Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 06-11-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/9 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/9 2018 (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 72,0. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 71,2.

 

Forbrugsprocenten opgjort uden puljer til planlagt bygningsvedligeholdelse samt løn- og barselspuljer er på 74,8 mod 73,0 sidste år.

 

Lønforbrugsprocenten er på 73,6 i år mod 72,0 sidste år.

 

På Økonomiudvalgets område forventes bl.a. mindreudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt mindreudgifter til tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne vil indgå i den samlede budgetopfølgning pr. 31/8 2018 for alle udvalg.

 

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Taget til efterretning.

Bilag

2.Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for drift, anlæg og finansiering (C)

Sagsnummer: 18/27293

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for drift, anlæg og finansiering (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område.
 • budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Der er pr. 31. august 2018 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

Budgetopfølgningen har været behandlet i direktionen og efterfølgende i fagudvalgene. Bilaget med driftsændringer er korrigeret efter behandlingen i fagudvalgene, primært som følge af en justering af udmøntningen af besparelserne vedrørende flådestyring.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -11,4 mio. kr. i mindreudgifter.

 

På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -3,0 mio. kr. i mindreudgifter.

 

I opgørelsen indgår bl.a. effekten af en generel reduktion af lønbudgetterne på -2,1 mio. kr. som følge af en lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen for 2018.

Herudover udmøntes en reduktion på -2,0 mio. kr. på tværs af alle udvalg som følge af råderumsinitiativer vedrørende befordringsgodtgørelse og flådestyring.

 

Behovet for tillægsbevilling til overførselsområdet er opgjort til -3,9 mio. kr. Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -4,3 mio. kr.

 

Vedrørende øvrige områder (ældreboliger og central refusionsordning) er der netto mindreudgifter for -0,3 mio. kr.

 

På anlægsområdet er summen af tillægsbevillinger samlet på -0,29 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -4,8 mio. kr.

 

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 6,7 mio. kr.

  

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -0,4 mio. kr. Vintertjeneste indgår ikke i opgørelsen, da området efter den gældende styringsmodel er omfattet af overførselsadgang og et eventuelt underskud/overskud overføres fra år til år og skal balancere over en 4-årig periode.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -5,6 mio. kr. Der er merudgifter til serviceområder, som primært skyldes, at det ikke længere er mulig at hjemtage 100 procent statsrefusion på området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

På området er der bl.a. mindreudgifter til integrationsydelse på -2,2 mio. kr. samt mindreudgifter til forsikrede ledige på -4,3 mio. kr.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på -1,7 mio. kr. Der er merudgifter til folkeskoleområdet på 1,3 mio. kr. som følge af en svag stigning i elevtallet, som imidlertid udløser ressourcer svarende til fem grupper i tildelingsmodellen. På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for -0,6 mio. kr. Heri er indeholdt en merudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende Sløjfen som følge af et stigende antal børn.

 

På anbringelsesområdet er der mindreudgifter på 0,8 mio. kr.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,1 mio. kr. I dette beløb er bl.a. indeholdt midler til opnormering på genoptræningsområdet som følge af øgede krav i forhold til ventetid. Vejen Kommunen DUT-kompenseres for udgiftsstigningen.

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til -1,2 mio. kr. vedrørende serviceområderne. På ældreområdet er der mindreudgifter på -1,2 mio. kr. Heri indgår bl.a., at der afsættes 0,75 mio. kr. til kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, som svarer til den DUT-kompenstation kommunen modtager til opgaven i 2018.

 

På det specialiserede socialområde er der merudgifter på 1,1 mio. kr.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 0,6 mio. kr. Heri indgår, at der flyttes 2,2 mio. kr. fra andre udvalg. Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til Udbetaling Danmark samt færre udgifter til tjenestemandspensioner.

 

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse

 

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

-2.983

Udvalget for teknik og miljø

 

-418

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

1.003

Udvalget for skoler og børn

 

-1.716

  Heraf Dagtilbud & Skoler

-916

 

  Heraf Sundhed & Familie

-800

 

  Heraf Borgerservice

0

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

-92

  Heraf Udvikling & Erhverv

49

 

  Heraf Sundhed & Familie

211

 

Udvalget for social og ældre

 

-1.180

  Heraf Social & Ældre

-1.180

 

Økonomiudvalget

 

-580

2) Overførselsområder

 

-3.934

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-2.355

  Heraf Borgerservice

                           -19

 

  Heraf Arbejdsmarked

                       -2.336

 

Udvalget for skoler og børn

 

-2

Udvalget for social og ældre

 

-1.577

  Heraf Borgerservice

-2.199

 

  Heraf Social & Ældre

622

 

3) Forsikrede ledige

 

-4.263

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-4.263

4) Øvrige områder

 

-255

Udvalget for social og ældre

 

-255

5) Kommunal medfinansiering

 

0

1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt

-11.435

6) Overførselspulje (serviceramme)

 

 

7) Forsyningsvirksomhed

 

-30

1-7 Samlede tillægsbevillinger

 

-11.465

 

 

Anlæg

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på -0,29 mio. kr.

 

Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 1,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.

  

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 4,8 mio. kr.

Beløbet dækker bl.a. over en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud på 18,2 mio. kr. primært som følge af generelt lavere udgifter til det budgetgaranterede område (overførsler) samt en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i Økonomiaftalen for 2018.

 

På området nulstilles desuden finansforskydningspuljen på 23 mio. kr. vedrørende budgetoverførsler mellem årene. Puljen blev afsat i budget 2018 med henblik på at synliggøre, at der i 2018 ville være et ekstra likviditetstræk som følge af en forventning om, at størrelsen af budgetoverførslerne over en årrække ville blive reduceret til omkring 60 mio. kr.

 

Vedrørende beskæftigelsestilskud hensættes 13,7 mio. kr. til forventet efterregulering som følge af faldende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.


Tidligere behandling

02.10.2018 Direktionen

10.10.2018 Udvalget for social og ældre

22.10.2018 Udvalget for teknik og miljø

23.10.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

24.10.2018 Udvalget for arbejdsmarked og integration

25.10.2018 Udvalget for skoler og børn


Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift, anlæg og finansiering/finansforskydninger -6,67 mio. kr., som tilgår likvide aktiver.

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

-2.983

Drift – overførselsområder

-3.934

Drift – forsikrede ledige

-4.263

Drift - øvrige områder

-255

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

-11.435

 

 

Drift i alt, inklusiv overførselspulje

-11.435

Drift - forsyningsvirksomhed

-30

Anlæg

-29

Finansforskydninger og finansiering

4.821

I alt

-6.673

 

 


Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.


Høring

Ingen.


Beslutning Direktionen den 02-10-2018

Budgetopfølgningen oversendes til behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om godkendelse.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marion Mortensen (V)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Forslag gennemgået og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 24-10-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område og indstillingerne fra udvalgene indstilles godkendt.

Bilag

3.Strategier Økonomiudvalget for år 2019 (B)

Sagsnummer: 17/21059

Strategier Økonomiudvalget for år 2019 (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til strategier for år 2019.

Sagsfremstilling

Udvalget skal med baggrund i de syv politikområder drøfte, hvad der politisk vil sættes fokus på i det kommende år.

 

Strategierne har et årligt sigte – dog således, at der kan være mål, der knytter sig op på et længere perspektiv i sin helhed, men delmål har et årligt sigte.

 

Ud over de strategier, som Udvalget sætter fokus på, er der i væsentlig grad en række opgaver, mål m.v., som afdelingerne/enhederne også arbejder med, men som ikke er en del af konceptet.

 

Udvalget skal på første møde konkret drøfte, hvilke strategier, der skal arbejdes med samt hvordan. Der tages udgangspunkt i politikområder samt ansvar og opgaver for Udvalget jf. Styrelsesvedtægten.

 

Økonomiudvalget har et konkret ansvar for Handicappolitikken, som skal revideres i hver byrådsperiode. Det vil derfor være naturligt, at denne strategi indgår som et af emnerne Udvalget skal sætte fokus på.

 

Desuden kan følgende emner være relevante.

 

Strategi for:

 • Vedligeholdelse af bygninger.
 • Udbud og indkøb.
 • Den politiske arena og dannelse.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Emner for strategier blev drøftet. Der planlægges et særskilt møde om emnet.

Bilag

4.Tilbud fra Gældsstyrelsen om at afkøbe restancer (B)

Sagsnummer: 18/30574

Tilbud fra Gældsstyrelsen om at afkøbe restancer (B)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller,

 

 • at Vejen kommune tager imod 2 tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af restancer

Sagsfremstilling

Gældsstyrelsen har sendt 2 tilbud til Vejen Kommune, hvor gældstyrelsen tilbyder at købe en vis mængde restancer af kommunen med henblik på afskrivning. Gældsstyrelsen tilbyder at betale kompensationsbeløb, svarende til restancernes reelle værdi.

