbejde om driften af caféen. I løbet af udbudsprocessen har Vejen Idrætscenter desuden også vist interesse for at indgå et samarbejde med Socialpsykiatrisk Center om at drive caféen i fællesskab. På den baggrund har administrationen igangsat et arbejde, der skal afdække muligheder og vilkår for at Social Psykiatrisk Center kan overtage driften, og hvorvidt der kan laves en aftale med Vejen Idrætscenter om fælles drift.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.
29.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Udbudsloven.

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter.


Høring

Ingen.

14.Temarevision med tillæg til lokalplaner for Brørup centerområde (B)

Sagsnummer: 19/7160

Temarevision med tillæg til lokalplaner for Brørup centerområde (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at 

 

 • opdatering af lokalplanlægningen for Brørup centerområde gennemføres som en samlet temarevision ved udarbejdes forslag tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187.
 • lokalplanbestemmelserne tilpasses, så der alene er krav om butikker i stueetagen ved det historiske centrum ved stationen og ved torvet i tilknytning til de nuværende dagligvarebutikker.
 • der laves bestemmelser om, at der ved ombygning af butikker til boliger er krav om, at facaderne mod Nørregade og Søndergade udformes, så de henvender sig mod gaderummet.
 • forslag til tillæggene til lokalplaner vedtages i Byrådet efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Ved revisionen af planloven i juni 2017 blev der indført en mulighed for at anvende en forenklet lokalplanprocedure i sager med enkle og konkrete ændringer. Det har været uklart i hvilke tilfælde, og hvordan man kan anvende den forenklede lokalplanprocedure, men i februar 2019 har Erhvervsstyrelsen haft en vejledning om emnet i høring. Det betyder, at det nu er muligt at lave lokalplantillæg til de eksisterende lokalplaner, og i praksis kan det foregå ved at overstrege enkelte bestemmelser og indskrive konkrete rettelser i en eksisterende plan. En rettet plan skal i offentlig høring og endelig vedtages politisk som almindelige lokalplaner.

 

Økonomiudvalget har på mødet den 5. marts 2019 vedtaget, at der i Brørup skal planlægges for, at der alene er krav om butikker i stueetagen ved det historiske centrum ved stationen og ved torvet i tilknytning til de nuværende dagligvarebutikker.

 

Centerområdet i Brørup er omfattet af lokalplan 17, 24, 39, 42, 70, og 187. For at skabe grundlaget for behandling af konkrete sager om omdannelse af butikker til boliger, er det hensigtsmæssigt at anvende muligheden for at lave en samlet temarevision med tillæg til lokalplanerne efter den forenklede procedure.

 

Ved omdannelse af butiksfacader til beboelse er det vigtig, at facaderne fortsat er henvendt mod gaderummet. Derfor laves der bestemmelser i tillæggene, der kan stille krav til materialer og opdeling af facader med døre og vinduer mod Nørregade og Søndergade.

 

Temarevisionen af lokalplanerne kræver ikke tillæg til kommuneplan 2017, men den skal behandles efter miljøvurderingsreglerne.


Tidligere behandling

05.03.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning og senere ændringer.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

15.Vision og målsætning for vejafvanding af offentlige veje (C)

Sagsnummer: 19/6268

Vision og målsætning for vejafvanding af offentlige veje (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter og fastsætter vision og mål for vejafvanding af offentlige veje og pladser i Vejen Kommune ud fra nedennævnte forslag.
 • Udvalget igangsætter udarbejdelse af virkemiddelkatalog for offentlige veje i Vejen Kommune.
 • Udvalget giver indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Udvalget indstiller godkendt, at vision og mål som beskrevet i sagsfremstilling godkendes, med følgende tilføjelse til dot 1.: og hvor det er muligt, at overfladeafvanding indgår i den videre planlægning.

Efter beslutning i Byrådet igangsættes udarbejdelse af virkemiddelkatalog for offentlige veje i Vejen Kommune. Udarbejdelse af virkemiddelkatalog sker i samarbejde mellem Vejen Kommune og Vejen Forsyning.


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.


Sagsfremstilling

Vejen Kommune arbejder via spildevandsplanen med kloakerede områder. Områder der er og skal kloakeres er derfor omfattet af spildevandsplanen, hvor de nærmere retningslinjer og servicemål er angivet.
 

Spildevandsplanen er, som øvrige planer, underlagt kommuneplanen, hvor byudviklingen og klimatilpasningen er en del af plangrundlaget.
 

Byudviklingen forudsætter, at der udarbejdes det nødvendige grundlag for spildevandsforsyningen. Klimatilpasningsplanen beskriver, hvor der skal tages specielle hensyn og gøres tiltag. I Vejen Kommune er der 13 indsatsområder, hvor der enten er problemer ved ekstrem regn, eller hvor der potentielt kan opstå problemer. Indsatserne her er påbegyndt, og til eksempel kan nævnes Brørup bymidte, som i flere omgange har været ramt ved ekstrem regn. Der er her gjort forskellige tiltag for at afhjælpe og minimere risikoen for oversvømmelser.
 

Opgaven med drift og anlæg af spildevandsforsyningen forestås af Vejen Forsyning a-s ud fra spildevandsplanens indsatsområder og servicemål.

