Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 20-03-2019

Mødested: Hærvejshallen i Bække

1.Status og udviklingstiltag for Hærvejshallen (B)

Sagsnummer: 19/6105

Status og udviklingstiltag for Hærvejshallen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget drøfter status og udvikling for Hærvejshallen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Drøftet.


Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hærvejshallen deltager i en drøftelse med Udvalget omkring status og udviklingstiltag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

2.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (C)

Sagsnummer: 19/4440

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2018-2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Indstilles godkendt.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2018 til 2019. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

 

Direktionens behandlede forslaget på mødet den 5. marts 2019 og besluttede følgende:

 

 • at der skal udarbejdes en redegørelse for den historiske udvikling og behov for eventuelle justeringer af budgettet til vintervedligeholdelse med henblik på den kommende budgetlægning
 • at alle handleplaner/genopretningsplaner for institutioner med merforbrug over 5 procent og/eller merforbrug i mere end 3 år på hinanden følgende år fremover følges op i direktionen kvartalsvis
 • at Askov-Malt Skole, Grønvangskolen og Holmeå Børnecenter anmodes om udarbejdelse af handleplaner.

 

Forslaget til overførsler sendes nu videre til fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

 

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

 

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 45,6 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,543 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 44,3 mio. kr.

 

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 30,2 mio. kr. Heraf vedrører 15,8 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2017 udgjorde driftsoverførslerne 38,5 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

Institutionernes og afdelingernes overskud er samlet ca. 1,8 mio. kr. lavere end i 2017. 

 

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 124,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 285,2 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2018 til 2019 udgør 134,4 mio. kr. Forskellen på restbudget og forslag til budgetoverførsel skyldes, at mindreindtægter vedrørende jordsalg ikke overføres til 2019.

Budgetoverførslen fra 2017 til 2018 udgjorde 189 mio. kr.

 

Herudover ønskes der overført 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet. 

 

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt -26,9 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,6 mio. kr. samt uforbrugt byggekredit vedrørende Lundtoft på -31,8 mio. kr. Desuden overføres 12,7 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018.

 

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 153,8 mio. kr.

 

Samlet opgørelse af overførsler fra 2018 til 2019

 

Område

Beløb

Skattefinansieret drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

-1.813

Udvalget for arbejdsmarked og integration

992

Udvalget for skoler og børn

-940

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

7.595

Udvalget for social og ældre

5.545

Økonomiudvalget

18.847

I alt alle udvalg – skattefinansieret drift

30.226

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift

152

 

 

Anlæg:

 

Skattefinansierede område

 

Udvalget for teknik og miljø

31.431

Udvalget for skoler og børn

16.087

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

20.042

Udvalget for social og ældre

15.235

Økonomiudvalget

13.285

I alt alle udvalg – skattefinansierede område

96.080

 

 

Ældreboliger

38.300

 

 

Forsyningsvirksomhed

 

Udvalget for teknik og miljø

15.941

Total anlæg i alt alle udvalg

150.321

 

 

Finansforskydninger og finansiering:

 

Økonomiudvalget

-26.896

 

 

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

 

Drift

30.378

Anlæg

150.321

Finansforskydninger og finansiering

-26.896

I alt

153.803

 

Ved budgetlægningen for 2019 var det forudsat, at overførslerne ville udgøre 93,2 mio. kr.

 

 

Nulstilling af pulje til udligning af øget forbrug af overførsler samt overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdede Byrådet en pulje på 20 mio. kr. i 2019. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2018-2019 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år.

Puljen i 2019 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år.

Desuden nulstilles overførselspuljen 16,4 mio. kr. på konto 6.76 og udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

 

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2018 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde. Siden budgetopfølgningen pr. 31/8 2018 er der solgt jord til bolig- og erhvervsformål for i alt 1,974 mio. kr. Der ansøges derfor om anlægsbevilling på 1,974 mio. kr., jævnfør den vedlagte specifikation. Der flyttes et samlet rådighedsbeløb til de konkrete omkostningssteder på i alt 0,964 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægter på stednummer 001001.

 

Disse bevillinger har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

 


Tidligere behandling

05.03.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 153,8 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen kan specificeres således:

30,226 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,152 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

96,080 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

38,300 mio. kr. vedrørende ældreboliger

15,941 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

-26,896 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2018 162,335 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2019 153,8 mio. kr.

