Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 20-08-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - Rottebekæmpelse (B)

Sagsnummer: 18/23832

Temamøde - Rottebekæmpelse (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende tema:
 
Rottebekæmpelse.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

2.Lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)

Sagsnummer: 17/16447

Lokalplan 292 for erhvervsformål - udvidelse af Protræ i Skodborg samt tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 292 og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
   
 • høringssvar fra Dansk Gas Distribution og Miljøstyrelsen tages til efterretning. Der oplyses i lokalplanteksten om, at området delvis ligger i gasområdet, samt at der indsættes særligt afsnit under lokalplanens redegørelse, der vurderer planen i forhold til konsekvenser for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Der tilføjes derudover oplysninger om, at Feddersens bæk er et beskyttet vandløb.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 292 samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i offentlig høring i perioden fra den 12.04.2018 til den 07.06.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 292.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og opdeles i to delområder.
 
Delområde 1 udlægges til erhvervsformål såsom lager-, værksteds-, vognmands- og servicevirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3.
 
Delområde 2 udlægges til erhvervsformål såsom produktion-, industri-, entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomhed. Inden for området må der etableres virksomheder op til miljøklasse 5.
 
Lokalplanen sikrer sammenhæng mellem den nuværende og den kommende bebyggelse. Desuden sikrer lokalplanen, at virksomhedens visuelle indtryk tilpasses det åbne land, så oplevelsen af landskabet ikke i væsentlig grad forringes. I lokalplanen tages højde for klimatilpasningsudfordringer og mulige miljøkonflikter i forhold til omgivelserne.
Der gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner for forsinkelse af vand, og ligeledes afsættes der et areal til reservation for støjvold eller andre støjforanstaltninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. To af de indkomne svar betragtes som spørgsmål, som ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Det tredje svar omfatter nuværende og eventuelle fremtidige trafikgener med mere i forbindelse med Protræs udvidelse og brug af privat fællesvej (Nordvang). Dette svar giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, dels fordi problemstillingen ikke er et lokalplananliggende, og dels fordi der er basis for en mindelig løsning mellem parterne.
De to resterende svar omhandler hensyn til varmeforsyning og naturbeskyttelsesinteresser indenfor lokalplanområdet.
 
På baggrund af høringssvaret anbefaler Vejen Kommune:
 
 • Redegørelsen suppleres med oplysninger om, at området er udlagt til kollektiv opvarmning. Således suppleres bestemmelsesdelen under ”Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse” med oplysninger om, at bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning, før den tages i brug.
 
 • Lokalplanteksten suppleres med en redegørelse for, hvilke konsekvenser rammeændringerne i kommuneplan vil medføre for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udpeget i lokalplanområdet (Feddersens Bæk). Det er Vejen kommunes vurdering, at udvidelsen af erhvervsareal ikke vil påvirke vandløbet, da det ikke berøres af de planlagte aktiviteter.
 
 • Redegørelsen suppleres med oplysninger om, at Feddersens Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, og at der ikke må foretages ændringer i bækkens tilstand.
 
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
08.08.2017   Økonomiudvalget.
07.11.2017   Økonomiudvalget.
19.03.2018   Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018   Økonomiudvalget.
10.04.2018   Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Forslag til lokalplan 292 samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

3.Lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)

Sagsnummer: 17/19301

Lokalplan 295 for et boligområde på Vigårdsvej ved Vejen Golfbane (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
-         lokalplan 295 vedtages endeligt.
 
-         høringssvar fra borgeren tages til efterretning, og at der i lokalplanen indsættes afsnit om, at der tillades etablering af solceller.
 
-         sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 295 har været i offentlig høring i perioden fra den 31.05.2018 til den 28.06.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 295.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Vejen Kommune om at udarbejde en fælles plan, der vil danne sammenhængende rammer og retningslinjer for udvikling af området. Formålet med lokalplanen er at skabe en sammenhængende planlægning for den eksisterende og nye bebyggelse i området og fastholde stedets naturlige sammenhæng med golfbanen, uden at det omgivende landskab kompromitteres.
 
Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar. Svaret omhandler hensynet til etablering af solcelleanlæg, der forbydes i den nye lokalplan. Bemærkningen gør opmærksom på, at solfangere allerede findes inden for lokalplanområdet, og at det også skal være muligt for andre/nye ejere at opsætte solfangere på deres ejendomme.
 
På baggrund af høringssvaret anbefales det, at
 
 • etablering af solceller tillades på betingelse af, at de indpasses i bygningens arkitektur og om muligt indbygges i bygningskonstruktionen. Anlægget skal være antirefleksbehandlet og må ikke være til gene for omgivelserne. Lokalplantekst i bestemmelser under § 7.9 tilrettes ifølge ændringer og suppleres med noten, der indeholder eksempel og princip for anlæggets udformning.
 
 • som følge af ovennævnte ændringer tilrettes lokalplantekst under Redegørelse – Miljøvurdering – afsnit om eventuelle lysgener.
 
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer, fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.

Tidligere behandling
07.11.2017   Økonomiudvalget.
16.04.2018   Udvalget for teknik og miljø.
01.05.2018   Økonomiudvalget.
08.05.2018   Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Høring
Forslag til lokalplan 295 har været i offentlig høring i 4 uger.
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

4.Forslag til lokalplan 296 for Enghave dyrepark, Gjerndrup ved Brørup (C)

Sagsnummer: 17/21020

Forslag til lokalplan 296 for Enghave dyrepark, Gjerndrup ved Brørup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til lokalplan 296 samt forslag til kommuneplantillæg 7 godkendes og sendes i offentlig høring.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Enghave dyrepark i Gjerndrup.
 
Lokalplanen omfatter ca. 18 ha, og er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra ejeren af Enghave dyrepark i Gjerndrup. Ejeren ønsker at etablere en mindre bolig med garage for personalet tilknyttet parkens drift samt 10 shelters i parkområdet.

Dette kan ikke realiseres i den nuværende lokalplan, der anvender området til rekreativt formål uden mulighed for hverken bolig eller overnatning. Med en ny lokalplan vil dette blive muligt.
 
Ved vedtagelsen af lokalplan 296 bliver lokalplan 208 fra 2009 ophævet.
 
Lokalplan 296 fastlægger områdets anvendelse til dyre- og naturpark og skaber hermed mulighed for opførelse af en mindre bolig med garage for personale tilknyttet parkens drift. Der er mulighed for at indrette café, butik, kiosk, opholdslokaler, toiletfaciliteter, galleri, shelters, lege- og aktivitetsområder og bygninger samt faciliteter til dyrehold i området.
 
Forslag til lokalplan 296 kan ses på linket Forslag til lokalplan 296.
 

Tidligere behandling
30.01.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 

Høring
Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

5.Endelig vedtagelse af lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - område til centerformål ved Vejen Vest (C)

Sagsnummer: 17/26164

Endelig vedtagelse af lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 - område til centerformål ved Vejen Vest (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 298 og tillæg 5 til Kommuneplan 17 godkendes endeligt,
   
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar_298”,
   
 • det fastholdes, at der ikke må etableres dagligvarebutik i området,
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 298 og kommuneplantillæg 5 har været i offentlig høring i perioden 30.05.2018 til 25.07.2018, og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Forslag til
 
Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar. På baggrund af høringssvarene foreslås mindre rettelser til lokalplanen. Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar_298”.
 
Der er indsendt høringssvar fra to af ejerne af de eksisterende boliger i området syd for Esbjergvej. De udtrykker generelt bekymring for deres muligheder for videresalg af deres ejendomme. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af ny boligbebyggelse, men de eksisterende boliger kan fortsat ligge i området som eksisterende lovlig anvendelse, eller sælges videre til boligformål eller til formål i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
 
I begge høringssvar fra ejere af de private boliger ønskes det, at den eksisterende beplantning mellem Gl. Esbjergvej og Esbjergvej beholdes. Lokalplanens formål er skabe et område med flere butikker, og det vurderes, at butikker lægger vægt på en høj grad af synlighed i forhold til en daglig kundestrøm. For at sikre synlighed må det derfor fastholdes, at den eksisterende beplantning ved Gl. Esbjergvej kan fjernes ved udvikling af området syd for Esbjergvej.
 
Det er i lokalplanen beskrevet, at Esbjergvej i takt med områdets udbygning skal skifte karakter og blive en handelsboulevard med svingbaner, beplantning og lav hastighed. Der skal etableres gode vejadgange ind til butiksområderne mod både nord og syd. På den måde vil der opstå et centerområde med butikker, der henvender sig mod Esbjergvej, på samme måde som det Jem & Fix og thansen gør i dag. Særligt ejerne af den ene bolig er bekymret for en sådan udvikling, da de frygter øget trafik på Gl. Esbjergvej.
 
I forhold til detailhandel er det hensigten, at der skal være en arbejdsdeling mellem midtbyen og aflastningsområdet. Aflastningsområdet skal indeholde butikker, der forhandler store udvalgsvarer som er; pladskrævende varer som f.eks. biler, køkkener og møbler samt andre store udvalgsvarer som hårde hvidevarer, tæpper og gulve, babyudstyr, brændeovne, belysning, elektronik, motorcykler, cykler, knallerter o. lign. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der er dermed ikke tale om butikker, der vil udgøre en direkte konkurrence til Vejen midtbys eksisterende butiksudvalg.
 
Flere høringssvar fra både grundejere og konkrete interesserede butikker ønsker, at plangrundlaget ændres, så der tillades etablering af en dagligvarebutik i området. Der argumenteres bl.a. for at det ikke vil gå udover midtbyen. Vejen Handelsstandsforening anfører modsat, at det vil have store omkostninger for Vejen midtby, hvis dagligvarehandel tillades i området.
 