Der arbejdes flere steder med separatkloakering, på traditionel vis, hvor spildevand og overflade adskilles og ledes henholdsvis til renseanlæg og til recipient, ofte via et regnvandsbassin.

Enkelte steder er der arbejdet med LAR - Lokal afledning af regnvand. Som oftest er det i nye områder, hvor arealer og befæstelser indrettes hertil. Her indrettes boligernes afvanding fra starten til nedsivning via faskiner eller andet, og vej og færdselsarealer indrettes ligeledes til lokal håndtering af vejvand.
 

Det er en større opgave at ændre eller ny indrette eksisterende afvanding ved boliger eller veje, som oprindelig er projekteret til en anden afvandingsmetode. Her er det vigtigt at sikre en velfungerende og driftssikker afvandingsmetode, som ikke skader boligen, vejanlægget eller skaber risiko for uheld eller utrygge forhold.

Tag- og overfladevand fra boliger kan nedsives umiddelbart uden en forudgående rensning. Det er ikke tilfældet med vand fra veje eller pladser, da der er partikelforurening fra trafik og en højere koncentration af miljøfremmede stoffer.

Vandet fra veje vil skulle renses enten gennem filterlag eller via et bassin før nedsivning.

 

Vision:

-         At afvande veje og pladser, bæredygtigt, sikkert og effektivt.

 

Mål:

-          At sikre, at vandet ledes bort fra veje og pladser.

-          At veje og pladsers sikkerhed og primære funktion opretholdes.

-          At vandet transporteres kortest muligt og afledes forsvarligt.

-          At det sikres, at anlæg og drift sker på bæredygtig vis.

-          At veje og omgivelser ikke unødig udsættes for større risiko.

-          At der tages fornødent miljømæssigt hensyn.

Vejarealer er som udgangspunkt registreret som forurenede. Det skyldes, at belægninger indeholder miljøskadelige stoffer samt at der sker spild på vejene af en række forskellige stoffer, som ikke er ønskelig i eller på arealer, som anvendes til dyrkning eller ophold. Det er derfor vigtigt, at der er viden om, hvor og hvordan vandet bortledes og hvor til. Nedsives vandet, skal der være opmærksomhed på saltanvendelse til glatførebekæmpelse, da kloridindholdet også er en trussel for øvre og dybereliggende grundvansforekomster. Dette er dog typisk kun et forhold ved større veje, med større trafikmængder og hyppigere glatførebekæmpelse.
 

Når vision og målsætning er formuleret, skal dette udbygges med et virkemiddelkatalog, hvor løsninger og deres funktioner, anlægsudgifter og driftsudgifter, er nærmere beskrevet, herunder hvem der anlægger og drifter og vedligeholder anlægget. Kataloget skal endvidere definere på hvilke veje, boligveje, lokalveje og forsyningsveje, der anvendes hvilke muligheder.

 

Efter Byrådets behandling af sagen og ud fra de trufne beslutninger, vil der blive udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for det videre arbejde.

 

Mål for kloakering og afvanding er defineret i spildevandsplanen.


Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.295.000 kr./år til at imødekomme sanering af belægninger i forbindelse med forsyningsarbejder i kommunen, hvilket svarer til det nuværende niveau og principper som arbejdet er udført efter.  Ved udførelse og etablering med ændrede målsætninger og principper, kan det betyde, at anlægs- og driftsøkonomien skal øges.


Personalemæssige konsekvenser

Ved udførelse og etablering kan ændrede målsætninger påvirke anlægs- og driftsøkonomien og dermed også medføre et større behov for ressourcer.


Retsregler og andre forskrifter

Miljøbeskyttelsesloven og vejloven.


Høring

Ingen.

16.Vestvendte ramper - frigivelse af anlægsbevilling (C)

Sagsnummer: 16/21228

Vestvendte ramper - frigivelse af anlægsbevilling (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på 11,692 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af Vestvendte ramper (222834).
   
 • Rådighedsbeløbet på 11,692 mio. kr. er til stede og fremgår af investeringsoversigten for 2017 til 2018.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2017 det færdige skitseprojekt, og Vejdirektoratet har derfor i 2018 udarbejdet et detailprojekt af de vestvendte ramper ved Vejen Ø.

 

I begyndelsen af 2019 har projektet været sendt i offentligt udbud. Entreprenør Henning Have afgav den laveste pris og er derfor blevet tildelt opgaven.

 

Entreprenøren har netop påbegyndt arbejdet, og projektet forventes fortsat afsluttet i december 2019. Projektet ventes at holde sig inden for den afsatte økonomi.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde med Vejdirektoratet, som er projektleder. Vejen Kommune har samlet afsat 13,011 mio. kr., som er kommunens andel af det samlede projekt på 27,8 mio. kr. Anlægsbevillingen fremgår af investeringsoversigten for 2017-2019. Der er frigivet 300.000 kr. i januar 2017, og ved godkendelse af budget 2019 er der frigivet 1,019 mio. kr.


Tidligere behandling

12.12.2016 Udvalget for teknik og miljø.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

10.01.2017 Byrådet.

20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.12.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2017 Byrådet.

