Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 18-09-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temadrøftelse om Sundhedsaftale 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/3413

Temadrøftelse om Sundhedsaftale 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om sidste nye opdateringer i forhold til Sundhedsaftalen 2019-2022
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter den videre proces omkring implementering af Sundhedsaftalen i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling
Region Syddanmark og de 22 kommuner indgik i 2014 en Sundhedsaftale for 2015 – 2018. Arbejdet med denne Sundhedsaftale er i sidste fase. Samarbejdet omkring Sundhedsaftalen har givet politikerne en række erfaring og perspektiver, som der har været et ønske om inddrages i den næste Sundhedsaftale. Den generelle tilbagemelding fra både kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget var, at arbejdet med sundhedsaftalen forløber konstruktivt og godt. Sundhedsaftalen er et vigtigt redskab til sammen at skabe et sammenhængende syddansk sundhedsvæsen. Fra flere sider blev det imidlertid fremhævet, at det har taget lang tid at få etableret den rette tværsektorielle organisering omkring sundhedsaftalearbejdet. Lokalt arbejdes der også med implementering af indsatser, der blev besluttet i den tidligere sundhedsaftale, og som videreføres i den nuværende aftale og skaber værdi for borgerne.
 
I nedenstående er perspektiver skitseret op.
 
Politisk ejerskab - Både under udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen skal der være et stærkt og vedvarende politisk ejerskab.
Effekter og gevinster for borgerne - Værdien for borgerne af de enkelte indsatser skal tydeliggøres, og der skal i højere grad fokuseres på effekter og gevinster af indsatserne. Fælles data er derfor nødvendige.
Færre mål og indsatser - Det er et gennemgående politisk ønske, at den kommende sundhedsaftale skal indeholde færre mål og indsatser, så der i højere grad lægges op til en prioritering af fokus og ressourcer.
 
Regionerne, kommunerne og de praktiserende læger er påbegyndt et samarbejde om en ny Sundhedsaftale 2019 – 2022. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede i august 2017 en tids- og procesplan, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Den nye Sundhedsaftale skal indsendes til Sundhedsstyrelsen 1. juli 2019, således at Sundhedsaftalen er gældende fra 1. september 2019.
 
Sundhedskoordinationsudvalget har afholdt et formøde for formænd og næstformænd om formiddagen 4. maj 2018. Med udgangspunkt i det politiske møde er der udarbejdet et visionsmateriale.
 
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) er i gang med, at udsende visionerne for næste Sundhedsaftale 2019 – 2022. Udvalget for sundhed, kultur og fritid har mulighed for at drøfte de visioner, som (SKU) har sendt ud til kommunerne inden møderne. Visionerne er medsendt som bilag til sagsfremstillingen og vil blive gennemgået på mødet af afdelingschef Jette Kynde Schøtz. Nedenstående illustration er fra visionsmaterialet og omhandler de overordnede temaer, som vil være en del af visionen og målsætningen for Sundhedsaftale 2019-2022.
 
 
Sundhedskoordinationsudvalget kommer til møde omkring den nye Sundhedsaftale i Vejen Kommune 1. oktober 2018. Mødet afholdes i samarbejde med Udvalget for social og ældre.
 
10 december 2018 præsenteres høringsudkastet af Sundhedsaftalen 2019-2022 på et politisk møde mellem Sundhedskoordinationsudvalget og kommunale formænd og næstformænd.

Tidligere behandling
ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Orienteringen taget til efterretning. Den videre implementering af sundhedsaftalen blev drøftet.

Bilag

2.Godkendelse af Rammeaftalen 2019 - 2020 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (C)

Sagsnummer: 18/17855

Godkendelse af Rammeaftalen 2019 - 2020 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Sundhed & Familie Jette Kynde
Schøtz og chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • Rammeaftalen for 2019 - 2020 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og special-undervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 - 2020. Rammeaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, regler for nedlukning af tilbud reguleres.
Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
 
Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020
Rammeaftalen for 2018 havde fokus på tre områder:
Øget fokus på effekt.
Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.
 
Disse indsatser er udpeget på baggrund af politisk input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.
Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019 - 2020.
 
Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:
Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Sydddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at der skal findes bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
 
SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervising for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
 
SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Puljen søges i foråret 2018, og vil blive implementeret i 2019-2020
 
Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de fire SOSUskoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet, og projektets fokus er:
 
Udvikling af grunduddannelserne.
Udvikling af efter-/videreuddannelsestilbud.
Udvikling i egen organisation.
 
Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan der samarbejdes bedst med borgerne i fokus.
 
