Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 17-09-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - vinter- og renholdelsesregulativ (B)

Sagsnummer: 18/26413

Temamøde - vinter- og renholdelsesregulativ (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende tema:

Vinter- og renholdelsesregulativ.

Tidligere behandling
Ingen.
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.
 

Høring
Ingen.
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Udsat.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

2.Godkendelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2011 - Kloakopland ved ny genbrugsplads, Koldingvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 18/3289

Godkendelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2008-2011 - Kloakopland ved ny genbrugsplads, Koldingvej, Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 19 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 blev den 26. juni 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.
 
Tillægget omhandler udvidelse af/etablering af kloakopland for et område ved Koldingvej i Vejen, hvor der skal bygges genbrugsplads. Med tillægget sættes rammer for, hvordan overfladevand og spildevand håndteres.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø
19.06.2018 Økonomiudvalget
26.06.2018 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

3.Godkendelse af tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2008-2001 for boligområde i Andst (C)

Sagsnummer: 18/15849

Godkendelse af tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2008-2001 for boligområde i Andst (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes med den ændring at regnvandsledningens beliggenhed justeres og teksten for konsekvenser for Gamst Å tilrettes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 20 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 for et nyt boligområde i Andst blev den 26. juni 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er kommet to høringssvar. Høringssvarene giver anledning til justering af ledningsforløbet for regnvandsledning samt mindre tilretning af tekst.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø
19.06.2018 Økonomiudvalget
26.06.2018 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

4.Etablering af ny genbrugsplads i Vejen (C)

Sagsnummer: 16/11624

Etablering af ny genbrugsplads i Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • projektforslaget godkendes.
   
 • udbud af projektet foretages med en option på et ekstra rum til direkte genbrug.
   
 • den justerede tidsplan godkendes.
   
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at forhandle om erhvervelse af det nødvendigt areal til støjvold på ekspropriationslignende vilkår eller om nødvendigt at iværksætte en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve det nødvendige areal ved ekspropriation.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til nedrivning mv.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2019 på 10,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til anlægsarbejder.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb i 2020 på 3,47 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til færdiggørelse af anlægsarbejdet.
   
 • rådighedsbeløbet på i alt 15,97 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb til etablering af ny genbrugsplads i Vejen (omk.sted 165710).
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Genbrugspladsen på Industrivej Vest i Vejen er ikke tidssvarende, og Byrådet har besluttet at
igangsætte arbejdet med at etablere en ny genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen, hvor
kommunens gamle materielgård har ligget.
 
Arealet, hvor genbrugspladsen anlægges, er omfattet af lokalplan 257, som rummer den
ønskede anvendelse. Arealet, der skal anvendes til genbrugsplads, er ca. 21.700 m2, og
udgiften til projektet anslås til 17,47 mio. kr.
 
Styregruppen har på møde den 13. marts 2018 gennemgået et projektforslag udarbejdet af rådgiveren i samarbejde med projektgruppen. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.
Efterfølgende er der afholdt endnu et møde i Styregruppen den 29. august 2018, hvor der er blevet fremlagt et justeret projekt og tidsplan. Referat fra mødet, tidsplan og tegninger af projektet er vedlagt som bilag.
 
I det reviderede projekt er området til direkte genbrug fjernet af hensyn til projektets samlede økonomi. Det foreslås, at dette område medtages som en option i forbindelse med udbuddet af projektet, så det kan gennemføres, hvis de indkomne bud giver mulighed for det indenfor den vedtagne budgetramme for projektet.
 