Selvom administrationen er enig i, at en dagligvarebutik ville kunne styrke kundegrundlaget i området, så anbefales det fortsat, at der ikke gives mulighed for etablering af dagligvarebutikker i området, da en dagligvarebutik vil kunne få negativ indvirkning på midtbyens butikker. Administrationens vurdering er baseret på bl.a. ICPs detailhandelsanalyse fra 2015 og ICPs analyse ”Detailhandel og bymidter – udvikling og udfordringer” fra 2017.
 
Det har været en forudsætning for høringen, at der ikke kan etableres dagligvarebutik i området, så derfor vurderer administrationen, at det vil kræve en fornyet høring, hvis denne forudsætning ændres.
 
Det skal bemærkes, at hverken Erhvervsstyrelsen eller nabokommunerne har indgivet indsigelser mod etablering af aflastningsområdet. Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har afgivet høringssvar omkring støj og bilag IV arter. På den baggrund foreslås mindre præciseringer i lokalplanen.

Tidligere behandling
23.05.2017 Økonomiudvalget.
14.05.2018 Udvalget for teknik og miljø.
22.05.2018 Økonomiudvalget.
29.05.2018 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19.01.2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.

Høring
Forslagene har været i offentlig høring i otte uger.
Vejen Kommunes nabokommuner er medtaget som høringsparter.
Der er indkommet 12 høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

6.Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)

Sagsnummer: 18/1137

Lokalplan 299 for Torvet i Holsted og park ved Holsted Å (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • lokalplan 299 vedtages endeligt.
   
 • høringssvar fra borgerne tages til efterretning.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 299 har været i offentlig høring i perioden fra den 28.06.2018 til den 26.07.2018 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Se linket: Forslag til lokalplan 299.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til center og rekreative formål såsom kultur- og fritidsaktiviteter, herunder park, torv og parkering.

Området opdeles i to delområder:
 
-         Delområde 1, der anvendes til park.
-         Delområde 2, der anvendes til bytorv og parkering.
 
I delområde 2 må der etableres mindre bebyggelse i form af toiletbygning, pavillon, overdækning og lignende. I pavillonen/under overdækningen må der opføres en mindre restaurant, grillbar, udstillingslokale, undervisningslokale eller lignende.
Lokalplanen fastholder en naturlig karakter af arealet ved Holsted Å.
 
Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar. Disse omfatter hensynet til placering af den fremtidige legeplads samt opholds- og legeredskaber, herunder bord og bænkesæt. Bemærkningerne går ud på mulige gener/ulemper, som disse må bringe. Høringssvarene omfatter desuden ønsker til aktiviteter, supplerende beplantning, supplerende faciliteter, såsom belysning, toiletter og affaldscontainere samt vedligeholdelse af området.
 
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Spørgsmålet om hvorvidt det er nødvendigt at etablere nogle af de ønskede faciliteter, vil kunne tages op, når legepladsen er etableret, og situationen kan vurderes konkret. I den kommende projektering vil der dog tages hensyn til bemærkningerne hvad angår afstand til åen og placering af opholds- og legemiljøer. Vejen Kommunes ønske er at tilstræbe byrum, der svarer til brugernes behov og balancere interesser af private ejere og parkens brugere.
 
Høringssvarets hovedindhold samt afdelingens bemærkninger hertil og forslag til ændringer fremgår af skema i bilag til dagsordenspunktet.   

Tidligere behandling
06.03.2018   Økonomiudvalget.
04.06.2018   Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018   Økonomiudvalget.
26.06.2018   Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 50 af 19/01/2018 - Lov om planlægning og senere ændringer.
 
LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Høring
Forslag til lokalplan 299 har været i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

7.Prioritering af cykelpuljemidler (C)

Sagsnummer: 18/6231

Prioritering af cykelpuljemidler (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 
 • der etableres 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.
   
 • der frigives et rådighedsbeløb på 1,404 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst og til sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej.
 
 • rådighedsbeløbet på 1,404 mio. kr. finansieres af ”Pulje til cykelstier” og er til stede på investeringsoversigten for 2018. Beløbet 1,404 mio. kr. er det resterende beløb på pulje til cykelstier i budget 2018.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommunes cykelruteplan 2016 - 2019 indgår et projekt for en 2-1 vej (to minus én vej) langs Gamstvej på strækningen mellem St. Andst og Vejen, som den højest prioriterede 2- 1 vej. Ved en 2-1 vej, afmærkes vejen med ét kørespor og brede kantbaner, som giver sikkerhed og tryghed for cyklister. Bilisterne må trække ud over kantbanen, når de skal passere hinanden. Cykelruteplanens prioriterede liste over kantbaner og 2-1 strækninger er vedhæftet som bilag.
 
I forbindelse med prioritering af anlægspuljen til cykelstier 2017, besluttede Udvalget for teknik og miljø på møde den 16. januar 2017, at en 2-1 vej mellem St. Andst og Vejen skulle beskrives nærmere.
 
Teknik & Miljø har derfor haft en ekstern rådgiver til at foretage en indledende analyse af strækningen. Analysen er vedhæftet som bilag. I analysen vurderes strækningen egnet som 2- 1 vej. For at skabe en sikker rute helt til Vejen, bør der i sammenhæng med 2-1 vejen ske en sikring af de bløde trafikanters krydsning af Gestenvej. Dette behov vil øges i takt med en forventet stigning i trafikken, som følge af etableringen af de vestvendte motorvejsramper og et nyt erhvervsområde ved Vejen Øst.

I Budget 2018 har Byrådet afsat en pulje på 1,820 mio. kr. til cykelstier. Heraf resterer 1,404 mio. kr. Teknik og Miljø foreslår, at dette beløb anvendes til etablering af 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.
 
Trafiktællinger viser, at trafikken på Gamstvej er moderat med en ÅDT på omkring 1.000 biler (årsdøgntrafik, dvs. antal køretøjer i begge retninger pr. døgn). Hastighedsmålinger fra den vestlige ende af Gamstvej viser en gennemsnitshastighed på ca. 65 km/t og en 85% - fraktilhastighed på omkring 80 km/t (dvs., at 15 % af bilisterne kører hurtigere end 80 km/t). Der er i perioden 2012-2016 registreret to eneuheld på den ca. 5 km lange strækning.
 
Hastigheden på 2-1 strækningen skal i henhold til vejreglerne reduceres til 60 km/t, men i den indledende analyse af strækningen konkluderes det, at det i flere kurver bliver nødvendigt at sænke hastigheden yderligere. I en enkelt kurve er det dog ikke tilstrækkeligt, at sænke hastigheden yderligere. Her planlægges 2-1 vejen afbrudt gennem kurven.
 
For at sikre, at hastighedsbegrænsningen ikke overskrides, skal der i henhold til vejreglerne etableres hastighedsdæmpende tiltag pr. 250-500 m på hele strækningen. Ved afmærkningens start anbefales det i den indledende undersøgelse, at etablere indsnævringer, mens der flere steder på strækningen afmærkes med rumlestriber på tværs af køresporet eller visuelle virkemidler i form af eksempelvis beplantning.
 
På Gestenvej foreslås der etableret 1-2 krydsningsheller, som skal sikre, at de lette trafikanter fra 2 minus 1 vejen sikkert kommer over på den enkeltrettede cykelsti langs Gestenvej. En tælling foretaget i 2015 på Gestenvej viser en ÅDT (års døgn trafik) på 5.181 køretøjer, hvoraf 9,4 % var lastbiler.
 
Projektet ventes at få langt flere skolebørn fra området omkring St. Andst til at cykle til/fra skole i Vejen. 7.-10. klasses eleverne fra St. Andst går i skole i Vejen, da Andst Børne Center kun har elever op til og med 6. klasse. Det betyder, at 37 elever i skoleåret 2017/18 potentielt kan cykle mellem St. Andst/Gamst og Vejen.
 
Et mere sikkert stisystem mellem St. Andst og Vejen vil også kunne bruges af elever på ungdomsuddannelserne i Vejen, samt af brugere af Vejen Station, Vejen Idrætscenter og diverse indkøbsmuligheder. Det vurderes derfor, at der er et stort potentiale for øget cykeltrafik mellem Vejen og St. Andst.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I budget 2018 har Byrådet afsat en pulje på 1,829 mio. kr. til cykelstier. Heraf resterer 1,404 mio. kr, idet der er anvendt midler til projektering af cykelrute til Askov-Malt Skole samt til nedrivning af ejendom ved cykelstien mellem Holsted og Føvling.
 
Det resterende beløb på 1,404 mio. kr. søges frigivet til etablering af en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst samt krydsningsheller på Gestenvej. De 1,404 mio. kr. er til stede på investeringsoversigten for 2018.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

8.Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)

Sagsnummer: 18/16383

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag om at nedlægge den ”gule” p-plads som en offentlig p-plads sendes i høring minimum 8 uger.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om tilladelse til at anlægge en legeplads med rekreative anlæg på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.
 
Udvalget behandlede ansøgningen på møde den 4. juni 2018. Udvalget besluttede, at inden ansøgningen behandles, skulle Rødding Centret oplyses om, at centret ved etablering af legepladsen med mere ikke efterfølgende vil kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.
 
Teknik & Miljø oplyste i brev af 7. juni 2018 Rødding Centret om Udvalgets præmis for at behandle deres ansøgning. I mail af 29. juni 2018 oplyste centret, at de anerkender Udvalgets præmis.
 
Den del af p-pladsen, som ønskes anvendt til legeplads og rekreative anlæg, er skitseret med gult på kommunens oversigtskort af 22. maj 2018.
 
