Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 07-08-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/6 2018 (B)

Sagsnummer: 18/6214

Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/6 2018 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • orienteringen om budgetopfølgningen pr. 30.06.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet en forbrugsprocent på 49,9. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 53,3.
 
Lønforbrugsprocenten er på 50,5 i år mod 48,5 sidste år.
 
Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Taget til efterretning.
 
Malene K. Nielsen (V) deltog ikke.

Bilag

2.Budgetlægningen 2019-2022 (B)

Sagsnummer: 18/10077

Budgetlægningen 2019-2022 (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • de supplerende tekniske ændringer godkendes.
 • der gives en orientering om status på budgetlægningen.
 • der orienteres om ansøgning om lånedispensationer og om ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, jf. Økonomiaftalen.
 • programmet for budgetseminaret drøftes.

Sagsfremstilling
Direktionen har nu udarbejdet en foreløbig hovedoversigt til Budget 2019-2022 baseret på det tekniske budget.
 
Regeringen og KL indgik den 7. juni 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2019. Administrationen har foretaget en konsekvensberegning af økonomiaftalen i forhold til indtægter og udgifter. De væsentligste elementer i budgetgrundlaget gennemgås nedenfor.
 
 
1. Indtægter
Der er valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.570,4 mio. kr. De generelle tilskud er budgetteret i overensstemmelse hermed og med et statsgaranteret befolkningstal på 42.822. For så vidt angår overslagsårene er de generelle tilskud budgetteret ud fra den forventede befolkningsudvikling, jf. den gældende befolkningsprognose.
 
Kommunal grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme er budgetteret, jf. statistik over afgiftspligtige grunde og ejendomme pr. 23/6 2018.
 
Der budgetteres samlet med indtægter på 2.629,6 mio. kr. i 2019 stigende til 2.800,4 mio. kr. i 2022.
 
Vejen Kommune modtager i 2019 et likviditetstilskud på 39,1 mio. kr. Der er i overensstemmelse med vedtagelsen af Budget 2018-2021 forudsat, at der fortsat vil være et likviditetstilskud i overslagsårene på knap 37 mio. kr.
 
 
2 og 3 Skattefinansieret drift og renter
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. maj 2018 de tekniske ændringer til budget 2019-2022.
 
Der er efterfølgende udarbejdet en supplerende oversigt med tekniske ændringer. De supplerende tekniske ændringer vedrører primært konsekvenser af Økonomiaftalen og lokale politiske beslutninger efter den 22. maj 2018.
 
De supplerende tekniske ændringer på det skattefinansierede område udgør 11,9 mio. kr. i 2019, 13,9 mio. kr. i 2020, 16,4 mio. kr. i 2021 og 15,5 mio. kr. i 2022.
 
I disse beløb indgår merudgifter som følge af ændret lovgivning. Det drejer sig om 9,7 mio. kr. i 2019, hvilket stiger til 17,1 mio. kr. i 2022. Derudover indgår udgifter til overenskomstmæssige lønstigninger på SOSU- og sygeplejerskeområdet, som udgør mellem 2,6 og 3,7 mio. kr. årligt. Disse udgifter modsvares af et tilsvarende højere bloktilskud.
 
 
 
Supplerende tekniske ændringer
I 1.000 kr.
BF 2019
BF 2020
BF 2021
BF 2022
Skattefinansierede område
 
 
 
 
Serviceområder
3.755
8.012
11.920
11.382
Udvalget for teknik og miljø
1.274
1.179
1.064
1.064
Udvalget for arbejdsmarked og integration
2.090
2.090
2.090
2.090
Udvalget for skoler og børn
-343
4.095
7.872
7.653
Udvalget for sundhed, kultur og fritid
996
1.035
1.038
1.040
Udvalget for social og ældre
-841
-586
-478
-458
Økonomiudvalget
579
199
334
-7
Overførsler
5.629
3.309
1.953
1.544
Udvalget for arbejdsmarked og integration
5.538
5.477
4.489
4.489
Udvalget for social og ældre
91
-2.168
-2.536
-2.945
Forsikrede ledige
0
0
0
0
Kommunal medfinansiering
3.133
3.133
3.133
3.133
Øvrige områder
-604
-604
-604
-604
Skattefinansierede område i alt
11.913
13.850
16.402
15.455
 
 
Serviceudgifter
De supplerende tekniske ændringer medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 3,8 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020, 11,90 mio. kr. i 2021 og 11,4 mio. kr. i 2022.
 
Under Udvalget fra arbejdsmarked og integration er der samlet merudgifter for 2,1 mio. kr. årligt, hvilket primært skyldes, at Vejen Kommunes refusion af udgifter til forebyggende foranstaltninger på integrationsområdet vil falde som følge af, at staten har præciseret reglerne på området.
 
Under Udvalget for skoler og børn er de samlede merudgifter på -0,3 mio. kr. i 2019 stigende til 7,8-8,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært det nye skoleforløb – Forberedende Grunduddannelse (FGU) – som træder i kraft 1/8 2019.
 
Under Udvalget for social og ældre falder serviceudgifter 0,5-0,8 mio. kr. årligt. Heri indgår en særskilt lønregulering på SOSU- og sygeplejerskeområdet, jf. overenskomstforhandlingerne 2018. Den særskilte regulering udgør 2,5 mio. kr. i 2019 stigende til 3,6 mio. kr. i overslagsårene.
På voksenhandicap-området (midlertidige ophold) reduceres budgettet med 4,3-5,1 mio. kr. som følge af en lavere tilgang end hidtil forudsat.
 
Overførselsudgifter
På overførselsområdet udgør de samlede ændringer 5,6 mio. kr. i 2019 faldende til 1,5 mio. kr. i 2022.
 
Under Udvalget for arbejdsmarked og integration er der samlede merudgifter for mellem 5,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr. Nettomerudgiften skyldes primært en teknisk omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats på konto 5.90, idet statsrefusionen bortfalder. Den manglende driftsindtægt modsvares af et større tilskud via budgetgarantien på kommunens finansieringsside.
 
Under Udvalget for social og ældre er der ændringer for 0,1 mio. kr. i 2019 faldende til -2,9 mio. kr. i 2022. Reduktionen skyldes primært en nedjustering i nettotilgangen af førtidspensionister.
 
Kommunal medfinansiering
Vejen Kommunes udgiftsniveau til medfinansiering er fastsat ud fra en kommunefordelt prognose, som udarbejdes af Sundhedsdatastyrelsen. Prognosen er udarbejdet på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i regionernes økonomiaftale og aktivitetsniveauet i 2017. På baggrund heraf indarbejdes en merudgift på 3,1 mio. kr. årligt.
   
Den vejledende serviceramme for 2018 er opgjort til 1.860,7 mio. kr., jf. Kommunalstatistiske meddelelser Tabel G. 1.12. Rammen er beregnet med udgangspunkt i Budget 2018. Herefter korrigeres der for pris- og lønstigninger samt øvrige reguleringer som følge af Økonomiaftalen og Lov- og cirkulæreprogrammet.
 
