Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 15-01-2019

Mødested: Byrådssalen

1.Anmodning om udtrædelse af Byrådet (C)

Sagsnummer: 18/36118

Anmodning om udtrædelse af Byrådet (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Byrådet godkender anmodning fra Jakob Borgensgård (Ø) om at udtræde af Byrådet.
 • Maya Ryom (Ø) indtræder i Byrådet.
 • Maya Ryom (Ø) indtræder som medlem i Udvalget for arbejdsmarked og integration, bestyrelsen for Museet på Sønderskov og den politiske følgegruppe ”arbejdsmarked og uddannelse” ved Trekantområdet Danmark.
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration indstiller nyt medlem til Handicaprådet.
 • ændringerne har virkning pr. 15. januar 2019.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jakob Borgensgård, Enhedslisten, anmoder ved mail af 11. december 2018 om at udtræde af Byrådet grundet arbejdsforhold og flytning fra kommunen.

 

Første suppleant for Enhedslisten er Maya Ryom.

 

Jakob Borgensgård blev ved konstitueringen udpeget til følgende udvalg, råd og bestyrelse:

 • Udvalget for arbejdsmarked og integration
 • Handicaprådet – fra Udvalget for arbejdsmarked og integration
 • Bestyrelsen for Museet på Sønderskov
 • Den politisk følgegruppe ”arbejdsmarked og uddannelse” ved Trekantområdet Danmark

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.


Høring

Ingen.


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

Afbud: Jakob Borgensgård (Ø)

 

Bilag

2.Frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt Rådhus (C)

Sagsnummer: 14/25314

Frigivelse af rådighedsbeløb - Projekt Rådhus (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 24.751.000 kr. til projekt 650.753 i henhold til den videre investeringsplan for det nye rådhus.

Rådighedsbeløbet er til stede i budget 2018.

 • der frigives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 518.500 kr. til projekt 650.753 i henhold til Byrådets beslutning af 10. oktober 2017.
 • rådighedsbeløbet på 518.500 kr. finansieres af en besparelse på planlagt vedligehold på det nuværende rådhus, T&M og Borgerservice i 2017, 2018 og 2019 på stednummer 010024 på 500.000 kr., samt 18.500 kr. finansieres af reduktion af inventarkonti i 2018 og 2019.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fortsættelse af aktiviteter for rådhusprojektet i 2018 søges der om frigvelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på hhv. 24.751.000 kr. og 518.500 kr., i alt 25.269.500 kr.

 

Frigivelse af anlægsmidlerne skal anmodes til:

 • Aconto begæringer til Hovedentreprenør Jørgen Friis Poulsen
 • Aconto begæringer til Rådgiver honorar
 • Uforudsete omkostninger
 • Bygherreleverancer
 • Div. planlagte yderligere omkostninger

Tidligere behandling

21.06.2016 Økonomiudvalget.

28.06.2016 Byrådet.

12.12.2016 Udvalget for teknik & miljø.

03.01.2017 Økonomiudvalget.

10.01.2017 Byrådet.

31.01.2017 Økonomiudvalget.

07.02.2017 Byrådet.

20.06.2017 Økonomiudvalget.

27.06.2017 Byrådet.

14.08.2017 Økonomiudvalget.

15.08.2017 Byrådet.

10.10.2017 Byrådet.

13.12.2018 Politisk styregruppe

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 24.751.000 kr. til bygning af det nye rådhus er til stede i budget 2018 under omk. sted. 650.753.

Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieres ved at spare på planlagt vedligehold i de nuværende bygninger, der huser det administrative personale, og som skal flytte ind i det nye rådhus i 2019. Godkendt i Byrådet 10. oktober 2017.

Rådighedsbeløbet på 18.500 kr. finansieres ved at reducere budgettet på inventarkonti på det nuværende rådhus, borgerservice og T&M i 2018 og 2019. Godkendt i Byrådet 10. oktober 2017.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Projekt Rådhus - Politisk styregruppe den 13-12-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V) og Bodil Staal (A)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

Bilag

3.Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Bækkegård, Bække - etape 5 (C)

Sagsnummer: 18/36915

Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Bækkegård, Bække - etape 5 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • mindsteprisen for boliggrunde fastsættes til 230 kr./m2 inklusive moms og eksklusiv tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune udbyder i foråret 2019 boliggrunde ved Bækkegård, Bække til salg. Arealet er omfattet af Partiel byplan nr. 23 – Byplanvedtægt for et område i Bække by.

Byggemodningen omfatter i alt 11 grunde, som varierer fra 943 m2 til 1.309 m2. Der vil efter endt udstykning være 12.589 m2 boligareal til salg. Udstykningsplan fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Byggemodningen forventes at være helt færdig ultimo januar 2019 og grundene er salgsklare umiddelbart efter det offentlige udbud.

 

Mindsteprisen for Bækkegård, Bække er beregnet til 230 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber. I den beregnede mindstepris indgår byggemodning, grønne områder, matrikelberigtigelse, udstykning m.v.

 

Tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand, skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusiv moms:

 

El17.375,00 kr.

Kloak62.898,75 kr.

Vand12.500,00 kr.

I alt 92.773,75 kr.

