Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 04-09-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 til 1. behandling (C)

Sagsnummer: 18/10077

Budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 til 1. behandling (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • den supplerende tekniske ændring på -250.000 kr. i 2020-2022 godkendes.
 • budgetforslaget for 2019 med overslagsårene 2020-22 færdiggøres med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet.
 • budgetforslaget, herunder råderumsinitiativer, forslag til budget i balance, forslag til driftsudvidelser samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 12. – 26. september 2018.
 • mandag den 1. oktober kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.

Sagsfremstilling
Supplerende tekniske ændringer
Under Økonomiudvalget er IT-udgifter i forbindelse med implementering af nyt valgsystem reduceret med 250.000 kr. i hvert af årene.
 
 
Budgetforslag til 1. behandling
På baggrund af budgetseminaret den 23.-24. august 2018 er der nu udarbejdet et budgetforslag. Budgetforslaget gennemgås nedenfor.
 
Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.570,4 mio. kr. skrivningsprocent på 25,2
Grundskyldspromillen er på 20,36 og 5,56 for landbrug.
 
 
Indtægterne er sammensat af:
-1.655.730 mio. kr. fra indkomstskat
1,219 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.
-80,261 mio. kr. fra grundskyld
-0,299 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme
-30,969 mio. kr. fra selskabsskatter
-825,268 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten
-39,108 mio. kr. i finansieringstilskud fra staten.
 
 
Skattefinansieret drift:
Det tekniske budgetforslag for skattefinansieret drift er med udgangspunkt i overslagsåret 2019 tillagt tekniske ændringer på i alt 44,838 mio. kr.
Der er indarbejdet initiativer fra råderumskataloget og forslag til budget i balance for netto -40,882 mio. kr.
Der er indarbejdet driftsudvidelser for 2,070 mio. kr.
Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 58,6 mio. kr.
 
Den vejledende serviceramme, som er beregnet af KL, udgør 1.860,7 mio. kr. Hvis man tillægger Vejen Kommunes andel af det generelle serviceløft til kommunerne på 1,2 mia. kr., udgør rammen for Vejen Kommune 1.869,7 mio. kr.
Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør ca. 1.852,2 mio. kr. Det foreslås, at der under Økonomiudvalget afsættes en overførselspulje på 17,7 mio. kr., svarende til knap 1 pct. af serviceudgifterne.
 
Budgetforslaget forudsætter et særligt stort fokus på udmøntningen af reduktionerne på det administrative område, det specialiserede socialområde samt ældreområdet.
 
 
Renteudgifter:
Renteudgifterne i budgetforslaget udgør:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Renter
2.753
3.755
4.472
4.687
 
  
Skattefinansieret anlæg:
Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør i alt:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Rådighedsbeløb, netto
63.576
66.474
43.939
54.709
 
Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2019-2022 netto 236,9 mio. kr., jf. investeringsoversigten. Anlægsrammen er opgjort inklusiv almene boliger på i alt 27,1 mio. kr.
 
Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2019 98,6 mio. kr.
 
På Økonomiudvalgets område er der i 2021 og 2022 afsat ikke disponerede rådighedsbeløb på henholdsvis 19,7 og 30,2 mio. kr. 
 
I efteråret 2018 skal behovet for investeringer i vejkapital og bygningskapitalen belyses.
 
 
Forsyningsvirksomheder - drift:
Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.
 
Budgetforslaget udgør:
 
(I hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Nettodrift, affaldshåndtering
-183
0
0
0
 
 
 
Tilgang/afgang af likvide aktiver:
Låneoptagelsen er beregnet til 11,7 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,6 mio. kr., forventet låneoptagelse vedrørende på 5,0 mio. kr. som følge af forventede lånedispensationer samt lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,1 mio. kr.
Afdrag er på lån er beregnet til 26,7 mio. kr.
 
Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2019 og 2020 i alt nedbringes med 33 mio. kr.
 
Vejen Kommune har ansøgt om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Økonomi- og indenrigsministeriet har den 28/8 2018 meddelt afslag på ansøgningen.
 
 
Kassebeholdning:
Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2019 59,7 mio. kr. og -4,4 mio. kr. ultimo 2022.
 
I henhold til Styrelseslovens § 20 stk. 5 kan Økonomiudvalget tillade kommunalbestyrelses- medlemmer, som ikke er medlemmer af Økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.
 
Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I), Jakob Borgensgård (Ø), Anker Ulsdal (F) og Anni Grimm (O) er inviteret.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af bilagene.

Personalemæssige konsekvenser
Jf. bilagene.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes regnskabsregulativ.
Økonomisk politik Vejen Kommune.
Strategi for budgetlægningen 2019 – 2022.

Høring
Budgetforslaget sendes i høring fra den 12. september til den 26. september.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstillingen indstilles godkendt med følgende bemærkninger:
 
Budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling med følgende bemærkninger:
 
På investeringsoversigten reduceres puljen til kommunale bygninger i 2022 med 10 mio. kr. til 20,218 mio. kr.
 
Reduktionen til erhvervsfremme på i alt 750.000 kr. fordeles med 590.000 kr. til UdviklingVejen og 160.000 kr. til Trekantområdet Danmark.
 
Martin Boye (I), Jakob Borgensgård (Ø), Anker Ulsdal (F) og Anni Grimm (O) deltog i behandlingen af dette punkt.

Bilag

2.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/7 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31/7 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 57,4. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 56,4.
 
Forbrugsprocenten opgjort uden puljer til planlagt bygningsvedligeholdelse samt løn- og barselspuljer er på 59,5.
 
Lønforbrugsprocenten er på 58,4 i år mod 56,5 sidste år.
 
På Voksen-, ældre- og handicapområdet er forbrugsprocenten umiddelbart på 76,1. Forbrugsprocenten skyldes, at der pt. ikke er udkonteret centrale administrationsudgifter vedrørende det specialiserede socialområdet. Korrigeres for dette forhold er forbrugsprocenten på 59,5.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Til efterretning.

Bilag

3.Danmark redder liv (B)

Sagsnummer: 18/25145

Danmark redder liv (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Vejen Kommune indmelder kontaktperson til drøftelse af muligt samarbejde.

Sagsfremstilling
Formand for præhospitalt udvalg Mads Skau, Region Syddanmark og Generalsekretær Klaus Nørlem, Dansk folkehjælp har i brev af 16. august 2018 opfordret kommunerne i Region Syddanmark til at indgå i et samarbejde omkring projektet ”Danmark redder liv”.
 
Projekt ”Danmark redder liv” er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, First AED og Dansk Folkehjælp med det formål at øge overlevelsen efter hjertestop.
 
Med ”Danmark redder liv” får borgere i et lokalområde mulighed for at blive tilkaldt til at yde førstehjælp ved hjertestop. De vil med regionens nye udkaldssystem kunne tilkaldes fra regionens AMK Vagtcentral og være fremme inden for ganske få minutter, via GPS teknologi.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Vejen Kommune indmelder kontaktperson.
Vejen Kommune har ikke til hensigt at tilknytte kommunale medarbejdere til projektet.

Bilag

4.Røgfri fremtid (C)

Sagsnummer: 18/25129

Røgfri fremtid (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Udvalget drøfter, hvorvidt vi ønsker at indgå i det nationale partnerskab Røgfri Fremtid
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
På mødet i KKR Syddanmark den 19. juni 2018 var der enighed om at anbefale de kommuner, der ikke allerede er partner i Røgfri Fremtid, at indgå i partnerskabet.
 
Røgfri Fremtid er et partnerskab, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Partnerskabet er internationalt forankret i regi af WHO’s rammekonvention om tobak, og bygger på en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor under fem pct. af den voksne befolkning ryger.
 
Røgfri Fremtid engagerer aktører i et bredt partneskab, og målet for partnerskabet er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om et røgfrit samfund. Som partner skriver man under på at støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
 
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
 
Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.
 
Region Syddanmark og syv syddanske kommuner er allerede partnere i Røgfri Fremtid (Esbjerg, Kolding, Middelfart, Assens, Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn), og flere er på vej.
 
Region Syddanmark har på mødet i KKU den 24. august 2018 fremlagt planer for to konkrete invitiativer:
 
 • Samarbejde med sygehusene om systematisk opsporing af patienter, der ryger, med henblik på en kort intervention og henvisning til kommunalt forebyggelsestilbud.
 • Samarbejde med kommuner om ungdomsuddannelser om vejen hen til røgfri skoletid opdelt i tre trin: Røgfri matrikel, røgfri skoletid og røgfri skole- og arbejdstid.
 
