Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 02-10-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.2. behandling af budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 (C)

Sagsnummer: 18/10077

2. behandling af budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • høringssvarene på udvalgets område drøftes
 • Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
 • udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
 • grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75.
 • kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
 • de samlede indtægter udgør i alt 2,630 mia. kr.
 • der indarbejdes en overførselspulje på 16,4 mio. kr.
 • de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2,586 mia. kr.
 • det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 57,8 mio. kr.
 • drift for forsyningsområdet udgør 0,3 mio. kr.
 • låneoptagelse udgør i alt 11,7 mio. kr.
 • afdrag på lån udgør i alt 26,7 mio. kr.
 • driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
 • de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
 • anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
 • takstbladet for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling
Budgetforslag til 2. behandling
Med udgangspunkt i budgetforslaget til 1. behandlingen er der nu udarbejdet et endeligt budgetforslag. Hovedtallene fremgår af den vedlagte hovedoversigt 2018–2022, mrk. 19-16 til 2. behandlingen af budgetforslaget.
 
1. Indtægter
Selvbudgettering eller valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv.
Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv eventuelle tab/gevinster, idet der sker en efterregulering af såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløbene.
 
Det foreslås, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.570,4 mio. kr. og det statsgaranterede befolkningstal på 42.822.
 
Ved selvbudgettering beregner kommunen tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens egne skøn over kommunens udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2019 (betalingskommuneopgørelse) samt grundværdierne i kommunen. Efterreguleringen afregnes med kommunen 3 år efter budgetåret. Hvis skatteindtægterne viser sig højere end forudsat ved budgetvedtagelsen, modtager kommunen et merprovenu. Til gengæld sker der en negativ regulering af tilskuds- og udligningsbeløbene. Hvis det viser sig, at befolkningsgrundlaget er vokset forholdsvis mere på landsplan end i Vejen Kommune, kan kommunen få en mindre andel af de generelle tilskud end umiddelbart beregnet. Der er derfor betydelig risiko ved at vælge selvbudgettering.
 
En kørsel i KL’s skatte- og tilskudsmodel viser, at Vejen Kommune samlet vil få et tab på 0,8 mio. kr. ved valg af               selvbudgettering. Beregningen er baseret på 42.906 borgere, svarende til Vejen Kommunes folketal pr. 31/8 2018 tillagt borgere i andre kommuner, som Vejen Kommune er betalingskommune for.
 
 
Indtægterne er sammensat af:
1.655,730 mio. kr. fra indkomstskat
-1,219 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.
80,261 mio. kr. fra grundskyld
0,299 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme
30,969 mio. kr. fra selskabsskatter
825,268 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten
39,1 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.
 
2. Skattefinansieret drift
Serviceudgifterne kan samlet opgøres til 1.853,6 mio. kr. Det er ca. 16,4 mio. kr. under KL’s vejledende servicerammeberegning for Vejen Kommune.
Det anbefales, at der budgetteres med en overførselspulje på 16,4 mio. kr. på serviceområderne med henblik på at kunne undgå en eventuel sanktion vedrørende servicerammen som følge af budgetoverførsler mellem årene. Overførselspuljen har ingen betydning for kassebeholdningen, idet det er forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse.
 
Vejen Kommunes serviceudgifter kan herefter opgøres således:
 
Serviceudgifter Budget 2019, mio. kr.
Serviceudgifter budgetforslag
1.853,6
Overførselspulje, serviceområder
16,4
Serviceudgifter inklusiv overførselspulje
1.870,0
  
Herefter kan den skattefinansierede drift opgøres således:
  
Skattefinansieret drift
Skattefinansieret drift, 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
1. behandling - skattefinansieret drift
2.569.100
2.568.330
2.565.804
2.558.455
Overførselspulje
16.400
 
 
 
Del af råderumsforslag vedr. Grønt nytteindsatscenter flyttes til anlæg
500
 
 
 
2. behandling - skattefinansieret drift
2.586.000
2.568.330
2.565.804
2.558.455
 
 
3. Renter
Nettorenteudgifterne i budgetforslaget udgør:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
1. behandling – renter
2.753
3.755
4.472
4.634
Afledte konsekvenser af ændringer ml. 1. og 2. behandling.
-1
-5
-9
-13
2. behandling – renter
2.752
3.750
4.463
4.621
 
 
 
4. Skattefinansieret anlæg
Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør netto i alt:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
1. behandling - rådighedsbeløb
63.776
67.874
43.939
49.709
Almene boliger - flyttes til konto 8.24
-5.519
-14.519
-3.551
-3.551
Grønt nytteindsatscenter - indtægter
-500
 
 
 
2. behandling - rådighedsbeløb
57.757
53.355
40.388
46.158
 
Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2019 98,6 mio. kr.
 
På Økonomiudvalgets område er der i 2021-2022 afsat ikke disponerede rådighedsbeløb på i henholdsvis 19,7 mio. kr. og 25,2 mio. kr. 
 
 
5. Forsyningsvirksomheder
Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.
 
Budgetforslaget udgør:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Nettodrift, affaldshåndtering
-183
 
 
 
 
 
 
6. Tilgang/afgang af likvide aktiver
 
Tilgang/afgang af likvide aktiver
Ændring, 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
1. behandling
34.288
27.270
16.168
17.078
Overførselspulje
-16.400
 
 
 
Almene boliger
5.519
14.519
3.551
3.551
2. behandling – i alt
23.407
41.789
19.719
20.629
 
 
 
 
Låneoptagelsen er beregnet til 11,7 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,6 mio. kr., lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,1 mio. kr. samt låneoptagelse på 5 mio. kr. på områder uden automatisk låneadgang.
Afdrag er på lån er beregnet til 26,7 mio. kr.
Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2019 og 2020 i alt nedbringes med 33 mio. kr.
Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2019 59,7 mio. kr. Den beregnede effekt af pris- og lønstigninger i overslagsårene tilpasses endeligt, når budgetforslaget er indberettet i økonomisystemet.

Tidligere behandling
04.09.2018 Økonomiudvalget.
11.09.2018 Byrådet.
01.10.2018 Udvalget for social og ældre.
01.10.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
01.10.2018 Udvalget for skoler og børn.
01.10.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser
Jf. budgetmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.
Økonomisk politik for Vejen Kommune.

Høring
Budgetforslaget har været i høring fra den 12. til den 26. september 2018.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 01-10-2018
Høringssvar gennemgået og drøftet.
Udvalget indstiller godkendt, at der bør være opmærksomhed på nedjustering BASH inde, og at der sker inddragelse i forbindelse med udmøntning af budget, herunder de væsentlige rammebesparelser på pleje- og socialområdet.
 
Afbud: Martin Boye (I).

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 01-10-2018
De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.
 
Udvalget anbefaler at følge opfordringen fra Musikskolens MED-Udvalg, hvor de foreslår at finde 30.000 kr. indenfor egen ramme i stedet for at finde pengene på en stigning af taksterne.
 
Afbud: Martin Boye (I).
 