Rødding Centret vil gerne anlægge en legeplads, bordbænkesæt, eventuelt en bålplads, og på sigt en minigolfbane, pannabaner og andre rekreative anlæg. Alle anlæg vil blive alment offentligt tilgængelige rekreative anlæg.
 
Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding, og dermed en p-plads, som alle må parkere på.
 
Der er ikke lovhjemmel i vejloven til at anlægge en legeplads eller lignende på en offentlig p-plads, og der er ej heller hjemmel i vejloven til at udleje en offentlig p-plads til en legeplads. Offentlige p-pladser er ene og alene udlagt af hensyn til færdsel og parkering.
 
P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads på arealet.
 
For at få afklaret p-pladsens almene færdsels- og parkeringsmæssige betydning, skal forslaget om nedlæggelse af p-pladsen i lokal og i offentlig høring.
 
Rødding Centret oplyser mundtligt den 22. maj 2018, at de ikke selv har behov for parkeringspladserne, idet de har erhvervet en grund i området, hvor de nødvendige parkeringspladser eventuelt kan anlægges.
 
Parallelt med denne sag om nedlæggelse af p-pladsen som offentlig p-plads, løber en sag om fastsættelse af en brugsretsaftale med centeret, såfremt det ender  med, at p-pladsen nedlægges.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
P-pladsen, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding er en offentlig p-plads. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.
 
Kommunen har mulighed for at nedlægge p-pladsen og dermed videre mulighed for at sælge eller udleje det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 15 og § 127.
 
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Forslaget om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads skal i lokal og offentlig høring minimum 8 uger. Det følger af vejlovens § 15 og § 124.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

9.Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt p-plads (C)

Sagsnummer: 18/16418

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Brugsretsaftale for nedlagt p-plads (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der indgås en brugsaftale med Rødding Centret om brug af det ”gule” areal.
 
 • Rødding Centret skal drive og vedligeholde arealet og selv afholde de dermed forbundne udgifter.
 
 • Vejen Kommune afholder udgiften til matrikulering af vejarealet, opdatering af skøder, vejregistre og øvrige nødvendige ejendomsretlige forhold.
 
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling
I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om tilladelse til at anlægge en legeplads med rekreative anlæg på p-pladsen ved centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.
 
På mødet den 4. juni 2018 besluttede Udvalget at udsætte behandlingen af ansøgningen. En udsættelse indtil ansøgningen om nedlæggelse af p-pladsen (se anden sag på dagsordenen) behandles igen. I nævnte sag vil Udvalget oplyse Rødding Centret om, at de ikke efterfølgende vil kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.
 
I mail af 29. juni 2018 oplyser Rødding Centret, at de anerkender, at de ikke efterfølgende, når p-pladsen er nedlagt, og legepladsen med mere er blevet etableret, kan stille krav om, at Vejen Kommune finansierer en ny p-plads.
 
Den del af p-pladsen, som ønskes anvendt til legeplads og rekreative anlæg, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 22. maj 2018.
 
P-pladsen er en offentlig p-plads. P-pladsen skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der kan anlægges en legeplads på arealet. Parallelt med denne sag løber derfor en sag, om p-pladsen kan nedlægges som en offentlig p-plads. Spørgsmålet skal i lokal og i offentlig høring, inden p-pladsen eventuelt kan nedlægges.
 
Ender høringen med, at p-pladsen nedlægges, foreslås det, at der indgås en brugsretsaftale med Rødding Centret.
 
Ender det med, efter høringen, at p-pladsen nedlægges som vejareal, skal arealet matrikuleres til en ejendom. Det anbefales, at arealet overføres matrikulært til Vejen Kommunes ejendom, matrikel nr. 1256b, Rødding ejerlav, Rødding, som pt. anvendes til boldbaner og sportsanlæg.
 
Ender det med, at p-pladsen nedlægges, får kommunen en udgift til matrikulær overførsel af det nedlagte vejareal på cirka 20.000 kr.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Vejen Kommune får udgift til matrikulering af vejarealet, hvis p-pladsen nedlægges. Udgiften afholdes under matrikulære udgifter på vejområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Den ”gule” p-plads er en del af den offentlige p-plads, vejlitra 7000ø, Rødding ejerlav, Rødding. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen.
 
Vejen Kommune har mulighed for at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Det følger af vejlovens § 15. Nedlægges p-pladsen, råder kommunen over det nedlagte areal. Det følger af vejlovens § 127.

Høring
Parallelt med sagen om fastsættelse af en brugsretsaftale for arealet, løber en sag om lokal og offentlig høring om forslag om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads. Høringen løber i 8 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

10.Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativet (C)

Sagsnummer: 15/17041

Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativet (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslaget af 7. august 2018 til vinter- og renholdelsesregulativ godkendes.
 
 • forslaget sendes i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi.
 
 • forslaget fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Vejen Kommunes nuværende vinter- og renholdelsesregulativ trådte i kraft i efteråret 2015.
 
Regulativet blev revideret i 2015 med baggrund i den nye vejlov, der trådte i kraft den 31. december 2014 for så vidt angår reglerne om grusning, renholdelse, saltning og snerydning af fortove, stier, veje med mere.
 
Med baggrund i de forløbne års erfaring med regulativet vurderer Teknik & Miljø, at det er nødvendigt at revidere regulativet.
 
Teknik & Miljø har derfor udarbejdet forslaget af 7. august 2018 til et nyt vinter- og renholdelsesregulativ gældende for perioden 2018 – 2022.
 
De væsentligste ændringer i forslaget er:
 • Det præciseres, at kommunen som udgangspunkt salter vejene og kun undtagelsesvis gruser veje med mere.
   
 • Grundejernes pligt til at gruse, salte og snerydde fortovet og stier harmoniseres tidsmæssigt med kommunens pligt sådan, at grundejerne har pligt til at udføre arbejdet fra kl. 07:00 – kl. 21:00 på hverdage og fra kl. 08:00 – kl. 21:00 på søndage.
   
 • Det præciseres, at klasse IV veje tilstræbes holdt farbare ved saltning/grusning og snerydning ved ekstreme vejrsituationer, såsom snestorm med mere.
   
 • Kommunens vinterberedskab er ændret radikalt. Blandt andet er kommunen trådt ud af den fælles vintervagtordning i de sydjyske kommuner og varetager nu selv vintervagten.
   
 • Byer og bymæssige områder, der ligger i landzone, og hvor Byrådet i 2016 besluttede, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde fortove og stier, er medtaget i regulativet.
 
Forslag til rettelser og tilføjelser til regulativet af 2015 er skrevet med rød tekst, og tekst, der udgår af regulativet af 2015, er streget over.
 
Vejen Kommune kan i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi vedtage forslaget til regulativ.
 
Det vedtagne regulativ skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidligere behandling
17.08.2015 Udvalget for teknik og miljø.
19.10.2015 Udvalget for teknik og miljø.
03.11.2015 Økonomiudvalget.
10.11.2015 Byrådet.
22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.
06.09.2016 Økonomiudvalget.
13.09.2016 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommune har pligt til at gruse, renholde, salte og snerydde kommunens offentlige fortove, gågader, pladser, stier, torve, veje med flere. Det følger af vejlovens § 62, stk. 1.
 
Kommunen bestemmer, efter forhandling med politiet, omfanget og rækkefølgen af arbejdet. Det følger af vejlovens § 62, stk. 3 og stk. 7.
 
I byer og bymæssige områder kan kommunen efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde fortove, gågader, pladser, stier, torve med flere ud for deres ejendomme. Det følger af vejlovens § 64, stk. 1 og § 65.
 
Kommunen kan efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde private fællesveje. Det følger af privatvejslovens § 8, § 23, § 79 med flere.
 
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.

Høring
Forslaget af 7. august 2018 til regulativ skal i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det følger af vejlovens § 62, stk. 3 og stk. 7 og af privatvejslovens § 8, § 23, § 70 med flere.
 
Der er ikke krav i vejloven eller i privatvejsloven om, at forslaget skal i offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

11.Askov Vandværks forsyningsområde - Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan (C)

Sagsnummer: 18/2731

Askov Vandværks forsyningsområde - Tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger.
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.
 
Forslag til tillæg nr. 7 til vandforsyningsplan 2011-2030 redegør for en ændring af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Den gældende vandforsyningsplan angiver, at Askov Vandværk skal etablere vandforsyning til to ejendomme på Esbjergvej, Vejen, nord for jernbanen.
 
Askov Vandværk har beregnet en tilslutningstakst for et hus i landzone. Beregningen viste, at taksten for tilslutning vil overstige den gennemsnitlige pris for eget vandforsyningsanlæg.
 
Ifølge vandforsyningsplanen skal der ikke etableres en almen vandforsyning til områder, hvor tilslutningstaksten bliver dyrere end den gennemsnitlige pris for et privat anlæg.
Der er således behov for en justering af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde.
 
Vejen Vand A/S ønsker ikke at etablere vandforsyning til de to ejendomme.
 
Med tillægget udtages to ejendomme af Askov Vandværks naturlige forsyningsområde. Herefter planlægges Esbjergvej 40 og 47, Vejen, fortsat at have privat vandforsyning.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 118 af 22.02.2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27.06.2016.
Cirkulære om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.02.1980.
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til tillæg nr. 7 har været i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

12.Godkendelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2008-2011 - Udvidelse af industriområde i Skodborg (C)

Sagsnummer: 18/8120

Godkendelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2008-2011 - Udvidelse af industriområde i Skodborg (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 18 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 blev den 10. april 2018 godkendt i Byrådet og sendt i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Tillægget omhandler udvidelse af kloakopland for et industriområde i Skodborg.
Med tillægget sættes rammer for, hvordan overfladevand og spildevand håndteres i industriområdet.

