Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 23-10-2018

Mødested: Nørbølling

1.Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)

Sagsnummer: 18/27293

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Udvalget for sundhed, kultur og fritid (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger
 • der gives en netto tillægsbevilling på til udvalgets områder på -89.000 kr.

Sagsfremstilling
Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -89.000 kr. I dette beløb er bl.a. indeholdt midler til opnormering på genoptræningsområdet som følge af øgede krav i forhold til ventetid. Vejen Kommune DUT-kompenseres for udgiftsstigningen.

Tidligere behandling
02.10.2018 Direktionen

Økonomiske konsekvenser
Sundhed, kultur og fritid
 
Tillægsbevilling
Reduceret lønbudget på baggrund af overenskomstforhandlingerne i 2018
-101
Ændrede retningslinjer for tjenestekørsel og befordringsgodtgørelse
-248
Udvikling og Erhverv
49
Ændring af rengøringsaftale på Ø. Skibelundvej 15 jf. allonge fra Bygningsservice og beredskab.
-14
Bygningsdriften på Ø. Skibelundvej 15, Askov overgår til Kultur & Fritid, som følge af Askov Ungdomsklub lukker. Hovedparten af tiden anvendes lokalerne af spejderne i Askov. Budgetterne vedrørende Askov-Malt ungdomssklub nulstilles derfor i forhold til det faktiske forbrug.
136
Energibesparende foranstaltninger - vedr. Ø Skibelundvej 15, Askov, jfr. opgørelse fra Bygningsservice og beredskab
-8
Energibesparende foranstaltninger - på øvrige ejendomme på udvalgets område, jf. opgørelse fra Bygningsservice og beredskab
-65
Sundhed og Familie
 
211
Budgettet til husleje på Brørup Sundhedscenter reguleres som følge af den faktiske betaling til regionen
-150
Lov- og Cirkulæreprogram: Ændring af sundhedsloven - frit valg til genoptræning. Vejen Kommunes genoptræningsenhed skal reducere borgernes ventetid med 50 %, fra 14 til 7 dage, pr. 1. juli 2018. De skærpede krav til ventetid involverer ikke kun rehabilitering, men også kronikerindsatsen. Det indledende arbejde har kostet ressourcer i en længere periode, da det har krævet en del planlægning m.m.
654
Administrativ medarbejder har været fuldt konteret på Rehabilitering funktion 4.82. Fremadrettet bliver lønudgiftet konteret på de 3 enheder i Sundhedscentret.
-120
Med baggrund af regnskab 2017 og det nuværende forbrug i 2018 reduceres budgettet til specialiseret genoptræning med 100.000 kr. (sundhedslovens §140).
-100
Med udgangspunkt i en fremskrivning af det nuværende forbrug og data fra eSundhed, forventes der et merforbrug på 157.000 vedrørende Vederlagsfri fysioterapi.
157
Administrativ medarbejder har været fuldt konteret på Rehabilitering funktion 4.82. Fremadrettet bliver lønudgiftet konteret på de 3 enheder i Sundhedscentret.
120
Der er en ny ordning for færdigbehandlede i somatikken fra og med 2017. Betalinger til regionen forsætter som hidtil, men der er derudover en betaling til staten, som er lig med betalingen til regionen for de første to dage i en færdigbehandlingsperiode og det dobbelte af denne betaling fra og med dag tre. De således indkomne betalinger til staten tilbagebetales til kommunerne inden for samme region fordelt efter befolkningstal. Ud fra dette kan budgettet i indeværende år reduceres med 350.000 kr.
-350
 
 
I alt
-89
 
Yderligere bemærkninger findes i bilaget Samleark –drift – budgetopfølgning pr. 310818.

Personalemæssige konsekvenser
Kendes ikke.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

2.Vedtagelse af værdighedspolitik (C)

Sagsnummer: 18/7484

Vedtagelse af værdighedspolitik (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm indstiller, at
 
 • de indkomne høringssvar fra Ældre- og Handicapråd tages til efterretning.
 • foreslået værdighedspolitik indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
I maj måned 2016 vedtog det daværende byråd en værdighedspolitik for ældreområdet i Vejen Kommune.
 