Beslutning Udvalget for skoler og børn 01-10-2018
Udvalget har drøftet og forholdt sig til høringssvarene.
 
Udvalget anerkender, at så mange høringssvar forstår den økonomisk svære situation og nødvendigheden af at prioritere. De forskellige forslag vil indgå i Udvalgets arbejde.
Udvalget vil i den kommende tid arbejde for at styrke almenområdet både økonomisk og pædagogisk på den lange bane.
Udvalget vil på baggrund af høringssvarene i det kommende år drøfte tildelingsmodellen og ligeledes inklusionsmodellen. Dette vil dog ikke påvirke budgetprocessen for 2019.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø 01-10-2018
Høringssvar gennemgået og drøftet.
Udvalget tager høringssvar til efterretning og fremsender til Økonomiudvalget og Byråd.
 
Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstillingen fra Udvalget for Social og Ældre om at der bør være opmærksomhed på nedjustering BASH inde, og at der sker inddragelse i forbindelse med udmøntning af budget, herunder de væsentlige rammebesparelser på pleje- og socialområdet indstilles godkendt.
 
Indstillingen fra Udvalget for Sundhed, kultur og fritid om at følge opfordringen fra Musikskolens MED-Udvalg, hvor de foreslår at finde 30.000 kr. indenfor egen ramme i stedet for at finde pengene på en stigning af taksterne indstilles godkendt.
 
Ændringsforslag fra Liberal Alliance indarbejdes ikke i budgetforslaget og oversendes til Byrådets behandling.
 
Ændringsforslag fra Enhedslisten indarbejdes ikke i budgetforslaget og oversendes til Byrådets behandling.
 
Budgetforslaget indstilles godkendt som indstillet.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 
Anni Grimm, Jakob Borgensgård og Martin Boye deltog under dette punkt.
 

Bilag

UdviklingVejen - høringssvar til budget 2019 Høringssvar fra MED i Vej, Park & Genbrug om budget 2019-2022 Høringssvar - Musikskolen.pdf Område Askov-Brørup.pdf Høringssvar Område 2 Bestyrelse Høringssvar - Rødding skole og Lintrup filialbørnecenter - MED udvalg og bestyrelse Høringssvar - Andst Børne- og Skolecenters Bestyrelse Høringssvar - Jels Skole MED udvalg og bestyrelse Høringssvar BUPL Høringssvar pædagogerne i Vejen Kommune Høringssvar fra Område 2 MED udvalg Høringssvar Skodborg Børnecenter MED udvalg og Bestyrelse Høringssvar Askov-Malt Skole MED Udvalg og Bestyrelse Høringssvar - Østerbyskolen MEDUdvalg og bestyrelse Høringssvar Holmeå Børnecenter Bestyrelse Høringssvar - Glejbjerg Børne- og Skolecenter - MED udvalg og bestyrelse Høringssvar fra Bække Skole Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering Generelle bemærkninger - Budget 2019-2022 Foreløbige budgetbemærkninger baseret på det tekniske budget Udtalelse fra Hovedudvalget til budget 2019-2022.docx Høringssvar fra lokalt MED-udvalg for administrationen Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget Høringssvar - Biblioteket Høringssvar - Sundhedscentret Lille Veum.docx Område Enghaven-Dixensminde.docx Ældre- og Handicapråd.docx Socialpsykiatrisk Center.docx Område-MED - Social & Ældre.docx Område Vest.docx Bo- og Beskæftigelsescenter Vejen.docx Aktivitet og rehabilitering.docx Nørrevang og Bakkehuset.docx Madservice Vejen.docx Holtegården.docx Hjælpemiddelservice Vejen.docx Høringssvar - Føvling Børnecenter - MED udvalg Høringssvar - Føvling Børnecenter - Bestyrelse Høringssvar - Område 3 Bestyrelse Høringssvar UU Vejen - MED udvalg Høringssvar - Dagplejens MED Udvalg Høringssvar Område MED Dagtilbud & Skole Høringssvar - Område 1 - MED udvalg og bestyrelse Høringssvar - Videnscenter Sløjfen - MED udvalg og bestyrelse Høringssvar Område 3 - MED udvalg Høringssvar Gesten Børnecenter - Bestyrelse Høringssvar - Gesten Børnecenter MED udvalg Høringssvar - Brørupskolen - MED Udvalg og Bestyrelse Høringssvar - Dagplejen - Bestyrelse Ændringsforslag til Budget 2019-22 - LA Ændringsforslag til Budget 2019-22 - Enhedslisten Hovedoversigt 2018-2022, mrk 19-16 - 2. behandling Driftsønsker Budget 2019-2022 - 2. behandling Råderumsforslag og forslag til budget i balance Budget 2019-2022 - 2. behandling Investeringsoversigt Budget 2019-2022 - 2. behandling Takstkatalog til Budget 2019-2022 Oversigt over mellemværende med kirkekasserne - Budget 2019 Område Kærdalen.doc Høringssvar - Højmarksskolen - MED udvalg og Bestyrelse Høringssvar Vejen lærerkreds Høringssvar Grønvangsskolen MED udvalg og Bestyrelse

2.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/8 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/8 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31.08.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 65,5. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 64,6.
 
Forbrugsprocenten opgjort uden puljer til planlagt bygningsvedligeholdelse samt løn- og barselspuljer er på 68,6.
 
Lønforbrugsprocenten er på 66,4 i år mod 64,2 sidste år.
 
På Økonomiudvalgets område forventes bl.a. mindreudgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt mindreudgifter til tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne vil indgå i den samlede budgetopfølgning pr. 31/8 2018 for alle udvalg.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

3.Åbningstider og adgang i det fremtidige rådhus (B)

Sagsnummer: 14/25314

Åbningstider og adgang i det fremtidige rådhus (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at
 
 • Direktionen beslutter åbningstider for det kommende rådhus.
 • borgerne har adgang til atrium i rådhuset.
 • dørene til kontorarealerne på 1. og 2. sal er ulåste.

Sagsfremstilling
I forbindelse med ibrugtagningen af det kommende rådhus skal åbningstiderne fastlægges. Borgerservice bliver en del af rådhuset med tilhørende borgerbetjening. Derfor skal det besluttes om åbningstiderne i rådhuset og Borgerservice skal være det samme, eller om der kan være forskellige åbningstider. Nedenfor er beskrevet 3 modeller for åbningstiderne.
 
Alt efter valget af model har det betydning for, hvordan modtagelsen af gæster håndteres og hvordan Borgerservice tilrettelægger deres arbejde.
 
Åbningstider.
 
Der er 3 modeller for åbningstider:
 
1. Man – ons: 8.30 – 15.00. Tors: 8.30 – 17.30. Fre 9 – 12.30
 
2. Man – ons: 10 – 15.00. Tors: 10 – 17.30. Fre 10 – 12.30
 
3. Man – ons: 8 – 15.30. Tors: 8 – 17.30. Fre 8 – 12.30. Borgerservice har åbningstid som model 2.
 
Model 1: Åbningstiden for rådhuset og Borgerservice er den samme.
 