Tidligere behandling
19.03.2018 Udvalget for teknik og miljø.
03.04.2018 Økonomiudvalget.
10.04.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter

 

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1496 af 12. december 2017.

Høring
Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

13.Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)

Sagsnummer: 18/14782

Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen (C)


Administrativ indstilling

 

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • projektet godkendes endeligt.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme, Møllevej, Askov, 6600 Vejen blev sendt i 4 ugers høring den 28. juni 2018.

Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden.
 • Møllevej 6 vil gerne skifte til fjernvarme.
 • Møllevej 14 vil ikke skifte til fjernvarme på nuværende tidspunkt.
 • Askov vandværk opfordrer til, at fjernvarmeledningerne lægges i den modsatte side af vandledningerne.
 • DGD har ingen bemærkninger til projektforslaget. 
 
Der er således ingen indsigelser mod projektet.
 
Vejen Varmeværk har fremsendt projekt for konvertering af naturgas til fjernvarme for en del af Møllevej, Askov, 6600 Vejen. Der anmodes om Vejen Kommunes godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.
 
Vejen Varmeværk er blevet kontaktet dels af Poul La Cour Fonden – Møllevej 21, Askov, der ønsker, at udskifte deres nuværende naturgasinstallation med fjernvarme og dels Oxdal ejendomme, der vil opføre 10 rækkehuse på Møllevej, som de ønsker opvarmet med fjernvarme. Med baggrund i disse to forhåndstilkendegivelser vil Vejen Varmeværk tilbyde fjernvarme til yderligere 17 ejendomme på Møllevej. 
 
Byrådet bedes tage stilling til, om området kan ændres fra naturgas til fjernvarme.
 
For:
 • De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Omlægningen følger intentionerne i Vejen Kommunes varmestrategi. 
 • CO2 beregningerne viser, at der vil ske et fald i CO2 udledningen.
 • De brugerøkonomiske beregninger viser, at brugerne vil få en billigere varmeregning.
 • Poul La Cour Museet har tilkendegivet, at de vil skifte til fjernvarme.
 • Oxdal ejendomme har tilkendegivet, at deres kommende ejendomme ønskes opvarmet med fjernvarme.
 • Det må forventes, at Naturgasselskabet har haft mulighed for at tjene sin investering hjem, idet projekterne som regel afskrives over 20 år.
 
Imod: 
 • Der er et kollektivt varmeforsyningssystem i forvejen, området vil blive dobbeltforsynet.
 • Det er uafklaret, hvor mange ejendomme, der er interesseret i at skifte.
 • Området ligger i udkanten af Vejen Varmeværks forsyningsområde, og det er omkranset af naturgasområder.  
 • Naturgasselskabet vil blive påført et tab.
 
Udvalgets afgørelse kan, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger.

Tidligere behandling
04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring
Projektet har været i høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

14.Revision af varmestrategi (C)

Sagsnummer: 16/23043

Revision af varmestrategi (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der igangsættes en revision af varmestrategien for Vejen Kommune.
   
 • sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Sagsfremstilling
Kollektiv varmeforsyning i Vejen Kommune er under konstant forandring, og det er derfor aktuelt med en revision af den nuværende Varmestrategi.
 
En af de senest forandringer er bl.a. Energiforliget af 29. juni 2018, der dels ophæver en række af fjernvarmeværkernes nuværende bindinger, og giver dem frihed til at investere og omstille til grønnere energi. Og dels lægger op til større frihedsgrader overfor borgerne i forhold til tilslutningspligt.
 
Revisionen har sammenhæng med Byrådets politikområde 2018 -2021 for ”Miljø og natur”, hvor:
 • vi fortsat vil have fokus på grøn energi, energirenovering og reduktion af Co2 for den enkelte borger, kommunens institutioner og virksomheder.
 • vi ønsker at sikre langsigtet planlægning i forhold til vedvarende energi.
 
Varmestrategien ønskes mere bredt tilgængelig for Kommunes borgere, forsyningsselskaber og øvrige interessenter, og anbefales derfor udarbejdet som en digital plan, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for den enkelte ejendom på et kort. Den digitale plan skal ligge på kommunes planportal, hvor Kommuneplan 2017, lokalplanerne og en række strategier også er tilgængelige i dag.
 
Varmestrategien anbefales, at indeholde følgende emner:
 • Samlet Varmestrategi
 • Baggrund
 • Status på Kollektiv Varmeforsyning
 • Gældende varmeplaner
 • Projektforslag
 
GIS-kort til strategien:
 • Varmeforsyning
 • Forsyningsområder
 • Tilslutningspligt
 • Forbudsområder
 
Varmeforsyningen i Vejen Kommune har siden 2007 udviklet sig fra at være hovedsagelig olie- og naturgasbaseret, til i dag at være tæt på CO2 neutral. Vejen og Rødding har investeret i nye biomasseværker, Brørup har investeret i et flisværk og Holsted har investeret i et solvarmeanlæg.
Herudover har LinkoGas og NGF Nature Energy investeret stort i ny- og udbygning af biogasanlæg, der leverer ”grøn gas” til naturgasnettet.
Ligeledes er der kommet øget fokus på anvendelse af spildvarme fra industrien og store tekniske anlæg, hvor der allerede i dag er indledt samarbejder og andre skrinlagt pga. afgiftsregler.
 
Derudover vil der forventeligt komme et ønske om konverteringer, når kompensationsbetalingen til naturgas bortfalder i 2021.
 
Denne udvikling er ikke kommet af sig selv, og varmestrategien har i høj grad været med til at drive udviklingen fremad.
 
Der er senest den 29. juni 2018 indgået en ny politisk Energiaftale på Christiansborg, der sætter retningen for den grønne omstilling i de kommende år. Man ønsker bl.a. en mere moderne varmesektor med ”Friere og grønnere varme”.              
Aftalen ændrer den danske varmeforsyning på to væsentlige områder. Fjernvarmeværkerne får større frihedsgrader, ved frit brændselsvalg og en reduktion af elafgiften, hvilket skal sikre en overgang fra naturgas til varmepumper og biomasse. Energiaftalen giver ligeledes større frihedsgrader til forbrugerne ved at afskaffe tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. Dette kan ændre på fjernvarmeværkernes forretningsmodeller, da de sandsynligvis skal afhænde varmen på markedsvilkår. Produktions- og forbrugsbindingerne afskaffes gradvist. 
 
Energiaftalen ændrer dog ikke på, at varmeplanlægning også fremover vil være et vigtigt grundlag for, at varmeforsyningen udvikler sig på den samfundsøkonomiske bedste måde.
 
Samarbejde/dialog:
I forbindelse med udarbejdelsen af strategien inviteres kommunens fjernvarmeværker (byområder) til en drøftelse om deres forventninger og ønsker til revisionen.
Ligeledes skal der ske en dialog med kommunens gas- og biogasaktører.
 
I forhold til mulighederne i områder udenfor kollektiv varmeforsyning (det åbne land), så er der tidligere på året afholdt borgermøde med deltagelse af over 130 borgere, fjernvarmeværkerne og de lokale energihåndværkere. Mødet blev afholdt i samarbejde med Energialliancen Trekanten og med deltagelse af Energistyrelsen. På mødet fik borgerne information om, hvilke muligheder de har i forbindelse med udfasning af deres oliefyr.
Opfølgning på borgermødet og den videre indsats i forhold til det åbne land vil ske i et samarbejde i relevant samarbejdsfora.
 
Tidsplanen:
Temamøde om varmeforsyning, Byrådet, oktober 2018
Opstartsmøde med forsyningsselskaber, oktober 2018.
Analyse/dialog af muligheder for udvikling af varmeforsyningen, november 2018 - februar 2019.
Udkast til revideret Varmestrategi, marts 2019.
Møde med forsyningsselskaber, april 2019.
Endelig godkendelse af den Digitale Varmestrategi, Juni 2019.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
26.06.2018 Direktionen.
07.08.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Anslåede udgifter til konsulentbistand i forbindelse med beregninger på, hvad ændringerne betyder for varmeforsyningen, 50.000 kr. Udgiften bliver afholdt inden for driftsbudgettet under omk.sted 651006 – planlægning.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. §3 i LBK. nr. 523 af 22/05/2017.

Høring
Varmeforsyningsselskaber bliver hørt i forbindelse med udarbejdelsen af varmestrategien

Beslutning Direktionen den 07-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og
Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

15.Klimastrategi 2019 (C)

Sagsnummer: 15/2973

Klimastrategi 2019 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der igangsættes en revision af Klimastrategien for Vejen Kommune.
   
 • sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
 

Sagsfremstilling
Der er gået ca. 5 år, siden Klimastrategien blev vedtaget. I perioden har en lang række aktører såvel offentlige som private igangsat aktiviteter i tråd med strategiens 42 handlingsplaner. Af de 42 handlingsplaner er der indtil videre igangsat og gennemført 36 aktiviteter, hvilket har medført en CO² reduktion på mindst 10%.
CO² reduktionen for kommunen som virksomhed er på 29%.
Det eksisterende handlingsplan-katalog er ved at være udtømt, og der er brug for nye handlingsplaner.
Ligesom der er behov for nye CO² beregninger.
 
Klimastrategien anbefales derfor revideret.
 
Klimastrategien ønskes mere bredt tilgængelig for kommunens borgere, forsyningsselskaber og øvrige interessenter, og udarbejdes som en digital strategi, således at handlingsplanerne bliver mere synlige. Den Digitale Klimastrategi skal ligge på kommunes planportal, hvor Kommuneplan 2017, Helhedsplaner og en række strategier også er tilgængelige i dag.
 
