Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 29-01-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Det foreløbige regnskab 2018 (B)

Sagsnummer: 19/1661

Det foreløbige regnskab 2018 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • det foreløbige regnskab 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er pr. 22. januar 2019 udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2018. Regnskabet er ikke endeligt, da der fortsat bogføres i regnskab 2018 frem til primo februar 2019.

 

Kassebeholdning

Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2018 udgør 163,6 mio. kr. Det er knap 65 mio. kr. mere end den ultimokassebeholdning, som blev forudsat i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2019. Den højere kassebeholdning skyldes især, at der er afholdt færre anlægsudgifter i 2018 end forventet. Samlet forventes budgetoverførslerne til 2019 at udgøre omkring 160 mio. kr.

 

Kassebeholdningen opgjort eksklusiv forventede overførsler udgør 0-5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2019 blev der forudsat en primo kassebeholdning eksklusiv overførsler på ca. 6 mio. kr.

 

Jf. den økonomiske politik skal det i forbindelse med regnskabsafslutningen vurderes, om resultatet gør det muligt at hensætte et beløb til særlige anlægsarbejder eller lignende.

  

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af den skattefinansierede drift er foreløbig et overskud på 78,3 mio. kr. Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter for 156,4 mio. kr. Det giver på det samlede skattefinansierede område et underskud på 78,1 mio. kr.

I resultatet indgår indtægter fra beskæftigelsestilskuddet, hvoraf 13,5 mio. kr. forventes tilbagebetalt til staten i 2019 som følge af et lavere udgiftsniveau end forventet. Denne tilbagebetaling er budgetteret på konto 8 under finansforskydninger.

 

Indtægter

Der er samlet indgået 2,575 mia. kr. Budgettet udgør 2,574 mia. kr. Afvigelsen 0,4 mio. kr. vedrører primært midler hensat til efterregulering af de generelle tilskud.

 

Skattefinansieret drift

På skattefinansieret drift er der pr. 22. januar 2019 et forbrug på 2,496 mia. kr. ud af et budget på 2,543 mia. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og en forbrugsprocent på 98,2. Der mangler fortsat enkelte afsluttende posteringer på det mellemkommunale område samt restafregning vedrørende statsrefusion for 2018.

 

Driftsoverførslerne til 2019 er endnu ikke gjort op. Sidste år var driftsoverførslerne på 40,0 mio. kr. Det forventes, at driftsoverførslerne til 2019 vil ligge på samme niveau.

 

Skattefinansieret anlæg:

På skattefinansieret anlæg er der et mindreforbrug på 126,1 mio. kr. netto. Det skønnes, at der skal overføres netto ca. 136 mio. kr. til 2019. At der overføres mere end restbudgettet skyldes, at urealiserede budgetter til salg af jord ikke overføres til det efterfølgende år.

Af beløbet på 136 mio. kr. udgør ældreboliger 38 mio. kr.

 

Forsyningsvirksomheder:

Mindreforbruget til anlæg på 15,9 mio. kr. søges overført til 2019.

 

Det samlede resultat af forsyningsområdet er en netto overskud på 2,1 mio. kr.

 

Tilgang/afgang af likvide aktiver:

Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

 

En foreløbig opgørelse over låneoptagelse viser, at der er afholdt udgifter i 2018, som gør det muligt at optage lån for 27,5 mio. kr. i 2019. I forhold til det korrigerede budget 2018 udgør den ikke anvendte låneadgang 11,6 mio. kr.

 

Herudover søges den uforbrugte byggekredit på 31,8 mio. kr. vedrørende ældreboliger ved Lundtoft overført til 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen pr. 31. december 2018 udgør 163,6 mio. kr. Kassebeholdningen opgjort eksklusiv forventede overførsler udgør 0-5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2019 blev der forudsat en primokassebeholdning på 6 mio. kr. eksklusiv overførsler.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Taget til efterretning.

Bilag

2.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/12 2018 - foreløbigt regnskab (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/12 2018 - foreløbigt regnskab (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31.12.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets driftsramme er der pr. 31.12.2018 forbrugt 303,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 318,8 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31.12.2018 er dermed på 94,2.

 

Under området Faste ejendomme resterer der 1,8 mio. kr. i puljen til planlagt bygningsvedligeholdelse. En del af puljen søges overført til 2019.

 

På området Administrativ organisation er der aktuelt et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. En stor del af mindreforbruget vil blive søgt overført til 2019.

 

På området Løn- og barselspuljer er der aktuelt et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på barselspuljen på i alt 1,7 mio. kr.

 

Der er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer og arbejdsskader. Beløbet vil blive søgt overført til 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen. Forslag til budgetoverførsler til 2019 behandles i særskilt sag.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Taget til efterretning.

Bilag

3.Røgfri Arbejdstid - hjælp til rygestop (B)

Sagsnummer: 18/25129

Røgfri Arbejdstid - hjælp til rygestop (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Økonomiudvalget beslutter, om der skal tilbydes rygestopkurser til kommunens ansatte.
 • Økonomiudvalget beslutter, om kommunen tilbyder at betale rygestoppræparater til de ansatte.
 • Økonomiudvalget beslutter, om der lokalt skal kunne træffes beslutning om at tilbyde hjælp til rygestop.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 11. september 2018 at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid. Det betyder, at de ansatte i kommunen pr. 1. januar 2020 ikke må ryge i arbejdstiden.

Partnerskabet Røgfri Fremtid har til hensigt at understøtte arbejdet med effektivisering af organisationen samt bidrage til at beskytte medarbejderne mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet og sikre, at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Røgfri Arbejdstid er efterfølgende drøftet i såvel Hovedudvalget som i Chefforum. Hovedudvalget drøftede emnet generelt, og tilkendegav at have fokus på, at alle medarbejdere har et godt arbejdsmiljø.

Chefforums holdning til hjælp til rygestop er følgende: rygestopkurser ikke tilbydes af kommunen. Der kan i stedet arrangeres et arrangement vedrørende rygestop, som interesserede medarbejdere kan deltage i. Lokalt kan man overveje andre løsninger, der kan motivere til at stoppe med at ryge.

 

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 indarbejdede Byrådet ikke et forslag om at ansætte en rygestopkonsulent. Kommunen tilbyder således ikke rygestopkurser til borgerne.

De kommuner, der tilbyder rygestopkurser, har ofte egne rygestopinstruktører ansat. Det er imidlertid muligt at købe rygestopkurser, det vil koste omkring 100.000 kr./år.

Ud fra andre kommuners erfaring med at tilbyde rygestoppræparater til ansatte, skønnes det, at udgiften vil være ca. 50.000 kr./år.

 

Som bilag vedlægges de foreløbige retningslinjer for røgfri arbejdstid.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

150.000 kr.

Hertil kommer eventuelt udgifter lokalt, hvis det bliver en mulighed at tilbyde hjælp til rygestop lokalt.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om røgfri miljøer.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Rygestopkurser tilbydes til kommunens ansatte i en afgrænset periode.

Udgiften afholdes af midler afsat til kurser og efteruddannelse.

Bilag

4.Sikkerhedsstillelse (C)

Sagsnummer: 19/1051

Sikkerhedsstillelse (C)


Administrativ indstilling

Konstitueret chef for Bygningsservice & Beredskab Claus L. Jørgensen indstiller, at

 • der pr. 1. marts 2019 tegnes Garantistillelse for bygge og anlægsopgaver for entrepriser fra 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Dansk Byggeri og Vejen Kommune har hvert år et møde, hvor samarbejdet diskuteres. Der blev bl.a. snakket om det nye AB18, som er Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder. Disse betingelser er revideret i 2018.

I AB18 ligges der op til, at entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser over for bygherren, hvis entreprisesummen overstiger 1 mio. kr.

I Vejen Kommune kræver vi i dag sikkerhedsstillelse for entrepriser over 0,5 mio.kr.

Garantien udgør 15% af entreprisen under udførelsen. Derefter nedsættes den til 10% indtil 1 år efter afsluttet projekt. Fra 1 år til 5 år er garantien 2% af entreprisen. Efter 5 år frigives garantien, hvis der ikke er uklarheder eller tvister.