Ved at åbne op 8.30 giver det mulighed for, at medarbejderne i rådhuset kan indarbejde åbningsrutiner fra 8 – 8.30 og dermed være klar til at håndtere henvendelser. Åbningstiden giver også mulighed for modtagelsen af gæster til resten af huset, hvor vagten kan være behjælpelig med at anvise mødelokaler etc. Åbningstiden sikrer endeligt, at borgere som henvender sig umiddelbart før lukketid til Borgerservice bliver færdigbetjent samme dag.
 
Åbningstiden i Borgerservice øges herved med 7,5 timer pr. uge. Der vil løbe ekstra omkostninger på til vagten i 7,5 timer pr. uge, samt forskudttidstillæg til de medarbejdere i øvrige afdelinger, der skal være tilstede. Det forventes, at åbningstiden påvirker sagsbehandlingstiden i Borgerservice, idet flere medarbejdere er optaget af den personlige borgerbetjening.
 
Uden for åbningstid skal gæster lukkes ind via kontakt til den medarbejder, man skal besøge.
 
 
Model 2: Åbningstiden for rådhuset og Borgerservice er den samme.
 
Åbningstiden svarer til nuværende åbningstid i Borgerservice. Denne åbningstid giver mulighed for ubrudt og effektiv sagsbehandlingstid og interne møder fra 8 – 10. Åbningstiden sikrer, at borgere som henvender sig umiddelbart før lukketid til Borgerservice bliver færdigbetjent samme dag. Gæster til huset vil i åbningstiden kunne få hjælp fra vagten. Uden for åbningstiden skal gæster afhentes ved indgangsdøren.
 
Der er ingen ekstraomkostninger ved denne model.
 
 
Model 3: Rådhuset er åben for adgang i arbejdstiden.
 
Borgerservice har samme åbningstid, som i model 2. Det giver nogle usikkerhedsmomenter, som gør, at vagten skal være på i hele husets åbningstid. Usikkerhedsmomenterne er f.eks., at borgere til Borgerservice møder op tidligere end åbningstiden i Borgerservice og forventer betjening. Dermed skal der være overvågning i borgerserviceområdet.
 
Der vil være ekstraudgifter på 10 timer mere pr. uge ift. i dag.
 
Modtagelse af besøgende.
Der skal være skærme i atrium, så gæster kan se, hvor de skal gå hen. Det er muligt via Borgerservices nummerstander, at gæster til resten af huset kan kontakte den medarbejder, som har indkaldt til møde. Det sker via gæstens mobilnr. Endvidere vil vagten i Borgerservice kunne henvise gæster i åbningstiden.
 
Gæster skal adviseres om, hvor de skal møde op samt have mulighed for at kontakte den medarbejder de har møde med ved ankomst. Dette sker via Borgerservices nummerstander.
 
Adgang for offentligheden.
Offentligheden har adgang til atrium, herunder byrådssalen og tagterrasser. Døren fra atrium og ind til Borgerservice er aflåst. Dørene ind til kontorarealerne på 1. og 2. sal og kantinen er forberedt med låse, men vil ikke være låst fra ibrugtagningen af rådhuset. Uden for arbejdstid vil dørene være låste.
 
De officielle mødelokaler er ulåste. De ligger alle ud til atrium.

Tidligere behandling
20.09.2018 Direktionen.
02.10.2018 Projekt Rådhus - Politisk Styregruppe

Økonomiske konsekvenser
Hvis model 1 eller 3 vælges vil der komme ekstra udgifter til vagt. Ved valg af model 1 vil der komme udgifter til forskudttidstillæg til de medarbejdere i øvrige afdelinger, som skal være på arbejde torsdag fra 17 – 17.30.

Personalemæssige konsekvenser
Hvis model 1 vælges skal arbejdsgangene i Borgerservice omlægges, da der vil være længere ekspeditionstid.

Retsregler og andre forskrifter
Serviceloven
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 20-09-2018
Direktionen anbefaler, at Rådhuset er et åbent hus med adgang fra kl. 8 som model 3. Åbningstiderne i Borgerservice anbefales at være de samme som i dag. Opgaven med at modtage og vejlede borgere uden for åbningstiden i Borgerservice skal vurderes og håndteres. Det prioriteres, at borgere i hele rådhusets åbningstid har mulighed for personlig kontakt som supplement til informationsskærme. Sagen forelægges den politiske styregruppe den 2. oktober og behandles herefter i Økonomiudvalget.
 
Afbud: Morten Oldrup.

Beslutning Projekt Rådhus - Politisk styregruppe den 02-10-2018
Styregruppen anbefaler, at direktionens indstilling følges med bemærkningen, at opgaven med betjening af borgere uden for åbningstiden i Borgerservice skal ske indenfor de nuværende lønbudgetter.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
           Mona Schack Mathiesen.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Styregruppen anbefaler, at direktionens indstilling følges med bemærkningen, at opgaven med betjening af borgere uden for åbningstiden i Borgerservice skal ske indenfor de nuværende lønbudgetter.
 
Økonomiudvalget godkendte direktionens indstilling med bemærkningen fra styregruppen.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

4.Indretning af mødelokaler på nyt rådhus (B)

Sagsnummer: 18/4916

Indretning af mødelokaler på nyt rådhus (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • de eksterne mødelokaler samt deres geografiske navne godkendes.
 • den foreslåede indretning af mødelokalerne godkendes.
 • det godkendes, at indretningen af projektrum og stillerum bestemmes af de enkelte afdelinger.

Sagsfremstilling
En arbejdsgruppe (Peer M. Rexen, Udvikling & Erhverv; Helle Hammerich Nielson, Bygningsservice & Beredskab; Gitte Elgaard, Teknik & Miljø og Charlotte Thomsen, Udvikling & Erhverv) har arbejdet med indretning og udsmykning af mødelokaler på det nye rådhus. Mødelokalerne er inddelt i forskellige kategorier og indrettes forskelligt:
 
Små mødelokaler (stillerum) primært til internt brug med en lille arbejdsplads (8 styk, hvoraf et muligvis bliver plotterrum):
 
 • Neutral udsmykning med fotografier/kunst på vægge
 • Pc
 • Whiteboard
 
Projektrum primært til internt brug for arbejdsgrupper, der arbejder sammen om et projekt (3 styk). Arbejdsgruppen lægger op til, at de respektive afdelinger indretter projektrummene efter deres behov:
 
 • Tavler til brainstorming
 • Plads til projektmaterialer
 • Mulighed for foldevæg i midten undersøges
 
 
Samtalerum til møder med kunder i Borgerservice (3 styk). Rummene skal leve op til standard for møder, hvor der kan ske voldsomme hændelser:
 
 • Beroligende udsmykning og rolige fotografier
 • Pc
 
Eksterne mødelokaler med en stedspecifik udsmykning for hvert lokale, der viser naturperler, der også fortæller noget om friluftsliv, historie, kunst og kultur, turisme og landbrug. (8 styk).
 