 

Tilbuddet er et led i oprydningsarbejdet efter det tidligere SKAT, og har afsæt i en aftale fra juni 2017 mellem regeringen og Folketingets øvrige partier om at afskrive en større mængde af danskernes gæld til det offentlige. Aftalen blev indgået som et led i arbejdet med at genoprette en effektiv gældsinddrivelse.  Når det er besluttet at afskrive en mængde gældsposter, skyldes det blandt andet, at omkostningerne ved at inddrive gælden langt vil overstige gevinsten ved at inddrive dem.

Der er primært tale om småbeløb fra personer med lav eller ingen betalingsevne.

 

Tilbuddene skal accepteres senest den 12. november 2018.

 

Tilbud 1 vedrører diverse kommunale regningskrav. Inklusive inddrivelsesrenter er den nominelle værdi 740.882 kr. Gældsstyrelsen tilbyder at betale 163.143 kr.

 

Tilbud 2 vedrører forsyningskrav (Vand, spildevand, genbrugsplads m.v.). Inklusive inddrivelsesrenter er den nominelle værdi 561.472 kr. Gældsstyrelsen tilbyder at betale 238.892 kr.

Forsyningskravene vedrører både Vejen Forsyning A/S og Vejen kommune. Kompensationsbeløbet skal derfor deles med Vejen Forsyning A/S.

 

Til orientering er Gældsstyrelsen, udover de 2 portioner restancer der nu kan afkøbes, i gang med en omfattende oprydning og afskrivning af mange andre restancer, som der ikke ydes kompensation for. Foreløbigt er der alene i år afskrevet andre ca. 850.000 kr., hvilket er langt over, hvad der normalt afskrives. Nogle af disse afskrivninger kan delvist finansieres ved korrektion af statsrefusion.

 

Samlet set er der tale om en betydelig administrativ meropgave. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Gældsstyrelsen har oplyst, at kompensationsbeløb bliver udbetalt inden 31. december 2018.

Den samlede kompensation er 402.035 kr., hvoraf Vejen Forsyning skal have en endnu ukendt andel.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov 258 af 10.04.2018.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstillingen godkendt.

Bilag

5.Invitation til partnerskab om en ny kommunal ungeindsats (B)

Sagsnummer: 18/30063

Invitation til partnerskab om en ny kommunal ungeindsats (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til deltagelse i partnerskab om ny kommunal ungeindsats.

Sagsfremstilling

KL inviterer til partnerskab om en ny kommunal ungeindsats.

 

Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra ord og intention om en ny sammenhængende ungeindsats, til en omstilling af ungeindsatsen i den enkelte kommune, og til etablering af samarbejdet med FGU-institutionen i dækningsområdet.

Ambitionen er, at de deltagende kommuner og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den kommunale ungeindsats og sikre en sammenhængende indsats.

 

Partnerskabet består både af netværksmøder mellem kommunerne og aktiviteter i den enkelte kommune.

 

Et forslag til Vejen Kommunes koordinerede ungeindsats (KUI) blev præsenteret på et temamøde for Byrådet den 30. oktober 2018. Intentionen med ungeindsatsen er, at unge i aldersgruppen 14 – 25/30 år og den unges forældre møder kommunen som én samlet indsats på tværs af de kommunale opgaver og organisering. Dette gælder især for unge med behov for samarbejde med flere forskellige organisatoriske enheder i kommunen.

 

Forslaget kommer nu til behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Der skal nu alene tages stilling til, om Vejen Kommune skal deltage i et partnerskab om udvikling af indsatsen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Deltagelse koster 150.000 kr. samt udgifter til transport.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen bortset fra anvendelse af tid.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Vejen Kommune deltager ikke i partnerskabet.

Bilag

6.Frikommuneforsøg - Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisring (B)

Sagsnummer: 18/31440

Frikommuneforsøg - Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisring (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Vejen Kommune ikke deltager i forsøget.

Sagsfremstilling

Økonomi og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille har i mail af 13. oktober 2018 inviteret til nyt frikommuneforsøg som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering.

 

Målet med frikommuneforsøget er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

 

Der vil ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. Dermed kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i to ansøgningsrunder.

 

Der er krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere og det bliver tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.

 

Der lægges vægt på forsøg, som har en sammenhæng og effektivitet som fællesnævner, f.x.:

 

 • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
 • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse.
 • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse.
 • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud.
 • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen.
 • Administrative effektiviseringer.

 

Deltagelse i frikommuneforsøg kræver en del administrative ressourcer og med kravet om minimum 60.000 indbyggere vil deltagelse forudsætte, at der indgås samarbejde med en eller flere kommuner.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Økonomiaftalen for 2019.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Vejen Kommune deltager ikke i frikommuneforsøget.

Bilag

7.Kompetence til at ansætte og afskedige (C)

Sagsnummer: 18/31411

Kompetence til at ansætte og afskedige (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Byrådet fremadrettet godkender ansættelse og afskedigelse af medlemmerne af Direktionen og at kompetencen i øvrigt følger ledelsesniveauerne.

Sagsfremstilling

Som en del af arbejdet med effektiv administration har Direktionen vurderet kompetencen til at ansætte og afskedige ledere og medarbejdere.

 

I dag godkender Byrådet ansættelse af kommunaldirektør og direktører. Økonomiudvalget godkender ansættelse af afdelingschefer og institutionsledere.

 

Det er Direktionens opfattelse, at kompetencen til at ansætte og afskedige skal følge de tre ledelsesniveauer – Direktion, afdelingschef, decentral leder/institutionsleder.

 

Følges anbefalingen fra Ledelseskommissionen, skal det politiske niveau ansætte toplederen, som selv sætter holdet. Direktionen anbefaler, at der i Vejen Kommune fremadrettet sker politisk godkendelse af medlemmerne af Direktionen og at kompetencen i øvrigt følger ledelsesniveauerne.

 

Følges dette princip, skal der ikke fortsat ske politisk godkendelse af ansættelser af afdelingschefer og decentrale ledere/institutionsledere.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen normeringsmæssige, men en administrativ forenkling, at der ikke skal laves sagsfremstillinger m.v. til politisk behandling.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at Byrådet fremadrettet godkender ansættelse og afskedigelse af medlemmerne af Direktionen. Direktørerne er fortsat ansvarlig for ansættelse af decentrale ledere.

8.Lukkedage i administrationen (B)

Sagsnummer: 18/26956

Lukkedage i administrationen (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

 • bekræfter, at der fra 2019 i administrationen indføres tvungne lukkedage mellem jul og nytår, på Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
 • drøfter, om der skal indføres lukkedage mandag – onsdag før påske.

Sagsfremstilling

Som et led i arbejdet med effektiv administration indgik det i budgetlægningen, at der indføres lukkedage. I Direktionens budgetoplæg til budget i balance indgik forslaget med følgende ordlyd:

 

”I administrationen indføres tvungne lukkedage mellem jul og nytår, på Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Det vurderes om der skal være tvungne lukkedage mandag – onsdag før påske.

 

Desuden motiveres flest muligt til at afvikle ferie i juli måned.

 

Resultatet vil være mere effektiv arbejde i administrationen og et lavere beløb udbetalt for 6. ferieuge.”


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Årlig besparelse på 500.000 kr., der er indarbejdet i budget 2019.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesloven.

Ferieaftalen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

1. dot godkendt.

9.Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (C)

Sagsnummer: 18/2546

Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (C)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 • Udvalget drøfter udkastet og laver en samlet indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger til Trekantområdet.
 • Udvalget drøfter, hvilken betydning strategien vil få på Udvalgets område.

Sagsfremstilling

Trekantområdet er en stærk og markant business region. For at fastholde og udvikle denne

position arbejdes der – i lighed med tidligere – mod en fælles vækststrategi for Trekantområdet. Bestyrelsen for Trekantområdet har fremsendt et udkast til Strategi for vækst & attraktivitet til intern høring i kommunerne.

 

Strategien består af en vision og 4 spor, henholdsvis Erhvervsudvikling, Arbejdsmarked og

uddannelse, Bosætning, kultur og oplevelser samt Mobilitet og forsyning. Inden for hvert spor er der udpeget 4-5 mål og fokusområder for de kommende års indsats. Udkastet til strategi for

vækst og attraktivitet er udarbejdet med bred deltagelse af byrådene. I hver af de fire spor har Vejen Kommune haft 2 byrådsmedlemmer med.

