Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 04-12-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Tiltrækning af Verdensmesterskaber i Maraton Kano og Kajak 2023 (B)

Sagsnummer: 18/16691

Tiltrækning af Verdensmesterskaber i Maraton Kano og Kajak 2023 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Udvalget godkender det videre arbejde med at tiltrække Verdensmesterskaber i Maraton Kano og Kajak i 2023.

Sagsfremstilling

Efter henvendelse fra Trekantområdet Danmark i januar 2018 har Vejen Kommune i samarbejde med ”Dansk Kano og Kajak Forbund” (DKF) og Trekantområdet afsøgt muligheden for at sende et bud på afvikling af Verdensmesterskaberne i Maraton Kano og Kajak 2023.

 

Omkostningerne til budproces er vurderet til 75.000 kr. mens afviklingen er vurderet til 1,2 mio. kr. Finansieringen sker indenfor rammerne af den kommunale eventpulje, ved at der afsættes midler over de næste år, som allokeres til denne event. På grund af eventens størrelse ønsker eventgruppen, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at afgive et bud. Chefkonsulent fra Trekantområdet, Mikkel V. Seelen deltager i mødet med en præsentation af eventen, økonomi og budproces.

 

I oktober var ”International Canoe Federation” (ICF) på besøg i Vejen og besigtigede venue ved Jels Søerne og Søbadet samtidig med, at delegationen også var på Vejen Idrætscenter, som er tiltænkt som eventens ”olympiske by”, hvor atleterne skal bo. Der var en stor tilfredshed med både fysiske rammer og den opbakning, delegationen oplevede, så ICF vil gerne modtage et bud på eventen fra Danmark og Vejen. Jels Roklub, Jels Lokalråd og Vejen Idrætscenter har vist stor opbakning i denne proces.

 

Senest 28. februar 2019 skal DKF indgive et formelt bud til ICF. Herefter skal buddet præsenteres for hovedbestyrelsen i ICF, som på baggrund af dette tildeler værtskabet til en værtsby. Mesterskabets økonomi bliver nødt til at være på plads inden tildelingen, da et solidt økonomisk fundament for eventen er en afgørende faktor for, hvilken by der tildeles værtskabet. Eventens budget realiseres naturligvis kun, hvis Danmark og Vejen vinder buddet. Dog er der omkostninger forbundet med budafgivelse, som skal betales, uanset om buddet vindes eller ej. Selve bud og præsentation bliver udfærdiget af Trekantområdet, Sport Event Denmark og DKF i samarbejde med Visit Vejen og Vejen Kommune. 

 

Et mesterskab af denne karakter kan være med til at brande Vejen, Jels og Trekantområdet som attraktive steder for natur- og idrætsoplevelser. Samtidig vil eventen aktivere Jels Søbad på en anderledes facon og vise, at den forholdsvis nye facilitet har et væld af anvendelsesmuligheder. Mange foreninger både lokalt og regionalt vil blive involveret, og de skulle gerne stå tilbage med nye medlemmer, der har fået øjnene op for de mange muligheder på vand.

 

Fakta om eventen:

 • Afvikles første uge i september 2023
 • Antal konkurrencedage = 5-6
 • Forventet antal deltagere = 900
 • Forventet antal tilskuere = 7-8.000
 • Forventet antal medrejsende tilskuere = 1.300 -1.500
 • Ca. 20 journalister (15 danske + 5 internationale)
 • Ca. 250 frivillige
 • Forventet øget turismeomsætning ca. 8 mill. kroner

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Budgettet for budprocessen er på 300.000 kr, hvoraf Sport Event DK dækker 75 %. Vejen Kommune skal derfor bevillige 75.000 kr.

 

Finansieringsbehovet til afvikling i 2023 er 2,4 millioner kr., hvoraf det forventes at Sport Event Denmark finansierer 50 %. Derfor skal Vejen Kommune afsætte 1,2 mio. kr. til eventen. Denne udgift realiseres kun, såfremt buddet på mesterskabet vindes og eventen skal afvikles i Jels. Sport Event Denmark har sagen på bestyrelsesmøde den 30. november 2018.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Procedurer for Eventpuljen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Bilag

2.Retningslinjer for udmøntning af eventpuljen (B)

Sagsnummer: 18/24466

Retningslinjer for udmøntning af eventpuljen (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • retningslinjer for udmøntning af eventpuljen godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet afsætter årligt et beløb til en eventpulje. Eventpuljen støtter events inden for kultur og fritid, der har en brandingværdi for Vejen Kommune i forhold til potentielle tilflyttere, erhvervsliv og turister samt giver egne borgere mulighed for en fælles oplevelse.

 

Puljen var i 2018 på i alt 512.000 kr., og i 2019 fremskrevet til 521.000. De senere år er der ydet støtte til større eller mindre arrangementer. For eksempel:

 • Regionale håndboldstævner
 • Skodborg Park Rock
 • Danmarksmesterskaber i Åben Vand svømning, samt
 • Internationale arrangementer som Denmark Open - Challenge Tour i Golf.

 

Hovedparten af de støttede arrangementer har været mindre, regionale eller landsdækkende mesterskaber.

 

Midlerne uddeles af en gruppe bestående af: Borgmester, Formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Kommunaldirektør, Udviklingschef og Chefkonsulent for Kultur og Fritid. Gruppen har drøftet den nuværende procedure for uddeling, og har på den baggrund udarbejdet et oplæg til procedurer, der tydeliggør tildelingsproces og kriterier (bilag 1).

 

Retningslinjerne for udmøntning af eventpuljen betyder at:

 • Pulje og ansøgningskriterier lægges på kommunes hjemmeside (bilag 2).
 • Fremover ydes der udelukkende støtte til større events, der har mediebevågenhed fra nationale medier, og som skaber synlighed og opmærksomhed om Vejen Kommune uden for kommunens grænser. Mindre danmarksmesterskaber samt regionale stævner støttes ikke længere.

 

Retningslinjerne betyder, at der også kan ydes støtte til strategiske satsninger, hvor Vejen Kommune selv tager initiativ til en event eller indgår i et samarbejde om en event eller større markering, som eksempelvis Genforeningen i 2020.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Bilag

3.Analyse og handlingsplan - DI's Erhvervsklima 2018 (C)

Sagsnummer: 18/33928

Analyse og handlingsplan - DI's Erhvervsklima 2018 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • handlingsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Formand Ole Stubbe og Direktør Ulrik Kragh fra UdviklingVejen deltager under dette punkt.

 

DI udarbejder hvert år en undersøgelse blandt virksomheder omkring deres vurdering af erhvervsklimaet i kommunen. Vejen Kommune ligger samlet nr. 14, hvilket er en tilbagegang på fem pladser. DI vurderer, at Vejen Kommune fortsat ligger i den høje ende af skalaen.

 

Undersøgelsen er 3-delt: Et overordnet spørgsmål om kommunens erhvervsvenlighed, spørgsmål til virksomhederne om deres vurdering af en række indikatorer, og endelig en række objektive indikatorer.

De to første elementer er subjektive vurderinger fra virksomhederne om kommunens indsats, og det sidste element er statistiske opgørelser. De 2 første elementer kan påvirkes gennem kommunikation og handlinger, de objektive faktorer er svære at påvirke på den korte bane.

 

På baggrund af DI’s analyse og vores egen analyse foreslår vi, at vi sætter fokus på fire områder:

 • Udarbejdelse af strategiplan for kommunikationen fra kommune til virksomheder, herunder et årshjul for erhvervsrelaterede historier fra f.eks. Jobcenter, Teknik & Miljø samt skoleområdet.
 • Styrkelse af dialogen mellem virksomheder og kommune, herunder Byrådet. Blandt de konkrete tiltag er temamøder for virksomheder omkring f.eks. BR18 (Bygningsreglement), vejledning for virksomheder i brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt afholdelse af møder på virksomheder.
 • I forbindelse med udarbejdelse af Vækststrategi 2025 vil der indgå indsatser, som har en mere langsigtet påvirkning.
 • Planstrategi 19, herunder tema om nyudlæg og omdannelse af erhvervsarealer, så kommuneplanens erhvervsarealer matcher virksomhedernes fremtidige behov

 

I forslagene er der lagt vægt på kommunikation og dialog. Udvikling og erhverv vurderer, at der er et lavt kendskab blandt virksomhederne til de mange opgaver og indsatser, Kommunen arbejder med, og det bør der sætte fokus på fremadrettet.

 

Siden virksomhederne blev spurgt (i perioden april til juni 2018), har Vejen Kommune allerede igangsat en række initiativer herunder udbudspanelet, fyraftensmøde med indkøbsafdelingen samt planlagt udbudsskole i 2019. Jobcentret har igangsat et samarbejdsprojekt om arbejdsfastholdelse ved sygedagpenge, og lavet en ny procedure for jobparate på kontanthjælpslignende ydelser samt indført integrationsambassadører. Derudover er der igangsat et pilotforsøg med flextrafik til unge i særlige områder. Slutteligt arbejder vi med fortællinger til erhvervslivet fra henholdsvis virksomhedsbesøg med borgmester og kommunaldirektør samt formanden for Arbejdsmarked og Integration og jobcenterchefen.


Tidligere behandling

27.11.2018 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Godkendt med tilføjelsen, at kommunikation i høj grad også omfatter dialogen mellem faglige medarbejdere i kommunen og virksomhederne.

Bilag

4.Etableringsaftale for erhvervshuse - nyt lovforslag (B)

Sagsnummer: 18/18466

Etableringsaftale for erhvervshuse - nyt lovforslag (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af det ændrede erhvervsfremmesystem for UdviklingVejen.
 • Økonomiudvalget drøfter, om Vejen Kommune skal købe yderligere ydelser af UdviklingVejen.

Sagsfremstilling

Formand Ole Stubbe og Direktør Ulrik Kragh fra UdviklingVejen deltager under dette punkt.

 

På økonomiudvalgsmødet den 6. november 2018 drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af det ændrede erhvervsfremmesystem i Danmark, herunder hvordan Vejen Kommune skal spille sammen med Erhvervshuset i Haderslev.

 

På mødet i dag vil konsekvenserne for UdviklingVejen og de lokale virksomheder blive sat til drøftelse. Direktøren for UdviklingVejen vil give en vurdering af konsekvenserne for den lokale erhvervsservice, og hvordan UdviklingVejen ser samspillet med Erhvervshuset.

 

UdviklingVejen er som bekendt blevet reduceret med 590.000 kr. i tilskud fra Vejen Kommune. UdviklingVejens bestyrelse arbejder med at få skabt et budget, hvor det vil være muligt at bevare de nuværende kompetencer og den høje, lokale erhvervsservice samtidig med, at der genereres nye indtægter.