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

I forslag til finanslov for 2017 er der afsat et statsligt bidrag på i alt 14,4 mio. kr. til etablering af vestvendte ramper ved Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67 ved Vejen Øst.

 

Det statslige bidrag skal udrulles i perioden 2017-2019, og der forudsættes lokal medfinansiering.

 

På investeringsoversigten for 2017-2019 er der afsat i alt 13,011 mio. kr. til medfinansiering af projektet. Der er frigivet 300.000 kr. i januar 2017 og ved godkendelse af budget 2019 er der frigivet 1,019 mio. kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 11,692 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling søges nu frigivet til gennemførelse af projektet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

17.Anlægsbevilling 2019 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneler (C)

Sagsnummer: 19/5545

Anlægsbevilling 2019 til vedligeholdelse af vejbroer og tunneler (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb på 1,604 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af broer og tunneller i 2019.
   
 • rådighedsbeløbet 1,604 mio. kr. finansieres af pulje til vedligeholdelse af vejbroer og tunneller. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2019 (222.845).
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø administrerer kommunens broer og tunneller m.v. i et system, der hedder Danbro. Her registreres, hvilken stand broerne er i, og hvad der skal ske af fremtidig vedligeholdelse. Der er hvert år afsat en pulje til at vedligeholde kommunens broer og tunneller. I 2019 er puljen 1,604 mio. kr.

 

Der er en række påtrængende arbejder på kommunens broer. Puljen for 2019 søges frigivet til udførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder efter nærmere vurdering af projekter for de højest prioriterede på listerne fra Danbro.

 

Disse omfatter blandt andet:

 

 • Udskiftning af brodæk, autoværn mv. Grenevej ved Glejbjerg.
 • Udskiftning af rørbygværk med ny firkanttunnel, Stødbækvej ved Glejbjerg.
 • Fjernelse af bygværk og etablering af Dæmning, Grænsevej ved Lintrup.

 

Herudover anvendes ca. 100.000 kr. til udskiftning af rækværker ved jernbanetunnel i Brørup efter aftale med Banedanmark. De eksisterende rækværker lever ikke op til arbejdstilsynets krav. Ændringerne skal ifølge vedligeholdelsesaftalen med Banedanmark bekostes af Vejen Kommune.


Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivet et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1,604 mio. kr. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2019 under omkostningssted 222.845.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

18.Vestergade 11, 6650 Brørup - Nedlæggelse af et offentligt vejareal (C)

Sagsnummer: 18/36680

Vestergade 11, 6650 Brørup - Nedlæggelse af et offentligt vejareal (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det ”blå” vejareal på oversigtskortet af 19. december 2018 nedlægges som et offentligt vejareal.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

I mail af 7. december 2018 søger Snedkergården A/S om, at et offentligt vejareal overføres til ejendommen Vestergade 11, 6650 Brørup.

 

Vejarealet, som ønskes overført til ejendommen, er en del af den offentlige vej, Bøgeparken. Arealet er skitseret med blåt på Vejen Kommunes oversigtskort af 19. december 2018.

Vejarealet ønskes overført til ejendommen i forbindelse med et konkret boligprojekt på ejendommen.

 

Inden vejarealet eventuelt kan overføres til ejendommen, skal det nedlægges som et offentligt færdselsareal.

 

Spørgsmålet om at nedlægge vejarealet var derfor i høring i december 2018 og i januar og februar 2019, dels i lokal høring hos berørte grundejere og ledningsejere, og dels i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

 

Vejen Forsyning har meddelt, at de ikke har bemærkninger til det, og derudover er der, opgjort den 4. marts 2019, ikke indkommet yderligere bemærkninger.

 

Som Teknik & Miljø tyder gamle luftfotos, har vejarealet ligget hen i græs i årtier.

 

Med baggrund i de indkomne bemærkninger, og nævnte vurdering af gamle luftfotos, vurderes det, at vejarealet ikke har almen offentlig færdselsmæssig betydning, at vejarealet ikke er adgangsvej til en eller flere ejendomme, og at vejarealet derfor kan nedlægges som et offentligt færdselsareal.

 

Byrådet fastsatte den 5. februar 2019 en salgspris for arealet og vilkår for salg af arealet, såfremt det ender med, at vejarealet nedlægges, og at arealet videre eventuelt sælges til Snedkergården A/S.


Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt salg af vejarealet og en dermed indtægt tilfalder Vejen Kommune.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Det ”blå” vejareal er en del af den offentlige vej, Bøgeparken, vejlitra 7000v, Tuesbøl by, Brørup. Vejarealet er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for vejarealet. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

 

Kommunen bestemmer, om vejarealet kan nedlægges. Det følger af vejlovens § 15.

 

Berørte parter har mulighed for at klage til taksationsmyndigheder og til Vejdirektoratet over kommunens eventuelle nedlæggelse af vejarealet. Det følger af vejlovens § 124, stk. 7 og § 132, stk. 2.


Høring

Ansøgningen om at nedlægge vejarealet var i høring i minimum 8 uger, jævnfør vejlovens § 15 og § 124.

Bilag

19.FlexPendler forsøg, evaluering (C)

Sagsnummer: 18/6839

FlexPendler forsøg, evaluering (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • evalueringen tages til efterretning.
   