 

En grund på 1.000 m2 ud fra den beregnede mindstepris på 230 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag, må forventes at koste 322.773,75 kr. inklusive moms, svarende til en pris på 322,77 kr./m2.

 

Stikledningsbidrag til el og vand samt eventuelle øvrige forsyningsselskaber afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab. Området er udlagt til individuel opvarmning, f.eks. jordvarme, varmepumpe m.v.

 

Til orientering er grunde ved Rugtoften, Skodborg fastsat til 261 kr./m2 inklusive moms og Hjortebakken, Andst er fastsat til 271 kr./m2. Begge områder er eksklusive tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.

 

Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.

 

Kalkulation og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag.


Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V) og Bodil Staal (A)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

Bilag

4.Midlertidig opnormering - børneteamet - Handicap & Psykiatrirådgivningen - Social & Ældre (C)

Sagsnummer: 18/34850

Midlertidig opnormering - børneteamet - Handicap & Psykiatrirådgivningen - Social & Ældre (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse, at

 

 • rådgiverteamet på børnehandicap opnormeres midlertidigt med en fuldtidsstilling på baggrund af en stor stigning i ansøgninger om støtte, svarende til en udgift på 430.000 kr.
 • der på konto 6.45.57 gives en tillægsbevilling på 380.000 kr., som finansieres af likvide aktiver.
 • den resterende del af udgiften på 50.000 kr. finansieres af budgettet til lægeerklæringer på konto 6.45.57.

Sagsfremstilling

Siden medio 2018 er der sket en meget stor stigning i ansøgninger om støtte jf. servicelovens §§ 41 og 42, som angår ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter til alvorligt syge børn eller børn med handicap. Stigningen ligger på omkring 17 %.

 

Stigningen giver udfordringer i forhold til sagsbehandlingen, da teamet i forvejen havde en sagsmængde, som kun lige gjorde det muligt at sikre en kvalificeret og rettidig sagsbehandling på de nye ansøgninger og opfølgning på igangsatte indsatser til disse børnefamilier.

 

Børnehandicapteamet dækker ud over sagsbehandlingen i forhold til §§ 41 og 42 også bevilling af merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100 og sagsbehandling i forhold til ansøgere til ledsagerordning efter servicelovens §§ 97 og 45 samt styring og administration i relation ansatte ledsagere.

 

I teamet er ansat 4 fuldtidsmedarbejdere med samlet bruttonormering på 148 timer/uge (3 socialrådgivere og en administrativ medarbejder), som lige nu dækker nedenstående funktioner:

 

Antal borgere

Indsatser

Lovgivning

312

 

 

 

 

 

 

(Tidligere år ca.255)

Bevilling og løbende opfølgning på indsatser til børnefamilier med et barn med et varigt funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom

Servicelovens § 41 – dækning af nødvendige merudgifter i forbindelse med et barn med en varig funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom

og

Servicelovens § 42 – kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse pasning af barn i hjemmet.

10

 

 

(Uændret fra tidligere år)

Årlige pensionsindstillinger i relation til unge, der bliver 18 år, hvor tilkendelsesgrundlaget er åbenlyst.

Pensionsloven § 16 – vedrørende tilkendelse af førtidspension

99

 

(Uændret i forhold til tidligere år)

Bevilling og løbende opfølgning i relation til dækning af merudgifter til Voksne

Servicelovens § 100 – dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et varigt nedsat funktionsniveau

99

 

 

 

 

 

(Tidligere år ca. 89)

Bevilling og løbende opfølgning på ledsagerordning til børn og voksne med varig nedsat funktionsniveau. Dertil ansættelse, lønadministration og vejledning i relation til ca. 78 ansatte ledsagere

Servicelovens § 97 – ledsagerordning til voksne

 

og

 

Servicelovens § 45 – ledsagerordning til børn

 

Da der løbende kommer nye ansøgninger ind i et omfang, som ligger over tidligere niveau, er den nuværende situation meget bekymrende i forhold til overholdelse af tidsfrister for behandling af de enkelte ansøgninger, kvaliteten i sagsbehandlingen, opfølgning i igangværende bevillinger samt medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.


Tidligere behandling

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Der søges om en midlertidig opnormering i teamet med en medarbejder i et år svarende til en udgift på 430.000 kr.

 

Det er muligt at pege på finansiering med 50.000 kr. fra budgettet til indhentning af lægeerklæringer på konto 6.45.57 på baggrund af en ændret sagsbehandling, hvor der i større omfang anvendes tro- og loverklæringer. Den resterende del af udgiften på 380.000 kr. søges finansieret af likvide aktiver.

 

På lønbudgettet på konto 6.45.57 er der i 2018 blevet brugt ca. 400.000 kr. ud over budgettet med baggrund i flere langtidssygemeldte og ekstra opgaver i forbindelse med implementering af nyt elektronisk journalsystem - KMD Nexus. Dette merforbrug er finansieret af opsparede midler.

 

Normeringen er nu helt tilpasset lønbudgettet i 2019, dog således at der i voksenhandicapteamet er ansat en ekstra rådgiver i en midlertidig stilling indtil medio 2019 for at sikre en hurtig opfølgning på den store tilgang af unge i midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 og dermed sikre, at der sker en reduktion i udgifterne på dette område. Denne midlertidige stilling er finansieret af de sidste opsparede midler fra tidligere år.