Region Syddanmark har ansat en projektleder for tre år med start 1. august 2018 og vil i efteråret 2018 afholde kick-off arrangementer for indsatsen i forhold til ungdomsudannelserne tre steder i regionen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen ansættelsesmæssige konsekvenser, men der skal i et vist omfang anvendes tid på at fremme formålet med partnerskabet.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Økonomiudvalget indstiller, at Vejen Kommune indgår i det nationale partnerskab Røgfri Fremtid.

5.Fælles styringsdialogmøde om almene boliger (B)

Sagsnummer: 16/14700

Fælles styringsdialogmøde om almene boliger (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at:
 • Udvalget aftaler, hvem der deltager i styringsdialogmødet fra Økonomiudvalget.
 • dagsordenen for mødet drøftes.

Sagsfremstilling
Styringsmodellen for den almene boligsektor i Vejen Kommune består af to niveauer. Det ene niveau er, at der gennemføres styringsdialogmøder med hver enkelt boligforening hjemmehørende i Vejen Kommune. Disse møder blev gennemført i starten af året. Det andet niveau er, at der afholdes et fælles dialogmøde mellem Vejen Kommune og alle boligorganisationer med boliger i kommunen; dvs. inkl. Varde Bolig Administration og Lejerbo.
 
Det fælles styringsdialogmøde afholdes onsdag den 26. september kl. 16.00 – 18.00. I mødet deltager dels repræsentanter for boligorganisationerne, dels repræsentanter for Økonomiudvalget og Vejen Kommunes administration.
 
Administrationen har på baggrund af input fra boligorganisationerne fastlagt følgende dagsorden:
 1. Velkomst ved Egon Fræhr
 2. Ghettoplanens betydning for Vejen Kommune ved Landsbyggefonden
 3. Budget 2019-22: Orientering om rammerne for nye byggeprojekter
 4. Forslag om fællesmøde mellem boligorganisationer og byrådet
 5. Nyt fra boligorganisationerne – bordet rundt
 6. Nyt fra Vejen Kommune
 7. Evt.
 
Under punkt 4 drøftes et forslag fra flere boligorganisationer om, at der udover de faste styringsdialogmøder afholdes et temamøde mellem hele Byrådet og boligorganisationerne arrangeret af boligorganisationerne.
 
Under pkt. 6 har Vejen Kommune mulighed for at orientere om f.eks.
 1. Status på bosætningskampagnen (hvordan kan boligorganisationerne understøtte?)
 2. Dialogmøder med lokalråd (samarbejde om synliggørelse af lejeboliger og vurderinger af behov for nye lejeboliger)
 3. Kommende planstrategi (bl.a. fokus på bosætningsmuligheder)

Tidligere behandling
03.04.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om almene boliger nr. 1103 af 15. august 2016, §164.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Borgmesteren og Anni Grimm (O) deltager.

6.Referater fra årsmøder med Brørup, Holsted og Rødding lokalråd (B)

Sagsnummer: 18/17141

Referater fra årsmøder med Brørup, Holsted og Rødding lokalråd (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at Økonomiudvalget
 
 • godkender referaterne fra møderne med de tre lokalråd fra Brørup, Holsted og Rødding.
 

Sagsfremstilling
Tirsdag den 19. juni 2018 blev der afholdt møder med lokalrådene fra de tre centerbyer.
 
Til møderne blev lokalrådene orienteret om igangværende og kommende kommunale projekter og tiltag i deres by. Lokalrådene fortalte dernæst om forskellige lokale forhold og projekter.
 
Der blev på møderne udleveret materiale om branding- og bosætningskampagnen i Vejen Kommune, information omkring Vejen Kommunes Instagramprofil, samt den nye naturperlefolder.
 
Referaterne indeholder enkelte forespørgsler, som administrationen nu undersøger nærmere. Alle forespørgslerne indgår i et samlet opfølgningsskema og det samme team, som arbejder med forespørgsler fra de 21 lokalråd fra landdistrikterne er involveret. Lokalrådene vil blive orienteret løbende om de enkelte forespørgsler.
 
Referater fra årsmøderne er vedlagt.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Godkendt.

Bilag

7.Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Rugtoften, Skodborg - Etape 3 (C)

Sagsnummer: 18/25108

Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Rugtoften, Skodborg - Etape 3 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 
 • mindsteprisen for boliggrunde fastsættes til 261 kr./m2 inklusive moms og eksklusiv tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune udbyder ultimo september 2018 boliggrunde ved Rugtoften, Skodborg – Etape 3 til salg. Arealet er omfattet af lokalplan 263 – Område til boligformål. Byggemodningen omfatter i alt 15 boliggrunde, som varierer fra 902 m2 til 1392 m2. Der vil efter endt udstykning være 17.077 m2 boligareal til salg. Udstykningsplan fremgår af vedhæftede kortbilag.
 
Byggemodningen påbegyndes primo september og grundene forventes klar til overtagelse den 1. november 2018.
 
Mindsteprisen for Rugtoften – Etape 3 er beregnet til 261 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber. I den beregnede mindstepris indgår forlængelse af stamvej, stisystem, grønne områder, matrikelberigtigelse, udstykning m.v.
 
Tilslutningsbidrag til kloak og el samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand, skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusiv moms:
 
El 17.500,00 kr. pr. grund
Kloak62.898,75 kr. pr. bolig
Vand       24.868,75 kr. pr. bolig
 
I alt        105.267,50 kr. inklusiv moms
 
En grund på 1.000 m2 ud fra den beregnede mindstepris på 261 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag, må forvente at koste 366.267,50 kr. inklusive moms, svarende til en pris pr. m2 på 366,27 kr.
 
Stikledningsbidrag til el og vand samt eventuelle øvrige forsyningsselskaber afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab. Området er udlagt til individuel opvarmning, f.eks. jordvarme, varmepumpe m.v.
 
Til orientering er grunde ved Tuesageren, Brørup, som blev udstykket og udbudt til salg i 2017 fastsat til 270 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.
 
Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.
 
Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.
 
Kalkulationer og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Rybnersvej, Rødding - Etape 1 (C)

Sagsnummer: 18/25110

Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Rybnersvej, Rødding - Etape 1 (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 
 • mindsteprisen for boliggrunde fastsættes til 314 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak og eksklusiv tilslutningsafgifter til øvrige forsyningsselskaber.
   
 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune udbyder ultimo september 2018 boliggrunde ved Rybnersvej, Rødding – Etape 1 til salg. Arealet er omfattet af lokalplan 280 – Område til boligformål. Byggemodningen omfatter i alt 10 boliggrunde, som varierer fra 971 m2 til 1227 m2. Der vil efter endt udstykning være 10.475 m2 boligareal til salg. Udstykningsplan fremgår af vedhæftede kortbilag.
 
Byggemodningen påbegyndes primo september og grundene forventes klar til overtagelse den 1. november 2018.
 
Mindsteprisen for Rybnersvej, Rødding - Etape 1 er beregnet til 314 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag til kloak og eksklusive tilslutningsafgifter til øvrige forsyningsselskaber. Ejendommen har tidligere været en erhvervsgrund og beliggende i et erhvervsområde. Dette er nu ændret ved lokalplan til et boligområde. Ved erhvervsgrunde er der betalt fuldt tilslutningsbidrag til kloak, hvorfor der ikke opkræves særskilt for dette område. Kloakbidraget er dermed indregnet i den beregnede mindstepris. I den beregnede mindstepris indgår etablering af stamvej, stisystem, grønne områder, matrikelberigtigelse, udstykning, rådgivning m.v.
 
Tilslutningsbidrag til el og varme samt hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag til vand, skal opkræves i forbindelse med salg af grundene med følgende takster, inklusiv moms:
 
KloakEr inklusiv i grundprisen
El 17.500,00 kr. pr. grund
Varme 25.000,00 kr. pr. bolig
Vand       12.000,00 kr. pr. bolig
 
I alt        54.500,00 kr. inklusiv moms
 
En grund på 1.000 m2 ud fra den beregnede mindstepris på 314 kr./m2 inklusive moms og tilslutningsbidrag, må forvente at koste 368.500 kr. inklusive moms, svarende til en pris pr. m2 på 368,50 kr.
 
Stikledningsbidrag til el, vand og varme samt eventuelle øvrige forsyningsselskaber afregnes direkte mellem grundejer og det respektive forsyningsselskab. Området er udlagt til individuel opvarmning, f.eks. jordvarme, varmepumpe m.v. Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.
 
Til orientering er grunde ved Tuesageren, Brørup, som blev udstykket og udbudt til salg i 2017 fastsat til 270 kr./m2 inklusive moms og eksklusive tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber.
 