 

Visionerne i strategien er:

 • Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.
 • Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.
 • Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et attraktivt jobmarked.
 • Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

 

Den interne høring af strategiudkastet giver Vejen Kommune mulighed for at drøfte, hvilken betydning målsætningerne vil få for kommunen samt overveje, om der er andre emner, som med fordel kunne løftes i fællesskab i Trekantområdet. Økonomiudvalget udarbejder en samlet indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger om udkastet til Trekantområdet.

 

Inden for Økonomiudvalgets område er der bl.a. følgende fokuspunkter (se præcise formuleringer i bilaget).

 

 • Danmarks bedste erhvervsklima med endnu bedre erhvervsservice.
 • Udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. fødevarer.
 • Flere internationale investeringer.
 • Stærke miljøer for innovation og teknologisk udvikling, herunder styrke den entreprenante kultur.
 • Øget bosætning gennem fortællinger med fokus på at fastholde og tiltrække især unge og erhvervsaktive.
 • En stærk feriedestination for turister.

 

Inden for de øvrige udvalgsområder er der bl.a. følgende fokuspunkter (se præcise formuleringer i bilaget):

 • 25 % af unge skal have en erhvervsuddannelse i 2021, og frafaldet skal halveres.
 • Den entreprenante kultur skal styrkes.
 • Skabe et mangfoldigt og attraktivt kulturliv på tværs af Trekantområdet og med fyrtårne.
 • Afholdelse af markante events med international gennemslagskraft.
 • Adgang til og opkvalificering af ufaglærte.
 • Flere tekniske uddannelser.
 • Adgang til højtspecialiseret udenlandsk arbejdskraft.
 • 75 % af internationale studerende i området skal have et job i området efterfølgende.
 • Kollektiv trafik som et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets større byer.
 • Udvidelse af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og ny midtjysk motorvej.
 • Mere effektiv godstransport med mulighed for at kombinere transportformer.
 • Strategisk samarbejde inden for bæredygtig forsyning og cirkulær produktion.

 

Strategien har været drøftet i fagudvalgene, og de peger ikke på andre emner, som bør inddrages heri. To af udvalgene peger på, at målsætningerne med fordel kan foldes ud, så det står klart, at større byer i Trekantområdet også omfatter byer i Vejen Kommune, og at kulturlivet og især fyrtårne på kulturområdet i høj grad udvikles af interessenter på området.

 

Den fælles indsats i Trekantområdet skal bidrage til udmøntningen af Vejen Kommunes nye

politikområder.

 

Tidsplanen for godkendelse af strategien er:

 • Kommunerne drøfter udkastet i efteråret og fremsender eventuelle bemærkninger til Trekantområdet i december 2018.
 • De politiske følgegrupper og bestyrelsen for Trekantområdet udarbejder herefter det endelige strategiforslag i januar 2019.
 • Strategien fremsendes til godkendelse i byrådene i februar-marts 2019.
 • Strategien sendes i offentlig høring i maj-juni med henblik på en endelig godkendelse i byrådene i september 2019.

 

Den lange beslutningsproces for Strategien for vækst og attraktivitet hænger sammen med, at strategien denne gang samtænkes med planstrategien. Strategien for vækst og attraktivitet vil

derfor udgøre 1 af 3 hovedafsnit i den kommende planstrategi. De øvrige hovedafsnit er dels

fælles planmæssige emner for Trekantområdet, dels lokale planmæssige emner for Vejen

Kommune. Sidstnævnte drøftes i Byrådet på et temamøde i november.


Tidligere behandling

06.12.2017 Byrådet - omkring udpegning af medlemmer til de politiske følgegrupper.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten og planloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Udvalget drøftede udkast og indstiller godkendt, at emnet ”Kollektiv trafik som et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets større byer” udvides til at omfatte andet end større byer i Trekantområdets begreb, således at byer i Vejen Kommune får værdi.

Øvrige indstilles godkendt i det videre arbejde.

Udvidelse af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og ny midtjysk motorvej.

Mere effektiv godstransport med mulighed for at kombinere transportformer.

Strategisk samarbejde inden for bæredygtig forsyning og cirkulær produktion.

 

Sagen ændres til C-sag.


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018

Drøftet med den bemærkning at definere eller ændre ordet skabe i nedenstående sætning.

”Udvalget for sundhed, kultur og fritid: Skabe et mangfoldigt og attraktivt kulturliv på tværs af Trekantområdet og med fyrtårne.”


Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 24-10-2018

Udvalget noterer, at de foreslåede mål på arbejdsmarkedsområdet flugter med Vejen Kommunes egne beskæftigelsespolitiske strategier.

 

Afbud: Niels Therkildsen (A)

Fraværende uden afbud: Jakob Borgensgård (Ø)


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2018

Drøftet.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgenes bemærkninger fremsendes som Byrådets bemærkninger.

Bilag

10.Evaluering af veteranpolitik og veteranarrangement (C)

Sagsnummer: 17/6941

Evaluering af veteranpolitik og veteranarrangement (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • veteranpolitikken og afvikling af veteranarrangementet den 5. september 2018 evalueres.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 9. maj 2017 Vejen Kommunes veteranpolitik. Ifølge politikken deltager Vejen Kommune i afholdelsen af Flagdag for Danmarks udsendte ved at flage den 5. september hvert år.

 

Det fremgår desuden af politikken, at Vejen Kommune kan støtte frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer m.v. støtter veteraner bosiddende i Vejen Kommune og deres pårørende. I 2018 har Vejen Kommune ydet praktisk bistand m.v. i forbindelse med veteranarrangement den 5. september. 2018.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Økonomiudvalget indstiller, at veteranpolitikken ændres, således at kommunens engagement udvides med afholdelse af et kommunalt flagarrangement i samarbejde med frivillige organisationer.

Bilag

11.Etableringsaftale for erhvervshuse - nyt lovforslag (B)

Sagsnummer: 18/18466

Etableringsaftale for erhvervshuse - nyt lovforslag (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 • Økonomiudvalget drøfter aftalen mellem KL og Regeringen om etableringen af tværkommunale erhvervshuse.
 • Økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af det nye erhvervsfremmesystem for erhvervsfremme i Vejen Kommune, herunder konsekvenserne for UdviklingVejen.

Sagsfremstilling

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag til Lov om Erhvervsfremme den 23. oktober 2018. Baggrunden er aftalen mellem regeringen og DF om forenkling af erhvervsfremmesystemet, som fastlægger:

 • At der etableres seks Erhvervshuse med særskilte bestyrelser og seks filialer.
 • At erhvervshusene skal fungere som stærke kompetencecentre, der samler de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling.
 • At ydelserne i de tværkommunale Erhvervshuse og i enkeltkommuner ikke må være overlappende.

 

Af aftale om kommunernes økonomi for 2019 fremgår endvidere, at ”Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist, bliver nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL”. Rammeaftalen er nu indgået og vedlagt som bilag til punktet.

 

Visionen er:

Kommunerne og de tværkommunale erhvervshusene udgør sammen med den digitale erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats. Samtidig udgør erhvervshusene bindeleddet mellem lokale og statslige tilbud i erhvervsfremmesystemet.

 

Rammeaftalen fastlægger etableringen af de tværkommunale erhvervshuse, økonomi samt samarbejde og arbejdsdeling mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og indsatsen i de enkelte kommuner.

 

Hverken den kommunale erhvervsindsats, associerede enheder eller erhvervshusene må virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører.

 

Erhvervshusene skal:

 • fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling.
 • arbejde med virksomheder, som har behov for specialiseret vejledning.
 • være fysiske knudepunkter og sikre adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.

 

Med udgangspunkt i deres særlige kendskab til lokale virksomheders behov skal Erhvervshusene og deres bestyrelser spille en vigtig rolle i at skabe en strategisk sammenhæng og retning i erhvervsfremmeindsatsen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejder en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Erhvervsfremmestrategien skal indeholde regionale kapitler og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling.

 

KKR varetager en styrende rolle for Erhvervshusene, og skal inddrages i udarbejdelsen af erhvervshusenes bidrag til erhvervsfremmestrategien, og indgår bl.a. årlige resultatkontrakter med Erhvervshusene om konkrete mål og indsatser.

 

Vejen Kommune hører under Erhvervshuset i Haderslev.

 

Kommunerne har fortsat mulighed for at støtte lokale erhvervsfremmeorganisationer som UdviklingVejen. Der er aftalt følgende arbejdsdeling mellem de lokale enheder og Erhvervshuset:

 

Arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshuse indebærer, at kommunerne bl.a. kan tilbyde lokale virksomheder grundlæggende erhvervsfremmeydelser, herunder 1:1 vejledning, der hjælper virksomhederne videre, varetage lokal erhvervsudvikling og udvikling af lokale rammevilkår, mens erhvervshusene får ansvaret for erhvervsfremmetilbud, der kræver mere specialiserede faglige kompetencer.

