Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 22-10-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - vinter- og renholdelsesregulativ (B)

Sagsnummer: 18/26413

Temamøde - vinter- og renholdelsesregulativ (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Den 17.09.2018 besluttede Udvalget for teknik og miljø at udsætte temamødet vedrørende
vinter- og renholdelsesregulativet.

Der orienteres om følgende tema:

Vinter- og renholdelsesregulativ.

Tidligere behandling
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Orientering drøftet og taget til efterretning.
 

Bilag

2.Revidering af regulativ for husholdningsaffald (B)

Sagsnummer: 18/20173

Revidering af regulativ for husholdningsaffald (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • det gældende regulativ for husholdningsaffald gennemgås med henblik på revidering.

Sagsfremstilling
Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 skal kommunerne udarbejde og vedtage et regulativ for affald produceret af husholdningerne i kommunen.
 
Affaldsregulativet er et juridisk dokument, der beskriver de ordninger for affaldsindsamling, som kommunen har etableret, og affaldsproducenternes (borgernes) forpligtelse til at benytte ordningerne.
 
Regulativet rangerer umiddelbart under affaldsbekendtgørelsen og må ikke være i modstrid med denne.
 
I affaldsbekendtgørelsens bilag 6 er fastlagt et Standardregulativ for husholdningsaffald, som dels består af en obligatorisk tekst, som gælder for alle kommuner, dels en mulighed for den enkelte kommune til at beskrive de specifikke indsamlingsordninger, som kommunen har vedtaget.
 
Det gældende Regulativ for husholdningsaffald fra 2012 skal opdateres i forhold til ændringer i lovgivningen. Denne opdatering er obligatorisk. Herudover foreslås følgende ændringer:
 
 • Mulighed for at indføre en husstandsindsamling af madaffald.
   
 • Forbud mod at anvende køkkenkværn i afløbsinstallationer (dette er efter aftale med Vejen Forsyning, som ikke ønsker madaffald i spildevandet).
   
 • Mulighed for at gennemføre forsøgsordninger med yderligere sortering.
   
 • Mulighed for at boligforeninger og lignende kan etablere nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation.
   
 • Mulighed for at boligforeninger og lignende kan etablere nedgravede affaldsbeholdere til genbrugsmaterialer.
   
 • Mulighed for at indføre en vaskeordning for affaldsbeholdere til dagrenovation, herunder madaffald.
   
 • Kravet, om at en midlertidig afmelding af indsamling af dagrenovation på en adresse skal være af mindst seks måneders varighed, bortfalder.
   
 • Kravet, om at en ejendom skal være ubenyttet/ubeboet i mindst seks måneder før en fritagelse, bortfalder.
   
 • Bygge- og anlægsaffald, klassificeret som farligt affald, kan ikke afleveres på genbrugspladserne. (Affaldet udgør ofte en arbejdsmiljømæssig risiko på grund af støv og/eller indhold af farlige stoffer.)
 • Hver borger må højst aflevere 10 stk. eternitplader pr. dag på genbrugspladserne (grænsen er i øjeblikket 30 stk. pr. dag. Beregningseksempel ses nedenfor).
   
 • I det gældende regulativ er der sat en begrænsning på aflevering af affald på genbrugspladserne på 1 m3 affald pr. læs. Skal denne begrænsning opretholdes?
   
 • Ny § hvor regler for afbrænding samles. Reglerne ændres ikke, men er i øjeblikket beskrevet under flere andre paragraffer, blandt andet § 23 Ordning for haveaffald.
 
 
Mængdebegrænsning på aflevering af eternitplader på genbrugspladserne
Muligheden for at aflevere 30 eternitplader om dagen blev indført i 2012 og betød en stigning i de afleverede mængder: Fra ca. 480 tons i 2011 til gennemsnitligt ca. 660 tons i årene fra 2012 til 2017. Mængderne har været ret stabile fra 2012-2017.
 
De større mængder betyder en årlig merudgift (2018-priser) på ca. 165.000 kr., som skal fordeles på genbrugspladsgebyrerne til alle borgere og tilmeldte virksomheder.
I praksis er det et fåtal, der kommer med eternitplader. Nogle kører i fast rutefart med 30 plader om dagen i en længere periode for at bortskaffe et helt tag. Dette er ikke som udgangspunkt meningen med genbrugspladserne, som egentlig er beregnet til ”mindre mængder affald”.
 
Såfremt det daglige antal plader nedsættes til 10 stk. om dagen (som det var praksis i 2011) forventes det, at de, som har meget store mængder, vil vælge at få det kørt direkte til deponi af en vognmand. Dette vil give en mere rimelig fordeling af brugerbetalingen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Høring
Efter vedtagelse af ændret regulativ sendes dette i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Udvalget godkendte de foreslåede ændringer indarbejdes, herunder begrænsning af affald pr. læs, og der arbejdes videre med forslag til håndtering af bygge- og anlægsaffald.
Der sker desuden en tekstmæssig tilretning.
 

Bilag

3.Revidering af regulativ for erhvervsaffald (B)

Sagsnummer: 18/20174

Revidering af regulativ for erhvervsaffald (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • det gældende regulativ for erhvervsaffald gennemgås med henblik på revidering.

Sagsfremstilling
Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 skal kommunerne udarbejde og vedtage et regulativ for affald produceret af virksomhederne i kommunen.
 
Affaldsregulativet er et juridisk dokument, der beskriver de ordninger for affaldsindsamling, som kommunen har etableret og affaldsproducenternes (virksomhedernes) forpligtelse til at benytte ordningerne.
 
Regulativet rangerer umiddelbart under affaldsbekendtgørelsen og må ikke være i modstrid med denne.
 