 

En del af den yderligere drift kan være, at Vejen Kommune køber yderligere ydelser af UdviklingVejen. Dette kan eksempelvis være følgende indsatser:

 

 • Finansiere procesydelser omkring evaluering af Vækststrategi 2020 samt samarbejde om og virksomhedsinvolvering til udarbejdelse af Vækststrategi 2025.
 • Være bindeled og en kvalificeret samarbejdspartner mellem Vejen Kommunes virksomheder og Erhvervshuset, så Erhvervshusets ydelser rammer virksomhedernes behov.
 • Medfinansierer nytårskuren, der vokser i omfang år for år.

I vedlagte bilag ses de indsatser fra Vækststrategi 2020, som UdviklingVejen tidligere har haft ansvaret for, der nu overgår til Erhvervshuset.


Tidligere behandling

06.11.2018 Økonomiudvalgsmøde.


Økonomiske konsekvenser

Kommunerne finansierer erhvervshusenes basisbevilling med 161,8 mio. kr. årligt (2019) (hvoraf 107 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende finansiering af væksthusene, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet). Det følger af den aftale om kommunernes økonomi, der er indgået mellem Regeringen og KL den 7. juni 2018.

 

Vejen Kommune har i forbindelse med godkendelsen af budgettet reduceret budgettet til erhvervsfremme med 750.000 kr., hvoraf UdviklingVejens tilskud reduceres med 590.000 kr. og Trekantområdet Danmarks tilskud reduceres med 160.000 kr.

 

Vejen Kommune får en øget udgift til medfinansiering af Erhvervshuset ift. Væksthus Syddanmark. Merudgiften er beregnet til 320.000 kr. Beløbet foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets budget til Erhvervsservice og iværksætteri og Udvikling af yder- og landdistrikter. Når det endelige tilskud til Erhvervshuset kendes, vil finansieringen blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lovforslag om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Drøftet.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Drøftet.

Bilag

5.Samarbejdsaftale 2019 mellem UdviklingVejen og Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/33936

Samarbejdsaftale 2019 mellem UdviklingVejen og Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Formand Ole Stubbe og Direktør Ulrik Kragh fra UdviklingVejen deltager under dette punkt.

 

Der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem Udvikling Vejen og Vejen Kommune for 2019. Samarbejdsaftalen er kun 1-årig, da den kommende ændring på erhvervsfremmeområdet samt udarbejdelse af Vækststrategi 2025 afventes.

 

Samarbejdsaftalen 2017-2018 er stort set gennemført, og i vedhæftede bilag er der en summarisk evaluering af de udførte opgaver.

 

Som grundlag for den kommende samarbejdsaftale er indeværende samarbejdsaftale samt Vækststrategi 2020 blevet gennemgået med henblik på at identificere opgaver, som mangler at blive færdiggjort eller endnu ikke er igangsat. Samtidig er Vækststrategiens indsatser blevet gennemgået med henblik på at identificere, hvilke opgaver der overdrages til det nye erhvervshus. Endelig er der identificeret opgaver, som enten ikke gennemføres eller som skal indgå i Vækststrategi 2025.

 

Indsatserne fra Vækststrategien har hidtil været beskrevet i en samlet samarbejdsaftale. Denne har nu nået et omfang, som gør den svær læsbar og derfor har vi valgt at inddele den i fire dokumenter, der er vedlagt som bilag:

 

 1. Drift og udvikling

Indeholder initiativer, der er igangsat tidligere og som enten er gennemført eller er overgået til drift.

 1. Nye tiltag

Nye initiativer, der skal arbejdes med i samarbejdsaftale 2019.

 1. Erhvervshuset

Erhvervshuset indeholder de opgaver, som vi forventer, at det kommende erhvervshus skal løse.

 1. Igangsættes ikke / 2025

Initiativer der ikke er ressourcer til at gennemføre p.t., ikke er aktuelle, eller som først skal gennemføres i Vækststrategi 2025.

 

Indsatserne i 2019 kan inddeles i fire temaer:

 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Uddannelse
 • Offentlig / privat samarbejde og netværk
 • Detailhandel / turisme og events

Tidligere behandling

27.11.2018 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune betaler UdviklingVejen 3.410.000 kr. årligt for at gennemføre aktiviteterne i nærværende aftale.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

6.Evaluering af Vækststrategi 2020 og handlingsplan for ny 2025 (B)

Sagsnummer: 18/33937

Evaluering af Vækststrategi 2020 og handlingsplan for ny 2025 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv indstiller, at

 

 • processen for udarbejdelse af Vækststrategi 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Formand Ole Stubbe og Direktør Ulrik Kragh fra UdviklingVejen deltager under dette punkt.

 

I juni 2015 godkendte Vejen Kommunes Byråd Vækststrategi 2020. Vækststrategi 2020 har været et arbejdsredskab, som UdviklingVejen og flere af kommunens afdelinger har taget udgangspunkt i for at skabe vækst og værdi for borgerne og virksomhederne i Vejen Kommune. Det har været en målsætning at nå strategiens tre hovedmål i 2020:

 

 • 20.000 arbejdspladser
 • 44.000 borgere
 • Top 10 på DIs og Dansk Byggeris rangering af kommuners erhvervsvenlighed

Der skal nu igangsættes en proces hen imod formuleringen og vedtagelsen af en Vækststrategi 2025. Vækststrategien formuleres i et samarbejde mellem Vejen Kommune, UdviklingVejen og Erhvervshuset i Haderslev.

 

Processen er beskrevet i vedhæftede bilag og består af fire elementer:

 

 1. Skabelse af datagrundlag med udgangspunkt i evalueringen af indeværende Vækststrategi 2020.
 2. Afholdelse af erhvervskonference.
 3. Etablering af en række tænketanke, som skal udarbejde anbefalinger.
 4. Vækststrategi 2025.

Processen vil ligge tæt op af den proces, som blev kørt i 2014/2015, hvor der var god synergi i at få virksomhederne inviteret ind i maskinrummet og medvirke til at formulere mål og indsatser. Denne gang suppleres denne proces med deltagelse af Byrådet, Direktion og udvalgte chefer og medarbejdere fra Vejen Kommune.


Tidligere behandling

27.11.2018 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Evalueringen indstilles godkendt og proces for Vækststrategi sættes i gang. Der skal sikres en bred involvering i processen for udarbejdelse af vækststrategi 2025 herunder Chefforum.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Processen for udarbejdelse af Vækststrategi godkendt.

Bilag

7.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/10 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/10 2018 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 79,3. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 78,7.

 

Forbrugsprocenten opgjort uden puljer til planlagt bygningsvedligeholdelse samt løn- og barselspuljer er på 82,2 mod 80,6 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 81,8 i år mod 79,9 sidste år.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

8.Fastsættelse af mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål gældende for perioden 01.01.2019-31.12.2019 (C)

Sagsnummer: 18/34240

Fastsættelse af mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål gældende for perioden 01.01.2019-31.12.2019 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • de nuværende mindstepriser på ledige arealer til bolig- og erhvervsformål fastholdes uændret i 2019.

Sagsfremstilling

Der er følgende ledige arealer udbudt til salg til bolig- og erhvervsformål:

 

Off. vurde-Vurd. mægler Pris 2018

BeliggenhedAreal ring 2017ekskl. momsekskl. moms

 

Frøsvej 6-8,

Rødding3.200 m²kr. 710.560kr. 600.000kr. 600.000

 

Barsbøl Sønder-

Mark 13, Jels8.138 m²kr. 732.400kr. 130 pr. m²

 

Alle priser er ekskl. tilslutningsbidrag m.m. til forsyningsselskaber.

 

Frøsvej 6-8, Rødding er udlagt til f.eks. boliger, butikker, kontorer og liberale erhverv. Den offentlige vurdering er udregnet ud fra vurderingen for Frøsvej 6 og 8 og en andel af ejendommen Kongevej 3 (453 m²). Ejendommen er oprindelig udbudt i 2011 til kr. 600.000 i henhold til vurdering fra ejendomsmægler Home Erhvervscenter, Esbjerg.

 

Barsbøl Søndermark 13, Jels er udlagt til tæt/lav bebyggelse. På baggrund af en konkret henvendelse vedrørende køb af en del af arealet, har Vejen Byråd den 13. marts 2018 fastsat en grundpris pr. m² til kr. 130,00 ekskl. moms. Det konkrete projekt blev dog ikke til noget på det pågældende areal.             

 

Off. vurde-Vurdering mægler Pris 2018

BeliggenhedAreal ring 201715/16 inkl. momsinkl. moms

 

Vandværksvej 3,283 m²kr. 86.600kr. 10.000/25.000kr. 25.000

Bække

 

Bækkevej 5,1.206 m²kr. 120.400kr. 48.000kr. 48.000

Lindknud

 

Alle priser er ekskl. tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Ejendommene er købt via indsatspuljen, og bygningerne på ejendommene er nedrevet. Arealerne blev i 2015 udbudt til salg uden mindstepris, men de blev ikke solgt, og arealerne er efterfølgende jfr. Byrådets beslutning herom vurderet ved mægler og udbudt til salg til den af mægler vurderede pris.

 

Vandværksvej 3, Bække er af ejendomsmægleren vurderet til kr. 10.000 inkl. moms eller kr. 25.000 inkl. moms ved salg sammen med nabogrunden Vandværksvej 5, Bække (ejes af Bække Lokalråd). Vandværksvej 3 er udbudt til salg sammen med Vandværksvej 5, Bække.

 

Det er Udvikling & Erhvervs vurdering, at mindstepriserne bør fastholdes uændret.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om offentligt udbud.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

9.Fastsættelse af mindstepriser pr. m² på ledige erhvervsarealer gældende for perioden 01.01.2019-31.12.2019 (C)

Sagsnummer: 18/32883

Fastsættelse af mindstepriser pr. m² på ledige erhvervsarealer gældende for perioden 01.01.2019-31.12.2019 (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • de nuværende mindstepriser pr. m² på ledige erhvervsarealer fastholdes uændret i 2019.

Sagsfremstilling

Der er følgende ledige erhvervsarealer:

 

Beliggenhed

Matr. nr.

Antal m2

 

Mindstepris/m2

 

 

 

 

 

Holsted

 

 

 

 

Vestermarken

5go og 5gx

16.700

 

  40,00 kr. *)

Frodesvej

7ag

4.031

 

  53,00 kr. *)

Energivej

5d, 7k og 7p

22.942

 

162,50 kr. **)

 

 

 

 

 

Hovborg

 

 

 

 

Nøragervej

1gz,1fk og 1gy

10.892

 

40,00 kr. *)

 

 

 

 

 

Føvling

 

 

 

 

Flintholmvej

10

8.589

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Rødding

 

 

 

 

Nordre Industrivej

1676 og 1364

28.858

 

40,00 kr.