 • det besluttes, om Vejen Kommune skal fortsætte i endnu et forsøg med puljemidler tildelt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Evaluering taget til efterretning.

Et flertal i Udvalget bestående af Vagn Sørensen (V), Marion Mortensen (V), Niels Therkildsen (A), Elin Winther (A) og Charlotte Klausen (C) indstiller godkendt, at forsøget fortsætter, i en eller anden form, men ikke som nuværende. Forsøg skal have opstart ved studieårets start.

Imod stemmer Claus Grimm (Løsgænger) og Jørgen Lastein (V).


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt som et flertal i Udvalget for teknik og miljø med tilføjelsen, at finansieringen skal ske inden for udvalgets område.


Sagsfremstilling

Vejen Byråd vedtog den 13. marts 2018 at igangsætte FlexPendler som forsøgsprojekt i samarbejde med Sydtrafik. Der er søgt støtte og givet tilsagn om 50% tilskud fra ”Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder”.

 

Vejen Byråd ønskede at finde alternativ transport til studerende i udvalgte lokalrådsområder (Øster Lindet, Skrave, Glejbjerg samt Tobøl, Stenderup og Føvling) med transporttider på mere end 45 minutter til ungdomsuddannelse i Vejen by.

 

Der er 20 studerende, som bor i de udvalgte lokalrådsområder og går på ungdomsuddannelse i Vejen. De studerende blev inden tilmelding inviteret til workshops på de to uddannelsesinstitutioner. Efter workshoppen tilmeldte ni studerende sig forsøget, hvor det er muligt at køre frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitution efter behov med en Flexbil. Kort efter forsøgets start stoppede en studerende på uddannelse, og forsøget er derfor gennemført med 8 studerende.

 

De elleve, som ikke ønskede at deltage i forsøget, gav forskellige begrundelser for deres valg. De har egen bil eller samkører med andre. De forskellige afgangstider med Flexbilen contra den kendte bus køreplan samt det sociale liv i bussen er også angivet som årsag. Enkelte giver udtryk for, at transporttiden er lang i bussen, men at det er okay.

 

Evalueringen af forsøget viser, at forsøget er lykkes med at nedbringe transporttiden for de studerende, hvilket var målet for forsøget. Den gennemsnitlige transporttid med bus var 56 minutter, mens den gennemsnitlige transporttid med Flexbilen var 32 minutter. Som det kan ses i bilaget, er der store forskelle på, hvor meget transporttiden er reduceret for den enkelte, men alle kom under 45 minutter i gennemsnit.

 

Der er i forsøget blevet kørt 573 ture af 1.152 mulige (72 dage med to kørsler og otte studerende). Det vil sige, at de studerende, selv om de deltog i forsøget, selv sørgede for anden transport ca. halvdelen af gangene.

 

Af de 573 kørsler var 337 morgenture og 236 eftermiddagsture, og transporttiden på Flexbilen var kortest om morgenen og længere om eftermiddagen.

 

Det har gennemsnitligt kostet 176,35 kr. pr. tur med Flexbilen. Igen er der store forskelle på de gennemsnitlige udgifter pr. elev (se bilag), idet de gennemsnitlige udgifter svinger mellem 118,31 kr. og 251,98 kr. pr. tur.

 

Samlet har forsøget kostet 101.500,- kr., administrationsgebyr pr. tur på ca. 17.500,- kr. samt indtægter fra de studerende (15 kr. pr. kørselsdag) på 5.640,- kr. Dertil skal fratrækkes puljemidler på 50%. Det giver en samlet udgift på ca. 57.000,- kr. for hele forsøget for Vejen Kommune.

 

Efter endt forsøg er der igen afholdt workshop på de to uddannelsesinstitutioner for at høre de studerendes erfaringer med forsøget samt tanker om fremtidig kørsel.

 

De studerende har generelt været glade for tilbuddet. Deres transporttid om morgenen har været kortere – især hvis det er Sydtrafik, som bestilte kørslen, hvilket Sydtrafik gjorde for de studerende, der havde fast morgenkørsel. Det er nemt at bruge app’en, og de oplever selve kørslen tryg med nogle rare chauffører.

 

De studerende oplever samkørsel (flere i Flexbilen sammen med dem) en til tre gange ud af 10 ture om ugen. Det er ofte lokale Flexbiler om morgenen, mens Flexbilerne om eftermiddagen oftere er vogne længere væk fra. I de tilfælde fortæller chaufførerne ofte om kædekørsel (ture før eller efter, der betyder, vognen er i området).

 

De studerende er naturligvis kede af, at forsøget er ovre, og de giver udtryk for, at kortere transporttid (end busserne) kunne være med til at få flere fra yderområderne til uddannelse i Vejen by samt at den kortere transporttid gør en lang skoledag mere overkommelig.

 

Tilsagn om støtte fra puljen gælder også midler til efterfølgende forsøg, nu hvor FlexPendler forsøg 1 er gennemført. Vejen Kommune har mulighed for at deltage i kommende forsøg.

 

Det er derfor muligt at udrulle FlexPendler, så alle studerende på Vejen Gymnasium og HF samt Vejen Business College, bosat i Vejen Kommune med lang transporttid, kan deltage i et forsøg hele næste skoleår med tilskud af puljemidler.

