Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 01-10-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Høringssvar til budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (C)

Sagsnummer: 18/10077

Høringssvar til budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
  • de indkomne høringssvar under Udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling
Som led i den godkendte budgetprocedure skal budgetforslaget efter 1. behandling fremsendes til officiel høring hos de relevante parter. Det er på teknik- og miljøområdet MED-udvalget.
 
I den vedtagne budgetprocedure er fristen for indkomne høringssvar fastsat til den 26. september 2018. Økonomiudvalget holder møde den 2. oktober 2018. Udvalgene skal således afholde møderne forud for Økonomiudvalget.
 
Administrationen vil på mødet redegøre for den faktuelle baggrund for de spørgsmål, der rejses vedrørende såvel drifts- som anlægssiden i enkelte høringssvar.
 
 
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Budgetforslaget har været forelagt de i sagsfremstillingen opførte relevante parter.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 01-10-2018
Høringssvar gennemgået og drøftet.
Udvalget tager høringssvar til efterretning og fremsender til Økonomiudvalget og Byråd.
 
Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Bilag

2.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

,