Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 10-12-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)

Sagsnummer: 18/31615

Strategier - Udvalget for teknik og miljø (B)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til strategier for år 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget skal med baggrund i de syv politikområder drøfte, hvad der politisk vil sættes fokus på i det kommende år.

Strategierne har et årligt sigte – dog således, at der kan være mål, der knytter sig op på et længere perspektiv i sin helhed, men delmål har et årligt sigte.

Ud over de strategier som Udvalget sætter fokus på, er der i væsentlig grad en række opgaver, mål mv. som afdelingerne/enhederne også arbejder med, men som ikke er en del af konceptet.

 

Udvalget har besluttet at igangsætte proces blandt andet omkring varmestrategi, klimastrategi.


Tidligere behandling

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Forslag til indhold strategier drøftet.

 


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Udvalget godkendte følgende:

 • Strategi for natur.
 • Strategi for miljø.
 • Strategi for bevægelse.

Bilag

2.Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6, Jels (C)

Sagsnummer: 18/27335

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6, Jels (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 i Jels vedtages endeligt.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

For at skabe de planlægningsmæssige rammer for at omdanne butikslokaler på Jels Vestergade til boliger ønskes Byplanvedtægt nr. 6 ophævet.

 

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6 i Jels blev godkendt af Byrådet den 2. oktober 2018 og har efterfølgende været i 4 ugers offentlig høring.

 

Der er ikke kommet høringssvar, hvorfor Byplanvedtægt nr. 6 indstilles ophævet.


Tidligere behandling

02.10.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Planloven: LBK nr. 287 af 16.04.2018 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere ændringer.

 

Miljøvurderingsloven: LBK nr. 1225 af 25.10.2018 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Høring

Anmodningen har været i 4 ugers offentlig høring.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Bilag

3.Nye regler og brugerbetaling for særlig servicevejvisning på offentlige veje (C)

Sagsnummer: 18/34516

Nye regler og brugerbetaling for særlig servicevejvisning på offentlige veje (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der indføres brugerbetaling for opsætning og vedligeholdelse af kommerciel servicevejvisning på de offentlige veje.
   
 • udgiften til administration og sagsbehandling af ansøgning fastsættes til 900 kr.
   
 • udgiften til indkøb og opsætning afregnes til de faktiske udgifter, ca. 2.000 kr. pr. opstilling.
   
 • udgiften til årlig vedligeholdelse, græsslåning og renhold fastsættes til 200 kr. årligt.
   
 • udgiften til udskiftning ved trafikuheld, nedtagning m.v. afregnes til de faktiske udgifter.
   
 • eventuelle udgifter på 2.000 kr. til udvikling af nyt piktogram afholdes af Vejen Kommune.
   
 • taksterne medtages i kommunens takstblad for 2019.
   
 • der udarbejdes informationsfolder og ansøgningsskema, der kan hentes på kommunens hjemmeside.
   
 • administrationspraksis for ansøgning om opsætning af kommerciel servicevejvisning evalueres efter et år og senest i februar 2020.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 har Transport-, Bygning- og Boligministeriet godkendt nye regler for servicevejvisning på almindelige veje. Servicevejvisningen har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål. Servicevejvisning omfatter trafikalt begrundet servicevejvisning, kommerciel servicevejvisning og informationstavler.

Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål er containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
 

De nye regler om servicevejvisning erstatter reglerne fra 2004 om særlig servicevejvisning (sort/hvid) vejvisning, som virksomheder i det åbne land havde mulighed for at få opsat. Sort/hvid servicevejvisning blev opsat mod betaling af virksomheden, og på kommunens vejnet er der i dag fem opstillinger.

 

?Den nye kommercielle servicevejvisning er en betegnelse for en hvid/blå servicevejvisning, der mod betaling kan etableres til alle typer virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter og almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. På den kommercielle servicevejvisning kan der benyttes virksomhedsnavn, men logo må ikke anvendes. Indtil nu har det ikke været muligt at opkræve betaling for hvid/blå servicevejvisning, og på nuværende tidspunkt er der ca. 500 opstillinger på kommunens vejnet.