I affaldsbekendtgørelsens bilag 7 er fastlagt et Standardregulativ for erhvervsaffald, som dels består af en obligatorisk tekst, som gælder for alle kommuner, dels en mulighed for den enkelte kommune til at beskrive de specifikke indsamlingsordninger, som kommunen har vedtaget.
 
Det gældende Regulativ for erhvervsaffald fra 2012 skal opdateres i forhold til ændringer i lovgivningen. Denne opdatering er obligatorisk. Herudover foreslås følgende ændringer:
 
 • Kravet, om at virksomheder skal holde dagrenovationslignende affald og forbrændingsegnet erhvervsaffald adskilt, bortfalder. (Se begrundelse nedenfor).
   
 • Kravet, om at virksomheder skal benytte Vejen Kommunes dagrenovationsordning, bortfalder. Der åbnes for muligheden for at benytte en anden godkendt ordning.
   
 • Kravet, om at en midlertidig afmelding af indsamling af dagrenovation på en virksomhed skal være af mindst seks måneders varighed, bortfalder.
   
 • Bygge- og anlægsaffald klassificeret som farligt affald kan ikke afleveres på genbrugspladserne. (Affaldet udgør ofte en arbejdsmiljømæssig risiko på grund af støv og/eller indhold af farlige stoffer.)
   
 • Hver virksomhed må højst aflevere 10 stk. eternitplader pr. dag på genbrugspladserne. (Grænsen er i øjeblikket 30 stk. pr. dag. Beregningseksempel ses nedenfor).
   
 • I det gældende regulativ er der sat en begrænsning på aflevering af affald på genbrugspladserne på 1 m3 affald pr. læs. Skal denne begrænsning opretholdes?
   
 • I § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang foretages ændringer efter Esbjerg Kommunes præciseringer af ordningen. Selve ordningen er uændret. (Ordningen administreres af Esbjerg Kommune).
   
 • Ny § hvor regler for afbrænding samles. Reglerne ændres ikke, men er i øjeblikket beskrevet under flere andre paragraffer.
 
 
Krav om adskillelse af dagrenovationslignende affald og forbrændingsegnet erhvervsaffald
Begrundelsen for at holde dagrenovationslignende affald og andet forbrændingsegnet affald adskilt er bortfaldet. For år tilbage var der på landsplan for lille forbrændingskapacitet, og der var derfor i en årrække behov for at oplagre store mængder brændbart affald. Det oplagrede affald måtte ikke indeholde dagrenovation af hensyn til holdbarhed og hygiejniske forhold, og derfor var det vigtigt at holde dagrenovation adskilt fra det øvrige affald. Dette behov eksisterer ikke længere, og adskillelsen giver ikke længere mening, da begge typer affald sendes til forbrænding umiddelbart efter indsamling.
 
Mængdebegrænsning på aflevering af eternitplader på genbrugspladserne
Muligheden for at aflevere 30 eternitplader om dagen blev indført i 2012 og betød en stigning i de afleverede mængder: fra ca. 480 tons i 2011 til gennemsnitligt ca. 660 tons i årene fra 2012 til 2017. Mængderne har været ret stabile fra 2012- 2017.
De større mængder betyder en årlig merudgift (2018-priser) på ca. 165.000 kr., som skal fordeles på genbrugspladsgebyrerne til alle borgere og tilmeldte virksomheder.
I praksis er det et fåtal, der kommer med eternitplader. Nogle kører i fast rutefart med 30 plader om dagen i en længere periode for at bortskaffe et helt tag. Dette er ikke som udgangspunkt meningen med genbrugspladserne, som egentlig er beregnet til ”mindre mængder affald”.
 
Såfremt det daglige antal plader nedsættes til 10 stk. om dagen (som det var praksis i 2011) forventes det, at de, som har meget store mængder, vil vælge at få det kørt direkte til deponi af en vognmand. Dette vil give en mere rimelig fordeling af brugerbetalingen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
 

Høring
Efter vedtagelse af ændret regulativ sendes dette i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Udvalget godkendte forslag ændringer, herunder begrænsning af affald pr. læs, og der arbejdes videre med forslag til håndtering af bygge- og anlægsaffald.
 

Bilag

4.Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Udvalget for teknik og miljø (C)

Sagsnummer: 18/27293

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Udvalget for teknik og miljø (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevillinger under Udvalget for teknik og miljøs område.
   
 • Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser, at udvalget tilfører likvide midler med en tillægsbevilling på drift – serviceområdet på -418.000 kr. samt anlæg -360.000 kr.
   
 • Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 godkendes.

Sagsfremstilling
Der er pr. 31. august 2018 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.
 
På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -11,3 mio. kr. i mindreudgifter.
 
På serviceområderne er behovet for tillægsbevillinger opgjort til netto -2,9 mio. kr. i mindreudgifter.
 
I opgørelsen indgår bl.a. effekten af en generel reduktion af lønbudgetterne på -2,1 mio. kr. som følge af en lavere lønstigning end forudsat ved budgetlægningen for 2018.
Herudover udmøntes en reduktion på 2,2 mio. kr. på tværs af alle udvalg som følge af råderumsinitiativer vedrørende befordringsgodtgørelse og flådestyring.
 
Behovet for tillægsbevilling til overførselsområdet er opgjort til -3,9 mio. kr. Behovet for tillægsbevilling til udgifter vedrørende forsikrede ledige kan opgøres til -4,3 mio. kr.
 
Vedrørende øvrige områder (ældreboliger og central refusionsordning) er der netto mindreudgifter for -0,3 mio. kr.
 
På anlægsområdet er summen af tillægsbevillinger samlet på -0,29 mio. kr.
 
Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -4,8 mio. kr.
 
Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 6,6 mio. kr.
  
Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:
 
Udvalget for teknik og miljø
Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -0,4 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling fra Sydtrafik i forhold til regnskabet for 2017. Vintertjeneste indgår ikke i opgørelsen, da området efter den gældende styringsmodel er omfattet af overførselsadgang og et eventuelt underskud/overskud overføres fra år til år og skal balancere over en 4-årig periode.
 