 
Servicerammeberegning Budget 2019
1.000 kr.
Beløb
Vejledende serviceramme, jf. tabel G 1.12
1.860.681
 
 
Basisbudget 2019, 3. pl
1.842.693
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018
40.301
PL-korrektion
-102
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018
1.882.892
Supplerende tekniske ændringer, ØK 7/8 2018
3.755
Endeligt teknisk budgetforslag
1.886.647
Forskel til vejledende serviceramme
25.966
 
 
Serviceudgifterne i det tekniske budget udgør 1.886,6 mio. kr. Dermed ligger serviceudgifterne 26,0 mio. kr. over den vejledende serviceramme.
 
 
Foreløbigt resultat af den ordinære driftsvirksomhed
Overskuddet af den ordinære driftsvirksomhed udgør i 2019 18,4 mio. kr. Det er væsentligt under målsætningen på 70 mio. kr. i den økonomiske politik.
I 2020 er overskuddet på 1,4 mio. kr., mens der i 2021 og 2022 er underskud på henholdsvis 20,0 og 30,8 mio. kr.
 
Direktionen har udarbejdet et råderumskatalog til Budget 2019-2022. Kataloget indeholder forslag på samlet ca. 28 mio. kr. årligt.
 
For at opnå et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 70 mio. kr. i 2019, vil der skulle gennemføres yderligere reduktioner for knap 25 mio. kr.
 
 
4. Skattefinansieret anlæg
Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2019-2022.
 
Investeringsoversigten indeholder samlet anlægsprojekter for netto 70,0 mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene. Det svarer til 280 mio. kr. over en 4-årig periode inklusiv pl-reguleringer i overslagsårene. 
I investeringsoversigten er der på Økonomiudvalgets område afsat en ikke disponeret pulje. Puljen udgør 8,0 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020, 54,2 mio. kr. i 2021 og 51,8 mio. kr. i 2022. 
 
I 2019 svarer de netto 70 mio. kr. til 104,8 mio. kr. brutto.
 
 
5. Forsyningsvirksomheder
Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering. Der er udarbejdet et forslag til tekniske ændringer på -0,1 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene.
 
 
6. Tilgang/afgang likvide aktiver
Der er budgetteret med låneoptagelse til følgende projekter:
 
Forudsat låneoptagelse og afdrag på lån
(i hele 1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Byfornyelse mv.
-2.601
-2.601
-2.601
-2.601
Renovering/nybygning på serviceområder – forventet lånedispensation
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Energiforbedringer – kommunale bygninger
-4.111
-4.111
-4.111
-4.111
Låneoptagelse i alt
-11.711
-11.711
-11.711
-11.711
Afdrag i alt
26.749
26.934
27.732
28.542
Netto låneoptag/-afdrag
15.038
15.223
16.021
16.831
 
Der budgetteres med nettoafdrag på 15,0 mio. kr. i 2019. I perioden 2019-2022 udgør nettoafdragene 63,1 mio. kr.
 
Det er forudsat, at der vil blive overført uforbrugte drifts- og anlægsbeløb fra 2018 til 2019 på 93 mio. kr. Disse midler indgår i den beregnede ultimokassebeholdning pr. 31/12 2018. Det er endvidere forudsat, at niveauet for overførsler vil blive nedbragt til ca. 60 mio. kr. i løbet af 2019 og 2020.
 
 
Ansøgninger om lånedispensationer og særtilskud
I lighed med tidligere har kommunerne adgang til at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om lån og særtilskud.
 
For 2019 er der afsat følgende lånepuljer, jf. Økonomiaftalen:
 • 250 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale (frist 7/8 2018)
 • 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder (frist 7/8 2018)
 • 200 mio. kr. til investeringer på det ordinære anlægsområde (frist 7/8 2018)
 • 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (frist 7/8 2018)
 
Derudover er der afsat følgende tilskudspuljer:
 • Tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet (300 mio. kr.). (frist 3/8 2018)
 • Tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder (231 mio. kr.). (frist 3/8 2018)
 • Tilskud på 250 mio. kr. til skattenedsættelser i 2019. (Der skal ikke ansøges om tilskud. Tilskuddet fordeles på baggrund af de skattenedsættelser, der vedtages)
 
 
Administrationen har fremsendt ansøgninger til lånepuljerne vedrørende investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder samt investeringer på det ordinære anlægsområde. Der er ikke dermed taget stilling til, om Byrådet vil benytte eventuelle lånedispensationer.
 
Derudover er der ansøgt om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser
Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Økonomisk politik for Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
De supplerende tekniske ændringer godkendt.
 
Orientering om status på budgetlægningen og ansøgning om lånedispensationer og om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner taget til efterretning.
 
I forhold til det tekniske budget søges balancen forbedret med ca. 50 mio. kr. i 2019.
 
Jf. den vejledende serviceramme skal serviceudgifterne i 2019 reduceres med ca. 26 mio. kr. med tilsvarende effekt i overslagsårene. Til dette formål kan hele eller dele af råderumskataloget samt andre initiativer på serviceområder tages i brug.
 
Herefter skal budgetforslaget forbedres med yderligere 25 mio. kr. Forbedringen kan opnås ved at reducere serviceudgifter og andre driftsudgifter. Områder med stor udgiftsstigning i det tekniske budget vurderes nærmere. Ligeledes vurderes konsekvenserne af større lovændringer, der har negative konsekvenser for kommunens økonomi, hvis nuværende aktiviteter fortsætter uændret (fx vedrørende erhvervsfremmesystemet og finansieringsomlægning af aktiveringsudgifter).
 
I 2019 kan forbedringen ligeledes opnås ved at reducere eller udskyde anlægsinvesteringer og eventuelt ved at søge driftsoverførsler fra 2018 til 2019 reduceret.
 
Programmet for budgetseminaret godkendt.

Bilag

3.Beskrivelse af udviklingen på det specialiserede socialområde (B)

Sagsnummer: 18/20503

Beskrivelse af udviklingen på det specialiserede socialområde (B)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • der gives en orientering om beskrivelsen af udviklingen på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling
På mødet den 22. maj 2018 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en beskrivelse af udviklingen på det specialiserede socialområde. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 samt udarbejdelsen af det tekniske budget 2019-2022 viser, at der på voksen-handicapområdet er en kraftig udgiftsvækst.
 
I Økonomiaftalen for 2019 fremgår det, at en række kommuner i stigende grad oplever styringsudfordringer på det specialiserede socialområde. Regeringen og KL har derfor aftalt, at der fortsat skal være fokus på udgiftsstyring på området.
Regeringen og KL har igangsat et fælles analyseprogram, der skal medvirke til at understøtte den faglige udvikling på det specialiserede socialområde og samtidig understøtte kommunernes prioriteringsmuligheder på området.
 