 

 • Den digitale erhvervsfremmeplatform bliver den fælles offentlige digitale indgang til information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomhed og hjemmeside for erhvervshusene.
 • Erhvervshusene skal varetage specialiseret erhvervsservice i form af virksomhedsspecifikke vejledningsforløb:
  • Kortlægge virksomheders vækst- eller forretningspotentiale og udarbejde en forretnings/vækstplan.
  • Tilbyde vejledning om automatisering og digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, specialiseret organisationsudvikling, eksport, finansiering, internationalisering, nye forretningsmodeller m.v.

 

Kommunerne er det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. Den kommunale erhvervsindsats er for før-startere, iværksættere og virksomheder og kan bestå af:

 

 • 1:1 vejledning, som skal være mere grundlæggende end den specialiserede vejledning, der foretages i Erhvervshusene.
  • Vejledningen kan eksempelvis bestå af information og vejledning om opstart, drift og udvikling af grundlæggende karakter, herunder hjælp i krydsfeltet mellem erhvervsfremmetilbud og kommunernes virksomhedsrettede myndighedsopgaver eller tilbud om mentorordninger.
 • Kollektive arrangementer, som fx informationsmøder, kompetenceudvikling målrettet lokale virksomheders behov for ledelses- og organisationsudvikling, facilitering af samarbejde og netværk mellem lokale virksomheder.
 • Igangsætte indsatser for at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremmeindsatser og kommunernes virksomhedsrettede myndighedsopgaver.
 • Igangsætte lokale erhvervsudviklingsprojekter.
 • Medfinansiere iværksætterfællesskaber inden for rammerne af kommunalfuldmagten i de dele af landet, hvor disse ikke konkurrerer med det private marked.

 

Økonomiudvalget skal på mødet drøfte aftalen om etablering af erhvervshusene. Arbejdsdeling mellem Erhvervshuset, Vejen Kommune og UdviklingVejen er i princippet fastlagt i ovenstående principper. Det er dog fortsat uklart, hvordan den præcise skillelinje bliver. De opgaver, som beskrives under kommunerne, svarer til de opgaver, som UdviklingVejen løser i dag, med tilføjelse af, at de udfører specialiseret vejledning i et vist omfang, før virksomhederne overgår til Væksthus Syddanmark. Derfor skal Økonomiudvalget drøfte:

 

 • Hvordan opgavefordelingen skal være mellem Erhvervshuset, UdviklingVejen og Vejen Kommune. Hvilke opgaver løses hvor.
 • Hvordan Vejen Kommune, virksomhederne og UdviklingVejen får det bedste samarbejde med Erhvervshuset, og hvordan Erhvervshuset bedst understøtter virksomhederne i Vejen Kommune.

 

På Økonomiudvalgsmødet i december vil UdviklingVejen komme på besøg, for både at drøfte konsekvenserne af aftalen om Erhvervshusene, samarbejdsaftalen for 2019 og endelig procesplanen for revidering af Vækststrategien 2020.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Kommunerne finansierer erhvervshusenes basisbevilling med 161,8 mio. kr. årligt (2019) (hvoraf 107 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende finansiering af væksthusene, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet). Det følger af den aftale om kommunernes økonomi, der er indgået mellem Regeringen og KL den 7. juni 2018.

 

Vejen Kommune har i forbindelse med godkendelsen af budgettet reduceret budgettet til erhvervsfremme med 750.000 kr., hvoraf UdviklingVejens tilskud reduceres med 590.000 kr. og Trekantområdet Danmarks tilskud reduceres med 160.000 kr.

 

Vejen Kommune får en øget udgift til medfinansiering af Erhvervshuset ift. Væksthus Syddanmark. Merudgiften er beregnet til 320.000 kr. Beløbet foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets budget til Erhvervsservice og iværksætteri og Udvikling af yder- og landdistrikter. Når det endelige tilskud til Erhvervshuset kendes vil finansieringen blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lovforslag om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Drøftet.

Bilag

12.Kriterier til udmøntning af midler til detailhandelsstrategien (B)

Sagsnummer: 18/30667

Kriterier til udmøntning af midler til detailhandelsstrategien (B)


Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget godkender mål og kriterier for anvendelsen af midler til detailhandelsstrategien.
 • Økonomiudvalget anmoder administrationen om at tilrettelægge en minikonference for den lokale detailhandel i samarbejde med handelsstandsforeningerne.

Sagsfremstilling

I Vækststrategi 2020 er det beskrevet, at Vejen vil være en attraktiv vækstkommune. Et af midlerne hertil er et spændende byliv med en driftig detailhandel. Med afsæt i Detailhandelsstrategien 2016 er det besluttet at styrke samarbejdet mellem detailhandelen i de fire centerbyer og Vejen Kommune. Byrådet har derfor afsat 200.000 kr. årligt til opfølgning på detailhandelsstrategien.

 

Målet med midlerne er, at Vejen Kommune proaktivt igangsætter tiltag, der understøtter kommunens detailhandelsstrategi.

 

Udmøntningen af midlerne sker ud fra de i bilaget beskrevne fokuspunkter, herunder bl.a.:

 • Tiltag, der bidrager til at udvikle detailhandlen samlet set i en by eller i hele kommunen.
 • Tiltrækning af nye butikker til kommunen.
 • Tiltag og aktiviteter, der styrker sammenhæng mellem butikker og byliv.

 

Tiltag vil blive prioriteret efter fem forskellige kriterier, hvor de højest prioriterede er:

 1. Tiltag, der understøtter detailhandlen i hele kommunen prioriteres over tiltag, der kun styrker detailhandel i en by eller 1 branche.
 2. Tiltag, der styrker samspillet mellem butikker og byliv.
 3. Tiltag, der er nytænkende og kan forventes at have effekt udover for de konkrete involverede.

 

Første tiltag er gennemførelse af en konference/aftenmøde med fokus på fremtidssikring af detailhandlen. Til minikonferencen inviteres lokale interessenter omkring detailhandlen. Som del af minikonferencen tilrettelægges et forløb, hvor der indhentes ideer til brug af midlerne.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Tiltag finansieres inden for budgettet til detailhandelsstrategien.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Godkendt.

Bilag

13.Igangsætning af lokalplan for boliger på Søndergade 52-60 i Brørup - Lokalplan 305 (B)

Sagsnummer: 18/30121

Igangsætning af lokalplan for boliger på Søndergade 52-60 i Brørup - Lokalplan 305 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 
 

 • udarbejdelse af Lokalplan 305 – Boliger ved Søndergade 52-60 i Brørup, samt tillæg 9 til Kommuneplan 2017, igangsættes.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan til

boligformål for adresserne Søndergade 52-60, Brørup. Området er tidligere ejet af virksomheden TBS, som fungerede som maskinhandel. Virksomheden er nu lukket og der er aktuelt interesse for at opføre almene boliger i området. Skiftet til boliger fremfor erhverv på dette sted vurderes at være en positiv udvikling for Brørup, idet den bymæssige bebyggelse koncentreres og den tidligere tunge erhvervskørsel til området ophører. Boliger på dette sted vil være attraktive på grund af nærheden til byen og jernbanen, og vil kunne få en god indvirkning på byens handelsliv.

 

Det nye boligområde planlægges med 36 almene boliger, fordelt i 6 bygninger med varierende højde på 1-3 etager. Der ønskes vejadgang fra Vesterled.

 

En del af området er omfattet af lokalplan 29 til erhvervsformål og der må derfor udarbejdes en ny lokalplan, som udlægger området til boligformål.

 

På grund af de hidtidige aktiviteter er en del af grunden muligvis forurenet. Før anvendelsen kan ændres til boliger, skal der udarbejdes en rapport over grundens forureningsstatus, hvorefter der skal gives en tilladelse efter jordforureningsloven. Ansøger er bekendt med dette.

 

I Kommuneplan 2017 ligger området indenfor rammerne 2.E.10 – Erhvervsformål og 2.C.02 – Centerformål. Der skal derfor ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg (nr. 9) og der vil forud for dette blive indkaldt ideer og forslag efter Planlovens § 23c.

 

Der vil ved planlægningen ske en indsnævring af kommuneplanens udlagte område til centerformål. Den lille reduktion forventes ikke at påvirke det nuværende handelsliv negativt.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Høring

Planerne skal i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Godkendt.