Udvalget for arbejdsmarked og integration
Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -5,6 mio. kr. Der er merudgifter til serviceområder, som primært skyldes, at det ikke længere er mulig at hjemtage 100 procent statsrefusion på området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
På området er der bl.a. mindreudgifter til integrationsydelse på -2,2 mio. kr. samt mindreudgifter til forsikrede ledige på -4,3 mio. kr.
 
Udvalget for skoler og børn
Behovet for tillægsbevilling er på -1,9 mio. kr. Der er merudgifter til folkeskoleområdet på 1,3 mio. kr. som følge af en svag stigning i elevtallet, som imidlertid udløser ressourcer svarende til fem grupper i tildelingsmodellen. På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for -0,6 mio. kr. Heri er indeholdt en merudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende Sløjfen som følge af et stigende antal børn.
 
På anbringelsesområdet er der merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket dog modsvares af øgede refusionsindtægter på -1,6 mio. kr.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -0,1 mio. kr. I dette beløb er bl.a. indeholdt midler til opnormering på genoptræningsområdet som følge af øgede krav i forhold til ventetid. Vejen Kommunen DUT-kompenseres for udgiftsstigningen.
 
Udvalget for social og ældre
Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til -1,1 mio. kr. På ældreområdet er der mindreudgifter på -1,2 mio. kr. Heri indgår bl.a., at der afsættes 0,75 mio. kr. til kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, som svarer til den DUT-kompenstation kommunen modtager til opgaven i 2018.
 
På det specialiserede socialområde er der merudgifter på 1,1 mio. kr.
 
Økonomiudvalget
På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 0,4 mio. kr. Heri indgår, at der flyttes 2,4 mio. kr. fra andre udvalg. Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til Udbetaling Danmark samt færre udgifter til tjenestemandspensioner.
  
Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg
Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.
 
Samlet opgørelse
Udvalg (I hele 1.000 kr.)
Specifikation
Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift
 
 
1) Serviceområder
 
-2.894
Udvalget for teknik og miljø
 
-418
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
1.003
Udvalget for skoler og børn
 
-1.885
  Heraf Dagtilbud & Skoler
-1.085
 
  Heraf Sundhed & Familie
-800
 
  Heraf Borgerservice
0
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
 
-89
  Heraf Udvikling & Erhverv
49
 
  Heraf Sundhed & Familie
211
 
Udvalget for social og ældre
 
-1.103
  Heraf Social & Ældre
-128
 
Økonomiudvalget
 
-402
2) Overførselsområder
 
-3.928
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
-2.351
  Heraf Borgerservice
-19
 
  Heraf Arbejdsmarked
-2.167
 
Udvalget for social og ældre
 
-1.577
  Heraf Borgerservice
-2.199
 
3) Forsikrede ledige
 
-4.263
Udvalget for arbejdsmarked og integration
 
-4.263
4) Øvrige områder
 
-257
Udvalget for skoler og børn
 
-2
Udvalget for social og ældre
 
-255
5) Kommunal medfinansiering
 
0
1-5 i alt - skattefinansierede drift - I alt
 
-11.342
6) Overførselspulje (serviceramme)
 
 
7) Forsyningsvirksomhed
 
-30
1-7 Samlede tillægsbevillinger
 
-11.372
 
 
Anlæg
På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på -0,29 mio. kr.
 
Under Udvalget for teknik og miljø er der udarbejdet en opgørelse over behov for tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedrørende salgsindtægter på jordforsyningsområdet. Der flyttes 1,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet til salgsindtægter til de respektive omkostningssteder.
 
Herudover reduceres vejanlæg under vejbidrag til kloakledningsanlæg med 0,360 mio. kr. på baggrund af de faktiske udgifter, der er afholdt i 2018.
  
Finansiering og finansforskydninger
Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 4,8 mio. kr.
Beløbet dækker bl.a. over en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud på 18,2 mio. kr. primært som følge af generelt lavere udgifter til det budgetgaranterede område (overførsler) samt en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i Økonomiaftalen for 2018.
 
På området nulstilles desuden finansforskydningspuljen på 23 mio. kr. vedrørende budgetoverførsler mellem årene. Puljen blev afsat i budget 2018 med henblik på at synliggøre, at der i 2018 ville være et ekstra likviditetstræk som følge af en forventning om, at størrelsen af budgetoverførslerne over en årrække ville blive reduceret til omkring 60 mio. kr.
 
Vedrørende beskæftigelsestilskud hensættes 13,7 mio. kr. til forventet efterregulering som følge af faldende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige.

Tidligere behandling
02.10.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift, anlæg og finansiering/finansforskydninger 6,58 mio. kr., som tilgår likvide aktiver.
 
Område, 1.000 kr.
Beløb
Drift – serviceområder
-2.894
Drift – overførselsområder
-3.928
Drift – forsikrede ledige
-4.263
Drift - øvrige områder
-257
Drift - kommunal medfinansiering
0
I alt skattefinansieret drift
-11.342
 
 
Drift i alt, inklusiv overførselspulje
-11.342
Drift - forsyningsvirksomhed
-30
Anlæg
-29
Finansforskydninger og finansiering
4.821
I alt
-6.580
 

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Forslag gennemgået og indstilles godkendt til Økonomiudvalget og Byrådet.
 

Bilag

5.Anlægsbevilling - Opkrævning af vejbidrag for etablering af stikvej ved Vestermarksvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/28814

Anlægsbevilling - Opkrævning af vejbidrag for etablering af stikvej ved Vestermarksvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der gives et rådighedsbeløb på indtægt på 1,456 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling for vejbidrag, der skal opkræves ved virksomheden.
   