Vestermarksvej

1780

6.780

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Skodborg

 

 

 

 

Industriparken Nord

17a

17.090

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Jels

 

 

 

 

Finnmarken

1256

96.800

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Brørup

 

 

 

 

Industri Vest

 

 

 

 

Zone 1

14e

6.100

 

40,00 kr.

Zone 2

14ch og 14bv

9.500

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Stensvang Allé v/motorvejen

 

 

 

 

Zone 1 - facadejord motorvej

2ad

15.900

 

107,00 kr.

Zone 2-jord

2ad

26.300

 

82,00 kr.

 

 

 

 

 

Stenbro Allé v/motorvejen

 

 

 

 

Zone 2-jord

3z

6.500

 

50,00 kr.

Zone 3-jord

3ao og 3aq

9.500

 

40,00 kr.

Ved Esbjergvej

3af

7.000

 

40,00 kr.

 

 

 

 

 

Vejen

 

 

 

 

Vestermarksvej ved

1ca, 108, 1bf, 43f, 41d, 44k,

313.214

 

 

motorvejen

45v,45s, 45u,

 

 

 

 

9cq, 9i, 9k,

 

 

 

 

46f, 46at og 9be

 

 

 

Zone 1 - facadejord motorvej

 

 

 

158,00 kr.

Zone 2

 

 

 

133,00 kr.

 

 

 

 

 

Industrivej Vest

9ce, 9ca, 9cu

11.845

 

56,00 kr.

Sverigesvej

9cd og 9ck

89.055

 

56,00 kr.

Norgesvej

9bæ,9cc og 9co

154.339

 

56,00 kr.

 

 

 

 

 

Vinkelvej

31ac

4.101

 

41,00 kr.

 

 

 

 

 

Gesten

 

 

 

 

Engholmvej

5x

10.842

 

38,00 kr.

 

 

 

 

 

Bække

 

 

 

 

Fredsholmvej

9bs

17.095

 

41,00 kr.

 

Alle priser tillægges 25% moms.

 

Priserne pr. m² er ekskl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen samt ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

 

*) Priserne er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen men ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

 

**) Prisen er inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og moms, men ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.

 

Mindstepriserne bør efter Udvikling & Erhvervs vurdering fastholdes uændret.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om offentligt udbud.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

10.Fastsættelse af mindstepris for erhvervsareal v. Gl. Vejenvej, Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/34505

Fastsættelse af mindstepris for erhvervsareal v. Gl. Vejenvej, Skodborg (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • mindsteprisen for erhvervsareal v. Gl. Vejenvej, Skodborg fastsættes til 50 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder.
 • Økonomiudvalget indstiller mindsteprisen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har erhvervet et areal til udvidelse af erhvervsområdet ved Skodborg Røddingvej/Gl. Vejenvej i Skodborg. Arealet er ca. 6,3 ha.

 

Arealet skal udbydes til salg januar 2019 og forud for dette, skal der fastsættes en grundpris.

 

Arealet er omfattet af lokalplan 292 – Område til erhvervsformål.

I delområde I må der kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, såsom lager-, værksteds-, vognmands-og servicevirksomhed m.v.

I delområde II må der kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-5, såsom produktion-, industri-, entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomhed m.v.

Lokalplanområdet fremgår af vedhæftet kortbilag.

 

Minimum grundstørrelse, der må udstykkes, er 10.000 m2.

 

Teknik & Miljø foreslår, at mindstepris for erhvervsarealet fastsættes til 50,00 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifter afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab.

 

Vejen Kommune forventer ikke, at der skal foretages en egentlig byggemodning af området, da det er tiltænkt en udvidelse af en eksisterende virksomhed.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

11.Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Hjortebakken, Andst (C)

Sagsnummer: 18/34312

Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Hjortebakken, Andst (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • mindsteprisen for boliggrunde fastsættes til 271 kr./m2 inklusive moms og eksklusiv tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune udbyder i januar/februar 2019 boliggrunde ved Hjortebakken, Andst til salg. Arealet er omfattet af lokalplan 230 – Boligformål i Andst.

Byggemodningen omfatter i alt 12 grunde, som varierer fra 777 m2 til 1.109 m2. Der vil efter endt udstykning være 11.646 m2 boligareal til salg. Udstykningsplan fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Byggemodningen forventes at være helt færdig i løbet af januar måned 2019 og grundene er salgsklare umiddelbart efter det offentlige udbud.

 

Mindsteprisen for Hjortebakken, Andst er beregnet til 271 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber. I den beregnede mindstepris indgår byggemodning, grønne områder, matrikelberigtigelse, udstykning m.v.

 

Tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand, skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusiv moms:

 

El  17.375,00 kr.

Kloak  62.898,75 kr.

Vand  27.398,03 kr.

I alt 107.671,78 kr.

 

En grund på 1.000 m2 ud fra den beregnede mindstepris på 271 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag, må forvente at koste 378.671,78 kr. inklusive moms, svarende til en pris på 378,67 kr. pr. m2.

 

Stikledningsbidrag til el og vand samt eventuelle øvrige forsyningsselskaber afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab. Området er udlagt til individuel opvarmning, f.eks. jordvarme, varmepumpe m.v.

 

Til orientering er grunde ved Rugtoften, Skodborg fastsat til 261 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.

 

Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelse pris på det angivne tidspunkt.

 

Kalkulation og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

12.Fastsættelse af ny mindstepris for Enggårdsvej 11, Andst (C)

Sagsnummer: 18/34454

Fastsættelse af ny mindstepris for Enggårdsvej 11, Andst (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • mindsteprisen for Enggårdsvej 11, Andst fastsættes til 102.620 kr. inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak.
   
 • Økonomiudvalget indstiller mindsteprisen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved Enggårdsvej i Andst har Vejen Kommune fire boliggrunde tilbage. Det er boliggrunde, som er etableret før 2007. Der har været tvivl om grundenes egnethed til bebyggelse. Teknik & Miljø har derfor fået foretaget ekstra geotekniske undersøgelser af grundene Enggårdsvej 4, 30 og 32. De geotekniske rapporter har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Enggårdsvej 11 er der tidligere modtaget en rapport, som har angivet, at byggeri på grunden vil kræve ekstra fundering, muligvis pælefundering, som følge af terrænforskelle og jordbundsforholdene. Det anbefales derfor, at køber får lavet ekstra boreprøver, forud for placering af byggeri på grunden. Udførelse af dyberegående boring ført til ca. 14 meters dybde inklusive geoteknisk rapport er anslået til 15.500 kr. eksklusive moms.

 

Enggårdsvej 11 er på 1.466 m2 og har en attraktiv placering ud til åben mark og grønt område. Grunden blev i 2008 solgt til 293.200 kr. + tilslutningsbidrag til kloak på 43.930 kr. Handlen gik tilbage og har efterfølgende været til salg på kommunens hjemmeside.

Ved genudbud af boliggrunde 2016 og 2017, hvor boliggrunde i Vejen Kommune generelt blev sat ned, blev Enggårdsvej 11 udbudt til salg til 170.927 kr. inklusive kloak og moms, hvilket svarer til en m2-pris på 116,59 kr. inklusive moms og kloak.

 

Teknik & Miljø forslår, at grunden Enggårdsvej 11 på baggrund af dens egnethed til bebyggelse fastsættes til en ny mindstepris på 102.620 kr. inklusive kloak og moms, hvilket svarer til en m2-pris på 70 kr. inklusive moms og kloak. Tilslutningsbidrag til kloak udgør 43.930 kr. inklusive moms.

 

Til orientering er grundpriser på de resterende grunde inklusive moms og kloak:

 

Enggårdsvej 41.461 m2 146.262 kr.

Enggårdsvej 301.466 m2170.927 kr.

Enggårdsvej 321.139 m2153.665 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

13.Opførelse af familieboliger ved Præstevænget, etape 2, skema A (C)

Sagsnummer: 16/1204

Opførelse af familieboliger ved Præstevænget, etape 2, skema A (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

 • Byrådet godkender skema A.
 • Byrådet godkender de ønskede fravigelser fra AB18 reglerne.

Sagsfremstilling

Kuben Management ansøger på vegne af HAB om godkendelse af skema A, for 13 nye almennyttige familieboliger. Anskaffelsessummen er 25.276.500 kr.

 

De 13 nye boliger opføres som etape 2. HAB opfører på nuværende tidspunkt etape 1, som består af 4 punkthuse med i alt 52 boliger. Det nye punkthus opføres, så det bliver identisk med de 4 huse, der er under opførelse, både i forhold til arkitektur og materialevalg.

 

Økonomiudvalget har den 7. august 2018 tilkendegivet, at Vejen Kommune er positivt indstillet overfor etablering af yderligere 13 boliger.

 

I ansøgning om skema A er det samlede antal lejligheder og det samlede antal m2 uændret, men fordelingen af lejlighedstyper er anderledes.

 

 

Økonomiudvalg 7/8 2018

Skema A

2 værelses lejligheder

4

8

3 værelses lejligheder

4

4

4 værelses lejligheder

 

5

1

I alt

13

13

 

Kuben har oplyst, at fordelingen bliver endeligt låst fast ved godkendelse af skema B.

 

Huslejen er beregnet til 891 kr. pr. m2. Til sammenligning blev huslejen for etape 1 ved skema B oplyst til 872 kr.

 

Projektet er godkendt af bestyrelsen den 14. juni 2018. Der er indgået betinget købsaftale med grundsælger. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 206, som giver mulighed for at opføre 6 punkthuse.

 

Udover udgift til grundkapital påtager Vejen kommune sig en garanti for realkreditlån. Garantiprocenten fastsættes senere.

 

Udgangspunktet, når der bygges almene boliger er, at byggeriet sker efter AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder i bygge- og anlæg). Der ansøges i denne sag om en række fravigelser. Det vurderes, at Vejen Kommune kan godkende de ønskede fravigelser og præciseringer.

 

Tidsplanen for byggeriet er ikke beskrevet i ansøgningen. Det er oplyst, at byggeriet forventes færdigt primo 2020, og at kommunens indskud opkræves i 2020.


Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Vejen kommunes indskud bliver 2.528.000 kr.

Der er budgetteret med udgift på 2.500.000 kr. i 2020.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om almene boliger.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

14.Risikobaseret Dimensionering - Fælles serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsnummer: 16/15160

Risikobaseret Dimensionering - Fælles serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen (C)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller godkendt, at:

 • Beredskabskommissionens fremsendte dimensioneringsplan 2018 (Serviceniveau) godkendes.

Sagsfremstilling

TrekantBrand skal i hver valgperiode, eller ved væsentlige ændringer, revidere serviceniveauet. I brandvæsnet har serviceniveau betegnelsen ”risikobaseret dimensionering”.

