Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 20-09-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Strategiplaner

Sagsnummer: 18/23708

Strategiplaner


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget foretager en drøftelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har vedtaget syv politikområder for byrådsperioden 2018 – 2021, som er:
 • Bosætning, erhverv og infrastruktur.
 • Kultur, medborgerskab og dannelse.
 • Miljø og natur.
 • Sunde børn.
 • Sunde voksne.
 • Uddannelse og arbejdsmarked.
 • Økonomi, ledelse og innovation.
 
 
På baggrund af de syv politikområder skal der udarbejdes et antal strategiplaner, der erstatter de tidligere udarbejdede temaplaner.

Tidligere behandling
16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Casper Rasmussen gav en kort orientering om hensigten med politikområderne og det fremtidige arbejde med strategiplaner.
Hvilke strategier skal der efterfølgende udarbejdes? Hvilke personer ønsker Folkeoplysningsudvalget at inddrage i dette? Emne til Foreningsmødet, eller selvstændige cafémøder?
Punktet sættes på de fremtidige møder i Folkeoplysningsudvalget.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Chefkonsulent for Kultur & Fritid, Casper Rasmussen, gav en orientering om punktet
 
Den 23. oktober afholdes et politisk strategimøde.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

2.Foreningsmøde den 31. oktober 2018

Sagsnummer: 17/8556

Foreningsmøde den 31. oktober 2018


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Foreningsmødet holdes i Glejbjerg Fritidscenter den 31. oktober 2018 kl. 19.00.
 
Hvilke temaer ønsker Folkeoplysningsudvalget på dagsorden, hvordan får vi mødedeltagerne aktiveret, og hvordan får vi efterfølgende samlet op på foreningsmødet?

Tidligere behandling
16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Foreningsmødet afholdes den 31. oktober 2018 kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter. Af emner blev foreslået, at deltagerne skal aktiveres i mødet og idéudveksle, om bl.a. anerkendelse af frivillige og samarbejde klubberne imellem.
Der vil blive planlagt et selvstændigt foreningsmøde med aftenskolerne i Vejen Kommune.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at afholde et møde om foreningsmødet torsdag den 27. september 2018, klokken 16.00-17.00. Administrationen kommer med et oplæg dertil.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

3.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Peter Fallesen orienterede om, at:
-         Udvalget for sundhed, kultur og fritid har haft møde med hallerne.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

4.Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 14/9452

Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.
I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.
 
Folkeoplysningsudvalget nedsatte i møde den 12. april en mindre arbejdsgruppe, der skulle undersøge behovet for kunstgræsbaner og evt. placering af flere baner.
Arbejdsgruppen har holdt møde med nogle af kommunens fodboldklubber før sommerferien.
 
Arbejdsgruppen har konstateret, at antallet af kunstgræsbaner i Vejen Kommune er en kompleks sag, hvor der er mange delemner, der spiller ind. Et vigtigt element er miljøet, der behandles af medarbejder i Teknik & Miljø, og gruppen har fået oplyst, at der i forbindelse med ansøgninger om etablering af kunstgræsbaner skal udarbejdes en miljøscreening – VVM undersøgelse.
 
Behovet for kunstgræsbaner skal ses ud fra flere forskellige forhold:
 
 • Kan vi forvente kommende tørre somre med nedlukning for brug af baner?
 • Kan vi forvente kommende våde perioder med nedlukning for brug af baner/mangel på klipning?
 • Bekymring for at kommunens foreninger er for små til at kunne samle et tilstrækkeligt grundlag for økonomisk stabilitet i brug/udlejning af en kunstgræsbane.
 • Ingen ungdomsspillere kører til fremmed by/kunstgræsbane for at træne.
 • Kan tiltrække yderligere medlemmer hos den forening, som har en kunstgræsbane
 
Arbejdsgruppen er positiv overfor etablering af kunstgræsbane i hver af de 4 centerbyer – Vejen, Rødding, Holsted og Brørup, men har bekymring omkring, at der ikke er spillere/medlemmer nok.
Vi ser positivt på ønsker fra andre foreninger, som gennem ansøgning viser et bæredygtigt projekt og har et positivt drive.
Folkeoplysningsudvalget anbefaler en selvfinansiering på kr. 500.000 for at skabe ejerskab til projektet.
 