 • Udsmykning med billeder fra ét geografisk sted i kommunen for hvert mødelokale på enten fast væg eller glasvæg
 • Møblement i varierende stil og funktion fra et mødelokale til et andet
 • Whiteboard
 • Skærm
 
Næste punkt i forbindelse med indretning og udsmykning af rådhuset er indretningen af atrium i forhold til møblement og udstillingsareal til kunstforeningen KunstVejen.
 
Samtidig arbejder arkitekt Mads Kjædegaard på en udstillingsmontre betalt af Statens Kunstfond. Hans skitser vil blive præsenteret for Byrådet, der skal godkende montren, før den sættes i produktion.

Tidligere behandling
25.09.2018 Direktionen.
02.10.2018 Projekt Rådhus - Politisk Styregruppe.

Økonomiske konsekvenser
Økonomien skal afdækkes nærmere.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 25-09-2018
Godkendt.

Beslutning Projekt Rådhus - Politisk styregruppe den 02-10-2018
Indstillingen godkendt. Vedrørende 3. dot præciseres det, at indretningen sker indenfor fastsatte rammer af ledelsen.
Der skal arbejdes med mest mulig genbrug af møbler.
Navne på mødelokaler drøftet.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
           Mona Schack Mathiesen.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstillingen godkendt. Vedrørende 3. dot præciseres det, at indretningen sker
indenfor fastsatte rammer af ledelsen.
Der skal arbejdes med mest mulig genbrug af møbler.
Navne på mødelokaler drøftet.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
          Mona Schack Mathiesen.

Bilag

5.Indretning af Byrådssalen (B)

Sagsnummer: 14/25314

Indretning af Byrådssalen (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
         der vælges et princip for bordopstilling.
         det anbefalede mikrofonsystem vælges.
         den anbefalede projekter-løsning / monitor-løsning vælges.
         sagen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med det politiske styregruppemøde den 19. juni 2018 blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med udvalgte principper for indretninger af byrådssalen. Der er af de vedhæftede bilag valgt at fokuserer på to principper, som det anbefales, at der vælges mellem.
 
Den ene anbefalede løsning er med et nyt rundt bord, der som udgangspunkt er trukket lidt fra hinanden, således at cirklen åbnes i to halvdele. Det vil være muligt at dele den i flere mindre dele, hvis der er behov for dette.
Til denne indretning hører en skærmløsning med 4 skærme, der kommer ned fra loft, når de skal anvendes.
Denne løsning underbygger lokalets funktion som samlende lokale for Byrådet. Denne løsning er samtidig forholdsvis statisk ift. at ændre indretningen og anvendelsen af lokalet. Denne løsning er en ny og opdateret indretning som den gamle byrådssal, der kan omfavne mange funktioner.
 
Den anden anbefalede løsning er med firkantede borde, som kan sættes i fx V-form eller U-form.
Til denne indretning hører en projektorløsning på ydervæggen og en monitorløsning, der står på gulvet til dem, der sidder med ryggen til lærredet på ydervæggen.
Med denne løsning får man en indretning, der er fleksibel og giver mulighed for at indrette lokalet til andre formål, da alle borde er enkeltstående. Lokalets indretning vil fremstå som et fleksibelt mødelokale. 
 
For at få den fulde udnyttelse af den fleksible indretning bør der vælges en trådløs mikrofonløsning. Dette vil dog være forbundet med en merudgift på 210.000 kr. ift. det i budgettet afsatte beløb. Til begge anbefalede løsninger, inkl. teleslynge, er der anbefalet et fortrådet mikrofonanlæg, da det vil kunne holdes inden for det afsatte budget.

Tidligere behandling
14.09.2018 Projekt Rådhus – Administrativ Styregruppe
19.06.2018 Projekt Rådhus – Politisk Styregruppe
30.04.2018 Projekt Rådhus – Administrativ Styregruppe
02.10.2018 Projekt Rådhus - Politisk Styregruppe

Økonomiske konsekvenser
Økonomi jf. budgetterede midler.
Der er i det samlede budget afsat 200.000 kr. til møbler til Byrådssalen og 200.000 kr. til AV-udstyr til Byrådssalen.
 
Det samlede beløb på i alt 400.000 kr. søges frigivet i en samlet anlægsbevilling for rådhusprojektet, der fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og godkendelse i Byrådet senere i 2018.
Hvis der vælges en trådløs mikrofonløsning skal der findes finansiering af merudgiften på 210.000 kr.  

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Projekt Rådhus - Politisk styregruppe den 02-10-2018
De eksisterende møbler anvendes. Mulighederne for at gøre opstillingen fleksibel undersøges. Der ønskes trådløs mikrofonsystem. Der arbejdes videre med en løsning med monitorer, som nedsænkes fra loftet.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
          Mona Schack Mathiesen.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Styregruppen indstiller:
De eksisterende møbler anvendes. Mulighederne for at gøre opstillingen fleksibel undersøges. Der ønskes trådløs mikrofonsystem. Der arbejdes videre med en løsning med monitorer, som nedsænkes fra loftet.
 
Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra styregruppen.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

6.Projekt Rådhus - Renovering af parkeringsplads og udenomsarealer (C)

Sagsnummer: 14/25314

Projekt Rådhus - Renovering af parkeringsplads og udenomsarealer (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • disponeringen af parkeringsplads og udearealer, samt finansieringen af det forventede merforbrug godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Som følge af opførelsen af det nye rådhus skal parkeringsplads og udearealer nyindrettes.
 
Arkitekterne – Pluskontoret har udarbejdet forslag til indretning af pladsen, under hensyntagen til de funktioner og adgange, det nye byggeri giver. Forslaget tager højde for funktionerne ved Kvickly samt adgangen til rampen til parkeringstaget. Disponeringen skal efterfølgende forelægges og drøftes med Kvickly, så det sikres, at funktionerne her kan opretholdes.
 
Der er vedlagt skitse, der viser etapeopdelingen af projektet.
 
Projektarealet er udvidet, da belægninger og arealer indenfor entreprisegrænsen medtages.
 
Ud fra overslaget vil der være et merforbrug på realisering af projektet på 936.000 kr., som anbefales finansieret på følgende
-         Belysning. Pladsen er i dag ikke renoveret med LED belysning og denne udgift 155.000 kr. afholdes derfor af budgettet til opgradering af belysningsanlæg.
-         På østsiden af rådhuset skal elementer fra ”Sporet” indgå i projektet og dermed anvendes der 209.000 kr. til at indarbejde dette.
-         Mindre forbrug på 200.000 kr. på midlertidig parkering i Vejen Midtby anvendes til parkeringpladsen. 
-         Affaldshåndteringen for rådhuset er planlagt med nedgravede container. Udgiften hertil på 180.000 kr. samt restbeløb på 192.000 kr. afholdes under Rådhusprojektet, uforudsigelige udgifter.
 
Det nøjagtige beløb kendes først efter afholdelse af licitationen, dog forventes dette ikke at overstige beløbet fra overslaget.