 • rådighedsbeløbet på indtægten for vejbidrag på 1,456 mio. kr. tilgår omk.sted 003.055 Erhvervsområde ved Vestermarken Etape 1, hvorfra udgiften til etablering af stikvej er afholdt.
   
 • puljen under byggemodning for salg af bolig- og erhvervsgrunde omk.sted 001.001 bliver nedskrevet med 1,456 mio. kr. Den samlede pulje på indtægter for salg af bolig- og erhvervsgrunde fremgår af investeringsoversigten for 2018.  
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med at en virksomhed har etableret sig på en privat udstykning ved Vestermarksvej, Vejen har Vejen Kommune etableret en stikvej til virksomheden fra stamvejen Vestermarksvej.
 
Virksomheden er forud for anlægsarbejdet gjort opmærksom på, at der skal betales vejbidrag til Vejen Kommune for at bidrage til de investeringer kommunen har haft i området til infrastruktur, vejafvanding, belysning, rundkørsler m.v. Vejadgangen kan efterfølgende forsyne tre grunde, og den er bygget til at håndtere modulvogntog efter virksomhedens ønske. 
 
Området er en del af lokalplan 145 for et område ved Vestermarken i Vejen. Arealet er markeret med gult på vedlagte kort. Arealet der skal betales vejbidrag efter er 20.950 m2.
 
Vejmyndigheden kan i henhold til Vejlovens § 27 pålægge ejere af ejendomme at betale vejbidrag, hvis ejendommen grænser til eller kommer til at grænse til en offentlig vej, hvilket er tilfældet for dette private erhvervsareal.
 
Det samlede vejbidrag for det private grundstykke er beregnet til 1,456 mio. kr. eksklusive moms. Beløbet er beregnet og fastsat i forbindelse med Byrådets vedtagelse af grundpriser for erhvervsområdet ved Vestermarksvej i 2011, hvor vejbidraget indgår. Her var man allerede på dette tidspunkt bekendt med det private areal inden for lokalplanområdet.
 
På byggemodningsområdet er der på investeringsoversigten for 2018 angivet en forventet salgsindtægt for bolig- og erhvervsgrunde på 13,252 mio. kr. Pr. 31. august 2018 er der solgt jord for 5,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at indtægten for vejbidrag finansierer en tilsvarende reduktion af puljen til salgsindtægter, som fremgår af investeringsoversigten for 2018. Budget på indtægt for vejbidrag på 1,456 mio.kr. tilgår omk.sted 003.055, hvor udgift til stikvejen er afholdt.

Tidligere behandling
08-05-2018Byrådet
01-05-2018Økonomiudvalget
16-04-2018Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser
På byggemodningsområdet er der på investeringsoversigten for 2018 angivet en forventet salgsindtægt for bolig- og erhvervsgrunde på 13,252 mio. kr. Pr. 31. august 2018 er der solgt jord for 5,4 mio. kr. Det anbefales, at indtægt for vejbidrag finansierer en tilsvarende reduktion af puljen til salgsindtægter, som fremgår af investeringsoversigten for 2018. Budget på indtægt for vejbidrag på 1,456 mio. kr. tilgår omk.sted 003.055, hvor udgift til stikvejen er afholdt.

Personalemæssige konsekvenser

 

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Indstilles godkendt.
 

Bilag

6.Anlægsbevilling - Byggemodning af Kongevænget - Etape 3, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/28788

Anlægsbevilling - Byggemodning af Kongevænget - Etape 3, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der gives et rådighedsbeløb på 7,628 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til byggemodning af Kongevænget, etape 3, Vejen.
   
 • rådighedsbeløbet på 7,628 mio. kr. finansieres af byggemodningskonto til Kongevænget. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062.
   
 • der gives et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til salgsindtægter for Kongevænget, etape 3.
   
 • rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. til salgsindtægter er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget anbefaling og Byrådets godkendelse. 

Sagsfremstilling
I budget 2018 er der afsat 7,628 mio. kr. til byggemodning af området ved Kongevænget. Baggrunden for at der er afsat budgetmidler til det konkrete område er, at der ønskes et større udvalg af grunde i området, da der opleves en stor efterspørgsel herpå. Udbygningen af området er i overensstemmelse med den vedtagne plan for boligudstykninger 2017-2020.
Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,628 mio. kr. til byggemodning af ca. 16 boliggrunde i delområde 8 og 9, anlæggelse af grønt område i delområde 4 samt afsluttende arbejder i hele området omkring Kongevænget.
 
Skitse over udstykningsplanen er vedlagt dagsordenen.
 
Arealerne er omfattet af lokalplan 234. Lokalplanen har blandt andet til formål at sikre, at området udbygges med en stærk identitet og med speciel fokus på lokal afledning af regnvand, grønne områder med naturindhold og gode stiforbindelser.
 
Delområde 8 og 9 må ifølge lokalplanen anvendes til åben-lav boligbebyggelse, det vil sige én bolig for én familie på hver ejendom. Grundene skal anlægges mellem 800 m2 og 1200 m2 store. Ved detailprojektering kan grundstørrelsen, eller antallet af grunde, ændres i forhold til det viste, sådan at der kan opnås et hensigtsmæssigt samspil mellem veje, grunde, grønne
områder, grøfter og vandrender.
 
Lokalplanen indeholder specielle krav til bygningernes udformning i de to delområder. I delområde 8 skal husene bygges med træbeklædning og med sadeltag, og i delområde 9 er der krav om sort sadeltag.
 
Delområde 4 må ifølge lokalplanen anvendes til fælles formål for boligbebyggelsen og til faciliteter for brugere af Hærvejs- og Pilgrimsrute. I første omgang tænkes området indrettet som reaktivt område med beplantning, stisystemer og vandføring i åbne grøfter/vandløb.
 
