Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 01-10-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Høringssvar til budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (C)

Sagsnummer: 18/10077

Høringssvar til budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og kultur- og fritidschef Henning Steen Jensen indstiller, at
 
  • de indkomne høringssvar under Udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling
Som led i den godkendte budgetprocedure skal budgetforslaget efter 1. behandling fremsendes til officiel høring hos de relevante parter. Under Udvalget for sundhed, kultur og fritid drejer det sig om institutionerne på området.
 
I den vedtagne budgetprocedure er fristen for indkomne høringssvar fastsat til den 26. september 2018. Økonomiudvalget holder møde den 2. oktober 2018. Udvalgene skal således afholde møderne forud for Økonomiudvalget.
 
Administrationen vil på mødet redegøre for den faktuelle baggrund for de spørgsmål, der rejses vedrørende såvel drifts- som anlægssiden i enkelte høringssvar.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring
Budgetforslaget har været i høring hos de relevante parter.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 01-10-2018
De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.
 
Udvalget anbefaler at følge opfordringen fra Musikskolens MED-Udvalg, hvor de foreslår at finde 30.000 kr. indenfor egen ramme i stedet for at finde pengene på en stigning af taksterne.
 
Afbud: Martin Boye (I).

Bilag

2.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Afbud: Martin Boye (I).