Arbejdsgruppen gør endvidere opmærksom på, at det er vigtigt, at der i forbindelse med eventuel bevilling af anlægstilskud, afsættes midler til driften af banerne.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.
22.02.2018 Folkeoplysningsudvalget.
22.03.2018 Folkeoplysningsudvalget.
12.04.2018 Folkeoplysningsudvalget.
16.08.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der kom forslag om, at der skal laves en strategi på dette område, og at der laves en indstilling til udvalget for sundhed, kultur og fritid om, at der skal tages stilling til antal og placering, af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
 
Forvaltningen skal lave en opgørelse over fodboldklubbernes medlemsantal.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og udvalget besluttede, at nedsætte et udvalg bestående af Jørn, Peter og Bent.
Administrationen indkalder til første møde.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Arbejdsgruppen gav en orientering om de den foreløbige proces.
Punktet sættes på næste møde i Folkeoplysningsudvalget.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Arbejdsgruppen gav en orientering om processen.

Folkeoplysningsudvalget drøftede sagen og indstiller til Udvalget for sundhed, kultur og fritid, at de er positive overfor etablering af kunstgræsbane i hver af de 4 centerbyer, men udtrykker bekymring for om der er spillere nok.
Folkeoplysningsudvalget ser positivt på ønsker fra andre foreninger, som gennem en konkret ansøgning viser et bæredygtigt projekt, og har et positivt drive.
Folkeoplysningsudvalget anbefaler en selvfinansiering på 500.000 kr. for at skabe ejerskab til projektet.
 
Endvidere indstiller Folkeoplysningsudvalget, at der i forbindelse med eventuel bevilling af anlægstilskud også afsættes driftsmidler.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

5.Retningslinjer for Hædring af idrætsfolk

Sagsnummer: 18/26250

Retningslinjer for Hædring af idrætsfolk


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget ønsker en drøftelse af retningslinjerne for arrangementet Hædring af Idrætsfolk og har nedsat en mindre arbejdsgruppe der skulle komme med forslag til retningslinjer.
Arbejdsgruppen har holdt møde den 06.09.2018 og har udarbejdet et notat som er vedhæftet i bilag.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Arbejdsgruppen orienterede om gruppens foreløbige arbejde.
 
Arbejdsgruppen mødes igen den 18. oktober 2018.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

Bilag

6.Ansøgning fra DDS Holsted

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra DDS Holsted


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 1.000 kr.

Sagsfremstilling
Danmarks Naturfredningsforening afholdt i samarbejde med DDS Holsted, jægere, Landbruget, biblioteket og Vejen Kommune Naturens dag, søndag den 9. september i Åtte Bjerge.
 
Temaet for dagen var ”Bevægelse i naturen”.
 
Der blev fortalt om pleje af området, der var botanikture, jægerne fortalte om bekæmpelse af mårhunde og uddelte smagsprøver af vildt, spejderne lavede forskellige lege og quizzer, og serverede spejdergryde. 
 
DDS Spejderne søger om tilskud til udgifter til indkøb af mad.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 500 kr.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

7.Ansøgning fra Parkinsondans Rødding

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Parkinsondans Rødding


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
I Rødding er der to sundhedsambassadører, der ønsker at starte op med parkinsondans i Rødding Centret, og de søger om 15.000 kr. til opstart.
 
Målet med ansøgningen er at samle parkinsonfamilier i Vejen Kommune i et fælles projekt, centreret omkring dansetræning, musik og livsglæde. For at nå dette mål vil arbejdsgruppen leje en uddannet danseinstruktør.
 
Motion er rigtig godt for ældre parkinsonramte, og i projektet bydes parkinsonpatienter og pårørende op til dans, og får bl.a. fokus på livsglæde.
 
Budget for projektet:
 
Danseinstruktør 48 uger á 1.050 kr.
50.400 kr.
Kørsel til instruktør 48 uger á 475 kr.
22.833 kr.
Lokaleleje i Rødding Centret 105 kr. x 1,5 t x 48 uger
7.560 kr.
Annoncering
2.500 kr.
Kørsel til afhentning af deltagere
2.000 kr.
Udgifter i alt
85.293 kr.
 
Arbejdsgruppen forventer, at få en egenbetaling fra deltagerne på i alt 24.000 kr., og derudover vil de søge diverse fonde.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet.
Administrationen vil tage kontakt til Rødding Parkinsondans.
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

8.Handicapundervisning

Sagsnummer: 18/26916

Handicapundervisning


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
På baggrund af et spørgsmål fra en aftenskole omkring, hvorvidt stress er et handicap, ønskes der en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.
 
Byrådet i Vejen Kommune godkendte den 7. februar 2012 retningslinjer for handicapundervisning.
 
De vedtagne retningslinjer ser således ud:
 
”Ifølge folkeoplysningslovens § 11, stk. 4 kan der ydes supplerende tilskud til deltagere, der er handicappede i forhold til et konkret emne.
 