 

Beredskabskommissionen har den 31. oktober godkendt Dimensioneringsplan 2018 (Serviceniveau) og fremsender til godkendelse i ejerkredsens Byråd.

 

Helt overordnet skal serviceniveauet sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

 

Dette serviceniveau er TrekantBrands første fælles samlende serviceniveau.

 

Under arbejdet med serviceniveauet har der været en stor medarbejder-inddragelse, særligt under arbejdet med scenarieanalyser. Disse er gennemført ultimo 2017.

 

Procesplanen for arbejdet med nyt fælles serviceniveau har forløbet efter følgende tidslinje:

 • 4. maj – bestyrelsesmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
 • 25. maj – beredskabskommissionsmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
 • 31. august – bestyrelsesmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
 • 21. september – beredskabskommissionsmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
 • 21. september – 7. oktober – høringsperiode.
 • 10. oktober – bestyrelsesmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
 • 31. oktober – beredskabskommissionsmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
 • 1. november – 31. december byrådsbehandling af endelig udgave af risikobaseret dimensionering.
 • Januar 2019 –  31.12.2021 Nyt fællesserviceniveau / risikobaseret dimensionering, implementering af ændringer mv.

 

Helt overordnet skal brandvæsnet fremadrettet være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr. Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser, der strækker sig ud over to timer, må det forventes, at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis nabo-beredskaber, eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen. 

 

Beredskabsstyrelsen har 11. oktober 2018 fremsendt sin udtalelse. Denne udtalelse har indgået som bilag på beredskabskommissionens møde og beslutning den 31. oktober.

 

Beredskabsstyrelsen udtaler overordnet (udtalelse vedhæftet som bilag til dagsorden):

”Beredskabsstyrelsen tager de anførte bemærkninger til efterretning og vurderer på den baggrund, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, samt anbefaler TrekantBrand, at følge udviklingen og løbende evaluere forløbet af de kommende indsatser, herunder også den tekniske ledelse på skadestedet.”

 

På beredskabskommissionsmødet den 31. oktober drøftede beredskabskommissionen de indkomne høringssvar, og godkendte Dimensioneringsplan 2018 med administrative bemærkninger samt at ønsket om, at en ’first responder ordning’ indføres på de tre hovedstationer.

 

Administrative ændringer samt ´first responder ordning` er tilføjet Dimensioneringsplan 2018 og forelægges nu til godkendelse i de respektive Byråd.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

15.Godkendelse af ny suppleant for handicaprådet (C)

Sagsnummer: 17/25461

Godkendelse af ny suppleant for handicaprådet (C)


Administrativ indstilling

Direktør Sonja Miltersen indstiller, at

 

 • Mie Thorlak, Vejen, udpeges til suppleant for Niels Peter Gregersen.
 • Jens Peter Petersen udpeges som suppleant for Kristian Grue.

Sagsfremstilling

Nuværende næstformand i Handicaprådet har bedt om orlov.

 

DH Vejen indstiller at Mie Thorlak, som er bosiddende i Kommunen, udpeges som suppleant for Niels Peter Gregersen, der har plads i Handicaprådet i perioden for Kai Østergaards fravær.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

16.Vederlag og kørselsgodtgørelse til hhv. huslejenævnet og beboerklagenævnet (C)

Sagsnummer: 18/29840

Vederlag og kørselsgodtgørelse til hhv. huslejenævnet og beboerklagenævnet (C)


Administrativ indstilling

Afdelingschef for Intern Service Lise Krabbe indstiller, at

 

 • formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet aflønnes med en timebetaling svarende til den til enhver tid værende timeløn på løntrin 44 + 50%. Betaling sker for den samlede tidsanvendelse.
 • de øvrige medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn aflønnes med en diæt jf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv for møder med op til fire sager
 • de øvrige medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn aflønnes med to diæter jf. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv for møder med over fire sager.
 • der ydes kørselsgodtgørelse til alle medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn fra bopæl til mødested, samt i forbindelse med besigtigelser.

Sagsfremstilling

Den nuværende aflønning af medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn blev fastlagt for flere år siden og fungerer ikke hensigtsmæssigt. Der er derfor behov for en revision af de retningslinjer, der ligger til grund for aflønningen.

 

Huslejenævnet består af tre medlemmer heraf en formand. Formanden skal være jurist; de andre medlemmer indstilles af henholdsvis leje- og udlejerorganisationerne.

De samme regler gælder for Beboerklagenævnet, der dog yderligere i sager af social karakter skal have en socialt sagkyndig tilknyttet.

 

For begge nævn gælder, at der er hjemmel til at yde medlemmerne vederlag for deres virksomhed.

 

I Vejen Kommune er formanden og lejerepræsentanten i de to udvalg de samme personer. Samtidig er formanden købt til at bistå sekretariatet med hjælp til sagsbehandlingen.

 

Nuværende praksis:

 • Der ydes formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet en timebetaling svarende til den til enhver tid værende timeløn på løntrin 44 + 50% (i 2017 var timelønnen kr. 317). Betaling sker for den samlede tidsanvendelse (i 2017 var det kr. 35.000).
 • Der ydes nævnsmedlemmerne 2 x diæt pr. mødedag (i 2018 svarer en diæt til kr. 204,00). Størrelsen af 1 diæt svarer til den til enhver tid værende timeløn på løntrin 41.
 • Der ydes kørselsgodtgørelse fra bopæl til mødested, samt i forbindelse med besigtigelser.

Der behandles maksimum 4 sager på hvert møde.

 

Andre kommuner:

Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte kommuner aflønner deres formand og øvrige medlemmer. De kommuner, der har mange sager, giver ofte et fast beløb pr. år, og formanden får mere end de øvrige medlemmer. Andre kommuner giver et beløb pr. sag. Varde Kommune, som også dækker Billund Kommune, giver et fast beløb årligt på kr. 35.000 til formanden for Huslejenævnet og kr. 15.000 til formanden for Beboerklagenævnet, og en diæt pr. møde under 4 timer til de øvrige medlemmer. Der gives kørselsgodtgørelse fra bopæl til mødested og i forbindelse med besigtigelser.


Tidligere behandling

27.11.2018 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

17.Afholdelse af valg (C)

Sagsnummer: 18/25475

Afholdelse af valg (C)


Administrativ indstilling

Afdelingschef Lise Krabbe indstiller, at

 

 • der udbetales høj takst for kørselsgodtgørelse til valgstyrere, tilforordnede, valgsekretærer, stedfortrædere og andre administrative medarbejdere til fremtidige valg.
 • der leveres en fast menu med drikkevarer fra Madservice Vejen til alle afstemningssteder, hvor der ikke er mulighed for at bestille forplejning på stedet.
 • der på de øvrige afstemningssteder bestilles en dagsforplejning ud fra et maksimumbeløb fastsat med udgangspunkt i menuprisen ved Madservice Vejen.
 • afstemningsstedet i Skodborg flyttes til Skodborg Børnecenter til fremtidige valg.
 • afstemningsstedet i Jels flyttes til Jels Skole til fremtidige valg.

Sagsfremstilling

Der afholdes Europaparlamentsvalg 26. maj 2019. Der skal afholdes Folketingsvalg senest 17. juni 2019. Inden disse valg er der behov for at træffe beslutninger om forskellige emner:

 

Hjælpemidler:

I forbindelse med tilføjelse af hjælpemidler i valgloven, som trådte i kraft ved Kommunal- og Regionalvalget i 2017, har Økonomi- og Indenrigsministeriet efter deres evaluering meddelt, at hjælpemidlerne skal stilles til rådighed ved fremtidige valg. Hjælpemidlerne er lup og sort filtpen på alle afstemningssteder og hæve- sænkebord på udvalgte afstemningssteder. Det gælder også for brevafstemning i Borgerservice.

De hjælpemidler, kommunen indkøbte i 2017, er fortsat brugbare.

 

Befordringsgodtgørelse:

Ifølge valgloven skal Byrådet vedtage, om der skal udbetales kørselsgodtgørelse til valgstyrere, tilforordnede, valgsekretærer, stedfortrædere og andre administrative medarbejdere, der har opgaver i forbindelse valget (f.eks. Valgsekretariatet, IT-afdelingen og pedeller).

Normalt benytter personalet i Vejen Kommune kommunens biler, og alternativt kører personalet i egen bil til lav takst. Der skal imidlertid bruges mange biler i forbindelse med et valg, så personalet, der hjælper til ved valg, vil ikke have reel mulighed for at vælge kommunebiler fremfor at køre i egen bil. Samtidig vil det øvrige personale i kommunen mangle bilerne til udførelse af deres normale arbejde. På denne baggrund indstiller administrationen, at alle, der hjælper til valg, får samme takst for at stille bil til rådighed til kørsel.

 

Administrationen indstiller, at der udbetales høj takst for kørselsgodtgørelse til valgstyrere, tilforordnede, valgsekretærer, stedfortrædere og andre administrative medarbejdere til fremtidige valg.

 

Forplejning på valgdagen:

 

Det har hidtil været den enkelte valgsekretær, der sørgede for at bestille forplejning. For at effektivisere arbejdsgangen er det fremadrettet Valgsekretariatet, der bestiller forplejningen ved Madservice Vejen, så Madservice fremadrettet leverer forplejning til de 11 afstemningssteder, der i dag får maden leveret udefra. De 8 kroer, haller og forsamlingshuse, der ønsker selv at levere maden, anmodes om at levere en forplejning til max. kr. 450.

 

Forplejningen fra kommunens Madservice kostede ved Kommunal- og Regionalvalget 2017 kr. 350 og bestod af:

 

 • Formiddags kaffe/the med rundstykker
 • Frokost med sodavand
 • Eftermiddagskaffe/the med kage
 • Aftensmad med sodavand
 • Aftenskaffe/the
 • Sandwich til natmad
 • Kildevand i løbet af dagen

 

Flytning af afstemningssted i Skodborg og Jels:

Af praktiske årsager ønskes det at flytte afstemningsstederne i Skodborg og Jels.

Skodborg Lokalråd og Jels Lokalråd er informerede og er indforståede med den mulige ændring.

 

Valgsekretariatet samt valgsekretærer og stedfortræder har besigtiget og fundet egnede lokaler på henholdsvis Skodborg Børnecenter og Jels Skole. Begge steder er særdeles velegnede med lyse lokaler, særskilt pauserum, gode parkeringsforhold og handicapvenlighed, og er velvilligt indstillede i forhold til at fungere som afstemningssted ved valg.


Tidligere behandling

27.11.2018 Direktionen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, nr. 391, af 26. april 2017.

Bekendtgørelse af lov om Folketingsvalg nr. 9041 af 31. januar 2018.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

18.Overordnet delegationsplan for Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/23888

Overordnet delegationsplan for Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Intern Service Lise Krabbe indstiller, at

 • den nuværende overordnede delegationsplan - Kompetenceplan for uddelegeringer fra Byrådet og Økonomiudvalget i Vejen Kommune afskaffes.
 • der ikke udarbejdes ny overordnet delegationsplan.