Byrådet har tidligere besluttet, at grunde udbydes til højeste bud. Til brug herfor skal der fastsættes en mindstepris, som vil være grundprisen, når udbudsperioden er afsluttet.
 
Grunde skal sælges til markedspris. Markedsprisen kan beskrives som den højest opnåelige pris på det angivne tidspunkt.
 
Kalkulationer og omkostninger vedrørende udstykningen fremgår af vedlagte bilag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

9.Lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/16447

Lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 292 og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • høringssvar fra Dansk Gas Distribution og Miljøstyrelsen tages til efterretning. Der oplyses i lokalplanteksten om, at området delvis ligger i gasområdet, samt at der indsættes særligt afsnit under lokalplanens redegørelse, der vurderer planen i forhold til konsekvenser for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Der tilføjes derudover oplysninger om, at Feddersens bæk er et beskyttet vandløb.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 292 samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.04.2018 til den 07.06.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 292.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og opdeles i to delområder.
 
Delområde 1 udlægges til erhvervsformål såsom lager-, værksteds-, vognmands- og servicevirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3.
 
Delområde 2 udlægges til erhvervsformål såsom produktion-, industri-, entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 5.
 
Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem den nuværende og den kommende bebyggelse. Desuden sikrer lokalplanen, at virksomhedens visuelle indtryk tilpasses det åbne land, så oplevelsen af landskabet ikke i væsentlig grad forringes. I lokalplanen tages højde for klimatilpasningsudfordringer og mulige miljøkonflikter i forhold til omgivelserne.
Der gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner for forsinkelse af vand, og ligeledes afsættes der et areal til reservation for støjvold eller andre støjforanstaltninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. To af de indkomne svar betragtes som spørgsmål, som ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Det tredje svar omfatter nuværende og eventuelle fremtidige trafikgener med mere i forbindelse med Protræs udvidelse og brug af privat fællesvej (Nordvang). Dette svar giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, dels fordi problemstillingen ikke er et lokalplananliggende, og dels fordi der er basis for en mindelig løsning mellem parterne.
De to resterende svar omhandler hensyn til varmeforsyning og naturbeskyttelsesinteresser indenfor lokalplanområdet.
 
På baggrund af høringssvaret anbefaler Vejen Kommune:
 
 • Redegørelsen suppleres med oplysninger om, at området er udlagt til kollektiv opvarmning. Således suppleres bestemmelsesdelen under ”Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse” med oplysninger om, at bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning, før den tages i brug.
 
 • Lokalplanteksten suppleres med en redegørelse for, hvilke konsekvenser rammeændringerne i kommuneplan vil medføre for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udpeget i lokalplanområdet (Feddersens Bæk). Det er Vejen kommunes vurdering, at udvidelsen af erhvervsareal ikke vil påvirke vandløbet, da det ikke berøres af de planlagte aktiviteter.
 
 • Redegørelsen suppleres med oplysninger om, at Feddersens Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og at der ikke må foretages ændringer i bækkens tilstand.
 
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
08.08.2017 Økonomiudvalget.
07.11.2017 Økonomiudvalget.
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslag til lokalplan 292 samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

10.Lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)

Sagsnummer: 17/19301

Lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 295 vedtages endeligt.
   
 • høringssvar fra borgeren tages til efterretning, og at der i lokalplanen indsættes afsnit om, at der tillades etablering af solceller.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 295 har været i offentlig høring i perioden fra den 31.05.2018 til den 28.06.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 295.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Kommune om at udarbejde en fælles plan, der vil danne sammenhængende rammer og retningslinjer for udvikling af området. Formålet med lokalplanen er at skabe en sammenhængende planlægning for den eksisterende og nye bebyggelse i området og fastholde stedets naturlige sammenhæng med golfbanen, uden at det omgivende landskab kompromitteres.
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar. Svaret omhandler hensynet til etablering af solcelleanlæg, der forbydes i den nye lokalplan. Bemærkningen gør opmærksom på, at solfangere allerede findes inden for lokalplanområdet, og at det også skal være muligt for andre/nye ejere at opsætte solfangere på deres ejendomme.
 
På baggrund af høringssvaret anbefales det, at
 
 • etablering af solceller tillades på betingelse af, at de indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Anlægget skal være antirefleksbehandlet og må ikke være til gene for omgivelserne. Lokalplantekst i bestemmelser under § 7.9 tilrettes ifølge ændringer og suppleres med noten, der indeholder eksempel og princip for anlæggets udformning.
 
 • som følge af ovennævnte ændringer tilrettes lokalplantekst under Redegørelse – Miljøvurdering – afsnit om eventuelle lysgener.
 
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer, fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
07.11.2017 Økonomiudvalget.
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.
01.05.2018 Økonomiudvalget.
08.05.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslag til lokalplan 295 har været i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

11.Endelig vedtagelse af lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - område til centerformål ved Vejen Vest (C)

Sagsnummer: 17/26164

Endelig vedtagelse af lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - område til centerformål ved Vejen Vest (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 298 og tillæg 5 til Kommuneplan 17 godkendes endeligt.
   
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar_298”.
   
 • det fastholdes, at der ikke må etableres dagligvarebutik i området.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 har været i offentlig høring i perioden 30.05.2018 til 25.07.2018, og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Forslag til
 
Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslås mindre rettelser til lokalplanen. Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar_298”.
 
Der er indsendt høringssvar fra to af ejerne af de eksisterende boliger i området syd for Esbjergvej. De udtrykker generelt bekymring for deres muligheder for videresalg af deres ejendomme. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af ny boligbebyggelse, men de eksisterende boliger kan fortsat ligge i området som eksisterende lovlig anvendelse, eller sælges videre til boligformål eller til formål i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
 
I begge høringssvar fra ejere af de private boliger ønskes det, at den eksisterende beplantning mellem Gl. Esbjergvej og Esbjergvej beholdes. Lokalplanens formål er skabe et område med flere butikker, og det vurderes, at butikker lægger vægt på en høj grad af synlighed i forhold til en daglig kundestrøm. For at sikre synlighed må det derfor fastholdes, at den eksisterende beplantning ved Gl. Esbjergvej kan fjernes ved udvikling af området syd for Esbjergvej.
 
Det er i lokalplanen beskrevet, at Esbjergvej i takt med områdets udbygning skal skifte karakter og blive en handelsboulevard med svingbaner, beplantning og lav hastighed. Der skal etableres gode vejadgange ind til butiksområderne mod både nord og syd. På den måde vil der opstå et centerområde med butikker, der henvender sig mod Esbjergvej, på samme måde som det Jem & Fix og thansen gør i dag. Særligt ejerne af den ene bolig er bekymret for en sådan udvikling, da de frygter øget trafik på Gl. Esbjergvej.
 
I forhold til detailhandel er det hensigten, at der skal være en arbejdsdeling mellem midtbyen og aflastningsområdet. Aflastningsområdet skal indeholde butikker, der forhandler store udvalgsvarer som er; pladskrævende varer som f.eks. biler, køkkener og møbler samt andre store udvalgsvarer som hårde hvidevarer, tæpper og gulve, babyudstyr, brændeovne, belysning, elektronik, motorcykler, cykler, knallerter o. lign. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der er dermed ikke tale om butikker, der vil udgøre en direkte konkurrence til Vejen midtbys eksisterende butiksudvalg.
 
Flere høringssvar fra både grundejere og konkrete interesserede butikker ønsker, at plangrundlaget ændres, så der tillades etablering af en dagligvarebutik i området. Der argumenteres bl.a. for at det ikke vil gå udover midtbyen. Vejen Handelsstandsforening anfører modsat, at det vil have store omkostninger for Vejen midtby, hvis dagligvarehandel tillades i området.
 
Selvom administrationen er enig i, at en dagligvarebutik ville kunne styrke kundegrundlaget i området, så anbefales det fortsat, at der ikke gives mulighed for etablering af dagligvarebutikker i området, da en dagligvarebutik vil kunne få negativ indvirkning på midtbyens butikker. Administrationens vurdering er baseret på bl.a. ICPs detailhandelsanalyse fra 2015 og ICPs analyse ”Detailhandel og bymidter – udvikling og udfordringer” fra 2017.
 
Det har været en forudsætning for høringen, at der ikke kan etableres dagligvarebutik i området, så derfor vurderer administrationen, at det vil kræve en fornyet høring, hvis denne forudsætning ændres.
 
Det skal bemærkes, at hverken Erhvervsstyrelsen eller nabokommunerne har indgivet indsigelser mod etablering af aflastningsområdet. Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har afgivet høringssvar omkring støj og bilag IV arter. På den baggrund foreslås mindre præciseringer i lokalplanen.