For at der kan ydes forhøjet tilskud i Vejen Kommune 
 
?       skal deltageren være afskåret fra at deltage på lige vilkår med ikke-handicappede.  
?       skal deltageren være handicappet i forhold til det konkrete emne. At man har et handicap er ikke ensbetydende med, at man er handicappet i forhold til emnet.
?       kræves det, at en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats er nødvendig for, at deltageren kan opnå fuldt udbytte af undervisningen.
 
Undervisningen kan tilrettelægges således, at deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, kan integreres på et alment hold, eller der kan oprettes små hold specielt tilrettelagt for handicappede.
 
Undervisning, hvor hovedformålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, er ikke tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven, men hører under anden lovgivning.
 
Eksempler (ikke udtømmende):
 
Handicappede deltagere integreret på almindelige hold:  
                                                     
?       En kørestolsbruger vil være at betragte som almindelig deltager i fag som f.eks. historie, geografi, italienske vine. Men i faget bevægelseslære vil pågældende være handicappet i forhold til emnet.
?       En person, der er ordblind, vil være at betragte som almindelig deltager i fag som f.eks. tegning og maling, men i fagene tysk, fransk m.v. kan pågældende være handicappet i forhold til emnet.
 
Specielt tilrettelagte hold for handicappede:
 
?       Kurser i filosofi, historie, litteratur m.v. tilrettelagt for personer der er udviklingshæmmede eller sent hjerneskadede er handicapundervisning, hvorimod de samme emner tilrettelagt for bevægelseshandicappede ikke er handicapundervisning.
 
Ikke tilskudsberettiget undervisning:
 
?       “Rygøvelser” tilrettelagt for personer med dårlig ryg.
?       Kurser for angstlidende, hvor emne og formål er rettet mod at formindske angstfølelsen.
?       Kurser for blinde i blindskrift.
 
Dokumentation
 
Foreningen er ansvarlig overfor kommunen for, at de enkelte deltagere opfylder betingelserne for at være handicappet i forhold til emnet. I tvivlstilfælde kontaktes Kultur & Fritid.
Leder og lærer skal være afklaret med hensyn til, hvad deltagerens handicap i forhold til det konkrete emne består i, og hvilke særlige hensyn og pædagogiske indsatser, der iværksættes for den enkelte deltager eller holdet.
De særlige hensyn og pædagogiske indsatser skal kunne dokumenteres på forlangende. Der kan løbende blive foretaget stikprøvekontrol.
 
Deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, skal underskrive en erklæring om, at han/hun på grund af fysisk eller psykisk handicap, herunder læse-/stavevanskeligheder, er afskåret fra almindelig undervisning i forhold til det pågældende fag.
Erklæringen kan også gives af den offentlige myndighed, værge eller institution, hvor pågældende bor. Denne mulighed kan finde anvendelse, hvor underskrivelsen af en sådan erklæring vil være problematisk for den handicappede.
Kvitteringen opbevares i foreningen og indsendes kun på forlangende fra Vejen Kommune.
 
Annoncering
 
Ved annoncering af kurser tilrettelagt for handicappede skal fremgå, hvorledes undervisningen er tilrettelagt”.
 
 
 
Lønudgifter i de aftenskoler, der har haft handicapundervisning på programmet i 2017:
 
 
Almen (1/3)
Handicap (8/9)
Instrumental (5/7)
AOF
51.389
90.510
41.111
LOF Kolding-Vejen
126.944
37.008
-
Vejen Aftenskole
168.291
6.855
61.866
 
 
 
Handicap (2/3)
Rødding Gigtforening
119.051
Vejen Gigtforening
57.711
 
 
 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

9.Høring - budget 2019

Sagsnummer: 18/16112

Høring - budget 2019


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Byrådet har 1. behandlet budget 2019 og overslagsårene på mødet den 11. september, og sender materialet i høring.
Deadline for høringssvar er den 26. september kl. 10.00.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Der blev orienteret om budget 2019.

Folkeoplysningsudvalget udtrykker bekymring for, at der igen skal spares på voksenundervisningsområdet, da udvalget har arbejdet på at få gange i nye initiativer og tiltag på området. Der udarbejdes et høringssvar til Byrådet.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

Bilag

10.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Administrationen orienterede om, at:
 
-         sundhedsafdelingen er ved at arrangere et sundhedsevent, som involverer Kultur & Fritids afdelingen.
-         administrationen har deltaget i et møde med DGI  og skytterne i kommunen .
 
Thue Uhre Lauridsen orienterede om E-sport i Rødding Centeret.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

11.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Jørn Holmgaard gav input til ændringer på hjemmesiden.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke

12.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-09-2018
Intet.
 
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg
Fraværende: Poul Egelykke