En nødvendig forudsætning for at kunne etablere plansiloen til haveaffald, som vist på planskitsen, er at den østlige del af den private fællesvej nedlægges. Proces omkring nedlæggelse af vejen gennemføres som en særskilt sag.
For at reducere støjpåvirkningen af naboejendommen etableres en støjvold på matr. nr. 24ar Vejen By, Vejen. Det nødvendige areal søges erhvervet ved at indgå en frivillig aftale med ejeren. Er dette ikke muligt søges arealet erhvervet ved ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb til opførelse af ny genbrugsplads på 17,47 mio. kr. På Byrådsmødet den 10. november 2015 er der frigivet 0,5 mio. kr. til inddragelse og forundersøgelser. På Byrådsmødet den 4. april 2017 er der frigivet et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til totalrådgiver. Der søges frigivet yderligere et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til bl.a. nedrivning af bygninger på 2,5 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 til anlægsarbejdet og 3,47 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af anlægsarbejdet. Beløbene finansieres af det afsatte beløb til ny genbrugsplads i Vejen, omk.sted 165710

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 af Miljøbeskyttelsesloven §58

Høring
13.09.2016 Byrådet
04.04.2017 Byrådet

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

5.Regulativ for almene vandværker (C)

Sagsnummer: 17/8177

Regulativ for almene vandværker (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget orienteres om afgørelsen.
 • Regulativ for almene vandforsyninger i Vejen Kommune godkendes.
 • sagen fremsendes til økonomiudvalgets anbefaling og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vandrådet i Vejen Kommune har på vegne af sine medlemsvandværker indsendt forslag til et nyt regulativ til godkendelse. Forslaget indeholder ændringer om bl.a. muligheden for opkrævning af alt leveret vand herunder vand til brandslukningsformål.
 
Byrådet har 7. februar 2017 behandlet forslaget til nyt regulativ for almene vandforsyninger i Vejen Kommune. Byrådet besluttede ikke at godkende forslaget til regulativ.
 
Teknik & Miljø har meddelt beslutningen til Vandrådet, som har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 
Klagenævnet har 22. august 2018 ophævet Vejen kommunens afgørelse om ikke at godkende regulativet og hjemvist sagen til fornyet behandling.
 
Klagenævnet har lagt vægt på, at vandværkerne har beføjelsen til at udarbejde et regulativ herunder at beslutte, at der skal opkræves betaling for vand til brandslukningsformål.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 118 af 22-02-2018.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Orientering taget til efterretning.
Regulativ for almene vandforsyninger indstilles godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

6.Ekspropriationsbemyndigelse til erhvervelse af nødvendige arealer til en del af kommunevejen Skovgårdsvej (C)

Sagsnummer: 18/26776

Ekspropriationsbemyndigelse til erhvervelse af nødvendige arealer til en del af kommunevejen Skovgårdsvej (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Teknik & Miljø bemyndiges til at afholde åstedsforretning og gennemføre ekspropriation efter vejlovens bestemmelser om ekspropriation.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på møde den 11. september 2018 Højesterets afgørelse vedrørende Skovgårdsvej. Byrådet besluttede, at igangsætte en retlig lovliggørelse af vejanlægget Skovgårdsvej.

Baggrunden for sagen er, at i 2013 indgik Vejen kommune en samarbejdsaftale med Banedanmark om kommunal medfinansiering af udgifter til opgradering af bro og vejsystemet omkring banen i forbindelse med gennemførelse af elektrificeringsprogrammet.
Projekterne omfatter opførelse af tre nye tidssvarende broer med tilhørende vejanlæg, der skulle erstatte fire utidssvarende anlæg.
Et af projekterne er den nye kommunevej Skovgårdsvej og en tilhørende ny bro over banen og tilslutning til eksisterende vejanlæg nord for banen.
Skovgårdsvej forløber mellem Estrupvej og Norgesvej nord for banen.
 
Ved ekspropriationsforretningen gennemført af Statens Ekspropriationsforretning blev ekspropriationsbeslutningen påklaget af en lodsejer og Højesteret har den 10. september 2018 dømt ekspropriationen ugyldig. Højesteret vurderer, at elektrificeringsloven ikke giver hjemmel til ekspropriation af vejanlægget, og at ekspropriation til vejanlægget skal tilvejebringes med hjemmel i den lovgivning der vedrører disse formål.
 