Sagsfremstilling

Kommunens delegationsplan, Kompetenceplan for uddelegeringer fra Byrådet og Økonomiudvalget i Vejen Kommune, er forældet. Der er derfor behov for en stillingtagen til, om den overordnede delegationsplan skal opdateres eller afskaffes.

 

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 vedtog Byrådet en overordnet Kompetenceplan for uddelegeringer fra Byrådet og Økonomiudvalget i Vejen Kommune.

Der blev også udarbejdet et baggrundsnotat, som vedlægges som bilag.

Den nuværende plan bærer præg af at være udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen: Udvalgte områder var man i tvivl om placeringen af. Disse områder er uden øvrig synlig systematik reguleret i planen, mens andre områder ikke er nævnt. Planen giver derfor ikke anledning til en egentlig opdatering, men snarere til, at arbejdet med at udarbejde delegationsplan skal starte helt forfra.

 

En kommune er ikke forpligtet til at have en overordnet delegationsplan.

 

Når en kompetence i lovgivningen er tillagt kommunalbestyrelsen, betyder det som udgangspunkt alene, at opgaverne skal løses i kommunalt regi.

I lovgivningen er der imidlertid enkelte steder angivet et forbud mod at delegere kompetence fra kommunalbestyrelse til administration. Der bliver ifølge KL stadigt færre af disse delegationsforbud.

 

Det vurderes, at der vil skulle bruges væsentlige ressourcer på at udarbejde en tidssvarende delegationsplan for kommunen, ligesom der vil skulle bruges relativt mange ressourcer på løbende at vedligeholde en sådan plan.

Endvidere er vurderingen, at de ansvarlige chefer for de enkelte fagområder kender de delegationsforbud, der gælder inden for deres respektive fagområde.

Endelig skal det nævnes, at Revisionen ikke efterspørger en delegationsplan over Vejen Kommune.

 

Fordelen ved at have en delegationsplan er særligt, at det er overskueligt for borgere, byrådsmedlemmer og administration, hvem der er bemyndiget til at træffe beslutninger i hvilke sager.

 

Det er uvist, hvem, om nogen, der benytter sig af den nuværende delegationsplan. Det må antages, at eventuelle tvivlsspørgsmål om delegationskompetence rettes til direktører, afdelingschefer og/eller Sekretariatet. Sekretariatet har ikke modtaget henvendelser vedrørende delegationsplanen.

Den nuværende delegationsplan ligger ikke på kommunens hjemmeside. Der er ikke borgere, der har henvendt sig til Sekretariatet og efterspurgt delegationsplanen.

 

Ud fra et fokus på at udnytte medarbejderressourcer og –kompetencer bedst muligt, vurderer administrationen på ovennævnte baggrund ikke, at arbejdsindsatsen med at udarbejde og vedligeholde en overordnet delegationsplan for Vejen Kommune står mål med udbyttet.

Det indstilles herefter, at den gældende, men ikke retvisende, Kompetenceplan for uddelegeringer fra Byrådet og Økonomiudvalget i Vejen Kommune, afskaffes.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelseslov.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

19.Godkendelse af takstblad 2019 for Vejen Forsyning a-s (C)

Sagsnummer: 18/34139

Godkendelse af takstblad 2019 for Vejen Forsyning a-s (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • takstblad 2019 for Vejen Forsyning a-s godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejen Forsyning a-s har fremsendt takstblad for 2019 for Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S til godkendelse af Byrådet.

 

Takstbladet for 2019 er godkendt af Vejen Forsynings bestyrelse på møde den 14. november 2018.

 

For Vejen Vand A/S er taksten uændret i forhold til 2018. Det betyder for en almindelig forbruger 16,71 kr./m3 inklusive moms. Tilslutningsbidraget er pristalsreguleret, og ved tilslutning i bymæssig bebyggelse stiger taksten til 30.072,50 kr. inklusive moms.

 

For Vejen Renseanlæg A/S nedsættes taksten på rensning af spildevandet med 0,25 kr., så den fremover er 8,75 kr./m3 eksklusive moms. For Vejen Spildevand A/S er taksten uændret. Samlet takst for vandafledningsbidrag ændres dermed fra 38,75 kr./m3 til 38,44 kr./m3 inklusive moms.

Tilslutningsbidraget til kloak er pristalsreguleret og stiger til 64.190 kr. inklusive moms pr. bolig eller pr. 800 m2 erhvervsareal.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. 460 af 12. juni 2009.

Ejerstrategien for Vejen Forsyning a-s


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

20.Centerplanlægningsprincipper i Brørup, Holsted og Rødding (B)

Sagsnummer: 18/20072

Centerplanlægningsprincipper i Brørup, Holsted og Rødding (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • konkrete ansøgninger om indretning af lokaler i stueetagen til boligformål i modstrid med eksisterende lokalplaner vurderes i forhold til, om det er hensigtsmæssigt at meddele en midlertidig dispensation efter planloven eller om forældede lokalplaner kan ophæves.
 • Holsted behandles efter Princip 1, mens Brørup og Rødding behandles efter princip 3. 
   
 • afgrænsningen af centerområderne bliver en del af planstrategi 2019.
   
 • der indledes dialog med lokale interessenter inden igangsættelse af lokalplanarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. november 2018, at principper for planlægning af boliger og butikker i centerområderne i Brørup, Holsted og Rødding træffes på næste møde i Økonomiudvalget.

 

Aktive og livlige bymidter med et varieret udbud af dagligvare- og udvalgsvarebutikker er afgørende kendetegn for kommunernes centerbyer. Derfor er byens hovedgader planlagt med butiksfacader tæt på vejen, tæt adgang til parkeringspladser og typisk også et centralt beliggende torv, der kan understøtte et aktivt byliv. Butikker er således centrale for midtbyernes funktion og attraktivitet som mødested, men midtbyens funktion trues, hvis butikslokalerne står tomme.

 

Planlægning for butikker handler i høj grad om at skabe et sammenhængende og afgrænset bymiljø, hvor borgerne – og dermed kunderne – oplever det naturligt at handle. Det er de færreste butikker, som i sig selv kan tiltrække kunder nok, så derfor har butikkerne brug for, at mange mennesker kommer forbi butikken. Det sker bl.a. ved, at butikkerne har gavn af andre butikkers kundestrøm, men også ved at mennesker med andre formål i byen kommer forbi butikken. Jo højere flow af mennesker i midtbyen, jo bedre muligheder har butikkerne for at skabe en velfungerende forretning. Derfor er planlægning af dagligvarebutikkers placering, parkeringsforhold og koncentration af butikker i midtbyen vigtig.

 

Med planlægning skaber kommunen rammerne for butiksudviklingen, men det er markedskræfterne hos grundejere og butiksejere, der i sidste ende afgør, hvilke butikker, der etableres i byerne eller i hvilke lokaler. Vejen kommune kan f.eks. også kun påvirke grundejernes udlejningspriser eller investering af bygningsvedligeholdelse via dialog.

 

Udviklingen i detailhandlen med bl.a. storcentre og øget nethandel har medført, at mange provinsbyer oplever tomme butikslokaler. Dette ses delvist også i centerbyerne, om end der især i Brørup og Rødding fortsat er mange aktive butikker. På baggrund af de tomme butikkers indvirkning på bymiljøet og henvendelser fra grundejere omkring et vanskeligt udlejningsmarked for butikslokaler, kan det overvejes, om Vejen Kommune skal beslutte at tillade andet end butik i stueetagerne i centerbyernes midtbyer.

 

Planlægningsmæssigt har kommunen flere greb til at imødekomme tomme butikslokaler. I centerbyerne har Vejen Kommune allerede praktiseret en lempelig fortolkning af butiksbegrebet, hvorved at butikslignende funktioner – som f.eks. banker, frisører og visse liberale erhverv – er accepteret i lokalerne, hvis de har et butikslignende præg med en daglig kundestrøm. Sådanne funktioner fastholder bymiljøet.

 

Et mere vidtgående greb er at tillade, at lokalerne må omdannes til ikke-butikslignende funktioner som f.eks. kontor eller bolig. Dette greb vil kunne skabe aktivitet og investeringer i tomme lokaler og dermed modvirke oplevelsen af en hensygnende midtby. Omvendt vil dette greb modvirke oplevelsen af et bymiljø med handel, det vil gøre afgrænsningen af byens handelsmiljø uklar samt det vil kunne få en negativ effekt på butiksmiljøet, hvis grundejere begynder at opsige butikslejemål for at omdanne lokalerne til eventuelle andre mere givtige udlejningsformål.

 

Konkret kan Byrådet planlægge for butikker i både kommuneplan og lokalplan. Med Kommuneplanen fastlægges, hvor der må etableres butikker, mens der i lokalplanlægningen kan tilføjes mere præcise vilkår for arealanvendelsen – f.eks. at der skal være butik i stueetage i et givent område. Dette er normalt beskrevet i anvendelsesbestemmelsen i lokalplanerne, og derfor kan der ikke dispenseres til boligformål i stuetagen. Denne form for planlægning er generelt anvendt i hele landet.

 

Muligheden for at ændre anvendelsen af lokaler i midtbyerne kan planlægningsmæssigt påvirkes på tre måder:
 

 • Afgrænsningen af centerområderne foretages i kommuneplanen. Aktuelt kan en koncentration af bymidterne indtænkes som en del af planstrategien 2019. Ændret afgræsning vurderes ikke at kunne påvirke udlejningen af butikslokaler på kort sigt.
   
 • Ændring eller ophævelse af et krav om butik i stueetage skal ske gennem en ændring af lokalplanerne i centerområderne. Ændring af en lokalplan er dog en kompleks planlægningsmæssig opgave, hvor generelle forhold vedrørende anvendelse, afgrænsning, bebyggelse, ubebyggede arealer mm. skal behandles. Ligeledes er bymidterne ofte omfattet af flere forskellige lokalplaner, som skal samtænkes og helt eller delvist aflyses. En ændring af centerlokalplanerne har desuden stor lokal interesse i forbindelse med høringsprocedurerne. Ændring af lokalplanerne vil kunne have stor effekt, når de er godkendt, hvilket typisk vil tage 1 år.
   
 • Med den seneste ændring af planloven er der givet mulighed for midlertidigt at dispensere i maksimalt 3 år for forhold, der er i modstrid med planens principper, hvis der efterfølgende laves en ny lokalplan, som permanent lovliggør forholdet. Det er en mulighed at anvende midlertidige dispensationer til dispensation til ombygning af butikslokaler til boliger, hvis det vurderes, at der efterfølgende vil blive lavet en ny lokalplan. En sådan mulighed vil som udgangspunkt gælde for både tomme og udlejede lokaler.