Værdighedspolitikken blev formuleret på baggrund af inspiration fra et borgermøde, møder på plejecentre for beboere og pårørende, brugermøder på aktivitetscentre og personalemøder på institutioner på ældreområdet.
 
I 2018 skal Byrådet vedtage en ny værdighedspolitik gældende for indeværende byrådsperiode. Værdighedspolitikken skal som minimum berøre følgende emner:
 
1) Livskvalitet.
2) Selvbestemmelse.
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
4) Mad og ernæring.
5) En værdig død.
6) Pårørende.
 
Overskrift nr. 6 – ”Pårørende” – var ikke påkrævet fra ministeriets side, da den gældende værdighedspolitik blev vedtaget. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at Vejen Kommune har en godkendt pårørendepolitik, som administrationen har taget udgangspunkt i under formuleringen af det forslag til revideret værdighedspolitik, som nu foreligger.
 
Gældende, såvel som foreslået, revideret værdighedspolitik vedlagt i bilag.
 
I forhold til den gældende værdighedspolitik er følgende afsnit indføjet i den foreslåede værdighedspolitik, som nu har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:
 
Pårørende til en borger med kontakt til Vejen Kommune – værdighed er:
 
At udgangspunktet for samarbejdet med borger og pårørende er at respektere borgers ret til at præge eget liv og træffe egne valg. Samarbejdet kræver gensidighed hvor borgere, pårørende og medarbejder møder hinanden ligeværdigt med venlighed og respekt for hinandens roller.
At de pårørende inddrages i det omfang, borger ønsker det.
At kommune såvel som pårørende respekterer det omfang af inddragelse af pårørende, som borger ønsker.
At mødet mellem medarbejdere, borger og pårørende sker i en åben og fordomsfri dialog i et tydeligt sprog, hvor man lytter til hinanden.
At de pårørende, som borgernes vigtigste netværk, gives den nødvendige plads og støtte som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.
 
 
Den foreslåede procesplan skal ses på baggrund af det grundige forarbejde og inddragelse af områdets interessenter, der gennemførtes forud for den gældende værdighedspolitiks udarbejdelse.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
12.09.2018. Udvalget for social og ældre.
18.09.2018. Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Høring
Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt. Høringssvar vedlagt i bilag.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Marion Mortensen (V)

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018
Indstilles godkendt.
 

Bilag

3.Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (B)

Sagsnummer: 18/2546

Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at
 • Udvalget drøfter udkastet og laver en indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger til Trekantområdet.
 • Udvalget drøfter, hvilken betydning strategien vil få på Udvalgets område.

Sagsfremstilling
Sagen behandles sideløbende i Udvalget for teknik og miljø, Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for arbejdsmarked og integration og Udvalget for skoler og børn. De samlede forslag til indstillinger bliver behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i november.
 
Trekantområdet er en stærk og markant business region. For at fastholde og udvikle denne position arbejdes der – i lighed med tidligere – mod en fælles vækststrategi for Trekantområdet. Bestyrelsen for Trekantområdet har fremsendt et udkast til Strategi for vækst & attraktivitet til behandling i kommunerne.
 
Strategien består af en vision og 4 spor, henholdsvis Erhvervsudvikling, Arbejdsmarked og uddannelse, Bosætning, kultur og oplevelser samt Mobilitet og forsyning. Inden for hvert spor er der udpeget 4-5 mål og fokusområder for de kommende års indsats. Udkastet til strategi for vækst og attraktivitet er udarbejdet med bred deltagelse af byrådene. I hver af de fire spor har Vejen kommune haft 2 repræsentanter med.
 
Visionerne i strategien er:
 • Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.
 • Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.
 • Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et attraktivt jobmarked.
 • Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på bæredygtighed og forsyningssikkerhed.
 
Udvalget skal drøfte, hvilken betydning målsætningerne vil få på Udvalgets område. Udvalget skal desuden overveje, om der er andre emner, som med fordel kunne løftes i fællesskab i Trekantområdet. Udvalget udarbejder en indstilling til Byrådet, såfremt Vejen Kommune skal fremsende bemærkninger om udkastet til Trekantområdet.
 