 

Formålet med de nye regler for servicevejvisning er at skabe bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner. Det må derfor forventes, at der bliver en større efterspørgsel for opsætning af kommerciel servicevejvisning. Bekendtgørelsen indeholder derfor bestemmelser om, at trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, hvis der ønskes opsat yderligere servicetavler, så der bliver flere end i alt fire vejvisninger til geografiske mål og kommercielle mål. I Vejdirektoratets håndbog for servicevejvisning på almindelige veje, der er vedlagt som bilag, er der vist forskellige eksempler på opsætning af særlig servicevejvisning.

 

Hvis der er flere kommercielle servicevejvisningstavler i et kryds, skal de samles på én tavle, og virksomhedsnavnet skal erstattes af et symbol (piktogram). Hvis piktogrammet ikke findes for den konkrete virksomhed, skal der designes et nyt symbol til virksomhedstypen. Symbolet designes af Vejdirektoratet, og udgiften til design udgør 2.000 kr. Når piktogrammet er udviklet, kan det efterfølgende frit anvendes af staten og andre kommuner.

Vejdirektoratets oversigt over udviklede piktogrammer er vedlagt som bilag.

 

Virksomheders ønsker om opsætning, ændring og nedtagning af kommerciel service samt årlig vedligeholdelse af skiltene vil påføre kommunen en række udgifter til både administration samt indkøb og opsætning af tavler og årligt vedligehold.


Bekendtgørelsen rummer derfor mulighed for, at kommunen kan opkræve betaling for administration, etablering samt drift- og vedligeholdelse af servicevejvisning til servicemål som attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål og offentlige- og private virksomheder eller lignende. Desuden kan kommunen kræve betaling for udgifter til reparation og udskiftning ved nedslidning og påkørsler eller nedtagning i forbindelse med virksomhedens ophør. Udgifter til sagsbehandling, indkøb og opsætning af skilt udgør ca. 2.900 kr., og den årlige drift til græsslåning og renhold udgør ca. 200 kr. Herudover kan der komme udgifter til udskiftning og reparation ved påkørsel eller nedtagning ved virksomhedens ophør.

 

På årsplan forventer Teknik & Miljø ca. 20 ansøgninger om opsætning af nye kommercielle servicevejvisninger samt ændring/udskiftning af 40 eksisterende tavler. Med en etableringsudgift på ca. 2.900 kr. pr. opstilling bliver den anslåede udgift ca. 175.000 kr., hertil kommer den årlige driftsudgift på ca. 8.000 kr.

 

På nuværende tidspunkt er der otte konkrete nye ansøgninger om kommerciel servicevejvisning, og flere afventer kommunens administrationspraksis.

Den nuværende servicevejvisning, hvid/blå og sort/hvid bevares uændret, indtil der skal ske ændringer enten som følge af påkørsel, nedslidning eller ansøgning om nyopsætninger. Ejerne vil i den forbindelse blive spurgt, om de fortsat har interesse i vejvisningen, og at der i forbindelse med udskiftningen opkræves brugerbetaling.
 

Udkast til orientering om administration og ansøgning til særlig servicevejvisning er vedlagt som bilag.
 

Reglerne for kommerciel servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 342-400) i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 om anvendelse af vejafmærkning


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.

De nævnte takster vil blive medtaget i kommunens takstblad for 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Transport-, Bygning- og Boligministerits bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017


Høring

Ingen


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt, herunder økonomi.

 

Bilag

4.Separatkloakering i Hovborg (C)

Sagsnummer: 17/24321

Separatkloakering i Hovborg (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter sagens videre forløb med henblik på en indstilling til Byrådet.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kloakseparering i Hovborg er det fremtidige ejerskab af vejafvandingsledningerne i størstedelen af byen stadig uafklaret.

 

Der er ingen jura, der klart definerer, hvorvidt et ledningsanlæg til vejafvanding er et vejteknisk anlæg eller et spildevandsteknisk anlæg.