Personalemæssige konsekvenser

Børneteamet under Handicap- & Psykiatrirådgivningen opnormeres midlertidigt.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt for et år.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V) og Bodil Staal (A)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

5.Opførelse af almene boliger, Vejen Boligforening, Nørregade 1, skema A (C)

Sagsnummer: 18/20696

Opførelse af almene boliger, Vejen Boligforening, Nørregade 1, skema A (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Skema A godkendes.

Sagsfremstilling

Vejen Boligforening ansøger om godkendelse af skema A, for 11 nye almennyttige boliger i Nørregade, Vejen, i forlængelse af det tidligere Hansens Hotel.

Anskaffelsessummen er 18,1 mio. kr.

Der bliver tale om 11 boliger med varierende størrelser og antal rum. Boligerne vil være mellem 66 m2 og 109 m2 og rumme 2,3 eller 4 værelser.

 

Økonomiudvalget har den 22. maj 2018 tilkendegivet, at Vejen Kommune er positivt indstillet over for etablering af nye almene boliger på grunden.

 

Huslejen er beregnet til 890 kr. pr. m2. For en lejlighed på 77 m2 svarer det til 5.709 kr. pr måned.

 

Udover udgift til grundkapital påtager Vejen Kommune sig en garanti for realkreditlån. Garantiprocenten fastsættes senere.

 

Boligforeningen har været i dialog med bygningsmyndigheden for at sikre, at projektet kan opføres i overensstemmelse med lokalplanen.

 

Boligforeningen foreslår, at der anvises parkering for afdelingens beboere på boligforeningens ejendom på Fuglesangsalle. De foreløbige vurderinger i Teknik og Miljø er, at dette ikke opfylder lokalplanens krav, og at der i stedet skal indbetales et beløb til parkeringsfonden.

Et endeligt krav om indbetaling til parkeringsfond betyder at der bliver mindre beløb til at bygge for.

 

Tidsplanen for byggeriet er ikke oplyst i ansøgningen.


Tidligere behandling

22.05.2018 Økonomiudvalget.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Projektet er omfattet af nye regler fra 1. januar 2019, om differentieret grundkapital.

Før 2019 var den kommunale grundkapital 10%.

Fra 2019 skal boliger med et areal under 90 m2 finansieres med 8 % i kommunal grundkapital og boliger med et areal over 105 m2 finansieres med 12 % i kommunal grundkapital.

Den samlede kommunale grundkapital er opgjort til 1,619 mio. kr.

 

I forhold til den tidligere forhåndsgodkendelse af projektet bliver der en mindre kommunal udgift til grundkapital end forventet.  Der er i budgettet afsat i alt 1,800 mio. kr. fordelt med 900.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i 2020.

 

Justering af budgetterne afventer, at boligforeningen indsender skema B.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om almene boliger.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V) og Bodil Staal (A)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

De planmæssige forhold skal afklares.

 

Bilag

6.Handlingsplan for det specialiserede socialområde 2019 (C)

Sagsnummer: 18/36276

Handlingsplan for det specialiserede socialområde 2019 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • handlingsplanen for det specialiserede socialområde godkendes, jf. beslutning i Direktionen den 18. december 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 7. august 2018 besluttet, at der skal udarbejdes en handlingsplan for det specialiserede socialområde. Efterfølgende er det i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 besluttet, at der skal genereres en budgetreduktion på området på i alt 20.000.000 kr. over en fireårig periode:

2019: -5.000.000 kr.

2020: -10.000.000 kr.

2021: -15.000.000 kr.

2022: -20.000.000 kr.

 

Handlingsplanen, der er vedhæftet som bilag, tager afsæt i følgende:

Med udgangspunkt i borgeren skabes endnu mere sammenhæng i en helhedsorienteret indsats, der hænger sammen både vertikalt og horisontalt.

Der vil være et ledelsesmæssig strategisk gennemgående fokus på tværfagligt samarbejde i alle opgaver, der involverer denne målgruppe.

Vi vil udvikle nye tilgange og skabe sammenhæng på tværs.

 

Det foreslås overordnet realiseret via følgende kort-, mellem- og langsigtede initiativer:

Mellem- og langsigtet perspektiv:

a)     Forebyggende og tidlig indsats, herunder dels fokus på målrettede initiativer udledt af en analyse (audit) og dels et udvidet fokus på at skabe en sammenhængende indsats hele livet fra barn/ung til voksen.

Kortsigtet perspektiv:

b)     Kvalitetsstandarder revurderes inden for relevante områder.

c)      Serviceniveau revurderes i Vejen Kommune for alle borgere i tilbud.

d)     Fortsætte udvikling af indsats i forhold til den enkelte, grupper mv.

e)     Fortsætte udvikling i anvendelse af teknologi som en del af indsatsen.

f)       Kvalitetstjek af nuværende styringsredskaber og forslag til fremtidig styring. 

 

Handlinger med effekt i 2019 – kortsigtet perspektiv

Følgende konkrete handlinger udmøntes / får betydning i 2019:

-         Udarbejdelse/revidering af kvalitetsstandarder.