Bilag

14.Planlægning for detailhandel og boliger i centerområder (B)

Sagsnummer: 18/20072

Planlægning for detailhandel og boliger i centerområder (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • principperne for planlægning af boliger og butikker i centerområderne drøftes.
 • konkrete ansøgninger om indretning af lokaler i stueetagen til boligformål i modstrid med eksisterende lokalplaner vurderes i forhold til, om det er hensigtsmæssigt at meddele en midlertidig dispensation efter planloven eller om forældede lokalplaner kan ophæves.
 • afgrænsningen af centerområderne bliver en del af planstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Aktive og livlige centerområder med et varieret udbud af dagligvarer og udvalgsvarer i kommunens centerbyer og større lokalbyer er væsentligt for byernes attraktivitet.

 

For at kunne lave nye lokalplaner og administration af konkrete sager er der behov for en generel beslutning om, hvilke planlægningsmæssig principper i forhold til krav om butikker e.lign i stueetagen de skal anvendes. Med udgangspunkt i det aktuelle planarbejde i Brørup er følgende tre principper beskrevet:

 

Princip 1: Blandet centerområde

Princip 2: Bymidte

Princip 3: Torve

 

Indholdet i principperne er nærmere beskrevet i bilaget Grundlag for midtbylokalplan Brørup.

 

Efter reglerne i planloven kan der kun etableres butikker i de områder, der i kommuneplanen er udpeget som centerområder. Pladskrævende varegrupper som f.eks. bilforhandlere kan dog placeres i visse erhvervsområder. I lokalplanerne for centerområderne er der ofte bestemmelser om, at stueetagen skal anvendes til butikker, liberalt erhverv e.lign., og at der ikke må være boliger i stueetagen. Dette er normalt beskrevet i anvendelsesbestemmelsen i lokalplanerne, og det er derfor ikke muligt at dispensere til boligformål i stuetagen. Denne form for planlægning er helt almindelig, og er generelt anvendt i hele landet. Formålet er at skabe aktive bymidter og bygningsfacader, hvor der er liv og der færdes mennesker.

 

Afgrænsningen af centerområderne fortages i kommuneplanen, og aktuelt arbejdes der for at dette emne bliver en del af planstrategien 2019.

 

I Vejen kommunes vækststrategi er der i afsnittet om ”Detailhandel og turisme” under pkt. 4.7 beskrevet, at Vejen Kommune skal ”arbejde aktivt med at tilrette lokalplanerne realistisk til den fremtidige butiksstruktur og byudvikling”. Problemstillingen med tomme butikslokaler er ligeledes behandlet i detailhandelsstrategi fra 2016 og i forhold til Brørup, Holsted og Rødding er det anbefalet at ”løfte bymidterne ved at omdanne lukkede butikslokaler til boliger”. Vejen by er udpeget til kommunens hovedby, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med situationen i de tre andre centerbyer.

 

Ændring af lokalplaner i centerområderne er en kompleks planlægningsmæssigt opgave, hvor generelle forhold vedrørende anvendelse, afgrænsning, bebyggelse, ubebyggede arealer mm. skal behandles. Ligeledes kræver en opdatering af centerlokalplanerne, at tidligere lokalplaner helt eller delvist aflyses. Herudover kan der forventes stor lokal interesse i centerlokalplanerne og derfor bør der indtænkes en proces med involvering af lokale interessenter før den almindelige offentlige høringsprocedure af lokalplanforslagene.

 

Med den seneste ændring af planloven er der som noget nyt givet mulighed for midlertidigt at dispensere i maksimalt 3 år for forhold, der er i modstrid med planens principper. Anvendelse af denne mulighed kræver, at det forventes, at der efterfølgende laves en ny lokalplan, som permanent lovliggører forholdet. Det er en mulighed at anvende midlertidige dispensationer til dispensation til ombygning af tomme butikslokaler til boliger, hvis det vurderes, at der efterfølgende vil blive lavet en ny lokalplan.

 

Ombygning af butikslokaler til boliger vil ligeledes kræve en byggetilladelse, og ofte vil det være nødvendigt at lave egentlige bygningsændringer.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Beslutning om principper for planlægning af boliger og butikker i centerområderne i Brørup, Holsted og Rødding træffes på næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

15.Anlægsbevilling - Opkrævning af vejbidrag for etablering af stikvej ved Vestermarksvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/28814

Anlægsbevilling - Opkrævning af vejbidrag for etablering af stikvej ved Vestermarksvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et rådighedsbeløb på indtægt på 1,456 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling for vejbidrag, der skal opkræves ved virksomheden.
   
 • rådighedsbeløbet på indtægten for vejbidrag på 1,456 mio. kr. tilgår omk.sted 003.055 Erhvervsområde ved Vestermarken Etape 1, hvorfra udgiften til etablering af stikvej er afholdt.
   
 • puljen under byggemodning for salg af bolig- og erhvervsgrunde omk.sted 001.001 bliver nedskrevet med 1,456 mio. kr. Den samlede pulje på indtægter for salg af bolig- og erhvervsgrunde fremgår af investeringsoversigten for 2018.  
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at en virksomhed har etableret sig på en privat udstykning ved Vestermarksvej, Vejen har Vejen Kommune etableret en stikvej til virksomheden fra stamvejen Vestermarksvej.

 

Virksomheden er forud for anlægsarbejdet gjort opmærksom på, at der skal betales vejbidrag til Vejen Kommune for at bidrage til de investeringer, kommunen har haft i området til infrastruktur, vejafvanding, belysning, rundkørsler m.v. Vejadgangen kan efterfølgende forsyne tre grunde, og den er bygget til at håndtere modulvogntog efter virksomhedens ønske. 

 

Området er en del af lokalplan 145 for et område ved Vestermarken i Vejen. Arealet er markeret med gult på vedlagte kort. Arealet, der skal betales vejbidrag efter, er 20.950 m2.

 

Vejmyndigheden kan i henhold til Vejlovens § 27 pålægge ejere af ejendomme at betale vejbidrag, hvis ejendommen grænser til eller kommer til at grænse til en offentlig vej, hvilket er tilfældet for dette private erhvervsareal.

 

Det samlede vejbidrag for det private grundstykke er beregnet til 1,456 mio. kr. eksklusive moms. Beløbet er beregnet og fastsat i forbindelse med Byrådets vedtagelse af grundpriser for erhvervsområdet ved Vestermarksvej i 2011, hvor vejbidraget indgår. Her var man allerede på dette tidspunkt bekendt med det private areal inden for lokalplanområdet.

 

På byggemodningsområdet er der på investeringsoversigten for 2018 angivet en forventet salgsindtægt for bolig- og erhvervsgrunde på 13,252 mio. kr. Pr. 31. august 2018 er der solgt jord for 5,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at indtægten for vejbidrag finansierer en tilsvarende reduktion af puljen til salgsindtægter, som fremgår af investeringsoversigten for 2018. Budget på indtægt for vejbidrag på 1,456 mio. kr. tilgår omk.sted 003.055, hvor udgift til stikvejen er afholdt.


Tidligere behandling

16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

01.05.2018 Økonomiudvalget.

08.05.2018 Byrådet.

22.10.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

På byggemodningsområdet er der på investeringsoversigten for 2018 angivet en forventet salgsindtægt for bolig- og erhvervsgrunde på 13,252 mio. kr. Pr. 31. august 2018 er der solgt jord for 5,4 mio. kr. Det anbefales, at indtægt for vejbidrag finansierer en tilsvarende reduktion af puljen til salgsindtægter, som fremgår af investeringsoversigten for 2018. Budget på indtægt for vejbidrag på 1,456 mio. kr. tilgår omk.sted 003.055, hvor udgift til stikvejen er afholdt.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt med ændringen, at indtægtsbevillingen på 1,456 mio. kr. tilgår omkostningssted 003.071 Erhvervsområdet ved Vestermarksvej, øst for Stavnsbjergvej, etape 3.

Bilag

16.Anlægsbevilling - Byggemodning af Kongevænget - Etape 3, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/28788

Anlægsbevilling - Byggemodning af Kongevænget - Etape 3, Vejen (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb på 7,628 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af Kongevænget, etape 3, Vejen.
   
 • rådighedsbeløbet på 7,628 mio. kr. finansieres af byggemodningskonto til Kongevænget. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062.
   
 • der gives et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til salgsindtægter for Kongevænget, etape 3.
   
 • rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. til salgsindtægter er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget anbefaling og Byrådets godkendelse. 

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 7,628 mio. kr. til byggemodning af området ved Kongevænget. Baggrunden for at der er afsat budgetmidler til det konkrete område er, at der ønskes et større udvalg af grunde i området, da der opleves en stor efterspørgsel herpå. Udbygningen af området er i overensstemmelse med den vedtagne plan for boligudstykninger 2017-2020.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,628 mio. kr. til byggemodning af ca. 16 boliggrunde i delområde 8 og 9, anlæggelse af grønt område i delområde 4 samt afsluttende arbejder i hele området omkring Kongevænget.