Tidligere behandling
02.10.2018 Projekt Rådhus - Politisk Styregruppe.

Økonomiske konsekvenser
Ud fra overslaget vil der være et merforbrug på realisering af projektet på 936.000 kr., som anbefales finansieret på følgende
-         Belysning. Pladsen er i dag ikke renoveret med LED belysning og denne udgift 155.000 kr. afholdes derfor af budgettet til opgradering af belysningsanlæg.
-         På østsiden af rådhuset skal elementer fra ”Sporet” indgå i projektet og dermed anvendes der 209.000 kr. til at indarbejde dette.
-         Mindre forbrug på 200.000 kr. på midlertidig parkering i Vejen Midtby anvendes til parkeringpladsen. 
-         Affaldshåndteringen for rådhuset er planlagt med nedgravede container. Udgiften hertil på 180.000 kr. samt restbeløb på 192.000 kr. afholdes under Rådhusprojektet, uforudsigelige udgifter.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Der skal tages dialog med interessenter og handikaprådet forud for endelig projektering

Beslutning Projekt Rådhus - Politisk styregruppe den 02-10-2018
Udgik af dagsordenen med henblik på at få økonomien belyst yderligere med henblik på at rammen på 3 mio. kr. overholdes.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
          Mona Schack Mathiesen.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Udsat.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

7.Røgfri Kommune (C)

Sagsnummer: 18/25129

Røgfri Kommune (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter og laver indstilling til Byrådet, om Vejen Kommune skal være røgfri kommune og i givet fald, hvilke initiativer og tilbud Vejen Kommune skal stille til rådighed for ansatte.

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på byrådsmødet den 11. september 2018 at deltage i partnerskab om Røgfri Fremtid. Partnerskabet er dannet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet er, at i 2030 ryger ingen børn og unge under 18 år, og færre end 5% af den voksne befolkning ryger.
 
Vejen Kommune har ca. 3.500 medarbejdere og er den største samlede arbejdsplads i kommunen. Derfor er det relevant at forholde sig til, om der fra arbejdsgivers side skal gøres en indsats for at få færre eller ingen rygere på de kommunale arbejdspladser.
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid har fremsendt et ønske til budgetlægningen om forebyggelse og reduktion af rygning for borgere i kommunen. Budgetønsket var på 450.000 kr. til ansættelse af en rygestop-konsulent på 37 timer pr. uge. Budgetønsket er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2019 – 2022.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Røgfri arbejdsplads og matrikler ønskes indført fra 1. januar 2020.
Der udarbejdes forslag til handlingsplan til behandling i Økonomiudvalget på et senere møde.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 
 

Bilag

8.Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)

Sagsnummer: 13/4204

Helhedsplan for renovering af almene boliger i Gesten og Bække (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 
 • helhedsplanen godkendes, herunder at
 
 • skema A godkendes.
 • Vejen Kommune bidrager med 200.000 kr.
 • Vejen Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse.

Sagsfremstilling
Vejen Boligforening ansøger om kommunens godkendelse af en helhedsplan for renovering af 45 boliger i Bække og Gesten (afdeling 19).
 
Planen indeholder bl.a. tagrenovering, nye vinduer og døre, køkkener og badeværelser, og bedre tilgængelighed. Enkelte boliger bliver større. Antallet af boliger reduceres med 2 stk.
 
Anlægssummen er i alt 34.875.000 kr.
 
Helhedsplanen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, og Landsbyggefonden forudsætter, at der også tilføres kapital fra bl.a. Vejen Kommune.
 
Anlægssummen finansieres hovedsageligt med lån, der er støttet af Landsbyggefonden og et ustøttet kreditforeningslån. Der er endvidere bidrag fra Landsbyggefonden, Vejen Boligforening, Afdelingens egen opsparing, kreditforening og Vejen Kommune. Det forudsættes, at Vejen Kommune bidrager med 200.000 kr.
 
Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde og godkendt af organisationsbestyrelsen.
 
Den gennemsnitlige husleje stiger 10,4%.
 
Byggeriet forventes at starte i august 2019 og afsluttes i juli 2021.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune bidrager med et lån på 200.000 kr.
Lånet skal formentlig udbetales i 2020.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Almenboligloven.
Landsbyggefondens regulativer om særlig støtte.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

9.Igangsætning af ophævelse af byplanvedtægt nr. 6 i Jels by (B)

Sagsnummer: 18/27335

Igangsætning af ophævelse af byplanvedtægt nr. 6 i Jels by (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Peter Hansen indstiller, at
 
 • det godkendes, at byplanvedtægt nr. 6 for Jels by ophæves i hele sit omfang, uden at der udarbejdes ny lokalplan.
   
 • forslag til ophævelsen med vedlagt begrundelse sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget et ønske om en ændring af anvendelsen af en bebyggelse indenfor byplanvedtægt nr. 6 i Jels. Link til byplanvedtægt nr. 6
 
Området er i byplanvedtægten udlagt til blandet bolig- og butiksbebyggelse, hvor stueetagen fortrinsvis skal indrettes til butikker.
 
Da flere butikslokaler nu står tomme i området, opstår ønsket om at kunne dispensere fra anvendelsen af stueetagen fra butiks- til boligformål.
 
Byplanvedtægt nr. 6 er vedtaget i 1975 og er udført på baggrund af et konkret projekt med gavlhuse, som i dag er delvist realiseret. Gavlhusprojektet er ikke længere aktuelt. Den generelle udvikling i detailhandlen i Jels er lukning af butikker, hvilket giver en uhensigtsmæssig situation med tomme butikslokaler.
 
Vejen Kommune har i 2010 behandlet en lignende ansøgning om dispensation fra butik i stueetagen, hvilket blot bekræfter tendensen i udviklingen. Det er imidlertid ikke muligt at dispensere efter planlovens § 19, da det ligger udenfor dispensationskompetencen at dispensere fra planens anvendelsesformål (butik i stueetage).
 
En imødekommelse af anmodningen er dermed kun muligt ved tilvejebringelse af ny lokalplan eller ved aflysning af byplanvedtægten, hvilket blev muligt efter en lovændring i 2012.
 
Tilvejebringelse af ny lokalplan er ikke hensigtsmæssig, da byplanvedtægten kun omfatter 4 ejendomme samt et kommunalt ejet areal.
 
Ophævelse af byplanvedtægt nr. 6, uden udarbejdelse af ny lokalplan
Med henvisning til ovenstående vurderes byplanvedtægt nr. 6 således at være forældet, hvormed kriterierne for ophævelse uden udarbejdelse af ny lokalplan, og uden at zonestatus ændres, vurderes som værende opfyldt (planlovens § 33, stk. 1, nr. 2).
 
Med ophævelse af byplanvedtægt nr. 6, og uden der udarbejdes ny lokalplan, følger, at byggeri i området fremover skal administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser for 12.C.01 til centerområde, og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet. Forespørgslen vil hermed kunne imødekommes.
 