Styring af udgifterne på det specialiserede området
Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maksimalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maksimalt stige med KL’s pris- og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
 
Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:
En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen.
En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 
Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:
Tendenser og behov.
Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark.
Sikring af effektiv drift.
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.
 
KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019 - 2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.
 
Bilag til Rammeaftalen 2019 - 2020 kan findes via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=67

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

3.Nyt bibliotek - Anlægsbevilling - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 15/23687

Nyt bibliotek - Anlægsbevilling - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der gives en anlægsbevilling på 17.289.000 kr. til projekt 350.835 i henhold til den videre investeringsplan for Vejen ny bibliotek. Rådighedsbeløbet er afsat i budget 2018.

Sagsfremstilling
Byggeriet af det nye bibliotek skrider frem i forhold til tidsplanen og indflytning forventes at kunne ske fra juni 2019. I henhold til investeringsplanen, er der beregnet udgifter for hele 2018 på i alt 20 mio. kr. Midlerne skal blandt andet bruges på betonelementer, udbudsproces på inventar samt den videre projektering af anlægget.
 
På byrådsmødet 14 marts 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 21.147.000 kr.

Tidligere behandling
14.03.2017 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Der gives en anlægsbevilling på 17.289.000 kr. fra rådighedsbeløbet

Personalemæssige konsekvenser
ingen

Retsregler og andre forskrifter
ingen

Høring
ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Indstilles godkendt.

4.Aftale med Socialpsykiatrisk Center om drift af café på nyt bibliotek (C)

Sagsnummer: 18/17073

Aftale med Socialpsykiatrisk Center om drift af café på nyt bibliotek (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • der søges indgået aftale med Socialpsykiatrisk Center om at drive caféen i nyt bibliotek.

Sagsfremstilling
Den 10. april 2012 afholdt Byrådet et temamøde vedrørende et nyt hovedbibliotek. Efterfølgende godkendte Byrådet på mødet den 4. juni 2012, at den reviderede rapport vedrørende ”Fremtidens hovedbibliotek i Vejen” danner grundlag for det videre arbejde med et nyt hovedbibliotek (Bilag). I rapporten fremgår, at der skal etableres en café. I den forbindelse er følgende muligheder blevet afdækket i forhold til driften:
1)     Udbud af driften til privat virksomhed
2)     Etablering af socialøkonomisk virksomhed
3)     Etablering som støttet beskæftigelse
 
En sondering af løsninger fra andre byer i landet viser, at der er en klar tendens til, at caféerne drives som socialøkonomisk virksomhed, støttet beskæftigelse eller lignende. Kun på de største biblioteker i storbyerne, at der er lavet aftaler med private.
 
For at afdække mulighederne for løsning 1, blev citychef i Vejen Handelsstandsforening bedt om en vurdering af eventuelle lokale interesser for at varetage driften. Det var hans vurdering, at der ikke var interesse eller ressourcer for de lokale aktører, og at den økonomiske risiko var for stor.
 
I henhold til løsning 2, blev der indledt en dialog med Beskæftigelses- og UdviklingsCenter Vejen for at afdække mulighederne for at etablere en socialøkonomisk virksomhed. Det blev dog vurderet, at der ikke var grundlag for at indgå et samarbejde om dette.
 
Derfor er der indgået en dialog med Socialpsykiatrisk Center med henblik på at afsøge mulighederne for løsning 3. Dialogen har handlet om, hvorvidt de kan levere maden til caféen eller eventuelt flytte Café Noget Særligt, som de i dag driver som en café i Vejen by. Socialpsykiatrisk Center har været imødekommende overfor et potentielt samarbejde, som de mener kan give et bedre flow af arbejdsopgaver og mulighed for nye opgavetyper.
 
Muligheden for et samarbejde med Socialpsykiatrisk Center er derfor blevet præsenteret for styregruppen for det nye bibliotek, som bad om en juridisk undersøgelse af muligheden. Juridisk afdeling har efterfølgende sendt et notat til styregruppen, der redegør for, at der godt kan etableres et samarbejde. (Bilag 2)
 
Derudover er muligheden blevet præsenteret for citychefen i Vejen Handelsstandsforening, som bakker op om samarbejdet og løsningen.

Tidligere behandling
15.05.2012 Udvalget for sundhed, kultur og fritid
29.05.2012 Økonomiudvalget
04.06.2012 Byrådet
15.08.2018 Styregruppen for nyt bibliotek

Økonomiske konsekvenser
Vides ikke endnu.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Serviceloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Indstilles godkendt. Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid beder i den ånd Udvalget for social og ældre om at forholde sig til muligheden for at drive en cafe i det nye bibliotek.

