Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 15-11-2018

Mødested: Spejderhytten

1.Foreningsmøde den 31. oktober 2018

Sagsnummer: 17/8556

Foreningsmøde den 31. oktober 2018


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Sagsfremstilling

Foreningsmødet blev afviklet i Glejbjerg Fritidscenter den 31. oktober med deltagelse af ca. 50 personer.

 

Der ønskes en evaluering af mødet og en drøftelse af det videre forløb med diverse input fra mødet.


Tidligere behandling

16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.

20.09.2018 Folkeoplysningsudvalget.

24.10.2010 Folkeoplysningsudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Foreningsmødet afholdes den 31. oktober 2018 kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter. Af emner blev foreslået, at deltagerne skal aktiveres i mødet og idéudveksle, om bl.a. anerkendelse af frivillige og samarbejde klubberne imellem.

Der vil blive planlagt et selvstændigt foreningsmøde med aftenskolerne i Vejen Kommune.

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen

 


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at afholde et møde om foreningsmødet torsdag den 27. september 2018, klokken 16.00-17.00. Administrationen kommer med et oplæg dertil.

 

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Fraværende: Poul Egelykke


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018

Administrationen orienterede om foreningsmødet den 31. oktober og Folkeoplysningsudvalget drøftede aftens forløb og deres rolle heri.

 

 

 

 

Afbud: Jørn Holmgaard


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget evaluerede foreningsmødet 2018, og drøftede herunder mødets involverende form, hvilke temaer og problemstillinger som gik igen, hvad Folkeoplysningsudvalget kan være behjælpelig med i fremtiden etc.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at Foreningsmødet fortsat skal afholdes en gang årligt og at der fremadrettet skal afholdes mindre cafémøder flere gange årligt, som foreningerne kan deltage i efter behov. Administrationen kommer med et oplæg hertil.

 

Folkeoplysningsudvalget drøftede udfordringerne med transporten til og fra fritidsaktiviteterne, i de mindre lokalsamfund. De drøftede derudover også muligheden for at indgå i dialog og samarbejde med andre organisationer, såsom DGI, LAG mm.

 

Ydermere vil Folkeoplysningsudvalget gerne opfordre Udvalget for sundhed, kultur & fritid til at drøfte, om Vejen Kommune skal indgå i et strategisk partnerskab i projektet ”Bevæg dig for livet” og dermed blive en ”Bevæg dig for livet kommune”.

Bilag

2.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Udvalget sundhed, kultur & fritid har ikke haft møde siden sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde den 24. oktober.

3.Ansøgning fra Brørup Badmintonklub

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Brørup Badmintonklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Brørup Badmintonklub har startet et projekt op som hedder ”bevæg dig for livet”.

Bevæg dig for livet projektet i Brørup og omegn, er et tiltag som skal imødekomme det stigende antal inaktive unge, samt ældre.

 

Løsning/tiltag fra Brørup Badmintonklub vil være forskellige arrangementer i løbet af 2018 og 2019. Det skal markedsføres via sociale medier (Facebook og skoleportaler) som rammer målgrupperne.

 

Budget for ”bevæg dig for livet”:
 

Udstyr til arrangement (ketcher, bolde, ect)

kr.   5.000,00

Halleje + forplejning til arrangementer

kr.   5.000,00

Markedsførings materiale

kr.   5.000,00

DGI konsulenter til arrangementer

kr.   5.000,00

SUM Total

kr. 20.000,00

 

 

Formanden for badminton klubben har siden sidste møde oplyst, at det er en umulig opgave at samle alle klubber om projektet, med så kort varsel, og at de først har møde i januar måned.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

 

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-10-2018

Kenni Birkelund, formand for Brørup Badmintonklub, deltog under punktet og fremlagde projektet.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet og afvente en revurderet udgave af ansøgningen.

 

 

 

 

Afbud: Jørn Holmgaard

Fraværende: Brian Kronborg


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, men vil tilskynde at foreningen eventuelt sender en ny og revideret ansøgning i det nye år.