Tidligere behandling
23.05.2017 Økonomiudvalget.
14.05.2018 Udvalget for teknik og miljø.
22.05.2018 Økonomiudvalget.
29.05.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

Høring
Forslagene har været i offentlig høring i otte uger.
Vejen Kommunes nabokommuner er medtaget som høringsparter.
Der er indkommet 12 høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

12.Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)

Sagsnummer: 18/1137

Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 299 vedtages endeligt.
   
 • høringssvar fra borgerne tages til efterretning.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 299 har været i offentlig høring i perioden fra den 28.06.2018 til den 26.07.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 299.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til center og rekreative formål såsom kultur- og fritidsaktiviteter, herunder park, torv og parkering.

Området opdeles i to delområder:
 
-         Delområde 1, der anvendes til park.
-         Delområde 2, der anvendes til bytorv og parkering.
 
I delområde 2 må der etableres mindre bebyggelse i form af toiletbygning, pavillon, overdækning og lignende. I pavillonen/under overdækningen må der opføres en mindre restaurant, grillbar, udstillingslokale, undervisningslokale eller lignende.
Lokalplanen fastholder en naturlig karakter af arealet ved Holsted Å.
 
Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar. Disse omfatter hensynet til placering af den fremtidige legeplads samt opholds- og legeredskaber, herunder bord og bænkesæt. Bemærkningerne går ud på mulige gener/ulemper, som disse må bringe. Høringssvarene omfatter desuden ønsker til aktiviteter, supplerende beplantning, supplerende faciliteter, såsom belysning, toiletter og affaldscontainere samt vedligeholdelse af området.
 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Spørgsmålet om hvorvidt det er nødvendigt at etablere nogle af de ønskede faciliteter, vil kunne tages op, når legepladsen er etableret, og situationen kan vurderes konkret. I den kommende projektering vil der dog tages hensyn til bemærkningerne hvad angår afstand til åen og placering af opholds- og legemiljøer. Vejen Kommunes ønske er at tilstræbe byrum, der svarer til brugernes behov og balancere interesser af private ejere og parkens brugere.
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.   

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Høring
Forslag til lokalplan 299 har været i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

13.Forslag til lokalplan 296 for Enghave dyrepark, Gjerndrup ved Brørup (C)

Sagsnummer: 17/21020

Forslag til lokalplan 296 for Enghave dyrepark, Gjerndrup ved Brørup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til lokalplan 296 samt forslag til kommuneplantillæg 7 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. januar 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Enghave dyrepark i Gjerndrup.
 
Lokalplanen omfatter ca. 18 ha, og er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra ejeren af Enghave dyrepark i Gjerndrup. Ejeren ønsker at etablere en mindre bolig med garage for personalet tilknyttet parkens drift samt 10 shelters i parkområdet.

Dette kan ikke realiseres i den nuværende lokalplan, der anvender området til rekreativt formål uden mulighed for hverken bolig eller overnatning. Med en ny lokalplan vil dette blive muligt.
 
Ved vedtagelsen af lokalplan 296 bliver lokalplan 208 fra 2009 ophævet.
 
Lokalplan 296 fastlægger områdets anvendelse til dyre- og naturpark og skaber hermed mulighed for opførelse af en mindre bolig med garage for personale tilknyttet parkens drift. Der er mulighed for at indrette café, butik, kiosk, opholdslokaler, toiletfaciliteter, galleri, shelters, lege- og aktivitetsområder og bygninger samt faciliteter til dyrehold i området.
 
Forslag til lokalplan 296 kan ses på linket Forslag til lokalplan 296.
 

Tidligere behandling
30.01.2018 Økonomiudvalget.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

14.Prioritering af cykelpuljemidler (C)

Sagsnummer: 18/6231

Prioritering af cykelpuljemidler (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der etableres 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst og til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej.
 
 • rådighedsbeløbet på 1,404 mio. kr. finansieres af ”Pulje til cykelstier” og er til stede på investeringsoversigten for 2018. Beløbet 1,404 mio. kr. er det resterende beløb på pulje til cykelstier i budget 2018.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommunes cykelruteplan 2016 - 2019 indgår et projekt for en 2-1 vej (to minus én vej) langs Gamstvej på strækningen mellem St. Andst og Vejen, som den højest prioriterede 2-1 vej. Ved en 2-1 vej, afmærkes vejen med ét kørespor og brede kantbaner, som giver sikkerhed og tryghed for cyklister. Bilisterne må trække ud over kantbanen, når de skal passere hinanden. Cykelruteplanens prioriterede liste over kantbaner og 2-1 strækninger er vedhæftet som bilag.
 
I forbindelse med prioritering af anlægspuljen til cykelstier 2017, besluttede Udvalget for teknik og miljø på møde den 16. januar 2017, at en 2-1 vej mellem St. Andst og Vejen skulle beskrives nærmere.
 
Teknik & Miljø har derfor haft en ekstern rådgiver til at foretage en indledende analyse af strækningen. Analysen er vedhæftet som bilag. I analysen vurderes strækningen egnet som 2- 1 vej. For at skabe en sikker rute helt til Vejen, bør der i sammenhæng med 2-1 vejen ske en sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej. Dette behov vil øges i takt med en forventet stigning i trafikken, som følge af etableringen af de vestvendte motorvejsramper og et nyt erhvervsområde ved Vejen Øst.

I Budget 2018 har Byrådet afsat en pulje på 1,820 mio. kr. til cykelstier. Heraf resterer 1,404 mio. kr. Teknik og Miljø foreslår, at dette beløb anvendes til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.
 
Trafiktællinger viser, at trafikken på Gamstvej er moderat med en ÅDT på omkring 1.000 biler (årsdøgntrafik, dvs. antal køretøjer i begge retninger pr. døgn). Hastighedsmålinger fra den vestlige ende af Gamstvej viser en gennemsnitshastighed på ca. 65 km/t og en 85% - fraktilhastighed på omkring 80 km/t (dvs., at 15 % af bilisterne kører hurtigere end 80 km/t). Der er i perioden 2012-2016 registreret to eneuheld på den ca. 5 km lange strækning.
 
Hastigheden på 2-1 strækningen skal i henhold til vejreglerne reduceres til 60 km/t, men i den indledende analyse af strækningen konkluderes det, at det i flere kurver bliver nødvendigt at sænke hastigheden yderligere. I en enkelt kurve er det dog ikke tilstrækkeligt, at sænke hastigheden yderligere. Her planlægges 2-1 vejen afbrudt gennem kurven.
 
For at sikre, at hastighedsbegrænsningen ikke overskrides, skal der i henhold til vejreglerne etableres hastighedsdæmpende tiltag pr. 250-500 m på hele strækningen. Ved afmærkningens start anbefales det i den indledende undersøgelse, at etablere indsnævringer, mens der flere steder på strækningen afmærkes med rumlestriber på tværs af køresporet eller visuelle virkemidler i form af eksempelvis beplantning.
 
På Gestenvej foreslås der etableret 1-2 krydsningsheller, som skal sikre, at de lette trafikanter fra 2 minus 1 vejen sikkert kommer over på den enkeltrettede cykelsti langs Gestenvej. En tælling foretaget i 2015 på Gestenvej viser en ÅDT (års døgn trafik) på 5.181 køretøjer, hvoraf 9,4 % var lastbiler.
 
Projektet ventes at få langt flere skolebørn fra området omkring St. Andst til at cykle til/fra skole i Vejen. 7.-10. klasses eleverne fra St. Andst går i skole i Vejen, da Andst Børne Center kun har elever op til og med 6. klasse. Det betyder, at 37 elever i skoleåret 2017/18 potentielt kan cykle mellem St. Andst/Gamst og Vejen.
 
Et mere sikkert stisystem mellem St. Andst og Vejen vil også kunne bruges af elever på ungdomsuddannelserne i Vejen, samt af brugere af Vejen Station, Vejen Idrætscenter og diverse indkøbsmuligheder. Det vurderes derfor, at der er et stort potentiale for øget cykeltrafik mellem Vejen og St. Andst.

Tidligere behandling
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
I budget 2018 har Byrådet afsat en pulje på 1,829 mio. kr. til cykelstier. Heraf resterer 1,404 mio. kr, idet der er anvendt midler til projektering af cykelrute til Askov-Malt Skole samt til nedrivning af ejendom ved cykelstien mellem Holsted og Føvling.
 
Det resterende beløb på 1,404 mio. kr. søges frigivet til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst samt krydsningsheller på Gestenvej. De 1,404 mio. kr. er til stede på investeringsoversigten for 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)

Sagsnummer: 18/16383

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag om at nedlægge den ”gule” p-plads som en offentlig p-plads sendes i høring minimum 8 uger.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om tilladelse til at anlægge en legeplads med rekreative anlæg på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.
 