Klimastrategi 2019 vil have fokus på forebyggelse af klimaproblemerne. Dvs. reduktion af CO² udledningen.   
Dette adskiller klimastrategien fra den tidligere strategi, der også havde fokus på klimatilpasning.
Klimatilpasning til ekstreme vejrsituationer er omfattet af Kommuneplan 2017 og Spildevandsplanen.
 
Klimastrategien udarbejdes med afsæt i Byrådets politikområder 2018 -2021 bl.a., at:
 • Vi ser affald som en ressource og vil understøtte, at affald og restprodukter anvendes i den videre produktionskæde. Herved tages der hensyn til både miljøet og til virksomhederne.
 • Vi fortsat vil have fokus på grøn energi, energirenovering og reduktion af CO2 for den enkelte borger, kommunens institutioner og virksomheder.
 • Vi ønsker, at bæredygtighed skal være et gennemgående princip i offentlige byggerier.
 • Vi ønsker at sikre langsigtet planlægning i forhold til vedvarende energi
 
Ligeledes forholder strategien sig også til FN´s verdensmål, regeringens energiforlig og de lokale agenda 21 indsatsområder.
 
De enkelte handlingsplaner vil blive beskrevet i forhold til, hvorledes de spiller sammen med verdensmålene.  Fx. vil handlingsplanen: Fremme af cirkulær økonomi, herunder bedre (gen-) anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald omfatte verdensmålene 9, 12 og 13. jf. handlingsplan for FN´s verdensmål. Ligeledes vil der blive inddraget initiativer fra Energiforliget og den grønne omstilling. Fx udbygning af biogas, udfasning af oliefyr til varmepumper m.v.
 
Den samlede Klimastrategi vil, når handlingsplanerne bliver gennemført, dække indsatsområde 1, 3, 4 og 5 i lokal agenda 21. Jf. punkt 4.2 i Lokal agenda 21 i Kommuner og regioner:
 1. Mindskelse af miljøbelastningen
 2. Fremme af biologisk mangfoldighed (-)
 3. Fremme af en bæredygtig byudvikling og by-omdannelse
 4. Inddragelse af den lokale befolkning og erhvervslivet i de Lokale Agenda 21- arbejde
 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold
 
Klimastrategien viderefører Vejen Kommunes klimamålsætninger:
30% CO² reduktion for hele kommunen inden 2030.
Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening: 2% CO² reduktion pr. år for Vejen Kommune som virksomhed indtil 2025, i alt 32%.
 
Tidsplan:
CO2 beregning, september 2018.
Indsamling af handlingsplaner, september – december 2018.
Udkast til revideret klimastrategi, januar 2019.
Endelig godkendelse af klimastrategien, februar 2019.
 
På baggrund af Byrådets videre arbejde med politikdannelse 2018-2021, vil skabelonen til denne strategi blive tilrettet dette.

Tidligere behandling
26.06.2018 Direktionen.
07.08.2018 Direktionen.
 

Økonomiske konsekvenser
Kommunale klimaprojekter fremlægges en gang årligt til politisk prioritering, herunder den afledte økonomi i forhold til budgetlægningen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Direktionen den 07-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen fremsendes til Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalgets anbefaling og
Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

16.Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Sagsnummer: 17/21376

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • indsatsplanen godkendes med tekstændringer fra Miljøstyrelsen.
 
 • de øvrige bemærkninger til planen tages til efterretning, men medfører ikke rettelser i planen.
   
 • tidligere indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalder.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har den 12. december 2017 besluttet at sende et forslag til indsatsplan i offentlig høring. Forslaget har været drøftet i Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og har herefter været i høring i 12 uger. Der er indkommet tre høringssvar.
 
Høringssvarene er vedlagt som bilag. Teknik & Miljøs bemærkninger fremgår af skema, der er vedlagt som bilag.
 
Høringssvarene har givet anledning til en enkelt tilretning. Der er ikke foretaget ændringer i de beskrevne indsatser og handlinger.
 
Indsatsplanen kan ses på: http://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/ og er vedhæftet som bilag.

Baggrund
En indsatsplans formål er at beskytte grundvandet og sikre drikkevand, der lever op til kvalitetskravene uden en kemisk rensning.
 
Miljøstyrelsen har færdiggjort den statslige grundvandskortlægning i Vejen Kommune. Kortlægningen omfatter geologi, grundvandsmagasiner og grundvandsdannelse, den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinerne, strømningsforhold og potentielle forureningskilder m.v.
Som et led i grundvandskortlægningen udpeger Miljøstyrelsen indsatsområder, hvor der er et særligt behov for at sikre grundvandet.
 
Når den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal fastlægge og prioritere den nødvendige indsats.
 
Indsatsplanen beskriver forskellige typer indsatser. Det er f.eks. sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, forbud mod placering af nedsivningsanlæg og nedgravede olietanke i nærheden af indvindingsboringer, tilsyn med oplag af pesticider, oprensning af forurenede arealer, vandværkernes arbejde med egne boringer, udlægning af skovrejsningsarealer samt oplysningskampagner til parcelhusejere, landbrug og andre typer virksomheder.
Indsatsplanen indeholder ikke skærpede regler for landbrug og øvrige virksomheder ud over den generelle miljølovgivning.
 
Byrådet har den 31. maj 2016 vedtaget en indsatsplan gældende for Bække-Klelund-området.
Med vedtagelsen af en samlet indsatsplan for hele Vejen Kommune, vil indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalde.

Tidligere behandling
20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.12.2017 Økonomiudvalget.
12.12.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22.02.2018.
Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27.06.2016.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 448 af 10.05.2017.

Høring
Forslag til indsatsplan har været i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Vagn Sørensen (V), Marion Mortensen (V) og Jørgen Lastein (V) indstiller godkendt.
Niels Therkildsen (A), Elin Winther (A) og Charlotte Klausen (C) stemte imod.
Sagen oversendes til behandling i Byrådet.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

17.Revision af råstofplanen for Region Syddanmark (C)

Sagsnummer: 18/22576

Revision af råstofplanen for Region Syddanmark (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • Vejen Kommune anbefaler Region Syddanmark at foretage justeringer eller revision af Råstofplan 2016, så de nyeste kortlægningsdata kommer til at danne baggrund for udpegningen af interesseområder for indvinding af sand, grus, sten og ler.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse, der beskriver den aktuelle situation og regionens tiltag på råstofområdet siden vedtagelsen af Råstofplan 2016. Redegørelsen er sendt i offentlig høring fra den 21. juni til den 26. september 2018, hvor alle kan komme med bemærkninger, som vil indgå i regionsrådets beslutning om, hvorvidt Råstofplan 2016 skal revideres. Link til høringen.
 
Det fremgår af redegørelsen, at regionen har igangsat en kortlægning af udlagte interesseområder for sand, grus og sten i Vejen, Billund og Esbjerg kommuner. I Vejen Kommune omfatter de udvalgte kortlægninger ca. 4.400 ha, eller ca. 70 % af de eksisterende interesseområder. Desuden er der sat en undersøgelse i gang af et interesseområde for ler ved Sekær. Kortlægningerne forventes afsluttet i begyndelsen af 2019.
 
Regionen forventer, at kortlægningerne vil give svar på hvilke arealer, der på kortere eller længere sigt er interessante for råstofindvinding, og hvilke der ikke er. Derved opnås et grundlag for at vurdere, hvilke arealer det er væsentligt at fastholde som interesseområder i en kommende råstofplan, og hvilke der kan udgå og dermed frigives til anden anvendelse.
 
Interesseområder er områder, hvor regionen skønner, der er gode muligheder for at finde råstoffer. I den nordlige del af Vejen Kommune er der i Råstofplan 2016 udlagt meget store arealer som interesseområder uden særlig dokumentation for en reel råstofforekomst. Der er pt. 13 interesseområder for indvinding af sand, grus, sten og ler på tilsammen 6.600 ha, se kortbilag.
 
Råstofplanens retningslinjer for beskyttelse af ressourcerne i interesseområderne er restriktive i forhold til kommunens planlægning og sagsbehandling. Kommunen må blandt andet ikke planlægge for ændret arealanvendelse eller meddele tilladelser, der kan forhindre råstofindvinding. Det er derfor vigtigt, at udpegningen af interesseområder sker på baggrund af en konkret kortlægning, så der kun udpeges områder, hvor der er en reel mulighed for at finde råstoffer.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
§§ 5, 5a og 6a i bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr. 124 26.01.2017.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

18.Flexpendler forsøg 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6839

Flexpendler forsøg 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejen Byråd vedtog den 13. marts 2018 at igangsætte FlexPendler som forsøgsprojekt i samarbejde med Sydtrafik. Det blev besluttet at søge puljemidler i samarbejde med Sydtrafik til pilotprojektet med indtil 50 % tilskud til projektet.
 
I starten af juli fik Sydtrafik meddelelse om tilsagn om støtte fra ”Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder”.
 
Der er derfor aftalt opstartsmøde sidst i august, hvorefter der vil være nogen forberedelse af workshops, udvælgelse af deltagere samt kontakt til uddannelsesinstitutionerne.
 
Selve pilotprojektet forventes at foregå fra uge 43/2018 til og med uge 6/2019. Undervejs vil der foretages en evaluering sammen med deltageren, og ligeledes vil pilotprojektet afsluttes med en evaluering.
 
Aabenraa Kommune er også med i forsøget og vil deltage med et mindre antal elever udvalgt efter nogle endnu ikke fastsatte kriterier. Kørslen i Aabenraa forventes at være lidt anderledes end kørslen i Vejen Kommune, hvorfor en sammenligning vil kunne foretages ved slutevalueringen.
 
Tilsagnet om støtte gælder også midler til efterfølgende forsøg, når FlexPendler forsøget er foretaget. Hvilke kommuner, der ønsker at medvirke efterfølgende, er ikke afklaret endnu, men Vejen og Aabenraa Kommuner kan, såfremt de ønsker, fortsætte i endnu et forsøg.