Vejen Kommune skal derfor igangsætte retlig lovliggørelse af vejanlægget i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation af arealer til vejanlæg.
 
Den nye jernbanebro og vejstykket nord for banen, der er tilsluttet ved Norgesvej, er lovligt og ikke omfattet af retlig lovliggørelse.
 
Projektet berører en lodsejer og vejstykket der skal lovliggøres fremgår af vedlagte skitse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejlovens bestemmelser om ekspropriation af arealer til offentlige veje.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Indstilles godkendt med tilføjelsen at der indhentes ekstern sagkyndig bistand til opgaven.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

7.Orientering om igangsætning af myndighedsbehandling for lovliggørelse af Skovgårdsvej (B)

Sagsnummer: 18/26776

Orientering om igangsætning af myndighedsbehandling for lovliggørelse af Skovgårdsvej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 
 • der orienteres om igangsætning af myndighedsbehandling med henblik på en retlig lovliggørelse af kommunevejen Skovgårdsvej.

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede på møde den 11. september 2018 Højesterets afgørelse vedrørende Skovgårdsvej. Byrådet besluttede, at igangsætte en retlig lovliggørelse af vejanlægget Skovgårdsvej.

Baggrunden for sagen er, at i 2013 indgik Vejen kommune en samarbejdsaftale med Banedanmark om kommunal medfinansiering af udgifter til opgradering af bro og vejsystemet omkring banen i forbindelse med gennemførelse af elektrificeringsprogrammet.
Projekterne omfatter opførelse af tre nye tidssvarende broer med tilhørende vejanlæg, der skulle erstatte fire utidssvarende anlæg.
Et af projekterne er den nye kommunevej Skovgårdsvej og en tilhørende ny bro over banen og tilslutning til eksisterende vejanlæg nord for banen.
Skovgårdsvej forløber mellem Estrupvej og Norgesvej nord for banen.
 
Ved ekspropriationsforretningen gennemført af Statens Ekspropriationsforretning blev ekspropriationsbeslutningen påklaget af en lodsejer og Højesteret har den 10. september 2018 dømt ekspropriationen ugyldig. Højesteret vurderer, at elektrificeringsloven ikke giver hjemmel til ekspropriation af vejanlægget, og at ekspropriation til vejanlægget skal tilvejebringes med hjemmel i den lovgivning der vedrører disse formål.
 
Vejen Kommune skal derfor igangsætte retlig lovliggørelse af vejanlægget i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation af arealer til vejanlæg.
 
Den nye jernbanebro og vejstykket nord for banen, der er tilsluttet ved Norgesvej, er lovligt og ikke omfattet af retlig lovliggørelse.
 
Projektet berører en lodsejer og vejstykket der skal lovliggøres fremgår af vedlagte skitse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Myndighedsbehandling i henhold til reglerne om VVW redegørelse.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

8.Orientering om organisk affald fra husstande (B)

Sagsnummer: 18/1039

Orientering om organisk affald fra husstande (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Fra 2023 er det et lovkrav at landets kommuner skal have en ordning for indsamling af madaffald til genanvendelse. Arbejdet med at indsamle data og erfaringer fra andre kommuner er derfor i fuld gang.

Vejen kommune planlægger i den forbindelse i løbet af efteråret 2018 at afholde fokusgruppemøder. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag forud for indførslen af ordningen for madaffald i 2020. Møderne skal foruden nye input og vinkler, bidrage til ansvar og ejerskab for projektet hos borgerne.

Fokusgrupperne vil bestå af udvalgte borgergrupper, eventuelt repræsentanter fra lokalråd samt borgerne fra det tidligere SAGA-projekt om madaffald i Holsted. Møderne anses som vigtige, da de foruden vidensdeling er med til at give en positiv foromtale og promovering af projektet og forberede borgerne på, det der kommer.
Tidligere rapport om madaffald og andre kommuners erfaringer viser, at informationsindsatsen er en af de vigtigste parametre i forhold til en succesfuld implementering af nye ordninger.