Det er begrænset, hvor mange gange Vejen Kommune har krævet udbetaling af sikkerhedsstillelse for entrepriser mellem kr. 0,5 mio. og 1 mio. De tvister/konkurser, hvor kommunen haft fået udbetalt sikkerhedsstillelse, er hovedsageligt for entrepriser på over kr. 1 mio. 

Bygningsservice & Beredskab anbefaler, at kommunen følger AB18.

For at afklare, hvor grænsen ligger ved nogle af nabo kommunerne, har Bygningsservice & Beredskab haft kontakt med Esbjerg, Billund, Kolding og Ikast-Brande kommune.

Deres udmelding er, at de følger AB18’s anbefaling om at kræve sikkerhedsstillelse fra kr. 1 mio.


Tidligere behandling

21.01.2019 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 21-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

5.Ansøgning til Realdania - Hovedbyer på Forkant (B)

Sagsnummer: 19/1633

Ansøgning til Realdania - Hovedbyer på Forkant (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at Økonomiudvalget

 • godkender, at Vejen Kommune søger Realdania om støtte til at styrke forbindelsen på tværs af banen i Vejen.
 • godkender, at ansøgningen tilrettelægges, så kommunens medfinansiering udgøres af allerede afsatte anlægsmidler til Vejen midtby.
 • nedsætter en følgegruppe, der bemyndiges til at godkende den endelige ansøgning, før den indsendes inden 28. februar.
 • udpeger 1-2 personer fra Udvalget til følgegruppen.

Sagsfremstilling

Realdania støtter i projektet ”Hovedbyer på Forkant” landets yder- og landkommuner til at skabe nyt liv og stærk identitet i hovedbyen. Der kan søges støtte til ”fysiske projekter, dvs. bygge eller omdannelsesprojekter, der er strategisk forankret og klar til realisering. Projekterne skal være med til at løfte bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby til gavn for borgere, besøgende og erhvervslivet.” Link til Realdania

 

I Vejen er der flere store anlægsprojekter i gang og undervejs. Realdanias pulje vil kunne udvide mulighederne for at styrke bylivet og handlen ved at skabe bedre sammenhæng mellem disse projekter og bylivet. Ansøgningen vil tage udgangspunkt i SPORET som helhedsplan for Vejen midtby. Ansøgningen vil have fokus på dels at opgradere især banegårdspladsen som ankomststed til Vejen midtby, dels hvordan midtbyen bindes sammen af spændende byrum på tværs af banen fra det nye bibliotek til midtbyens butikker. Arealet omkring Banegårdspladsen, underføringen og forbindelserne til biblioteket og rådhuspladsen vil være omdrejningspunkt for ansøgningen.

 

Realdania forventer at støtte fysiske projekter med op til 10 mio. kr. - under forudsætning af, at kommunen medfinansierer mindst 50 % af projektets økonomi. Medfinansieringen forventes at findes i de budgetterede midler til anlægsprojekter i midtbyen.

 

Projektet er forankret i Udvikling & Erhverv i samarbejde med Teknik & Miljø. Vejen Kommune samarbejder med tegnestuen LABLAND i forhold til ansøgningsmaterialet.

 

Ansøgningsarbejdet foreslås fulgt af en følgegruppe bestående af borgmester Egon Fræhr, formand for Udvalget for teknik og miljø Vagn Sørensen, kommunaldirektør Ole Slot, afdelingschef Peer Rexen og afdelingschef Peter Hansen. Det indstilles, at Økonomiudvalget udpeger yderligere 1-2 personer og bemyndiger denne gruppe til at godkende ansøgningen, inden den indsendes.

 

I ansøgningsarbejdet inddrages forskellige interessenter som for eksempel Vejen Handelsstandsforening (herunder Kvickly), DSB ejendomme, Sydtrafik og de virksomheder, der ligger i og omkring projektområdet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes medfinansiering på op til 10 mio. kr. findes inden for eksisterende anlægsbudgetter til bl.a. Banegårdspladsen, Biblioteksområdet, SPORET, parkeringspladsen ved rådhuset og udearealer ved kunstmuseet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen høring, men der vil være inddragelse af interessenter, inden ansøgningen indsendes.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Godkendt.

Jørgen Thøgersen (A) og Frank Schmidt-Hansen (C) blev udpeget til følgegruppen.

6.Anmodning om igangsætning af detailplanlægning for Holsted Energi Park (C)

Sagsnummer: 18/37073

Anmodning om igangsætning af detailplanlægning for Holsted Energi Park (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller til Økonomiudvalget, at

 

 • Udvalget drøfter anmodningen.
 • Udvalget beslutter, om administrationen skal igangsætte planlægning for projektet.
 • Sagen sættes på Økonomiudvalgsmødet i april 2019 med henblik på igangsættelse af foroffentlighed.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har den 20. december 2018 modtaget en anmodning fra Best Energy A/S om at igangsætte detailplanlægningen for projektet ’Holsted Energi Park’.

 

Projektet er tænkt placeret på et større areal NV for Holsted og omfatter i alt fire vindmølle på hver 149,9 m i totalhøjden samt 10 ha solceller. Projektet er dermed lokalplanpligtigt. Da området ikke er udpeget til teknisk formål i Kommuneplan 2017, vil en realisering af projektet kræve et kommuneplantillæg. På grund af projektets størrelse og indhold vil der desuden skulle udarbejdes VVM-rapport og miljørapport.

 

Administrationens indledende vurdering er, at ansøgningen overholder Vejen Kommunens administrationsgrundlag og øvrige retningslinjer i Kommuneplan 2017, samt gældende lovgivning om opsætning af vindmøller på land. Vurderingen er uddybet i vedlagte notat. Vedhæftet er ligeledes den samlede ansøgning fra Best Energy A/S.

 

Tidsplan for en evt. detailplanlægning:

 

 • Februar-marts: Planfaglig, miljøfaglig og naturfaglig screening af projektet og herunder afklarende administrativt møde med ansøger.

 

 • 2. april 2019: Økonomiudvalgets behandling af igangsætning af idéhøring for tillæg til kommuneplanen.

 

 • April 2019: Offentlig idéhøring i min. 2 uger samt indbudt møde med grundejere og beboere i projekts nærområde og evt. andre hovedinteressenter.

 

 • Maj 2019: Administrativ behandling og vurdering af idéhøring, nabomøde mm.

 

 • 21. maj 2019: Økonomiudvalgets behandling af idéhøring og beslutning om igangsætning af videre planarbejde med bl.a. lokalplan.

 

 • Juni 2019 ->: Planarbejde med lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og VVM, inkl. høringer, møder mm.

 

 • Medio/ultimo 2020: Byrådets vedtagelse af plangrundlag.

 

 • Ultimo 2020: Byggetilladelse

 

Vejen Kommune vil tage stilling til det videre forløb ved hver af de politiske behandlinger.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Planloven: LBK nr. 287 af 16/04/2018 bekendtgørelse af lov om planlægning.

 

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 448 af 10/05/2017 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Høring

Ved igangsætning af planlægning skal der gennemføres:

 • Offentlig idéhøring i minimum 2 uger samt indbudt møde med grundejere og beboere i projektets nærområde.
 • 8 ugers offentlig høring af planforslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Sagen ændret til C-sag.

 

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet beslutter følgende:

 

Administrationsgrundlaget vurderes til i stort omfang at være opfyldt. Der er imidlertid ikke politisk ønske om at etablere planmæssig mulighed for at gennemføre projektet. Derfor meddeles ansøger, at Vejen Byråd ikke kan imødekomme ansøgningen om at igangsætte en detailplanlægning.

 

Jørgen Thøgersen (A) stemte hverken for eller imod.

 

Oversendes til Byrådet.

 

Underskriftsindsamling mod opstilling af møller blev omdelt.

Bilag

7.Udbud af cafédriften på nyt bibliotek (B)

Sagsnummer: 18/17073

Udbud af cafédriften på nyt bibliotek (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget godkender udbudsmateriale og tidsplan.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2018, blev det drøftet, hvorvidt der skulle indgås et samarbejde med Socialpsykiatrisk center om driften af caféen på det nye bibliotek. Udvalget besluttede, at cafédriften skal beskrives og sendes i udbud.