Tidligere behandling
06.03.2018 Økonomiudvalget.
13.03.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 22.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 715 af 25.06.2014.

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

19.Status for særligt uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter) på kommunens vejnet (B)

Sagsnummer: 17/683

Status for særligt uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter) på kommunens vejnet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø har udarbejdet en sortpletanalyse for perioden 1. januar 2013 til 31. december
2017. En sortpletanalyse er en systematisk metode til at udpege de mest uheldsbelastede lokaliteter på vejnettet.
 
I Vejen Kommunes trafiksikkerhedsplan 2013-2016 er det valgt at definere kryds som sorte pletter, hvis der er registreret mindst fire uheld i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december
2017.
 
I analysen er seks kryds udpeget som potentielle sorte pletter, men da to af krydsene i løbet af analyseperioden er ombygget, kan kun følgende fire kryds betegnes som sorte pletter:
 • Fuglesangsallé/Koldingvej/Præstevænget, Vejen.
 • Esbjergvej/Glejbjergvej, Glejbjerg.
 • Boulevarden/Skovvej, Vejen.
 • Vejlevej/Esbjergvej, Brørup.
 
Krydset Vejlevej/Esbjergvej ved Brørup er ombygget i løbet af analyseperioden, men da der efter krydsombygningen er registreret fire uheld, heraf tre med lette trafikanter, betragtes krydset fortsat som en sort plet.
 
Sorte strækninger er strækninger, hvor der i analyseperioden er registreret mindst fire uheld inden for 400 m. En sort strækning kan godt være kortere eller længere end 400 meter, så længe strækningen opfylder kriteriet om, at der er registreret fire uheld inden for 400 meter.
 
I analysen er otte strækninger med varierende længde udpeget som sorte strækninger, men da der på tre af strækningerne, i løbet af analyseperioden, er foretaget større eller mindre trafiksikkerhedsfremmende tiltag, betragtes kun følgende fem strækninger som sorte strækninger:
 • Asbovej, Asbo.
 • Fuglesangsallé, Vejen.
 • Nørregade-Søndergade, Vejen.
 • Nørregade-Søndergade, Brørup.
 • Skodborg Nørregade-Søndergade, Skodborg.
 
Af vedlagte bilag findes uddybende uheldsdata, samt kortbilag, for de udpegede sorte pletter og strækninger.
 
Udover de menneskelige omkostninger er trafikuheld forbundet med store økonomiske omkostninger. Ifølge tal fra Vejdirektoratet og COWI koster en personskade i gennemsnit samfundet ca. 600.000 kroner. Kommunens udgifter udgør gennemsnitligt 2/3 eller ca.
400.000 kroner pr. personskade. Der er derfor et stort økonomisk incitament for kommunen til at bekæmpe sorte pletter/strækninger.
 
I budget 2018 er der afsat 788.000 kr. til udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter. I 2018 er en del af puljen til trafiksikkerhedsprojekter afsat til at ombygge den sorte plet i krydset Skovvej/Boulevarden (besluttet af Udvalget den 16.04.2018). Arbejdet ventes udført i løbet af 2018.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

20.Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B)

Sagsnummer: 17/12031

Orientering om placering i Kommunernes Skoletrafiktest (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har primo juni 2018 modtaget resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest fra
Rådet for Sikker Trafik.
 
Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsatser for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. Testen spørger ind til, hvilket fokus den enkelte kommune har på sikker skoletrafik, samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.
 
Aabenraa Kommune blev igen årets landsvinder med 93 point ud af 100 mulige. Det er tredje gang i alt og andet år i træk, at kommunen løber med den samlede sejr. Dermed er Aabenraa også regionsvinder i Syddanmark.
 
Vejen Kommune scorede i 2018 76 point, og rykker dermed op som nummer fire i syd- og Sønderjylland. I 2017 scorede Vejen Kommune kun 59 point og lå blot nummer seks i Syd- og Sønderjylland. I forhold til 2017 er Vejen Kommune den kommune i Syd- og Sønderjylland med størst fremgang (+17 point).
 
Ifølge et udtræk fra Rådet for Sikker Trafik, er der i Vejen Kommune et stort potentiale i at få skolerne til i højere grad at undervise eleverne i Gå-prøven, Cyklistprøven og prioritere færdselsundervisning i udskolingen. Blot 8,6 % af eleverne i 0./1. klasse i Vejen Kommune gennemførte således Gå-prøven, mens 20,2 % af eleverne i 6. klasserne gennemførte
Cyklistprøven. Dermed er Vejen Kommune den kommune i Syd- og Sønderjylland, hvor færrest elever gennemførte cyklistprøven.
 
I udskolingen kan skolerne finde forskellige former for undervisningsmateriale på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside, ligesom de gratis kan booke et besøg fra Sikker Trafik LIVE. Her kan de få en person ud, der selv har været involveret i en trafikulykke, til at fortælle eleverne om konsekvenserne ved en trafikulykke. I skoleåret 2016/17 havde 26,8 % af eleverne i 8.-10. klasse besøg af en ambassadør fra Sikker Trafik LIVE. I 2019 forventer Teknik & Miljø, at dette tal er væsentligt forbedret, idet en stor del af 8. klasse eleverne i 2018 deltog i kommunens Trafikcafé, hvor de blandt andet får besøg af en ambassadør fra Sikker Trafik LIVE.
 
Det er ifølge Rådet for Sikker Trafik vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af vores adfærd, og derfor er det vigtigt, at børnene har gode trafikvaner, når de forlader skolen, og står foran de 10 farligste år i trafikken (15-24 år).

 


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

21.Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen - Optagelse af privat fællesvej som offentlig vej (B)

Sagsnummer: 18/6218

Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen - Optagelse af privat fællesvej som offentlig vej (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der gives afslag på at optage den private fællesvej, Drachmannsvej 8-12, 6600 Vejen, som en offentlig vej.
 
 • Vejen Kommune er indstillet på at overtage den private fællesvej, hvis ejerne af vejen søger om det.
 
 • den private fællesvej, ved kommunens overtagelse af vejen, bibeholdes som en privat fællesvej.
 
 • ejerne og/eller brugerne af den private fællesvej afholder alle udgifter ved overdragelse af vejen til kommunen.

Sagsfremstilling
I ansøgning af 24. november 2017 søger Hans Jacobsen, Drachmansvej 8, 6600 Vejen med flere om, at Vejen Kommune optager den private fællesvej, Drachmansvej 8-12, 6600 Vejen, som en offentlig vej.
 
Den private fællesvej, vejmatrikel nr. 19 pc, Vejen by, Vejen, er skitseret med pink på kommunens oversigtskort af 28. marts 2018.
 
Udvalget behandlede ansøgningen på deres møde den 16. april 2018, og de besluttede at sende forslag om at give afslag på at optage vejen som offentlig i høring hos ansøgerne og øvrige berørte parter.
 
Forslaget til afslag var i høring hos ansøgerne med flere i maj, juni og juli 2018 og samtidig i høring på kommunens hjemmeside.
 
I mail af 30. juli 2018 vurderer Hans Jacobsen, en af ansøgerne, at vejen bør være en offentlig vej. Det er en vej for tre ejendomme med en længde på cirka 40 meter. Han finder det mærkeligt, at vejen skal være en privat vej underforstået, at øvrige veje i området er offentlige veje, og at vejen ejes af ejerne af ejendommen Hostrupvej 5, 6600 Vejen. En vej, som nævnte ejere ikke selv benytter, og en vej som intet har med deres ejendomme at gøre.
 
Derudover er der, opgjort den 6. august 2018, ikke kommet yderligere bemærkninger til forslaget til afslag.
 
I ansøgningen henviser ansøgerne til, at ”vejen i tidernes morgen er lovet ændret til en offentlig vej jf. skødebetingelserne, se venligst vedhæftet”. De henviser til det betingede skøde af 17. april 1984, hvor det blandt andet fremgår, at vejen skal færdiggøres, så vejen opfylder de krav, som kommunen stiller for at optage vejen som offentlig, og at når vejen er færdig, kan de søge om at få vejen optaget som offentlig, og at en optagelse i så fald vil være en politisk beslutning i Byrådet.
 
Det vurderes, at skødets tilkendegivelse blot er en privatretlig tilkendegivelse mellem to parter, og at det derfor ikke binder kommunen til at optage vejen som offentlig.
 
Tilkendegivelsen er ej heller et løfte om, at vejen skal optages som en offentlig vej. Der er alene tale om et løfte om at færdiggøre vejen, så vejen opfylder de krav, som kommunen stiller for at optage vejen som offentlig og en tilkendegivelse om, at køberen dermed kan søge kommunen om at få vejen optaget som en offentlig vej.
 
Den private fællesvej er en blind lille vej, der giver de tre ejendomme, Drachmannsvej 8, 10 og 12 adgang til offentlig vej.
 
Det er fortsat vurderingen, at vejen ikke har almen offentlig færdselsmæssig betydning, men at vejen kun har færdselsmæssig betydning for de tre ejendomme på vejen.
 
Det vurderes derfor fortsat, at vejen ikke bør optages som en offentlig vej, og at vejen derfor bør forblive en privat fællesvej.
 
Med hensyn til ejerskabet af vejen er det ikke usædvanligt, at ejerne af en privat fællesvej ikke selv benytter vejen, bor et helt andet sted med mere. Ansøgerne kan formentlig overtage vejen. Det er et privatretligt anliggende mellem dem og ejerne af vejen.
 
En anden mulighed er, at Vejen Kommune overtager vejen, og at kommunen dermed kommer til at eje den private fællesvej. Kommunen skal ej blot som ejer af vejen deltage i vedlige-holdelse af vejen.
 