Senere i projektet vil der også være andre tiltag, hvor borgerne har mulighed for at høre mere om ordningen. Her tænkes blandt andet på deltagelse ved messer, events på genbrugspladsen mm.

Tidligere behandling
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor driftsbudgettet på affaldsområdet

Personalemæssige konsekvenser
ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 1309 af d.18. december 2012 om affald.
Vejen Kommunes Affaldsplan 2020-2024

Høring
ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

9.Cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd - Valg af linieføring (B)

Sagsnummer: 17/12489

Cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd - Valg af linieføring (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • de skitserede forslag til linjeføring udsendes i offentlig høring.
 
 • Udvalget peger på forslag 3 som den foretrukne løsning, og forslag 1 og 2 angives i høringsmaterialet som alternative løsninger.
 
 • der afholdes offentligt møde om forslagene.
 
 • efter endt høringsproces forelægges sagen for Udvalget for teknik og miljø med henblik på endelig valg af linjeføring til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Det blev på møde i Udvalget for teknik og miljø den 19. februar 2018 besluttet at udarbejde et skitseforslag for en dobbeltrettet cykelsti syd om Askov. Linjeføringen gennem Askov erstatter forslaget om at etablere enkeltrettede cykelstier langs Vejenvej og Maltvej, idet der ikke er den nødvendige plads til at gennemføre et stiprojekt uden for store kompromiser i forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed.
 
Teknik og Miljø har undersøgt forskellige muligheder for stiens linjeføring, og det har resulteret i 3 forslag, som vist på vedhæftede bilag.
 
Forslag 1, ”Landlig beliggenhed”: Stien forløber syd om områder udlagt til boligformål i kommuneplanen. Stien forbindes til den nyligt anlagte cykelsti langs Øster Skibelundvej ved den eksisterende sydlige bygrænse.
 
Forslag 2, ”Bynær beliggenhed”: Stien anlægges så tæt på eksisterende bebyggelse som muligt. Stien forbindes til Øster Skibelundvej to steder, ved bygrænsen til den dobbeltrettede sti langs Øster Skibelundvej og nord for nr. 22. Stien krydser Møllevej og går derefter ad den private fællesvej Søndervangvej.
 
Forslag 3, ”Mellemløsningen”: Stien løber midt igennem et område udlagt til boligformål mellem Vester og Øster Skibelundvej. Stien forbindes som forslag 2 til Øster Skibelundvej to steder.
Stien gives generelt et mere afrundet forløb.
 
I den vestlige del af Askov følger alle forslag den eksisterende trampesti/beplantningsbæltet syd for boligområderne ved Sandmarken og Birkevænget til Damhus, hvor linjeføringen stopper. Herfra færdes cyklisterne via boligvejene til krydsningspunktet ved fodgængerfeltet på Maltvej ved skolen. Linjeføringen kan evt. forlænges til Farmervej, så der skabes en sammenhængende stiforbindelse.
 
Der vil i den videre proces blive set nærmere på mulige trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med krydsningspunkterne, herunder krydsningen på Maltvej.
 
Forslagene er overslagsmæssigt beregnet til mellem 5,4 og 5,7 mio. kr., og kan derfor alle udføres indenfor anlægsbudgettet på 6,1 mio. kr. Der tages dog forbehold for ekstraordinære udgifter til arkæologiske udgravninger og afvanding af stianlægget, idet det er forudsat at vandet kan nedsives.
 
Ejerne af de berørte landbrugsarealer, matr. nre. 6a, 7 bo, 2a og 3a, Askov By, Malt er informerede om at linjeføringerne forelægges for udvalget og forventes udsendt i offentlig høring. Lodsejerne har givet udtryk for, at man ønsker så få afskårne arealer som muligt, og der er rejst forslag om, at kommunen køber nogle af arealerne. Ejeren af ejendommen, Vejenvej 10, har givet udtryk for, at den bynære linje rummer problemer med adgangsforholdene for landbrugsejendommen.
 