De afsluttende arbejder for Kongevænget omfatter færdiggørelse af stamvejen, vendeplads, beplantning, forskønnelse og færdiggørelse af sammenhængende stisystemer, bl.a. etablering af mindre træbro på stisystemet syd for delområde 7.
 
Med udførelsen af etape 3 færdiggøres et større samlet delområde af Kongeengen.
I 2016 anlagdes etape 1, som omfatter delområde 5, samtidig med en stitunnel under Øster Skibelundvej til Kongehøj. I 2017 anlagdes delområde 6 og 7 samtidig med, at der skabtes sammenhæng i stiforløbet mellem byggemodningsområdet, rundkørslen på Øster Skibelundvej og den nyligt anlagte cykelsti til bygrænsen ved Askov.
 
Projektering af de nye delområder 8 og 9 er igangsat, og selve byggemodningen forventes at påbegynde i starten af 2019, og så tidligt vejret tillader.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Rådighedsbeløbet på 7,628 mio. kr. til byggemodning af boliggrunde i Kongevænget – etape 3 er til stede på investeringsoversigten for 2018 under omk.sted 002.062. Tilsvarende er rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. til salgsindtægter under samme omk.sted.
I forhold til styring af økonomien for de enkelte etaper anbefales det, at etape 3 får sit eget omk.sted, hvortil bevillingerne tilføres.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Indstilles godkendt.
 

Bilag

7.Naturråd i Trekantområdet (C)

Sagsnummer: 17/7388

Naturråd i Trekantområdet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Naturrådets anbefaling vedrørende realisering af Grønt Danmarkskort tages til efterretning.
   
 • Naturrådets anbefaling vedrørende kommunikation og dialog tages til efterretning, og mulighederne undersøges i forbindelse med næste kommuneplanproces.
   
 • Revision af udpegningen af potentiel natur vurderes i forbindelse med den kommende Planstrategi 2019.
   
 • Der udelukkende foretages tekniske justeringer i udpegningen af potentielle økologiske forbindelser.
   
 • Potentiel natur ikke administreres som beskyttet natur.
   
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Den 19. marts 2018 blev Udvalget for teknik og miljø orienteret om den proces med Lokalt Naturråd, som kommunerne i Trekantområdet skal gennemføre. Lokalt Naturråd skal bistå kommunerne med udpegning af områder til Grønt Danmarkskort ved at komme med en række anbefalinger.
 
Processen er nu gennemført. Naturrådet blev nedsat den 1. marts 2018 af repræsentanter for erhvervs-, natur-, miljø-og fritidsinteresser. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Kolding og Vejle kommuner. Naturrådet har afholdt tre møder, hvor der ud over sekretariatskommunerne har været deltagelse af de øvrige kommuner i Trekantområdet som observatører. Kommunerne i Trekantområdet vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2017-2021 et Grønt Danmarkskort, og arbejdet i Naturrådet har taget udgangspunkt i denne udpegning.
 
Grønt Danmarkskort viser det samlede naturnetværk og udgøres af følgende udpegninger: Naturområder, herunder særligt værdifulde naturområder; Natura 2000-områder; potentielle naturområder; økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser, se bilag 1.
 
Naturrådet har udtrykt tilfredshed med processen og er kommet med en række anbefalinger til kommunerne, se bilag 2. Naturrådet har valgt at beskæftige sig med de overordnede principper for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og er derfor ikke kommet med anbefalinger til konkrete udpegninger.
 
Anbefalingerne til kommunerne er efter aftale med naturrådet sendt til KL, der vil lave en opsamling af anbefalingerne fra de 20 naturråd, som har været nedsat på landsplan. Endvidere er naturrådet kommet med en række anbefalinger til Miljø-og Fødevareministeren, som sekretariatet har videreformidlet, se bilag 3. Miljø-og Fødevareministeren har den 27. august 2018 svaret på henvendelsen, se bilag 4.
 
Anbefalingerne fra naturrådet til kommunerne kan sammenfattende opdeles i en række temaer, som ses i bilag 5, sammen med bemærkninger fra teknikergruppen og Teknik & Miljø. Bemærkningerne er udarbejdet i enighed med den samlede teknikergruppe fra Trekantområdets kommuner, som har deltaget i møderne.
 
Bæredygtigt Landbrug har ønsket at afgive en mindretalsudtalelse, se bilag 6. Mindretalsudtalelsen er i en forkortet udgave videreformidlet sammen med rådets anbefalinger til KL og Miljø-og Fødevareministeren, hvilket Bæredygtigt Landbrug har klaget over. Sekretariatet her derfor efterfølgende fremsendt mindretalsudtalelsen i sin fulde længde.
Bæredygtigt Landbrug påpeger endvidere, at man ikke er enig i, at naturrådet har taget udgangspunkt i kommuneplanens udpegninger af Grønt Danmarkskort.
 
Teknikergruppen bemærker hertil, at arbejdet har taget udgangspunkt i det eksisterende Grønt Danmarkskort i enighed med resten af naturrådet.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven – LBK nr. 50 af 19. januar 2018.
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd – BEK nr. 971 af 7. august 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Anbefalinger i indstilling dot 1 og 2 tages til efterretning.
Indstilling dot 3, 4 og 5 indstilles godkendt.
 

Bilag

8.Projekt på midterarealet i Kongehøj (B)

Sagsnummer: 18/7916

Projekt på midterarealet i Kongehøj (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der gives tilladelse til, at Grundejerforeningen Højene må etablere et rekreativt areal med aktiviteter på midterarealet på Kongehøj.
   
 • grundejerforeningen udarbejder en driftsplan for området, som Vejen Kommune godkender.
   
 • grundejerforeningen overtager den fremtidige drift af arealet.

Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Højene har et ønske om at skabe et rekreativt område med en kælkebakke og forskellige aktiviteter på et areal i Kongehøj. Målgruppen for området er de større børn og unge, som ikke får så meget ud af de legepladser, der ligger rundt i lommerne i både Mannehøj og Kongehøj. Der lægges op til, at arealet kan bruges til fællesarrangementer i grundejerforeningen, som for eksempel Sankt Hans-fest. Arealets størrelse er ca. 1,5 ha. og ejes af Vejen Kommune. I dag er arealet et grønt område med græs, som ikke har nogen særlig anvendelse.
 
Der er udarbejdet et skitseforslag for projektet. Projektet indeholder en mindre vold ud mod stamvejen, som evt. kan beplantes samt en kælkebakke på op til 10 meter midt på arealets nordlige del. Kælkebakken foreslås delvist tilplantet med buske og/eller træer. Inde på arealet ønskes en fodboldbane, en multibane, svævebane, bålplads samt opholdsarealer. For enden af vejen ønskes evt. medtaget et område til for eksempel rulleskøjtebane eller lignende.
 
På grundejerforeningens generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at en del af overskuddet i grundejerforeningens kassebeholdning skulle anvendes til at forskønne de grønne områder. Grundejerforeningen har dermed selv midler til at få projektet etableret etapevist. På den seneste generalforsamling i 2018 blev et projektforslag for arealet på Kongehøj præsenteret. Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at der var en positiv respons på projektet. Da det ikke var alle medlemmer, der var tilstede på generalforsamlingen, har grundejerforeningen i løbet af sommeren 2018 haft projektforslaget sendt ud til alle medlemmer. Det udsendte materiale kan ses på vedhæftede bilag.

Der kom fem skriftlige tilbagemeldinger. To kommer med indsigelser imod kælkebakken, dels på grund af skygge, dels på grund af indkigsgener. Tre af tilbagemeldingerne ønsker at vide mere om finansieringen både i forhold til anlægsomkostninger og den efterfølgende drift af området. Fire af tilbagemeldingerne var positive overfor multibane, boldbane og beplantninger.
 
På baggrund af de indkomne bemærkninger vil grundejerforeningen justere projektet. Det højeste punkt på kælkebakken flyttes længere mod vest ind midt på arealet for at skabe mindst mulige indbliksgener. Desuden undgås høj beplantning på kælkebakken, så skyggegenerne minimeres. Forslag til indretning kan ses på vedhæftede bilag.
 
I lokalplanen er området udlagt som fælles grønt område. Projektet strider dermed ikke mod plangrundlaget. Naboerne til området vil blive orienteret skriftligt om denne vurdering.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lokalplan nr. 97 – Et område ved Mannehøj og Kongehøj.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Godkendt.
 

Bilag

9.Orientering om resultat af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 (B)

Sagsnummer: 18/20207

Orientering om resultat af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • resultatet af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har i 2018 deltaget i Den Nationale Cyklistundersøgelse afholdt af Megafon.
 
Formålet med Den Nationale Cyklistundersøgelse er at give kommunerne et lettilgængeligt samlet overblik over cyklisternes vurderinger af cyklistforholdene i kommunen. Af vedlagte rapport er det muligt at sammenligne kommunens resultat med øvrige kommuner, landsdele eller på landsplan. Deltager kommunen i undersøgelsen igen i 2020, vil det desuden være muligt at sammenligne resultatet i 2020 med resultatet fra i år og dermed se udviklingen i cyklisternes vurdering af cyklistforholdene i kommunen.
 
Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med kommunerne fastsat til personer i alderen 16 år eller derover, som cykler i kommunen mindst én gang om ugen. Undersøgelsen er udført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden fra den 3. maj 2018 til den 10. juli 2018.
I samtlige kommuner er der gennemført omkring 150 interviews. Til undersøgelsen blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve fra telefonlister over Vejen Kommune. Der er gennemført 150 cyklistinterview i Vejen Kommune. Interviewene er gennemført som telefoninterviews af ca. 5 minutters varighed for at sikre, at spørgsmålene kan gentages, samt at respondenterne bruger den fornødne tid på at svare.
 
Af vedlagte rapport findes det blandt andet, at 72 % af de adspurgte cyklister i Vejen Kommune generelt er meget tilfredse eller tilfredse med at være cyklist i kommunen (tabel 04), og at 66 % er meget tilfredse eller tilfredse med omfanget af cykelstinettet i kommunen (tabel 05).
 
I rapporten bemærkes desuden, at 68 % af de adspurgte cyklister svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med vedligeholdelsen af belægninger på cykelstier og –baner i kommunen (tabel 07a), og at 61% svarer at de er meget tilfredse eller tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og –baner i forhold til fejning, snerydning og saltning (tabel 07b). Dermed er Vejen Kommune blandt de kommuner, der scorer højest til spørgsmålene vedrørende vedligehold.
 
Til spørgsmålet vedrørende muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport i kommunen, svarer 50 % af de adspurgte cyklister, at de er meget tilfredse eller tilfredse (tabel 09). Dermed er Vejen Kommune blandt de kommuner, der scorer lavest til dette spørgsmål.
 
96 % af de adspurgte cyklister svarer, at de er meget trygge eller trygge, ved at færdes som cyklist i kommunen i forhold til risikoen for at blive udsat for overfald og vold (tabel 10), og 77 % svarer, at de er meget trygge eller trygge ved at færdes som cyklist i kommunen i forhold til andre cyklister, trafikuheld mv. (tabel 11).
 
De adspurgte cyklister svarer i undersøgelsen, at det de som cyklister føler sig mest generet af i trafikken i kommunen, er bilister (20 %), manglende cykelstier (18 %), dårlig/ujævn vedligeholdelse af cykelstier og veje (14 %) og lastbiler (10 %). Til samme spørgsmål svarer 29 % af de adspurgte cyklister, at de ingen gener oplever (tabel 12).
 