Inden for de enkelte udvalgsområder er der bl.a. følgende målsætninger.
 
Udvalget for skoler og børn:
 • 25 % af unge skal have en erhvervsuddannelse i 2021, og frafaldet skal halveres.
 • Den entreprenante kultur skal styrkes.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid:
 • Skabe et mangfoldigt og attraktivt kulturliv på tværs af Trekantområdet og med fyrtårne.
 • Afholdelse af markante events med international gennemslagskraft.
 
Udvalget for arbejdsmarked og integration:
 • Adgang til og opkvalificering af ufaglærte.
 • Flere tekniske uddannelser.
 • Adgang til højtspecialiseret udenlandsk arbejdskraft.
 • 75 % af internationale studerende i området skal have et job i området efterfølgende.
 
Udvalget for teknik og miljø:
 • Kollektiv trafik som et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets større byer.
 • Udvidelse af eksisterende motorveje, parallelforbindelse over Lillebælt og ny midtjysk motorvej.
 • Mere effektiv godstransport med mulighed for at kombinere transportformer.
 • Strategisk samarbejde inden for bæredygtig forsyning og cirkulær produktion.
 
Økonomiudvalget:
 • Danmarks bedste erhvervsklima med endnu bedre erhvervsservice.
 • Udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. fødevarer.
 • Flere internationale investeringer.
 • Stærke miljøer for innovation og teknologisk udvikling, herunder styrke den entreprenante kultur.
 • Øget bosætning gennem fortællinger med fokus på at fastholde og tiltrække især unge og erhvervsaktive.
 • En stærk feriedestination for turister.
 
Den fælles indsats i Trekantområdet skal bidrage til udmøntningen af Vejen Kommunes nye politikområder.
 
Tidsplanen for godkendelse af strategien er:
 • Kommunerne drøfter udkastet i efteråret og fremsender eventuelle bemærkninger til Trekantområdet i december 2018.
 • De politiske følgegrupper og bestyrelsen for Trekantområdet udarbejder herefter det endelige strategiforslag i januar 2019.
 • Strategien fremsendes til godkendelse i byrådene i februar-marts 2019.
 • Strategien sendes i offentlig høring i maj-juni med henblik på en endelig godkendelse i byrådene i september 2019.
 
Den lange beslutningsproces for Strategien for vækst og attraktivitet hænger sammen med, at strategien denne gang sammentænkes med planstrategien. Strategien for vækst og attraktivitet vil derfor udgøre 1 af 3 hovedafsnit i den kommende planstrategi. De øvrige hovedafsnit er dels fælles planmæssige emner for Trekantområdet, dels lokale planmæssige emner for Vejen Kommune. Sidstnævnte drøftes i Byrådet på et temamøde i november. 
 
Byrådet skal udarbejde en planstrategi i løbet de to første år af valgperioden. Planstrategien er en mulighed for at beskrive byrådets strategiske planer for udvikling af kommunen, og helt konkret skal den beskrive, hvilke dele af kommuneplanen, der foreslås ændret ved kommuneplan 21.
 
Strategien for Vækst og attraktivitet omfatter ikke hele kommuneplanen. Byrådet skal derfor overveje behovet for lokale fokusområder inden for eksempelvis åben land, ligesom der kan være behov for at fokusere dybere på emner som erhvervsudvikling samt bosætning, herunder især byudvikling og udvikling af landsbyer.

Tidligere behandling
06.12.2017 Byråd - omkring udpegning af medlemmer til de politiske følgegrupper

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten og planloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 09-10-2018
Sagen overføres til behandling i udvalgene.
 
Afbud: Egon Fræhr.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018
Drøftet med den bemærkning at definere eller ændre ordet skabe i nedenstående sætning.
”Udvalget for sundhed, kultur og fritid: Skabe et mangfoldigt og attraktivt kulturliv på tværs af Trekantområdet og med fyrtårne.”

Bilag

4.Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 30.09.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018
Taget til efterretning.

Bilag

5.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-10-2018
Intet.

6.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Der er givet orientering om Børnekultur på tværs.