 

Såfremt det tilbydes alle studerende på Vejen Gymnasium og HF samt Vejen Business College med mere end 45 minutters transport om morgen og/eller mere end 60 minutters transport om eftermiddagen, vil det forventeligt omfatte 60 elever.

 

Det eksakte tal kendes ikke, da 1. marts var deadline for ansøgning om ungdomsuddannelse, og de nye optagelsesregler gør, at nogle studerende først skal til optagelsesprøve 14. juni, inden optagelse kan ske. Tallet 60 er derfor estimeret ud fra det nuværende elevantal.

 

Transporttiden regnes fra første påstigning til sidste afstigning inklusiv eventuel ventetid ved omstigning.

 

I det første forsøg blev 20 studerende tilbudt deltagelse, hvilket endte ud med en udgift på 119.000 kr. for 72 dage før tilskuddet af puljemidler.

 

Hvis 60 elever tilbydes forsøget et helt skoleår (200 dage), og de har et lignende kørselsbehov, som i første forsøg, vil det betyde en udgift på ca. 1 mio. kr. før tilskud. Tilskuddet er 50% af omkostningerne. Derudover kommer egenbetalingen fra de studerende på 15 kr. pr. kørselsdag, hvilket er samme egenbetaling som ved det første forsøg.

 

Såfremt andet forsøg løber et helt skoleår, kan det give værdifulde data om de studerendes kørselsbehov, som kan danne grundlag for videre udvikling af kørselsalternativer.

 

Alternativt kan andet forsøg tilbydes første halvdel af skoleåret fra studiestart til juleferien, hvilket ved samme kørselsbehov vil give en udgift på ca. 450.000 kr. før tilskud og før egenbetalingen fra de studerende.

 

Det er også muligt at tilbyde en alternativ form for FlexPendler. Et klippekort, som giver ret til to ture om ugen hele skoleåret 2019/2020. Det betyder dog, at de studerende samtidig skal købe anden rejsehjemmel, og det er derfor usikkert, hvorvidt det er et tilbud, de studerende vil synes brugbart. Af samme grund er det svært at estimere en udgift på kørslen.


Tidligere behandling

10.12.2018 Udvalget for teknik og miljø.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

13.03.2018 Byrådet.

06.03.2018 Økonomiudvalget.

18.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Estimeret udgift efter puljetilskud 500.000 kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

20.Ændring af forsyningsområde ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)

Sagsnummer: 18/28046

Ændring af forsyningsområde ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslag til tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

 

Forslag til tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Ladelund Vandværks forsyningsområde.

Tillægget er udarbejdet som følge af nedlæggelse af Ladelund Vandværk.

 

Ladelund Efterskole har haft eget vandværk og forsynet en række boliger samt efterskolen. Vandværket har haft status af ”almen vandforsyning” og fået tildelt et forsyningsområde i kommunens vandforsyningsplan. Forsyningsområdet ligger dels nord for dels syd for jernbanen.

 

Ladelund Vandværk er blevet nedlagt. Efterskolen samt forsyningsområdet syd for jernbanen forsynes fra Brørup Vandværk. I forsyningsområdet nord for jernbanen er der fire ejendomme, som forsynes fra privat boring. De fire ejendomme består af seks adresser. Der er ikke etableret forsyningsledninger i området.

 

Ifølge vandforsyningsplanen skal grænsen mellem den almene og den private vandforsyning lægges på baggrund af en økonomisk vurdering. Den almene vandforsyning skal ikke udbygges til områder, hvor udgiften til almen forsyning bliver højere end den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Brørup Vandværk og Læborg Vandværk ønsker ikke at etablere vandforsyning i forsyningsområdet nord for jernbanen. Udgifterne til nye forsyningsledninger og ledning under jernbanen vil overstige den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Med tillægget til vandforsyningsplanen overføres området syd for jernbanen til Brørup Vandværks forsyningsområde, mens de fire ejendomme Korsagervej 2, Kærvej 4, Kærvej 13 og 13A samt Kærvej 11 og 11A planlægges fortsat at have privat vandforsyning.


Tidligere behandling

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.

04.12.2018 Økonomiudvalget.

11.12.2018 Byrådet.

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22.02.2018.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.

Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25.10.2018.


Høring

Forslag til tillæg nr. 8 har været i 4 ugers offentlig høring.

Bilag

21.Region Syddanmark indkalder idéer og forslag til Råstofplan 2020 (C)

Sagsnummer: 19/4443

Region Syddanmark indkalder idéer og forslag til Råstofplan 2020 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Udvalget drøfter udkast til høringssvar omhandlende forsyning og efterbehandling.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse. 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-03-2019

Indstilles godkendt, at det udarbejdede høringssvar udvides med ”hensyn til natur, biodiversitet og grundvandsinteresse” og fremsendes til Region Syddanmark.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.


Sagsfremstilling

Region Syddanmark har besluttet at revidere den nuværende Råstofplan 2016, og opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til en ny Råstofplan 2020 inden den 1. april 2019, se vedlagte orienteringsbrev.