 

Af driftsoverførslerne flyttes 0,25 mio. kr. til anlæg.

Af overførslerne vedrørende finansiering og finansforskydninger flyttes 1,2 mio. kr. til drift.

I forbindelse med godkendelse af overførslerne til 2019 nulstilles puljen til udligning af øget forbrug af overførslerne. Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -20,0 mio. kr. til konto 8.59.

For at nulstille overførselspuljen på konto 6 skal der gives en negativ tillægsbevilling på konto 6.76 på 16,4 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling på konto 8.59 på 16,4 mio. kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B)

Sagsnummer: 19/4530

Drøftelse af Budget 2020-2023 (Udvalget for sundhed, kultur og fritid) (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 • Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019
 • Drøftet.
 • Udvalget ser ikke mulighed for at lukke nuværende sundhedsprojekter.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

 

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2020 med udgangspunkt i følgende områder:

 

Anlæg

Strategier samt større projekter

Status på igangsatte analyser

Regnskabsresultatet for 2018 og realisering af budget 2019.

 

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

 

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden foreslå emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

 

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

 

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

 

Fagudvalgene kan senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres.

 

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2020-2023.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.


Høring

Ingen.

4.Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2019 (B)

Sagsnummer: 19/11

Status på økonomi på udvalgets område pr. 28.02.2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Taget til efterretning.

Bilag

5.Kunstgræsbaner i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 14/9452

Kunstgræsbaner i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • udvalget drøfter sagen, og at punktet indgår i budget 2020.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Drøftet. Administrationen bedes udarbejde et anlægsønske om en pulje til udvikling af kunstgræsbaner/multibaner til budgetforhandlingerne.


Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune har i løbet af 2017 og 2018 haft en overordnet drøftelser af kunstgræsbaner i Vejen Kommune.

 

I Vejen Kommune er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.

I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i møde den 12. april 2018 en arbejdsgruppe, der skulle undersøge behovet for kunstgræsbaner og evt. placering af flere baner.

Arbejdsgruppen har endvidere holdt møde med nogle af kommunens fodboldklubber før sommerferien 2018.

 

Arbejdsgruppen har konstateret, at antallet af kunstgræsbaner i Vejen Kommune er en kompleks sag, hvor der er mange delemner, der spiller ind. Et vigtigt element er miljøet, og gruppen har fået oplyst, at der i forbindelse med ansøgninger om etablering af kunstgræsbaner skal udarbejdes en miljøscreening – VVM undersøgelse.

 

Behovet for kunstgræsbaner skal ses ud fra flere forskellige forhold:

 

 • Kan vi forvente kommende tørre somre med nedlukning for brug af baner?
 • Kan vi forvente kommende våde perioder med nedlukning for brug af baner/mangel på klipning?
 • Bekymring for at kommunens foreninger er for små til at kunne samle et tilstrækkeligt grundlag for økonomisk stabilitet i brug/udlejning af en kunstgræsbane.
 • Ingen ungdomsspillere kører til fremmed by/kunstgræsbane for at træne.
 • Kan tiltrække yderligere medlemmer hos den forening, som har en kunstgræsbane

 

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Udvalget for sundhed, kultur og fritid, at de er positive overfor etablering af kunstgræsbane i hver af de 4 centerbyer, men udtrykker bekymring for om der er spillere nok.

Folkeoplysningsudvalget ser positivt på ønsker fra andre foreninger, som gennem en konkret ansøgning viser et bæredygtigt projekt, og har et positivt drive.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler en selvfinansiering på 500.000 kr. for at skabe ejerskab til projektet.

 

Endvidere indstiller Folkeoplysningsudvalget, at der i forbindelse med eventuel bevilling af anlægstilskud også afsættes driftsmidler.


Tidligere behandling

16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.

22.02.2018 Folkeoplysningsudvalget.

22.03.2018 Folkeoplysningsudvalget.

12.04.2018 Folkeoplysningsudvalget.

16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.

20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutningen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Status på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2018 (B)

Sagsnummer: 18/7629

Status på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2018 (B)


Administrativ indstilling

Leder af Brørup Sundhedscenter Kirstine Gottlieb indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter og godkender statusnotat på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune 2018.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Godkendt.