Det vurderes, at ejerne af vejen og/eller brugerne af vejen skal betale udgiften til overdragelse af vejen til Vejen Kommune. Det vil sige udgift til udarbejdelse af skøde, tinglysning af skøde med flere afledte udgifter.

Tidligere behandling
16.04.2018 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommune bestemmer, hvilke veje der skal være offentlige veje, og hvilke veje der skal være private fællesveje. Kommunen kan dermed optage en privat fællesvej som en offentlig vej. Det følger af vejlovens § 15.
 
Ansøgerne med flere berørte parter har mulighed for at klage over kommunens eventuelle afslag på at optage vejen som offentlig. Det følger af vejlovens § 132, stk. 1.
 
Udgør den uvedkommende motoriserede færdsel mere end 50 % af den samlede færdsel på en privat fælleslej, skal kommunen optage vejen som offentlig eller nedbringe den uvedkommende færdsel, så den kommer under 50 %. Det følger af privatvejslovens § 58, stk. 1.
 
Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Vejen Kommunes forslag om at give afslag på at optage den private fællesvej som en offentlig vej var i maj, juni og juli 2018 i høring hos berørte parter og i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

22.Tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladserne langs motorvejsnettet (B)

Sagsnummer: 18/22887

Tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladserne langs motorvejsnettet (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Udvalget for teknik og miljø orienteres om de nye regler.

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2018 trådte nye regler om tidsbegrænset parkering på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet i kraft.
 
Reglerne er besluttet af regeringen og Dansk Folkeparti. Reglerne siger, at lastbiler fremover maksimalt må parkere 25 timer på rastepladserne.
 
Vejdirektoratet har opsat nye skilte på rastepladserne, som viser, at lastbiler højest må parkere i 25 timer, og lastbilchaufførerne vil blandt andet blive informeret via flyveblade.
 
Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for parkeringskontrollen frem til omkring den 1. januar 2019, hvor den overgår til Færdselsstyrelsen. Kontrollen vil blive udført af Parkeringskontrol Nord, som har både udstyr og erfaring med håndhævelse af parkeringsregler.
 
Flere kommuner, Dansk Industri og transport- og logistikbranchen har udtrykt sig skeptiske overfor de nye regler, blandt andet om at lastbilerne blot vil finde et andet sted at parkere i stedet for motorvejsrastepladserne. Dermed flyttes problemstillingen – eventuelt til det kommunale vejnet og med risiko for gener i form af fremkommelighed, trafiksikkerhed, affaldshenkastning og utryghed m.v. for borgere og virksomheder.
 
Teknik & Miljø har vendt denne bekymring med Vejdirektoratet på et dialogmøde. Vejdirektoratet henviste til den politiske beslutning om de nye regler og orienterede om, at de nu vil udmønte reglerne. Vejdirektoratet vil dog følge eventuelt ændrede parkeringsmønstre på statens rastepladser og modtager gerne input og målinger fra det kommunale vejnet.
 
Med baggrund i det nye regelsæt anbefales det i første omgang at foretage en registrering og tilsyn i forhold til lastbilparkeringer på det kommunale vejnet, der er beliggende motorvejsnært. Ud fra denne registrering kan det senere vurderes, hvorvidt der er behov for, at der lægges pres i forhold til lovændringer eller lignende.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov nr. 693 af 08.06.2017. 

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

23.Baltic Pipe: Nyt gasprojekt gennem Danmark og Polen (B)

Sagsnummer: 17/22765

Baltic Pipe: Nyt gasprojekt gennem Danmark og Polen (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har indledt miljøvurderingen af Baltic Pipe gasprojektet. Projektet er en mulig ny udbygning af det danske gassystem, der skal transportere norsk produceret naturgas til Danmark og Polen. Det er danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM, som er bygherrer for Baltic Pipe. Link til projektets hjemmeside.
 
Projektet betyder blandt andet, at der skal etableres en gasrørledning gennem Jylland. Inden projektet kan sættes i værk, skal det vurderes, hvilken betydning det vil få på miljøet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af en miljøkonsekvens­rapport (VVM). Miljøstyrelsen har i januar 2018 sendt projektet i høring og indkaldt idéer og forslag til miljøkonsekvens-rapporten. Vejen Kommune fremsendte ikke et høringssvar.
 
Efter den første høring blev Energinet opmærksom på, at krydsningen af Åkær Å og ådal i Kolding Kommune er særdeles vanskelig på grund af meget stejle skrænter flankeret af et jernbanespor kombineret med en dynamik af skove og beskyttede naturtyper. De tekniske og miljømæssige udfordringer betyder, at Energinet har ønsket at supplere forslaget med en alternativ linjeføring.
 
Miljøstyrelsen har derfor udsendt supplerende høring i perioden 18. juni til 6. juli 2018. Den alternative linjeføring vil betyde, at en længere strækning vil krydse Vejen Kommune. Linjeføringen i Vejen Kommune fordobles fra 6 km til cirka 12 km. Se bilag.
 
I Vejen Kommune forløber størstedelen af den alternative strækning på landbrugsjord langs med Åkær Å og uden tilknytning til bymæssig bebyggelse. Området indeholder meget få beskyttede naturarealer, dog krydses Gesten Skov ved Røj Kanal. Der er ikke planlagt bygninger eller andre synlige anlæg i Vejen Kommune, men der opstilles gule/orange markeringspæle. Energinet kan ikke helt afvise, at det kan blive nødvendigt med en ventilstation i Vejen Kommune. Langs gasrørledningen vil der være rettighedsbegrænsninger, f.eks. må der ikke opføres bygninger tættere på ledningen end 20 m, der må heller ikke plantes træer tæt på ledningen.
 
Teknik & Miljø har den 3. juli 2018 fremsendt et høringssvar til Miljøstyrelsen. Se bilag.
 
På baggrund af ansøgningen og høringssvarene vurderer Miljøstyrelsen miljøkonsekvensrapportens emner og omfang.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Høring
Ingen

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

24.Brugertilfredshedsundersøgelse på genbrugspladserne 2018 (B)

Sagsnummer: 18/22775

Brugertilfredshedsundersøgelse på genbrugspladserne 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Teknik & Miljø har iværksat en brugerundersøgelse på Vejen kommunes genbrugspladser.
 
I maj/juni 2018 blev der udleveret spørgeskemaer til genbrugspladsernes besøgende for at undersøge brugernes tilfredshed med kommunens tre genbrugspladser. Der er modtaget svar fra 1.467 privatkunder og 111 erhvervskunder. Stort set alle, der er blevet spurgt, har besvaret spørgeskemaet, og 68 % har endvidere suppleret med én eller flere skriftlige bemærkninger. Rapporten om undersøgelsen er vedlagt.
 
Nedenfor er i hovedtræk gengivet konklusionerne fra brugerundersøgelsen.
 
Brørup Genbrugsplads
Kunderne er generelt meget tilfredse med Brørup Genbrugsplads, både i forhold til åbningstider, forholdene på genbrugspladsen og personalet. Tilfredsheden med forholdene på genbrugspladsen er dog faldet lidt. Det hænger sammen med, at kunderne ønsker gode skilte med flere billeder for at gøre det nemmere at sortere på genbrugspladsen. Køreafstanden får en lidt lavere andel af tilfredse kunder, fordi kunderne, der tidligere kørte til Holsted Genbrugsplads, nu har fået lidt længere. Kommentarerne indikerer, at kunderne er meget tilfredse og glade for at komme på pladsen.

Rødding Genbrugsplads
Kunderne er generelt tilfredse med alle parametre bortset fra åbningstiderne og på hverdage. Specielt kan fremhæves personalets synlighed og vejledning samt pladsens indretning, orden og trafiksikkerhed. Også her nævner kunderne, at tydelige skilte vil gøre det nemmere at sortere på genbrugspladsen.
 
Vejen Genbrugsplads
Der er høj tilfredshed med personalets synlighed, ordenen på pladsen og åbningstiden i weekenden. Tilfredsheden med vejledningen fra personalet ligger lidt lavere end for de øvrige genbrugspladser, men stigende tilfredshed fra 2017 er blevet opretholdt i 2018. Der er en høj andel af utilfredse og mindre tilfredse kunder, når det handler om trafiksikkerhed, indretning, tilgængelighed og kørselsforholdene på pladsen.
 
Generelt er der stor tilfredshed med genbrugspladsernes indretning og personalets synlighed og vejledning. Et fokus område er ønsket om et oversigtskort ved indgangen til pladserne. Herudover er der et ønske om bedre skiltning på Vejen Genbrugsplads, men også kommentarer, der peger i retning af, at skiltningen på de øvrige pladser kan forbedres. På Rødding Genbrugsplads er der desuden et ønske om øget åbningstid – specielt på hverdage.
 
Sammenlignet med tidligere års undersøgelser peges der fortsat på en forbedring af indretningen af Vejen Genbrugsplads, hvilket er igangsat og besluttet af Byrådet ved etablering af en ny genbrugsplads på Koldingvej i Vejen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

25.Opgørelse af antal tilsyn og godkendelser på miljøområdet i 2017 (B)

Sagsnummer: 18/22566

Opgørelse af antal tilsyn og godkendelser på miljøområdet i 2017 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrgodkendelsesloven, overholdes. Derudover føres der blandt andet tilsyn med, at eventuelt påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.
Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder og landbrug får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.
 
Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også bidrage til at få fokus på ressourceoptimering i virksomheden eller på husdyrbruget og på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder eller husdyrbrug er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder blandt andet er muligheden for gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.
Hvert år skal kommunerne indberette arbejdsindsatsen på miljøområdet til Miljøstyrelsen.
 