 

Debatoplæg og baggrundsmateriale kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside: https://rsyd.dk/wm513048

 

Råstofplanen er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, fortrinsvis sand, grus, sten og ler. I råstofplanen er der udlagt graveområder, hvor en kortlægning har vist, at der er råstoffer, og hvor ansøger kan forvente at få tilladelse til at grave. Der er også udlagt råstofinteresseområder, hvor det skønnes, at der er gode muligheder for at finde råstoffer i forbindelse med en kortlægning.

 

Der er i planen en række retningslinjer for grave- og interesseområder og for indvinding og efterbehandling. Råstofplanens retningslinjer og udlæg af råstofgrave- og råstofinteresseområder er bindende for kommunernes planlægning og sagsbehandling. Det er derfor vigtigt, at eventuelle konflikter vurderes så tidligt som muligt i processen.

 

Vejen Kommune, og alle andre, kan komme med input til det videre arbejde. I den forbindelse har Regionen stillet ca. 20 hovedspørgsmål med underspørgsmål, se vedlagte bilag: Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020.

 

Det anbefales, at Udvalget, som minimum, drøfter følgende to emner:

 1. Forsyning med sand, grus og sten (side 2).
 2. Efterbehandling (side 4).

 

1. Forsyning med sand, grus og sten

Graveområder er områder, hvor råstofindvinding har første prioritet, og hvor der som udgangspunkt kan forventes tilladelse til indvinding. I Vejen Kommune er der syv graveområder på tilsammen ca. 285 ha, heraf er der kun ét område, hvor der endnu ikke er etableret grusgravning: Klelund Plantage (92 ha). I Klelund Plantage er ejeren ikke interesseret i grusgravning.

 

Det vil sige, at der i Vejen Kommune ikke er en reel restrummelighed til nye grusgrave.

 

I Vejen Kommune er der i dag fire aktive grusgrave (Gejsing, Tirslund, Veerst og Holsted) med en samlet indvinding på ca. 300.000 m3. Det gennemsnitlige forbrug af råstoffer pr. indbygger sættes normalt til 5-6 m3, svarende til ca. 240.000 m3 for Vejen Kommune. Alle fire grusgrave har en kort restlevetid, måske 5-10 år.

 

Der var i perioden 2014 til 2017 et forsøg på at få udlagt et graveområde ved Veerst kirke, men det lykkedes ikke, primært på grund af hensynet til kirkeomgivelserne. Mange borgere var også imod projektet, især på grund af trafik.

 

En lokal forsyning med råstoffer skaber fleksibilitet og bidrager til at reducere behovet for transport, både i det daglige og ved store anlægsprojekter. Det er imidlertid vigtigt, at udpegning af nye områder sker i tæt samarbejde med kommune og borgere, så der samtidig tages hensyn til byudvikling, naboer, vejadgang, grundvand, natur, landskabsinteresser osv.

 

 • Forslag til Høringssvar:
  Vejen Kommune opfordrer Regionen til at udpege nye graveområder til fordel for en lokal forsyning.

 

1. Efterbehandling

Formålet med efterbehandling af råstofgrave er i høj grad op til lodsejerne, og det vil i mange tilfælde være frivilligt, hvis gravene skal efterbehandles til særlige formål. I de fleste grusgrave tilkøres jord, så arealet igen kan dyrkes eller tilplantes. Grusgraves næringsfattige miljø og skråninger giver imidlertid gode muligheder for at fremme biologisk mangfoldighed og artsdiversiteten.

 

 • Forslag til høringssvar:
  Vejen Kommune opfordrer Regionen til at fremme efterbehandling, der i højere grad tager hensyn til natur og biodiversitet. Dette medtages i kommuneplanen med retningslinje, der fremmer efterbehandling til natur i grusgrave.

 

Siden sidst

Siden sidste revision af råstofplanen har Regionen igangsat en kortlægning af udlagte interesseområder, og der er igangsat en kortlægning for ler i den vestlige del af kommunen ved Sekær. Vejen Kommune har tidligere efterspurgt disse kortlægninger.

 

 • Da råstofplanens retningslinjer er restriktive i forhold til kommunens handlemuligheder, og da der er udlagt store arealer til råstofinteresseområde (ca. 5.100 ha), har Vejen Kommune gennem flere år ønsket, at der sker en forbedring af grundlaget for udpegningen, så kun arealer med en reel mulighed for at finde råstoffer er medtaget.

 

 • Desuden anbefalede Vejen Kommune ved sidste revision, at råstofinteresseområdet for ler ved Sekær blev reduceret, fordi Esbjerg Forsynings største kildefelt til drikkevand ligger midt i området. Kildefeltet er sårbart og bør ikke udsættes for de risici en lerindvinding kan medføre.

 

Kortlægningerne forventes afsluttet i 2019 og kan udmøntes i forslag til nyudlæg eller justeringer af graveområder og interesseområder. Konkrete forslag vil efterfølgende komme i høring hos kommunen.


Tidligere behandling

18.03.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om råstoffer, kapitel 3, LBK nr. 124 af 26.01.2017.


Høring

Ingen.

Bilag

22.Vedtagelse af kvalitetsstandarder for servicelovens § 95 og 96 - hjælperordninger (C)

Sagsnummer: 19/349

Vedtagelse af kvalitetsstandarder for servicelovens § 95 og 96 - hjælperordninger (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • høringssvar fra Handicaprådet drøftes og tages til efterretning.
 • vedlagte forslag til kvalitetsstandarder for servicelovens § 95 og 96 godkendes og sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-03-2019

Høringssvar fra Handicaprådet drøftet og taget til efterretning.