 

Indkøbsafdelingen har indgået et samarbejde med et eksternt firma (Kantinemægleren), som har erfaring med denne type af udbud. Det sker blandt andet for at tilføre kompetence indenfor et specialiseret, juridisk område, som indkøbsafdelingen ikke har arbejdet med før. Derudover har der været et behov for at tilføre branchekendskab, idet der har været en række praktiske og tekniske forhold, som skulle afklares for at sende driften i udbud. Det drejer sig eksempelvis om:

-         Hvilke rammebetingelser skal der være i caféen, for at det er muligt at skaffe forpagtere, der vil byde på driften, herunder blandt andet forpagtningsafgift og inventar?

-         Hvilke krav kan der stilles til forpagter for at skabe en attraktiv café under de vilkår, den drives?

-         Hvordan sikrer vi, at lokale interessenter let kan byde ind på opgaven samtidig med, at vi appellerer til større udenbys forretningsdrivende.

 

Kantinemægleren har sammen med Vejen Kommune udarbejdet oplæg til samarbejdsaftale, tidsplan og udbudsmateriale, som fremgår af bilagene. Udbuddet giver mulighed for, at lokale og nationale interesserede med erfaring kan byde på forpagtningen.

 

Tildeling af aftalen sker efter tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af nedenstående fem vægtede underkriterier:

20% Økonomi

25% Produktkvalitet og servicekvalitet

25% Kreativitet

15% Ledelse og personaleforhold

15% Leveringssikkerhed

 

Der vil blive annonceret i uge 6-8 på nationale platforme og i lokale dagblade. Der afvikles informationsmøde den 18. februar, hvor potentielle forpagtere kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, og der kan afstemmes forventninger. Fristen for bud er den 25. marts med endelig kontraktmøde den 30. april, således at forpagter er på plads ved indvielsen af biblioteket.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Udbudsloven.

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Godkendt.

Bilag

8.Forslag til lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)

Sagsnummer: 18/18334

Forslag til lokalplan 304 - Boligområde ved Landbogården, Brørup (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

forslag til lokalplan 304 vedtages og sendes i offentlig høring.
 

sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.


Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter konkret henvendelse fra ejerne af den tidligere Landbogården i Brørup. Ejerne ønsker at opføre ny tæt-lav bebyggelse på hele området. For at sikre det økonomiske grundlag for det samlede projekt skal lokalplanen give mulighed for, at den tidligere Landbogård bevares i projektets tidlige fase.  

 

For at sikre robust planlægning giver lokalplanen mulighed for at gennemføre et projekt med tæt-lav bebyggelse, men også at området eventuelt vil kunne laves som parcelhusområde med åben-lav bebyggelse.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre, bebyggelsen opføres i proportioner, der passer ind i det omkringliggende boligområde samt at sikre, at der ved tæt-lav bebyggelse etableres grønne fællesområder og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder.

 

Der er mulighed for etablering af et åbent gadeforløb, hvor vejen ikke blot er til trafikafvikling, men bliver en del af et byrum for trafik, ophold, leg m.m. Dette kaldes for ”shared space”. I lokalplanen er der krav om etablering af indgangszoner ved interne veje, hvor en speciel belægning indikerer indgang til området. Indgangszoner med speciel belægning bidrager til at sænke hastigheden, invitere fodgængere til at passere og er med til at give et helhedsudtryk i området. I området etableres der en tværgående sti-forbindelse fra Landbovænget til Landbovej.

 

I lokalplanen er der desuden fokus på, at tæt-lav bebyggelse er imødekommende og i øjenhøjde med mennesker. Bestemmelser i lokalplanen sikrer, at området via det åbne gadeforløb, fælles faciliteter og et vejforløb, der understøtter blanding af trafikale og ikke trafikale funktioner, bidrager til at skabe tryghed og gode sociale relationer mellem naboer.

 

Forslag til lokalplan 304 kan ses på linket Forslag til lokalplan 304.

 

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af lokalplan.


Tidligere behandling

19.06.2018 Økonomiudvalget.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget opfordrer til, at fælleslokaler indgår i bebyggelsen, hvis  der opføres tæt-lav bebyggelse.

Bilag

9.Igangsætning af lokalplan 306 - Offentligt formål ved Gjerndrup Friskole (B)

Sagsnummer: 18/26151

Igangsætning af lokalplan 306 - Offentligt formål ved Gjerndrup Friskole (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv, Peer M. Rexen, indstiller, at

 • der igangsættes planlægning for ændring af område til offentlig formål ved Gjerndrup Friskole. Afgrænsningen af området fastlægges i planlægningsprocessen i samarbejde med ansøger.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en anmodning fra Gjerndrup Friskole og Gjerndrup Idræts- og Kulturhus om at udarbejde en ny lokalplan for et område til offentligt formål omkring Gjerndrup friskole.

 

Den eksisterende lokalplan for skolen ønskes ændret, så der blandt andet kan opføres en undervisningsbygning og et idræts- og kulturhus vest for de nuværende bygninger. I den eksisterende lokalplan er der mulighed for at opføre nye bygninger øst for skolen. En udvidelse mod øst er imidlertid uhensigtsmæssig, idet skoleområdet vil blive gennemskåret af en grusvej til Surhavevej 29. Derfor ønskes denne lokalplan aflyst og erstattet af en ny lokalplan.

 

Formålet med projektet er dels at sikre et godt undervisningsmiljø på skolen, dels at give mulighed for at Gjerndrup by kan opføre et idræts- og kulturhus i tæt tilknytning til skolen. Idræts- og kulturhuset skal fungere selvstændigt med egen parkering og samtidig være et aktivt bindeled mellem by og skole, hvor skolen vil leje sig ind i bygningen efter behov i forbindelse med undervisning, f.eks. idræt og husgerning.

 

Projektet indeholder følgende elementer:

 

 1. Ny undervisningsbygning
 2. Nyt idræts- og kulturhus
 3. Ny pedel- og sløjdbygning samt cykelskur
 4. Ændring af vejadgang, så der bliver bedre muligheder for ”Kiss and Ride”
 5. Anlæg af nye boldbaner og multibane
 6. Mulighed for opstilling af bålhus og shelters
 7. Nedrivning af eksisterende værksted og pavillon mv.

 

Den eksisterende lokalplan omfatter et areal på ca. 3 ha. Det nye lokalplanområde vil omfatte et tilsvarende areal. Områdets endelige afgræsning er endnu ikke fastlagt. Afgrænsningen afhænger af områdets indretning, herunder mulige vejadgange og terrænforhold.

 

Udvidelsen ligger i landzone i det åbne land, og der skal derfor også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Inden der kan udarbejdes tillæg til kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag.

 

Vejen Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 og 2019 fået et ønske om at få kommunal medfinansering til idræts- og kulturhuset. Budgetønsket er ikke prioriteret som et anlægstilskud fra hverken Fagudvalget eller Byrådet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Godkendt.

Bilag

10.Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)

Sagsnummer: 18/11883

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 sendes i 4 ugers offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for Vejen Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 skal erstatte den nuværende Trafiksikkerhedsplan 2013-2016.

 

Trafiksikkerhedsplanen udstikker mål og visioner samt indsatser for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden.

 

Den nye trafiksikkerhedsplan indeholder anbefalede mål og visioner samt indsatser for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Anbefalingerne er resultatet af en:

 • opsamling af det hidtidige trafiksikkerhedsarbejde (statusrapport).
 • uheldsanalyse - analyse af uheldsdata på vejnettet og udpegning af særligt uheldsramte lokaliteter (sorte pletter) (baggrundsrapport 1).
 • registrering af utrygge lokaliteter i kommunens centerbyer, lokalbyer og landområder med angivelse af mulige tiltag til forbedringer (baggrundsrapport 2).

 

Forslagene til indsatser i den nye trafiksikkerhedsplan omfatter både fysiske ændringer på vejnettet samt informations-, samarbejds- og kampagnetiltag.

 

Den overordnede målsætning i Trafiksikkerhedsplanen følger, ligesom Trafiksikkerhedsplan 2013-2016, målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 % inden udgangen af 2020. Når Færdselssikkerhedskommissionen om et par år sandsynligvis er klar med en ny national handlingsplan, bør det besluttes, om der igen er behov for, at Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan revideres.