I beskrivelsen af udviklingen på det specialiserede område i Vejen Kommune indgår følgende overordnede udgiftsområder:
 • Voksen-handicapområdet
 • Udsatte børn og unge
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Specialundervisning
 
I det tekniske budget udgør udgifterne til disse områder ca. 398 mio. kr. Det svarer til godt 21 pct. af kommunens samlede serviceudgifter.
 
I opgørelsen er antal og udgifter i 2014-2017 baseret på de faktiske regnskaber og antal. I 2018 og 2019 er udgifter og antal baseret på henholdsvis det korrigerede budget 2018 og det tekniske budget 2019.
 
Udgiftsmæssigt udgør voksen-handicapområdet den største andel af de samlede udgifter på det specialiserede socialområde. I 2019 udgør området 217,7 mio. kr., mens området udsatte børn og unge udgør 116,4 mio. kr.
 
Fra 2014 til 2019 er udgifterne på voksen-handicapområdet steget fra 183,1 mio. kr. til 217,7 mio. kr. Udgiftsstigningen kan på et helt overordnet niveau forklares med en stigning i antallet af helårspersoner, der modtager et tilbud. Antal helårsmodtagere er i perioden steget fra 442 til 518. Samtidig er den samlede gennemsnitspris også steget lidt i perioden.
 
På området udsatte børn og unge er udgifterne fra 2014 til 2019 faldet fra 122,8 mio. kr. til godt 116,4 mio. kr. Udgiftsfaldet vedrører anbringelsesområdet, hvor gennemsnitsprisen pr. foranstaltning er faldet med ca. 8 procent. I perioden har der dog samtidig været en mindre stigning i antallet af helårspersoner, som har fået en foranstaltning.
 
Udgifterne til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er fra 2014 til 2019 steget fra 6,4 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Antallet af helårsmodtagere er i perioden steget fra 32 til 56.
 
Udgifterne til specialundervisning er alene opgjort fra 2016. Fra 2016 til 2019 er udgifterne steget fra 46,9 mio. kr. til 51,5 mio. kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen. Den økonomiske udvikling, som er beskrevet i notat, er generelt indarbejdet i det tekniske budget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Beskrivelsen af udviklingen taget til efterretning.
Direktionen udarbejder handlingsplan med henblik på at nedbringe udgifterne og forbedre styringen på området.

Bilag

4.Dansk Byggeri - Kommunernes erhvervsvenlighed 2018 (B)

Sagsnummer: 18/19651

Dansk Byggeri - Kommunernes erhvervsvenlighed 2018 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Dansk Byggeri offentliggjorde deres målinger af kommunernes erhvervsvenlighed den 20. juni 2018. Analysen kan læses på erhvervsvenlighed.dk.
 
Vejen Kommune er placeret på en samlet 14. plads. I Dansk Byggeris terminologi er Vejen Kommune akkurat lige placeret blandt de mest erhvervsvenlige kommuner.
 
Vejen Kommune er gået tilbage fra placering nr. 1 i 2016 og nr. 2 i 2017.
 
Dansk Byggeri måler på 30 indikatorer, som alle siger noget om, hvordan det er at drive virksomhed. Kommunernes placering fra 1 til 98 for hver indikator bliver regnet sammen til én værdi ud fra vægtning af parametrenes vigtighed. Vægtningen er baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.
 
Samtidig udvælger Dansk Byggeri indikatorer og afgrænser dem ud fra Dansk Byggeris interessefelter.
 
Data kommer fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber, spørgeskema til kommunerne.
 
Vejen Kommunes tilbagegang til plads nr. 14 skyldes:
 
 • En lille ændring i byggesagsbehandlingstider ift. sidste år.
 • Mange kommuner afskaffer byggesagsgebyrer.
 • Erhvervsvenlige åbningstider på genbrugspladser, hvor forskydningen skyldes en forbedring hos andre kommuner, i og med der er uændret åbningstider i Vejen Kommune.
 • Udbudspolitik, hvor alle vores initiativer ikke er synliggjort nok ift. andre kommuners besvarelser.
 • Dialogmøder, hvor andre kommuner afholder det årligt.
 • Skole-virksomhedssamarbejde, hvor alle vores initiativer ikke er synliggjort nok ift. andre kommuners besvarelse.
 
På en række områder ligger vi helt i top:
 
 • Dækningsafgift og udviklingen i samme, hvor vi har nul dækningsafgift.
 • Offentliggørelse af udbud.
 • Anvendelse af AB92.
 • Uddannelsesklausuler og partnerskaber.
 • Politik om erhvervspraktik i folkeskole.
 • Byggetilladelser.
 
Til gengæld er der også fremgang på flere områder, som afspejler, at der er godt gang i hjulene. Andelen af erhvervsuddannede og erhvervsfrekvensen ligger højt. Samtidig har vi få langtidsledige og er gode til at få nyuddannede i arbejde. Endelig er vi den kommune, som giver flest kvm. byggetilladelser pr. indbygger.
 
I vedhæftede notat er udvalgte indikatorer gennemgået med henblik på, hvad Vejen Kommune kan gøre.
 
Konklusionen i notatet er:
 
Som nævnt er Vejen Kommune fortsat i Dansk Byggeris gruppering af de mest erhvervsvenlige kommuner og det er muligt at komme tilbage i top 10. Hvis der sættes flere midler af eller omprioriteres og der tages konkrete initiativer, som ikke nødvendigvis koster andet end en ressourceindsats, vil en placering i top 10 være inde for rækkevidde. Følgende 5 initiativer vil umiddelbart have en mærkbar effekt på placeringen:
 
 • Opprioritering af byggesagsbehandlingen.
 • Afskaffelse af gebyr på byggesagsbehandling.
 • Ændring af åbningstider på genbrugspladserne i Vejen og Rødding.
 • Årligt dialogmøde om kommende udbud og genoptagelse af Udbudsskolen i samarbejde med UdviklingVejen.
 • Synliggørelse af indsatsen om samarbejde mellem skoler og virksomheder.
 
Endelig får vi noget givet af sig selv. f.eks. vil tallene for erhvervsfrekvens stige, som følge af høj konjunktur og den lave arbejdsløshed, og tallet for kommunale investeringer vil stige som følge af, at 2018 kommer med, hvor der alene er investeringer for 180 mio. kr. og dertil kommer indskud i Landsbyggefonden.
 
Et interessant aspekt i analyserne af kommunernes erhvervsvenlighed er, at der er få kommuner, som er i top 14 i både DI og Dansk Byggeris undersøgelse. f.eks. Billund, Hedensted og Vejen kommuner. Ikast-Brande og Herning, som ligger helt i top i DI er placeret langt nede på listen i Dansk Byggeris undersøgelse. Ved at være i top i begge undersøgelser er det en indikation på høj erhvervsvenlighed.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om Erhvervsfremme
Kommunalfuldmagten

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 26-06-2018
Notatet tilrettes på enkelte punkter. Forelægges Økonomiudvalget og udmøntes derefter i en konkret handlingsplan.
 
Afbud: Morten Oldrup.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Notatet taget til efterretning.
Der udarbejdes konkret handlingsplan.