Kvalitetsstandarder indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte handlingsplan for det specialiserede socialområde den 15. januar 2019.

 

Den 16. januar 2019 godkendte Udvalget for social og ældre, i henhold til Byrådets handlingsplan, tidsplan for behandling og godkendelse af kvalitetsstandarder og dermed revurdering af serviceniveau på blandt andet følgende områder:

 

-          Hjælperordninger efter Servicelovens § 95 og 96.

 

Forslag til kvalitetsstandarder for hjælperordninger efter servicelovens § 95 og 96 blev sendt i høring i Handicaprådet den 6. februar 2019 af Udvalget for social og ældre.

 

Forslagene ændrer ikke væsentligt på den praksis, der er gældende på nuværende tidspunkt, men er en præcisering af gældende praksis. Samtidig er vejledningen for BPA og hjælperordninger revideret (vedlagt i bilag).

 

Foreslåede kvalitetsstandarder og vejledninger samt Handicaprådets høringssvar er vedlagt i bilag.


Tidligere behandling

06.02.2019 Udvalget for social og ældre.

13.03.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § 95 og 96.


Høring

Ingen.

Bilag

23.Forebyggelse, opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (C)

Sagsnummer: 18/27537

Forebyggelse, opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (C)


Administrativ indstilling

Afdelingsleder Lene Willumsen indstiller, at 

 • Beredskabsplanen til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling samt Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-03-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand(A).


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval, jf. Serviceloven § 19 stk. 4. 

 

Børn & Ungeenheden har opdateret den foreliggende beredskabsplan for Vejen Kommune. Beredskabsplanen beskriver de handlinger medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge, skal gøre ved mistanke og viden om overgreb mod børn og unge. Ligeledes beskriver beredskabsplanen, hvad der sker, når Frontteamet i Børn & Ungeenheden modtager en underretning om overgreb mod børn og unge.


Tidligere behandling

19.03.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Serviceloven § 19 stk. 4.


Høring

Ingen.

Bilag

24.Ferielukning i Sløjfen (C)

Sagsnummer: 18/35561

Ferielukning i Sløjfen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • der indføres to lukkeuger i sommerferien i Sløjfen i uge 29 og 30.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-03-2019

 

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand(A).


Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Sagen er drøftet i Udvalget for skoler og børn den 20. december 2018 og i Økonomiudvalget den 8. januar 2019. Sidstnævnte sende sagen tilbage til Udvalget, da ”der ikke er klarhed over hele forældregruppens holdning og mulighed for alternativ pasning.

 

Forældrebestyrelsen i Sløjfen har spurgt alle forældre, og her melder bestyrelsen tilbage, at alle forældre bakker op om, at Sløjfen holder ferielukket i uge 29 og 30. Dette fremgår også af bilag.

 

Der vil ikke være mulighed for alternativ pasning i de to ferieuger.

 

Sagens indhold:

Sløjfen har gennem de senere år haft meget få børn i ugerne hen over sommeren. For at kunne sikre en mere effektiv drift har der været drøftet muligheden for at lukke de to uger, hvor der er færrest børn.

Børnene fra Sløjfen kommer i hovedreglen videre til Østerbyskolen i Vejen, når de er færdige i dagtilbuddet. På Østerbyskolens specialcenter er der lukket to uger om året i sommerferien. Dette er besluttet i Byrådet i marts 2007. Hvis der indføres lukkeuger i Sløjfen, vil forældrene derved få samme serviceniveau, som de kommer til at opleve senere i skolen.

 

Bestyrelsen i Sløjfen har drøftet mulighederne for lukning og er positiv stemt for ideen. Bestyrelsen har forhørt sig i forældregruppen, hvor der ligeledes er general opbakning.

 

Ferielukning har været drøftet i MED udvalget, som bakker op om forslaget. MED udvalget ser helst, at der lukkes i ugerne 29 og 30, da det er der, hvor der har været færrest børn.


Tidligere behandling

20.12.2018 Udvalget for skoler og børn.

08.01.2019 Økonomiudvalget.

19.03.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ferielukning har været drøftet i både MED og blandt forældrene.

Bilag

25.Borgerservice 2018 (C)

Sagsnummer: 19/6678

Borgerservice 2018 (C)


Administrativ indstilling

Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at redegørelsen

 • drøftes og tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Byrådet orienteres 1 gang årligt om de opgaver, mængder, ressourcer m.v., der er udført og anvendt i forbindelse med borgerbetjeningen.

 

Medfølgende redegørelse er udarbejdet for at give Økonomiudvalg og Byråd lejlighed til at drøfte betjeningen af Vejen Kommunes borgere og virksomheder på de områder, hvor borger og virksomhedsbetjeningen er placeret i Borgerservice.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om Borgerservice.