Teknik og Miljø har tidligere været i dialog med Askov Bylaug, som foreslog en bynær sti syd om Askov med så mange forbindelser til byen som muligt. Højenes Grundejerforening har ved tidligere møde med Teknik og Miljø ytret ønske om en god og fremkommelig sti mellem boligområderne omkring Kongehøj mm. til Askov-Malt skole.
 
Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at forslag 3 giver den trafikalt bedste løsning, og samtidig er bedste kompromis ud fra ovennævnte lokale interesser. Dette tracé har flere lange lige stykker, få skarpe kurver og få skærende veje, og sikrer derved god fremkommelighed for de lette trafikanter. Dette forløb forventes både at blive benyttet af skolebørn fra Vejen Syd samt af børn på Øster Skibelundvej.
 
Alle forslag giver mulighed for tilslutning til Ludvig Schrøders Vej ved højskolen og den private fællesvej Søndervangvej. For Søndervangvejs vedkommende er der flere muligheder for at etablere passage, alle hen over privat ejendom. Teknik og Miljø vil derfor i høringsperioden gå i dialog med de relevante lodsejere. For forslag 2, den bynære løsning, er en passage via Søndervangvej en forudsætning for projektets gennemførelse.
 
En linjeføring syd om Askov kræver en projektændring fra Vejdirektoratet for at det opnåede tilskud fra cykelpuljen kan opretholdes. Vejdirektoratet godkender ikke ændringer af linjeføringen før der foreligger et konkret tracé, og der er heller ikke mulighed for en forhåndsgodkendelse af, at der etableres en linje syd om Askov. Ansøgning om projektændring til Vejdirektorat kan derfor først ske, når linjeføringen er fastlagt. Efter dialog med Vejdirektoratet vurderes det, at der vil kunne opnås tilskud til en linjeføring syd om Askov.
 

Tidligere behandling
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
12.09.2017 Byrådet.
15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.
30.01.2018 Økonomiudvalget.
06.02.2018 Byrådet.
19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø

Økonomiske konsekvenser
Projektet for sikring af skolevej til Askov-Malt Skole har opnået tilskud fra den statslige cykelpulje på max. 2,44 mio. kr., svarende til 40 % af det samlede overslag, 6,1 mio. kr., for stier gennem Askov. Byrådet har behandlet accept af den tildelte støtte på mødet den 6. februar 2018.
 
Det forventes, at der kan etableres en cykelsti syd om Askov inden for den økonomiske ramme i cykelpuljeansøgningen.
 
Vejdirektoratet skal godkende projektændringer, for at tilskuddet kan opretholdes.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Forslag til linjeføringer udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

10.Månedlig budgetopfølgning - august 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - august 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Forbrugsrapporten for august måned for Teknik & Miljø er gennemgået.
 
Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.
 
Såfremt der kommer ændringer til budgettet, vil de blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Taget til efterretning.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 
 

Bilag

11.Ansøgning om ændring af vejnavn for en del af Vorupvænget (B)

Sagsnummer: 18/17741

Ansøgning om ændring af vejnavn for en del af Vorupvænget (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget beslutter om vejnavnsændringen skal gennemføres som ønsket.

Sagsfremstilling
Den 1. juni 2018 modtog Vejen Kommune en ansøgning fra grundejerforeningen Ahornlunden. Ansøgningen fremgår af bilag 3. Foreningens boliger har adresserne Vorupvænget 109 til 143, 6600 Vejen. Foreningen ønsker, at vejnavnet inden for foreningens område ændres til Ahornlunden.
 
Baggrunden for foreningens ønske om et nyt vejnavn er, at både foreningen og boligprojektet er knyttet til navnet Ahornlunden. Vorupvænget består desuden af to veldefinerede områder, Ahornlundens nye bolig og boligforeningens ældre lejeboliger. På grund af de eksisterende forhold er det muligt at foretage en naturlig opdeling. Accept fra grundejerne fremgår af bilag 3 og 2.
 