 

Administrationen anbefaler, at det drøftes, om Byrådet ønsker at imødekomme grundejernes ønske om at kunne omdanne butikker til boliger eller andet. Byrådet har tidligere tilkendegivet i detailhandelsstrategien fra 2016, at Byrådet i forhold til Brørup, Holsted og Rødding anbefaler at ”løfte bymidterne ved at omdanne lukkede butikslokaler til boliger”. Vejen by er udpeget til kommunens hovedby, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med situationen i de tre andre centerbyer.

 

Hvis den nuværende planlægning ønskes ændret, anbefales det, at der arbejdes videre med dispensationsmuligheden i punkt 3, hvorefter Byrådet konkret i forhold til hver af centerbyerne tager stilling til, hvilket princip, der skal planlægges efter fremadrettet:
 

 • Princip 1: Blandet centerområde – omdannelse fra butik til bolig tillades i hele midtbyen.
 • Princip 2: Bymidte – omdannelse fra butik til bolig tillades i midtbyen undtagen omkring torvet samt et mindre sammenhængende område.
 • Princip 3: Torve – omdannelse fra butik til bolig tillades i midtbyen undtagen omkring torvet.

 

Indholdet i principperne er nærmere beskrevet i bilaget: Centerplanlægning i Brørup, Holsted og Rødding (Grundlag for midtbylokalplan for Brørup, Holsted og Rødding). I forbindelse med vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at meddele en midlertidig dispensation, vil der blive lagt vægt på f.eks. hvor lang en periode lokalerne har stået tomme, lokalernes egnethed som butikslokale, lokalernes placering i forhold til andre butikker mm.


Tidligere behandling

06.11.2018 Økonomiudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 - lov om planlægning.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Godkendt som grundlag for dialog med lokale interessenter og forelægges Økonomiudvalget igen i marts 2019.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

21.Endelig lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup og kommuneplantillæg 7 (C)

Sagsnummer: 17/21020

Endelig lokalplan 296 for Enghave dyrepark i Gjerndrup og kommuneplantillæg 7 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • lokalplan 296 samt kommuneplantillæg 7 vedtages endeligt.
 • baggrund af høringssvarene indarbejdes der mindre ændringer og præciseringer i lokalplanforslaget i forhold til respektafstand af højspændsledningen, bebyggelsesomfang og bebyggelseshøjde.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 296 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.09.2018 til den 10.10.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 296.

 

Lokalplan 296 fastlægger områdets anvendelse til dyre- og naturpark og skaber endvidere mulighed for opførelse af en mindre bolig med garage for personale tilknyttet parkens drift.

 

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

Høringssvar 1 omfatter hensynet til højspændingsledningen og et servitutbælte tinglyst i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet, herunder krav om accept fra ledningsejer ved etablering af anlæg af enhver art (p-plads, cykelsti, bolig, terrænregulering og lignende).

Høringssvar 2 omfatter ønsker til trafiksikkerhedsforøgende foranstaltninger på Surhavevej.

 

På baggrund af høringssvarene og bemærkningerne anbefales det, at

 

 • Lokalplanens redegørelse samt kortmaterialer i lokalplanen og kommuneplantillægget suppleres med oplysninger om højspændingsledningen og servitutbæltet.

 

 • Under lokalplanens bestemmelser tilføjes noter, der oplyser om, at anlæg under, og bebyggelse i nærheden af højspændingsledningen medfører krav om særlige foranstaltninger fra ledningsejer.

 

 • Bebyggelsens omfang i delområde 1 øges fra 2.3000 m2 til 3.000 m2.

 

 • Under lokalplanens bestemmelser § 3.6 ændres bebyggelseshøjden fra 12 til 8,5 m i delområde 1. Redegørelsens tekst suppleres med vurdering om bebyggelseshøjden.

 

Behovet og mulighederne for opsætning af trafiksikkerhedsforøgende foranstaltninger på Surhavevej vil blive vurderet nærmere.

 

Det vurderes, at ændringerne i lokalplanforslaget er mindre omfattende, og at lokalplanen derfor kan endeligt vedtages uden supplerende høring eller offentliggørelse af et nyt planforslag.

 

Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.


Tidligere behandling

30.01.2018 Økonomiudvalget.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

04.09.2018 Økonomiudvalget.

11.09.2018 Byrådet.

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Høring

Forslag til lokalplan 296 samt forslag til kommuneplantillæg 7 har været i offentlig høring i 4 uger.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

22.Kendelse fra Overtaksationskommissionen - Udvidelse af Grindstedvej (C)

Sagsnummer: 18/20590

Kendelse fra Overtaksationskommissionen - Udvidelse af Grindstedvej (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Overtaksationskommissionens afgørelse tiltrædes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Torsdag den 27. september 2018 foretog Overtaksationskommissionen besigtigelse af Grindstedvej 11, 6670 i forbindelse med udvidelse af vejen.

 

Lodsejeren påstod, at generne i forbindelse med vejudvidelsen ville gøre hans ejendom og bolig uegnet til brug, og at kommunen på den baggrund skulle overtage hele ejendommen.

 

Vejen Kommune har fastholdt sit oprindelige erstatningstilbud. Tilbuddet blev tidligere stadfæstet af Taksationskommissionen. Tilbud og Taksationskommissionens kendelse af 9. maj 2018 fremgår af bilag 2.

 

I Overtaksationskommissionens kendelse blev det afvist, at kommunen skal overtage lodsejerens ejendom. Kommissionen valgte at forhøje erstatningen i forhold til kommunens oprindelige tilbud. Overtaksationskommissionens kendelse, samt baggrund for forhøjelse af erstatningen, fremgår af bilag 1.

 

Sagens parter har mulighed for inden for seks måneder at anke Overtaksationskommissionens kendelse til domstolene. Det anbefales, at Vejen Kommune tiltræder erstatningen i Overtaksationskommissionens kendelse.


Tidligere behandling

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens regler om overtaksationsforretninger.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

23.Ændring af forsyningsområder ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)

Sagsnummer: 18/28046

Ændring af forsyningsområder ved nedlæggelse af Ladelund Vandværk (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Ladelund Vandværks forsyningsområde.

Tillægget er udarbejdet som følge af nedlæggelse af Ladelund Vandværk.

 

Ladelund Efterskole har haft eget vandværk og forsynet en række boliger samt efterskolen. Vandværket har haft status af ”almen vandforsyning” og fået tildelt et forsyningsområde i kommunens vandforsyningsplan. Forsyningsområdet ligger dels nord for dels syd for jernbanen.

 

Ladelund Vandværk er blevet nedlagt. Efterskolen samt forsyningsområdet syd for jernbanen forsynes fra Brørup Vandværk. I forsyningsområdet nord for jernbanen er der fire ejendomme, som forsynes fra privat boring. De fire ejendomme består af seks adresser. Der er ikke etableret forsyningsledninger i området.

 

Ifølge vandforsyningsplanen skal grænsen mellem den almene og den private vandforsyning lægges på baggrund af en økonomisk vurdering. Den almene vandforsyning skal ikke udbygges til områder, hvor udgiften til almen forsyning bliver højere end den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Brørup Vandværk og Læborg Vandværk ønsker ikke at etablere vandforsyning i forsyningsområdet nord for jernbanen. Udgifterne til nye forsyningsledninger og ledning under jernbanen vil overstige den gennemsnitlige udgift til et privat anlæg.

 

Med tillægget til vandforsyningsplanen overføres området syd for jernbanen til Brørup Vandværks forsyningsområde, mens de fire ejendomme Korsagervej 2, Kærvej 4, Kærvej 13 og 13A samt Kærvej 11 og 11A planlægges fortsat at have privat vandforsyning.


Tidligere behandling

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27-06-2016.

Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25-02-1980.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10-05-2017.


Høring

Forslag til tillæg nr. 8 sendes i 4 ugers offentlig høring før endelig godkendelse.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

24.Anlægsbevilling til vådområdeprojekt ved Gram Å (C)

Sagsnummer: 18/3593

Anlægsbevilling til vådområdeprojekt ved Gram Å (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 1.031.810 kr. til gennemførelse af forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Gram Å.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 1.031.810 kr. til gennemførelse af forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Gram Å.
   
 • rådighedsbeløbet på 1.031.810,25 kr. finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen med 1.031.810 kr.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

NaturErhvervsstyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder til vådområdeprojekter

med fokus på fjernelse af kvælstof (N) fra vandmiljøet.

 

Vådområdeprojektet ved Gram Å er et af de projekter, der figurerer på listen

(VandOplandsPlan eller VOP) over prioriterede projekter, som VandOplandsStyregruppen

(VOS) for Hovedopland Vadehavet har indsendt til staten. Vejen Kommune har søgt om tilskud til at udarbejde forundersøgelse til vådområdet ved Gram Å.

Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu to år til at gennemføre

Forundersøgelsen. Forundersøgelsen skal være afsluttet den 11. marts 2020.

 

Projektområdet ligger ved Gram Å fra Slevadvej og strækker sig mod vest, syd for Øster Lindet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Haderslev og Vejen kommuner, hvor Vejen Kommune er projektansvarlig. Forundersøgelsen gennemføres med et rådgivende ingeniørfirma, der står for den tekniske del af undersøgelsen, medens den ejendomsmæssige del af forundersøgelsen udføres af Teknik & Miljø i samarbejde med Sønderjysk Landboforening.

 

Formålet er at undersøge mulighederne for at etablere et vådområde, der forbedrer

vandmiljøet og naturen og reducerer kvælstofbelastningen til Vadehavet. I forundersøgelsen

undersøges projektets kvælstoffjernelse og dets betydning for fosforbelastning af vandmiljøet. Desuden skal områdets typografi, hydrologi, dræningsanlæg, vandbalance, geologi, jordbundsforhold og arealanvendelse beskrives og en projektafgrænsning fastlægges. Derudover skal konsekvenserne for flora, fauna og Natura 2000-områder samt nødvendige afværgeforanstaltninger og anlægsarbejder beskrives. I den ejendomsmæssige forundersøgelse skal ejendommenes ejerskab, beliggenhed og driftsform

kortlægges. Der udarbejdes en oversigt over lodsejertilslutning og lodsejernes ønsker til den

fremtidige udnyttelse af arealerne.

 

Hvis forundersøgelsen falder ud med et positivt resultat på alle parametre, danner den

grundlag for en ansøgning om fysisk gennemførelse af projektet. Ansøgning om realisering vil kunne indsendes henover vinteren 2020/21. Realisering af projekter får kommunerne tre år til at gennemføre. Den fysiske gennemførelse af projektet vil tidligst kunne være afsluttet med udgangen af 2023. Også realiseringen er udgiftsneutral for Vejen Kommune, da alle udgifter finansieres med tilskud fra Landbrugsstyrelsen.