Bilag

5.Opstart af Planstrategi 2019 (B)

Sagsnummer: 18/19393

Opstart af Planstrategi 2019 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 
 • forslag til proces for Planstrategi 2019 godkendes.

Sagsfremstilling
Byrådet skal vedtage en planstrategi inden for de første 2 år af byrådsperioden. Vejen Kommunes planstrategi udarbejdes i samarbejde med Trekantområdet, hvor den fælles del af planstrategien indgår i den nye vækst- og attraktivitetsstrategi.
 
Dermed vil Vejen Kommunes Planstrategi 2019 indeholde følgende afsnit:
 
 1. Trekantområdets strategi for vækst- og attraktivitet, hvor de 4 temaer er:
  1. Arbejdsmarked og uddannelse
  2. Bosætning, kultur og oplevelser
  3. Erhvervsudvikling
  4. Mobilitet og forsyning
 2. Supplerende temaer i planstrategien for Trekantområdet
  1. Eventuelle temaer som følge af ny planlov eller udmeldte nationale interesser
 3. Lokale temaer i planstrategien
  1. Lokale perspektiver på Trekantområdets 4 temaer
  2. Øvrige lokale temaer
 
Herudover skal planstrategien indeholde oplysninger om den gennemførte planlægning siden sidste revision samt en beslutning omkring, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvist revideres.
 
Lokale temaer i planstrategien
De lokale temaer kan ligge inden for hele kommuneplanens område uagtet de 4 temaer i Trekantområdets vækst- og attraktivitetsstrategi.
 
I lyset af Byrådets igangværende proces omkring politikformulering foreslås planstrategien fokuseret på områder, der mere eller mindre er bundet op på konkret fysisk planlægning.
 
I 2015 forpligtede FN-landene sig til at arbejde for at leve op til 17 verdensmål for 2030. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Regeringen vedtog i marts 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på verdensmålene. Særligt mål 7 (Bæredygtig energi), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), mål 13 (Klima-indsats) og mål 15 (Livet på land) er relevante i en planstrategisammenhæng.
 
Planstrategien foreslås dermed både at indeholde temaer, der er nationalt- og lokalpolitisk begrundede, og temaer, der er begrundet i lovkrav eller i en styrkelse af kommuneplanen som administrativt styringsgrundlag.
 
Det foreslås, at arbejdet med den lokale planstrategi tager udgangspunkt i følgende temaer:
 
 • Energi (mål 7: Bæredygtig energi), herunder det nye energiforlig
 • Infrastruktur (mål 9: Industri, innovation og infrastruktur), herunder overvejelser om behovet for ændringer i infrastruktur om bl.a. modulvogntog, motorvej og omfartsveje.
 • Landsbyernes og landområdernes udvikling (mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund), herunder bl.a. styrke mulighederne for udstykning af byggegrunde i landsbyer eller udpegning af to omdannelseslandsbyer.
 • Attraktive og bæredygtige byer (mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund), herunder overvejelser om der er behov for at nytænke bymidterne i de større byer, herunder overvejelser om fremtidens mødesteder. Desuden bør kommuneplanens afsnit om bevaringsværdige ejendomme og kulturmiljøer samt bymønstre gennemgås.
 • Klimatilpasning (mål 13: Klima-indsats, ny planlov), herunder overvejelser omkring oversvømmelse og erosionsområder.
 • Åben land og økosystemer (mål 15: Livet på land, ny planlov), herunder overvejelser omkring større sammenhængende landskaber.
 • Fremtidens erhvervsarealer (ny planlov), herunder vurdering af behovet for udlægning af arealer til kombineret bolig og erhverv samt vurdering af planlovens nye bestemmelser omkring konsekvenszoner for produktionsvirksomheder. Herudover bør eksisterende erhvervsområders rammer gennemgås og evt. opdateres.
 
Tidsplan og proces
Det forventes, at bestyrelsen i Trekantområdet godkender udkastet til den fælles vækst- og attraktivitetsstrategi den 31. august 2018. Herefter sendes udkastet til byrådene, hvor den kan indgå i den lokale proces.
 
Det foreslås, at Vejen Byråd igangsætter nedenstående interne proces til udarbejdelse af den lokale planstrategi:
 
 • Økonomiudvalget igangsætter den lokale proces (august 2018)
 • Udvikling & Erhverv indkalder – gennem en fokuseret høring – idéer hos hele organisationen (august-september)
 • Mulighed for bilaterale møder med enkelte interessenter (september)
 • Temamøde i Byrådet (november)
 • Eventuelle lokale indspark til Trekantområdets strategi sendes til Trekantområdets sekretariat (december)
 • Godkendelse af samlet forslag til Planstrategi 2019, med efterfølgende offentlig 8-ugers høring (medio 2019)
 
Processen for den offentlige høring behandles i Økonomiudvalget primo 2019.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 287 af 16/04/2018 bekendtgørelse af lov om planlægning

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Godkendt.

6.Almene boliger i Vejen Kommune 2018 til 2020 (B)

Sagsnummer: 18/20857

Almene boliger i Vejen Kommune 2018 til 2020 (B)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • orienteringen om almene boligprojekter tages til efterretning

Sagsfremstilling
Vejen Kommunes befolkningsprognose viser en lille befolkningsfremgang frem mod 2030, men samtidigt viser den, at befolkningens sammensætning ændres i retning af flere seniorer og ældre borgere. Denne udvikling har betydning for efterspørgslen på boligtyper. Denne udvikling passer godt sammen med, at der i disse år bygges mange lejeboliger i Vejen Kommune, herunder mange almene boliger.
 
Der er i dag ca. 2700 almene boliger i Vejen Kommune, hvilket giver en andel på 14% af alle beboede boliger. Andelen er den næstlaveste i Trekantområdet, hvor kun Middelfart har en lavere andel med 13%. Andelen af almene boliger i Vejen Kommune ligger på niveau med nabokommuner som Varde (14) og Tønder (13), men væsentligt under kommuner som Haderslev (20) og Billund (19).
 
Byrådet har på nuværende tidspunkt forhåndsgodkendt 5 nye almene boligprojekter, og administrationen er bekendt med yderligere 5 projekter, der ønskes forhåndsgodkendt i løbet af de kommende måneder. Ca. halvdelen af projekterne ligger i Vejen, mens resten ligger i Brørup, Holsted, Rødding og Jels. Samlet vil disse projekter styrke boligmarkedet i hele kommunen.
 
De almene projekter forudsætter, at Vejen Kommune indbetaler indskudskapital i Landsbyggefonden. Indskuddet i Landsbyggefonden er i år 10 procent mod normalt 14%. Aftalen om kommunernes økonomi, som er indgået mellem regeringen og KL, lægger op til, at indskuddet i 2019 og 2020 vil være 8-12% afhængigt af boligstørrelsen. Det forventes, at indskuddet vil blive beregnet ud fra en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse.
 