I dagligdagen sker indberetningen af hver godkendelse og tilsyn løbende til et centralt digitalt system, DMA (digital miljø administration).
 
Nedenstående er en sammenskrivning og et resumé af det udførte arbejde for 2017.
 
Kategori
Antal virksomheder
Antal tilsyn
Antal godkendelser
IED virksomheder
2
1
0
IED landbrug
37
22
9
Godkendelsespligtige virksomheder
83
37
2
Godkendte husdyrbrug
121
50
23
I alt
243
111
 
Tilsynsprocent
 
45,7
 
 
 
 
 
Øvrige virksomheder med tilsyn
232
58
1
Ikke godkendte husdyrbrug
393
110
15
I alt
625
168
 
Tilsynsprocent
 
26,9
 
 
 
 
 
Dambrug
8
8
0
 
 
 
 
 
Antal af godkendelser er inklusiv den lovpligtige revurdering af godkendelser efter otte år fra udstedelsen.
Der er udstedt ni miljøtilladelser (§ 10) på ikke godkendelsespligtige husdyrbrug.
Antal tilsyn indeholder både basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn.
 
Tilsynsprocenten er opgjort for store virksomheder/husdyrbrug, der skal have et basistilsyn minimum hvert tredie år, og hvor der derudover skal føres tilsyn med mindst 40 % af virksomhederne/husdyrbrugene hvert år.
Det ses, at de pligtige tilsyn er udført.
 
Tilsynsprocenten er desuden opgjort for mindre virksomheder/husdyrbrug, der skal have basistilsyn minimum hvert sjette år, og hvor 25 % skal tilses hvert år.
Kravene til tilsynshyppighed er således overholdt.
 
Alle dambrug skal tilses én gang om året.
 
Opfølgning på tilsynene ses i nedenstående skema.
  
Kategori
Henstillinger
Indskærpelser
Påbud
Forbud
Politianmeldelser
IED virksomheder
 
 
 
 
 
IED landbrug
12
 
 
 
 
Godkendelsespligtige virksomheder
1
 
 
 
 
Godkendte husdyrbrug
30
7
 
 
 
Øvrige virksomheder
12
2
 
1
 
Ikke godkendte husdyrbrug
28
5
 
 
 
Dambrug
 
3
 
 
 
 
Henstilling er en uformel aftale eller henstilling om at udbedre et uhensigtsmæssigt forhold.
Indskærpelse er en formel meddelelse om overtrædelse af en generel miljøregel eller et vilkår i en godkendelse.
Et påbud kan meddeles til en virksomhed/landbrug, der overholder reglerne, men myndigheden vil gerne have ændret et uhensigtsmæssigt miljøforhold. Det kan f.eks. være et påbud om overholdelse af vejledende støjgrænser som opfølgning på en støjklage.
Et forbud meddeles til en virksomhed/landbrug, såfremt der udføres en aktivitet, der ikke kan overholde de gældende krav.
 
Teknik & Miljø løser mange sager ved uformelle henvendelser til virksomhederne.
Kun ved grovere overtrædelser eller manglende efterkommelse af henstillinger, udstedes der indskærpelser eller påbud.
 
Der er ikke foretaget politianmeldelser i 2017.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1441 af 2. december 2015.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).
 

26.Midlertidig udsættelse af revision af vandløbsregulativer (B)

Sagsnummer: 15/28957

Midlertidig udsættelse af revision af vandløbsregulativer (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • udarbejdelse af regulativer for de enkelte vandløb afventer vedtagelse af ny vandløbslov.

Sagsfremstilling
Fællesbestemmelser for alle offentlige vandløb i Vejen Kommune blev vedtaget af Byrådet den 10. april 2018 og træder i kraft den 1. august 2018.
 
Arbejdet med at udarbejde regulativer for de enkelte vandløb er påbegyndt i Lintrup Å-systemet.
 
På foranledning af regeringen har der været nedsat et ekspertudvalg, som i december 2017 afleverede en rapport om ændret vandløbsforvaltning.
 
Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at § 3 udpegningen af vandløbene gennemgås, og at vandløbene opdeles i 3 klasser/kategorier – 1. Vandløb med særlige natur- og miljøinteresser - 2. Vandløb med øvrige natur- og miljøinteresser og - 3. Vandløb primært med afvandingsinteresser.
 
Stort set alle offentlige vandløb er i dag § 3 beskyttet. Udpegning vil have indflydelse på valg af regulativtype. Inddelingen af alle vandløb i klasser/kategorier er også nyt og vil også have betydning for udarbejdelse af regulativerne.
 
Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab udarbejdet bemærkninger til ekspertudvalgets anbefalinger omkring en ny vandløbslov. Her anfører de to organisationer, at det er meget vigtigt at sikre, at regulativerne bliver mere overskuelige og mere præcise end det er tilfældet i dag. Organisationerne anbefaler, at der nedsættes et regulativudvalg, som får til opgave at udarbejde et samlet forslag til retningslinjer for fremtidens regulativer.
 
De to interesseorganisationer anbefaler, at der anvendes Q/H regulativer (ved Q/H regulativer kontrolleres vandløbets vandføringsevne ved at sammenholde vandspejlshøjden med den målte vandføring), hvor der skal tages miljø- og naturhensyn. I de vandløb med primært afvandingsinteresser anbefales geometrisk skikkelse (faste krav til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg).
 
Miljøstyrelsen er i færd med at vurdere, om en række vandløb skal udgå af vandområde-planerne, hvilket også kan have betydning for valg af regulativtype. Nogle af disse vandløb vil også være potentielle i forhold til nedklassificering til private vandløb, der ikke udarbejdes regulativer for.
Der er således en række væsentlige forhold som taler for, at udarbejdelse af nye regulativer for de enkelte vandløb udsættes til indholdet i ny vandløbslov er kendt.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lbk. nr. 127 af 26. januar 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

27.Vurdering af vandløbstilstand i indsatsområder for spildevandsrensning (B)

Sagsnummer: 16/22866

Vurdering af vandløbstilstand i indsatsområder for spildevandsrensning (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I en spildevandsplan skal kommunen blandt andet udpege områder, hvor der skal ske forbedret rensning af husspildevand fra ejendomme i det åbne land. Udpegningen sker på baggrund af statens vandområdeplaner. Et forslag til ny spildevandsplan har været i høring i foråret 2016. I forslaget er der udpeget tre nye områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret rensning. Godkendelsesprocessen for spildevandsplan blev sat i bero ved møde i Udvalget for teknik og miljø den 19. september 2016 med ønske om at fremskaffe flere data.
 
Ved møde den 7. februar 2017 besluttede Byrådet, at der skulle foretages faunabedømmelser i de tre indsatsområder med manglende målopfyldelse. Teknik & Miljø har efterfølgende fået udtaget faunaprøver til bedømmelse af vandløbstilstanden. Analyseresultat er den 6. juli 2017 sendt til Miljøstyrelsen med anmodning om ny vurdering af vandløbenes tilstand. Teknik & Miljø fik svar fra Miljøstyrelsen ved brev af 1. juni 2018. Der er opnået målopfyldelse i et enkelt indsatsområde Sekær Sønderbæk, delvis målopfyldelse i Tobøl-Bobøl Bæk samt delvis målopfyldelse ved oplandene til Jels Søerne.
 
Resultatet vurderes af Teknik & Miljø at betyde, at der ikke skal stilles krav om indsats i Sekær Sønderbæk samt i oplandene til Jels søerne. Ved Tobøl-Bobøl Bæk er der igangsat kloakering af Bobøl, og Ribehøj er blevet tilsluttet offentlig kloak. Der udtages ny faunabedømmelse i Tobøl-Bobøl Bæk i 2019 for at se, om det har forbedret vandløbstilstanden. Hvis ikke, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen for dette område.
 
Teknik & Miljø er gået i gang med en revision af spildevandsplanen, hvor ovenstående ændringer indarbejdes, men det øvrige indhold i planen tilrettes også, hvor det er relevant.

Tidligere behandling
16.01.2017 Udvalget for teknik og miljø.
31.01.2017 Økonomiudvalget.
07.02.2017 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om vandplanlægning, nr. 1606 af 26. december 2013.
Spildevandsbekendtgørelsen Bek. nr. 1469 af 12. december 2017.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

28.Månedlig budgetopfølgning - juli 2018 (B)

Sagsnummer: 18/898

Månedlig budgetopfølgning - juli 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at 
 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Forbrugsrapporten for juli måned for Teknik & Miljø er gennemgået.
 
Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.
 
Såfremt der kommer ændringer til budgettet, vil de blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).
 

Bilag

29.Stillingtagen til mødekalender 2019 (B)

Sagsnummer: 18/16753

Stillingtagen til mødekalender 2019 (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter forslag til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder 2019 med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.
 • efter Byrådets godkendelse af økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til politisk mødekalender 2019 til drøftelse hos de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling
Ifølge Styrelseslovens §8 træffer Byrådet hvert år beslutning om, hvor og hvornår de ordinære møder skal afholdes.
 
Tilsvarende fastlægger de stående udvalg selv deres mødekalender, jf. Styrelseslovens §20.
 
Der foreligger forslag til mødekalender 2019.
 
Efter godkendelse af tidspunkter for økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder sendes forslag til fagudvalgsmøderne til behandling i de stående udvalg.

Tidligere behandling
19.06.2018 Økonomiudvalget.
26.06.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Styrelsesloven §8 og §20.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 26-06-2018
Godkendt.
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Godkendt med mødetidspunkt kl. 15.30.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

Bilag

30.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Sagsfremstilling
 • Orientering om opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet genbrugspladsen i Brørup.
 
 
 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 20-08-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm (O).

31.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Afbud: Claus Grimm (O).