 

Link til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2019-2022: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F43#/

Login: Trafiksikkerhedsplan

Password:Trafikplan19

 

Link til Trafiksikkerhedsplan 2013-2016:

https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/trafiksikkerhed/trafiksikkerhedsplan/  


Tidligere behandling

16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Efterfølgende vil eventuelle høringssvar blive vurderet og indarbejdet i planen, inden den endeligt kan politisk godkendes.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt med ændring til 8 ugers offentlig høring.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Bilag

11.Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C)

Sagsnummer: 17/12489

Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø arbejder videre med linjeføringen for en cykelsti syd om Askov i form af en tilrettet udgave af mellemløsningen, som angivet i sagsfremstilling og vist med grønt på vedhæftede kortbilag.
   
 • ejere af berørte arealer og nabomatrikler til linjeføringen orienteres om den ændrede linjeføring efter beslutning i Byrådet.
   
 • stien belyses med stibelysningsmaster på hele strækningen.
   
 • det medtages i den videre sagsbehandling, at stiens endelige linjeføring optages som offentlig sti, og at Melvangvej optages som offentlig vej på den strækning, hvor der er cykelsti/krydsning.
   
 • der søges om godkendelse af projektændringen ved Vejdirektoratet på det foreliggende grundlag.
   
 • beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tre linjeføringsforslag for en cykelsti syd om Askov har været i offentlig høring, og der har været afholdt offentligt møde om forslagene. I løbet af høringsperioden er indkommet 34 høringssvar.

 

Høringssvarene er opsamlet i vedhæftede notat af 9. januar 2019. De enkelte høringssvar kan ses i vedhæftede skema.

 

Høringssvarene har givet Teknik & Miljø mange gode inputs til stiens placering og udformning, ikke mindst til forløbet gennem boligområderne ved Damhus, Birkevænget og Sandmarken.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger, nye vurderinger og mulige planer om udstykning i området, som uddybet nedenfor, anbefaler Teknik & Miljø, at der arbejdes videre med en linjeføring som uddybet i følgende beskrivelse af linjeføringen, og vist på vedhæftede kortbilag.

 

På bilaget er forslaget til linjeføring opdelt i tre delstrækninger:

 

Delstrækning 1, mellem Øster og Vester Skibelundvej:

 • På delstrækning 1 fastholdes ”mellemløsningen” foreløbig, - dog rykket mod nord som følge af ændringer på delstrækning 2.
 • I forbindelse med en eventuel beslutning om udarbejdelse af en lokalplan for boligområdet ved delstrækning 1, vurderes det, om fastlæggelse af linjeføringen kan afvente og justeres ind i sammenhæng med lokalplanens disponering af arealerne.

 

Baggrund:

I det udsendte høringsmateriale pegede kommunen på den såkaldte mellemløsning.

 

Af høringssvarene kan ses en tendens til, at borgerne i Askov peger på en bynær løsning, mens borgerne i Vejen Syd foretrækker de sydligere linjeføringer, mellemløsningen eller den landlige løsning. Der er desuden kommet enkelte forslag til alternative linjeføringer.

 

Argumenterne for den bynære løsning er i vid udstrækning ønsket om sammenbinding af Askov med interne stier, læ og tryghed, og at undgå ny belyste strækninger i det åbne land. Argumenterne for de sydligere beliggende løsninger er trafiksikkerhed og en direkte rute.

 

På baggrund af den store interesse for den bynære løsning har Teknik og Miljø arbejdet videre med mulighederne for at vælge denne løsning. Konklusionen er dog, at der er for store trafiksikkerhedsmæssige ulemper ved denne løsning, og at en af de sydligere løsninger, mellemløsningen eller den landlige beliggenhed, bør vælges ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

 

Det har for nylig vist sig, at der er mulighed for en snarlig udstykning af boligområdet mellem Øster Skibelundvej og Vester Skibelundvej. En fremtidig udstykning åbner mulighed for at etablere en cykelsti gennem udstykningen - eller i den sydlige del af udstykningen - som forbindelsessti til skolen samtidig med, at interne stier til sammenbinding af boligområdet og Askov by medtages i lokalplanen/udstykningsområdet. Vejen Kommune har holdt møde med projektmager, og den endelig placering af stien på delstrækning 1 kan ske i fælles dialog.

 

Delstrækning 2: Strækningen over markerne ved Melvangvej.

 

 • På delstrækning 2 arbejdes der videre med en ændret linjeføring til en mere bynær beliggenhed og en nordligere krydsning af Melvangvej i svinget, mellem nr. 16 og 20, som vist på bilag.

 

Baggrund:

Der er indkommet forslag om at placere stien længere mod nord, sådan at den krydser Melvangvej i svinget, mellem nr. 16 og 20. Denne løsning var egentlig fravalgt af Teknik & Miljø af hensyn til trafiksikkerheden i svinget og adgangsforholdene til et fremtidigt boligområde.

 

Efter høringen er placeringen revurderet. Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at den nordligere og mere bynære placering giver væsentlige forbedringer i forhold til adgangen til stierne for mange af boligerne på Møllevej og Melvangvej, idet placeringen reducerer cyklisternes omvejskørsel og behov for færdsel på Melvangvej og Møllevej på de mere åbne strækninger. Teknik & Miljø anbefaler derfor, at der arbejdes videre med denne løsning.

 

Det bemærkes, at den mere bynære løsning medfører indgreb i de omkringliggende haver for at muliggøre en løsning af de trafiksikkerhedsmæssige problemer omkring cyklisternes krydsning i svinget.

 

Delstrækning 3: Strækningen syd om og gennem boligområderne Damhus-Birkevænget-Sandmarken.

 

 • På strækning 3 arbejdes der videre med et stiforløb via den eksisterende sti mellem Damhus og Birkevænget – og via den første ”lomme” på Damhus til krydsningen på Maltvej ved Askov-Malt skole.
 • Den mulige forlængelse af stien mod vest frem til Farmervej medtages ikke i projektet.

 

Baggrund:

Forløbet er fastlagt på baggrund af indkomne bemærkninger og efterfølgende trafiksikkerhedsvurderinger. Løsningen er afhængig af, at der sker trafiksikkerhedsforbedringer på Damhus ved indkørsel til børnehaven. Det foreslås derfor, at indkørslen til børnehaven flyttes, og parkeringspladsen ombygges, sådan at trafikken til børnehaven adskilles fra stien. Teknik & Miljø er i dialog med børnehaven og grundejerforeningerne om dette.

 

 

Andre forhold:

 

I den gennemførte høring er der indkommet en del bemærkninger omkring belysning, herunder en del ønsker om at stien etableres med lav belysning (steler).

 

Kommunens normale praksis er, at cykelstier i det åbne land langs veje ikke belyses. For eksempel er den eksisterende cykelsti langs Maltvej mellem Malt og Askov-Malt skole således ikke belyst.

 

Da den nye sti anlægges i eget tracé (den følger ikke en eksisterende vej), er det Teknik & Miljøs opfattelse, at cykelstien bør udføres med mastebelysning, sådan at det er trygt for skolebørnene at færdes der. I forbindelse med detailprojektering kan der arbejdes med at mindske eventuelle gener ved belysningen mest mulig, f.eks. ved valg af armaturer, som kan indstilles til målretning af belysningen, og ved at holde afstand til de berørte ejendomme, hvor det er muligt.

 

I de indkomne forslag indgår også ønske om grønne bælter eller arealer i forbindelse med den nye cykelsti. I den forbindelse kan det være en fordel, at placering af stien sker i forbindelse med en lokalplanlægning, da dette åbner mulighed for etablering af større grønne bælter, hvor stien kan placeres med en vis afstand til haverne. På strækninger uden lokalplan er det en fordel, hvis der indgås en frivillig aftale om arealafståelse med de berørte lodsejere, sådan at der eventuelt kan købes større arealer til grønt område omkring stien.

 

I høringsprocessen er der indkommet bemærkninger om, at kommunen bør overtage berørte vej/sti arealer og/eller optage som offentlig vej eller sti. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at dette er en naturlig følge af projektet.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at Vejdirektoratet ansøges om projektændring på det foreliggende grundlag. Indtil nu er der givet statslige cykelpuljemidler til projektet på baggrund af en cykelsti gennem Askov. Såfremt der opstår større ændringer til projektet i forbindelse med detailprojekteringen, kan der ansøges særskilt om disse.


Tidligere behandling

21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.09.2017 Økonomiudvalget.