4.Ansøgning fra Holsted Ungdoms- & Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Holsted Ungdoms- & Gymnastikforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Holsted Ungdoms- & Gymnastikforening søger om tilskud til opstart af nye aktiviteter:

 

  • Miniton: badminton for 0.-1. klasses børn
  • Yoga
  • Ropeskipping (sjipning) for både børn og voksne
  • Bordtennis er igen kommet på programmet og de mangler bl.a. bat til børnene.
  • Volleyball

 

Til disse nye aktiviteter mangler de bl.a. ketchere, GripFixer, yogamåtter, sjippetove, bordtennisbat, nye volleynet.

 

Priseksempler på nogle af de redskaber de søger tilskud til:

 

GripFixer:ca. 300 kr. pr. stk.

Ketcher: ca. 150 kr. pr. stk.

Yogamåtter:ca. 250 kr. pr. stk. (kan varierer prisen)

Bordtennisbat: ca. 150 – 200 kr. pr. stk.

Sjippetove: ca. 50 kr. pr. stk.

 

Holsted Ungdoms & Gymnastikforening søger i alt om 25.000 kr. til disse tiltag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingne.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde, da HUGF arbejder på at indhente tilbud.

5.Ansøgning om lokaletilskud - Gesten Knallert Klub

Sagsnummer: 17/8556

Ansøgning om lokaletilskud - Gesten Knallert Klub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Gesten Knallert Klub lejer sig ind hos Gesten Skytteforening (Bækkevej 9, 6621 Gesten), og ønsker at søge om lokaletilskud hertil.

 

Gesten Knallert Klub betaler 3.000 kr. halvårligt i husleje til Gesten Skytteforening, i alt 6.000 kr. om året.

 

Gesten Knallert Klub blev en godkendt folkeoplysende forening i 2015.

Foreningen har 34 medlemmer, heraf to medlemmer under 25 år.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven

Lokaletilskud


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 2.000 kr. årligt i lokaletilskud til Gesten Knallert Klub

6.Fastsættelse af mødedatoer 2019

Fastsættelse af mødedatoer 2019


Administrativ indstilling

Ingen.


Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i første halvår 2019:

 

24. januar

21. februar

21. marts

2. maj

23. maj

20. juni

 

Møderne afholdes som udgangspunkt på Vejen Rådhus i tidsrummet fra kl. 16 – 18.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende de foreslåede mødedatoer.

7.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Administrationen orienterede om, at:

 

-         vi forventer at afholde arrangementet Hædring af idrætsfolk i Sdr. Hygym aktivitetscenter.

-         DBU afholder møde med fodboldklubberne i Askov den 26. februar

-         Projekt Liv i Andedammen i Andst har fået midler fra Lokale & Anlægsfonden til at ændre tennisbanen til rammer for udeaktivitet og fællesskab

-         artiklen angående stress i JV den 30. oktober kan misforstås, da det handler om aftenskolerne og ikke foreningerne. Folkeoplysningsudvalget besluttede i mødet den 24/10, at der arbejdes med en forsøgsperiode, hvor aftenskolerne kan byde ind med forslag til hold for stressramte.

8.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Forslag til det musikalske indslag til Hædring af Idrætsfolk blev givet:

-         Stakkels Far

-         Musikskolen

-         Vejen Garden

 

 

Jørn Holmgaard kom med spørgsmål og forslag i forbindelse med hjemmesiden.

9.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at vi i avisen gerne vil takke for deltagelsen i Foreningsmødet 2018.

10.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - KFUM Lindknud

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - KFUM Lindknud


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 8.500 kr.


Sagsfremstilling

KFUM Lindknud byggede et bålhus for to år siden med midler fra fonde og frivillig arbejdskraft.

Det viser sig nu, at taget på bålhuset ikke er tæt, og foreningen søger om tilskud til at få dette udbedret.

 

Det er ikke muligt at reparere taget med frivillig arbejdskraft, og foreningen har indhentet tre tilbud på opgaven.

 

Det billigste tilbud koster 17.000 kr. ex. moms.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen ordningen.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 15-11-2018

FOU besluttede at bevilge at bevilge 8.500 kr. fra puljen mindre anlægsprojekter.