Ved en ophævelse af lokalplan finder Miljøvurderingsloven også anvendelse. Der vil derfor blive foretaget en miljøscreening.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Planloven: LBK nr. 287 af 16/04/2018 bekendtgørelse af lov om planlægning med senere
Ændringer
 
Miljøvurderingsloven: LBK nr. 448 af 10/05/2017 bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring
4 ugers offentlig høring i forbindelse med forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 6

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

10.Godkendelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2011 - Kloakopland ved ny genbrugsplads, Koldingvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/3289

Godkendelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2011 - Kloakopland ved ny genbrugsplads, Koldingvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 blev den 26. juni 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.
 
Tillægget omhandler udvidelse af/etablering af kloakopland for et område ved Koldingvej i Vejen, hvor der skal bygges genbrugsplads. Med tillægget sættes rammer for, hvordan overfladevand og spildevand håndteres.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

11.Godkendelse af tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2008-2011 for boligområde i Andst (C)

Sagsnummer: 18/15849

Godkendelse af tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2008-2011 for boligområde i Andst (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes med den ændring, at regnvandsledningens beliggenhed justeres og teksten for konsekvenser for Gamst Å tilrettes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 for et nyt boligområde i Andst blev den 26. juni 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er kommet to høringssvar. Høringssvarene giver anledning til justering af ledningsforløbet for regnvandsledning samt mindre tilretning af tekst.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

12.Etablering af ny genbrugsplads i Vejen (C)

Sagsnummer: 16/11624

Etablering af ny genbrugsplads i Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • projektforslaget godkendes.
   
 • udbud af projektet foretages med en option på et ekstra rum til direkte genbrug.
   
 • den justerede tidsplan godkendes.
   
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at forhandle om erhvervelse af det nødvendigt areal til støjvold på ekspropriationslignende vilkår eller om nødvendigt at iværksætte en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve det nødvendige areal ved ekspropriation.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til nedrivning mv.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2019 på 10,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til anlægsarbejder.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2020 på 3,47 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til færdiggørelse af anlægsarbejdet.
   
 • rådighedsbeløbet på i alt 15,97 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til etablering af ny genbrugsplads i Vejen (omk.sted 165710).
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Genbrugspladsen på Industrivej Vest i Vejen er ikke tidssvarende, og Byrådet har besluttet at
igangsætte arbejdet med at etablere en ny genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen, hvor
kommunens gamle materielgård har ligget.
 
Arealet, hvor genbrugspladsen anlægges, er omfattet af lokalplan 257, som rummer den
ønskede anvendelse. Arealet, der skal anvendes til genbrugsplads, er ca. 21.700 m2, og
udgiften til projektet anslås til 17,47 mio. kr.
 
Styregruppen har på møde den 13. marts 2018 gennemgået et projektforslag udarbejdet af rådgiveren i samarbejde med projektgruppen. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.
Efterfølgende er der afholdt endnu et møde i Styregruppen den 29. august 2018, hvor der er blevet fremlagt et justeret projekt og tidsplan. Referat fra mødet, tidsplan og tegninger af projektet er vedlagt som bilag.
 
I det reviderede projekt er området til direkte genbrug fjernet af hensyn til projektets samlede økonomi. Det foreslås, at dette område medtages som en option i forbindelse med udbuddet af projektet, så det kan gennemføres, hvis de indkomne bud giver mulighed for det indenfor den vedtagne budgetramme for projektet.
 
En nødvendig forudsætning for at kunne etablere plansiloen til haveaffald, som vist på planskitsen, er at den østlige del af den private fællesvej nedlægges. Proces omkring nedlæggelse af vejen gennemføres som en særskilt sag.
For at reducere støjpåvirkningen af naboejendommen etableres en støjvold på matr. nr. 24ar Vejen By, Vejen. Det nødvendige areal søges erhvervet ved at indgå en frivillig aftale med ejeren. Er dette ikke muligt søges arealet erhvervet ved ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler.

Tidligere behandling
13.09.2016 Byrådet.
04.04.2017 Byrådet.
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb til opførelse af ny genbrugsplads på 17,47 mio. kr. På Byrådsmødet den 10. november 2015 er der frigivet 0,5 mio. kr. til inddragelse og forundersøgelser. På Byrådsmødet den 4. april 2017 er der frigivet et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til totalrådgiver. Der søges frigivet yderligere et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til bl.a. nedrivning af bygninger på 2,5 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 til anlægsarbejdet og 3,47 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af anlægsarbejdet. Beløbene finansieres af det afsatte beløb til ny genbrugsplads i Vejen, omk.sted 165710

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 af Miljøbeskyttelsesloven §58.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

13.Regulativ for almene vandværker (C)

Sagsnummer: 17/8177

Regulativ for almene vandværker (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget orienteres om afgørelsen.
 • regulativ for almene vandforsyninger i Vejen Kommune godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vandrådet i Vejen Kommune har på vegne af sine medlemsvandværker indsendt forslag til et nyt regulativ til godkendelse. Forslaget indeholder ændringer om bl.a. muligheden for opkrævning af alt leveret vand herunder vand til brandslukningsformål.
 
Byrådet har 7. februar 2017 behandlet forslaget til nyt regulativ for almene vandforsyninger i Vejen Kommune. Byrådet besluttede ikke at godkende forslaget til regulativ.
 
Teknik & Miljø har meddelt beslutningen til Vandrådet, som har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 
Klagenævnet har 22. august 2018 ophævet Vejen Kommunens afgørelse om ikke at godkende regulativet og hjemvist sagen til fornyet behandling.
 
Klagenævnet har lagt vægt på, at vandværkerne har beføjelsen til at udarbejde et regulativ herunder at beslutte, at der skal opkræves betaling for vand til brandslukningsformål.

Tidligere behandling
07.02.2017 Byrådet.
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Orientering taget til efterretning.
Regulativ for almene vandforsyninger indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

14.Ekspropriationsbemyndigelse til erhvervelse af nødvendige arealer til en del af kommunevejen Skovgårdsvej (C)

Sagsnummer: 18/26776

Ekspropriationsbemyndigelse til erhvervelse af nødvendige arealer til en del af kommunevejen Skovgårdsvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at afholde åstedsforretning og gennemføre ekspropriation efter vejlovens bestemmelser om ekspropriation.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på møde den 11. september 2018 Højesterets afgørelse vedrørende Skovgårdsvej. Byrådet besluttede at igangsætte en retlig lovliggørelse af vejanlægget Skovgårdsvej.

Baggrunden for sagen er, at i 2013 indgik Vejen Kommune en samarbejdsaftale med Banedanmark om kommunal medfinansiering af udgifter til opgradering af bro og vejsystemet omkring banen i forbindelse med gennemførelse af elektrificeringsprogrammet.
Projekterne omfatter opførelse af tre nye tidssvarende broer med tilhørende vejanlæg, der skulle erstatte fire utidssvarende anlæg.
Et af projekterne er den nye kommunevej Skovgårdsvej og en tilhørende ny bro over banen og tilslutning til eksisterende vejanlæg nord for banen.
Skovgårdsvej forløber mellem Estrupvej og Norgesvej nord for banen.
 