Med økonomiaftalen får Vejen Kommune en mere fleksibel mulighed for at indpasse boligprojekterne over lidt flere budgetår. Administrationen har på den baggrund vurderet, at projekterne vil kunne realiseres inden for en økonomisk ramme på 40 mio. kr. fordelt på 8 mio. i 2019, 12 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 og 2022. I denne ramme er indlagt en buffer på 6 mio. kr. til budgetusikkerhed og evt. nye projekter.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Der er forhåndsgodkendt almene boligprojekter for 24,6 mio. kr. fordelt over 4 budgetår. Administrationen vurderer, at der bør afsættes yderligere 15,4 mio. kr. i perioden for at dække behovet for indskudskapital til Landbyggefonden.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Taget til efterretning.
Indgår i budgetlægningen for 2019 - 2022.

7.Almennyttige boliger på Præstevænget i Vejen, skema B (C)

Sagsnummer: 16/1204

Almennyttige boliger på Præstevænget i Vejen, skema B (C)


Administrativ indstilling
Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at
 • Skema B godkendes, med særligt vilkår om, at der inden byggeriets igangsættelse fremvises et endeligt tinglyst skøde, eller alternativt fremvises en forhåndsgodkendelse af udstykning, jævnfør §22 i støttebekendtgørelsen
 • Skema B godkendes, med særligt vilkår om, at byggeriet opføres i overensstemmelse med de krav og retningslinjer, som bygningsmyndigheden stiller.
 

Sagsfremstilling
HAB ansøger om godkendelse af skema B, til opførelse af 52 almene familieboliger.
 
Skema A blev godkendt af Byrådet den 9. maj 2017.
 
Projektet omfatter uændret i alt 52 boliger, der opføres i 4 punkthuse med 13 boliger i hvert hus, med et gennemsnit på 97 m2.
 
Der søges nu om godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 99.632.000 kr.
I forhold til skema A er anskaffelsessummen steget 509.000 kr. (0,5%).
Stigningen forklares især med større tilslutningsafgifter og udgifter til betonelementer.
Anskaffelsessummen holder sig indenfor lovens bindende maksimumsbeløb.
 
Den større anskaffelsessum betyder, at den beregnede husleje forhøjes fra 870 til 872 kr. pr. m2. For en lejlighed på 94 m2 giver det en månedlig husleje på 6.830 kr.
 
Vejen Kommunes andel af anskaffelsessummen er 10%, svarende til 9.963.000 kr.
I forhold til skema A er det en stigning på 50.700 kr. 
 
Med tilsagnet forpligter Vejen Kommune sig til at garantere for en del af realkreditlånet.
Den endelige garantiprocent fastsættes først senere. Der er modtaget en indikation på, at garantiprocenten bliver 71,21%. Det er på niveau med tidligere byggerier.
 
Ifølge skema B skal byggeriet starte umiddelbart efter Byrådets godkendelse, og forventes færdigt ultimo 2019.
 
Ved Byrådets godkendelse af skema A blev der stillet vilkår om, at under-entrepenører skal dokumentere, at de anvender AB 92. HAB har i ansøgningen oplyst, at erklæringerne herom bliver sendt til Vejen Kommune, efterhånden som kontrakterne indgås.
 
HAB skriver i ansøgningen, at de forventer at modtage en byggetilladelse medio juli 2018.
Teknik & Miljø har oplyst, at byggetilladelse tidligst kan gives medio august, efter Byrådets møde. Byggetilladelse afventer p.t. dels matrikulære ændringer, og dels at ankefrist for dispensation fra naturbeskyttelsesloven udløber.
 
Byggeriets skødeforhold er ikke endeligt på plads, på grund af manglende udstykningstilladelse. Der er en underskrevet endelig købsaftale mellem parterne, men lovkrav om, at der skal være et endeligt tinglyst skøde, inden byggeriet påbegyndes, er ikke opfyldt.
 
Administrationen har foreslået bygherren, at behandling af skema B udsættes, indtil byggetilladelse, dispensation og skødeforhold er på plads. Bygherren har dog et stort ønske om at få byggeriet startet så hurtigt som muligt. Alternativet til en udsættelse er at godkende skema B med en tilføjelse om særlige vilkår.

Tidligere behandling
02.02.2016 Økonomiudvalget.
01.03.2016 Økonomiudvalget.
08.03.2016 Byrådet (forhåndsgodkendelse).
02.05.2017 Økonomiudvalget.
09.05.2017 Byrådet (skema A)

Økonomiske konsekvenser
Der kommer en ikke budgetteret udgift i 2018 på 50.700 kr.
Beløbet tages med ved førstkommende budgetopfølgning

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02.10.2017, Almenboligloven, bl.a. kapitel 9
Lovbekendtgørelse nr. 1226 af 14.12.2011, Støttebekendtgørelsen, bl.a. § 22

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Forhåndsgodkendelse af almene boliger på Præstevænget (B)

Sagsnummer: 16/1204

Forhåndsgodkendelse af almene boliger på Præstevænget (B)


Administrativ indstilling
Chefen for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • det tilkendegives, at Vejen Kommune er positivt indstillet overfor etablering af yderligere 13 almene boliger på Præstevænget.

Sagsfremstilling
Kuben Management ansøger på vegne af HAB om forhåndsgodkendelse til byggeri af 13 nye almene boliger på Præstevænget. Byggeriet vil udgøre etape 2 på det projekt, som aktuelt er under opførelse. Samlet vil projektet hermed rumme 65 boliger.
 
Der ansøges konkret om at bygge et punkthus, der er identisk med de punkthuse, som er under opførelse, både i forhold til arkitektur og materialevalg. Det nye punkthus vurderes derfor at falde godt ind i omgivelserne. Punkthuset vil indeholde 13 boliger, heraf 4 2-værelseslejligheder, 4 3-værelseslejligheder og 5 4-værelseslejligheder.
 
Den samlede anskaffelsessum vil være på 25,2 mio. kr.
 
HAB oplever, at søgningen og interessen for lejeboligerne allerede er større end forventet, så derfor vurderes det, at der er behov for boligerne. I forbindelse med etape 1 fremgik det, at det resterende areal påtænkes anvendt til private ejer- og/eller lejeboliger for at sikre en større mangfoldighed og dynamik i området. Bygherre og grundsælger vurderer, at der fortsat vil være mulighed herfor trods byggeri af 1 punkthus yderligere.
 
Projektet ligger planmæssigt indenfor kommuneplanens afgrænsning til boliger. Administrationen vurderer, at der vil være efterspørgsel efter flere lejligheder i området, og at projektet passer godt ind i områdets udvikling. 

Tidligere behandling
09.05.2017 Byrådet (Godkendelse af skema til etape 1)

Økonomiske konsekvenser
Projektet forudsætter, at Vejen Kommune betaler grundtilskud til 13 almene boliger. Ved en forventet andel på 10% forventes det kommunale indskudskapital at udgøre 2,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Lov om almene boliger

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Godkendt med bemærkningen, at der ikke er hermed er taget stilling til tidspunkt for etablering af boligerne.

