Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 18-12-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Statusnotat for forebyggende hjemmebesøg i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 18/17773

Statusnotat for forebyggende hjemmebesøg i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at

 

 • Udvalget orienteres om status på forebyggende hjemmebesøg 2018.

Sagsfremstilling

De lovmæssige rammer foreskriver, at kommunen skal tilbyde et årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp og følgende kriterier.

 • Borgerne er fyldt 80 år
 • I det år de fylder 75 år, tilbydes de besøg
 • Fra 65 år og op til 79 år, hvis der vurderes at være i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og ud fra en individuel vurdering, tilbydes borgerne besøg.

 

Besøgene kan foregå i borgerens eget hjem eller andre steder i kommunen og i sammenhæng med andre af kommunens forebyggende tiltag.

 

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere. Dette kan ske ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget sundhed, tryghed og trivsel.

Der ønskes gennem borgerens øgede trivsel og sundhed samtidigt at opnå en reduktion i forebyggelige indlæggelser eller øgede omkostninger til services stillet til rådighed i kommunen.

Fødselsdagsarrangement for borgere ældre end 75 år

I 2017 blev der første gang afholdt fællesfødselsdage og det for de 75- og 80-årige. Som det vil fremgå af dette statusnotat, har der vist sig et rationale for både borgere og kommune, hvorfor fødselsdagsarrangementerne i år har været rettet mod alle borgere på 75 år og ældre, der ikke modtager både personlig og praktisk hjælp fra kommunen.

 

De 75 årige er inviteret personligt via brev eller e-boks til arrangementet. De øvrige borgere er inviteret via annoncer i den lokale avis, Facebook og opslag på biblioteker, aktivitetscentre, plejecentre m.v. Borgerne opfordres til at tage en pårørende, nabo eller anden med, hvilket flere borgere har benyttet sig af.

 

Et antal borgere har ikke afgivet svar på invitationen. Disse borgere blev i 2017 alle kontaktet af forebyggelseskonsulenterne og tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvilket ikke har været muligt i år af de tidligere nævnte årsager.

 


Tidligere behandling

21.02. 2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

29. 03.2017 Ældrerådet.

18.04. 2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

02.05.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

2.Evaluering af Trekantområdets Festuge 2018 (B)

Sagsnummer: 17/20084

Evaluering af Trekantområdets Festuge 2018 (B)


Administrativ indstilling

Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at:

 • evalueringen af Trekantområdets Festuge 2018 tages til efterretning.
 • Udvalget drøfter, hvilke udviklingspotentialer de ser for den lokale del af Trekantområdets Festuge.

Sagsfremstilling

Antal deltagere og arrangementer

Omkring 1.500 personer har deltaget i Trekantområdets Festuge i Vejen Kommune, foruden en stor del af de 15.000 personer, der deltog i Open by Night, som havde 10-11 kulturelle indslag, der var en del af Festuge-programmet.

 

Der var 29 Festuge-arrangementer, inklusiv de 10-11 kulturelle indslag i Open by Night. De lå i Vejen, Askov, Museet på Sønderskov, Rødding, Øster Lindet. Hovedvægten ligger i Vejen, men der er ikke noget krav om det. Aktører andre steder kan søge om støtte på lige fod med aktører fra Vejen.

 

Overordnet konklusion

Overordnet er der tilfredshed med den lokale Festuge. Nogle arrangementer var rigtigt godt besøgt, mens andre ikke havde mange gæster, hvilket giver en læring til næste år. Der var i 2018 for første gang en styregruppe for den lokale Festuge, bestående af arrangører. Det har givet mere dialog både mellem arrangørerne og mellem arrangører og kommune. Der har været en gruppe at gå til, når der opstod muligheder, som for eksempel hvor kommunens Art Zone skulle ligge. Der er et større medejerskab. Der er kommet flere arrangører med, end der før har været, hvilket er en stor styrke.