 

Skitse over udstykningsplanen er vedlagt dagsordenen.

 

Arealerne er omfattet af lokalplan 234. Lokalplanen har blandt andet til formål at sikre, at området udbygges med en stærk identitet og med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser.

 

Delområde 8 og 9 må ifølge lokalplanen anvendes til åben-lav boligbebyggelse, det vil sige én bolig for én familie på hver ejendom. Grundene skal anlægges mellem 800 m2 og 1200 m2 store. Ved detailprojektering kan grundstørrelsen, eller antallet af grunde, ændres i forhold til det viste, sådan at der kan opnås et hensigtsmæssigt samspil mellem veje, grunde, grønne

områder, grøfter og vandrender.

 

Lokalplanen indeholder specielle krav til bygningernes udformning i de to delområder. I delområde 8 skal husene bygges med træbeklædning og med sadeltag, og i delområde 9 er der krav om sort sadeltag.

 

Delområde 4 må ifølge lokalplanen anvendes til fælles formål for boligbebyggelsen og til faciliteter for brugere af Hærvejs- og Pilgrimsrute. I første omgang tænkes området indrettet som reaktivt område med beplantning, stisystemer og vandføring i åbne grøfter/vandløb.

 

De afsluttende arbejder for Kongevænget omfatter færdiggørelse af stamvejen, vendeplads, beplantning, forskønnelse og færdiggørelse af sammenhængende stisystemer, bl.a. etablering af mindre træbro på stisystemet syd for delområde 7.

 

Med udførelsen af etape 3 færdiggøres et større samlet delområde af Kongeengen.

I 2016 anlagdes etape 1, som omfatter delområde 5, samtidig med en stitunnel under Øster Skibelundvej til Kongehøj. I 2017 anlagdes delområde 6 og 7 samtidig med, at der skabtes sammenhæng i stiforløbet mellem byggemodningsområdet, rundkørslen på Øster Skibelundvej og den nyligt anlagte cykelsti til bygrænsen ved Askov.

 

Projektering af de nye delområder 8 og 9 er igangsat, og selve byggemodningen forventes at påbegynde i starten af 2019, og så tidligt vejret tillader.


Tidligere behandling

22.10.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 7,628 mio. kr. til byggemodning af boliggrunde i Kongevænget – etape 3 er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062. Tilsvarende er rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. til salgsindtægter under samme omk.sted.

I forhold til styring af økonomien for de enkelte etaper anbefales det, at etape 3 får sit eget omk.sted, hvortil bevillingerne tilføres.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

17.Naturråd i Trekantområdet (C)

Sagsnummer: 17/7388

Naturråd i Trekantområdet (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Naturrådets anbefaling vedrørende realisering af Grønt Danmarkskort tages til efterretning.
   
 • Naturrådets anbefaling vedrørende kommunikation og dialog tages til efterretning, og mulighederne undersøges i forbindelse med næste kommuneplanproces.
   
 • Revision af udpegningen af potentiel natur vurderes i forbindelse med den kommende Planstrategi 2019.
   
 • Der udelukkende foretages tekniske justeringer i udpegningen af potentielle økologiske forbindelser.
   
 • Potentiel natur ikke administreres som beskyttet natur.
   
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 19. marts 2018 blev Udvalget for teknik og miljø orienteret om den proces med Lokalt Naturråd, som kommunerne i Trekantområdet skal gennemføre. Lokalt Naturråd skal bistå kommunerne med udpegning af områder til Grønt Danmarkskort ved at komme med en række anbefalinger.

 

Processen er nu gennemført. Naturrådet blev nedsat den 1. marts 2018 af repræsentanter for erhvervs-, natur-, miljø- og fritidsinteresser. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Kolding og Vejle kommuner. Naturrådet har afholdt tre møder, hvor der ud over sekretariatskommunerne har været deltagelse af de øvrige kommuner i Trekantområdet som observatører. Kommunerne i Trekantområdet vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2017-2021 et Grønt Danmarkskort, og arbejdet i Naturrådet har taget udgangspunkt i denne udpegning.

 

Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk og udgøres af følgende udpegninger: Naturområder, herunder særligt værdifulde naturområder; Natura 2000-områder; potentielle naturområder; økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser, se bilag 1.

 

Naturrådet har udtrykt tilfredshed med processen og er kommet med en række anbefalinger til kommunerne, se bilag 2. Naturrådet har valgt at beskæftige sig med de overordnede principper for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og er derfor ikke kommet med anbefalinger til konkrete udpegninger.

 

Anbefalingerne til kommunerne er efter aftale med Naturrådet sendt til KL, der vil lave en opsamling af anbefalingerne fra de 20 naturråd, som har været nedsat på landsplan. Endvidere er Naturrådet kommet med en række anbefalinger til Miljø-og Fødevareministeren, som sekretariatet har videreformidlet, se bilag 3. Miljø-og Fødevareministeren har den 27. august 2018 svaret på henvendelsen, se bilag 4.

 

Anbefalingerne fra Naturrådet til kommunerne kan sammenfattende opdeles i en række temaer, som ses i bilag 5, sammen med bemærkninger fra teknikergruppen og Teknik & Miljø. Bemærkningerne er udarbejdet i enighed med den samlede teknikergruppe fra Trekantområdets kommuner, som har deltaget i møderne.

 

Bæredygtigt Landbrug har ønsket at afgive en mindretalsudtalelse, se bilag 6. Mindretalsudtalelsen er i en forkortet udgave videreformidlet sammen med rådets anbefalinger til KL og Miljø-og Fødevareministeren, hvilket Bæredygtigt Landbrug har klaget over. Sekretariatet her derfor efterfølgende fremsendt mindretalsudtalelsen i sin fulde længde.

Bæredygtigt Landbrug påpeger endvidere, at man ikke er enig i, at Naturrådet har taget udgangspunkt i kommuneplanens udpegninger af Grønt Danmarkskort.

 

Teknikergruppen bemærker hertil, at arbejdet har taget udgangspunkt i det eksisterende Grønt Danmarkskort i enighed med resten af naturrådet.


Tidligere behandling

19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.

22.10.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Planloven – LBK nr. 50 af 19. januar 2018.

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd – BEK nr. 971 af 7. august 2017.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Anbefalinger i indstilling dot 1 og 2 tages til efterretning.

Indstilling dot 3, 4 og 5 indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Bilag

18.Revideret forretningsorden for Grønt Råd (C)

Sagsnummer: 18/41

Revideret forretningsorden for Grønt Råd (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • revideret forretningsorden for Grønt Råd godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune nedsatte ved kommunesammenlægningen et Grønt Råd. Rådet er et dialogforum, hvor emner af principiel karakter indenfor natur, miljø, friluftsliv, turisme og planlægning i det åbne land, drøftes.

 

I forbindelse med nedsættelse af rådet, blev der i 2006 udarbejdet en forretningsorden, som er godkendt af sammenlægningsudvalget den 25. oktober 2006. En revideret forretningsorden er senest godkendt af Byrådet i Vejen Kommune den 24. juni 2014.

 

Grønt Råd har på møde afholdt den 11. september 2018 gennemgået forretningsordenen. Forslag til en revideret forretningsorden har efterfølgende været i høring hos rådets medlemmer og har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Ændringerne i forretningsordenen går primært på mindre tekniske justeringer. Der er et ønske i rådet om, at DGI (Danske gymnastik og Idrætsforeninger) også deltager i møderne. Teknik & Miljø har kontaktet DGI, som gerne vil stille med en outdoor-konsulent. Desuden er der et ønske om en orientering på overordnet niveau fra det politiske system i forhold til planer og projekter, der vurderes at kunne få betydning for Grønt Råds interesseområder. Dette er indføjet som et fast punkt på dagsordenen til møderne.


Tidligere behandling

22.02.2010 Udvalget for teknik og miljø.

22.03.2010 Økonomiudvalget.

09.03.2010 Byrådet.

02.06.2014 Udvalget for teknik og miljø.

17.06.2014 Økonomiudvalget.

24.06.2014 Byrådet.

22.10.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

19.Statistik fra Ankestyrelsen - året 2017 (C)

Sagsnummer: 18/7883

Statistik fra Ankestyrelsen - året 2017 (C)


Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har sendt statistik for året 2017.

 

Ankestyrelsen har i 2017 modtaget 242 klagesager over Vejen Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 254 sager.

 

Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Vejen Kommune og landet som helhed.