Ved ekspropriationsforretningen, gennemført af Statens Ekspropriationsforretning, blev ekspropriationsbeslutningen påklaget af en lodsejer, og Højesteret har den 10. september 2018 dømt ekspropriationen ugyldig. Højesteret vurderer, at elektrificeringsloven ikke giver hjemmel til ekspropriation af vejanlægget, og at ekspropriation til vejanlægget skal tilvejebringes med hjemmel i den lovgivning, der vedrører disse formål.
 
Vejen Kommune skal derfor igangsætte retlig lovliggørelse af vejanlægget i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation af arealer til vejanlæg.
 
Den nye jernbanebro og vejstykket nord for banen, der er tilsluttet ved Norgesvej, er lovligt og ikke omfattet af retlig lovliggørelse.
 
Projektet berører en lodsejer og vejstykket, der skal lovliggøres, fremgår af vedlagte skitse.

Tidligere behandling
11.09.2018 Byrådet.
17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens bestemmelser om ekspropriation af arealer til offentlige veje.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt med tilføjelsen at der indhentes ekstern sagkyndig bistand til opgaven.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø indstilles godkendt.
Den retlige lovliggørelse vedrører de matrikler, som ifølge Højesterets dom er eksproprieret på et ugyldigt grundlag.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

15.Godkendelse af Rammeaftalen 2019 - 2020 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (C)

Sagsnummer: 18/17855

Godkendelse af Rammeaftalen 2019 - 2020 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Sundhed & Familie Jette Kynde
Schøtz og chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • Rammeaftalen for 2019 - 2020 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
Rammeaftalen er Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og special-undervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 - 2020. Rammeaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, regler for nedlukning af tilbud, reguleres.
Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
 
Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020
Rammeaftalen for 2018 havde fokus på tre områder:
Øget fokus på effekt.
Fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.
 
Disse indsatser er udpeget på baggrund af politisk input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.
Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019 - 2020.
 
Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:
Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Sydddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at der skal findes bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
 
SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervising for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
 
SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018, og vil blive implementeret i 2019-2020.
 
Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces, som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de fire SOSUskoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet, og projektets fokus er:
 
Udvikling af grunduddannelserne.
Udvikling af efter-/videreuddannelsestilbud.
Udvikling i egen organisation.
 
Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på, hvordan der samarbejdes bedst med borgerne i fokus.
 
Styring af udgifterne på det specialiserede området
Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maksimalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maksimalt stige med KL’s pris- og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
 
Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:
En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 
Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:
Tendenser og behov.
Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark.
Sikring af effektiv drift.
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.
 
KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019 - 2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.
 
Bilag til Rammeaftalen 2019 - 2020 kan findes via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=67

Tidligere behandling
15.08.2018 Udvalget for social og ældre.
18.09.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
20.09.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 15-08-2018
Indstilles godkendt.
Til orientering i Handicaprådet.
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid 18-09-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-09-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

16.Kombinationstilbud i Vejen Kommunes dagtilbud (C)

Sagsnummer: 18/24820

Kombinationstilbud i Vejen Kommunes dagtilbud (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • forslag til ansøgningsskema med dokumentationskrav godkendes.
 • godkendelse af takstberegning.
 • der ikke udarbejdes særskilte retningslinjer i forhold til tilrettelæggelse af kombinationstilbuddet.

Sagsfremstilling
Fra 1. juli 2018 får forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.
 
Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre har f.eks. skiftende arbejdstider og dermed et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.
 
Formålet er, at kombinationstilbuddet skal give mulighed for, at et barn kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en, for barnet, kendt person i hjemmet, når forældrene arbejder på tidspunkter udenfor institutionens almindelige åbningstid. Ifølge lovgivning skal et kombinationstilbud bestå af minimum 10 timers fleksibel pasning udover det almindelige tilbuds åbningstid. (Muligheden skal tilbydes i både kommunale og private dagtilbud.)
 
Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018 og heraf fremgår, at Byrådet kan fastsætte retningslinjer for kombinationstilbuddet, herunder til forældrenes ansøgning, frister, krav til dokumentation mv.
 
I økonomiberegningerne forud for Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er det anslået, at 269 børn vil benytte ordningen pr. år, hvilket omregnet til Vejen Kommune er godt 2 børn.
 
Der er udarbejdet forslag til ansøgningsskema med dokumentationskrav, som vedlægges dagsordenspunktet. Her indstilles følgende kommunale krav:
 1. At dokumentationen vedrørende behov for kombinationspasning skal være godkendt af arbejdsgiver.
 2. At et kombinationstilbud tidligst kan træde i kraft løbende måned + 1 måned efter ansøgningsdato. Dette forudsat, at den fleksible passer, pasningsaftale samt dokumentation fra arbejdsgiver er godkendt af Vejen Kommune og barnet er indmeldt i et dagtilbud.
 
Af ”Orientering om..” fremgår følgende på side 24:
”..I forbindelse med kommunens vurdering af forældrenes ansøgning og den konkrete udmøntning af kombinationstilbuddet kan kommunalbestyrelsen medtage overvejelser vedrørende barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet samt plan-lægningen af en god ramme for barnet i dagtilbuddet.
 
Kommunens samlede vurdering skal ses i sammenhæng med, at forældrene har ret til et kombinationstilbud, som tager udgangspunkt i deres pasningsbehov, hvorfor kommunens vurdering ikke kan udhule forældrenes ret…”
 
Dagtilbud & Skole anbefaler, at Byrådet ikke medtager overvejelser vedrørende barnets muligheder for at indgå i børnefællesskaber mv. men i stedet lader det være op til det enkelte dagtilbud i dialog med forældrene at give barnet det bedste tilbud.
 
I forhold til godkendelseskriterier for den fleksible pasningsordning er kriterierne stort set identiske med dem, der er gældende i forhold til de øvrige private pasningsordninger. Den eneste forskel er, at den fleksible børnepasser ikke skal leve op til krav om børns læring.
 
Det skal bemærkes, at godkendelseskriterierne for private leverandører vil blive opdateret og udvalgsbehandles i december 2018 som følge af ændringerne af den nye dagtilbudslov.

Tidligere behandling
20.09.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Takstberegning anbefales at ske forholdsmæssigt i forhold til antal timer i dagtilbud. Eksempelvis vil et barn, der passes 27,75 timer i et kommunalt dagtilbud og 25 timer af en fleksibel passer få reduceret sin takst med 25/52,75 = 47,4 %.
 
De 25 timer vil i stedet blive konverteret til tilskud til den fleksible passer efter samme tilskudsberegning som de øvrige tilskud til private pasningsordninger. Hertil skal bemærkes, at tilskuddet til private kun er på den kommunale andel på 75 %. En evt. forældrebetaling til de private ordninger sker udenom Vejen Kommune.
 
Takstmæssigt vil der være en marginal ændring af taksten for 2019 ved at indarbejde 2 kombinationspladser i dagtilbud.
 