Udvalget behandlede ansøgningen på møde den 4. juni 2018. Udvalget besluttede, at inden ansøgningen behandles, skulle Rødding Centret oplyses om, at centret ved etablering af legepladsen med mere ikke efterfølgende vil kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.
 
Teknik & Miljø oplyste i brev af 7. juni 2018 Rødding Centret om Udvalgets præmis for at behandle deres ansøgning. I mail af 29. juni 2018 oplyste centret, at de anerkender Udvalgets præmis.
 
Den del af p-pladsen, som ønskes anvendt til legeplads og rekreative anlæg, er skitseret med gult på kommunens oversigtskort af 22. maj 2018.
 
Rødding Centret vil gerne anlægge en legeplads, bordbænkesæt, eventuelt en bålplads, og på sigt en minigolfbane, pannabaner og andre rekreative anlæg. Alle anlæg vil blive alment offentligt tilgængelige rekreative anlæg.
 
Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding, og dermed en p-plads, som alle må parkere på.
 
Der er ikke lovhjemmel i vejloven til at anlægge en legeplads eller lignende på en offentlig p-plads, og der er ej heller hjemmel i vejloven til at udleje en offentlig p-plads til en legeplads. Offentlige p-pladser er ene og alene udlagt af hensyn til færdsel og parkering.
 
P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads på arealet.
 
For at få afklaret p-pladsens almene færdsels- og parkeringsmæssige betydning, skal forslaget om nedlæggelse af p-pladsen i lokal og i offentlig høring.
 
Rødding Centret oplyser mundtligt den 22. maj 2018, at de ikke selv har behov for parkeringspladserne, idet de har erhvervet en grund i området, hvor de nødvendige parkeringspladser eventuelt kan anlægges.
 
Parallelt med denne sag om nedlæggelse af p-pladsen som offentlig p-plads, løber en sag om fastsættelse af en brugsretsaftale med centeret, såfremt det ender  med, at p-pladsen nedlægges.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
P-pladsen, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding er en offentlig p-plads. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.
 
Kommunen har mulighed for at nedlægge p-pladsen og dermed videre mulighed for at sælge eller udleje det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 15 og § 127.
 
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Forslaget om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads skal i lokal og offentlig høring minimum 8 uger. Det følger af vejlovens § 15 og § 124.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.
I høringsperioden tager Udvalget for sundhed, kultur og fritid kontakt til bestyrelsen for Rødding Centret.

Bilag

16.Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt p-plads (B)

Sagsnummer: 18/16418

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt p-plads (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der indgås en brugsaftale med Rødding Centret om brug af det ”gule” areal.
 
 • Rødding Centret skal drive og vedligeholde arealet og selv afholde de dermed forbundne udgifter.
 
 • Vejen Kommune afholder udgiften til matrikulering af vejarealet, opdatering af skøder, vejregistre og øvrige nødvendige ejendomsretlige forhold.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om tilladelse til at anlægge en legeplads med rekreative anlæg på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.
 
På mødet den 4. juni 2018 besluttede Udvalget at udsætte behandlingen af ansøgningen. En udsættelse indtil ansøgningen om nedlæggelse af p-pladsen (se anden sag på dagsordenen) behandles igen. I nævnte sag vil Udvalget oplyse Rødding Centret om, at de ikke efterfølgende vil kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.
 
I mail af 29. juni 2018 oplyser Rødding Centret, at de anerkender, at de ikke efterfølgende, når p-pladsen er nedlagt, og legepladsen med mere er blevet etableret, kan stille krav om, at Vejen Kommune finansierer en ny p-plads.
 
Den del af p-pladsen, som ønskes anvendt til legeplads og rekreative anlæg, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 22. maj 2018.
 
P-pladsen er en offentlig p-plads. P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads på arealet. Parallelt med denne sag løber derfor en sag, om p-pladsen kan nedlægges som en offentlig p-plads. Spørgsmålet skal i lokal og i offentlig høring, inden p-pladsen eventuelt kan nedlægges.
 
Ender høringen med, at p-pladsen nedlægges, foreslås det, at der indgås en brugsretsaftale med Rødding Centret.
 
Ender det med, efter høringen, at p-pladsen nedlægges som vejareal, skal arealet matrikuleres til en ejendom. Det anbefales, at arealet overføres matrikulært til Vejen Kommunes ejendom, matrikel nr. 1256b, Rødding ejerlav, Rødding, som pt. anvendes til boldbaner og sportsanlæg.
 
Ender det med, at p-pladsen nedlægges, får kommunen en udgift til matrikulær overførsel af det nedlagte vejareal på cirka 20.000 kr.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune får udgift til matrikulering af vejarealet, hvis p-pladsen nedlægges. Udgiften afholdes under matrikulære udgifter på vejområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen.
 
Vejen Kommune har mulighed for at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Det følger af vejlovens § 15. Nedlægges p-pladsen, råder kommunen over det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 127.

Høring
Parallelt med sagen om fastsættelse af en brugsretsaftale for arealet, løber en sag om lokal og offentlig høring om forslag om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Høringen løber i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Afventer beslutning om nedlæggelse af P-pladser.

Bilag

17.Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativet (C)

Sagsnummer: 15/17041

Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslaget af 7. august 2018 til vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.
 
 • forslaget sendes i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi.
 
 • forslaget fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommunes nuværende vinter- og renholdelsesregulativ trådte i kraft i efteråret 2015.
 
Regulativet blev revideret i 2015 med baggrund i den nye vejlov, der trådte i kraft den 31. december 2014 for så vidt angår reglerne om grusning, renholdelse, saltning og snerydning af fortove, stier, veje med mere.
 
Med baggrund i de forløbne års erfaring med regulativet vurderer Teknik & Miljø, at det er nødvendigt at revidere regulativet.
 
Teknik & Miljø har derfor udarbejdet forslaget af 7. august 2018 til et nyt vinter- og renholdelsesregulativ gældende for perioden 2018 – 2022.
 
De væsentligste ændringer i forslaget er:
 • Det præciseres, at kommunen som udgangspunkt salter vejene og kun undtagelsesvis gruser veje med mere.
   
 • Grundejernes pligt til at gruse, salte og snerydde fortovet og stier harmoniseres tidsmæssigt med kommunens pligt sådan, at grundejerne har pligt til at udføre arbejdet fra kl. 07:00 – kl. 21:00 på hverdage og fra kl. 08:00 – kl. 21:00 på søndage.
   
 • Det præciseres, at klasse IV veje tilstræbes holdt farbare ved saltning/grusning og snerydning ved ekstreme vejrsituationer, såsom snestorm med mere.
   
 • Kommunens vinterberedskab er ændret radikalt. Blandt andet er kommunen trådt ud af den fælles vintervagtordning i de sydjyske kommuner og varetager nu selv vintervagten.
   
 • Byer og bymæssige områder, der ligger i landzone, og hvor Byrådet i 2016 besluttede, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde fortove og stier, er medtaget i regulativet.
 
Forslag til rettelser og tilføjelser til regulativet af 2015 er skrevet med rød tekst, og tekst, der udgår af regulativet af 2015, er streget over.
 
Vejen Kommune kan i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi vedtage forslaget til regulativ.
 
Det vedtagne regulativ skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidligere behandling
17.08.2015 Udvalget for teknik og miljø.
19.10.2015 Udvalget for teknik og miljø.
03.11.2015 Økonomiudvalget.
10.11.2015 Byrådet.
22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.
06.09.2016 Økonomiudvalget.
13.09.2016 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommune har pligt til at gruse, renholde, salte og snerydde kommunens offentlige fortove, gågader, pladser, stier, torve, veje med flere. Det følger af vejlovens § 62, stk. 1.
 
Kommunen bestemmer, efter forhandling med politiet, omfanget og rækkefølgen af arbejdet. Det følger af vejlovens § 62, stk. 3 og stk. 7.
 
I byer og bymæssige områder kan kommunen efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde fortove, gågader, pladser, stier, torve med flere ud for deres ejendomme. Det følger af vejlovens § 64, stk. 1 og § 65.
 
Kommunen kan efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde private fællesveje. Det følger af privatvejslovens § 8, § 23, § 79 med flere.
 
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.

Høring
Forslaget af 7. august 2018 til regulativ skal i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det følger af vejlovens § 62, stk. 3 og stk. 7 og af privatvejslovens § 8, § 23, § 70 med flere.
 