12.09.2017 Byrådet.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Projektet for sikring af skolevej til Askov-Malt skole har opnået tilskud fra den statslige cykelpulje på max. 2,44 mio. kr., svarende til 40 % af det samlede overslag, 6,1 mio. kr., for stier gennem Askov. Byrådet har behandlet accept af den tildelte støtte på mødet den 6. februar 2018.

 

Det forventes, at der kan etableres en cykelsti syd om Askov inden for den økonomiske ramme i cykelpuljeansøgningen.

 

Vejdirektoratet skal godkende projektændringer, for at tilskuddet kan opretholdes.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Forslag til linjeføringer har været sendt i offentlig høring i 4 uger. I løbet af høringsperioden er indkommet 34 høringssvar, se bilag.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

12.Accept af tilskud fra Cykelpuljen til 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)

Sagsnummer: 18/6231

Accept af tilskud fra Cykelpuljen til 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • det godkendes, at den tildelte statslige støtte modtages.
   
 • der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb på 1,096 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst, således den samlede udgiftsbevilling er på 2,5 mio. kr.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling på indtægter fra Vejdirektoratet.
   
 • rådighedsbeløbet på 1,096 mio. kr. finansieres med 0,096 mio. kr. af ”Pulje til trafiksikkerhed 2019” og tilskud fra Vejdirektoratet på 1,0 mio. kr. De 0,096 mio. kr. er til stede på investeringsoversigten for 2019.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tilbage i december 2017 modtog Vejen Kommune afslag fra Vejdirektoratet på ansøgning om midler fra ”Pulje til fremme af Cyklisme 2017” til projektet ”Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst”.

 

I august 2018 blev det i Udvalget for teknik og miljø derfor besluttet at frigive et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst samt til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej. Projektet var reduceret i forhold til det ansøgte cykelpuljeprojekt. Ved efterfølgende detailprojektering viste det sig imidlertid, at der var trafiksikkerhedsmæssige problemer ved det reducerede projekt.

 

Forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik (S, DF, EL, RV og SF) blev efterfølgende, i aftale af den 10. oktober 2018, enige om at udmønte yderligere 106 mio. kr. i uforbrugte midler i 2018 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet. De projekter, som tildeles støtte, er projekter, som i forbindelse med ansøgningsprocessen i 2017, ikke kom i betragtning på daværende tidspunkt. Der har derfor ikke været igangsat en ny ansøgningsrunde. Af aftalen fremgår det, at Vejen Kommune tildeles støtte til projektet ”Sikring af skolevej mellem Vejen og Andst”.

 

Teknik & Miljø orienterede derfor på møde i Udvalget for teknik og miljø den 19. november 2018 om, at projektet udskydes, indtil vilkårene for støtten er kendt.

 

Teknik & Miljø modtog den 18. december 2018 tilsagn, tilskudsvilkår og blanket til acceptskrivelse fra Vejdirektoratet. Det statslige tilskud vurderes at bevirke, at der kan udføres et trafiksikkerhedsmæssigt bedre projekt end det, der blev vedtaget på mødet i Udvalget for teknik og miljø den 20. august 2018. Det anbefales derfor, at Vejdirektoratet meddeles accept af tilskuddet. 

 

Vejdirektoratet skal senest den 30. juni 2019 have modtaget udfyldt og underskrevet acceptblanket fra Vejen Kommune.

 

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen til Pulje til fremme af Cyklisme 2017, herunder projektbeskrivelse og budgettet.

 

Projektet ventes projekteret i løbet af første halvår 2019 med henblik på udførelse i efteråret 2019.


Tidligere behandling

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Projektet blev i ansøgningsfasen overslagsmæssigt skønnet til 2,5 mio. kr., hvoraf staten, som nævnt, medfinansierer de 40 %, svarende til max. 1,0 mio. kr. Den kommunale andel bliver herefter 1,5 mio. kr.

 

Der er tidligere frigivet et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst og til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej.

Den resterende egenbetaling på 0,096 mio. kr. foreslås finansieret af ”Pulje til trafiksikkerhed 2019”. Beløbet er tilstede på investeringsoversigten for 2019.

 

Den samlede udgiftsbevilling til projekt 222.736 andrager 2,5 mio. kr., hvoraf de 1,404 mio. kr. er frigivet. De 1,096 mio. kr. finansieres af tilskud fra Vejdirektoratet med 1,0 mio. kr. og 0,096 mio. kr. af projekt 222.718 ”Pulje til trafiksikkerhed”. Samtidig meddeles et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i indtægter, som er tilskud fra Vejdirektoratet.

 

Kommunen skal stå i forskud med betaling af diverse udgifter før statsstøtten kan hentes hjem.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

13.Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg - Lindknud - Holsted (C)

Sagsnummer: 18/35961

Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg - Lindknud - Holsted (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 22 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I spildevandsplanen 2008-2011 er det planlagt, at mindre decentrale renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til et større centralt renseanlæg. Forslag til tillæg nr. 22 omhandler etablering af en transportledning for spildevand fra Hovborg og Lindknud til Holsted. Størstedelen af transportledningen etableres i vejareal, heraf en god del i forbindelse med vejudvidelsen af Grindstedvej.

 

Der kommer senere et separat tillæg til planen for kloakering og nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

14.Tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - ændringer i kloakoplande (Landbogården og TBS) (C)

Sagsnummer: 19/481

Tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2008-2011 - ændringer i kloakoplande (Landbogården og TBS) (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til tillæg nr. 23 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

To eksisterende erhvervsområder i Brørup ændres til boligformål. Det er områderne, hvor Landbogården og TBS tidligere lå.

Kloakeringen i områderne ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.


Tidligere behandling

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1469 af 12. december 2017.


Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

15.Separatkloakering i Hovborg (C)

Sagsnummer: 17/24321

Separatkloakering i Hovborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Forsyning A/S anmodes om at sikre, at Vejen Kommune fortsat er tilsluttet afvandingssystemet, så den nuværende afvanding opretholdes, og forestår driften af bassiner og ledninger.
 • Vejen Kommune afholder, som forudsat, udgifter til rendestensbrønde med tilhørende stikledninger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kloakseparering i Hovborg er der gennemført borgermøder, hvor dels borgerne er informeret om de forestående arbejder som følge af separeringen af spildevand og regnvand i Hovborg. Borgerne har ligeledes arbejdet med, hvordan de ønsker regnvandsbassiner og veje udformet.

 

Projektet i Hovborg adskiller sig fra øvrige separeringsprojekter ved, at alle boliger har valgt selv at håndtere tag og overfladevand og dermed udtræde af forsyningen med denne del. Det bevirker, at det overfladevand, der skal håndteres, kommer fra veje, pladser og indkørsler.

 

Vejanlæggene i Hovborg er projekteret med punktafvanding med rendestensriste og afledning herfra til afvandingsledninger. Den indbyrdes afstand på riste er fastlagt ud fra arealer og vandmængder.

 

Vejen Kommune har årligt afsat budgetmidler til projekter, hvor der sker separering på traditionel vis, hvor arbejdet består i renovering/udskiftning af rendestensriste og stikledninger hertil samt afledte belægningsarbejder. Der er ikke afsat budgetmidler til anvendelse af LAR (Lokal Afledning Regnvand) løsninger på vejarealet eller drift af afledningsanlæg på vejarealet ud over rendestensriste og stikledninger.

 

Vejen Kommune er i dag tilsluttet forsyningens afledningssystem og ønsker fortsat at være det. Vejen Forsyning A/S har meddelt, at ledningsanlægget fremadrettet ønskes anvendt til spildevand, og at afvanding fra veje og pladser ønskes frakoblet.

 

Det er aftalt, at der på tre boliglommer ved Holmeåvænget laves et forsøg med overfladeafstrømning og at dette følges og evalueres med henblik på, om det skal være permanent, eller om vejene skal afvandes på traditionel vis.

 

Der er ingen jura, der klart definerer, hvorvidt et ledningsanlæg til vejafvanding er et vejteknisk anlæg eller et spildevandsteknisk anlæg.


Tidligere behandling

04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Udvalget indstiller godkendt med følgende tilføjelse, at der desuden for tre boliglommer (mod syd) ved Holmeåvænget laves et forsøg med overfladeafstrømning og at dette følges og evalueres med henblik på, om det skal være permanent, eller om vejene skal afvandes på traditionel vis.