Grundejerforeningens forslag til et nyt vejnavn har været i høring hos Museet på Sønderskov. Museet påpeger at ’Ahorn’ allerede er brugt flere steder og foreslår i stedet vejnavnet Multebærvej, fordi området ligger ved et eksisterende kvarter med vejnavne med bær. Både Ahornlunden og Multebærvej overholder gældende regler for vejnavne. Hvis udvalget beslutter ændringen skal gennemføres, anbefales det, at det nye vejnavn bliver Ahornlunden, eftersom ansøgningen i høj grad vedrører dette specifikke vejnavn. Bilag 1 viser et kort over Vorupvænget og en mulig opdeling med et muligt nyt vejnavn.
 
Ændringen er alene relateret til et ønske om at få et nyt vejnavn. Der er ingen faglige eller juridiske begrundelser for ændringen. Sagen er derfor af principiel betydning for om andre i fremtiden kan forvente at få ændret vejnavne alene ud fra et ønske. Udvalget bedes derfor tage stilling til om ændringen skal gennemføres.
 
Det indstilles at udvalget beslutter om vejnavnsændring skal ændres i overensstemmelse med ansøgningen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Adresseloven og adressebekendtgørelsen

Høring
Museet på Sønderskov

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Udvalget drøftede henvendelsen og besluttede at give afslag, idet der ikke er faglige eller juridiske begrundelser for ændringen.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

12.Nyt Vejnavn til del af Rugtoften, Skodborg (B)

Sagsnummer: 18/24753

Nyt Vejnavn til del af Rugtoften, Skodborg (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget fastsætter Havretoften, som nyt vejnavn for del af Rugtoften, Skodborg.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med at Rugtoften skal udvides med nye parceller, er der behov for nye adresser, for at overholde adressebekendtgørelsen. 
 
Overordnet består Rugtoften af to områder. Det første er en lomme med husnumrene 1 til 95 (lige og ulige numre) de er alle placeret til højre for stamvejen. Husnumrene i denne del er både logiske og overholder gældende regler.
 
Det andet område omfatter de resterende adresser på Rugtoften, som er husnumrene 96 til 119 på højre side og 143 til 139 (lige og ulige numre) på venstre side. Da adresserne, som er beliggende på begge sider af stamvejen ikke har en logisk husnummering og ikke overholder gældende adressebekendtgørelse, er der behov for, at en del af det eksisterende Rugtoften samt det nye stykke, som byggemodnes nu, får sit eget vejnavn. 
Vedhæftede kortbilag viser alle nuværende husnumre, samt udkast til hvilken del der bør tildeles nyt vejnavn. Ændringen vil berøre 26 privat grunde, heraf er to ubebygget.
 
Vejnavnet Rugtoften lægger op til at fremtidige veje i området navngives inden for temaet afgrøder. Museet på Sønderskov har foreslået, at dette afgrænses yderligere til de fire gamle kornsorter, som udover Rug består af:
 
 • Byg. Dog kan Bygtoften ikke benyttes, fordi vejnavnet findes allerede i Jordrup og derfor ligger for tæt på Skodborg
 • Hvede, benyttes allerede flere steder i kommunen
 • Havre benyttes ikke i andre vejnavne i kommunen
Det indstilles at en del af Rugtoften, jf. kortbilaget ændrer vejnavn til Havretoften.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Adresselov og bekendtgørelse

Høring
Museet på Sønderskov

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Udvalget foreslår Havretoften og anmoder lokalråd om udtalelse.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

13.Nyt vejnavn, Præstevænget 32 og 32a, 6600 Vejen (B)

Sagsnummer: 18/23947

Nyt vejnavn, Præstevænget 32 og 32a, 6600 Vejen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget fastsætter ’Sveistrups Have’ som vejnavn til området Præstevænget 32 og 32a, 6600 Vejen.
 