Der er ikke krav i vejloven eller i privatvejsloven om, at forslaget skal i offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

18.Askov Vandværks forsyningsområde - Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan (C)

Sagsnummer: 18/2731

Askov Vandværks forsyningsområde - Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger.
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Den gældende vandforsyningsplan angiver, at Askov Vandværk skal etablere vandforsyning til to ejendomme på Esbjergvej, Vejen, nord for jernbanen.
 
Askov Vandværk har beregnet en tilslutningstakst for et hus i landzone. Beregningen viste, at taksten for tilslutning vil overstige den gennemsnitlige pris for eget vandforsyningsanlæg.
 
Ifølge vandforsyningsplanen skal der ikke etableres en almen vandforsyning til områder, hvor tilslutningstaksten bliver dyrere end den gennemsnitlige pris for et privat anlæg.
Der er således behov for en justering af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Vejen Vand A/S ønsker ikke at etablere vandforsyning til de to ejendomme.
 
Med tillægget udtages to ejendomme af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde. Herefter planlægges Esbjergvej 40 og 47, Vejen, fortsat at have privat vandforsyning.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22.02.2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 7 har været i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

19.Godkendelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2008-2011 - Udvidelse af industriområde i Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/8120

Godkendelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2008-2011 - Udvidelse af industriområde i Skodborg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 blev den 10. april 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Tillægget omhandler udvidelse af kloakopland for et industriområde i Skodborg.
Med tillægget sættes rammer for, hvordan overfladevand og spildevand håndteres i industriområdet.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

20.Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)

Sagsnummer: 18/14782

Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • projektet godkendes endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen blev sendt i 4 ugers høring den 28. juni 2018.

Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden.
 • Møllevej 6 vil gerne skifte til fjernvarme.
 • Møllevej 14 vil ikke skifte til fjernvarme på nuværende tidspunkt.
 • Askov vandværk opfordrer til, at fjernvarmeledningerne lægges i den modsatte side af vandledningerne.
 • DGD har ingen bemærkninger til projektforslaget. 
 
Der er således ingen indsigelser mod projektet.
 
Vejen Varmeværk har fremsendt projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme for en del af Møllevej, Askov, 6600 Vejen. Der anmodes om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Vejen Varmeværk er blevet kontaktet dels af Poul La Cour Fonden – Møllevej 21, Askov, der ønsker, at udskifte deres nuværende naturgasinstallation med fjernvarme og dels Oxdal ejendomme, der vil opføre 10 rækkehuse på Møllevej, som de ønsker opvarmet med fjernvarme. Med baggrund i disse to forhåndstilkendegivelser vil Vejen Varmeværk tilbyde fjernvarme til yderligere 17 ejendomme på Møllevej. 
 
Byrådet bedes tage stilling til, om området kan ændres fra naturgas til fjernvarme.
 
For:
 • De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Omlægningen følger intentionerne i Vejen Kommunes varmestrategi. 
 • CO2 beregningerne viser, at der vil ske et fald i CO2 udledningen.
 • De brugerøkonomiske beregninger viser, at brugerne vil få en billigere varmeregning.
 • Poul La Cour Museet har tilkendegivet, at de vil skifte til fjernvarme.
 • Oxdal ejendomme har tilkendegivet, at deres kommende ejendomme ønskes opvarmet med fjernvarme.
 • Det må forventes, at Naturgasselskabet har haft mulighed for at tjene sin investering hjem, idet projekterne som regel afskrives over 20 år.
 
Imod: 
 • Der er et kollektivt varmeforsyningssystem i forvejen, området vil blive dobbeltforsynet.
 • Det er uafklaret, hvor mange ejendomme, der er interesseret i at skifte.
 • Området ligger i udkanten af Vejen Varmeværks forsyningsområde, og det er omkranset af naturgasområder.  
 • Naturgasselskabet vil blive påført et tab.
 
Udvalgets afgørelse kan, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektet har været i høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

21.Revision af varmestrategi (C)

Sagsnummer: 16/23043

Revision af varmestrategi (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der igangsættes en revision af varmestrategien for Vejen Kommune.
   
 • sagen fremsendes til Udvalget for teknik & miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Kollektiv varmeforsyning i Vejen Kommune er under konstant forandring, og det er derfor aktuelt med en revision af den nuværende Varmestrategi.
 
En af de senest forandringer er bl.a. Energiforliget af 29. juni 2018, der dels ophæver en række af fjernvarmeværkernes nuværende bindinger, og giver dem frihed til at investere og omstille til grønnere energi. Og dels lægger op til større frihedsgrader overfor borgerne i forhold til tilslutningspligt.
 
Revisionen har sammenhæng med Byrådets politikområde 2018 -2021 for ”Miljø og natur”, hvor:
 • vi fortsat vil have fokus på grøn energi, energirenovering og reduktion af Co2 for den enkelte borger, kommunens institutioner og virksomheder.
 • vi ønsker at sikre langsigtet planlægning i forhold til vedvarende energi.
 
Varmestrategien ønskes mere bredt tilgængelig for Kommunes borgere, forsyningsselskaber og øvrige interessenter, og anbefales derfor udarbejdet som en digital plan, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for den enkelte ejendom på et kort. Den digitale plan skal ligge på kommunes planportal, hvor Kommuneplan 2017, lokalplanerne og en række strategier også er tilgængelige i dag.
 
Varmestrategien anbefales, at indeholde følgende emner:
 • Samlet Varmestrategi
 • Baggrund
 • Status på Kollektiv Varmeforsyning
 • Gældende varmeplaner
 • Projektforslag
 
GIS-kort til strategien:
 • Varmeforsyning
 • Forsyningsområder
 • Tilslutningspligt
 • Forbudsområder
 
Varmeforsyningen i Vejen Kommune har siden 2007 udviklet sig fra at være hovedsagelig olie- og naturgasbaseret, til i dag at være tæt på CO2 neutral. Vejen og Rødding har investeret i nye biomasseværker, Brørup har investeret i et flisværk og Holsted har investeret i et solvarmeanlæg.
Herudover har LinkoGas og NGF Nature Energy investeret stort i ny- og udbygning af biogasanlæg, der leverer ”grøn gas” til naturgasnettet.
Ligeledes er der kommet øget fokus på anvendelse af spildvarme fra industrien og store tekniske anlæg, hvor der allerede i dag er indledt samarbejder og andre skrinlagt pga. afgiftsregler.
 
Derudover vil der forventeligt komme et ønske om konverteringer, når kompensationsbetalingen til naturgas bortfalder i 2021.
 
Denne udvikling er ikke kommet af sig selv, og varmestrategien har i høj grad været med til at drive udviklingen fremad.
 
Der er senest den 29. juni 2018 indgået en ny politisk Energiaftale på Christiansborg, der sætter retningen for den grønne omstilling i de kommende år. Man ønsker bl.a. en mere moderne varmesektor med ”Friere og grønnere varme”.              
Aftalen ændrer den danske varmeforsyning på to væsentlige områder. Fjernvarmeværkerne får større frihedsgrader, ved frit brændselsvalg og en reduktion af elafgiften, hvilket skal sikre en overgang fra naturgas til varmepumper og biomasse. Energiaftalen giver ligeledes større frihedsgrader til forbrugerne ved at afskaffe tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. Dette kan ændre på fjernvarmeværkernes forretningsmodeller, da de sandsynligvis skal afhænde varmen på markedsvilkår. Produktions- og forbrugsbindingerne afskaffes gradvist. 
 
Energiaftalen ændrer dog ikke på, at varmeplanlægning også fremover vil være et vigtigt grundlag for, at varmeforsyningen udvikler sig på den samfundsøkonomiske bedste måde.
 
Samarbejde/dialog:
I forbindelse med udarbejdelsen af strategien inviteres kommunens fjernvarmeværker (byområder) til en drøftelse om deres forventninger og ønsker til revisionen.
Ligeledes skal der ske en dialog med kommunens gas- og biogasaktører.
 
I forhold til mulighederne i områder udenfor kollektiv varmeforsyning (det åbne land), så er der tidligere på året afholdt borgermøde med deltagelse af over 130 borgere, fjernvarmeværkerne og de lokale energihåndværkere. Mødet blev afholdt i samarbejde med Energialliancen Trekanten og med deltagelse af Energistyrelsen. På mødet fik borgerne information om, hvilke muligheder de har i forbindelse med udfasning af deres oliefyr.
Opfølgning på borgermødet og den videre indsats i forhold til det åbne land vil ske i et samarbejde i relevant samarbejdsfora.
 