Ønskes yderligere forsøg i Hovborg by, skal disse godkendes af vejmyndigheden.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Bilag

16.Fastsættelse af mindstepriser for parcelhusgrunde 2019 (C)

Sagsnummer: 19/1595

Fastsættelse af mindstepriser for parcelhusgrunde 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • mindstepriserne for Vejen Kommunes parcelhusgrunde fastholdes uændrede frem til 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte mindstepriserne for alle parcelhusgrunde en gang om året. Mindsteprisen skal være det, som man kalder markedsprisen, hvilket vil sige den højest opnåelige pris.

 

De vedtagne mindstepriser vil være gældende frem til næste behandling i 2020. Oplysninger om grunde i kommunen, arealer og mindstepriser fremgår af bilaget.

 

De nyeste udstykninger Tuesager, Brørup, Rybnersvej, Rødding og Kongevænget, Vejen - etape 2 er ligeledes med på listen, hvor der ultimo 2017 og i 2018 er fastsat mindstepriser. Hjortebakken, Andst er i udbud nu og tilbudsfristen er den 5. februar 2019. Udstykningerne Bækkegård, Bække og Rugtoften, Skodborg – etape 3 vil komme i offentligt udbud i første kvartal 2019. Her er grundpriserne ligeledes blevet fastsat.

 

Der er ikke foretaget ændringer i de offentlige ejendomsvurderinger siden sidste behandling.

 

Teknik & Miljø foreslår, at priserne forbliver uændret frem til 2020. En prisregulering skal altid tage udgangspunkt i ændringer på markedet. Det vurderes, at der ikke har været nogen markante ændringer på markedet siden sidste år, der giver grundlag for en regulering af mindstepriserne.

 

Generelt blev mindstepriserne ved genudbuddet i 2015 reduceret mellem 20-50 %. I 2018 blev der i alt solgt 26 grunde, i 2017 31 grunde og i 2016 28 grunde. 

 

Til orientering kan det oplyses, at der indtil videre er solgt 3 grunde i 2019, hvor to har overtagelsesdag den 7. januar 2019 og en har overtagelsesdag den 1. februar 2019. Alle tre grunde er solgt til borgere bosat uden for kommunen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Lov om kommuners styrelse.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

17.Godkendelse af udvidelse af antal døgntilbudspladser på Veum Bøg (C)

Sagsnummer: 19/391

Godkendelse af udvidelse af antal døgntilbudspladser på Veum Bøg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • udvidelse af antallet af døgntilbudspladser med to pladser på Veum Bøg i Gesten godkendes.

Sagsfremstilling

Veum Bøg er et døgntilbud til yngre handicappede, som blev etableret i 2013 med seks pladser i det tidligere plejecenter Bøgely i Gesten. I forbindelse med etablering af tilbuddet blev det besluttet, at der skulle arbejdes henimod, at de fem ældreboliger, som ligger i tilknytning til centret, skulle tilbydes yngre handicappede, som kunne bo i egen bolig, men havde behov for den tætte tilknytning til centeret. 

 

To af boligerne er nu blevet tildelt til borgere, som matcher tilbuddet. Det betyder, at Veum Bøg bliver udvidet med to plads – dette medfører en reduktion i taksterne. De ekstra beboere er disponeret i budget 2019.

 

Orientering af socialdirektørforum i Region Syddanmark vil ske efterfølgende.

 

Udvidelsen er godkendt af Socialtilsyn Syd (godkendelsesbrev er vedlagt i bilag).


Tidligere behandling

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Tyngdekategori

Tidligere døgntakst

Ny døgntakst

Takst A (1 borger)

0

723

Takst B (1 borger)

1.780

1.770

Takst C (6 borgere)

3.208

3.190

 


Personalemæssige konsekvenser

Normeringen på Veum Bøg justeres i forhold til antallet af borgere.


Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens § 85 og Almenboliglovens § 105.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

18.Godkendelse af udvidelse af antal pladser i beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 på Lille Veum (C)

Sagsnummer: 19/391

Godkendelse af udvidelse af antal pladser i beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 på Lille Veum (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • udvidelsen af antal pladser i beskyttet beskæftigelse godkendes.

Sagsfremstilling

Der har gennem flere år, jf. råderumsforslag fra tidligere år, været arbejdet på at hjemtage borgere i eksterne beskæftigelses- og botilbud.

 

Det har betydet, at antallet af pladser i beskæftigelsestilbud, jf. servicelovens § 103 på Lille Veum Dag i Brørup, er øget fra 36 pladser til 43 pladser fra 2014 til 2019. Ændringen af antallet af pladser på Lille Veum er disponeret i budgettet for 2019–2022. Det øgede antal pladser giver en reduktion i taksterne på Lille Veum.

 

Jf. den sociale rammeaftale skal ændringer i antallet af pladser sendes til orientering til Socialdirektørforum i Syddanmark.


Tidligere behandling

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

I det følgende ses en oversigt over den tyngdemæssige fordeling (borgere under henholdsvis takst A, B og C) og tilknyttede takster for 2019, som indstilles godkendt:

 

Takstgruppe

2019 - gammel dagtakst

2019 - ny dagtakst

Takst A (18 borgere)

243

229

Takst B (9 borgere)

386

384

Takst C (16 borgere)

507

505

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den sociale rammeaftale for Region Syddanmark.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

19.Forøgelse af antal pladser på Holtegården (C)

Sagsnummer: 18/36978

Forøgelse af antal pladser på Holtegården (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social og Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • kapaciteten på Holtegården udvides til at være på 22 pladser, hvoraf fem pladser er jf. § 107 i serviceloven, mens de 17 af pladserne er jf. servicelovens § 108).

Sagsfremstilling

Holtegården er et højt specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud under rammeaftalen i Region Syddanmark til voksne mennesker med svære psykiske lidelser, der har behov for et individuelt, fleksibelt og specialiseret rehabiliterings- eller habiliteringsforløb.

 

Holtegårdens værdigrundlag udtrykker, at det er vigtigt for alle mennesker at have en følelse af at have indflydelse på sit liv, at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

 

Holtegården er beliggende i Rødding.

 

Der har gennem de seneste år været en øget søgning til Holtegården, primært fra kommuner i det sydlige Danmark, men der er også borgere fra sjællandske kommuner. Vejen kommune benytter tilbuddet på lige fod med andre kommuner.

 

Stigningen i efterspørgslen på pladser på Holtegården har betydet, at der i en længere periode har været overbelægning.

 

Socialtilsyn Syd har godkendt, at antallet af pladser kan øges på Holtegården fra 18 til 22. I godkendelsen er det bestemt, at 10 pladser skal være efter servicelovens § 107, mens de resterende 12 pladser skal være enten efter servicelovens § 107 eller § 108.

 

Servicelovens § 107 omhandler midlertidige botilbud, mens servicelovens § 108 omhandler længerevarende botilbud.

 

Opskrivningen af antallet af pladser på Holtegården meddeles Socialdirektørforum, som administrerer Rammeaftalen i Region Syddanmark.


Tidligere behandling

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Grundtaksten pr. plads falder, når antallet af pladser forøges, hvilket betyder en mindre takstreduktion.

 

Hidtil har døgngrundtaksten ved 18 beboere, ved belægning på 100 pct., været på 1.062 kr. pr. døgn.

 

Ny beregnet døgngrundtakst ved 22 beboere, ved belægning på 100 pct., vil være på 1.006 kr. pr. døgn (denne takst er opgivet til Fælleskommunalt socialsekretariatet).


Personalemæssige konsekvenser

Personalenormeringen tilpasses løbende i forhold til beboersammensætningen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § § 107-108.

Lov om socialtilsyn § 5 stk. 1.

Rammeaftale for det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.