Høring

Ingen

Bilag

26.Godkendelse af ny sammensætning af DH-repræsentant-siden i Handicapråd (C)

Sagsnummer: 17/25461

Godkendelse af ny sammensætning af DH-repræsentant-siden i Handicapråd (C)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller, at

 

 • den af Danske Handicaporganisationers Vejen-afdeling (DH Vejen), foreslåede sammensætning af repræsentanter i Handicaprådet indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

DH Vejen har fremsendt mail til administrationen og ønsket følgende repræsentation i Handicaprådet fremadrettet:

 

Kai Østergaard, Vejen

Stedfortræder:

Jens P. Pedersen, Vejen

 

Hans Christian Schack, Holsted

Stedfortræder:

Jens P. Pedersen, Vejen

 

Poul Kruse, Vejen

Stedfortræder:

Mie Thorlak, Vejen

 

Inger Gjulem, Glejbjerg

Stedfortræder:

Jette Stejner Jensen, Brørup

 

Niels Peter Gregersen, Rødding

Stedfortræder:

Mie Thorlak, Vejen

 

Som udgangspunkt kan man kun være stedfortræder for ét handicaprådsmedlem – medmindre det ikke er muligt at skaffe et tilstrækkeligt antal stedfortrædere – i sådanne tilfælde må én person være stedfortræder for flere rådsmedlemmer, som det er tilfældet for den her foreslåede sammensætning.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vedtægter for Handicapråd.


Høring

Ingen.

27.Grundlovsceremoni (B)

Sagsnummer: 19/4999

Grundlovsceremoni (B)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Lise Bechgaard Krabbe indstiller, at

 • Økonomiudvalget godkender forslag til procedure og arbejdsgang for grundlovsceremoni.
 • Økonomiudvalget godkender, at Borgmesteren og 1. viceborgmester udpeges som repræsentanter til varetagelse af Grundlovsceremonien.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-04-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt (i april og oktober) lovforslag om indfødsret. Ifølge Ministeriets bekendtgørelse skal Byrådet umiddelbart i forlængelse heraf ved offentligt opslag anvise ansøgere om dansk indfødsret muligheden for at medvirke i en ceremoni, med henblik på at ansøgerne kan opnå dansk statsborgerskab m.v.

 

I 2019 er kommunerne dog kun forpligtet til afholdelse af én ceremoni.

 

I 2018 var der 5 personer fra Vejen Kommune, der blev tildelt indfødsret / statsborgerskab ved Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Ifølge Bekendtgørelse har Ministeriet udstukket følgende krav til ceremonien:

 • Ceremonien skal annonceres ved offentligt opslag, hvoraf det skal fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøger skal medbringe gyldig fotolegitimation og blanket til erklæring.
 • 14 dage før afholdelse af ceremonien skal tilmeldingslisten sendes til Ministeriet for kontrol af, om ansøgerne opfylder kravene. Tilmeldingslisten skal indeholde navn og cpr.nr. ansøgerne.
 • Grundlovsceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Ligeledes skal det sikres, at ansøgere med handicap også kan deltage i ceremonien.
 • En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal forestå ceremonien.
 • Den underskrevne erklæring om at ville overholde grundloven m.v. skal efter afholdelsen af ceremonien sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ligeledes skal der fremsendes en samlet elektronisk oversigt over ansøgere, der har gennemført ceremonien. 

 

Administrationen anbefaler, at

 • Ceremonien afholdes den sidste torsdag i maj og november i Byrådssalen.
 • Tidspunktet fastsættes til kl. 17.00, således at ansøgeres eventuelle arbejdstid som hovedregel respekteres.
 • Opslag om afholdelse af ceremonien skal til enhver tid kunne findes på Vejen Kommunes hjemmeside, hvor det vil figurere på forsiden de første to uger i maj og de første to uger i november måned. Derudover vil der være annoncering af ceremonien i de lokale ugeaviser hver uge ultimo april og primo maj samt ultimo oktober og primo november måned.
 • Tilmelding til ceremonien foregår via Vejen Kommunes hjemmeside, således at tilmelding kan sendes sikkert.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med afholdelse af grundlovsceremonier vil der være en udgift til forplejning, forventeligt i størrelsesordenen 10.000 kr./år. Det forventes, at beløbet kan afholdes inden for budgettet til repræsentation.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Indfødsretsloven, lovbek. nr. 1029 af 10. juli 2018 § 10.

Afholdelse af grundlovsceremoni, lovbek. nr. 1767 af 27. december 2018.


Høring

Ingen.

Bilag

28.Salg af ejendom (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

29.Salg af ejendom - ændring af plangrundlag (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

30.Disponering af byfornyelsesmidler (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

31.Lejekontrakt - Hjælpemiddelservice Vejen i Brørup (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

32.Ledig direktørstilling ved Vejen Kommune (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

 • den ledige direktørstilling ikke opslås.
 • opgavefordelingen mellem Direktionens medlemmer godkendes som beskrevet i hovedforslaget.
 • Direktionen præsenterer Økonomiudvalget for en nærmere beskrivelse af den fremtidige organisation den 30. april 2019.
 • den ændrede organisation træder i kraft den 1. oktober 2019 ved indflytning i det nye rådhus.
 • organiseringen af det politiske arbejde og mødeplanlægningen beskrives nærmere.

33.Realisering af effektiviseringsgevinst som følge af ibrugtagning af nyt rådhus (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

34.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.