Tidsplanen:
Temamøde om varmeforsyning, Byrådet, oktober 2018
Opstartsmøde med forsyningsselskaber, oktober 2018.
Analyse/dialog af muligheder for udvikling af varmeforsyningen, november 2018 - februar 2019.
Udkast til revideret Varmestrategi, marts 2019.
Møde med forsyningsselskaber, april 2019.
Endelig godkendelse af den Digitale Varmestrategi, Juni 2019.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
26.06.2018 Direktionen.
07.08.2018 Direktionen.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Anslåede udgifter til konsulentbistand i forbindelse med beregninger på, hvad ændringerne betyder for varmeforsyningen, 50.000 kr. Udgiften bliver afholdt inden for driftsbudgettet under omk.sted 651006 – planlægning.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. §3 i LBK. nr. 523 af 22/05/2017.

Høring
Varmeforsyningsselskaber bliver hørt i forbindelse med udarbejdelsen af varmestrategien.

Beslutning Direktionen den 07-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og
Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

22.Klimastrategi 2019 (C)

Sagsnummer: 15/2973

Klimastrategi 2019 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der igangsættes en revision af Klimastrategien for Vejen Kommune.
   
 • sagen fremsendes til Udvalget for teknik & miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Der er gået ca. 5 år, siden Klimastrategien blev vedtaget. I perioden har en lang række aktører såvel offentlige som private igangsat aktiviteter i tråd med strategiens 42 handlingsplaner. Af de 42 handlingsplaner er der indtil videre igangsat og gennemført 36 aktiviteter, hvilket har medført en CO² reduktion på mindst 10%.
CO² reduktionen for kommunen som virksomhed er på 29%.
Det eksisterende handlingsplan-katalog er ved at være udtømt, og der er brug for nye handlingsplaner.
Ligesom der er behov for nye CO² beregninger.
 
Klimastrategien anbefales derfor revideret.
 
Klimastrategien ønskes mere bredt tilgængelig for kommunens borgere, forsyningsselskaber og øvrige interessenter, og udarbejdes som en digital strategi, således at handlingsplanerne bliver mere synlige. Den Digitale Klimastrategi skal ligge på kommunes planportal, hvor Kommuneplan 2017, Helhedsplaner og en række strategier også er tilgængelige i dag.
 
Klimastrategi 2019 vil have fokus på forebyggelse af klimaproblemerne. Dvs. reduktion af CO² udledningen.   
Dette adskiller klimastrategien fra den tidligere strategi, der også havde fokus på klimatilpasning.
Klimatilpasning til ekstreme vejrsituationer er omfattet af Kommuneplan 2017 og Spildevandsplanen.
 
Klimastrategien udarbejdes med afsæt i Byrådets politikområder 2018 -2021 bl.a., at:
 • Vi ser affald som en ressource og vil understøtte, at affald og restprodukter anvendes i den videre produktionskæde. Herved tages der hensyn til både miljøet og til virksomhederne.
 • Vi fortsat vil have fokus på grøn energi, energirenovering og reduktion af CO2 for den enkelte borger, kommunens institutioner og virksomheder.
 • Vi ønsker, at bæredygtighed skal være et gennemgående princip i offentlige byggerier.
 • Vi ønsker at sikre langsigtet planlægning i forhold til vedvarende energi
 
Ligeledes forholder strategien sig også til FN´s verdensmål, regeringens energiforlig og de lokale agenda 21 indsatsområder.
 
De enkelte handlingsplaner vil blive beskrevet i forhold til, hvorledes de spiller sammen med verdensmålene.  Fx. vil handlingsplanen: Fremme af cirkulær økonomi, herunder bedre (gen-) anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald omfatte verdensmålene 9, 12 og 13. jf. handlingsplan for FN´s verdensmål. Ligeledes vil der blive inddraget initiativer fra Energiforliget og den grønne omstilling. Fx udbygning af biogas, udfasning af oliefyr til varmepumper m.v.
 
Den samlede Klimastrategi vil, når handlingsplanerne bliver gennemført, dække indsatsområde 1, 3, 4 og 5 i lokal agenda 21. Jf. punkt 4.2 i Lokal agenda 21 i Kommuner og regioner:
 1. Mindskelse af miljøbelastningen
 2. Fremme af biologisk mangfoldighed (-)
 3. Fremme af en bæredygtig byudvikling og by-omdannelse
 4. Inddragelse af den lokale befolkning og erhvervslivet i de Lokale Agenda 21- arbejde
 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold
 
Klimastrategien viderefører Vejen Kommunes klimamålsætninger:
30% CO² reduktion for hele kommunen inden 2030.
Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening: 2% CO² reduktion pr. år for Vejen Kommune som virksomhed indtil 2025, i alt 32%.
 
Tidsplan:
CO2 beregning, september 2018.
Indsamling af handlingsplaner, september – december 2018.
Udkast til revideret klimastrategi, januar 2019.
Endelig godkendelse af klimastrategien, februar 2019.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
26.06.2018 Direktionen.
07.08.2018 Direktionen.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Kommunale klimaprojekter fremlægges en gang årligt til politisk prioritering, herunder den afledte økonomi i forhold til budgetlægningen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 07-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og
Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

23.Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Sagsnummer: 17/21376

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • indsatsplanen godkendes med tekstændringer fra Miljøstyrelsen.
 
 • de øvrige bemærkninger til planen tages til efterretning, men medfører ikke rettelser i planen.
   
 • tidligere indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalder.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har den 12. december 2017 besluttet at sende et forslag til indsatsplan i offentlig høring. Forslaget har været drøftet i Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og har herefter været i høring i 12 uger. Der er indkommet tre høringssvar.
 
Høringssvarene er vedlagt som bilag. Teknik & Miljøs bemærkninger fremgår af skema, der er vedlagt som bilag.
 
Høringssvarene har givet anledning til en enkelt tilretning. Der er ikke foretaget ændringer i de beskrevne indsatser og handlinger.
 
Indsatsplanen kan ses på: http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/ og er vedhæftet som bilag.

Baggrund
En indsatsplans formål er at beskytte grundvandet og sikre drikkevand, der lever op til kvalitetskravene uden en kemisk rensning.
 
Miljøstyrelsen har færdiggjort den statslige grundvandskortlægning i Vejen Kommune. Kortlægningen omfatter geologi, grundvandsmagasiner og grundvandsdannelse, den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinerne, strømningsforhold og potentielle forureningskilder m.v.
Som et led i grundvandskortlægningen udpeger Miljøstyrelsen indsatsområder, hvor der er et særligt behov for at sikre grundvandet.
 
Når den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal fastlægge og prioritere den nødvendige indsats.
 
Indsatsplanen beskriver forskellige typer indsatser. Det er f.eks. sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, forbud mod placering af nedsivningsanlæg og nedgravede olietanke i nærheden af indvindingsboringer, tilsyn med oplag af pesticider, oprensning af forurenede arealer, vandværkernes arbejde med egne boringer, udlægning af skovrejsningsarealer samt oplysningskampagner til parcelhusejere, landbrug og andre typer virksomheder.
Indsatsplanen indeholder ikke skærpede regler for landbrug og øvrige virksomheder ud over den generelle miljølovgivning.
 
Byrådet har den 31. maj 2016 vedtaget en indsatsplan gældende for Bække-Klelund-området.
Med vedtagelsen af en samlet indsatsplan for hele Vejen Kommune, vil indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalde.

Tidligere behandling
20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.12.2017 Økonomiudvalget.
12.12.2017 Byrådet.
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22.02.2018.
Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27.06.2016.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til indsatsplan har været i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Vagn Sørensen (V), Marion Mortensen (V) og Jørgen Lastein (V) indstiller godkendt.
Niels Therkildsen (A), Elin Winther (A) og Charlotte Klausen (C) stemte imod.
Sagen oversendes til behandling i Byrådet.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Oversendes til fornyet behandling i Udvalget for teknik og miljø med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til indsatsplan.

Bilag

24.Revision af råstofplanen for Region Syddanmark (C)

Sagsnummer: 18/22576

Revision af råstofplanen for Region Syddanmark (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Vejen Kommune anbefaler Region Syddanmark at foretage justeringer eller revision af Råstofplan 2016, så de nyeste kortlægningsdata kommer til at danne baggrund for udpegningen af interesseområder for indvinding af sand, grus, sten og ler.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse, der beskriver den aktuelle situation og regionens tiltag på råstofområdet siden vedtagelsen af Råstofplan 2016. Redegørelsen er sendt i offentlig høring fra den 21. juni til den 26. september 2018, hvor alle kan komme med bemærkninger, som vil indgå i regionsrådets beslutning om, hvorvidt Råstofplan 2016 skal revideres. Link til høringen.
 
