Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 24-01-2019

Mødested: Foreningshuset

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om:

-          Det godkendte årshjul for Udvalget sundhed, kultur og fritid.

-         At høringsudkastet til en ny Sundhedsaftale 2019-2023 blev godkendt.

-         Etablering af et nyt aktivitetscenter i Holsted.

-         Den nye tilskudsmodel for hallerne.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

2.Ansøgning fra Rødding IF - bordtennis

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Rødding IF - bordtennis


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Sagsfremstilling

Rødding Bordtennis Klub er en underafdeling af Rødding IF (RIF), og søger om tilskud til indkøb af 3 bordtennisborde til den nye aktivitet.

Klubben startede op sidste år, og har i sæson 2 tilmeldt 2 turneringshold.

Klubben har pt. 10 medlemmer.

 

Klubben har lånt 6 borde af Rødding Centret, men har brug for flere, da det ser ud til, at antallet af spillere vokser. Klubben forventer at få gang i en ”b-række” af motionister, der gerne vil spille.

 

Et bord koster mellem 3.500 kr. og 4.000 kr.

 

Klubben søger også tilskud fra andre, herunder RIF’s hovedafdeling, Rødding Centret og sponsorater fra erhvervsdrivende og håber på at kunne skaffe 1/3 af udgiften på de 12.000 kr., og søger derfor om 8.000 kr.

 

Administrative bemærkninger:

Rødding Bordtennis Klub har lånt bordtennisborde af Brørup Gymnastikforening, og på forespørgsel har de oplyst, at de allerede har fået 10 nye medlemmer.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet og dermed afvente svar fra Brørup Skolen og undersøge muligheden for at låne borde fra andre foreninger.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da bordene er anskaffet på anden vis.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

3.Lokaletilskud til BGF Billard

Sagsnummer: 19/1439

Lokaletilskud til BGF Billard


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget på ny bevilger 40.000 kr. i lokaletilskud for en 3-årig periode, samt 75 % af forbrugsafgifterne.


Sagsfremstilling

Brørup Gymnastikforening (BGF) Billard søger om lokaletilskud til leje af lokaler i Brørup Hallerne.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede tidligere at bevilge 40.000 kr. årligt i lokaletilskud, samt 75 % af forbrugsafgifterne, for en 3-årig periode fra 2016 – 2018.

 

Huslejen var oprindeligt på 55.000 kr. ex. moms og Brørup Hallerne har oplyst, at huslejen i 2018 var 56.384 kr. ex. moms.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at, bevilge 40.000 kr. i lokaletilskud for en 3-årig periode, samt 75 % af forbrugsafgifterne.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

4.Fastsættelse af dato for møde med aftenskolerne

Sagsnummer: 18/28141

Fastsættelse af dato for møde med aftenskolerne


Administrativ indstilling

Ingen.


Sagsfremstilling

Der skal sættes en dato for møde med aftenskolerne i Vejen Kommune.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at afholde et fyraftensmøde med aftenskolerne mandag den 18. marts, klokken 16.30.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

5.Budget 2019

Sagsnummer: 18/16112

Budget 2019


Administrativ indstilling

Ingen.


Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af fordelingen af budgetmidlerne indenfor de forskellige områder.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende budgetfordelingen for 2019.

 

Folkeoplysningsudvalget drøftede ligeledes fremtidige problemstillinger for budget 2020.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Bilag

6.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Administrationen orienterede om:

-         Mødet med foreningerne i Vestergade 17 og flytningen til Områdekontor Holsted.

-         Mødet med hallerne om den nye tilskudsmodel.

-         Udmelding til foreningerne om, at Kangoojump støvlerne ikke bliver brugt i øjeblikket.

-         Cafémøde for nye kasserer den 7. marts 2019.

-         Idéer til temaer og oplæg til fremtidige aftenmøder.

-         Fyraftensmøde med de baneansvarlige i februar.

-         Sdr. Hygum Rideklub indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, på grund af manglende frivillige i bestyrelsen.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

7.Evt.

Evt.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede mulig underholdning til arrangementet Hædring af Idrætsfolk

 

Administrationen vil undersøge mulighederne for, at næste folkeoplysningsudvalgsmøde kan blive afholdt i Rødding.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

8.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2019

Intet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg