Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Mødedato: 21-08-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Vejen Kunstmuseum - frigivelse af rådighedsbeløb 2018 (C)

Sagsnummer: 16/9585

Vejen Kunstmuseum - frigivelse af rådighedsbeløb 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • der gives en anlægsbevilling på 7.300.000 kr. fra rådighedsbeløbet i henhold til den videre investeringsplan for Vejen Kunstmuseum.

Sagsfremstilling
Vejen Kunstmuseum har fået godkendt en ombygning af det gamle bibliotek og tilbygning,
hvor den nuværende gallerigang ligger. A.P Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formaal har bevilget 28,6 mio. kr. til projektet. Vejen Kommune har yderligere afsat 10 mio. kr. til projektet.
 
I henhold til investeringsplanen er der beregnet udgifter for resten af 2018 på i alt 7.300.000 kr. Midlerne skal blandt andet bruges på udbud, licitation og den videre projektering af anlægget.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der frigives 7.300.000 kr. fra rådighedsbeløbet

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

2.Orientering om regnskaber for haller og centre 2017 (B)

Sagsnummer: 18/8283

Orientering om regnskaber for haller og centre 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • regnskaberne tages til efterretning

Sagsfremstilling
Haller og centre i Vejen Kommune har fremsendt regnskaber for 2017.
Regnskaberne fremsendes til Udvalgets orientering.
 
Administrative bemærkninger
Alle centre og haller har haft overskud i 2017, bortset fra Medius i Holsted, Stenderup Idrætssal og Lindtrup Aktivitetscenter, som har haft mindre underskud.
 
Af regnskaberne fremgår, at hallerne har meget få udgifter til markedsføringstiltag med undtagelse af enkelte af de større centre. Her ligger således et potentiale for at synliggøre hallernes aktiviteter og muligheder noget bedre. Derudover har hallerne forholdsvis store udgiftsposter til forsikring og revision, og her ligger nogle muligheder for at hallerne kan få nedbragt disse udgifter. Administrationen vil arbejde videre med tiltag, der kan understøtte dette.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

3.Regnskaber fra museer 2017 (B)

Sagsnummer: 18/20952

Regnskaber fra museer 2017 (B)


Administrativ indstilling
Udviklingschef Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager regnskaberne til efterretning.

Sagsfremstilling
Hygum Hjemstavnsgård, Poul la Cour museet og Wellings Landsbymuseum sender regnskabet 2017 til Udvalgets orientering:
 
Hygum Hjemstavnsgård: Overskud 50.004 kr.
Poul la Cour museet: Overskud 23.361 kr.
Wellings Landsbymuseum: Overskud 42.443 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

4.Ansøgning om støtte til markering af Den nationale flagdag for Danmarks udsendte (B)

Sagsnummer: 18/24026

Ansøgning om støtte til markering af Den nationale flagdag for Danmarks udsendte (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
Der bevilges 9.780 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har den 15. august modtaget en ansøgning om støtte til markering af Den nationale flagdag for Danmarks udsendte den 5. september 2018.
 
Foreningen for Danske Veteraner inviterer 5. september 2018 til markeringen af flagdage. Arrangementet foregår ved Vejen Hallen og er som udgangspunkt tiltænkt veteraner, pårørende og børn, samt andre, der ønsker at markere dagen.
 
I Vejen Kommunes veteranpolitik fremgår det, at Vejen Kommune kan efter ansøgning til Udvalget for Sundhed, Kultur & Fritid yde støtte til frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer m.v. støtter veteraner bosiddende i Vejen Kommune.
 
Det kan endvidere oplyses, at foreningen har ansøgt Vejen Kommune om at få Vejen Garden til at komme til arrangementet. Dette er bevilget inden for de 7 arrangementer, som Vejen Kommune har ret til at disponere over fra Vejen Garden.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der ansøges om 9.780 kr. inkl. moms. finansieret inden for udvalgets ramme.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Godkendt, dog med den undtagelse, at Martin Boye (I) undlod at stemme for ansøgningen, da Liberal Alliance ikke anerkender præmissen for ansøgningen til arrangementet som værende ikke officielt jf. den af Liberal Alliance anførte kritik på byrådsmødet den 14. august 2018 under punktet ”Eventuelt”.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

5.Orientering om udbudsproces vedrørende inventar til nyt bibliotek (B)

Sagsnummer: 15/23687

Orientering om udbudsproces vedrørende inventar til nyt bibliotek (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • Udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Byrådet behandlede den 12. december 2017, sag nr. 344, udbudsform vedrørende indkøb af biblioteksinventar og møbler til nyt bibliotek.
 
I forlængelse af Byrådets behandling offentliggjorde Vejen Kommune en bekendtgørelse i EU, hvoraf det fremgik, at vi agter – uden udbud - at indgå en kontrakt med Lammhult om køb af inventaret.
 
På den baggrund kom der flere henvendelser fra andre leverandører, der viste interesse for sagen, og som indikerede, at de kan levere tilsvarende inventar til konkurrencedygtige priser. 
Præmissen for ikke at sende det i udbud var, at såfremt der kom henvendelser af den slags, ville der blive gennemført et EU Udbud på anskaffelsen af inventaret. Udbudsmateriale, kravsspecifikation og tidsplan for processen er nu udarbejdet og fremsendes til Udvalget til orientering (bilag 1-3). Det forventes, at der kan skrives kontrakt i februar 2019 med en ordreafgivelse i marts 2019, således at indretningen kan ske planmæssigt frem mod indvielsen i juli 2019.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Udbudsloven

Høring
Ingen
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

6.Ny lovgivning om frit valg til genoptræning (B)

Sagsnummer: 18/20119

Ny lovgivning om frit valg til genoptræning (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om ny lovgivning vedrørende frit valg til genoptræning.

Sagsfremstilling
Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Lovgivningen træder i kraft pr. 1. juli 2018.
 
Lovgivningen betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vælge privat leverandør af genoptræningen i stedet for kommunalt tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.
 
KL har ansvaret for at indgå aftaler med de private leverandører og planlægger, at Statens og Kommunernes indkøbscentral (SKI) bliver udførende på opgaven. Kommunerne skal således ikke selv indgå aftaler med de private leverandører. Der har været en meget kort implementeringsfrist, og KL når derfor ikke at indgå aftaler med private leverandører inden 1. juli 2018.
 
Genoptræningsenheden har igennem de sidste år arbejdet målrettet med at overholde ventetiden på de 14 dage, som tidligere er aftalt i Region Syddanmark. Dette har været en stor udfordring, da der samtidig med et øget krav om produktivitet og effektivitet i genoptræningsenheden er registreret en 23 % stigning i antallet af genoptræningsplaner i blandt andet 2017, samt i optælling fra månederne januar, februar, marts, april og maj 2018.
 
Genoptræningsenheden arbejder målrettet på at kunne indfri kravene vedrørende den nye lovgivning, så alle borgere i Vejen Kommune, der bliver udskrevet med en genoptræningsplan, får et tilbud henvist indenfor 7 dage efter udskrivelsen.
 
For at kunne honorere de nye krav, har enheden i samarbejde med ledelsen vurderet, at følgende forudsætninger og indsatser skal indgå:
 
 • Genoptræningsenheden ansøger om DUT midler, som er tilført Vejen Kommune i 2018 til honorering af ny lovgivning.
 • Der arbejdes endnu engang med at ændre arbejdsgange i enheden for at øge produktiviteten og effektiviteten. Dette gøres blandt andet ved følgende tiltag:
 
 • Der udarbejdes faglige kvalitetsstandarder til politisk beslutning, og for at borgerne oplever en gennemsigtighed i, hvad de kan forvente i et genoptræningsforløb på centret.
 • Administrationen sender brev til borgeren samme dag, som henvisningen bliver modtaget.
 • Der foretages analyser af, på hvilke dage Vejen Kommune modtager flest genoptræningsplaner og herudfra planlægges kalenderen, så borgerne får et tilbud inden 7 dage. Dette kan udelukkende lade sig gøre, hvis genoptræningsenheden får tilført de DUT midler, som Vejen Kommune er tilført fremadrettet.
 • Der bliver ændret på arbejdsgangene i forhold til en opstart for borgeren. Tiden til første møde vil blive revideret til en halv time ud fra en individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Opstartsmøde bliver anvendt til dataindsamling og borgerens mulighed for egen indsats inden næste tid til genoptræning.
 • Der er igangsat et arbejde omkring udvikling af procedure og aftaler vedrørende eventuel sygdom hos medarbejdere. Dette arbejde pågår stadigvæk.
 • Borgerne inddrages i processen endnu mere end tidligere. Med første brev sendes et skema til udfyldelse, så medarbejderen ikke skal bruge tid på dette, men kan gå i gang med genoptræningen med det samme. Der arbejdes på at få skemaet gjort elektronisk, så borgeren kan sende det retur inden den konkrete aftale.
 • Der stilles øget krav til samarbejdspartnere, og der arbejdes videre med følgende indsatser:
  • Forbedret samarbejde med Regionens henvisende sygehuse, herunder sikring af følgende:
   • En mere tydelig kommunikation, så genoptræningsenheden hurtigere kan henvise borgerne til den medarbejder, der har de rette kompetencer til opgaven.
   • Sikring af tydelige og præcise data på henvisningerne.
   • Rettidig omhu i forhold til afsendelse af genoptræningsplanen fra Regionens sygehuse.
   • Tydelig kommunikation omkring hasteopgaver ved telefonopringning.
   • At sygehusene orienterer borgerne om, at de skal være opmærksomme på deres e-boks.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Genoptræningsenheden ansøger om DUT midler, som Vejen Kommune er tilført til honorering af ny lovgivning.
 
2018
2019
2020
2021
2022
654
581
581
581
581
 

Personalemæssige konsekvenser
Der opstartes med ansættelse af to fysioterapeuter på deltid til honorering af ny lovgivning pr. 1. juli 2018.

Retsregler og andre forskrifter
Ændring af Sundhedsloven paragraf 140, Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Orienteringen taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

7.Analyse af vederlagsfrit fysioterapi og handleplan (B)

Sagsnummer: 18/22894

Analyse af vederlagsfrit fysioterapi og handleplan (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om analyse og status på vederlagsfri fysioterapi 2017.
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om fremtidig handleplan 2018/2019.

Sagsfremstilling
Vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140 a.
Ordningen blev indført i 1989 og omfattede dengang personer med svært fysisk handicap.
I 2008 blev ordningen udvidet således, at den også omfatter personer med funktions-nedsættelse som følge af progressiv sygdom. Den 01.08.2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for både den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi. Kommunerne fik ligeledes mulighed for at etablere egne tilbud, således at borgerne frit kan vælge mellem kommunale og private tilbud. Vejen Kommune har haft et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi siden 2011.
Ordningen omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande jf. en diagnoseliste efter lægehenvisning. Formålet er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.
Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold eller som en kombination af begge. Tilbuddet omfatter derudover ridefysioterapi på hold.
Som udgangspunkt tilbydes individuel fysioterapi maksimalt 20 gange pr. år. Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for mere end 20 gange pr. år, kan der laves en undtagelse.
Det kommunale tilbud foregår på Brørup Sundhedscenter eller på Kærdalen i Vejen eller som hjemmetræning, hvis borgeren af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind til træning. Det er rehabiliteringsafdelingens mål at sikre sammenhæng mellem træningen og anden kommunal hjælp.
Udvalget følger udviklingen af den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi årligt i januar og i august, hvor den årlige analyse præsenteres.  I det følgende præsenteres Udvalget for de vigtigste resultater af analysen af den vederlagsfri fysioterapi for 2017. For flere resultater henvises til rapporten i bilag.
 
 
Vigtigste resultater af analysen af den vederlagsfri fysioterapi for 2017
 
De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksis og ridefysioterapi i 2017 er på 6.184.358 kr. Udgifterne er stigende fra 2013-16, men faldende i 2016-17 med et lille fald på 0,44 %.
 
Fra 2016 til 2017 faldt andelen af personer, som modtog udelukkende individuelle behandlinger i det kommunale tilbud, til 63,5 % mod 71,9 % året før.
I det kommunale tilbud er andelen, der modtager flere end 20 individuelle behandlinger i 2017, på 33,9 %. Dette er et fald, da andelen i 2016 var 43,8 %.
 
Siden 2015 har Sundheds- og familieafdelingen ved hjælp af dialog sat fokus på en række forhold og udfordringer med hensyn til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Dialogen har åbnet op for en opmærksomhed hos alle aktører (kommunen, klinikkerne og ridefysioterapeuterne og lægerne), således at tilbuddene i højere grad supplerer end dublerer hinanden, der hvor det giver mening, og er til glæde for borgerne.
Der er udarbejdet en ny handleplan for 2018/19, som fastholder og viderefører denne opmærksomhed.
 
Handleplanen 2018/19
 
I orienteringen til Udvalget på mødet i januar blev der fulgt op på handleplanen 2016/17.
I dette afsnit præsenteres Udvalget kort for handleplanen 2018/19, som ligeledes findes i bilag.
 
Målene med handleplanen 2018-19 er:
 • At sikre at lægerne er opdaterede med hensyn til regler og anbefalinger vedr. undtagelsesredegørelser og ridefysioterapi.
 • Effektiv brug af ridefysioterapi med hensyn til hvilke målgrupper der hvornår har gavn af denne forholdsvis omkostningsfulde træningsform.
 • Fastholde højest mulig grad af holdtræning fremfor individuel træning samt fastholde en fornuftig brug af undtagelsesredegørelser (individuelle forløb over 20 gange om året) i praksis og i det kommunale tilbud.
 • For det kommunale tilbud er dette målsat til, at individuelle forløb maksimalt udgør 60 % og individuelle forløb over 20 gange maksimalt udgør 33% af det samlede antal forløb.
Målene søges opnået igennem dialog med samarbejdspartnerne.

Tidligere behandling
 
13.05.2013 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
22.04.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
29.09.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Sundhedslovens § 140 a, § 140 b

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

8.Sundhedsprofil for børn i folkeskolen i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 16/4857

Sundhedsprofil for børn i folkeskolen i Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling
 
Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid drøfter resultaterne fra Skolesundhed.dk
 • Udvalget orienteres omkring processen vedrørende det videre tværfaglige arbejde med resultaterne fra Skolesundhed.dk

Sagsfremstilling
Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole har i fællesskab foretaget en undersøgelse af skolebørn med fokus på børn, sundhed og trivsel. Der er på baggrund af resultaterne heraf udarbejdet en sundhedsprofil-rapport for børn i Vejen Kommune for skoleåret 2017/2018. Sundhedsprofilen er udarbejdet for 0., 5. og 8. årgang. I 0. årgang har forældrene besvaret spørgeskemaet, mens eleverne i 5. og 8. årgang selv har udfyldt spørgeskemaet.
 
Resultater
Resultaterne viser, at Vejen Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet på de fleste spørgsmål. Der er områder, hvor Vejen Kommune har forbedret resultaterne og områder, hvor der i fremtiden eventuelt kræves en yderligere indsats.
 
Undersøgelsen var delt op i en række hovedtemaer. Disse hovedtemaer og resultater vil blive præsenteret på udvalgsmødet af afdelingschef Jette Kynde Schøtz. For uddybning af ovenstående henvises også til medsendte pixiudgave af sundhedsprofilen og den fulde rapport sundhedsprofil for børn og unge i Vejen Kommune.
 
Hovedtemaerne er følgende
 
 • Selvvurderet mental sundhed.
 • Ernæring – herunder fokus på frugt og grøntsager samt indtagelse af morgenmad inden eleven kommer i skole.
 • Rygning.
 • Alkohol.
 • Motion.
 • Elevernes evaluering af undervisningen.
 

Organisering

Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole udarbejder individuelle rapporter til alle skoler med overbygning i kommunen. Strategiske medarbejdere og skolesundhedsplejersker introducerer rapporterne til hver enkelt skole og indgår i en dialog omkring udarbejdelse af eventuelle handlingsplaner.
 
Resultaterne forelægges Udvalget for skoler og børn på et planlagt strategiseminar i august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Drøftet.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)
 

Bilag

9.Orientering og drøftelse af resultater i statusrapport for indsatsen Sund i job (B)

Sagsnummer: 18/3549

Orientering og drøftelse af resultater i statusrapport for indsatsen Sund i job (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen indstiller, at
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres og drøfter resultaterne i statusrapport for indsatsen i Sund i Job.

Sagsfremstilling
Indsatsen ”Sund i job” startede op som et projekt i august 2013, og der blev ad flere omgange justeret i projektet, blandt andet blev målgruppen til projektet udvidet, og succeskriterierne blev gjort mere skarpe til evalueringen.
Projektet blev oprettet med det formål at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skulle ske ved at lave sundhedsfremmende henvisningstilbud, som skulle have et beskæftigelsesfremmende mål. Målgruppen blev sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.
 
I april 2015 besluttede Udvalget for arbejdsmarked og integration, at projektet var en succes, at de ønskede, at projektet blev overført til drift og en fast indsats på Sundhedscentret.
 
Den nye indsats startede op den 1. januar 2018 med de ændringer, som Udvalget for sundhed, kultur og fritid og Udvalget for arbejdsmarked og integration havde tilføjet.
 
Udvalgene besluttede sig for, at de gerne ville følge indsatsen, og det er aftalt, at ca. hvert halve år gøres der status på indsatsen, statusnotatet orienteres der om, og resultaterne drøftes i de to udvalg. Der evalueres på følgende punkter:
 
 • Antal henviste.
 • Progressionen og effekt af indsatsen.
 
 
Antal henviste borgere
72 borgere er eller har været i forløb fra 1. januar 2018 til juni 2018. Yderligere 41 borgere har efter en individuel konkret vurdering deltaget i enkeltstående tilbud på sundhedscentret. Dette kan for eksempel være søvnkursus, mestring af kroniske smerter.
 
Progression og effekt af indsatsen
29 borgere er afsluttet. 8 borgere har det ikke været muligt at evaluere på, da borgerne er afsluttet på grund af alvorlige helbredsproblemer, fraflytning fra kommunen, ikke ønsker at svare på evalueringen eller ikke ønsker at deltage i forløbet. I forhold til øvrige 21 borgere er der søgt oplysninger i Jobcentrets fagsystem ”Fasit”. 18 borgere ud af 21 har opnået en progression i deres forløb på den måde, at de enten er kommet i arbejde eller er klar til at komme på arbejdsmarkedet.

Tidligere behandling

 

 
20.02.2018  Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
 
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
 
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
 
Ingen.

Høring
 
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Drøftet.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

10.Stillingtagen til mødekalender 2019 (B)

Sagsnummer: 18/16753

Stillingtagen til mødekalender 2019 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter forslag til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder 2019 med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.
 • efter Byrådets godkendelse af økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til politisk mødekalender 2019 til drøftelse hos de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling
Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.
 
Tilsvarende fastlægger de stående udvalg selv deres mødekalender, jf. Styrelseslovens §20.
 
Der foreligger forslag til mødekalender 2019.
 
Efter godkendelse af tidspunkter for økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til fagudvalgsmøderne til behandling i de stående udvalg.

Tidligere behandling
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Styrelsesloven §8 og §20.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 26-06-2018
Godkendt.
 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Godkendt. Morgenmøderne i Udvalget for sundhed, kultur og fritid med start kl. 7.30 fastholdes.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

11.Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.07.2018 (B)

Sagsnummer: 18/9

Status på økonomi på udvalgets område pr. 31.07.2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz og Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling
Byrådet har godkendt de 10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Det betyder, at der månedsvis vil være en opfølgning på den økonomiske situation under udvalgets område. Der kan især henvises til princip 4 og 6, som lyder således:
 
4. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
 
Byrådet afviser ansøgninger om kassefinansierede tillægsbevillinger (jordforsyning undtaget). Tillægsbevillinger vedr. anlæg kan eventuelt godkendes, såfremt der er tale om fremrykning/udskydelse mellem år.
 
Handling:
Ved ansøgninger om tillægsbevillinger påhviler det administrationen at anvise muligheder for kompenserende besparelser inden for samme hovedfunktion, eller – hvis dette ikke er muligt – inden for samme bevillingsramme.
 
6. Tæt opfølgning
Administrationen forelægger månedlige budgetopfølgninger for fagudvalgene. Derudover gennemføres de store bevillingskontroller to gange årligt, jf. regulativ for økonomisk styring og forvaltning.
 
Handling:
Der afholdes månedlige møder mellem direktør og relevante afdelingschefer om den økonomiske udvikling på afdelingsniveau og udvalgsniveau. Intern Service deltager efter behov.
Månedlige budgetopfølgninger på udvalgsniveau forelægges de respektive fagudvalg. Materialets form og indhold udvikles, jf. nedenfor. Månedlige budgetopfølgninger skal ikke indeholde ansøgninger om eventuelle tillægsbevillinger, men kan være grundlag for udvalgenes omprioritering inden for den samlede bevillingsramme.
 
I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på udvalgets område inkl. Grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt samt afdelingschefernes bemærkninger til relevante kontoområder, hvor der skal være fokus på.
 
Med baggrund heri, skal udvalgene drøfte økonomistatus samt mulighederne for at anvise evt. finansiering til merudgifter.
 
Behandles månedsvis i udvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Regulativ for økonomisk styring og forvaltning i Vejen Kommune.
Mål og procedure for budgetlægning 2014-2017.
Vejen Kommunes strategi for den effektive kommune - kreative løsninger.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

Bilag

12.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 21-08-2018
Intet.
 
Afbud: Jørgen Lastein (V)

13.Børn og unge med spiseforstyrrelser (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Drøftet. Udvalget vil bede administrationen om at udarbejde punktet som driftsforslag til budgetseminaret 23. til 24. august 2018.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

14.Nye principper for tilskud til haller 2018 (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Drøftet.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

15.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)