 

Problemstillingen omkring ejerskabet af vandafvandingsledningerne i Hovborg er opstået som følge af den planlagte kloakseparering, hvor vejvand og regnvand fra private ejendomme frakobles spildevandsledningen. Stort set alle husejere har valgt at nedsive regnvand på egen grund i stedet for at lede til en fælles ledning, og det fremtidige regnvandssystem i Hovborg vil derfor kun skulle bortlede vand fra vejene.

 

Vejen Forsyning finder derfor som udgangspunkt, at det er kommunens opgave at eje og drive det fremtidige ledningssystem til regnvand. Der henvises til sagsfremstilling fra møde i Udvalget for teknik og miljø den 4. juni 2018, som er vedlagt som bilag.

 

Der er siden dette møde ført forhandlinger med Vejen Forsyning A/S. Vejen Forsyning A/S har indvilget i at afholde udgifter til etablering af en ny regnvandsledning i Holmeåvej og at afholde udgifterne til bassiner. Udgiftsfordelingen vedrørende den øvrige del af projektet er uafklaret.

 

Projektering af regnvandssystemet er igangsat i forventning om, at der findes en løsning på udgiftsfordelingen.

 

Der projekteres et traditionelt ledningssystem, der fører vandet til lavninger eller bassiner i grønne områder ved Sandager, Holmeåvænget og Krohaven. Projektet er vist på vedhæftede bilag.

 

Der lægges ikke nye ledninger i de tre vestlige boliglommer på Holmeåvænget. Regnvandet fra disse lommer løber fremover på overfladen som forsøg.

 

Det forventes, at udgifterne til afvandingssystemet fratrukket ledning i Holmeåvej samt bassiner udgør 6,0 mio. kr.

 

I tillæg til spildevandsplan nr. 17, som omhandler separering af regn- og spildevand i Hovborg, er det anført, at der af spildevansplanen skal fremgå ejerskab af fælles spildevandstekniske anlæg. Når ejerskabet er afklaret, skal der derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at man ikke gennem tillæg til spildevandsplanen kan forpligtige forsyningen til at eje regnvandsledningerne.

 

I Spildevandsvejledningen fra juni 2018 fremgår bl.a. følgende omkring ejerskab af ledninger: Med hensyn til ejerskab af spildevandsanlæg og -ledninger, både de eksisterende og planlagte, vil udgangspunktet for en spildevandsplan være, at sådanne anlæg og ledninger, på nær stikledninger mv. på privat grund, er ejet af spildevandsforsyningsselskabet.
 

Ved at udføre projektet som planlagt, hvor de nuværende fællesledninger i fremtiden anvendes til udelukkende at aflede spildevand, fratager Vejen Forsyning A/S Vejen Kommune muligheden for at aflede vejvandet via forsyningens ledningsnet. Dette burde efter Teknik & Miljøs vurdering medføre, at forsyningen kompenserer for, at Vejen Kommune fratages muligheden for at aflede vejvandet som i dag.

 

Projektet er under klargøring til udførelse, og Vejen Forsyning A/S påregner projektet udbudt ultimo 2018 eller primo 2019 med henblik på igangsættelse marts 2019. Dette må dog eventuelt udskydes, indtil der er afklaring omkring de økonomiske forhold, og en afklaring er derfor yderst presserende.

 

Teknik & Miljø ser to mulige løsninger for det videre forløb:

 

 • Byrådet meddeler en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til udførelsen af regnvandsledninger i Hovborg. Anlægsbevillingen kan eventuelt finansieres som nedenfor beskrevet.

Der er i 2018 og overslagsårene afsat 1,271 mio. kr. til sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings kloaksanering i Sdr. Hygum, Hovborg og Lindknud.  Beløbet er fra 2019 prisfremskrevet til 1,295 mio. kr. Beløbene fremgår af investeringsoversigten under stednummer 223.705. Beløbene er afsat til sanering af belægninger og ikke til ledningsanlæg. Der resterer 1,3 mio. kr. i 2018 inklusive overførsel fra 2017, og såfremt man vælger at bruge 1,295 mio. kr. af 2019-budgettet, vil der være behov for restfinansiering via kassebeholdningen på 3,405 mio. kr.
 

 • Forhandlingerne med Vejen Forsyning genoptages. Det vil sige, at projektet sættes i bero, indtil der foreligger en afklaring.

Tidligere behandling

 04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til etablering af regnvandssystem i Hovborg.

 

Der er fra år 2017 afsat midler til sanering af belægninger i forbindelse med Vejen Forsynings kloaksaneringsprojekter. Beløbene til sanering af belægninger fremgår af investeringsoversigten under omk.sted 223.705.

 

I 2018 resterer der for nuværende, inklusive overførsel fra 2017, 1,3 mio. kr. Såfremt man vælger at benytte disse midler samt det afsatte beløb i 2019 på 1,295 mio. kr. til belægningsarbejder til etablering af regnvandsledning i Hovborg, vil der være et behov for en kassefinansieret anlægsbevilling i 2019 på 3,405 mio. kr.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Sagen tages af dagsorden.

 

Bilag

5.Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/32276

Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Rottehandlingsplan 2019-2021 for Vejen Kommune indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredie år. Den første handlingsplan i Vejen Kommune blev godkendt i 2013.

 

Handlingsplanen for perioden 2019-2021 er blevet revideret i forhold til ændringerne i den nye bekendtgørelse, men der er ikke foretaget større ændringer i den nuværende handlingsplan. Der er indarbejdet det nye i forhold til tilsynspligtige ejendomme og mulighederne for privat rottebekæmpelse med R1- og R2-autorisationer. Retningslinjer for R1- og R2- autorisationer er vedhæftet som bilag til rottehandlingsplanen. Herudover skal kommunerne tilbyde alle private, statslige og regionale institutioner, skoler etc. at få opsat rottespærrer i stikledninger, og hvor det er teknisk muligt. Dette er ligeledes indarbejdet i rottehandlingsplanen.

 

Rottehandlingsplanen for Vejen Kommune er opbygget med følgende indhold:

?       Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

 

?       Fokusområder i handlingsplan 2019-2021

1. Vi lader rotterne blive nede i kloakken.

2. Forebyggelse med aktiv deltagelse af kommunens borgere og de kommunale     afdelinger og institutioner.

3. Øget viden om resistens og hensigtsmæssig brug af gift.

4. Tilsynspligtige ejendomme.

5. Tilsyn med den private rottebekæmpelse
Der er ikke tale om prioriteret rækkefølge af de enkelte fokusområder.

 

?       Rottebekæmpelse i Vejen Kommune

Herunder administration, bekæmpelse, Økonomi m.v.

 

I Vejen Kommune er den kommunale rottebekæmpelse udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Herudover er bekendtgørelsen ændret pr. 1. januar 2018, som har givet mulighed for, at personer med R2-autorisation (f.eks. en landmand) må bekæmpe rotter på egen erhvervsgrund med visse bekæmpelsesmidler, hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation. Herudover kan borgere mod betaling selv bestille et privat bekæmpelsesfirma til at udføre rottebekæmpelse på privat ejendom. I forhold til kommunen er administrationen og anmeldepligten den samme. I den nye bekendtgørelse er det kun tilsynspligtige ejendomme, som skal have besøg hvert år. Tidligere var det alle ejendomme i landzone. Tilsynspligtige ejendomme kan f.eks. være ejendomme med dyrehold (erhvervsmæssigt), primærproduktion af fødevarer og foder til dyr m.v.

 

Rottebekæmpelsen i Vejen Kommune er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskattebilletten. Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse.


Der er i lovgivningen fortsat ikke åbnet for, at der kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2-autorisationer.

 

Rottehandlingsplan 2019-2021 er vedlagt dagsordenen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Indstilles godkendt med forslag til ændret formulering i overskrift og indhold fokusområde 1.

Bilag

6.Lindegade, 6600 Vejen - Afspærring af vej, p-plads med mere (B)

Sagsnummer: 18/29657

Lindegade, 6600 Vejen - Afspærring af vej, p-plads med mere (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • afspærring af Lindegade, den private p-plads og den private fællesvej tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum skal udbygges og renoveres i 2019 og 2020. I den forbindelse søger museet om tilladelse til at afspærre Lindegade og afspærre en privat p-plads og en privat fællesvej øst for Lindegade 10, Røde Kors Butikken.