Tidligere behandling

19.11.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1.031.810 kr. finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 837 af 22. juni 2018 om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 19-11-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

25.Ændring af oprindelig plan for etablering af socialpsykiatriske botilbud i Brørup (C)

Sagsnummer: 18/32374

Ændring af oprindelig plan for etablering af socialpsykiatriske botilbud i Brørup (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

 • det planlagte socialpsykiatriske botilbud i Nørregade i Brørup ikke iværksættes.
 • der afsættes et rådighedsbeløb på 6,194 mio. kr. til ombygning og renovering af det socialpsykiatriske botilbud på Fredensvej 10, Brørup, og at rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til centerdelen vedrørende det socialpsykiatriske botilbud i Nørregade i Brørup.
 • rådighedsbeløbet på 1,351 mio. kr. til etablering af boliger i forbindelse med det socialpsykiatriske botilbud i Nørregade i Brørup tilgår likvide aktiver.
 • der arbejdes med planlægning af proces for ombygning og renovering af Fredensvej 10, Brørup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budget 2015 - 18 besluttede Byrådet at etablere et socialpsykiatrisk botilbud med tilhørende servicearealer i Nørregade i Brørup. Botilbuddet skulle rumme seks boliger opført efter almenboligloven (boliger til længerevarende tilbud jf. § 105), som skulle opføres i samarbejde med Brørup Boligforening. I tilknytning til disse boliger skulle etableres et kommunalt bo- og støttecenter med otte midlertidige boliger jf. Servicelovens § 107, to akutte pladser samt et støttecenter med muligheder for støtte og samværstilbud til hjemmeboende psykisk sårbare borgere.

 

Igangsættelsen af proces omkring planlægning af byggeriet er blevet udsat flere gange på baggrund af ændringer af indsatser til borgere med psykisk sårbarhed, som har reduceret behovet for længerevarende botilbud. Det vurderes, at der ikke er behov for nybyggeri som oprindelig forventet, i stedet arbejdes med ombygning og renovering af nuværende bygninger.


Tidligere behandling

14.11.2018 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat følgende beløb:

1.351.000 kr. til boliger.

6.194.000 kr. til centerdelen.

Jf. Byrådets beslutning den 11.09.2018 er det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb reduceret med 1,011 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af specialcentret ved Højmarkskolen. 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Tanja Bachmann (A)


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

26.Forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 18/30782

Forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • organisering af den kommunale ungeindsats godkendes.
 • kontaktpersonordning samt den praktikopsøgende indsats finansieres af de afsatte DUT-midler på i alt 168.000 kr. i 2019 og 380.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Med den politiske aftale fra 2017 om "Bedre veje til uddannelse og job" og lovforslagene, der skal udmønte aftalen, får kommunerne det fulde ansvar for unge under 25 år.

Siden 1990’erne har uddannelsespolitiske målsætninger været med til at sætte retning for uddannelsespolitikken, herunder med den tidligere målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse i 2015.
Med den nye aftale skærpes indsatsen, så alle unge er omfattet af den.

 

Regeringens nye uddannelsespolitiske målsætning:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at

 • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Vedlagt er resumé af overordnet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats i Vejen Kommune.

Udgangspunktet for forslaget er:

 • At bygge på allerede eksisterende samarbejde på Basen Vejen Ungecenter.
 • At de unge er et fælles ansvar.
 • At forebyggende og tidlige indsatser skal sikre unges trivsel og så vidt muligt fastholde dem i almenområdet fremfor tilknytning til myndighedsområder.
 • At have fokus på forebyggende tiltag, dels generelt, dels specifikt/individuelt med foregribende og indgribende indsatser koordineret og i samarbejde.
 • At udgangspunktet er så vidt muligt at løse opgaven i egen enhed. Men der er et stærkt samarbejde, hvor man ved behov bydes ind i helheden i første omgang ved arbejdsmøder (tværfagligt og/eller tværsektorielt) og ved yderligere behov i særlige samarbejdsfora, som fremadrettet vil være KUI-konferencer.

 

Forslaget er udarbejdet af afdelingscheferne for Arbejdsmarked, Sundhed & Familie, Social & Ældre og Dagtilbud & Skole.

Sagen forelægges Udvalget for skoler og børn, Udvalget for arbejdsmarked og integration, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.


Tidligere behandling

06.11.2018 Direktionen

14.11.2018 Udvalget for social og ældre.

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

21.11.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

22.11.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med Budget 2019 afsat midler på konto 3.01 Folkeskolen på 168.000 kr. i 2019 stigende til 380.000 kr. i 2020 til praktikopsøgende indsats samt fast kontaktpersonordning.


Personalemæssige konsekvenser

DUT-midler forventes delvist anvendt til personale.
Leder af Ungevejledning og leder af Ungdomsskolen påføres ekstra opgaver uden tilførsel af ressourcer.


Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. L 201 ”Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25)”.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

De økonomiske bemærkninger præciseres.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 14-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Tanja Bachmann (A)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt.

Afbud: Jørgen Laistein (V)


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A), Henning Aaskov (V).


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

27.Sundt frokostmåltid i dagtilbud (C)

Sagsnummer: 18/16007

Sundt frokostmåltid i dagtilbud (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • institutionernes fravalg drøftes.
 • fravalget indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens § 16 b, stk. 5. skal kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1.

 

Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid.

 

Forældrene i Vejen Kommunes dagtilbud skal således have mulighed for at fravælge det sunde frokostmåltid, der træder i kraft den 1. januar 2019 for perioden 2019 og 2020.

 

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune fremsendes til institutionsbestyrelserne.

 

Senest den 7. november 2018 skulle institutionsbestyrelserne efter de udsendte retningslinjer meddele eventuelt fravalg til afdelingen.

 

Resultatet heraf er, at samtlige 3 områder og 7 børnecentre (22 huse i alt) fravælger det sunde frokostmåltid efter Dagtilbudslovens § 16 b, stk. 5


Tidligere behandling

09.08.2018 Udvalget for skoler og børn.

04.09.2018 Økonomiudvalget.

11.09.2018 Byråd.

22.11.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Frokostmåltidet omfattes, i henhold til dagtilbudsloven, af reglerne om friplads- og søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af friplads- eller søskendetilskud, vil få frokostmåltidet til nedsat pris eller gratis.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden give fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger til de forældre, som er berettiget hertil, jf. § 17, stk. 9. Forældrearrangerede frokostordninger er ikke omfattet af reglerne for søskenderabat.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Dagtilbudsloven LBK 748 af 20.06.2016.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A), Henning Aaskov (V).


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

28.Læringsmiljø ved Østerbyskolen - godkendelse af licitation (C)

Sagsnummer: 17/6594

Læringsmiljø ved Østerbyskolen - godkendelse af licitation (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • licitationsresultatet godkendes.
 • der gives en anlægsbevilling på kr. 7.760.000, hvoraf kr. 1,0 mio. af rådighedsbeløbet tidligere er frigivet. Rådighedsbeløbet er tilstede på investeringsoversigten.
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til godkendelse i Byrådet den 4. april 2017 udgør rådighedsbeløbet til indretning af læringsmiljø og renovering af faglokaler samt legeplads ved Østerbyskolen kr. 7.760.000, hvoraf kr. 1,0 mio. er frigivet.

 

Arbejdet har tidligere været udsendt i licitation med afgivelse af tilbud den 26. januar 2018, hvor den samlede entreprisesum overskred det bevilgede beløb med 50%.

Der er derfor udarbejdet nyt udbudsmateriale, der er godkendt af Udvalget for skoler og børn den 9. august 2018 samt en entreprenørliste for udsendelse af byggeopgaven i fagentreprise.

 

Licitationen er afholdt den torsdag den 11. oktober 2018 i fagentreprise.

 

Licitationsresultatet er i overensstemmelse med det anlægsbudget, der er udarbejdet i forbindelse med godkendelsen i Udvalget den 9. august 2018.

I licitationen har været indeholdt en option for etablering af ny hovedindgang mod syd ved den nye rundkørsel (kiss and ride zone), men optionen kan ikke indeholdes i det afsatte budget og aktiveres derfor ikke.


Tidligere behandling

23.03.2017 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

14.12.2017 Udvalget for skoler og børn.

19.04.2018 Udvalget for skoler og børn.

09.08.2018 Udvalget for skoler og børn.

22.11.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Med henvisning til godkendelse i Byrådet den 4. april 2017 udgør rådighedsbeløbet til indretning af læringsmiljø ved Østerbyskolen kr. 7.760.000, hvoraf kr. 1,0 mio. er frigivet til projektering m.v.

 

Rådgiver indstiller de billigste fagentreprenører til at udføre de udbudte byggearbejder.

Oversigt over tilbud er vedlagt som bilag.

 

Anlægsbudgettet er udarbejdet med afsæt i de billigste tilbud fra licitationen, idet der har været enkelte forhandlinger.
Som det fremgår af anlægsbudgettet, har der været indhentet tilbud på etablering af ny hovedindgang ved den nye rundkørsel som option, men da beløbet ikke kan indeholdes i den bevilgede anlægssum, aktives optionen ikke.

Anlægsbudget er vedlagt som bilag.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bygningsreglement 2015

Tilbudsloven, lov nr. 338 af 18. maj 2005.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A), Henning Aaskov (V).


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

29.Holmeå Børnecenter - flytning af børnehaven Lindknud (C)

Sagsnummer: 17/4760

Holmeå Børnecenter - flytning af børnehaven Lindknud (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • licitationsresultatet godkendes.
 • anlægsbevilling på kr. 3.130.000 frigives finansieret af  rådighedsbeløb afsat til formålet.
 • sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådet godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til godkendelsen i Byrådet den 29. maj 2018 udgør rådighedsbeløbet kr. 3.130.000. Beløbet ønskes anvendt til ombygning af Holmeåskolens bygninger, så Lindknud børnehave kan flytte ind i egnede lokaler på skolens matrikel samt etablering af tilhørende legeplads.

 

Licitationen er afholdt mandag den 1. november 2018 i indbudt licitation på hovedentreprise A på ikke tekniske fag, og fagentreprise B, B2 og C på de tekniske fag. Licitationsoversigt vedlagt som bilag.

 

Licitationsresultatet er overført i en revideret budgetoversigt i overensstemmelse med det anlægsbudget, der er udarbejdet i forbindelse med godkendelsen i Byrådet den 29. maj 2018.

 

I licitationen har der ikke været indeholdt en option for etablering af ekstra p-pladser til personale og forældre beregnet til aflevering og afhentning, da der på det politiske styregruppemøde 14. marts 2018, blev henvist til at anvende kirkens parkeringsplads.

Det har midlertidigt ikke været muligt at få en byggetilladelse med henvisning til kirkens parkeringsplads.