Af undersøgelsen kan det også konkluderes, at blot 22 % af de adspurgte cyklister benytter cyklen til og fra arbejde/uddannelse mellem 1 og 7 dage om ugen (tabel 02a), mens 60 % bruger den til ærinder/indkøb 1-7 dage om ugen (tabel 02b).
 
Der findes i rapporten også information om fordelingen af de adspurgte på køn, alder og afstand til arbejde/uddannelse. I vedlagte Tabelrapport – telefonundersøgelse findes desuden lokale informationer om blandt andet brug af cykelhjelm (tabel P og S) og –lygter (tabel Q og T) samt om tilfredsheden med skoleveje i kommunen (tabel J).
 
Med baggrund i rapporten anbefaler Teknik & Miljø, at der også i de kommende år afsættes midler til både at etablere og vedligeholde sikre og trygge cykelstier, ligesom der i skolerne bør være øget fokus på at uddanne sikre cyklister (cyklistprøven). Herved er forventningen, at endnu flere skolebørn end i dag bliver selvtransporterende, og at antallet af uheld med cyklister reduceres.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Orientering taget til efterretning.
 

Bilag

10.Revideret forretningsorden for Grønt Råd (C)

Sagsnummer: 18/41

Revideret forretningsorden for Grønt Råd (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • revideret forretningsorden for Grønt Råd godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune nedsatte ved kommunesammenlægningen et Grønt Råd. Rådet er et dialogforum, hvor emner af principiel karakter indenfor natur, miljø, friluftsliv, turisme og planlægning i det åbne land, drøftes.
 
I forbindelse med nedsættelse af rådet, blev der i 2006 udarbejdet en forretningsorden, som er godkendt af sammenlægningsudvalget den 25. oktober 2006. En revideret forretningsorden er senest godkendt af Byrådet i Vejen Kommune den 24. juni 2014.
 
Grønt Råd har på møde afholdt den 11. september 2018 gennemgået forretningsordenen. Forslag til en revideret forretningsorden har efterfølgende været i høring hos rådets medlemmer og har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Ændringerne i forretningsordenen går primært på mindre tekniske justeringer. Der er et ønske i rådet om, at DGI (Danske gymnastik og Idrætsforeninger) også deltager i møderne. Teknik & Miljø har kontaktet DGI, som gerne vil stille med en outdoor-konsulent. Desuden er der et ønske om en orientering på overordnet niveau fra det politiske system i forhold til planer og projekter, der vurderes at kunne få betydning for Grønt Råds interesseområder. Dette er indføjet som et fast punkt på dagsordenen til møderne.

Tidligere behandling

 

22.02.2010 Udvalget for teknik og miljø.
22.03.2010 Økonomiudvalget.
09.03.2010 Byrådet.
02.06.2014 Udvalget for teknik og miljø.
17.06.2014 Økonomiudvalget.
24.06.2014 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Indstilles godkendt.
 

Bilag

11.Behandling af forbrændingsegnet affald (B)

Sagsnummer: 18/28710

Behandling af forbrændingsegnet affald (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget tager stilling til, om Vejen Kommune skal kontakte Energnist I/S med henblik på dialog om forbrændingssamarbejdet.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune deltager på nuværende tidspunkt ikke i et forbrændingssamarbejde og skal derfor afsætte kommunens forbrændingsegnede affald i fri konkurrence.
Siden udgangen af 2013, hvor den daværende kontrakt med DONG Energy Power A/S udløb, har Vejen Kommune udbudt affaldet i licitation. Ved det seneste udbud med kontraktstart 1. januar 2018, var interessen fra forbrændingsanlæggene meget begrænset. Vejen Kommune modtog kun ét enkelt bud fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a., og kører derfor nu alt kommunens forbrændingsegnede affald til henholdsvis Hammel Fjernvarme og Måbjerg Energy Center, BioHeat&Power A/S i Holstebro, som Hammel Fjernvarme benytter som underleverandør.
 
Den nuværende kontrakt udløber den 31. december 2019, men kan forlænges med op til to år, hvis det ønskes.
 
I den nuværende kontrakt er der store udgifter til transport af affaldet og en højere forbrændingspris end vore nabokommuner, som er en del af Energnist I/S.
Der er i øjeblikket mangel på forbrændingskapacitet i Danmark og i EU, og kommende EU-krav til mindre deponering vil sandsynligvis over en længere årrække forstærke denne tendens.
Det kan derfor fortsat blive dyrt og vanskeligt at komme af med det forbrændingsegnede affald i fri konkurrence.
 
Under disse forudsætninger foreslås, at Vejen Kommune kontakter Energnist I/S med henblik på forhandling om optagelse i forbrændingssamarbejdet.

Tidligere behandling
15.09.2014 Udvalget for teknik og miljø.
30.09.2014 Økonomiudvalget.
07.10.2014 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Afhænger af hvilken aftale, der kan indgås med Energnist I/S.
Der vil være en økonomisk forpligtelse overfor samarbejdet.
Der kan forventes en større stabilitet i priserne på forbrændingsegnet affald, når Vejen Kommune ikke skal ud i fri konkurrence med de udsving, der kan være der.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes styrelse.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Udvalget besluttede at Energnist I/S kontaktes for dialog.
 

12.Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - august 2018 (B)

Sagsnummer: 18/748

Referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik - august 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • referaterne tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Referater fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 31. august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Taget til efterretning.
 

Bilag

13.Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (C)

Sagsnummer: 18/2546

Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at
 • Udvalget drøfter udkastet og laver en indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger til Trekantområdet.
 • Udvalget drøfter, hvilken betydning strategien vil få på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
Sagen behandles sideløbende i Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for arbejdsmarked og integration og Udvalget for skoler og børn. De samlede forslag til indstillinger bliver behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i november.
 