Der er afsat 69.000 kr. i 2018 og herefter 137.000 kr. årligt fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2019 til finansiering af merudgifter.
 
Dagtilbud & Skole anbefaler, at tildelingen til daginstitutionerne – både de kommunale og private justeres time for time. Dvs. at hvis et barn har 25 timer i institution, får institutionen tildelt 25/52,75 dele. I forhold til Dagplejen vil der være fuld tildeling, da den enkelte dagplejers tilstedeværelse ikke ændres.
 
Dagtilbud & Skole vurderer, at de afsatte midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet kan finansiere ordningen med de nuværende forudsætninger.

Personalemæssige konsekvenser
Det er forældrenes eget ansvar at være arbejdsgiver for den fleksible passer på samme vilkår som de øvrige private pasningsordninger i Vejen Kommune. Eneste forskel er, at den fleksible passer ikke er omfattet af det samme tilsyn som de øvrige private pasningsordninger, da læreplansarbejdet forudsættes at ske i dagtilbud.

Retsregler og andre forskrifter
Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Specielt § 80 – 85.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 20-09-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

17.Nyt bibliotek - Anlægsbevilling - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 15/23687

Nyt bibliotek - Anlægsbevilling - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der gives en anlægsbevilling på 17.289.000 kr. til projekt 350.835 i henhold til den videre investeringsplan for Vejen ny bibliotek. Rådighedsbeløbet er afsat i budget 2018.

Sagsfremstilling
Byggeriet af det nye bibliotek skrider frem i forhold til tidsplanen og indflytning forventes at kunne ske fra juni 2019. I henhold til investeringsplanen, er der beregnet udgifter for hele 2018 på i alt 20 mio. kr. Midlerne skal blandt andet bruges på betonelementer, udbudsproces på inventar samt den videre projektering af anlægget.
 
På byrådsmødet 14. marts 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 21.147.000 kr.

Tidligere behandling
14.03.2017 Byrådet.
18.09.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Der gives en anlægsbevilling på 17.289.000 kr. fra rådighedsbeløbet

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

18.Aftale med Socialpsykiatrisk Center om drift af café på nyt bibliotek (C)

Sagsnummer: 18/17073

Aftale med Socialpsykiatrisk Center om drift af café på nyt bibliotek (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • der søges indgået aftale med Socialpsykiatrisk Center om at drive caféen i nyt bibliotek.

Sagsfremstilling
Den 10. april 2012 afholdt Byrådet et temamøde vedrørende et nyt hovedbibliotek. Efterfølgende godkendte Byrådet på mødet den 4. juni 2012, at den reviderede rapport vedrørende ”Fremtidens hovedbibliotek i Vejen” danner grundlag for det videre arbejde med et nyt hovedbibliotek (Bilag). I rapporten fremgår, at der skal etableres en café. I den forbindelse er følgende muligheder blevet afdækket i forhold til driften:
1)     Udbud af driften til privat virksomhed
2)     Etablering af socialøkonomisk virksomhed
3)     Etablering som støttet beskæftigelse
 
En sondering af løsninger fra andre byer i landet viser, at der er en klar tendens til, at caféerne drives som socialøkonomisk virksomhed, støttet beskæftigelse eller lignende. Kun på de største biblioteker i storbyerne, at der er lavet aftaler med private.
 
For at afdække mulighederne for løsning 1, blev citychef i Vejen Handelsstandsforening bedt om en vurdering af eventuelle lokale interesser for at varetage driften. Det var hans vurdering, at der ikke var interesse eller ressourcer for de lokale aktører, og at den økonomiske risiko var for stor.
 
I henhold til løsning 2, blev der indledt en dialog med Beskæftigelses- og UdviklingsCenter Vejen for at afdække mulighederne for at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Det blev dog vurderet, at der ikke var grundlag for at indgå et samarbejde om dette.
 
Derfor er der indgået en dialog med Socialpsykiatrisk Center med henblik på at afsøge mulighederne for løsning 3. Dialogen har handlet om, hvorvidt de kan levere maden til caféen eller eventuelt flytte Café Noget Særligt, som de i dag driver som en café i Vejen by. Socialpsykiatrisk Center har været imødekommende overfor et potentielt samarbejde, som de mener kan give et bedre flow af arbejdsopgaver og mulighed for nye opgavetyper.
 
Muligheden for et samarbejde med Socialpsykiatrisk Center er derfor blevet præsenteret for styregruppen for det nye bibliotek, som bad om en juridisk undersøgelse af muligheden. Juridisk afdeling har efterfølgende sendt et notat til styregruppen, der redegør for, at der godt kan etableres et samarbejde. (Bilag 2)
 
Derudover er muligheden blevet præsenteret for citychefen i Vejen Handelsstandsforening, som bakker op om samarbejdet og løsningen.

Tidligere behandling
15.05.2012 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
29.05.2012 Økonomiudvalget.
04.06.2012 Byrådet.
15.08.2018 Styregruppen for nyt bibliotek.
18.09.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Vides ikke endnu.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Serviceloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Indstilles godkendt. Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid beder i den ånd Udvalget for social og ældre om at forholde sig til muligheden for at drive en cafe i det nye bibliotek.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Cafedriften beskrives og udbydes.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

19.Ophævelse af delegation af beslutningskompetence vedrørende CPR (C)

Sagsnummer: 18/28088

Ophævelse af delegation af beslutningskompetence vedrørende CPR (C)


Administrativ indstilling
Borgerservicechef Jane Ussing indstiller, at
 
 • delegationen af beslutningskompetence vedrørende CPR ophæves med virkning fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling
I 2013 besluttede Byrådet, at International Citizen Service (ICS-Odense) på vegne af Vejen Kommune kan registre indrejse i CPR og bestille sundhedskort, hvis en borger henvender sig der i forbindelse med borgerens indrejse i Danmark.
 
Beslutningen blev truffet på baggrund af en anbefaling fra KL, der anbefalede, at kommunerne benyttede et af de 4 ICS’er, der var oprettet i København, Aarhus, Odense og Aalborg. De 4 ICS’er har bofællesskab med Statsforvaltningen og SKAT nogle timer ugentligt.
 
Delegationen har af og til betydet, at indrejste borgere er blevet registreret uhensigtsmæssigt i CPR, hvilket har betydet, at der gennem længere tid har været en aftale om, at ICS-Odense ikke registrer en borger på en adresse i Vejen Kommune uden forudgående aftale med Folkeregisteret.
 
I brev af 14. september 2018 meddeler Odense Kommune, at Odense Kommunes Byråd har godkendt, at prisen for en ekspedition med virkning fra 1. januar 2019 stiger fra kr. 117,- til kr. 250,-.
 
Da Folkeregisteret i Vejen Kommune alligevel er involveret i samtlige indrejser, indstilles det, at delegationen ophører med virkning fra 1. januar 2019.
 
 

Tidligere behandling
06.08.2013 Økonomiudvalget
13.08.2013 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
CPR-lovens § 6 stk. 6.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Thøgersen (A).
 

Bilag

20.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.