 

 

TABEL: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2017

 

 

LAB

LAS

PL

RSL

SDP

SL

ØVR

I alt

Vejen

Stadfæstelse

10

33

3

 

62

53

4

165

Ændring/

ophævelse

1

12

 

 

10

7

 

30

Hjemvisning

 

5

2

 

1

29

1

38

Afvisning

3

10

1

 

1

5

1

21

I alt

14

60

6

 

74

94

6

254

Omgørelses-procent

9

34

40

 

15

40

20

29

Landstotal

Stadfæstelse

1.224

5.638

803

88

3.670

6.297

756

18.476

Ændring/

ophævelse

216

1.370

53

47

443

958

112

3.199

Hjemvisning

107

1.179

116

13

216

2.939

155

4.725

Afvisning

178

953

100

47

412

939

166

2.795

I alt

1.725

9.140

1.072

195

4.741

11.133

1.189

29.195

Omgørelses-procent

21

31

17

41

15

38

26

30

 

TABELFORKLARING:

 

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne

 

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

LAS: Lov om aktiv socialpolitik.

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension.

RSL: Retssikkerhedsloven.

SDP: Sygedagpenge.

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv).

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation til handicappede i erhverv Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

 

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

 

Afvisning/bortfald

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,

hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan

også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden

grund bortfalder.

 

Hjemvist

Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse

en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det

kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

 

Ændring/Ophævelse:

Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

 

Stadfæstet:

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocent:

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

 

Nedenfor er indføjet link til Danmarkskort med sammenligning af omgørelsesprocent på henholdsvis socialområdet, voksenhandicap og børnehandicap.

 

Socialområdet

https://flexkort.dudal.com/embed/AXH7U1GGPMBJ29QG761P

 

Voksenhandicapområdet

https://flexkort.dudal.com/embed/S6QUN2XZB4UNNQHBVB7R

 

Børnehandicapområdet

https://flexkort.dudal.com/embed/9W7419P9EPBY4ATHG2RT

 

Definitioner på de 3 kort

 

Kortet for socialområdet generelt:

 

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Kortet specifikt for børnehandicapområdet og kortet specifikt for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår således i kortet for socialområdet generelt.

 

Kortet specifikt for børnehandicapområdet:

 

Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40.

Merudgiftydelse § 41.

Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43.

Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

 

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet – her er følgende områder udvalgt:

 

Voksne - kontante tilskud § 95.

Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96.

Voksne - ledsageordning § 97.

Voksne - merudgifter § 100.


Tidligere behandling

10.10.2018 Udvalget for social og ældre.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Retssikkerhedsloven § 79 b.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Marion Mortensen (V)


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

20.Vedtagelse af værdighedspolitik (C)

Sagsnummer: 18/7484

Vedtagelse af værdighedspolitik (C)


Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • de indkomne høringssvar fra Ældre- og Handicapråd tages til efterretning.
 • foreslået værdighedspolitik indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I maj måned 2016 vedtog det daværende byråd en værdighedspolitik for ældreområdet i Vejen Kommune.

 

Værdighedspolitikken blev formuleret på baggrund af inspiration fra et borgermøde, møder på plejecentre for beboere og pårørende, brugermøder på aktivitetscentre og personalemøder på institutioner på ældreområdet.

 

I 2018 skal Byrådet vedtage en ny værdighedspolitik gældende for indeværende byrådsperiode. Værdighedspolitikken skal som minimum berøre følgende emner:

 

1) Livskvalitet.

2) Selvbestemmelse.

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

4) Mad og ernæring.

5) En værdig død.

6) Pårørende.

 

Overskrift nr. 6 – ”Pårørende” – var ikke påkrævet fra ministeriets side, da den gældende værdighedspolitik blev vedtaget. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at Vejen Kommune har en godkendt pårørendepolitik, som administrationen har taget udgangspunkt i under formuleringen af det forslag til revideret værdighedspolitik, som nu foreligger.

 

Gældende, såvel som foreslået, revideret værdighedspolitik vedlagt i bilag.

 

I forhold til den gældende værdighedspolitik er følgende afsnit indføjet i den foreslåede værdighedspolitik, som nu har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:

 

Pårørende til en borger med kontakt til Vejen Kommune – værdighed er:

 

At udgangspunktet for samarbejdet med borger og pårørende er at respektere borgers ret til at præge eget liv og træffe egne valg. Samarbejdet kræver gensidighed hvor borgere, pårørende og medarbejder møder hinanden ligeværdigt med venlighed og respekt for hinandens roller.

At de pårørende inddrages i det omfang, borger ønsker det.

At kommune såvel som pårørende respekterer det omfang af inddragelse af pårørende, som borger ønsker.

At mødet mellem medarbejdere, borger og pårørende sker i en åben og fordomsfri dialog i et tydeligt sprog, hvor man lytter til hinanden.

At de pårørende, som borgernes vigtigste netværk, gives den nødvendige plads og støtte som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.

 

 

Den foreslåede procesplan skal ses på baggrund af det grundige forarbejde og inddragelse af områdets interessenter, der gennemførtes forud for den gældende værdighedspolitiks udarbejdelse.

 

På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.


Tidligere behandling

12.09.2018 Udvalget for social og ældre.

18.09.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

10.10.2018 Udvalget for social og ældre.

23.10.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.


Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt. Høringssvar vedlagt i bilag.


Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Marion Mortensen (V)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018

Indstilles godkendt.

 


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

21.Skolevejsvurdering af Lintrupvej til Lintrup Børnecenter (C)

Sagsnummer: 18/24356

Skolevejsvurdering af Lintrupvej til Lintrup Børnecenter (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Lintrupvej mellem Hjerting og Lintrup Børnecenter vurderes som trafikfarlig for elever fra 0.-6. klasse.
 • sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forældrene fra Mejerivej 3, i Hjerting har fremsendt ansøgning om at få en skolevejsvurdering af Lintrupvej fra Mejerivej 3, Lintrup til Lintrup Børnecenter.

 

Deres barn går i 4. klasse på Lintrup Børnecenter. Familien oplyser, at der er meget trafik på Lintrupvej, og at der er majs på markerne i en periode af året, som giver dårligt udsyn, og krydset Lintrupvej/Vimtrupvej er farlig.

 

Rute 562 kører ad Lintrupvej, som eleven ville kunne benytte til Lintrup Børnecenter.

 

Vejmyndigheden og Politiet udtaler følgende:

 

Syd- og Sønderjyllands Politi og Vejmyndigheden har nu kørt strækningen igennem og anbefaler, at Lintrupvej, mellem Hjerting og Lintrup, erklæres trafikfarlig for 0.-6. klasse at færdes ad. Anbefalingen skyldes bl.a. de mange skarpe sving på strækningen samt det uheldsbelastede kryds Lintrupvej/Vimtrupvej.

 

Enhver form for færden på en vej indebærer en sikkerhedsrisiko, og det kræves, at der udvises almindelig agtpågivenhed i trafikken.

Hvorvidt en vejstrækning er trafikfarlig for skolebørn, afhænger af vejstrækningen sammenholdt med skolebørnenes udviklingstrin og færdigheder i trafikken.

 

Byrådet vedtog 9. oktober 2012, at 5 vejstrækninger fjernes som ikke trafikfarlige jf. Cowis rapport – Lintrupvej var en af dem.


Tidligere behandling

09.10.2012 Byrådet.

25.10.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på køb af ca. 12 buskort af 1700 kr. ialt 20.400 kr. til skoleåret 2018/19. Udgiften afholdes inden for Udvalgets område.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 26.


Høring

Ingen.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2018

Indstilles godkendt.


Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

22.Deltidspladser til børn, hvor forældre har orlov efter barselsloven (C)

Sagsnummer: 18/28143

Deltidspladser til børn, hvor forældre har orlov efter barselsloven (C)


Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • retningslinjerne for deltidspladser for børn af forældre på barsel godkendes.
 • takster for deltidspladser for forældre med orlov efter Barselsloven godkendes.
 • taksterne til dagtilbud for fuldtidspladser og tilskud i private konsekvensrettes i henhold til vedlagte notat.
 • efterspørgsel til ordningen evalueres i juni 2019, hvorefter retningslinjerne tages op til revurdering.
 • de økonomiske konsekvenser af deltidspladser evalueres i juni og juli 2019 og fremlægges for Udvalget for skole og børn i august 2019. Herefter drøftes muligheder for at tilpasse tildelingsmodellen til dagtilbud vedr. deltidspladser frem mod budgetlægning for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2019 træder Dagtilbudslovens §27b i kraft, som giver børn med forældre på orlov efter Barselsloven ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud mod reduceret egenbetaling. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af disse deltidspladser. Da Vejen Kommune ikke har deltidspladser i dag, er det uvist, hvor mange forældre, der ønsker at benytte sig af ordningen.