-         Tæt opfølgning på borgere i midlertidige botilbud jf. Servicelovens § 107.

-         Opfølgning på takst-aftaler med eksterne bo- og beskæftigelsestilbud.

-         Budgetopfølgning på konkrete opgaver.

 

Videre forløb – mellem- og langsigtet perspektiv

I første og andet kvartal 2019 gennemføres en analyse (audit) i relation til Servicelovens § 107 og STU-forløb med henblik på identifikation af yderligere områder med potentiale for en fremadrettet forebyggende indsats eller revurdering af serviceniveau.

 

Handlinger baseret på audittens resultater fremlægges for de politiske udvalg, når resultaterne er bearbejdet.

 

Udover analysens resultater og efterfølgende konklusioner vil der ske et udvidet og gennemgribende fokus på at forebygge, at børn, unge og voksne i Vejen Kommune bliver tilknyttet det specialiserede socialområde. Det konkrete arbejde forløber i tre spor:

 1. Den primære indsats søger at fremme læring og børns/unges trivsel generelt. Her er fokus på almenområdet samt på den tidlige forebyggende indsats, hvis tegn på mistrivsel opstår.
 2. Den sekundære indsats vedrører primært den kommunale ungeindsats, der arbejder for en koordinering af den samlede ungeindsats og at alle unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen. Ungeindsatsen adresserer samtlige unge, men har især fokus på den målrettede foregribende indsats for unge, der oplever udfordringer i såvel let som meget svær grad med deres tilknytning til uddannelse og/eller beskæftigelse.
 3. Den tertiære indsats er indgribende og omfatter det specialiserede socialområde med målrettede tilbud til udsatte børn, unge og voksne med svære udfordringer. Indsatser i det tertiære spor iværksættes, når det ikke har været muligt at forebygge eller foregribe en given udfordring.

 

De tre spor søger således at skabe en forskydning, hvor størsteparten af de kommunale indsatser fremadrettet vil ske i det primære og sekundære spor.


Tidligere behandling

22.05.2018 Økonomiudvalget.

07.08.2018 Økonomiudvalget.

18.12.2018 Direktionen.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Der fremlægges forslag til budgetreduktioner i fagudvalgene primo 2019 jævnfør handlingsplanens korte-, mellem- og langsigtede perspektiver, herunder punkt b, c, d, e, og f. svarende til sammenlagt 5 mio. kr. for 2019.

 

Yderligere indsatser, der giver økonomisk effekt i overslagsårene, fremlægges til drøftelse i direktionen efter bearbejdning af audittens resultater.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Høres i Handicaprådet.


Beslutning Direktionen den 18-12-2018

Indstilles godkendt.

Der er udarbejdet administrative forslag svarende til 5 mio. kr. fordelt på Udvalget for Skoler og børn 1,7 mio. i mindre forbrug på anbringelsesområdet, STU-området 100.000 kr. og 3,2 mio. for Udvalget for Social og Ældre.

 

Sagen ændres til en C-sag.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Handlingsplanen indstilles godkendt med den foreslåede fordelingen mellem de politiske fagudvalg.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med 26 stemmer for.

Maya Ryom (Ø) stemte imod.

 

Bilag

7.Lovændring vedrørende patientskader (C)

Sagsnummer: 18/34015

Lovændring vedrørende patientskader (C)


Administrativ indstilling

Konstitueret chef for Bygningsservice og Beredskab, Claus L. Jørgensen indstiller, at

 

 • der tegnes en patientforsikring med en forsikringssum på 20.000.000 kr. pr. forsikringsår. Selvrisikoen udgør 7.300 kr. (2017-niveau) pr. skadebegivenhed. Patientforsikringen tegnes for 1 år ad gangen, og indgår i forsikringsudbud, når øvrige forsikringer udbydes.
 • udgiften på 273.500 kr. til dækning af de samlede årlige udgifter til sagsbehandlingsomkostninger og patientforsikring kan finansieres ved at overføre uforbrugte midler fra 2018 for Interne forsikringspuljer 6.52.74 til samme område i år 2019. Ved budgetlægningen for 2020 indregnes beløbet som en teknisk korrektion som følge af lovændringer.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Pr. 1. juli 2018 er lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet ændret. Al sundhedsfaglig behandling udført af alle autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælpere bliver omfattet af loven/patienterstatningsordningen. Før 1. juli 2018 var det kun kommunale ydelser efter sundhedsloven, der var omfattet fx hjemmesygeplejen, genoptræning, stof- og misbrugsbehandling. Nu er kommunens behandlinger udført i fx. plejehjem og i sociale bosteder omfattet af erstatningspligt, hvis en patient klager over en behandling og får medhold heri.

 

En erstatningsberettiget skade kan være: Utilstrækkelig sårpleje, medicineringsfejl, skadelige bivirkninger af medicin, forsinket handling på klare sygdomstegn, skader i forbindelse med genoptræning og forsinket handling på følger efter fald.

 

Loven omfatter også både fysiske og psykiske lægemiddelskader, hvilket kan forekomme, hvis en patient får forkert medicin eller er blevet fejldoseret i et omfang så patienten får fysiske eller psykiske skader.

