Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 22-01-2019

Mødested: M 4 - Områdekontor Brørup

1.Ekspropriationsbeslutning Skovgårdsvej (C)

Sagsnummer: 18/26776

Ekspropriationsbeslutning Skovgårdsvej (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

  • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 6. december 2018.
     
  • de ved åstedsforretningen og forhandlingerne den 6. december 2018 trufne aftaler om ekspropriationens gennemførelse og erstatninger for arealafståelse m.v. tiltrædes.
     
  • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 6. december 2018 blev der holdt åstedsforretning vedrørende etablering af en ny kommunevej med forbindelse mellem Estrupvej og Skovgårdsvej ved jernbanen. Her blev arealerne til den ønskede realisering af vejanlægget besigtiget med henblik på at ekspropriere de nødvendige arealer til projektet.

 

Der var indvarslet tre lodsejere til åstedsforretningen. En lodsejer, der skal afstå jord til projektet, en lodsejer, der får ændret vejadgang samt Banedanmark der er ejer af banebroen, som den nye vej tilsluttes.

Ved åstedsforretningen mødte en af de indvarslede lodsejere samt Banedanmark og en lodsejer havde meldt afbud.

Desuden mødte ejeren af ejendommen, matr. nr. 1 eq m.fl., Estrup Hgd., Malt, beliggende Estrupvej 23, 6600 Vejen. Ejendommen ligger ved den nye vendeplads på Estrupvej. Lodsejeren fremviste et måleblad fra 1992, der viser ejerforholdene ved Estrupvej syd for banen. Målebladet omhandler ikke den nye vendeplads. Ejeren stillede endvidere spørgsmål til, hvem der ejer arealet, hvor vendepladsen ligger.

 

Vendepladsen ligger på to matrikelnumre, hvoraf det ene er 1 eq. Ejeren af 1 eq accepterede de af Banedanmark planlagte foranstaltninger i forbindelse med statsekspropriationen, og arealet indgår ikke i højesterets dom. Den del af vendepladsen, som ligger på 1 eq, er derfor allerede eksproprieret og mangler alene en matrikulær berigtigelse. Berigtigelse vil ske efter nærværende ekspropriation er afsluttet. En kopi af protokollen fra statsekspropriationen er vedlagt.

 

Det andet matrikelnummer, som vendepladsen ligger på, er 7h, Vejen by, Vejen, som indgår i højesterets dom og dermed en del af nærværende ekspropriation.

 

Efter åstedsforretningen var lodsejerne inviteret til forhandlinger på Hotel Skibelund Krat, men ingen mødte til forhandlingerne. Ved åstedsforretningen tilkendegav en lodsejer, at projektet ikke kunne tiltrædes.

Efter åstedsforretningen er der kommet to bemærkninger fra lodsejerne. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. Begge meddeler dels, at de ikke kan tiltræde projektet og ikke accepterer den tilbudte erstatning. Bemærkningerne tages til efterretning og giver ikke anledning til ændringer i forhold til de fremsendte erstatningstilbud.

 

Ekspropriationsprotokollen med bemærkninger fra åstedsforretningen og ekspropriationsudvalgets trufne aftaler om erstatning for arealafståelse m.v. vedlægges som bilag.


Tidligere behandling

11.09.2018 Byrådet.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.

21.01.2019 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens bestemmelser om afholdelse af åstedsforretning og beslutning om gennemførelse af ekspropriation.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2019

Indstilles godkendt.

Bilag

2.Vejen Kunstmuseum - godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af rådighedsbeløb (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

3.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.