 

Et nyt koncept i 2018 var netop Art Zone, hvilket er et vellykket koncept. Det giver indhold til Festugen lokalt fra Festugens fælles midler, samtidig med at det forankres lokalt. Sønderskov var rammen for Vejen Kommunes Art Zone i 2018 og er det igen i 2019. I 2018 var det den af de syv Art Zones i Trekantområdet, der fik flest ansøgninger i et ’open call’ til kunstnere.

 

Vægtning af typer af arrangementer

I styregruppen er der delte meninger om, hvilken slags arrangementer, Festugen bør bestå af. Nogle ønsker et større udgangspunkt i kommunens eksisterende kræfter og workshops for deltagerne, hvor de inddrages, er aktive medskabere og kan lære noget, frem for at bruge midlerne på at understøtte koncerter og foredrag af kendte mennesker udefra.

 

Konklusionen i styregruppen og administrationen er, at der skal være plads til begge typer arrangementer. Første type kan være god til at engagere lokalsamfund og den enkelte deltager, mens den anden type i højere grad kan tiltrække publikum også uden for lokalsamfundet og i højere grad har pr-værdi.

 

Trekantområdets Festuge på trekantplan

I Trekantområdets Festuge var der over 600 arrangementer, og mere end 150.000 mennesker deltog i arrangementerne. 1264 spørgeskemaer blev indsamlet til primært 9 arrangementer rundt i Trekantområdet. I Vejen Kommune blev de fleste indsamlet ved kirkekoncerten med Ida Corr.

 

 • 64 % af respondenter er kvinder, 36 % er mænd.
 • Alderen er meget spredt; alle aldersgrupper er repræsenteret.
 • 77 % bor i den kommune, hvor arrangementet fandt sted.
 • 50 % er meget enige i, at de er tilfredse med det Festugearrangement, hvor de udfyldte spørgeskemaet, mens 47 % er enige, 10 % svarer ’ved ikke’. 2 % er uenig og under 1 % er meget uenig.
 • Respondenterne vil også gerne anbefale Festugen til andre.
 • 44 % har hørt om Festugen på facebook, 35 % fra familie og venner, 35 % fra festugemagasinet, 23 % fra nyhedsartikler, 17 % fra udendørstreklame og 12 % fra Festugens hjemmeside.

 

Festugen i 2019

 • Temaet for 2019 er ’Flyt dig’.
 • Vejen Kommune får 150.000 kr. til arrangementer lokalt.
 • Vejen Kommune får lokalt 17.500 kr. til markedsføring
 • Ansøgningsfristen for at få del i de lokale midler er 1. februar 2019.
 • Numen / For Use’, stort kunstværk, som der arbejdes på, kan komme til at ligge i Vejen foruden to andre steder i Trekantområdet.
 • Gadeteaterfestival sammen med de andre kommuner.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-12-2018

Taget til efterretning.

Drøftet. Understøt foreninger og kulturliv, herunder subkultur og opbygning af fremtidige kulturinitiativer. Udvalget ser gerne, at hele kommunen inddrages, udtrykt i lokale arrangementer f.eks. i centerbyerne og samlende arrangementer i Vejen og/eller i kulturinstitutioner som f.eks. Højskoler eller ved Museer.

Bilag

3.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.11.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.11.2018 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:

 

4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

 

Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.

 

Handling:

Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.

 

6. Tæt opfølgning

Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.

 

Handling:

Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.

Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.

 

Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.

 

Behandles månedsvis i udvalget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.

Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.

Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

4.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-12-2018

Intet.

5.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Sundhedseventet 9. januar 2019 er en kæmpe succes. 1000 billetter er revet væk og 350 på venteliste i løbet af 4 dage.

 

Stor ros fra Udvalget i øvrigt til sundhedsambassadørerne for deres engagement og energi. Disse er udnævnt til VIP-gæster til sundhedseventet 9. januar.

 

Ny biblioteksleder ansat. Kasper Østergaard Grønkjær.