Bilag

5.Vedtagelse af værdighedspolitik - proces- og tidsplan (B)

Sagsnummer: 18/7484

Vedtagelse af værdighedspolitik - proces- og tidsplan (B)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 
 • den foreslåede proces- og tidsplan godkendes.
 • den foreslåede reviderede værdighedspolitik indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
I maj måned 2016 vedtog det daværende byråd en værdighedspolitik for ældreområdet i Vejen Kommune.
 
Værdighedspolitikken blev formuleret på baggrund af inspiration fra et borgermøde, møder på plejecentre for beboere og pårørende, brugermøder på aktivitetscentre og personalemøder på institutioner på ældreområdet.
 
Den gældende værdighedspolitik er vedlagt som bilag.
 
I 2018 skal Byrådet vedtage en ny værdighedspolitik gældende for indeværende byrådsperiode. Værdighedspolitikken skal som minimum berøre følgende emner:
 
1) Livskvalitet.
2) Selvbestemmelse.
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
4) Mad og ernæring.
5) En værdig død.
6) Pårørende.
 
Overskrift nr. 6 – ”pårørende” – var ikke påkrævet fra ministeriets side, da den gældende værdighedspolitik blev vedtaget. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at Vejen Kommune har en godkendt pårørendepolitik, som administrationen har taget udgangspunkt i under formuleringen af det forslag til revideret værdighedspolitik, som nu foreligger.
 
Gældende, såvel som foreslået, revideret værdighedspolitik vedlagt i bilag.
 
I forhold til den gældende værdighedspolitik er følgende afsnit indføjet i den foreslåede værdighedspolitik:
 
Pårørende til en borger med kontakt til Vejen Kommune – værdighed er:
 
At udgangspunktet for samarbejdet med borger og pårørende er at respektere borgers ret til at præge eget liv og træffe egne valg. Samarbejdet kræver gensidighed hvor borgere, pårørende og medarbejder møder hinanden ligeværdigt med venlighed og respekt for hinandens roller.
At de pårørende inddrages i det omfang borger ønsker det.
At kommune såvel som pårørende respekterer det omfang af inddragelse af pårørende, som borger ønsker.
At mødet mellem medarbejdere, borger og pårørende sker i en åben og fordomsfri dialog i et tydeligt sprog, hvor man lytter til hinanden.
At de pårørende, som borgerens vigtigste netværk, gives den nødvendige plads som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.
 
 
Foreslået tids- og procesplan
 
Tiltag
September
Oktober
November
December
Udvalget for social og ældre: Godkendelse af procesplan og indstilling om godkendelse af revideret værdighedspolitik
12.09.18
 
 
 
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
18.09.18
 
 
 
Ældrerådet
 
17.09.18
 
 
Handicaprådet
 
 
24.09.18
 
Udvalget for social og ældre: Stillingtagen til forslag til revideret værdighedspolitik efter høring i Ældre- og Handicapråd
 
 
10.10.18
 
Økonomiudvalget
 
 
 
 
06.11.18
Byrådet
 
 
 
 
13.11.18
 
Den foreslåede procesplan skal ses på baggrund af det grundige forarbejde og inddragelse af områdets interessenter, der gennemførtes forud for den gældende værdighedspolitiks udarbejdelse.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Høring
Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 12-09-2018
Godkendt med følgende ændring i Værdighedspolitik bilag 5, sidste afsnit:
At de pårørende, som borgernes vigtigste netværk, gives den nødvendige plads og støtte som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.
Proces- og tidsplan godkendt, herunder at sagen sendes til høring i Ældreråd og handicapråd, efterfølgende igen behandling i fagudvalg jf. tidsplan.
 
Afbud: Martin Boye.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Godkendt med følgende ændring i Værdighedspolitik bilag 5, sidste afsnit:
At de pårørende, som borgernes vigtigste netværk, gives den nødvendige plads og støtte som de aktive ressourcepersoner, vi anser dem for at være.
Proces- og tidsplan godkendt, herunder at sagen sendes til høring i Ældreråd og handicapråd, efterfølgende igen behandling i fagudvalg jf. tidsplan.

Bilag

6.Sundhedscentrets godkendelse som praktiksted for studerende (B)

Sagsnummer: 18/25005

Sundhedscentrets godkendelse som praktiksted for studerende (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om Sundhedscentrets godkendelse som praktiksted for fysioterapeut-, og ergoterapeutstuderende.

Sagsfremstilling
I forår 2018 kontaktede UC Syd Brørup Sundhedscenter i forhold til en drøftelse af Brørup Sundhedscenter som praktiksted for et begrænset antal studerende på studiet for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Brørup Sundhedscenter er i august 2018 blevet godkendt.
 