Trekantområdet er en stærk og markant business region. For at fastholde og udvikle denne position arbejdes der – i lighed med tidligere – mod en fælles vækststrategi for Trekantområdet. Bestyrelsen for Trekantområdet har fremsendt et udkast til Strategi for vækst & attraktivitet til behandling i kommunerne.
 
Strategien består af en vision og 4 spor, henholdsvis Erhvervsudvikling, Arbejdsmarked og uddannelse, Bosætning, kultur og oplevelser samt Mobilitet og forsyning. Inden for hvert spor er der udpeget 4-5 mål og fokusområder for de kommende års indsats. Udkastet til strategi for vækst og attraktivitet er udarbejdet med bred deltagelse af byrådene. I hver af de fire spor har Vejen kommune haft 2 repræsentanter med.
 
Visionerne i strategien er:
 • Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.
 • Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.
 • Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et attraktivt jobmarked.
 • Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningssikkerhed.
 
Udvalget skal drøfte, hvilken betydning målsætningerne vil få på Udvalgets område. Udvalget skal desuden overveje, om der er andre emner, som med fordel kunne løftes i fællesskab i Trekantområdet. Udvalget udarbejder en indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger om udkastet til Trekantområdet.
 
Inden for de enkelte udvalgsområder er der bl.a. følgende målsætninger.
 
Udvalget for skoler og børn:
 • 25 % af unge skal have en erhvervsuddannelse i 2021, og frafaldet skal halveres.
 • Den entreprenante kultur skal styrkes.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid:
 • Skabe et mangfoldigt og attraktivt kulturliv på tværs af Trekantområdet og med fyrtårne.
 • Afholdelse af markante events med international gennemslagskraft.
 
Udvalget for arbejdsmarked og integration:
 • Adgang til og opkvalificering af ufaglærte.
 • Flere tekniske uddannelser.
 • Adgang til højtspecialiseret udenlandsk arbejdskraft.
 • 75 % af internationale studerende i området skal have et job i området efterfølgende.
 
Udvalget for teknik og miljø:
 • Kollektiv trafik som et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets større byer.
 • Udvidelse af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og ny midtjysk motorvej.
 • Mere effektiv godstransport med mulighed for at kombinere transportformer.
 • Strategisk samarbejde inden for bæredygtig forsyning og cirkulær produktion.
 
Økonomiudvalget:
 • Danmarks bedste erhvervsklima med endnu bedre erhvervsservice.
 • Udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. fødevarer.
 • Flere internationale investeringer.
 • Stærke miljøer for innovation og teknologisk udvikling, herunder styrke den entreprenante kultur.
 • Øget bosætning gennem fortællinger med fokus på at fastholde og tiltrække især unge og erhvervsaktive.
 • En stærk feriedestination for turister.
 
Den fælles indsats i Trekantområdet skal bidrage til udmøntningen af Vejen Kommunes nye politikområder.
 
Tidsplanen for godkendelse af strategien er:
 • Kommunerne drøfter udkastet i efteråret og fremsender eventuelle bemærkninger til Trekantområdet i december 2018.
 • De politiske følgegrupper og bestyrelsen for Trekantområdet udarbejder herefter det endelige strategiforslag i januar 2019.
 • Strategien fremsendes til godkendelse i byrådene i februar-marts 2019.
 • Strategien sendes i offentlig høring i maj-juni med henblik på en endelig godkendelse i byrådene i september 2019.
 
Den lange beslutningsproces for Strategien for vækst og attraktivitet hænger sammen med, at strategien denne gang samtænkes med planstrategien. Strategien for vækst og attraktivitet vil derfor udgøre 1 af 3 hovedafsnit i den kommende planstrategi. De øvrige hovedafsnit er dels fælles planmæssige emner for Trekantområdet, dels lokale planmæssige emner for Vejen Kommune. Sidstnævnte drøftes i Byrådet på et temamøde i november. 
 
Byrådet skal udarbejde en planstrategi i løbet de to første år af valgperioden. Planstrategien er en mulighed for at beskrive byrådets strategiske planer for udvikling af kommunen, og helt konkret skal den beskrive, hvilke dele af kommuneplanen, der foreslås ændret ved kommuneplan 21.
 
Strategien for Vækst og attraktivitet omfatter ikke hele kommuneplanen. Byrådet skal derfor overveje behovet for lokale fokusområder inden for eksempelvis åben land, ligesom der kan være behov for at fokusere dybere på emner som erhvervsudvikling samt bosætning, herunder især byudvikling og udvikling af landsbyer.

Tidligere behandling
06.12.2017 Byråd - omkring udpegning af medlemmer til de politiske følgegrupper

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten og planloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 09-10-2018
Sagen overføres til behandling i udvalgene.
 
Afbud: Egon Fræhr.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Udvalget drøftede udkast og indstiller godkendt, at emnet ”Kollektiv trafik som et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets større byer” udvides til at omfatte andet end større byer i Trekantområdets begreb, således at byer i Vejen Kommune får værdi.
Øvrige indstilles godkendt i det videre arbejde.
Udvidelse af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og ny midtjysk motorvej.
Mere effektiv godstransport med mulighed for at kombinere transportformer.
Strategisk samarbejde inden for bæredygtig forsyning og cirkulær produktion.
 
Sagen ændres til C-sag.
 
 

Bilag

14.Månedlig budgetopfølgning - september 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - september 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Forbrugsrapporten for september måned under Udvalget for teknik og miljø er gennemgået. Bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning fremgår af bilaget.
 
Øvrige budgetændringer og korrektioner inden for Udvalget for teknik og miljøs område fremgår af sagen om budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Taget til efterretning.
 

Bilag

15.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
Trafik & Veje, nr. 9 og 10, 2018.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-10-2018
Orientering taget til efterretning.
 

16.Ekspropriationsbemyndigelse (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.Nyt vejnavn til del af eksisterende vej (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

18.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.