Høring

Socialdirektørforum, da ændring i pladser skal godkendes jf. Den Sociale Rammeaftale.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

20.Takstændring for sommerferiepasning i SFO (C)

Sagsnummer: 18/15970

Takstændring for sommerferiepasning i SFO (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • minimumsantal på 17 børn i SFO i ferieperioder.
 • taksten pr. uges sommerferie SFO i 2019 ændres fra 633 kr. til 897 kr.
 • maksimumstaksten for sommerferie SFO i 2019 ændres fra 1.547 kr. til 2.691 kr.
 • alle ændringer sker med virkning fra 1. juli 2019.
 • der efterfølgende laves retningslinjer for, hvordan institutionerne samarbejder omkring sampasning og personale.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte en besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2019, som skal udmøntes i dels

 1. en ændring af forældrebetalingen på sommerferie SFO
 2. en ændring af, hvor mange tilbud, der skal holde åbent i sommerferien.

 

I denne sag berøres punkt a, mens punkt b afventer evaluering af helhedsplanen for dagtilbud.

I nedenstående beskrives forslag til ændring af forældrebetaling, som uddybes i vedlagte bilag.

 

Forudsætninger:

 

Der arbejdes med minimumsantal af børn, for at en institution har åbent.

SFO´er på skoler skal have minimum 17 børn før de har åbent. Dvs. at reglerne om minimumsantallet ikke gælder for børnecentre. Hvis der er mindre end 17 tilmeldte SFO børn i en ferieperiode, aftales der sampasning med de nærmeste SFO´er, der også har børn, så de når op på 17 børn. Er der under 17 børn i hele Vejen Kommune i en ferieperiode, vil der være åbent i SFO på Grønvangskolen i Vejen.

 

Udgangspunktet for takstberegningen er, at der skal være minimum 17 børn før en SFO har åben. Der ændres ikke i tildeling til sommerferie SFO, dog reduceres garantitildeling stort set væk ved at have et minimumsantal på 17 børn. Det vil betyde en mindre tildeling for garantipladser til SFO´erne uden børnecentre på ca. 40.000 kr. (med udgangspunkt i 2018 normering.)

 

Dagtilbud & Skole anbefaler, at minimumsantal på 17 børn er gældende for følgende:

 

 1. Sommerferie

Gælder for uge 27 – 30

Her er særskilt ugetakst/betaling og bindende tilmelding for SFO efter 1. april

 

 1. Øvrig ferie, dvs.:

-         Grundlovsdag (samt evt. skolefridage hermed.)

-         Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

-         De tre dage inden påske

-         Juleferie

-         Uge 7 og uge 42

Er indeholdt i den almindelige takst for SFO og tilmelding sker i den enkelte SFO.

 

SFO ved specialklasserne er ikke en del af ovenstående scenarier.


Tidligere behandling

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Forældrebetaling:

I 2019 er forældrebetalingen til sommerferiepasning på 633 kr. pr. uge, hvilket svarer til en forældrebetalingsprocent på ca. 65 % af løn og aktivitetsudgifterne. For de øvrige måneder er forældretaksten på ca. 92 %. Skal forældrebetalingen stige til 92 % vil det betyde en takst på 897 kr. pr. uge for 2019.

 

Taksten på 897 kr. er med udgangspunkt i, at SFO har åbent hele dagen i sommerferien. Til hverdag er der kun åbent morgen og eftermiddag og i skolefridage.

 

Med udgangspunkt i 2018 børnetal vil det sige en takststigning på 231.800 kr. for 2019, hvis der betales for de første 3 uger, mens evt. 4. uges pasning er gratis.

 

Den månedlige forældrebetaling for de øvrige 11 måneder er 1.547 kr. Indtil nu maksimumsudgiften for sommerferiepasning været en månedsudgift. Hvis forældrene skal fortsætte med denne maksimumstakst vil det betyde, at forældrene allerede opnår rabat ved to ugers sommerferiepasning, mens 3.- og 4 uge vil være gratis.

 

Hvis denne maksimumsgrænse fastholdes til nuværende månedstakst betyder det en reduceret forældrebetaling på 113.900 kr. i 2019.

 

Dagtilbud & Skole anbefaler, at den maksimale betaling for sommerferie SFO fastsættes til 3 ugers betaling. Det vil sige en forældrebetaling på max 2.691 kr. Så vil den 4. uge være uden merudgift for forældrene.

 

Hermed findes en samlet besparelse på

a.

Stigning i forældrebetaling

231.800 kr.

b.

Reduceret garantitildeling

40.000 kr.

I alt

271.800 kr.

 

Den resterende besparelse på knap 30.000 kr. finansieres i 2019 af det samlede budget til SFO. For 2020 vil der ske en samlet vurdering af tiltag, når evaluering af Helhedsplan for dagtilbud er udarbejdet.

 

Alternativ:

Som alternativ til ovenstående er det blevet konsekvensberegnet, hvis sommerferie SFO var et tilbud til alle børn og dermed en del af den almindelige takst.

 

Det vil betyde, at forældrebetalingen for en fuldtidsplads vil stige med 121 kr. pr. måned. Hertil kommer en merudgift på tildeling til SFO på ca. 0,5 mio. kr. samt en merudgift til søskenderabat og friplads på ca. 0,6 mio. kr. Samlet set vil det betyde en netto merudgift for Vejen Kommune på 1,1 mio. kr. på trods af stigningen i forældrebetalingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

23.01.19Udvalget for skole og børn

29.01.19Økonomiudvalg

05.02.19Byråd

06.02.19 – 26.02.19Høring i bestyrelser

28.02.19Udvalget for skole og børn (Email-møde)

05.03.19Økonomiudvalg

12.03.19Byråd


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-01-2019

Det indstilles til godkendelse, at de 5 punkter i sin udformning sendes i høring.

 

Afbud: Claus Kulmbach(V), Klaus Kildemand(A).


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Administrationen udsender materialet i høring.

Bilag

21.Mål for førskolen (C)

Sagsnummer: 18/29775

Mål for førskolen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • valg af mål for førskolen uddelegeres til skolebestyrelse.
 • skolen samarbejder med det/de forbundne dagtilbud om at opfylde de valgte mål.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye dagtilbudslov er der tilføjet et krav i folkeskoleloven pr 1. juli 2018 om at fastsætte mål for førskolen. Det drejer sig om perioden 1. april frem til skoleårets afslutning ultimo juni, hvor børnene i Vejen Kommune benytter SFO forud for skoleårets begyndelse i august. Byrådet skal afgøre om førskole-tilbuddet skal arbejde efter temaerne i de pædagogiske læreplaner, der er gældende i dagtilbuddet eller efter de seks kompetencemål, som børnehaveklassen arbejder ud fra.

Der er en høj grad af overlap i indholdet i de to mål. Dog er der den grundlæggende forskel, at i de pædagogiske læreplaner retter målene sig mod det professionelle virke og i kompetencemålene gælder de opstillede mål for barnets udvikling.

 

Udtalelser fra skolerne viser ikke et entydigt billede. Der er argumenter for anvendelse af begge måltyper, men fælles er, at målene skal skabe sammenhæng for børnene i deres læring og trivsel mellem dagtilbuddet og skolen.

Da det er forskelligt, om det er dagtilbudspædagoger eller SFO-pædagoger, som udfører arbejdet i førskole-tilbuddene, har det indflydelse på, hvilken måltype skolerne anbefaler. Der hvor dagtilbudspædagogerne følger med børnene i førskolen er der overvejende argumenter for de pædagogiske læreplaner.

Der er argumenter i skolebestyrelsernes udtalelser for begge måltyper. Det taler for, at der kan opnås størst mulig ejerskab og lokale løsninger ved at benytte muligheden for at uddelegere beslutningen om valg af mål til den enkelte skoles bestyrelse. Uanset hvilken måltype skolen vælger, vil det skulle bygge på et tæt samarbejde om sammenhængen i børnenes læring og trivsel i overgangen fra dagtilbud til skole.


Tidligere behandling

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 40, stk. 4 samt bemærkninger til loven efter ændringer pr 1.juli 2018.


Høring

Skolebestyrelserne har fået tilbud om at udtale sig – se bilag.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-01-2019

Indstilles godkendt. Sagen ændres til en C-sag.

 

Afbud: Claus Kulmbach(V), Klaus Kildemand(A).


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

22.Godkendelse af høringsudkast for ny Sundhedsaftale 2019-2023 (C)

Sagsnummer: 18/36192

Godkendelse af høringsudkast for ny Sundhedsaftale 2019-2023 (C)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • høringsudkast til ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.
 • høringsudkast fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for skoler og børn.