 

Institutionen Patienterstatningen behandler og afgør sager efter klage- og erstatningsloven og følger reglerne i erstatningsansvarsloven, når erstatningers størrelse afgøres. Kommunen skal finansiere de skader der sker på kommunens institutioner. En lægemiddelskade der skyldes bivirkninger af medicinen finansieres af Sundheds- og Ældreministeriet. Hvis en lægemiddelskade skyldes, at kommunens personale har givet forkert eller for meget medicin, er det kommunen, der skal finansiere erstatningen.

 

Alle anerkendte skader vil blive modregnet et eget-bidrag på 7.460 kr. (2018-niveau)

 

En patientforsikring dækker skader, der påføres patienter ved undersøgelse og behandling i forbindelse med kommunale sundhedsydelser, såfremt et erstatningsansvar følger af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

 

Vejen Kommune har p.t. haft én klagesag som følge af fejldosering af medicin. Sagen har udløst et erstatningsbeløb på ca. 11.000 kr. og en sagsomkostningsudgift på ca. 13.000 kr.

 

Vejen Kommune kan vælge at være selvforsikret og dermed selv dække de erstatningsudgifter der kan opstå, eller der kan tegnes en patientforsikring hos et forsikringsselskab. Da der er tale om ændret lovgivning og der ikke p.t. er kendskab til lovens konsekvenser for Vejen Kommune, indstilles det, at der tegnes en patientforsikring. Begrundelsen herfor er, at der kan blive tale om både små og store erstatningsbeløb afhængig af alderen på skadelidte og omfanget af skaden.

 

Den årlige forsikringspræmie incl. skadeforsikringsafgift og mæglervederlag udgør 203.500 kr. beregnet efter indbyggertallet pr. 1.1.2018 og med en forsikringssum på 20.000.000 kr. pr. forsikringsår. Selvrisikoen udgør 7.300 kr. (2017-niveau) pr. skadebegivenhed. Sagsbehandlingsomkostningerne for behandling af patientklager hos Patienterstatningen skal betales af kommunen. Der anslås årlige sagsbehandlingsomkostninger på 70.000 kr.

 

Vejen Kommunes Budgetafdelingen oplyser, at kommunerne ikke p.t. er blevet kompenseret for lovændringen.


Tidligere behandling

18.12.2018 Direktionen.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 273.500 kr. til dækning af de samlede årlige udgifter til sagsbehandlingsomkostninger og patientforsikring kan finansieres ved at overføre uforbrugte midler fra 2018 for Interne forsikringspuljer 6.52.74 til samme område i år 2019. Ved budgetlægningen for 2020 indregnes beløbet som en teknisk korrektion som følge af lovændringer.

Lovændringen har ikke p.t. givet kompensation til kommunen.


Personalemæssige konsekvenser

Der kan ikke p.t. opgøres personalemæssige konsekvenser, idet omfanget af klager ikke kendes. Der vil skulle bruges administrative resurser på at finde og fremsende dokumentationsmateriale i forbindelse med klagesager.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet LBK nr. 995 af 14.6.2018.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 18-12-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

8.Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6, Jels (C)

Sagsnummer: 18/27335

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6, Jels (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 i Jels vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

For at skabe de planlægningsmæssige rammer for at omdanne butikslokaler på Jels Vestergade til boliger ønskes Byplanvedtægt nr. 6 ophævet.

 

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 i Jels blev godkendt af Økonomiudvalget den 2. oktober 2018 og har efterfølgende været i 4 ugers offentlig høring.

 

Der er ikke kommet høringssvar, hvorfor Byplanvedtægt nr. 6 indstilles ophævet.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.

10.12.2018 Udvalget for teknik og miljø.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Planloven: LBK nr. 287 af 16.04.2018 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere ændringer.

 

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 1225 af 25.10.2018 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Høring

Anmodningen har været i 4 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

Bilag

9.Nye regler og brugerbetaling for særlig servicevejvisning på offentlige veje (C)

Sagsnummer: 18/34516

Nye regler og brugerbetaling for særlig servicevejvisning på offentlige veje (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • der indføres brugerbetaling for opsætning og vedligeholdelse af kommerciel servicevejvisning på de offentlige veje.
 • udgiften til administration og sagsbehandling af ansøgning fastsættes til 900 kr.
 • udgiften til indkøb og opsætning afregnes til de faktiske udgifter, ca. 2.000 kr. pr. opstilling.
 • udgiften til årlig vedligeholdelse, græsslåning og renhold fastsættes til 200 kr. årligt.
 • udgiften til udskiftning ved trafikuheld, nedtagning m.v. afregnes til de faktiske udgifter.
 • eventuelle udgifter på 2.000 kr. til udvikling af nyt piktogram afholdes af Vejen Kommune.
 • taksterne medtages i kommunens takstblad for 2019.
 • der udarbejdes informationsfolder og ansøgningsskema, der kan hentes på kommunens hjemmeside.
 • administrationspraksis for ansøgning om opsætning af kommerciel servicevejvisning evalueres efter et år og senest i februar 2020.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 har Transport-, Bygning- og Boligministeriet godkendt nye regler for servicevejvisning på almindelige veje. Servicevejvisningen har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål. Servicevejvisning omfatter trafikalt begrundet servicevejvisning, kommerciel servicevejvisning og informationstavler.

Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål er containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
 

De nye regler om servicevejvisning erstatter reglerne fra 2004 om særlig servicevejvisning (sort/hvid) vejvisning, som virksomheder i det åbne land havde mulighed for at få opsat. Sort/hvid servicevejvisning blev opsat mod betaling af virksomheden, og på kommunens vejnet er der i dag fem opstillinger.

 

?Den nye kommercielle servicevejvisning er en betegnelse for en hvid/blå servicevejvisning, der mod betaling kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. På den kommercielle servicevejvisning kan der benyttes virksomhedsnavn, men logo må ikke anvendes. Indtil nu har det ikke været muligt at opkræve betaling for hvid/blå servicevejvisning, og på nuværende tidspunkt er der ca. 500 opstillinger på kommunens vejnet.

 

Formålet med de nye regler for servicevejvisning er at skabe bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner. Det må derfor forventes, at der bliver en større efterspørgsel for opsætning af kommerciel servicevejvisning. Bekendtgørelsen indeholder derfor bestemmelser om, at trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, hvis der ønskes opsat yderligere servicetavler, så der bliver flere end i alt fire vejvisninger til geografiske mål og kommercielle mål. I Vejdirektoratets håndbog for servicevejvisning på almindelige veje, der er vedlagt som bilag, er der vist forskellige eksempler på opsætning af særlig servicevejvisning.

 

Hvis der er flere kommercielle servicevejvisningstavler i et kryds, skal de samles på én tavle, og virksomhedsnavnet skal erstattes af et symbol (piktogram). Hvis piktogrammet ikke findes for den konkrete virksomhed, skal der designes et nyt symbol til virksomhedstypen. Symbolet designes af Vejdirektoratet, og udgiften til design udgør 2.000 kr. Når piktogrammet er udviklet, kan det efterfølgende frit anvendes af staten og andre kommuner.

Vejdirektoratets oversigt over udviklede piktogrammer er vedlagt som bilag.

 

Virksomheders ønsker om opsætning, ændring og nedtagning af kommerciel service samt årlig vedligeholdelse af skiltene vil påføre kommunen en række udgifter til både administration samt indkøb og opsætning af tavler og årligt vedligehold.


Bekendtgørelsen rummer derfor mulighed for, at kommunen kan opkræve betaling for administration, etablering samt drift- og vedligeholdelse af servicevejvisning til servicemål som attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål og offentlige- og private virksomheder eller lignende. Desuden kan kommunen kræve betaling for udgifter til reparation og udskiftning ved nedslidning og påkørsler eller nedtagning i forbindelse med virksomhedens ophør. Udgifter til sagsbehandling, indkøb og opsætning af skilt udgør ca. 2.900 kr., og den årlige drift til græsslåning og renhold udgør ca. 200 kr. Herudover kan der komme udgifter til udskiftning og reparation ved påkørsel eller nedtagning ved virksomhedens ophør.

 

På årsplan forventer Teknik & Miljø ca. 20 ansøgninger om opsætning af nye kommercielle servicevejvisninger samt ændring/udskiftning af 40 eksisterende tavler. Med en etableringsudgift på ca. 2.900 kr. pr. opstilling bliver den anslåede udgift ca. 175.000 kr., hertil kommer den årlige driftsudgift på ca. 8.000 kr.

 

På nuværende tidspunkt er der otte konkrete nye ansøgninger om kommerciel servicevejvisning, og flere afventer kommunens administrationspraksis.

Den nuværende servicevejvisning, hvid/blå og sort/hvid bevares uændret, indtil der skal ske ændringer enten som følge af påkørsel, nedslidning eller ansøgning om nyopsætninger. Ejerne vil i den forbindelse blive spurgt, om de fortsat har interesse i vejvisningen, og at der i forbindelse med udskiftningen opkræves brugerbetaling.
 

Udkast til orientering om administration og ansøgning til særlig servicevejvisning er vedlagt som bilag.
 

Reglerne for kommerciel servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 342-400) i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 om anvendelse af vejafmærkning


Tidligere behandling

10.12.2018 Udvalget for teknik og miljø.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.

De nævnte takster vil blive medtaget i kommunens takstblad for 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Transport-, Bygning- og Boligministerits bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt, herunder økonomi.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

Bilag

10.Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/32276

Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredie år. Den første handlingsplan i Vejen Kommune blev godkendt i 2013.

 

Handlingsplanen for perioden 2019-2021 er blevet revideret i forhold til ændringerne i den nye bekendtgørelse, men der er ikke foretaget større ændringer i den nuværende handlingsplan. Der er indarbejdet det nye i forhold til tilsynspligtige ejendomme og mulighederne for privat rottebekæmpelse med R1- og R2-autorisationer. Retningslinjer for R1- og R2- autorisationer er vedhæftet som bilag til rottehandlingsplanen. Herudover skal kommunerne tilbyde alle private, statslige og regionale institutioner, skoler etc. at få opsat rottespærrer i stikledninger, og hvor det er teknisk muligt. Dette er ligeledes indarbejdet i rottehandlingsplanen.