Sagsfremstilling
I Vejen By, ved den gamle præstegård opføres nye boligblokke, se bilag 1. Boligerne skal enten have eget vejnavn eller adresseres til Præstevænget. Bygherre har valgt at overlade valg af vejnavn til Vejen Kommune, alternativt benytte Præstevænget. Byggeriet vurderes at være så markant for Vejen By, at det bør have egen identitet, hvilket bedst opnås via eget vejnavn.
 
På grund af områdets historie som præstegård, er Museet på Sønderskov og Vejen Kunstmuseum kontaktet for få forslag og inspiration. Fra Museet på Sønderskov foreslås det at benytte tidligere markante præster som inspiration. Museet er kommet med følgende forslag:
 
 • Hans Sveistrup, præst i Vejen 1870-1893, en fremtræden grundtvigianer og aktiv i den nationale kamp efter 1864
 • M.C. Lindegaard, præst i Vejen 1932-49, derefter biskop i Ribe
 • J.C.L. Richter, præst i Vejen 1893-1928, også grundtvigianer og præst da Vejen Nye Kirke blev indviet 1896
Fra de to museer er der enighed om, at anbefale at Hans Sveistrup benyttes som udgangspunkt for det nye vejnavn. Vejen Kunstmuseum foreslår det nye vejnavn bliver ’Sveistrups Have’. En uddybende beskrivelse af Hans Sveistrup findes i bilag 2.
 
Det indstilles at udvalget fastsætter ’Sveistrups Have’ som nyt vejnavn til området Præstevænget 32 og 32a, 6600 Vejen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Adresselov og adressebekendtgørelse

Høring
Museet på Sønderskov og Vejen Kunstmuseum

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

14.Vejnavn til nyt boligormåde i Andst (B)

Sagsnummer: 18/24817

Vejnavn til nyt boligormåde i Andst (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget fastsætter Hjortebakken som nyt vejnavn til lokalplanområde 230 ved Store Andst.

Sagsfremstilling
I forbindelse med realisering af lokalplan 230 for et nyt boligområde i Andst, skal der fastsættes et nyt vejnavn til området.
 
I den sammenhæng er Andst Lokalråd blevet kontaktet. Lokalrådet har fremsendt en liste med forslag til vejnavne. På listen er der sat bemærkninger på til forslagene. Listen er vedlagt som bilag 1.
I henhold til adressebekendtgørelsen, må man ikke anvende de samme vejnavne fra andre byer, hvis de ligger inden for en radius af 15 km. To af forslagene er baseret på personnavne, hvor det ikke har været muligt, at finde noget historisk, der kan knytte navnene til området. I den forbindelse har Museet På Sønderskov været hørt.
 
Derudover er der en del forslag med ’Frederik’ og ’Præste’, som allerede er anvendt i flere vejnavne i Vejen Kommune.
 
Ud fra de indkomne forslag er der Moseglimt og Hjortebakken, som ikke har været anvendt andre steder i kommunen eller i umiddelbart nærhed heraf. Området omkring Andst og Gamst har Gamst, som markant naturområde, derfor er det ikke oplagt at opkalde området efter en mose. Der er ingen markante moser i området. Selvom området overordnet ikke er specielt bakket, er der nogle tydelige spring i det nærliggende terræn på grund af vandløb, derfor vurderes Hjortebakken, at være bedste bud.
 
Det indstilles, at Udvalget godkender vejnavnet Hjortebakken, som nyt vejnavn til lokalplanområde 230.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Adresseloven og adressebekendtgørelsen

Høring
Andst via Andst Lokalråd og Museet på Sønderskov

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Godkendt.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

15.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 
 
 
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-09-2018
Intet.
 
Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).
 

16.Adresseændringer - Husnumre og vejnavne (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).

 

17.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

 

Fraværende uden afbud: Claus Grimm (O).