 

Sundhedskoordinationsudvalget i Syddanmark har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 i høring.

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 skal bygge videre på et solidt og udviklingsorienteret samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger i Syddanmark.

I fællesskab skal de tre parter finde løsninger på de udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for nu og i fremtiden.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedskoordinationsudvalget at styrke det tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

 

Alle kommuner skal afgive høringssvar inden 6. februar 2019.


Tidligere behandling

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.

21.01.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.

23.01.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-01-2019

Udvalget godkender høringsudkast med følgende tilføjelser.

Sundhedsaftalen indeholder gode visioner og mål, der understøtter udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Et sammenhængende forløb for borgerne er væsentligt og samtidig er det afgørende, at borgeren får den rette behandling af rette fagpersoner, uanset alder og bopæl.

Det betyder, at nogle opgaver i forhold til behandling kan løses i nærmiljøet, andre skal ske på et sygehus med kompetente fagpersoner.

Det er positivt, at der i Sundhedsaftalen nu sendes et signal om, at behandling af borgere med psykisk lidelse og borgere med somatisk lidelse bør sidestilles.

I forbindelse med overflytning af opgaver fra sygehus/Region til kommune er det væsentligt, at der følger penge med.

 


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Kulmbach(V), Klaus Kildemand(A).


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af udvalgene.

Bilag

23.Etablering af aktivitetscenter Holsted - udvidet målgruppe - ændring til Aktivitetshus Holsted (C)

Sagsnummer: 19/412

Etablering af aktivitetscenter Holsted - udvidet målgruppe - ændring til Aktivitetshus Holsted (C)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller godkendt, at

 • målgruppen for Områdekontor Holsted ændres til også at omfatte Vejen Ungdomsskole
 • betegnelse ændres fra aktivitetscenter til Aktivitetshus Holsted.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. februar 2016 besluttet, at Områdekontor Holsted skal anvendes til aktivitetscenter for aktivitetstilbud Midtpunkt samt foreninger i det nuværende Vestergade 17, Holsted.

Det sker, når administrationen Teknik & Miljø flyttes til det nye Rådhus i Vejen.

 

I forberedelserne til inddragelse af Midtpunkt og foreninger fra Vestergade 17 til indretning og etablering er der opstået en idé til, at en del af Ungdomsskolen også kommer til at være i bygningen.

Desuden at Dagplejen kan anvende lokaler mere end i de nuværende lokaler i Vestergade 17, hvor de er i dag.

 

Administrationen kan se det som en konstruktiv mulighed for at bygge bro mellem generationer og dermed få en bredere målgruppe ved etablering af ”Aktivitetshus Holsted”.

Vi ser det som en god mulighed for at skabe yderligere værdifulde fællesskaber på tværs.

 

Der vil i fremtiden stadig være et tæt samarbejde med Medius eksempelvis til større arrangementer.

 

Det anbefales derfor, at målgruppen ændres til også at omfatte Ungdomsskolen, og at betegnelsen ændres fra aktivitetscenter til Aktivitetshus Holsted.

Proces med indretning og organisatorisk beskrivelse igangsættes efter politisk stillingtagen.

I den proces vil repræsentanter for alle interessenter blive inddraget, desuden anbefales Handicaprådet og Ældrerådet om at udpege en repræsentant. 

 

I vedhæftede bilag kan læses yderligere motivation for etablering af Aktivitetshus Holsted. 


Tidligere behandling

16.01.2019 Udvalget for social og ældre.

21.01.2019 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.01.2019 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 på anlægsbudget til ombygning.

Ved ombygning på baggrund af inddragelse af Ungdomsskolen overføres opsparede midler 0,25 mio. kr. på Ungdomsskolens budget fra år 2018 til 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Inddragelse af interessenter i processen med indretning, desuden anbefales Handicapråd samt Ældreråd om at udpege en repræsentant.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 16-01-2019

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-01-2019

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Kulmbach(V), Klaus Kildemand(A).


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af udvalgene.

Bilag

24.Opdatering af Den Dynamiske beskæftigelsesplan for 2019 (C)

Sagsnummer: 18/20489

Opdatering af Den Dynamiske beskæftigelsesplan for 2019 (C)


Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter mål og indsatser i forhold til nyt beskæftigelsespolitisk mål om flere personer med handicap i beskæftigelse.
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration indstiller den opdaterede beskæftigelsesplan for 2019 godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet i Vejen Kommune har den 11. december 2018 godkendt den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2019. Den 11. december har Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremsendt et nyt beskæftigelsespolitisk mål og samtidig trukket et mål tilbage. På den baggrund opdateres Den dynamiske beskæftigelsesplan for 2019 med henblik på, at den lever op til de udmeldte ministermål.

 

Beskæftigelsesplanen 2019

Den dynamiske beskæftigelsesplan for 2019 består af tre strategier:

 • Strategi for samarbejde med virksomhederne.
 • Strategi for en aktiv indsats.
 • Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse.

 

De vedtagne strategier danner den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen og gælder for alle borgere, der modtager en indsats fra Jobcentret.

 

Ændringer (indarbejdet med rød skrift)

Beskæftigelsesministeren har med sit brev meldt ud, at beskæftigelsesmålet om styrkelse af bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal udgå og erstattes af følgende mål:

 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

 

Der er foretaget ændring på side 9, hvor nyt mål er indsat. Samtidig er der tilføjet ny side 12, hvor der er opstillet forslag til indsatser og mål i forhold til det nye beskæftigelsespolitiske mål, som Udvalget skal drøfte.

 

Ved fastlæggelse af indsatser og mål er der taget afsæt i, at der ikke findes nogen registreringer af borgere med handicap, som gør det muligt at udsøge en egentlig målgruppe for indsatsen.

 

I Vejen Kommune tilbydes alle borgere en individuel indsats med fokus på den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Vejen Kommune yder som led i den indsats en service i forhold til handicapkompenserende ordninger i forhold til borgere, der er i målgruppen.

 

Vejen Kommune fastholder indsatsen i forhold til bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling, som besluttet i Byrådet i december 2018.


Tidligere behandling

22.08.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

24.10.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

21.11.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

04.12.2018 Økonomiudvalget.

11.12.2018 Byrådet.

23.01.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-01-2019

Den opdaterede beskæftigelsesplan for 2019 indstilles godkendt og derefter sendt til RAR.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Bilag

25.Indstilling af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25706

Indstilling af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet (C)


Administrativ indstilling
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration indstiller et nyt medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Byrådet har den 15. januar 2019 godkendt beslutning om, at enhedslistens Jakob Borgensgård (Ø) udtræder af Byrådet. Byrådet har i den forbindelse besluttet, at Udvalget for arbejdsmarked og integration skal indstille et nyt medlem og en ny stedfortræder til Handicaprådet.

 

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Ifølge de godkendte vedtægter i Vejen Kommune sammensættes Handicaprådet af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, 1 medlem udpeget af de handicaporganisationer, som står udenfor DH Vejen, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Ifølge Handicaprådets vedtægter skal hvert stående udvalg udpege et medlem og en stedfortræder til Handicaprådet.


Tidligere behandling

15.01.2019 Byrådet.

23.01.2019 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den sociale retssikkerhedslov § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-01-2019

Marie Ebsen (A) og Maya Ryom (Ø) blev foreslået til medlem af Handicaprådet. 5 stemte for Marie Ebsen. 1 medlem, Maya Ryom, stemte for Maya Ryom. Marie Ebsen indstilles til medlem af Handicaprådet.

Maya Ryom og Anni Grimm (O) blev foreslået som stedfortræder. 1 medlem, Maya Ryom, stemte for Maya Ryom. 5 stemte for Anni Grimm. Anni Grimm indstilles som stedfortræder.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

 

 


Beslutning Økonomiudvalget den 29-01-2019

Indstilles godkendt som indstillet af et flertal i Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Bilag

26.Salg af areal (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Det indstilles godkendt, at købssummen fastsættes til 9.200.000 kr. incl. moms.

Købsaftalen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget.

27.Salg af vejareal (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

28.Fastsættelse af grundpris (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

29.Grundpris for boliggrund (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt, at grundprisen fastholdes på 130 kr./m2 eksklusive moms og tilslutningsafgifter.

30.Areal til offentligt formål - taksationsafgørelse (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

31.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.