 

Deltidspladserne i et dagtilbud omfatter børn i kommunale eller selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje og privatinstitutioner, såfremt forældrene lever op til kravene efter loven.

 

Formålet med tilbuddet er jf. aftalen om Stærke Dagtilbud, at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under orlov efter Barselsloven. Det er ikke forudsat i aftalen eller i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at deltidsbørn skal udløse en lavere normering i daginstitutionerne. Det er op til den enkelte kommune selv at beslutte serviceniveauet i deltidspladserne.

 

De foreslåede retningslinjer for deltidspladser indeholder en beskrivelse af:

 • Hvem er berettiget til en deltidsplads
 • I hvilket tidsrum deltidspladsen er placeret
 • Krav for at søge deltidsplads
 • Ansøgnings- og ophørsfrist
 • Afbrydelse/ophør af deltidspladsen

 

Byrådet kan selv fastsætte følgende forhold:

a)     I hvilket tidsrum deltidspladsen er placeret

Her er flere mulige scenarier fx.

1)     Alle deltidspladser skal ske i tidsrummet 9-15. Denne åbningstid foreslås af Børne- og socialministeriet som eksempel og anvendes af flere andre kommuner, herunder Esbjerg Kommune.

2)     Deltidspladserne kan fordeles på færre dage – fx 4 dage i perioden 8 – 15.30.

 

b)     Hvornår ansøgning om deltidspladser i kommunale/ private dagtilbud skal indsendes til Vejen Kommune.

Dagtilbud & Skole anbefaler 2 måneder før for at kunne tilgodese både kommunale og private institutioners organisering bedst muligt. (Forældre skal melde ønske om barsel senest 3 måneder før termin til arbejdsgiver.)

 

c)      Hvornår perioden, hvor forældre har ret til deltidspladser i kommunale/ selvejende dagtilbud, skal påbegyndes og ophøre.

Her anbefales til den 1. i en måned, da det vil være lig reglerne i booking fra 1. januar 2019.

 

d)     Om der skal fastlægges et minimum for antal timer, forældrene har fravær for at kunne modtage en deltidsplads.

Også her er der mulighed for flere scenarier fx:

1)     Et minimum på mellem 1 til 6 timers barsel pr. uge.

2)     Minimum 7 timers barsel om ugen

 

Retningslinjerne for deltidspladser for børn af forældre på barsel vil blive tilrettet de politiske beslutninger.


Tidligere behandling

25.10.2018 Udvalget for skoler og børn.


Økonomiske konsekvenser

I nedenstående beregninger er det Børne- og socialministeriets eksempler på henholdsvis minimum 7 timers barsel om ugen samt en fast åbningstid på hverdage mellem 9 – 15, der er lagt til grund.

 

I forhold til de enkelte retningslinjer, så vil det være ad a) og ad d), der vil kunne betyde en ændring i udgifterne.

 

Ad a)

Her forventer Dagtilbud & Skole, at institutionerne vil have svært ved at overholde det nuværende serviceniveau i forhold til personalenormering, hvis der ikke er en fast åbningstid for deltidspladserne. Det er ikke muligt at konsekvensberegne herpå på nuværende tidspunkt.

 

Ad d)

Ved at sætte et minimum på antallet af timer pr. uge, som forældrene skal have orlov, giver det en lille begrænsning i antallet af forældre, der har mulighed for at benytte en deltidsplads. Hvis minimumstallet øges til fx 10 eller 12 timer, må målgruppen forventes at minimeres, mens en reduktion af timer på fx 5 eller 3 timer må forventes at øge målgruppen. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke beregnet, da der mangles erfaringsgrundlag for at estimere en ændring i søgning til ordningen.

 

Tilskud og forældrenes egenbetaling for en 30 timers deltidsplads er sammensat af en andel af driftsbudgettet, der dækker generelle forhold, som er uafhængig af tidsforbruget (faste udgifter), og en andel af driftsbudgettet, der dækker udgifterne til de forbrugte timer (variable udgifter).

 

Tilmeldingen til deltidspladser foreslås at være 2 måneder, men der er mellem 3 og 6 måneders opsigelsesvarsel på at reducere personalets timer. Samtidig er det på baggrund af dagplejens overenskomst ikke muligt at nedsætte dagplejerens timetal ved deltidsplads i dagplejen. Alle elementer udgør en uvis størrelse af merudgifter i Dagtilbud & Skole på baggrund af lovændringen. Især kan belastningen på dagplejens belægning blive udfordret.

 

For så vidt angår daginstitutioner og privatinstitutioner, vil benyttelse af deltidspladserne med forslaget give en lille mindreudgift, idet der i dag kun tilbydes fuldtidspladser. Denne mindre udgift fremkommer ved, at den sparede drift/tilskud i daginstitutionerne og privatinstitutionerne er større end den mindre indtægt på forældrenes egenbetaling.

Modsat forventes der at være en merudgift på dagplejen, da det ikke er muligt at tilpasse dagplejernes timetal, men forældrenes egenbetaling skal nedsættes.

 

Da der intet erfaringsgrundlag er for, hvor mange forældre der vil benytte sig af deltidspladserne, er de økonomiske konsekvenser baseret på følgende skøn:

 

 • 16 børn i dagplejen
 • 4 børn i vuggestue
 • 15 børn i børnehave
 • 3 børn i privat institution

 

Da Vejen Kommune har en større andel af børn i dagpleje end forudsat på landsplan, anslås ordningen at give en merudgift. Heri er der taget højde for en forventet merudgift i dagplejen og den reducerede forældrebetaling. Beløbet ændrer sig således alt efter det faktiske antal børn i deltidspladser.

 

I forhold til en ændring tildeling til institutionerne betyde, at institutionernes bliver reguleret forholdsmæssigt i forhold til den fulde åbningstid på fagpersonale. De øvrige tildelinger vil ikke blive ændret.

 

For at reducere udgiften til deltidspladserne skal der ske en reducering af tildelingen af midler til institutionerne. Det betyder, at det sker i personalenormeringen i forhold til de timer, der tildeles udenfor 9 -15. Institutionerne reguleres jf. tildelingsmodellen med 75 % og 50 % af normeringen for ydertimerne for de timer, der ligger over 50 timers åbningstid. De øvrige tildelinger forbliver uændret, herunder tildeling pr. barn til aktiviteter mv.

 

Hermed anslås en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Hvis der ikke reguleres i tildeling til institutionerne, anslås en merudgift for Vejen Kommune på ca. 1,4 mio. kr.

 

Den anslåede merudgift finansieres af puljen til prognosereguleringer i dagtilbud i 2019 og følges tæt op i budgetopfølgningerne i løbet af året.

 

Kommunerne er ikke kompenseret via DUT for eventuelle merudgifter til driften af pladserne som følge af lovændringen.

 

Taksterne og egenbetalinger pr. rate for 2019 for en deltidsplads på 30 timer vil udgøre:

 

 

30 timers plads

Forskel til fuldtids plads

 

Egenbet. pr. måned

Egenbet. pr. måned

Kommunal dagpleje

1.736

-1.042

Vuggestue i kommunal institution

1.967

-928

Børnehave i kommunal institution

1.313

-486

 

Konsekvenserne de ændrede takster for 2019 vedr. deltidspladser er beregnet og fremgår af takstoversigten, som fremgår af bilag. Herudover er forudsætninger og konsekvenser uddybet i notat, som også er medsendt som bilag.


Personalemæssige konsekvenser

Anvendelse af deltidspladser vil betyde en nedgang i det pædagogiske personale. Det vil afhænge af søgningen til ordningen. Det skal bemærkes, at personalet ofte har mellem 3 – 6 måneders varsling ved ændring af timetal.

 

I dagplejen er der ikke mulighed for at tilpasse dagplejernes timetal jf. deres overenskomst.


Retsregler og andre forskrifter

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændringer af dagtilbudsloven.


Høring

Der vil være høring af retningslinjerne og tildeling til institutionerne hos forældrebestyrelserne i forbindelse med evalueringen af ordningen. Dette vil ske i efteråret 2019.


Beslutning Udvalget for skoler og børn den 25-10-2018

Indstilles godkendt med de præciseringer, at

 • Der i retningslinjerne skal være et krav på mindst 7 timers orlov på ugebasis og at ansøgere skal aftale deltidspladsens mødetider 2 måneder før i respekt for institutionens aktivitetskalender.
 • Dot 2,3,4 og 5 blev godkendt som indstillet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-11-2018

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn.

Bilag

23.Ekspropriationsbemyndigelse (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt med ændringen af vejnavnet til Gl. Vejenvej.

24.Køb af jord (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

25.Salg af jord (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

26.Ejendomssag (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Drøftet.

Behandles igen på næste møde i Økonomiudvalget.

27.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.