Sagsfremstilling

I henhold til årshjul for 2019 gives en årlig afrapportering af status på alkohol- og misbrugsbehandling i Vejen Kommune.

 

Vejen Kommune har en samarbejdsaftale med Center for Misbrug, Esbjerg Kommune, om etablering af behandlingstilbud til henholdsvis alkohol- og stofmisbrugere på voksenområdet.

Aftalen er indgået med udgangspunkt i Region Syddanmarks rammeaftale, herunder fællesaftalen mellem Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.  

 

Administrationen har løbende samarbejdsmøder samt kontakt til Center for Misbrug i Esbjerg med henblik på opfølgning og koordinering i forhold til Vejen Kommunes borgere, som er i behandling.

 

Som bilag ligger et statusnotat, hvor følgende udvikling ses i forhold til året før:

 • En mindre stigning af antal borgere i misbrugsbehandling end i 2017 (6 borgere).
 • En stigning på 8,7% i antal borgere mellem 18 og 30 år (10 borgere).
 • En borger har været i døgnbehandling. Derudover har fem borgere været i kort støttende botilbud i forbindelse med behandling og fem borgere i afgiftning.
 • En mindre stigning i antallet af borgere, der kommer i alkoholbehandling (en borger mere).

 

Alkoholpolitisk handleplan

 

Byrådet godkendte i 2010 den alkoholpolitiske handleplan og vurderede igen i 2014, at handleplanen skulle være gældende frem til 2018. På udvalgsmødet den 21. marts 2018 besluttede Udvalget, at den alkoholpolitiske handleplan blev forlænget til udgangen af 2018.

 

I forhold til nuværende alkoholpolitiske handleplan er der arbejdet målrettet med mange indsatser i henhold til handleplanen. Handleplanen består af 100 indsatsområder, hvor Sundhedsafdelingen arbejder tværfagligt sammen med afdelingerne Dagtilbud & Skole, Kultur & Fritid, Jobcentret og Socialpsykiatrien. Alkohol- og misbrugskonsulenten har arbejdet bredt med alle 100 indsatser, og flere af indsatserne er implementeret. Der arbejdes fortsat videre med implementering og opfølgning på indsatserne.

 

Der har i 2018 været fokus på at arbejde med implementering af evidensbaseret alkoholforebyggelse på overbygningsskolerne, som er en fortløbende indsats.

Der er desuden påbegyndt opfølgning og evaluering af samarbejdsaftalen med Alkoholambulatoriet i Esbjerg. Dette tager afsæt i ønsket om et større servicetjek af alkoholbehandlingsområdet, hvor fokus retter sig mod indsatserne fra eksterne samarbejdspartnere, så de i højere grad understøtter Vejen Kommunes værdier og politikker, herunder helhedsperspektivet, fælles faglighed og social inklusion i almindelighed. Dette arbejde fortsætter ind i 2019.

 

Ny alkoholpolitisk handleplan

 

Der er udarbejdet politiske strategier, som er godkendt af Udvalget i februar 2019. I henhold til strategien for fysisk sundhed er der indskrevet, at der udarbejdes en ny alkoholpolitisk handleplan i 2019, som skal godkendes i Udvalget. Arbejdet med at udarbejde en ny handleplan forventes færdig i efteråret 2019.

 

Den nye alkoholpolitiske handleplan vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger med fokus på fire hovedområder: 

 • Reducere alkoholforbruget blandt borgerne, unge såvel som voksne og ældre.
 • Udskyde alkoholdebuten blandt unge.
 • Opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
 • Opspore og henvise borgere med behov for alkoholrådgivning og behandling.

Tidligere behandling

15.03.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.03.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.03.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

7.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling

Regionskonference omkring pårørendeinddragelse

Lokalafdelingerne i Region Syddanmark inviterer til regionskonference omkring pårørendeinddragelse torsdag, den 28. marts 2019 kl. 16.30-19.30 i Kolding Sundhedscenter, Multisalen, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

 

Udviklingsmøde med hallerne

Som opfølgning på beslutningen om den ændrede tilskudsmodel er hallerne indkaldt til møde den 9. april 2019, hvor formålet er at igangsætte arbejdet og dialogen omkring optimering af driften og udarbejdelse af aktivitets- og udviklingsplaner. Invitation vedlagt.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

8.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.