 

Rottehandlingsplanen for Vejen Kommune er opbygget med følgende indhold:

 

 • Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

 

 • Fokusområder i handlingsplan 2019-2021
 1. Vi lader rotterne blive nede i kloakken.
 2. Forebyggelse med aktiv deltagelse af kommunens borgere og de kommunale     afdelinger og institutioner.
 3. Øget viden om resistens og hensigtsmæssig brug af gift.
 4. Tilsynspligtige ejendomme.
 5. Tilsyn med den private rottebekæmpelse

Der er ikke tale om prioriteret rækkefølge af de enkelte fokusområder.

 

 • Rottebekæmpelse i Vejen Kommune

Herunder administration, bekæmpelse, Økonomi m.v.

 

I Vejen Kommune er den kommunale rottebekæmpelse udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Herudover er bekendtgørelsen ændret pr. 1. januar 2018, som har givet mulighed for, at personer med R2-autorisation (f.eks. en landmand) må bekæmpe rotter på egen erhvervsgrund med visse bekæmpelsesmidler, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation. Herudover kan borgere mod betaling selv bestille et privat bekæmpelsesfirma til at udføre rottebekæmpelse på privat ejendom. I forhold til kommunen er administrationen og anmeldepligten den samme. I den nye bekendtgørelse er det kun tilsynspligtige ejendomme, som skal have besøg hvert år. Tidligere var det alle ejendomme i landzone. Tilsynspligtige ejendomme kan f.eks. være ejendomme med dyrehold (erhvervsmæssigt), primærproduktion af fødevarer og foder til dyr m.v.

 

Rottebekæmpelsen i Vejen Kommune er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten. Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse.


Der er i lovgivningen fortsat ikke åbnet for, at der kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2-autorisationer.

 

Rottehandlingsplan 2019-2021 er vedlagt dagsordenen.


Tidligere behandling

10.12.2018 Udvalget for teknik og miljø.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt med forslag til ændret formulering i overskrift og indhold fokusområde 1.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt med ændringen i overskriften til Fokusområde 1:

 

Vi lader rotterne blive nede i kloakken

 

ændres til

 

”Vi begrænser udtrængning af rotter fra kloakkerne”

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt med tilføjelsen fra Økonomiudvalget.

 

Bilag

11.Fritvalgspriser for Madservice 2019 (C)

Sagsnummer: 18/35024

Fritvalgspriser for Madservice 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 

 • de foreslåede fritvalgspriser for Madservice 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

madservice-området benytter Vejen Kommune den såkaldte godkendelsesmodel - det vil sige, at hjemmeboende borgere, der får leveret mad efter servicelovens § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og godkendte private leverandører.

 

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, benævnes fritvalgspriser.

 

Nedenfor fremgår de fritvalgspriser, der er afregnet efter i 2017 og 2018 samt de fritvalgspriser, der ønskes godkendt for 2019:

 

 

Fritvalgspriser Madservice

 

 

Regnskab

Budget

Budget

Madservice hjemmeboende pr. dag

2017

2018

2019

Almindelig hovedret og biret

55,57

58,18

58,92

Lille portion, hovedret og biret

54,41

56,97

57,69

Almindelig hovedret

43,99

46,06

46,65

Lille hovedret

42,83

44,85

45,42

Biret

11,58

12,12

12,28

Hovedret - diæt

57,88

60,61

61,38

Platte / madpakke

34,73

36,36

36,83

Udbringning pr. hovedret

3,67

4,42

4,13

 

 

Beløbene er i kroner excl. moms


Tidligere behandling

12.12.2018 Udvalget for social og ældre.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service § § 91-93.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 12-12-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

12.Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 (C)

Sagsnummer: 18/35024

Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 (C)


Administrativ indstilling

Chef for social og ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • de foreslåede fritvalgspriser for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2003 har hjemmeboende borgere skullet tilbydes frit valg for så vidt angår ydelser efter servicelovens § 83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.

 

I Vejen Kommune sikres borgernes frie valg af leverandør gennem den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem den kommunale ældrepleje og en række godkendte private leverandører.

 

De private leverandører afregnes efter timepriser, der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse. Timepriserne benævnes fritvalgspriser.

 

Nedenfor ses de godkendte fritvalgspriser for 2017 og 2018 samt de fritvalgspriser, der ønskes godkendt for 2019:

 

Ydelse/fritvalgspris

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Praktisk bistand

252

252

262

Personlig pleje, hverdag

340

340

353

Personlig pleje, øvrig tid

458

458

479

Nat

502

502

525

 

Prisstigningerne skyldes i høj grad ekstraordinære overenskomstmæssige lønstigninger SOSU-medarbejdere.

 

Beløbene er eksklusiv moms.


Tidligere behandling

12.12.2018 Udvalget for social og ældre.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 91-93.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 12-12-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Poul Egelykke (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

 

13.Uddelegering af ansvar for tilsyn af elever i folkeskolen (C)

Sagsnummer: 18/34750

Uddelegering af ansvar for tilsyn af elever i folkeskolen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole, Regin Holm Nielsen indstiller at

 • kompetencen i forhold til tilsyn af elever i folkeskolen, uddelegeres fra Byrådet til skolebestyrelserne

Sagsfremstilling

Det følger af folkeskolelovens § 44, at skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter efter § 40.