Bilag

9.Opsigelse af lejeaftaler (B)

Sagsnummer: 18/19245

Opsigelse af lejeaftaler (B)


Administrativ indstilling
Afdelingschef Steen Lauridsen indstiller, at:
 
 • lejekontrakt for den del, der anvendes til bibliotek, opsiges med virkning fra 1. september 2019.
 • lejekontrakter for de dele, der anvendes til midlertidigt rådhus, opsiges med virkning fra 1. november 2019.
 • lejekontrakt for bygningsarealer, der anvendes til borgerservice og trykkeri, opsiges med virkning fra 1. november 2019.
 

Sagsfremstilling
Vejen Kommune lejer bygningsarealer, der anvendes til bibliotek og midlertidigt rådhus, af HD Ejendomme A/S.
 
Der er tale om to lejekontrakter, der er tiltrådt henholdsvis 1. februar 1974 og 15. maj 1977. Begge lejekontrakter kan af en af parterne opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til ophør den første i en måned.
 
Lejekontrakt, der er tiltrådt 1. februar 1974, omhandler på nuværende tidspunkt:
 
 • Kælderareal på 128 m2, der anvendes til arkiv, møbler mm.
 • 1. sal mod Rådhuspladsen på 939 m2, der anvendes til bibliotek.
 • 2. sal mod Rådhuspladsen på 343 m2, der anvendes til midlertidigt rådhus.
 
Lejekontrakt, der er tiltrådt 15. maj 1977, omhandler på nuværende tidspunkt:
 
 • 2. sal mod Rådhuspladsen på 596 m2, der anvendes til midlertidigt rådhus.
 
Vejen Kommune lejer bygningsarealer, der anvendes til borgerservice og trykkeri, af Oxdal Ejendomme A/S.
 
Lejekontrakten kan af begge parter opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til ophør den første i en måned.
 
Lejekontrakt, der er tiltrådt 1. november 2010, omhandler på nuværende tidspunkt:
 
 • Kontorarealer på 1.488 m2, der anvendes til borgerservice.
 • Kontorarealer på 200 m2, der anvendes til trykkeri.
 
Byggearbejderne for opførelsen af det nye bibliotek er ifølge tidsplanen planlagt afsluttet i juni måned 2019. Indflytningen i det nye bibliotek kan ske fra juli måned 2019. Udflytningen af de nuværende lokaler sker samtidigt og efterfølgende, idet en del møbler og andet ikke fortsat skal anvendes i det nye biblioteket. Når de lejede lokaler er tømte, skal lokalerne afleveres til udlejer i samme stand som ved overtagelsen. Omfanget af nødvendige arbejder aftales med udlejer.
 
Byggearbejderne for opførelsen af det nye rådhus er ifølge tidsplanen planlagt afsluttet i august måned 2019. Indflytningen i det nye rådhus kan ske i september måned 2019. Udflytningen af de nuværende lokaler for midlertidigt rådhus og lokaler for borgerservice sker samtidigt og efterfølgende, idet en del møbler og andet ikke fortsat skal anvendes i det nye rådhus. Når de lejede lokaler er tømte, skal lokalerne afleveres til udlejer i samme stand som ved overtagelsen. Omfanget af nødvendige arbejder aftales med udlejer.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Lejeudgiften til biblioteket udgør 1.000.508 kr. i 2019 priser. Denne lejeudgift er forudsat anvendt til råderumsforslag på 650.000 kr. fra 2020, og 350.508 kr. afsættes til driftsudgifter for den nye biblioteksbygning.
 
Den sparede lejeudgift for det midlertidige rådhus andrager årligt 543.360 kr. og den sparede lejeudgift for borgerservice og trykkeri andrager årligt 1.276.464 kr. Den samlede årlige sparede lejeudgift på 1.819.824 kr. er indregnet i finansieringen af rådhusprojektet fra år 2020.
 
Udgift til istandsættelse udregnes i forbindelse med fraflytning.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
ingen

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Godkendt.

10.Fastsættelse af grundpris for Toftager 17, Lintrup (C)

Sagsnummer: 16/9789

Fastsættelse af grundpris for Toftager 17, Lintrup (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • mindsteprisen for Toftager 17, Lintrup fastsættes til 85.448 kr. inklusive tilslutningsbidrag til kloak og moms.

Sagsfremstilling
Toftager 17, Lintrup er den sidste kommunale boliggrund i Lintrup og med et areal på 971 m2. Grunden er udstykket i 1982.
 
Lokalrådet har rettet henvendelse til Vejen Kommune med ønske om, at der bliver kigget på grundprisen for at få den sidste grund solgt. I 2016 blev mindsteprisen for grunden reduceret med 30 %, til 117.740 kr. inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og moms.
I 2010 var mindsteprisen 168.200 kr. inklusiv tilslutningsbidrag til kloak. Tilslutningsbidraget til kloak udgør 56.544 kr. inklusive moms.
 
Teknik & Miljø foreslår, at mindsteprisen reduceres til 85.448 kr. inklusive tilslutningsbidrag til kloak og moms
 
Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2017 er 115.100 kr.

Til orientering bliver mindstepriser for en boligudstykning beregnet ud fra de udgifter, der har været til byggemodning af et område. Hertil lægges de udgifter, der har været til betaling af tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber. Den oprindelige mindstepris for Toftager 17 er derfor reduceret med ca. 50 %. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

11.Igangsætning af lokalplan 303 for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup (B)

Sagsnummer: 18/20794

Igangsætning af lokalplan 303 for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • der igangsættes planlægning for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup.
  Afgrænsningen af området fastlægges i planlægningsprocessen i samarbejde med ansøger.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget en anmodning fra CRH Concrete A/S (tidligere EXPAN A/S) om at udarbejde en ny lokalplan for et erhvervs­område syd for Brørup.
 
Virksomheden producerer betonelementer og udvidede senest i 2017 med en ny produktionshal. Virksomheden har ca. 200 ansatte og producerer en lang række betonelementer til byggebranchen.
 
Virksomhedens arealer er i dag omfattet af tre lokalplaner udarbejdet i perioden 1978 til 1994. 
 
En ny lokalplan skal dels samle, harmonisere og modernisere de tre tidligere lokalplaner og dels sikre mulighederne for en udvidelse af virksomheden mod syd.
 
De eksisterende lokalplanområder er på ca. 15 ha. Der er søgt om at udvide området med ca. 6,5 ha mod syd langs Ribevej til Langeskovvej. Det nye areal ejes allerede af CRH Concrete A/S.
 
Udvidelsen ligger i landzone i det åbne land, og der skal derfor også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Inden der kan udarbejdes tillæg til kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag.
 
Inden der kan tages stilling til lokalplanområdets endelige afgrænsning og til et eventuelt krav om udarbejdelse af en miljørapport, skal følgende blandt andet afklares:
 
 • Der skal overfor Erhvervsstyrelsen redegøres for restrummelighed for erhvervsarealer i Vejen Kommune.
 