 

 • Fra den 1. marts 2019 til den 1. januar 2020 vil Lindegade, p-pladsen og den private fællesvej være afspærret.
 • Fra den 1. januar 2020 og frem til byggeriets afslutning den 1. oktober 2020 vil p-pladsen og den private fællesvej være afspærret.

 

Museet ønsker at benytte de afspærrede vej- og parkeringsarealer til byggeplads i forbindelse med det omfattende byggeri.

 

Veje og p-pladser, der ønskes afspærret, er skitseret med blåt på kommunens kort af 23. november 2018.

 

P-pladsen og vejen øst for Røde Kors Butikken er en privat p-plads og en privat fællesvej, som offentligheden har ret til at parkere og køre på. Ejerne af p-pladsen og vejen, Murerfirmaet Axel Poulsen A/S og K/S Vejen Bycenter og Vejen Kommune er påtaleberettiget.

 

Ejerne af p-pladsen og vejen har i oktober og november 2018 givet tilladelse til at afspærre p-pladsen og vejen og til at benytte arealerne til byggeplads.

 

En afspærring af Lindegade og den private fællesvej vil betyde, at vejene lukkes for alle former for færdsel, det vil sige fodgænger-, cykel- og motoriseret færdsel.

 

Vejen Kommune har været i dialog med politi, berørte beboere, butikker og grundejere om ansøgningen om at afspærre Lindegade med mere.

 

Vejen Kunstmuseum holdt et orienteringsmøde den 24. oktober 2018 med Vejen Handelsstandsforening og interesserede beboere, butikker og grundejere. Enkelte var bekymrede for at spærre Lindegade af og nedlægge parkeringspladserne på Lindegade, da det vil berøre kundegrundlaget til butikkerne. Kunderne skal i givet fald køre ad andre veje og finde andre parkeringspladser.

 

Udover dette har Vejen Kommune kontaktet berørte butikker i området med hensyn til levering af varer med mere. Løvbjerg får varer fra Øster Allé, Røde Kors Butikken får varer fra p-pladsen vest for deres butik. De fleste af berørte butikker på Nørregade får varer fra Nørregade. Sport 24, Sport 24 Outlet og til dels også Schelde får varer fra p-pladsen bag deres butikker.

 

Forholdene er nærmere beskrevet i Teknik & Miljøs notat af 23. november 2018.

 

I og med at p-pladsen bag butikkerne langs Nørregade vil være åben under byggeriet, vurderes det, at butikkerne langs Nørregade fortsat vil kunne få varer i tilfredsstillende omfang. Det er også vurderingen, at der under byggeriet vil være tilfredsstillende adgang for beboere, ansatte, renovation med flere.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lindegade, vejlitra 7000ek, Vejen by, Vejen, er en offentlig vej. Vejens fortov, kørebane med mere er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for Lindegade. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

 

Det kræver Vejen Kommunes tilladelse at afspærre Lindegade og benytte vejen til byggeplads. Det følger af vejlovens § 80, stk. 1.

 

P-pladserne på ejendommene, matrikel nr. 11 t med flere, Vejen by, Vejen, er private p-pladser, og vejene på ejendommene er private fællesveje. Det følger af en tinglyst deklaration af 19. januar 1990.

 

Offentligheden har, i henhold til deklarationen, vejret til de private fællesveje, og offentligheden har ret til at parkere på p-pladserne.

 

Påtaleberettiget er Vejen Kommune og ejerne af p-pladserne og vejene.

 

Vejen Kommune er vejmyndighed for de private fællesveje. Det følger af privatvejslovens § 1, stk. 2.

 

Afspærring af den private p-plads er et privatretligt anliggende mellem Vejen Kommune og ejerne af p-pladsen.

 

Afspærring af den private fællesvej kræver Vejen Kommunes tilladelse. Det følger af privatvejslovens § 66, stk. 1.

 

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Privatvejslovens – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015


Høring

Der er ikke lovkrav i vejloven om, at afspærring af en offentlig vej og benyttelse af vejen til byggeplads skal i høring.