 

Tilsynsforpligtelsen:

Det følger af § 1 i bekendtgørelse. nr. 703 af 23. juni 2014 om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden, der er fastsat i medfør af folkeskolelovens §§ 30 a og 52, 2. pkt., at:

 

”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv.

Stk. 2. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder

1) elevernes alder

2) aktivitetens art

3) de stedlige forhold og

4) lokalernes indretning og udstyr.

Stk. 3. Beslutning om udøvelsen af tilsynet træffes af skolens leder inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.”

 

§ 1 i bekendtgørelse. nr. 703 af 23. juni 2014 om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden fremgår af § 4:

 

”Er undervisningen henlagt til lokaliteter uden for skolens område, omfatter tilsynet, når forholdene kræver det, også elevernes færden mellem skolen og de pågældende undervisningssteder. Tilsynet omfatter tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår.”

 

Hvorvidt tilsynet udøves i tilstrækkeligt omfang, hviler derfor på en konkret vurdering ud fra de konkrete forhold. Kommunalbestyrelsen har det øverste ansvar, men kan delegere beslutningskompetencen til skolebestyrelsen. Vurderingen af det konkrete behov for tilsyn foretages bl.a. ud fra de fire opstillede kriterier i § 1, men der kan inddrages andre forhold ved vurderingen. Det er efter § 4 også en konkret vurdering på baggrund af de konkrete og lokale forhold, om der er behov for tilsyn ved færden mellem skolen og andre undervisningssteder.

 

Det bemærkes, at der om tilsynspligtens nærmere indhold i § 5 og § 6 er anført, at

 

”§ 5. I undervisningstiden påhviler det det undervisende personale at føre tilsynet med de elever, som skal undervises.

Stk. 2. Hvis eleverne i en klasse undervises i forskellige lokaler, kan tilsynet udøves gennem bl.a. forudgående instruktion. Tilsvarende gælder, når en elev som led i undervisningen forlader skolens område.

Stk. 3. Der kan kun, hvis vægtige grunde taler herfor, gives en elev tilladelse til at forlade skolens område i undervisningstiden.

 

§ 6. Foregår undervisningen i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, fx fysik/kemilokaler, sløjdlokaler og idrætslokaler og -anlæg, herunder svømmehal, påhviler der skolens leder en skærpet tilsynspligt.

Stk. 2. Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det skolens leder at påse, at disse forskrifter overholdes.

Stk. 3. Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.”


Tidligere behandling

20.12.2018 Udvalget for skoler og børn.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

§ 1 i bekendtgørelse. nr. 703 af 23. juni 2014.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-12-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Indstillingen godkendt med 26 stemmer for.

 

Maya Ryom (Ø) stemte imod.

 

14.Ændret anvendelse af anlægsbeløb til Kildevængets børnehave (C)

Sagsnummer: 18/15537

Ændret anvendelse af anlægsbeløb til Kildevængets børnehave (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • anvendelsen af det frigivne anlægsbudget på 600.000 kr. til Kildevængets børnehave ændres til:             
  • Betaling af omkostninger i forhold til planlægning, bygningstegninger og byggetilladelser.
  • Vedligeholdelse af legepladserne i Område 3.
  • Vedligeholdelse og etablering af pædagogiske læringsmiljøer i uderummet i alle husene i området.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. maj 2018 en ansøgning om en tilbygning til Kildevængets børnehave. Finansieringen af byggeriet blev bevilget af en overførsel af 0,6 mio. kr. fra overført drift fra 2017 til anlæg og frigivet i samme sag.

 

Projektet var udarbejdet og budgetteret i samarbejde med Finn Jakobsen ”Arkitekten og Ingeniøren”.

 

Ved indhentelse af konkrete tilbud viser det sig, at det afsatte anlægsbeløb på 0,6 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt. Institutionen og rådgiver vurderer, at det nye udgiftsniveau ikke står mål med tilbygningens størrelse.

 

Område 3 ønsker derfor at ændre anvendelsen af de 0,6 mio. kr., som de har opsparet af driftsmidler, til følgende tre punkter:

 1. Betaling af omkostninger i forhold til planlægning, bygningstegninger og byggetilladelser.
 2. Vedligeholdelse af legepladserne i Område 3.
 3. Vedligeholdelse og etablering af pædagogiske læringsmiljøer i uderummet i alle husene i området. Det vurderes, at dette projekt kan sættes i værk uden udfordringer.

Tidligere behandling

16.05.2018 Udvalget for skole og børn.

22.05.2018 Økonomiudvalget.

29.05.2018 Byrådet.

20.12.2018 Udvalget for skoler og børn.

08.01.2019 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-12-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 08-01-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Godkendt.

 

15.Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Spørgsmål fra tilhørerne (C)


Beslutning Byrådet den 15-01-2019

Intet.

 

16.Byggemodning (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

17.Referater fra Borgmesterens møder i december 2018 (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

18.Eventuelt (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.