 • Det nye areal, der inddrages, er en ca. 150 m bred og ca. 400 m lang stribe landbrugsjord øst for og langs med Ribevej. Arealet har kun tilknytning til eksisterende erhvervsområde i den nordlige smalle ende og vil komme til at fremstå som en ”byzone-tange” ud i det åbne land. Arealet har dermed ikke i sin helhed umiddelbar tilknytning til eksisterende byzoner.
   
 • Der skal redegøres for støj. Det eksisterende lokalplanområde grænser op til boligområder og op til en større skov, Langeskov. Der har været klager over støj fra én nabo.
 
 • Der skal redegøres for trafikken. En stor del af trafikken går i dag gennem Brørup by til motorvejen.
 
 • Der skal redegøres for interesserne i det åbne land.
 
 • Stort set hele området er registret som kulturarvsareal, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har oplysninger om, at der er skjulte spor efter middelalderlandsbyen Folding. Kulturarvsarealer er ikke fredede, men der er stor risiko for at støde på fortidsminder med deraf følgende omkostninger til arkæologiske forundersøgelser og udgravninger. Dette understøttes af, at der ligger en lang række af både synlige og overpløjede gravhøje sydvest for Brørup fra Esbjergvej til Langeskov og videre mod øst. Gravhøjene er placeret på de høje arealer langs med Kongeådalen.
   
 • Udvidelsen grænser op til både bevaringsværdige landskaber og kulturmiljøer, der knytter sig til Kongeåen og Kongeådalen. Der er ca. 2 km til Sønderskov Slot og ca. 2,5 km til de fredede arealer omkring Kongeåen. Virksomheden er allerede i dag synlig og markant i landskabet på grund af terrænforholdene ned mod Kongeåen. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr 287 af 16/04/2018 – Lov om planlægning
LBK nr 448 af 10/05/2017 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Godkendt.

Bilag

12.Projekter i Vejen Bymidte (B)

Sagsnummer: 16/22910

Projekter i Vejen Bymidte (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
I forbindelse med flere større byggerier i Vejen Midtby arbejdes der med flere projekter omkring veje, p-pladser, pladser og stiforbindelser.
 
Der er planlagt en renovering af Banegårdspladsen, som opstartes når byggeriet af Rådhus og Alfatower er afsluttet. Et af punkterne omkring Banegårdspladsen har været at få åbnet arealet mod perrontunnellen, som i dag virker som en barriere mellem den nordlige og den sydlige del af byen.
 
På den sydlige side pågår byggeriet af Alfa Tower. Vejen Kommune har erhvervet de to nederste etager i ejendommen til bibliotek og dermed ændres områdets karakter som følge af denne aktivitet. Der er derfor et arbejde i gang med at se på den sydlige del af perrontunnellens udmunding, som er udfordret af, at de omkringliggende arealer er beliggende højere i terrænet. Vejen Kommune ejer arealerne øst for udmundingen, mens arealet mod vest hører til det tidligere posthus.
 
Der er skitseret på vejarealet rundt om Alfa Tower, hvor der er god plads mod sydvest, og knebent med plads mod nordøst. Udfordringen er her, at der som følge af terrænforskelle er vanskeligt at anvende pladsen til reel ophold eller anden rekreativ aktivitet.
 
Der har været afholdt møde med ejendomsmægleren, der har posthuset til salg for Post Nord, for dels at høre om planerne for ejendommen. Ejendomsmægleren oplyser, at der er tanker om dels at sælge ejendommen, som den står og dels om der kunne være nye anvendelser for arealet. Vejen Kommune har meddelt ejendomsmægleren, at man ønsker at blive informeret, når der er nyt om handel eller andet.
 
Der arbejdes videre med oplæg til udformning og indretning af området ved tunnellens udmundinger. I forløbet skal der afholdes møde med BaneDanmark og forventningsafstemmes.
 
Der vedlægges bilag med foto af perronadgangene, principskitser samt udkast til indretningsskitser ved Alfatower og Banegårdspladsen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Taget til efterretning.

Bilag

13.Vedtægtsændring - Rødding Fjernvarme A.m.b.A. (C)

Sagsnummer: 18/22500

Vedtægtsændring - Rødding Fjernvarme A.m.b.A. (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Rødding Fjernvarmes ændrede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling
Rødding Fjernvarme ønsker at ændre sine vedtægter, så de svarer til nugældende lovgning.
 
Da Vejen Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal Byrådet godkende eventuelle vedtægtsændringer.
 
Den eneste ændring i vedtægterne er, at
 
§ 9 – 9.1 ændres fra
 
Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
 
Til
§ 9 – 9.1
Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 
Ændringen skyldes et krav fra Energitilsynet om, at regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov nr. 1677 af 26/12/2017 – Lov om ændring af lov om varmeforsyning.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

14.Vedtægtsændringer - Holsted Varmeværk (C)

Sagsnummer: 18/21005

Vedtægtsændringer - Holsted Varmeværk (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 
 • Holsted Varmeværks ændrede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling
Holsted Varmeværk ønsker at ændre sine vedtægter, så de svarer til nugældende lovgivning.
 
Da Vejen Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal Byrådet godkende eventuelle vedtægtsændringer.
 
Den eneste ændring i vedtægterne er, at
 
Punkt nr. 9.1 ændres fra:
 
Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj
 
Til
Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, med en overgangsperiode fra 1. juni 2018 til 31. december 2018.
 
 
Ændringen skyldes et krav fra Energitilsynet om, at regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
LOV nr. 1677 af 26/12/2017

Høring
Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

15.Tildelingsmodel for sundhedsplejen (C)

Sagsnummer: 18/16275

Tildelingsmodel for sundhedsplejen (C)


Administrativ indstilling
Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • de overordnede principper for tildelingsmodellen på sundhedsplejens område godkendes.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 godkendte Byrådet et råderumsforslag, som indebar, at sundhedsplejens budget fremadrettet skulle reguleres årligt ud fra en ”tilpasningsmodel” med afsæt i prognoser for udviklingen i børnetallet.
 
Tilpasningsmodellen er ikke tidligere blevet politisk behandlet. Det foreslås, at tilpasningsmodellen fra budget 2019 erstattes af en egentlig tildelingsmodel.
 
Kort beskrivelse af tilpasningsmodellen (nuværende model)
Principperne i modellen opridses kort nedenfor:
 
Tilpasningsmodellen betyder, at budgettet hvert år i forbindelse med den tekniske budgetlægning reguleres ud fra børnetallet i det foregående budgetår. Det vil sige, at budgetgrundlaget for 2018 er børnetallet pr. januar 2017. Modellen indebærer ikke en løbende regulering i budgetåret i forhold til det faktiske børnetal.
 
Sundhedsplejens område opdeles i modellen i et fast og et variabelt budget.
 
I det faste budget indgår lederlønninger, administrativt personale og sundhedsplejerske studerende.
 