 

Med hensyn til afspærring af den private p-plads og den private fællesvej har Vejen Kommune hørt ejerne af p-pladsen og vejen.

 

Vejen Kommune har hørt Syd- og Sønderjyllands Politi, og de har umiddelbart ingen bemærkninger til, at vejene og p-pladsen spærres af.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

7.FlexPendler forsøg - Orientering (B)

Sagsnummer: 18/6839

FlexPendler forsøg - Orientering (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen Byråd vedtog den 13. marts 2018 at igangsætte FlexPendler som forsøgsprojekt i samarbejde med Sydtrafik. Det blev besluttet at søge puljemidler i samarbejde med Sydtrafik til pilotprojektet med indtil 50 % tilskud til projektet.

 

I starten af juli fik Sydtrafik meddelelse om tilsagn om støtte fra ”Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder”.

 

Forsøget blev tilbudt 20 studerende udvalgt efter de fastsatte kriterier med lokalrådsområde samt transporttid over 45 minutter. De 20 studerende fordeler sig med 12 på Vejen Business College samt otte på Vejen Gymnasium og HF.

 

De 20 studerende blev inden tilmelding inviteret til workshops på de to uddannelsesinstitutioner. Efter workshoppen tilmeldte ni studerende sig til forsøget, hvor det var muligt at køre fast hver dag frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitution eller kun køre efter behov.

 

Fra starten var det kun tiltænkt som fast kørsel dagligt, men det var de studerende ikke så interesseret i. Derfor blev forsøget udvidet til også at tilbyde kørsel efter behov. Fem studerende kører fast med FlexPendler, hvor Sydtrafik har bestilt morgenkørsel, og de selv bestiller hjemkørsel, mens fire bestiller al kørsel selv.

 

Forsøget løber fra uge 43/2018 til og med uge 6/2019.

 

Der er endnu ikke trukket statistik ud fra forsøget, da en længere periode vil give en mere korrekt fremstilling af data.


Tidligere behandling

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

06.03.2018 Økonomiudvalget.

13.03.2018 Byrådet.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 715 af 25.06.2014.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

8.Orientering om Region Syddanmarks indsats overfor jordforurening 2019 (B)

Sagsnummer: 18/34361

Orientering om Region Syddanmarks indsats overfor jordforurening 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • vedlagte høringssvar sendes til Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har fremsendt forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019. Regionen prioriterer først indsatsen for de mest grundvandstruende forureninger, derefter indeklimaet og sidst for overfladevand og natur.

 

Forslaget omfatter den forventede indsats. Hvis der kommer ny viden om alvorlige jordforureninger, som nødvendiggør en akut indsats, kan Regionen være nødt til at ændre prioriteringen. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at planen hverken medfører pligter eller rettigheder for grundejerne.

 

Der er ikke planlagt oprensninger i Vejen Kommune, men der foretages én ny undersøgelse af jordforurening: Irisvej 11 og Anemonevej 10, Vejen, forurening fra villaolietank, indeklima og grundvand.

 

Vejen Kommune tager forslaget til efterretning og har ikke bemærkninger til de foreslåede lokaliteter.

 

Vejen Kommune foreslår Region Syddanmark, at der foretages en undersøgelse af grunden ved Hygum Mølle, Korn og Foderstof. Grunden er kortlagt som måske forurenet blandt andet på grund af håndtering af sprøjtemidler. Hygum Mølle ligger tæt på Sdr. Hygum vandværk. I 2005 blev der påvist rester efter sprøjtemidler (BAM) i vandværkets østligste boring. Vandværket indvinder fra et sårbart magasin.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Jordforureningsloven §§ 18-20.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Godkendt.

 

Bilag

9.Månedlig budgetopfølgning november 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning november 2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsrapporten for november måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

 

Det forventes ved årets udgang, at de afsatte driftsmidler vil være anvendt til de budgetlagte områder.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Taget til efterretning.

 

Bilag

10.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling

Trafik & Veje, nr. 11, 2018.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 10-12-2018

Orientering taget til efterretning.

 

11.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.