 

Medio 2018 erhvervede Vejen Kommune ejendommene Hovborgvej 5 og 7 der ligger i tilknytning til skolen. Disse ejendomme står for sanering og nedbrydning i november / december 2018.

Efter aftale med Teknik og Miljø vil Hovborgvej nr. 5 blive afleveret som et grus-areal, hvor nogle af de p-pladser der er fremsat krav til, kan etableres. 

 

Med henvisning til disse ekstra p-areal forventer vi en byggetilladelse i november 2018, således at tidsplanen kan holdes. Gældende tidsplan vedhæftet som bilag.

 

Udgifter til intern og ekstern rådgivning i forbindelse med etablering af nye p-pladser kan indeholdes i anlægsbudgettet.

 

Den 20. september 2017 er det i styregruppen blevet aftalt, at arbejdsgruppen skal kigge på muligheder for at placere p-pladser i nærområdet. Udgifter til p-pladser, samt udgifter vedrørende de nyerhvervede ejendomme og adgangsforhold hertil, er ikke indeholdt i den godkendte bevilling og kan derfor ikke udføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med byggetilladelsen kommer der krav om etablering af p-pladser til de ansatte jf. Bygningsreglement 2018. Der vil derfor efterfølgende forelægges Byrådet en separat sag herom.


Tidligere behandling

24.01.2017 Udvalget for skole og børn.

31.01.2017 Økonomiudvalget.

07.02.2017 Byrådet.

23.03.2017 Udvalget for skole og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

20.09.2017 Politisk styregruppemøde.

14.03.2018 Politisk styregruppemøde.

19.04.2018 Udvalget for skoler og børn.

16.05.2018 Udvalget for skoler og børn.

22.05.2018 Økonomiudvalget.

29.05.2018 Byrådet.

22.11.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Rådgiver indstiller de billigste hoved- og fagentreprenører til at udføre de udbudte byggearbejder, med den klausul at der gives en byggetilladelse.

Oversigt over tilbud er vedlagt som bilag.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bygningsreglement 2018

Tilbudsloven, lov nr. 338 af 18. maj 2005


Høring

Skal Vejen Kommunes nyerhvervede grunde på Hovborgvej 5 og 7 indgå som parkeringsareal til Holmeå børnecenters skal dette i nabohøring.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Klaus Kildemand (A), Henning Aaskov (V).


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

30.Ansøgning om afhændelse af Nørbølling klubhus (C)

Sagsnummer: 18/25292

Ansøgning om afhændelse af Nørbølling klubhus (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Nørbølling klubhus afhændes fra Hundedressurklubben Trofast til Vejen Kommune og gældsbrevet på 300.000 kr. fra kommunens eventualrettigheder slettes.

Sagsfremstilling

Hundedressurklubben Trofast ønsker at afhænde klubhuset i Nørbølling til Vejen Kommune, da foreningen ikke længere har det antal medlemmer, der gør, at de har råd til at beholde huset. Foreningen har kun fem medlemmer tilbage.

 

Nørbølling klubhus blev i sin tid bygget til Folding Brørup Håndboldklub, som brugte huset. På det tidspunkt, i 1982, havde klubben op mod 20 håndboldhold om sommeren. I dag er der ikke sommerhåndbold længere.

 

I 2008 begyndte Hundedressurklubben Trofast at leje sig ind i klubhuset, og i 2011 overtog foreningen klubhuset og det oprindelige gældsbrev til Vejen Kommune på 300.000 kr., som Nørbølling Klubhus havde haft. På det tidspunkt havde klubben 100 medlemmer. Gældsbrevet er registreret på listen over eventualrettigheder.

 

I forbindelse med overtagelse af gældsbrevet blev der fra Vejen Kommunes side stillet krav om, at ejendommen alene kan afhændes med samtykke fra Vejen Byråd.

 

Udvikling & Erhverv har i samarbejde med Nørbølling Lokalråd vurderet, at der ikke er andre lokale behov eller anvendelsesmuligheder for klubhuset. Det anbefales, at klubhuset afhændes til Vejen Kommune, og gældsbrevet slettes. Det giver mulighed for, at grunden kan sælges til andre formål. Ved salg af grunden er det ikke forventeligt, at der kan opnås en indtjening på klubhuset. Vurderingen på grunden (inkl. stadion – i alt 24.895 m²) er 151.800 kr.


Tidligere behandling

20.11.2018 Udvalget for sunhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Gældsbrevet på 300.000 kr., som er registreret som eventualrettighed slettes.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

31.Godkendelse af vedtægter for Vejen Musikskole (C)

Sagsnummer: 18/31297

Godkendelse af vedtægter for Vejen Musikskole (C)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Byrådets repræsentation i musikskolerådet besluttes.
 • de nye vedtægter godkendes.
 • Byrådet udpeger den politiske repræsentation i musikskolerådet.

Sagsfremstilling

Vejen Musikskole ønsker at revidere deres vedtægter, så der fra 1. januar 2018 etableres et musikskoleråd i stedet for en bestyrelse. Det sker med udgangspunkt i bekendtgørelse om musikskoler fra 1. januar 2014, som erstatter og ophæver tidligere vejledende standardvedtægter for Musikskoler. Med denne bekendtgørelse er det lagt ud til den enkelte musikskole at bestemme, hvordan de vil sikre medlemsindflydelse.

 

Vejen Musikskole ønsker derfor at danne et råd, som skal fungere som sparringspartner for ledelsen og medvirke til at udvikle musikskolens profil og tilbud. Rådet udarbejder strategi- og udviklingsplaner for musikskolen, som fremlægges hvert fjerde år for Byrådet til orientering. Strategi- og udviklingsplanerne er rådets anbefalinger til musikskoleledelsen i forhold til institutionens drifts- og udviklingsaftale.

 

Rådet tilpasses det egentlige arbejde og behov, og kan etablere forskellige arbejdsgrupper, hvis de finder det nødvendigt. Rådets sammensætning er blevet drøftet i den nuværende bestyrelse. De peger på en fast gruppe af repræsentanter i rådet bestående af:

 

 • 1 byrådsmedlem og 1 kontaktperson til Byrådet - udpeget af Byrådet
 • 1 lærerrepræsentant – udpeget af lærergruppen
 • 2 forældrerepræsentanter – valgt blandt interesserede forældre
 • Leder af musikskolen – automatisk udpeget
 • Souchef for musikskolen – automatisk udpeget

 

I den nuværende bestyrelse sidder der to byrådsmedlemmer, som er udpeget af Byrådet. Forslaget lægger op til en ændring, så der i stedet udpeges en enkelt repræsentant samt en mere løst koblet kontaktperson, som ikke deltager fast i gruppen.

 

Til forskel fra den nuværende bestyrelse har det nye råd ikke noget ansvar i forbindelse med budget og regnskab.


Den nuværende bestyrelse nedlægges og erstattes af et musikskoleråd ved godkendelse af vedtægterne.


Tidligere behandling

20.11.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse for musikskoler.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-11-2018

Indstilles godkendt, med den præcisering, at der i Byrådets repræsentation i denne valgperiode fortsat er 2 byrådsmedlemmer, som deltager på ligeværdige vilkår. Det vil i den næste valgperiode være hensigtsmæssigt, hvis det politisk ansvarlige udvalg er repræsenteret.


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

32.Godkendelse af Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 (C)

Sagsnummer: 18/20489

Godkendelse af Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 (C)


Administrativ indstilling

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget for arbejdsmarked og integration drøfter og godkender Den dynamiske beskæftigelsesplan for 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for arbejdsmarked og Integration har den 22. august og den 24. oktober 2018 drøftet beskæftigelsesplanen for 2019.  Der er efter mødet den 24. oktober 2018 foretaget redaktionelle ændringer. Udvalget skal herefter drøfte og godkende beskæftigelsesplanen for 2019, så beskæftigelsesplanen kan sendes til godkendelse i Byrådet inden den 31. december 2018.

 

Opsummering

Udvalget har den 22. august 2018 drøftet ønsker til, hvad beskæftigelsesplanen for 2019 skulle indeholde.  Endvidere har Udvalget den 24. oktober 2018 drøftet første udkast til beskæftigelsesplan.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet, at beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i:

 • De beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af beskæftigelsesministeren.
 • Strategi for samarbejde med virksomhederne.
 • Strategi for en aktiv indsats.
 • Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse.
 • Integrationsindsatsen.
 • Indsatsen mod bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

 

Første udkast til beskæftigelsesplan har været gennemgået på et møde i Vejen Jobsigte med deltagelse af de faglige organisationer og en arbejdsgiver. Der kom følgende forslag til fokusområder:

 • Tilkendegive ungefokus allerede i forordet.
 • En fremhævelse af, at Jobcentret bistår virksomhederne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, fastholde medarbejdere ved sygdom samt indgå samarbejder om inklusion af de borgere, hvis arbejdsevne skal udvikles eller er på et nedsat niveau i strategien for samarbejde med virksomhederne.
 • Forslag om at spørge borgerne om deres oplevelse af fastholdelsesindsatsen.
 • Et forslag om ikke alene at øge andelen af placering i praktik, men arbejde med at sikre en spredning på flere virksomheder. 
 • En opmærksomhed på, at der fortsat arbejdes med en virksomhedsrettet indsats der, hvor det giver mening for borgeren.
 • Et ønske om at det fremgår tydeligt, hvorvidt ungeindsatsen gælder unge op til 30 år.
 • En opmærksomhed på, at indførelsen af FGU fra 1. august 2019 vil kunne få betydning for de fastsatte mål på ungeområdet.
 • Enighed om, at der skal være fokus på kvinderne i forhold til integrationsindsatsen.
 • Tilfredshed med, at der fortsat arbejdes med at udvikle tilbud til integrationsborgere med komplekse problemstillinger.

 

De formelle rammer

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen udarbejder arbejdsmarkedsafdelingen en beskæftigelsesplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende senest den 31. december.

 

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

 

Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.


Tidligere behandling

22.08.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

24.10.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

21.11.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 21-11-2018

Beskæftigelsesplanen for 2019 indstilles godkendt.

 

Afbud: Marie Ebsen (A)


Beslutning Økonomiudvalget den 04-12-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Jørgen Thøgersen (A)

Bilag

33.Salg af areal (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

34.Køb af jord (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at en kommende salgsindtægt tilgår likvide aktiver.

35.Ejendomssag (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Borgmesteren afsøger mulighederne for at erhverve et areal på 2.000 - 2.500 m2 til parkeringsformål og forbedring af færdselsareal for gående indenfor en økonomisk ramme på 1,7 mio. kr.

36.Ejendomssag (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Marie Ebsen (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Buddet på 132.000 accepteres ikke.

Der ønskes ikke en lejeaftale.

Bygningen genudbydes til en mindstepris på 650.000 kr.

37.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.