I det variable budget indgår løn til fagpersonale, tjenestekørsel, materialer, uddannelse mv.
Det variable budget reguleres hvert år på baggrund af antal 0-årige og antal 6-16-årige. Hver 0-årig udløser 9.393 kr., mens hvert barn i aldersklassen 6-16 år udløser 316 kr. (2019-pl).
Med den nuværende sammensætning af aldersgrupperne betyder det, at de 0-årige udløser cirka 2/3 af det variable budget, mens skolebørnene udløser cirka 1/3 af det variable budget.
 
Forslag udarbejdelse af tildelingsmodel for sundhedsplejen (ny model)
Det foreslås, at der fra 2019 indføres en egentlig tildelingsmodel for sundhedsplejen.
 
Tildelingsmodellen er baseret på følgende principper:
 
Sundhedsplejens område opdeles i et fast og et variabelt budget.
I det faste budget indgår lederlønninger, administrativt personale, løn til sundhedsplejerske studerende mv.
I det variable budget indgår løn til fagpersonale, tjenestekørsel, materialer, uddannelse mv.
Tildelingen i det variable budget baseres på et grundbeløb pr. 0-årig og et grundbeløb pr. 6-16-årig.
Budgettet for det kommende år baseres på prognosetal i den senest udarbejdede befolkningsprognose.
Der foretages én regulering af budgettet i indeværende år i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.03. 
 
De sidste to punkter er de eneste reelle ændringer i forhold til den nuværende tilpasningsmodel.
Baggrunden for disse ændringer er, at antallet af 0-årige kan variere meget mellem årene. Der kan derfor opstå en væsentlig forskel mellem det forudsatte antal 0-årige og det faktiske antal 0-årige. Fremadrettet vil budgettet blive reguleret på baggrund af det faktiske antal 0-årige og antal 6-16-årige som opgjort af Danmarks Statistik pr. januar i indeværende år.
 
Budgettet vil også blive nedjusteret, hvis det faktiske antal børn er lavere end budgetgrundlaget.

Tidligere behandling
12.06.2018 Direktionen.
26.06.2018 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Økonomiske konsekvenser
I budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 er det indstillet, at sundhedsplejen tilføres 340.000 kr. med henvisning til et højere antal 0-årige.

Personalemæssige konsekvenser
Ændringen vil betyde, at lønsummen til sundhedsplejen øges med 340.000 kr., svarende til ca. 0,75 årsværk.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 12-06-2018
Indstilles godkendt.
 
Sagen oversendes til fagudvalgsbehandling inden Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-06-2018
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

16.Udpegning af bestyrelsesmedlem til den kommende Forberedende Grunduddannelse - FGU-institution (C)

Sagsnummer: 18/17634

Udpegning af bestyrelsesmedlem til den kommende Forberedende Grunduddannelse - FGU-institution (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • indstilling af Claus Kulmbach (V) og Marie Ebsen (A) som medlemmer af bestyrelsen for den kommende FGU-bestyrelse godkendes.

Sagsfremstilling
Produktionsskoler nedlægges og de nye forberedende grunduddannelser (FGU) oprettes august 2019.
 
Byrådet behandlede den 8. maj 2018 indstilling om forslag til dækningsområde. Ministeriet har godkendt Vejen og Kolding kommuners indstilling, hvor der oprettes en FGU institution med dækningsområde Kolding og Vejen Kommune med placering af moderinstitution i Kolding og en skole i Vejen.
 
Af ændringsforslag til lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU) følger, at der for hver ny institution med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter nedsættes en første bestyrelse ud fra de krav om sammensætning og udpegningsret, som følger af lovforslaget.
 
Der er med den politiske aftale ikke fastlagt et krav om, at et af kommunalbestyrelsen udpeget medlem skal være en kommunalpolitiker, idet kommunalbestyrelsen fx kan pege på lokale eller regionale repræsentanter med indgående kendskab til institutionsdrift, målgruppen, den kommunale ungeindsats m.v. Linjen er dog at udpege kommunalpolitikere.
KKR Syddanmark har tidligere orienteret kommunerne om, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12, stk. 2) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.
 
De seneste udmeldinger fra ministeriet siger nu, at der skal udpeges tre medlemmer og at der desuden er mulighed for at udpege flere bestyrelsesmedlemmer til den midlertidige bestyrelse.
 
Borgmester Egon Fræhr har været i dialog med Borgmester Jørn Pedersen, Kolding, og de er nået frem til følgende anbefaling:
-         I år 1 kan Kolding udpege 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer jf. reglerne for den midlertidige bestyrelse. 
-         Og med mindre muligheden opnås for at begge kommuner kan have 2 bestyrelsesmedlemmer, så er det Vejen der har 2 i den permanente bestyrelse og Kolding 1. 
 
Det betyder, at Vejen Kommune kan udpege to bestyrelsesmedlemmer.
 
Byrådet godkendte den 13. marts 2018 nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg om placering af FGU. Borgmesteren konkluderede på det sidste møde i udvalget, at udvalgets opgave var løst, men at han kunne indkalde udvalget igen, hvis der viste sig behov for det. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer har været drøftet mellem Byrådets medlemmer af udvalget - Egon Fræhr, Claus Kulmbach, Bodil Staal og Frank Schmidt-Hansen. På baggrund heraf anbefales det, at Claus Kulmbach og Marie Ebsen udpeges til bestyrelsen for den kommende FGU-skole. Begge er i dag udpeget til bestyrelsen for Produktionsskolen i Vejen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lovforslag nr. L 200 Forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2018
 
Ændringsforslag til Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (L 200)

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

17.Ny udpegning af suppleant til AFRN I/S - Bestyrelsen (C)

Sagsnummer: 17/14133

Ny udpegning af suppleant til AFRN I/S - Bestyrelsen (C)


Administrativ indstilling
Det indstilles, at:
 • anmodning fra Frank Schmidt-Hansen (C) imødekommes, således at Knud Peter Wad (C) udpeges som suppleant for Jakob Bech Jensen (C).

Sagsfremstilling
Frank Schmidt-Hansen (C) har i mail af 4. juli 2018 meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for AFRN I/S.
 
Ved Byrådets konstituering den 6. december 2017 blev Jakob Bech Jensen (C) udpeget som suppleant og indtræder dermed i bestyrelsen for AFRN I/S. Som ny suppleant vil Konservative udpege Knud Peter Wad (C).

Tidligere behandling
06.12.2017 Byrådet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for AFRN I/S.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

18.Fremtidig anvendelse af ejendom (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Det indstilles, at en ejendomsmægler anmodes om vurdering af ejendommens kontantpris, hvorefter ejendommen sættes til salg for den vurderede kontantpris.

19.Anlægsbevilling - frigivelse af midler til opkøb af ejendomme (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

20.Køb af ejendom (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

21.Køb af ejendom (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Frank Schmidt-Hansen (C) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

22.Fastsættelse af mindstepris for areal (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt.

23.Kondemnering (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

24.Børn og unge med spiseforstyrrelser (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Tilbagesendes til udvalgsbehandling med forankring i Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

25.Effektiv administration (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

26.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.