Formålet med at tage imod de studerende i efteråret 2018 er at få nogle erfaringer som praktiksted og disse erfaringer kan på et senere, passende, tidspunkt danne grundlag for stillingtagen til i hvilket omfang og hvordan vi vil tage imod studerende i fremtiden, samt hvilke ressourcer det kræver på Sundhedscentret.
 
Der er aftalt følgende antal studerende med UCSyd.
 
 • 2 fysioterapeutstuderende på 1. semester (3 dage i uge 39)
 • 2 fysioterapeutstuderende på 2. semester (2 uger – uge 42+43)
 • 2 ergoterapeutstuderende på 2. semester (1 uge – uge 2/2019)
 • 2 ergoterapeutstuderende på 6. semester (4 uger – uge 44-47)
 
De studerende vil være på Brørup Sundhedscenter 2 ad gangen og kan sparre og reflektere sammen, frem for at være udelukkende afhængig af vejlederen.
 
Brørup Sundhedscenter modtager en kompensation på ca. 2.000 kr./ugen pr. studerende, dog ikke for ergoterapeutstuderende på 6. semester.
Udgifterne til uddannelse af praktikvejledere vil blive afholdt af institutionens nuværende budgetramme og overførsler fra år 2017. At Brørup Sundhedscenter er blevet godkendt som praktiksted vil ikke komme til at betyde serviceforringelser for borgerne.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Der vil blive uddannet et antal praktikvejledere på Brørup Sundhedscenter

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Orienteringen taget til efterretning.

7.Statusnotat for projekt "Forebyggende hjemmebesøg til borgere, der har været indlagt" (B)

Sagsnummer: 18/25006

Statusnotat for projekt "Forebyggende hjemmebesøg til borgere, der har været indlagt" (B)


Administrativ indstilling
 
Afdelingschef Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget drøfter udvidelsen af målgruppen i projekt ”Forebyggende medarbejdere til forebyggelse af indlæggelser”.
 • Udvalget godkender statusnotatet for projektet.

Sagsfremstilling
 
I efterår 2017 godkendte Udvalget for social og ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid igangsættelse af to nye projekter. I social og ældre blev der ansøgt om projektmidler til ansættelse af en diætist med fokus på ældres ernæring. I sundheds afdelingen blev der ansøgt om projekt midler til ansættelse af to medarbejdere, der skulle tilbyde forebyggende hjemmebesøg hos borgere mellem 65-79 år, som har været sygehus indlagt. Borgerne skal tilbydes sundhedsindsatser, så nye indlæggelser og genindlæggelser forebygges.
 
I sundheds afdelingen blev projektet opstartet pr. 1. marts 2018 og der er nu udarbejdet det første statusnotat.
 
Projektet er for nuværende kommet godt i gang og borgerne giver gode tilbagemeldinger på det tilbud de får fra Vejen Kommune, når de er kommet hjem fra en indlæggelse.
Efter de første 4 måneder vurderer projektmedarbejderne, at det kunne give værdi at udvide målgruppen for projektet. Nuværende målgruppe er borgere fra 65 – 79 år, som har været igennem en indlæggelse. Målgruppen ønskes udvidet til følgende aldersgrupper:
 
 1. Borgere ældre end 80 år, der ikke har et forløb i Social & Ældre, tilbydes via telefonkontakt et hjemmebesøg kort efter udskrivelse. Afregningen for indlæggelser i denne aldersgruppe er højere med den nye model for kommunal medfinansiering. Borgere i aldersgruppen tilbydes et lovpligtigt årligt hjemmebesøg, men der ses en stor fordel i at tage kontakt umiddelbart efter udskrivelse frem for ved et planlagt forbyggende hjemmebesøg en gang årligt, som kan være placeret lang tid før eller lang tid efter en sygehusindlæggelse.
 
 1. Henviste borgere på genoptræningsplan eller lægehenvisning ældre end 65 år. Borgere, der henvises til forløb på sundhedscenteret og hvor medarbejderen oplever, at borgeren ikke begynder, fuldender forløbet eller formår at implementere de tillærte færdigheder i hverdagen
 
 1. Enlige mænd ældre end 65 år. Målgruppen kan findes via Nexus og indsatser for denne målgruppe underbygges af data fra den seneste regionale sundhedsprofil.

Tidligere behandling
15.11.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen
 
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Udvalget har drøftet udvidelsen og godkendt statusnotatet for projektet.

Bilag

8.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.08.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.08.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Taget til efterretning.

Bilag

9.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 18-09-2018
Intet.

10.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

De foreløbige erfaringer fra Trekantsområdets Festuge blev drøftet. Det behandles på et senere tidspunkt i Udvalget.