Det fremgår af redegørelsen, at regionen har igangsat en kortlægning af udlagte interesseområder for sand, grus og sten i Vejen, Billund og Esbjerg kommuner. I Vejen Kommune omfatter de udvalgte kortlægninger ca. 4.400 ha, eller ca. 70 % af de eksisterende interesseområder. Desuden er der sat en undersøgelse i gang af et interesseområde for ler ved Sekær. Kortlægningerne forventes afsluttet i begyndelsen af 2019.
 
Regionen forventer, at kortlægningerne vil give svar på hvilke arealer, der på kortere eller længere sigt er interessante for råstofindvinding, og hvilke der ikke er. Derved opnås et grundlag for at vurdere, hvilke arealer det er væsentligt at fastholde som interesseområder i en kommende råstofplan, og hvilke der kan udgå og dermed frigives til anden anvendelse.
 
Interesseområder er områder, hvor regionen skønner, der er gode muligheder for at finde råstoffer. I den nordlige del af Vejen Kommune er der i Råstofplan 2016 udlagt meget store arealer som interesseområder uden særlig dokumentation for en reel råstofforekomst. Der er pt. 13 interesseområder for indvinding af sand, grus, sten og ler på tilsammen 6.600 ha, se kortbilag.
 
Råstofplanens retningslinjer for beskyttelse af ressourcerne i interesseområderne er restriktive i forhold til kommunens planlægning og sagsbehandling. Kommunen må blandt andet ikke planlægge for ændret arealanvendelse eller meddele tilladelser, der kan forhindre råstofindvinding. Det er derfor vigtigt, at udpegningen af interesseområder sker på baggrund af en konkret kortlægning, så der kun udpeges områder, hvor der er en reel mulighed for at finde råstoffer.

Tidligere behandling
20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
§§ 5, 5a og 6a i bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr. 124 26.01.2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

25.Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor Statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)

Sagsnummer: 17/22253

Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor Statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 
 • Chefkonsulent Tina Gottschalk bemyndiges som kontaktperson og underskriftsberettiget for værgemålsanmodninger for social- og ældreområdet.

Sagsfremstilling
Sagen angår godkendelse af den grundet jobskifte nytiltrådte Chefkonsulent Tina Gottschalk som underskriftsberettiget i relation til værgemålsanmodninger på social- og ældreområdet i Vejen Kommune.
 
Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det.
 
Stk. 2. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7.
 
Stk. 3. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.
 
Stk. 4. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgen på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.
 
Stk. 5. Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige, medmindre de tillige er frataget handleevnen efter § 6.
 
Anmodning om værgemål fremsendes oftest fra de decentrale ledere indenfor social- og ældreområdet med begrundelse og forslag til værgemålets karakter og omfang. Efter behandling og godkendelse af den underskriftsberettigede fremsendes sagen herefter til endelig afgørelse i Statsforvaltningen.

Tidligere behandling
15.08.2018 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Værgemålsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 15-08-2018
Indstilles godkendt.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

26.Sundt frokostmåltid i dagtilbud (C)

Sagsnummer: 18/16007

Sundt frokostmåltid i dagtilbud (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 
 • Vejen Kommune ikke giver tilskud til at nedbringe forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid, jf. § 32 a, stk. 2. Ordningen er fuldt forældrefinansieret.
 • prisen på 25,00 kr. pr. måltid, svarende til en gennemsnitlig månedlig udgift på 520,00 kr., godkendes.
 • den maksimale pris for forældrearrangerede frokostordninger fastsættes til 520,00 kr., svarende til prisen på den kommunale frokostordning i Vejen Kommunes dagtilbud.
 • generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune udsendes til forældrebestyrelserne.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I henhold til dagtilbudslovens § 16 b, stk. 5. skal kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg efter stk. 1 og 2 af et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid. Forældrene i Vejen Kommunes dagtilbud skal således have mulighed for at fravælge det sunde frokostmåltid, der træder i kraft den 1. januar 2019 for perioden 2019 og 2020.
 
Dagtilbud & Skole har forespurgt Madservice Vejen om pris på et sundt frokostmåltid i perioden 2019-2020.
 
Madservice Vejen har efterfølgende meddelt, at prisen for et sundt frokostmåltid i 2019 vil være 25,00 kr. incl. levering. Ved levering på alle hverdage vil dette i 2019 betyde en månedlig forældrebetaling på 520,00 kr. Der vil være mulighed for, at leveringen af mad kan starte den 3. januar 2019.
 
Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune fremsendes til institutionsbestyrelserne.
 
Senest den 7. november 2018 skal institutionsbestyrelserne efter de udsendte retningslinier have meddelt evt. fravalg til afdelingen.

Tidligere behandling
09.08.2018 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser
Frokostmåltidet omfattes, i henhold til dagtilbudsloven, af reglerne om friplads- og søskendetilskud. Forældre, der er omfattet af friplads- eller søskendetilskud, vil få frokostmåltidet til nedsat pris eller gratis.
 
Kommunalbestyrelsen skal desuden give fripladstilskud til forældrearrangerede frokostordninger til de forældre, som er berettiget hertil, jf. § 17, stk. 9. Forældrearrangerede frokostordninger er ikke omfattet af reglerne for søskenderabat.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Dagtilbudsloven LBK 748 af 20.06.2016.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 09-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Anker Ulsdal (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

27.Udvidelse af specialcenter på Højmarkskolen (C)

Sagsnummer: 18/18346

Udvidelse af specialcenter på Højmarkskolen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Dagtilbud og Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at
 • skitseret tilbygning til nuværende bygning på Højmarkskolen godkendes.
 • administrationen udpeger rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.
 • udbudsmaterialet udsendes i hovedentreprise i indbudt licitation.
 • der søges bevilling på 3,215 mio. kr. til byggeopgaven iht. vedlagte overslag og 195.680 kr. til indkøb af inventar og udstyr iht. vedlagte overslag, i alt 3,411 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
 • administrationen tildeler byggearbejdet til den lavestbydende.

Sagsfremstilling
Bygningerne til specialklasser på Højmarkskolen er bygget til 60-70 elever. Til skoleåret 2018-2019 er der visiteret 98 elever til specialklasserne på Højmarkskolen.
 
På mødet den 21. juni 2018 besluttede Udvalget for skole og børn at bede administrationen om at arbejde med en tilbygning til nuværende bygninger på Højmarkskolen.
 
Afdelingerne for Dagtilbud & Skole og Bygningsservice & Beredskab har i samarbejde med Højmarkskolen udarbejdet vedlagte skitseplan og overslag, begge dateret 21.08.2018.
 
Skitseplanen viser en tilbygning bestående af 4 klasselokaler, 2 mindre lokaler for gennemførelse af samtaler og ophold, garderobe og 3 toiletter, herunder 2 elevtoiletter hvoraf det ene er et handicaptoilet og et lærertoilet.
 
Overslaget er regnet ud fra, at byggeriet udføres som et let byggeri, hvor facaden udføres i fibercement og hvor de indvendige vægge udføres i fibergipsplader, der er egnede til bygningens formål. Taget udføres som saddeltag og belægges med bølgeeternitplader. I det hele taget søges bygningens udseende udført så tæt på den nuværende bygning som muligt.
 
Den samlede overslagspris for byggeriet udgør 3,215 mio. kr. iht. vedlagte overslag.
Udgift til inventar til 4 klasseværelser, 2 grupperum, timeout-rum og garderobe er udregnet til 195.680,00 iht. vedlagte overslag.

Tidligere behandling
21.06.2018 Udvalget for skole og børn

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat midler til formålet. Gennemførelsen af byggeopgaven forudsætter, at der gives en bevilling på 3.411 mio. kr. til formålet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt med finansiering med 2,400 mio. kr. fra midler til læringsmiljøer og 2,011 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til botilbud i Brørup.

Bilag

28.Vejen Kunstmuseum - frigivelse af rådighedsbeløb 2018 (C)

Sagsnummer: 16/9585

Vejen Kunstmuseum - frigivelse af rådighedsbeløb 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der gives en anlægsbevilling på 7.300.000 kr. fra rådighedsbeløbet i henhold til den videre investeringsplan for Vejen Kunstmuseum.

Sagsfremstilling
Vejen Kunstmuseum har fået godkendt en ombygning af det gamle bibliotek og tilbygning,
hvor den nuværende gallerigang ligger. A.P Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formaal har bevilget 28,6 mio. kr. til projektet. Vejen Kommune har yderligere afsat 10 mio. kr. til projektet.
 
I henhold til investeringsplanen er der beregnet udgifter for resten af 2018 på i alt 7.300.000 kr. Midlerne skal blandt andet bruges på udbud, licitation og den videre projektering af anlægget.

Tidligere behandling
21.08.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives 7.300.000 kr. fra rådighedsbeløbet

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

29.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.